大众学佛网
大众学佛网
无量寿经原文 无量寿经译文 无量寿经注音 无量寿经经典 无量寿经视频
主页/ 无量寿经经典/ 文章正文

佛说无量寿经卷上注音

导读:念诵佛说无量寿经可以让我们在生活中更加的如意和顺心,使我们的苦难和灾劫得到净化和清理,也可以为我们破除一切魔障的迷茫,使我们的内心更加的纯净和安宁,而且通过念诵佛说无量寿经还可以帮助我们化解心中的阴郁和伤悲,使我们心灵更加的清明。那么佛说无量寿经卷上注音是什么呢?无量寿经卷上注音 fó shuō wú lià nɡ shòu jīnɡ juàn shànɡ 佛 说 无 量 寿 经 卷 上 c...

 念诵佛说无量寿经可以让我们在生活中更加的如意和顺心,使我们的苦难和灾劫得到净化和清理,也可以为我们破除一切魔障的迷茫,使我们的内心更加的纯净和安宁,而且通过念诵佛说无量寿经还可以帮助我们化解心中的阴郁和伤悲,使我们心灵更加的清明。那么佛说无量寿经卷上注音是什么呢?

 无量寿经卷上注音

 fó shuō wú lià nɡ shòu jīnɡ juàn shànɡ

 佛 说 无 量 寿 经 卷 上

 cáo wèi kānɡ sēnɡ kǎi yì

 曹 魏 康 僧 铠 译

 wǒ wén rú shì,yī shí fó zhù wánɡ shě chénɡ qí

 我 闻 如 是 ,一 时 住 王 舍 城 耆

 dū jué shān zhōnɡ,yǔ dà bǐ qiū zhònɡ wàn èr qiān

 阇 崛 山 中 ,与 大 比 丘 众 万 二 千

 rén jù,yī qiē dà shènɡ,shén tōnɡ yǐ dá。qí mínɡ

 人 俱,一 切 大 圣 , 神 通 已 达。其 名

 yuē:zūn zhě le běn jì、zūn zhě zhènɡ yuàn、zūn zhě

 曰 :尊 者 了 本 际、尊 者 正 愿 、尊 者

 zhènɡ yǔ、zūn zhě dà hào、zūn zhě rén xián、zūn zhě

 正 语、尊 者 大 号 、尊 者 仁 贤 、尊 者

 lí ɡòu、zūn zhě mínɡ wén、zūn zhě shàn shí、zūn zhě

 离 垢 、尊 者 名 闻 、尊 者 善 实 、尊 者

 jù zú、zūn zhě niú wánɡ、zūn zhě yōu lóu pín luó

 具 足、尊 者 牛 王 、尊 者 优 楼 频 螺

 jiā yè、zūn zhě ɡā yē jiā yè、zūn zhě nà tí jiā yè、

 迦 叶、尊 者 伽 耶 迦 叶、尊 者 那 提 迦 叶、

 zūn zhě mó hē jiā yè、zūn zhě shě lì fú、zūn zhě dà

 尊 者 摩 诃 迦 叶、尊 者 舍 利 弗、尊 者 大

 mù jiān lián、zūn zhě jié bīn nà、zūn zhě dà zhù、

 目 犍 连 、尊 者 劫 宾 那、尊 者 大 住 、

 zūn zhě dà jìnɡ zhì、zūn zhě mó hē zhōu nà、zūn zhě

 尊 者 大 净 志 、尊 者 摩 诃 周 那、尊 者

 mǎn yuàn zǐ、zūn zhě lí zhànɡ、zūn zhě liú ɡuàn、

 满 愿 子、尊 者 离 障 、尊 者 流 灌 、

 zūn zhě jiān fú、zūn zhě miàn wánɡ、zūn zhě yì

 尊 者 坚 伏、尊 者 面 王 、尊 者 异

 chénɡ、zūn zhě rén xìnɡ、zūn zhě jiā lè、zūn zhě

 乘 、尊 者 仁 性 、尊 者 嘉 乐、尊 者

 shàn lái、zūn zhě luó yún、zūn zhě ā nán,jiē rú

 善 来 、尊 者 罗 云 、尊 者 阿 难 ,皆 如

 sī děnɡ shànɡ shǒu zhě yě。yòu yǔ dà chénɡ zhònɡ pú

 斯 等 上 首 者 也。又 与 大 乘 众 菩

 sà jù,pǔ xián pú sà、miào dé pú sà、cí shì pú sà

 萨 俱,普 贤 菩 萨、 妙 德 菩 萨、慈 氏 菩 萨

 děnɡ,cǐ xián jié zhōnɡ yī qiē pú sà。yòu xián hù

 等 ,此 贤 劫 中 一 切 菩 萨。又 贤 护

 děnɡ shí liù zhènɡ shì,shàn sī yì pú sà、xìn huì

 等 十 六 正 士 , 善 思 议 菩 萨、信 慧

 pú sà、kōnɡ wú pú sà、shén tōnɡ huá pú sà、ɡuānɡ

 菩 萨、 空 无 菩 萨、 神 通 华 菩 萨、 光

 yīnɡ pú sà、huì shànɡ pú sà、zhì zhuànɡ pú sà、jì

 英 菩 萨、慧 上 菩 萨、智 幢 菩 萨、寂

 ɡēn pú sà、yuàn huì pú sà、xiānɡ xiànɡ pú sà、bǎo

 根 菩 萨、 愿 慧 菩 萨、 香 象 菩 萨、宝

 yīnɡ pú sà、zhōnɡ zhù pú sà、zhì xínɡ pú sà、jiě

 英 菩 萨、 中 住 菩 萨、制 行 菩 萨、解

 tuō pú sà。jiē zūn pǔ xián dà shì zhī dé,jù zhū pú

 脱 菩 萨。皆 遵 普 贤 大 士 之 德,具 诸 菩

 sà wú liànɡ xínɡ yuàn,ān zhù yī qiē ɡōnɡ dé zhī fǎ。

 萨 无 量 行 愿 ,安 住 一 切 功 德 之 法。

 yóu bù shí fānɡ,xínɡ quán fānɡ biàn。rù fó fǎ cánɡ,

 游 步 十 方 , 行 权 方 便 。入 佛 法 藏 ,

 jiū jìnɡ bǐ àn。yú wú liànɡ shì jiè,xiàn chénɡ

 究 竟 彼 岸。于 无 量 世 界 , 现 成

 děnɡ jué。chǔ dōu shuài tiān,hónɡ xuān zhènɡ fǎ。shě

 等 觉 。处 兜 率 天 , 弘 宣 正 法。舍

 bǐ tiān ɡōnɡ,jiànɡ shén mǔ tāi。cónɡ yòu xié shēnɡ,

 彼 天 宫 , 降 神 母 胎 。 从 右 胁 生 ,

 xiàn xínɡ qī bù。ɡuānɡ mínɡ xiǎn yào,pǔ zhào shí

 现 行 七 步。 光 明 显 曜 ,普 照 十

 fānɡ。wú liànɡ fó tǔ,liù zhǒnɡ zhèn dònɡ。jǔ shēnɡ

 方 。无 量 佛 土,六 种 振 动 。举 声

 zì chēnɡ:wú dānɡ yú shì,wéi wú shànɡ zūn。shì fàn

 自 称 :吾 当 于 世 ,为 无 上 尊 。释 梵

 fènɡ shì,tiān rén ɡuī yǎnɡ。shì xiàn suàn jì、wén

 奉 侍 , 天 人 归 仰 。示 现 算 计、文

 yì、shè yù,bó zōnɡ dào shù,ɡuàn liàn qún jí。yóu

 艺、射 御,博 综 道 术 , 贯 练 群 籍。游

 yú hòu yuán,jiǎnɡ wǔ shì yì。xiàn chǔ ɡōnɡ zhōnɡ,

 于 后 园 , 讲 武 试 艺。 现 处 宫 中 ,

 sè wèi zhī jiān。jiàn lǎo、bìnɡ、sǐ,wù shì fēi

 色 味 之 间 。 见 老 、 病 、死,悟 世 非

 chánɡ。qì ɡuó cái wèi,rù shān xué dào,fú chénɡ

 常 。弃 国 财 位 ,入 山 学 道 ,服 乘

 bái mǎ,bǎo ɡuàn、yīnɡ luò qiǎn zhī lìnɡ hái。shě

 白 马,宝 冠 、 璎 珞 遣 之 令 还 。舍

 zhēn miào yī,ér zhe fǎ fú。tì chú xū fā,duān zuò

 珍 妙 衣,而 着 法 服。剃 除 须 发, 端 坐

 shù xià,qín kǔ liù nián,xínɡ rú suǒ yīnɡ。xiàn wǔ

 树 下 ,勤 苦 六 年 , 行 如 所 应 。 现 五

 zhuó shā,suí shùn qún shēnɡ。shì yǒu chén ɡòu,mù

 浊 刹 ,随 顺 群 生 。示 有 尘 垢 ,沐

 yù jīn liú。tiān àn shù zhī,dé pān chū chí。línɡ

 浴 金 流 。 天 案 树 枝 ,得 攀 出 池 。 灵

 qín yì cónɡ,wǎnɡ yì dào chǎnɡ。jí xiánɡ ɡǎn zhēnɡ,

 禽 翼 从 , 往 诣 道 场 。吉 祥 感 征 ,

 biǎo zhānɡ ɡōnɡ zuò。āi shòu shī cǎo,fū fó shù xià,

 表 章 功 祚 。哀 受 施 草 ,敷 佛 树 下 ,

 jiā fū ér zuò。fèn dà ɡuānɡ mínɡ,shǐ mó zhī zhī。

 跏 趺 而 坐 。奋 大 光 明 ,使 魔 知 之 。

 mó lǜ ɡuān shǔ,ér lái bī shì。zhì yǐ zhì lì,jiē

 魔 率 官 属 ,而 来 逼 试 。制 以 智 力,皆

 lìnɡ jiànɡ fú。dé wēi miào fǎ,chénɡ zuì zhènɡ jué。

 令 降 伏。得 微 妙 法, 成 最 正 觉 。

 shì fàn qí quàn,qǐnɡ zhuǎn fǎ lún。yǐ fó yóu bù,

 释 梵 祈 劝 , 请 转 法 轮 。以 佛 游 步,

 fó hǒu ér hǒu。kòu fǎ ɡǔ,chuī fǎ luó,zhí fǎ jiàn,

 佛 吼 而 吼 。扣 法 鼓, 吹 法 螺 ,执 法 剑 ,

 jiàn fǎ zhuànɡ,zhèn fǎ léi,yào fǎ diàn,shù fǎ yǔ,

 建 法 幢 , 震 法 雷 ,曜 法 电 ,澍 法 雨,

 yǎn fǎ shī。chánɡ yǐ fǎ yīn,jué zhū shì jiān。

 演 法 施 。 常 以 法 音 ,觉 诸 世 间 。

 ɡuānɡ mínɡ pǔ zhào wú liànɡ fó tǔ,yī qiē shì jiè

 光 明 普 照 无 量 佛 土,一 切 世 界

 liù zhǒnɡ zhèn dònɡ。zǒnɡ shè mó jiè,dònɡ mó ɡōnɡ

 六 种 震 动 。 总 摄 魔 界 , 动 魔 宫

 diàn。zhònɡ mó shè bù,mò bù ɡuī fú。ɡuó liè xié

 殿 。 众 魔 慑 怖,莫 不 归 伏。掴 裂 邪

 wǎnɡ,xiāo miè zhū jiàn。sàn zhū chén láo,huài zhū

 网 , 消 灭 诸 见 。散 诸 尘 劳 , 坏 诸

 yù qiàn。yán hù fǎ chénɡ,kāi chǎn fǎ mén。xǐ zhuó

 欲 堑 。严 护 法 城 ,开 阐 法 门 。洗 濯

 ɡòu wū,xiǎn mínɡ qīnɡ bái。ɡuānɡ rónɡ fó fǎ,xuān

 垢 污, 显 明 清 白 。 光 融 佛 法, 宣

 liú zhènɡ huà。rù ɡuó fēn wèi,huò zhū fēnɡ shàn。

 流 正 化 。入 国 分 卫 ,获 诸 丰 膳 。

 zhù ɡōnɡ dé,shì fú tián。yù xuān fǎ,xiàn xīn xiào。

 贮 功 德,示 福 田 。欲 宣 法, 现 欣 笑 。

 yǐ zhū fǎ yào,jiù liáo sān kǔ。xiǎn xiàn dào yì wú

 以 诸 法 药 ,救 疗 三 苦。 显 现 道 意 无

 liànɡ ɡōnɡ dé,shòu pú sà jì,chénɡ děnɡ zhènɡ jué。

 量 功 德, 授 菩 萨 记, 成 等 正 觉 。

 shì xiàn miè dù,zhěnɡ jì wú jí。xiāo chú zhū lòu,

 示 现 灭 度, 拯 济 无 极。 消 除 诸 漏 ,

 zhí zhònɡ dé běn。jù zú ɡōnɡ dé,wēi miào nán liànɡ。

 植 众 德 本 。具 足 功 德,微 妙 难 量 。

 yóu zhū fó ɡuó,pǔ xiàn dào jiào。qí suǒ xiū xínɡ,

 游 诸 佛 国 ,普 现 道 教 。其 所 修 行 ,

 qīnɡ jìnɡ wú huì。pì rú huàn shī,xiàn zhònɡ yì

 清 净 无 秽 。譬 如 幻 师 , 现 众 异

 xiànɡ,wéi nán wéi nǚ,wú suǒ bù biàn,běn xué mínɡ

 像 ,为 男 为 女,无 所 不 变 ,本 学 明

 le,zài yì suǒ wéi。cǐ zhū pú sà,yì fù rú shì。xué

 了,在 意 所 为 。此 诸 菩 萨,亦 复 如 是 。学

 yī qiē fǎ,ɡuàn zōnɡ lǚ liàn。suǒ zhù ān dì,mí bù

 一 切 法, 贯 综 缕 练 。所 住 安 谛,靡 不

 ɡǎn huà。wú shù fó tǔ,jiē xī pǔ xiàn。wèi cénɡ màn

 感 化 。无 数 佛 土,皆 悉 普 现 。未 曾 慢

 zì,mǐn shānɡ zhònɡ shēnɡ。rú shì zhī fǎ,yī qiē jù

 恣,愍 伤 众 生 。如 是 之 法,一 切 具

 zú。pú sà jīnɡ diǎn,jiū chànɡ yào miào。mínɡ chēnɡ

 足。菩 萨 经 典 ,究 畅 要 妙 。 名 称

 pǔ zhì,dào yù shí fānɡ。wú liànɡ zhū fó,xián ɡònɡ

 普 至 ,道 御 十 方 。无 量 诸 佛, 咸 共

 hù niàn。fó suǒ zhù zhě,jiē yǐ dé zhù。dà shènɡ

 护 念 。佛 所 住 者 ,皆 已 得 住 。大 圣

 suǒ lì,ér jiē yǐ lì。rú lái dào huà,ɡè nénɡ xuān

 所 立,而 皆 已 立。如 来 道 化 ,各 能 宣

 bù。wéi zhū pú sà,ér zuò dà shī。yǐ shèn shēn chán

 布。为 诸 菩 萨,而 作 大 师 。以 甚 深 禅

 huì,kāi dǎo zhònɡ shēnɡ。tōnɡ zhū fǎ xìnɡ,dá

 慧 ,开 导 众 生 。 通 诸 法 性 ,达

 zhònɡ shēnɡ xiānɡ。mínɡ le zhū ɡuó,ɡònɡ yǎnɡ zhū

 众 生 相 。 明 了 诸 国 , 供 养 诸

 fó。huà xiàn qí shēn,yóu rú diàn ɡuānɡ。shàn xué

 佛。化 现 其 身 ,犹 如 电 光 。 善 学

 wú wèi zhī wǎnɡ,xiǎo le huàn huà zhī fǎ。huài liè

 无 畏 之 网 , 晓 了 幻 化 之 法。 坏 裂

 mó wǎnɡ,jiě zhū chán fù。chāo yuè shēnɡ wén、yuán

 魔 网 ,解 诸 缠 缚。 超 越 声 闻 、 缘

 jué zhī dì,dé kōnɡ、wú xiānɡ、wú yuàn sān mèi。

 觉 之 地,得 空 、无 相 、无 愿 三 昧 。

 shàn lì fānɡ biàn,xiǎn shì sān chénɡ。yú cǐ huà

 善 立 方 便 , 显 示 三 乘 。于 此 化

 zhōnɡ,ér xiàn miè dù。yì wú suǒ zuò,yì wú suǒ yǒu。

 终 ,而 现 灭 度。亦 无 所 作 ,亦 无 所 有 。

 bù qǐ bù miè,dé pínɡ děnɡ fǎ。jù zú chénɡ jiù wú

 不 起 不 灭 ,得 平 等 法。具 足 成 就 无

 liànɡ zǒnɡ chí、bǎi qiān sān mèi。zhū ɡēn zhì huì,

 量 总 持 、百 千 三 昧 。诸 根 智 慧 ,

 ɡuǎnɡ pǔ jì dìnɡ。shēn rù pú sà fǎ cánɡ,dé fó huá

 广 普 寂 定 。 深 入 菩 萨 法 藏 ,得 佛 华

 yán sān mèi,xuān yánɡ yǎn shuō yī qiē jīnɡ diǎn。

 严 三 昧 , 宣 扬 演 说 一 切 经 典 。

 zhù shēn dìnɡ mén,xī dǔ xiàn zài wú liànɡ zhū fó。

 住 深 定 门 ,悉 睹 现 在 无 量 诸 佛。

 yī niàn zhī qǐnɡ,wú bù zhōu biàn。jì zhū jù nán,

 一 念 之 顷 ,无 不 周 遍 。济 诸 剧 难 ,

 zhū xián bù xián。fēn bié xiǎn shì zhēn shí zhī jì,

 诸 闲 不 闲 。分 别 显 示 真 实 之 际,

 dé zhū rú lái biàn cái zhī zhì。rù zhònɡ yán yīn,

 得 诸 如 来 辩 才 之 智 。入 众 言 音 ,

 kāi huà yī qiē。chāo ɡuò shì jiān zhū suǒ yǒu fǎ,

 开 化 一 切 。 超 过 世 间 诸 所 有 法,

 xīn chánɡ dì zhù dù shì zhī dào,yú yī qiē wàn wù

 心 常 谛 住 度 世 之 道 ,于 一 切 万 物

 ér suí yì zì zài。wéi zhū shù lèi,zuò bù qǐnɡ zhī

 而 随 意 自 在 。为 诸 庶 类 ,作 不 请 之

 yǒu。hé fù qún shēnɡ,wéi zhī zhònɡ dān。shòu chí

 友 。荷 负 群 生 ,为 之 重 担 。 受 持

 rú lái shèn shēn fǎ cánɡ,hù fó zhǒnɡ xìnɡ,chánɡ

 如 来 甚 深 法 藏 ,护 佛 种 性 , 常

 shǐ bù jué。xīnɡ dà bēi,mǐn zhònɡ shēnɡ。yǎn cí

 使 不 绝 。 兴 大 悲 ,愍 众 生 。演 慈

 biàn,shòu fǎ yǎn。dù sān qù,kāi shàn mén。yǐ bù

 辩 , 授 法 眼 。杜 三 趣,开 善 门 。以 不

 qǐnɡ zhī fǎ,shī zhū lí shù。rú chún xiào zhī zǐ,

 请 之 法,施 诸 黎 庶 。如 纯 孝 之 子,

 ài jìnɡ fù mǔ。yú zhū zhònɡ shēnɡ,shì ruò zì jǐ。

 爱 敬 父 母。于 诸 众 生 ,视 若 自 己。

 yī qiē shàn běn,jiē dù bǐ àn。xī huò zhū fó wú

 一 切 善 本 ,皆 度 彼 岸。悉 获 诸 佛 无

 liànɡ ɡōnɡ dé。zhì huì shènɡ mínɡ,bù kě sī yì。rú

 量 功 德。智 慧 圣 明 ,不 可 思 议。如

 shì zhī děnɡ pú sà dà shì,bù kě chēnɡ jì,yī shí

 是 之 等 菩 萨 大 士 ,不 可 称 计,一 时

 lái huì。

 来 会 。

 ěr shí shì zūn,zhū ɡēn yuè yù,zī sè qīnɡ jìnɡ,

 尔 时 世 尊 ,诸 根 悦 豫,姿 色 清 净 ,

 ɡuānɡ yán wēi wēi。zūn zhě ā nán,chénɡ fó shènɡ

 光 颜 巍 巍 。尊 者 阿 难 , 承 佛 圣

 zhǐ,jí cónɡ zuò qǐ,piān tǎn yòu jiān,chánɡ ɡuì

 旨 ,即 从 座 起, 偏 袒 右 肩 , 长 跪

 hé zhǎnɡ,ér bái fó yán:jīn rì shì zūn,zhū ɡēn

 合 掌 ,而 白 佛 言 :今 日 世 尊 ,诸 根

 yuè yù,zī sè qīnɡ jìnɡ,ɡuānɡ yán wēi wēi。rú mínɡ

 悦 豫,姿 色 清 净 , 光 颜 巍 巍 。如 明

 jìnɡ jìnɡ,yǐnɡ chànɡ biǎo lǐ。wēi rónɡ xiǎn yào,

 镜 净 , 影 畅 表 里。威 容 显 耀 ,

 chāo jué wú liànɡ。wèi chánɡ zhān dǔ shū miào rú

 超 绝 无 量 。未 常 瞻 睹 殊 妙 如

 jīn。wéi rán dà shènɡ!wǒ xīn niàn yán:jīn rì shì

 今 。唯 然 大 圣 !我 心 念 言 :今 日 世

 zūn zhù qí tè zhī fǎ,jīn rì shì xiónɡ zhù zhū fó

 尊 住 奇 特 之 法,今 日 世 雄 住 诸 佛

 suǒ zhù,jīn rì shì yǎn zhù dǎo shī zhī xínɡ,jīn

 所 住 ,今 日 世 眼 住 导 师 之 行 ,今

 rì shì yīnɡ zhù zuì shènɡ zhī dào,jīn rì tiān zūn

 日 世 英 住 最 胜 之 道 ,今 日 天 尊

 xínɡ rú lái zhī dé。qù、lái、xiàn zài fó fó xiānɡ

 行 如 来 之 德。去、来 、 现 在 佛 佛 相

 niàn,dé wú jīn fó niàn zhū fó yē?hé ɡù wēi shén

 念 ,得 无 今 佛 念 诸 佛 耶?何 故 威 神

 ɡuānɡ ɡuānɡ nǎi ěr?

 光 光 乃 尔?

 yú shì shì zūn ɡào ā nán yuē:yún hé ā nán,

 于 是 世 尊 告 阿 难 曰 :云 何 阿 难 ,

 zhū tiān jiào rǔ lái wèn fó yē?zì yǐ huì jiàn wèn

 诸 天 教 汝 来 问 佛 耶?自 以 慧 见 问

 wēi yán hū?

 威 颜 乎?

 ā nán bái fó:wú yǒu zhū tiān lái jiào wǒ zhě,

 阿 难 白 佛:无 有 诸 天 来 教 我 者 ,

 zì yǐ suǒ jiàn wèn sī yì ěr。

 自 以 所 见 问 斯 义 耳。

 fó yán:shàn zāi ā nán,suǒ wèn shèn kuài!fā

 佛 言 : 善 哉 阿 难 ,所 问 甚 快 !发

 shēn zhì huì,zhēn miào biàn cái,mǐn niàn zhònɡ

 深 智 慧 , 真 妙 辩 才 ,愍 念 众

 shēnɡ,wèn sī huì yì。rú lái yǐ wú jìn dà bēi,jīn

 生 ,问 斯 慧 义。如 来 以 无 尽 大 悲 ,矜

 āi sān jiè,suǒ yǐ chū xīnɡ yú shì,ɡuānɡ chǎn dào

 哀 三 界 ,所 以 出 兴 于 世 , 光 阐 道

 jiào。yù zhěnɡ jì qún ménɡ,huì yǐ zhēn shí zhī lì。

 教 。欲 拯 济 群 萌 ,惠 以 真 实 之 利。

 wú liànɡ yì jié,nán zhí nán jiàn。yóu línɡ ruì huá,

 无 量 亿 劫 ,难 值 难 见 。犹 灵 瑞 华 ,

 shí shí nǎi chū。jīn suǒ wèn zhě,duō suǒ ráo yì,

 时 时 乃 出 。今 所 问 者 ,多 所 饶 益,

 kāi huà yī qiē zhū tiān rén mín。ā nán dānɡ zhī,

 开 化 一 切 诸 天 人 民 。阿 难 当 知 ,

 rú lái zhènɡ jué,qí zhì nán liànɡ,duō suǒ dǎo yù。

 如 来 正 觉 ,其 智 难 量 ,多 所 导 御。

 huì jiàn wú ài,wú nénɡ è jué。yǐ yī cān zhī lì,

 慧 见 无 碍,无 能 遏 绝 。以 一 餐 之 力,

 nénɡ zhù shòu mìnɡ yì bǎi qiān jié,wú shù wú liànɡ

 能 住 寿 命 亿 百 千 劫 ,无 数 无 量

 fù ɡuò yú cǐ,zhū ɡēn yuè yù,bù yǐ huǐ sǔn,zī sè

 复 过 于 此,诸 根 悦 豫,不 以 毁 损 ,姿 色

 bù biàn,ɡuānɡ yán wú yì。suǒ yǐ zhě hé?rú lái

 不 变 , 光 颜 无 异。所 以 者 何?如 来

 dìnɡ huì,jiū chànɡ wú jí。yú yī qiē fǎ,ér dé zì

 定 慧 ,究 畅 无 极。于 一 切 法,而 得 自

 zài。ā nán dì tīnɡ,jīn wéi rǔ shuō。

 在 。阿 难 谛 听 ,今 为 汝 说 。

 duì yuē:wéi rán,yuàn lè yù wén。

 对 曰 :唯 然 , 愿 乐 欲 闻 。

 fó ɡào ā nán:nǎi wǎnɡ ɡuò qù jiǔ yuǎn wú

 佛 告 阿 难 :乃 往 过 去 久 远 无

 liànɡ bù kě sī yì wú yānɡ shù jié,dìnɡ ɡuānɡ rú

 量 不 可 思 议 无 央 数 劫 , 锭 光 如

 lái,xīnɡ chū yú shì,jiào huà dù tuō wú liànɡ

 来 , 兴 出 于 世 , 教 化 度 脱 无 量

 zhònɡ shēnɡ,jiē lìnɡ dé dào,nǎi qǔ miè dù。cì yǒu

 众 生 ,皆 令 得 道 ,乃 取 灭 度。次 有

 rú lái,mínɡ yuē ɡuānɡ yuǎn。cì mínɡ yuè ɡuānɡ,cì

 如 来 , 名 曰 光 远 。次 名 月 光 ,次

 mínɡ zhān tán xiānɡ,cì mínɡ shàn shān wánɡ,cì

 名 栴 檀 香 ,次 名 善 山 王 ,次

 mínɡ xū mí tiān ɡuàn,cì mínɡ xū mí děnɡ yào,cì

 名 须 弥 天 冠 ,次 名 须 弥 等 曜 ,次

 mínɡ yuè sè,cì mínɡ zhènɡ niàn,cì mínɡ lí ɡòu,cì

 名 月 色,次 名 正 念 ,次 名 离 垢 ,次

 mínɡ wú zhù,cì mínɡ lónɡ tiān,cì mínɡ yè ɡuānɡ,

 名 无 著 ,次 名 龙 天 ,次 名 夜 光 ,

 cì mínɡ ān mínɡ dǐnɡ,cì mínɡ bù dònɡ dì,cì mínɡ

 次 名 安 明 顶 ,次 名 不 动 地,次 名

 liú lí miào huá,cì mínɡ liú lí jīn sè,cì mínɡ jīn

 琉 璃 妙 华 ,次 名 琉 璃 金 色,次 名 金

 cánɡ,cì mínɡ yán ɡuānɡ,cì mínɡ yán ɡēn,cì mínɡ

 藏 ,次 名 炎 光 ,次 名 炎 根 ,次 名

 dì zhǒnɡ,cì mínɡ yuè xiànɡ,cì mínɡ rì yīn,cì

 地 种 ,次 名 月 像 ,次 名 日 音 ,次

 mínɡ jiě tuō huá,cì mínɡ zhuānɡ yán ɡuānɡ mínɡ,cì

 名 解 脱 华 ,次 名 庄 严 光 明 ,次

 mínɡ hǎi jué shén tōnɡ,cì mínɡ shuǐ ɡuānɡ,cì mínɡ

 名 海 觉 神 通 ,次 名 水 光 ,次 名

 dà xiānɡ,cì mínɡ lí chén ɡòu,cì mínɡ shě yàn yì,

 大 香 ,次 名 离 尘 垢 ,次 名 舍 厌 意,

 cì mínɡ bǎo yán,cì mínɡ miào dǐnɡ,cì mínɡ yǒnɡ lì,

 次 名 宝 炎 ,次 名 妙 顶 ,次 名 勇 立,

 cì mínɡ ɡōnɡ dé chí huì,cì mínɡ bì rì yuè ɡuānɡ,

 次 名 功 德 持 慧 ,次 名 蔽 日 月 光 ,

 cì mínɡ rì yuè liú lí ɡuānɡ,cì mínɡ wú shànɡ liú

 次 名 日 月 琉 璃 光 ,次 名 无 上 琉

 lí ɡuānɡ,cì mínɡ zuì shànɡ shǒu,cì mínɡ pú tí huá,

 璃 光 ,次 名 最 上 首 ,次 名 菩 提 华 ,

 cì mínɡ yuè mínɡ,cì mínɡ rì ɡuānɡ,cì mínɡ huá sè

 次 名 月 明 ,次 名 日 光 ,次 名 华 色

 wánɡ,cì mínɡ shuǐ yuè ɡuānɡ,cì mínɡ chú chī mínɡ,

 王 ,次 名 水 月 光 ,次 名 除 痴 冥 ,

 cì mínɡ dù ɡài xínɡ,cì mínɡ jìnɡ xìn,cì mínɡ shàn

 次 名 度 盖 行 ,次 名 净 信 ,次 名 善

 xiǔ,cì mínɡ wēi shén,cì mínɡ fǎ huì,cì mínɡ luán

 宿 ,次 名 威 神 ,次 名 法 慧 ,次 名 鸾

 yīn,cì mínɡ shī zǐ yīn,cì mínɡ lónɡ yīn,cì mínɡ

 音 ,次 名 狮 子 音 ,次 名 龙 音 ,次 名

 chǔ shì。rú cǐ zhū fó,jiē xī yǐ ɡuò。ěr shí cì yǒu

 处 世 。如 此 诸 佛,皆 悉 已 过 。尔 时 次 有

 fó,mínɡ shì zì zài wánɡ rú lái、yīnɡ ɡònɡ、děnɡ

 佛, 名 世 自 在 王 如 来 、 应 供 、 等

 zhènɡ jué、mínɡ xínɡ zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú

 正 觉 、 明 行 足、 善 逝 、世 间 解 、无

 shànɡ shì、diào yù zhànɡ fū、tiān rén shī、fó、shì

 上 士 、 调 御 丈 夫、 天 人 师 、佛、世

 zūn。shí yǒu ɡuó wánɡ,wén fó shuō fǎ,xīn huái yuè

 尊 。时 有 国 王 ,闻 佛 说 法,心 怀 悦

 yù,xún fā wú shànɡ zhènɡ zhēn dào yì。qì ɡuó juān

 豫,寻 发 无 上 正 真 道 意。弃 国 捐

 wánɡ,xínɡ zuò shā mén,hào yuē fǎ cánɡ。ɡāo cái

 王 , 行 作 沙 门 ,号 曰 法 藏 。高 才

 yǒnɡ zhé,yǔ shì chāo yì。yì shì zì zài wánɡ rú lái

 勇 哲 ,与 世 超 异。诣 世 自 在 王 如 来

 suǒ,jī shǒu fó zú,yòu rào sān zā,chánɡ ɡuì hé

 所 ,稽 首 佛 足,右 绕 三 匝, 长 跪 合

 zhǎnɡ,yǐ sònɡ zàn yuē:

 掌 ,以 颂 赞 曰 :

 ɡuānɡ yán wēi wēi,wēi shén wú jí,rú shì yán mínɡ,

 光 颜 巍 巍 ,威 神 无 极,如 是 炎 明 ,

 wú yǔ děnɡ zhě。

 无 与 等 者 。

 rì yuè mó ní,zhū ɡuānɡ yàn yào,jiē xī yǐn bì,yóu

 日 月 摩 尼,珠 光 焰 耀 ,皆 悉 隐 蔽,犹

 rú jù mò。

 如 聚 墨。

 rú lái yán rónɡ,chāo shì wú lún。zhènɡ jué dà yīn,

 如 来 颜 容 , 超 世 无 伦 。 正 觉 大 音 ,

 xiǎnɡ liú shí fānɡ。

 响 流 十 方 。

 jiè wén jīnɡ jìn,sān mèi zhì huì,wēi dé wú lǚ,

 戒 闻 精 进 ,三 昧 智 慧 ,威 德 无 侣,

 shū shènɡ xī yǒu。

 殊 胜 希 有 。

 shēn dì shàn niàn,zhū fó fǎ hǎi,qiónɡ shēn jìn ào,

 深 谛 善 念 ,诸 佛 法 海 , 穷 深 尽 奥,

 jiū qí yá dǐ。

 究 其 涯 底。

 wú mínɡ yù nù,shì zūn yǒnɡ wú。rén xiónɡ shī zǐ,

 无 明 欲 怒,世 尊 永 无。人 雄 狮 子,

 shén dé wú liànɡ。

 神 德 无 量 。

 ɡōnɡ xūn ɡuǎnɡ dà,zhì huì shēn miào,ɡuānɡ mínɡ

 功 勋 广 大,智 慧 深 妙 , 光 明

 wēi xiānɡ,zhèn dònɡ dà qiān。

 威 相 , 震 动 大 千 。

 yuàn wǒ zuò fó,qí shènɡ fǎ wánɡ。ɡuò dù shēnɡ sǐ,

 愿 我 作 佛,齐 圣 法 王 。过 度 生 死,

 mí bù jiě tuō。

 靡 不 解 脱 。

 bù shī diào yì,jiè rěn jīnɡ jìn,rú shì sān mèi,

 布 施 调 意,戒 忍 精 进 ,如 是 三 昧 ,

 zhì huì wéi shànɡ。

 智 慧 为 上 。

 wú shì dé fó,pǔ xínɡ cǐ yuàn。yī qiē kǒnɡ jù,wéi

 吾 誓 得 佛,普 行 此 愿 。一 切 恐 惧,为

 zuò dà ān。

 作 大 安。

 jiǎ lìnɡ yǒu fó,bǎi qiān yì wàn,wú liànɡ dà shènɡ,

 假 令 有 佛,百 千 亿 万 ,无 量 大 圣 ,

 shù rú hénɡ shā。

 数 如 恒 沙 。

 ɡònɡ yǎnɡ yī qiē,sī děnɡ zhū fó,bù rú qiú dào,

 供 养 一 切 ,斯 等 诸 佛,不 如 求 道 ,

 jiān zhènɡ bù què。

 坚 正 不 却 。

 pì rú hénɡ shā,zhū fó shì jiè,fù bù kě jì,wú shù

 譬 如 恒 沙 ,诸 佛 世 界 ,复 不 可 计,无 数

 shā tǔ。

 刹 土。

 ɡuānɡ mínɡ xī zhào,biàn cǐ zhū ɡuó,rú shì jīnɡ

 光 明 悉 照 , 遍 此 诸 国 ,如 是 精

 jìn,wēi shén nán liànɡ。

 进 ,威 神 难 量 。

 lìnɡ wǒ zuò fó,ɡuó tǔ dì yī。qí zhònɡ qí miào,dào

 令 我 作 佛,国 土 第 一。其 众 奇 妙 ,道

 chǎnɡ chāo jué。

 场 超 绝 。

 ɡuó rú ní huán,ér wú děnɡ shuānɡ。wǒ dānɡ mǐn āi,

 国 如 泥 洹 ,而 无 等 双 。我 当 愍 哀,

 dù tuō yī qiē。

 度 脱 一 切 。

 shí fānɡ lái shēnɡ,xīn yuè qīnɡ jìnɡ,yǐ zhì wǒ

 十 方 来 生 ,心 悦 清 净 ,已 至 我

 ɡuó,kuài lè ān yǐn。

 国 , 快 乐 安 隐 。

 xìnɡ fó mínɡ xìn,shì wǒ zhēn zhènɡ。fā yuàn yú bǐ,

 幸 佛 明 信 ,是 我 真 证 。发 愿 于 彼,

 lì jīnɡ suǒ yù。

 力 精 所 欲。

 shí fānɡ shì zūn,zhì huì wú ài,chánɡ lìnɡ cǐ zūn,

 十 方 世 尊 ,智 慧 无 碍, 常 令 此 尊 ,

 zhī wǒ xīn xínɡ。

 知 我 心 行 。

 jiǎ shǐ shēn zhǐ,zhū kǔ dú zhōnɡ,wǒ xínɡ jīnɡ jìn,

 假 使 身 止 ,诸 苦 毒 中 ,我 行 精 进 ,

 rěn zhōnɡ bù huǐ。

 忍 终 不 悔 。

 fó ɡào ā nán:fǎ cánɡ bǐ qiū shuō cǐ sònɡ yǐ,

 佛 告 阿 难 :法 藏 比 丘 说 此 颂 已,

 ér bái fó yán:wéi rán shì zūn,wǒ fā wú shànɡ

 而 白 佛 言 :唯 然 世 尊 ,我 发 无 上

 zhènɡ jué zhī xīn。yuàn fó wéi wǒ ɡuǎnɡ xuān jīnɡ

 正 觉 之 心 。 愿 佛 为 我 广 宣 经

 fǎ,wǒ dānɡ xiū xínɡ,shè qǔ fó ɡuó qīnɡ jìnɡ

 法,我 当 修 行 ,摄 取 佛 国 清 净

 zhuānɡ yán wú liànɡ miào tǔ。lìnɡ wǒ yú shì,sù

 庄 严 无 量 妙 土。 令 我 于 世 ,速

 chénɡ zhènɡ jué,bá zhū shēnɡ sǐ qín kǔ zhī běn。

 成 正 觉 ,拔 诸 生 死 勤 苦 之 本 。

 fó ɡào ā nán:shí shì zì zài wánɡ fó,yǔ fǎ

 佛 告 阿 难 :时 世 自 在 王 佛,语 法

 cánɡ bǐ qiū:rú suǒ xiū xínɡ,zhuānɡ yán fó tǔ,rǔ

 藏 比 丘 :如 所 修 行 , 庄 严 佛 土,汝

 zì dānɡ zhī。

 自 当 知 。

 bǐ qiū bái fó:sī yì hónɡ shēn,fēi wǒ jìnɡ jiè。

 比 丘 白 佛:斯 义 弘 深 ,非 我 境 界 。

 wéi yuàn shì zūn,ɡuǎnɡ wéi fū yǎn zhū fó rú lái

 唯 愿 世 尊 , 广 为 敷 演 诸 佛 如 来

 jìnɡ tǔ zhī xínɡ。wǒ wén cǐ yǐ,dānɡ rú shuō xiū

 净 土 之 行 。我 闻 此 已, 当 如 说 修

 xínɡ,chénɡ mǎn suǒ yuàn。

 行 , 成 满 所 愿 。

 ěr shí shì zì zài wánɡ fó,zhī qí ɡāo mínɡ,zhì

 尔 时 世 自 在 王 佛,知 其 高 明 ,志

 yuàn shēn ɡuǎnɡ。jí wéi fǎ cánɡ bǐ qiū ér shuō jīnɡ

 愿 深 广 。即 为 法 藏 比 丘 而 说 经

 yán:pì rú dà hǎi,yī rén dòu liànɡ,jīnɡ lì jié

 言 :譬 如 大 海 ,一 人 斗 量 , 经 历 劫

 shù,shànɡ kě qiónɡ dǐ,dé qí miào bǎo。rén yǒu zhì

 数 , 尚 可 穷 底,得 其 妙 宝 。人 有 至

 xīn jīnɡ jìn,qiú dào bù zhǐ,huì dānɡ kè ɡuǒ,hé

 心 精 进 ,求 道 不 止 ,会 当 克 果 ,何

 yuàn bù dé?

 愿 不 得?

 yú shì shì zì zài wánɡ fó,jí wéi ɡuǎnɡ shuō èr

 于 是 世 自 在 王 佛,即 为 广 说 二

 bǎi yī shí yì zhū fó shā tǔ,tiān rén zhī shàn è ,

 百 一 十 亿 诸 佛 刹 土, 天 人 之 善 恶,

 ɡuó tǔ zhī cū miào,yīnɡ qí xīn yuàn,xī xiàn yǔ

 国 土 之 粗 妙 , 应 其 心 愿 ,悉 现 与

 zhī。shí bǐ bǐ qiū,wén fó suǒ shuō yán jìnɡ ɡuó tǔ,

 之 。时 彼 比 丘 ,闻 佛 所 说 严 净 国 土,

 jiē xī dǔ jiàn,qǐ fā wú shànɡ shū shènɡ zhī yuàn。

 皆 悉 睹 见 ,起 发 无 上 殊 胜 之 愿 。

 qí xīn jì jìnɡ,zhì wú suǒ zhù。yī qiē shì jiān,wú

 其 心 寂 静 ,志 无 所 著 。一 切 世 间 ,无

 nénɡ jí zhě。jù zú wǔ jié,sī wéi shè qǔ zhuānɡ yán

 能 及 者 。具 足 五 劫 ,思 惟 摄 取 庄 严

 fó ɡuó qīnɡ jìnɡ zhī xínɡ。

 佛 国 清 净 之 行 。

 ā nán bái fó:bǐ fó ɡuó tǔ,shòu liànɡ jǐ hé?

 阿 难 白 佛:彼 佛 国 土, 寿 量 几 何?

 fó yán:qí fó shòu mìnɡ,sì shí èr jié。

 佛 言 :其 佛 寿 命 ,四 十 二 劫 。

 shí fǎ cánɡ bǐ qiū,shè qǔ èr bǎi yī shí yì zhū

 时 法 藏 比 丘 ,摄 取 二 百 一 十 亿 诸

 fó miào tǔ qīnɡ jìnɡ zhī xínɡ。rú shì xiū yǐ,yì bǐ

 佛 妙 土 清 净 之 行 。如 是 修 已,诣 彼

 fó suǒ,jī shǒu lǐ zú,rào fó sān zā,hé zhǎnɡ ér

 佛 所 ,稽 首 礼 足,绕 佛 三 匝,合 掌 而

 zhù。bái fó yán:shì zūn,wǒ yǐ shè qǔ zhuānɡ yán

 住 。白 佛 言 :世 尊 ,我 已 摄 取 庄 严

 fó tǔ qīnɡ jìnɡ zhī xínɡ。

 佛 土 清 净 之 行 。

 fó ɡào bǐ qiū:rǔ jīn kě shuō,yí zhī shì shí,

 佛 告 比 丘 :汝 今 可 说 ,宜 知 是 时 ,

 fā qǐ yuè kě yī qiē dà zhònɡ。pú sà wén yǐ,xiū

 发 起 悦 可 一 切 大 众 。菩 萨 闻 已,修

 xínɡ cǐ fǎ,yuán zhì mǎn zú wú liànɡ dà yuàn。

 行 此 法, 缘 致 满 足 无 量 大 愿 。

 bǐ qiū bái fó:wéi chuí tīnɡ chá,rú wǒ suǒ

 比 丘 白 佛:唯 垂 听 察 ,如 我 所

 yuàn,dānɡ jù shuō zhī。

 愿 , 当 具 说 之 。

 shè wǒ dé fó,ɡuó yǒu dì yù、è ɡuǐ、chù shēnɡ

 设 我 得 佛,国 有 地 狱、饿 鬼 、畜 生

 zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(yī)

 者 ,不 取 正 觉 。(一)

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ tiān rén shòu zhōnɡ zhī

 设 我 得 佛,国 中 天 人 寿 终 之

 hòu,fù ɡènɡ sān è dào zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(èr)

 后 ,复 更 三 恶 道 者 ,不 取 正 觉 。(二)

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ tiān rén,bù xī zhēn

佛说无量寿经卷上注音

 设 我 得 佛,国 中 天 人 ,不 悉 真

 jīn sè zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(sān)

 金 色 者 ,不 取 正 觉 。(三 )

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ tiān rén,xínɡ sè bù

 设 我 得 佛,国 中 天 人 , 形 色 不

 tónɡ,yǒu hǎo chǒu zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(sì)

 同 ,有 好 丑 者 ,不 取 正 觉 。(四)

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ tiān rén,bù shí xiǔ

 设 我 得 佛,国 中 天 人 ,不 识 宿

 mìnɡ,xià zhì zhī bǎi qiān yì nà yóu tā zhū jié shì

 命 ,下 至 知 百 千 亿 那 由 他 诸 劫 事

 zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(wǔ)

 者 ,不 取 正 觉 。(五)

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ tiān rén,bù dé tiān

 设 我 得 佛,国 中 天 人 ,不 得 天

 yǎn,xià zhì jiàn bǎi qiān yì nà yóu tā zhū fó ɡuó

 眼 ,下 至 见 百 千 亿 那 由 他 诸 佛 国

 zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(liù)

 者 ,不 取 正 觉 。(六 )

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ tiān rén,bù dé tiān ěr,

 设 我 得 佛,国 中 天 人 ,不 得 天 耳,

 xià zhì wén bǎi qiān yì nà yóu tā zhū fó suǒ shuō,

 下 至 闻 百 千 亿 那 由 他 诸 佛 所 说 ,

 bù xī shòu chí zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(qī)

 不 悉 受 持 者 ,不 取 正 觉 。(七)

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ tiān rén,bù dé jiàn tā

 设 我 得 佛,国 中 天 人 ,不 得 见 他

 xīn zhì,xià zhì zhī bǎi qiān yì nà yóu tā zhū fó

 心 智 ,下 至 知 百 千 亿 那 由 他 诸 佛

 ɡuó zhōnɡ zhònɡ shēnɡ xīn niàn zhě,bù qǔ zhènɡ jué。

 国 中 众 生 心 念 者 ,不 取 正 觉 。

 (bā)

 (八)

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ tiān rén,bù dé shén zú,

 设 我 得 佛,国 中 天 人 ,不 得 神 足,

 yú yī niàn qǐnɡ,xià zhì bù nénɡ chāo ɡuò bǎi qiān

 于 一 念 顷 ,下 至 不 能 超 过 百 千

 yì nà yóu tā zhū fó ɡuó zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(jiǔ)

 亿 那 由 他 诸 佛 国 者 ,不 取 正 觉 。(九 )

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ tiān rén,ruò qǐ xiǎnɡ

 设 我 得 佛,国 中 天 人 ,若 起 想

 niàn tān jì shēn zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(shí)

 念 贪 计 身 者 ,不 取 正 觉 。(十 )

佛说无量寿经卷上注音

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ tiān rén,bù zhù dìnɡ

 设 我 得 佛,国 中 天 人 ,不 住 定

 jù,bì zhì miè dù zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(shí yī)

 聚,必 至 灭 度 者 ,不 取 正 觉 。(十 一)

 shè wǒ dé fó,ɡuānɡ mínɡ yǒu xiàn liànɡ,xià

 设 我 得 佛, 光 明 有 限 量 ,下

 zhì bù zhào bǎi qiān yì nà yóu tā zhū fó ɡuó zhě,

 至 不 照 百 千 亿 那 由 他 诸 佛 国 者 ,

 bù qǔ zhènɡ jué。(shí èr)

 不 取 正 觉 。(十 二)

 shè wǒ dé fó,shòu mìnɡ yǒu xiàn liànɡ,xià zhì

 设 我 得 佛, 寿 命 有 限 量 ,下 至

 bǎi qiān yì nà yóu tā jié zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(

 百 千 亿 那 由 他 劫 者 ,不 取 正 觉 。

 ( shí sān)

 (十 三 )

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ shēnɡ wén,yǒu nénɡ jì

 设 我 得 佛,国 中 声 闻 ,有 能 计

 liànɡ,nǎi zhì sān qiān dà qiān shì jiè zhònɡ shēnɡ

 量 ,乃 至 三 千 大 千 世 界 众 生

 xī chénɡ yuán jué,yú bǎi qiān jié xī ɡònɡ jì xiào,

 悉 成 缘 觉 ,于 百 千 劫 悉 共 计 校 ,

 zhī qí shù zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(shí sì)

 知 其 数 者 ,不 取 正 觉 。(十 四)

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ tiān rén,shòu mìnɡ wú

 设 我 得 佛,国 中 天 人 , 寿 命 无

 nénɡ xiàn liànɡ。chú qí běn yuàn,xiū duǎn zì zài。

 能 限 量 。除 其 本 愿 ,修 短 自 在 。

 ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(shí wǔ)

 若 不 尔 者 ,不 取 正 觉 。(十 五)

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ tiān rén,nǎi zhì wén

 设 我 得 佛,国 中 天 人 ,乃 至 闻

 yǒu bù shàn mínɡ zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(shí liù)

 有 不 善 名 者 ,不 取 正 觉 。(十 六 )

 shè wǒ dé fó,shí fānɡ shì jiè wú liànɡ zhū fó,

 设 我 得 佛,十 方 世 界 无 量 诸 佛,

 bù xī zī jiē chēnɡ wǒ mínɡ zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(

 不 悉 咨 嗟 称 我 名 者 ,不 取 正 觉 。(

 shí qī)

 十 七)

 shè wǒ dé fó,shí fānɡ zhònɡ shēnɡ,zhì xīn xìn

 设 我 得 佛,十 方 众 生 ,至 心 信

 lè,yù shēnɡ wǒ ɡuó,nǎi zhì shí niàn,ruò bù shēnɡ

 乐,欲 生 我 国 ,乃 至 十 念 ,若 不 生

 zhě,bù qǔ zhènɡ jué。wéi chú wǔ nì,fěi bànɡ zhènɡ

 者 ,不 取 正 觉 。唯 除 五 逆,诽 谤 正

 fǎ。(shí bā)

 法。(十 八)

 shè wǒ dé fó,shí fānɡ zhònɡ shēnɡ,fā pú tí

 设 我 得 佛,十 方 众 生 ,发 菩 提

 xīn,xiū zhū ɡōnɡ dé,zhì xīn fā yuàn,yù shēnɡ wǒ

 心 ,修 诸 功 德,至 心 发 愿 ,欲 生 我

 ɡuó,lín shòu zhōnɡ shí,jiǎ lìnɡ bù yǔ dà zhònɡ

 国 ,临 寿 终 时 ,假 令 不 与 大 众

 wéi rào xiàn qí rén qián zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(

 围 绕 现 其 人 前 者 ,不 取 正 觉 。(

 shí jiǔ)

 十 九 )

 shè wǒ dé fó,shí fānɡ zhònɡ shēnɡ,wén wǒ mínɡ

 设 我 得 佛,十 方 众 生 ,闻 我 名

 hào,xì niàn wǒ ɡuó,zhí zhònɡ dé běn,zhì xīn huí

 号 ,系 念 我 国 ,植 众 德 本 ,至 心 回

 xiànɡ,yù shēnɡ wǒ ɡuó,bù ɡuǒ suí zhě,bù qǔ zhènɡ

 向 ,欲 生 我 国 ,不 果 遂 者 ,不 取 正

 jué。(èr shí)

 觉 。(二 十 )

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ tiān rén,bù xī chénɡ

 设 我 得 佛,国 中 天 人 ,不 悉 成

 mǎn sān shí èr dà rén xiānɡ zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(

 满 三 十 二 大 人 相 者 ,不 取 正 觉 。(

 èr yī)

 二 一)

 shè wǒ dé fó,tā fānɡ fó tǔ zhū pú sà zhònɡ,

 设 我 得 佛,他 方 佛 土 诸 菩 萨 众 ,

 lái shēnɡ wǒ ɡuó,jiū jìnɡ bì zhì yī shēnɡ bǔ chǔ。

 来 生 我 国 ,究 竟 必 至 一 生 补 处 。

 chú qí běn yuàn zì zài suǒ huà,wéi zhònɡ shēnɡ ɡù,

 除 其 本 愿 自 在 所 化 ,为 众 生 故,

 bèi hónɡ shì kǎi,jī lèi dé běn,dù tuō yī qiē。yóu

 被 弘 誓 铠 ,积 累 德 本 ,度 脱 一 切 。游

 zhū fó ɡuó,xiū pú sà xínɡ,ɡònɡ yǎnɡ shí fānɡ zhū

 诸 佛 国 ,修 菩 萨 行 , 供 养 十 方 诸

 fó rú lái。kāi huà hénɡ shā wú liànɡ zhònɡ shēnɡ,

 佛 如 来 。开 化 恒 沙 无 量 众 生 ,

 shǐ lì wú shànɡ zhènɡ zhēn zhī dào,chāo chū chánɡ

 使 立 无 上 正 真 之 道 , 超 出 常

 lún zhū dì zhī xínɡ,xiàn qián xiū xí pǔ xián zhī

 伦 诸 地 之 行 , 现 前 修 习 普 贤 之

 dé。ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(èr èr)

 德。若 不 尔 者 ,不 取 正 觉 。(二 二)

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ pú sà,chénɡ fó shén lì,

 设 我 得 佛,国 中 菩 萨, 承 佛 神 力,

 ɡònɡ yǎnɡ zhū fó,yī shí zhī qǐnɡ,bù nénɡ biàn zhì

 供 养 诸 佛,一 食 之 顷 ,不 能 遍 至

 wú shù wú liànɡ yì nà yóu tā zhū fó ɡuó zhě,bù qǔ

 无 数 无 量 亿 那 由 他 诸 佛 国 者 ,不 取

 zhènɡ jué。(èr sān)

 正 觉 。(二 三 )

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ pú sà,zài zhū fó qián,

 设 我 得 佛,国 中 菩 萨,在 诸 佛 前 ,

 xiàn qí dé běn,zhū suǒ qiú yù ɡònɡ yǎnɡ zhī jù,

 现 其 德 本 ,诸 所 求 欲 供 养 之 具,

 ruò bù rú yì zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(èr sì)

 若 不 如 意 者 ,不 取 正 觉 。(二 四)

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ pú sà,bù nénɡ yǎn shuō

 设 我 得 佛,国 中 菩 萨,不 能 演 说

 yī qiē zhì zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(èr wǔ)

 一 切 智 者 ,不 取 正 觉 。(二 五)

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ pú sà,bù dé jīn ɡānɡ

 设 我 得 佛,国 中 菩 萨,不 得 金 刚

 nà luó yán shēn zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(èr liù)

 那 罗 延 身 者 ,不 取 正 觉 。(二 六 )

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ tiān rén,yī qiē wàn wù,

 设 我 得 佛,国 中 天 人 ,一 切 万 物,

 yán jìnɡ ɡuānɡ lì,xínɡ sè shū tè,qiónɡ wēi jí

 严 净 光 丽, 形 色 殊 特, 穷 微 极

 miào,wú nénɡ chēnɡ liànɡ。qí zhū zhònɡ shēnɡ,nǎi

 妙 ,无 能 称 量 。其 诸 众 生 ,乃

 zhì dǎi dé tiān yǎn,yǒu nénɡ mínɡ le,biàn qí mínɡ

 至 逮 得 天 眼 ,有 能 明 了, 辨 其 名

 shù zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(èr qī)

 数 者 ,不 取 正 觉 。(二 七)

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ pú sà,nǎi zhì shǎo

 设 我 得 佛,国 中 菩 萨,乃 至 少

 ɡōnɡ dé zhě,bù nénɡ zhī jiàn qí dào chǎnɡ shù wú

 功 德 者 ,不 能 知 见 其 道 场 树 无

 liànɡ ɡuānɡ sè,ɡāo sì bǎi wàn lǐ zhě,bù qǔ zhènɡ

 量 光 色,高 四 百 万 里 者 ,不 取 正

 jué。(èr bā)

 觉 。(二 八)

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ pú sà,ruò shòu dú jīnɡ

 设 我 得 佛,国 中 菩 萨,若 受 读 经

 fǎ,fěnɡ sònɡ chí shuō,ér bù dé biàn cái zhì huì

 法, 讽 诵 持 说 ,而 不 得 辩 才 智 慧

 zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(èr jiǔ)

 者 ,不 取 正 觉 。(二 九 )

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ pú sà,zhì huì biàn cái,

 设 我 得 佛,国 中 菩 萨,智 慧 辩 才 ,

 ruò kě xiàn liànɡ zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(sān shí)

 若 可 限 量 者 ,不 取 正 觉 。(三 十 )

 shè wǒ dé fó,ɡuó tǔ qīnɡ jìnɡ,jiē xī zhào

 设 我 得 佛,国 土 清 净 ,皆 悉 照

 jiàn shí fānɡ yī qiē wú liànɡ wú shù bù kě sī yì

 见 十 方 一 切 无 量 无 数 不 可 思 议

 zhū fó shì jiè,yóu rú mínɡ jìnɡ,dǔ qí miàn xiànɡ。

 诸 佛 世 界 ,犹 如 明 镜 ,睹 其 面 像 。

 ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(sān yī)

 若 不 尔 者 ,不 取 正 觉 。(三 一)

 shè wǒ dé fó,zì dì yǐ shànɡ,zhì yú xū kōnɡ,

 设 我 得 佛,自 地 以 上 ,至 于 虚 空 ,

 ɡōnɡ diàn、lóu ɡuān、chí liú、huá shù,ɡuó tǔ suǒ

 宫 殿 、楼 观 、池 流 、华 树 ,国 土 所

 yǒu yī qiē wàn wù,jiē yǐ wú liànɡ zá bǎo、bǎi qiān

 有 一 切 万 物,皆 以 无 量 杂 宝 、百 千

 zhǒnɡ xiānɡ ér ɡònɡ hé chénɡ。yán shì qí miào,chāo

 种 香 而 共 合 成 。严 饰 奇 妙 , 超

 zhū tiān rén。qí xiānɡ pǔ xūn shí fānɡ shì jiè。pú

 诸 天 人 。其 香 普 薰 十 方 世 界 。菩

 sà wén zhě,jiē xiū fó xínɡ。ruò bù rú shì,bù qǔ

 萨 闻 者 ,皆 修 佛 行 。若 不 如 是 ,不 取

 zhènɡ jué。(sān èr)

 正 觉 。(三 二)

 shè wǒ dé fó,shí fānɡ wú liànɡ bù kě sī yì zhū

 设 我 得 佛,十 方 无 量 不 可 思 议 诸

 fó shì jiè zhònɡ shēnɡ zhī lèi,ménɡ wǒ ɡuānɡ mínɡ

 佛 世 界 众 生 之 类 , 蒙 我 光 明

 chù qí shēn zhě,shēn xīn róu ruǎn,chāo ɡuò tiān

 触 其 身 者 , 身 心 柔 软 , 超 过 天

 rén。ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(sān sān)

 人 。若 不 尔 者 ,不 取 正 觉 。(三 三 )

 shè wǒ dé fó,shí fānɡ wú liànɡ bù kě sī yì zhū

 设 我 得 佛,十 方 无 量 不 可 思 议 诸

 fó shì jiè zhònɡ shēnɡ zhī lèi,wén wǒ mínɡ zì,bù

 佛 世 界 众 生 之 类 ,闻 我 名 字,不

 dé pú sà wú shēnɡ fǎ rěn、zhū shēn zǒnɡ chí zhě,bù

 得 菩 萨 无 生 法 忍 、诸 深 总 持 者 ,不

 qǔ zhènɡ jué。(sān sì)

 取 正 觉 。(三 四)

 shè wǒ dé fó,shí fānɡ wú liànɡ bù kě sī yì zhū

 设 我 得 佛,十 方 无 量 不 可 思 议 诸

 fó shì jiè,qí yǒu nǚ rén,wén wǒ mínɡ zì,huān xǐ

 佛 世 界 ,其 有 女 人 ,闻 我 名 字, 欢 喜

 xìn lè,fā pú tí xīn,yàn è nǚ shēn。shòu zhōnɡ

 信 乐,发 菩 提 心 ,厌 恶 女 身 。 寿 终

 zhī hòu,fù wéi nǚ xiànɡ zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(

 之 后 ,复 为 女 像 者 ,不 取 正 觉 。(

 sān wǔ)

 三 五)

 shè wǒ dé fó,shí fānɡ wú liànɡ bù kě sī yì zhū

 设 我 得 佛,十 方 无 量 不 可 思 议 诸

 fó shì jiè zhū pú sà zhònɡ,wén wǒ mínɡ zì,shòu

 佛 世 界 诸 菩 萨 众 ,闻 我 名 字, 寿

 zhōnɡ zhī hòu,chánɡ xiū fàn xínɡ,zhì chénɡ fó dào。

 终 之 后 , 常 修 梵 行 ,至 成 佛 道 。

 ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(sān liù)

 若 不 尔 者 ,不 取 正 觉 。(三 六 )

 shè wǒ dé fó,shí fānɡ wú liànɡ bù kě sī yì zhū

 设 我 得 佛,十 方 无 量 不 可 思 议 诸

 fó shì jiè zhū tiān rén mín,wén wǒ mínɡ zì,wǔ tǐ

 佛 世 界 诸 天 人 民 ,闻 我 名 字,五 体

 tóu dì,jī shǒu zuò lǐ,huān xǐ xìn lè,xiū pú sà

 投 地,稽 首 作 礼, 欢 喜 信 乐,修 菩 萨

 xínɡ,zhū tiān shì rén,mò bù zhì jìnɡ。ruò bù ěr

 行 ,诸 天 世 人 ,莫 不 致 敬 。若 不 尔

 zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(sān qī)

佛说无量寿经卷上注音

 者 ,不 取 正 觉 。(三 七)

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ tiān rén,yù dé yī fú,

 设 我 得 佛,国 中 天 人 ,欲 得 衣 服,

 suí niàn jí zhì,rú fó suǒ zàn yīnɡ fǎ miào fú,zì

 随 念 即 至 ,如 佛 所 赞 应 法 妙 服,自

 rán zài shēn。yǒu qiú cái fénɡ、dǎo rǎn、huàn zhuó

 然 在 身 。有 求 裁 缝 、捣 染 、 浣 濯

 zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(sān bā)

 者 ,不 取 正 觉 。(三 八)

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ tiān rén,suǒ shòu kuài

 设 我 得 佛,国 中 天 人 ,所 受 快

 lè,bù rú lòu jìn bǐ qiū zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(

 乐,不 如 漏 尽 比 丘 者 ,不 取 正 觉 。(

 sān jiǔ)

 三 九 )

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ pú sà,suí yì yù jiàn

 设 我 得 佛,国 中 菩 萨,随 意 欲 见

 shí fānɡ wú liànɡ yán jìnɡ fó tǔ,yīnɡ shí rú yuàn,

 十 方 无 量 严 净 佛 土, 应 时 如 愿 ,

 yú bǎo shù zhōnɡ jiē xī zhào jiàn,yóu rú mínɡ jìnɡ,

 于 宝 树 中 皆 悉 照 见 ,犹 如 明 镜 ,

 dǔ qí miàn xiànɡ。ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(

 睹 其 面 像 。若 不 尔 者 ,不 取 正 觉 。(

 sì shí)

 四 十 )

 shè wǒ dé fó,tā fānɡ ɡuó tǔ zhū pú sà zhònɡ,

 设 我 得 佛,他 方 国 土 诸 菩 萨 众 ,

 wén wǒ mínɡ zì,zhì yú dé fó,zhū ɡēn quē lòu bù jù

 闻 我 名 字,至 于 得 佛,诸 根 缺 陋 不 具

 zú zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(sì yī)

 足 者 ,不 取 正 觉 。(四 一)

 shè wǒ dé fó,tā fānɡ ɡuó tǔ zhū pú sà zhònɡ,

 设 我 得 佛,他 方 国 土 诸 菩 萨 众 ,

 wén wǒ mínɡ zì,jiē xī dǎi dé qīnɡ jìnɡ jiě tuō sān

 闻 我 名 字,皆 悉 逮 得 清 净 解 脱 三

 mèi。zhù shì sān mèi,yī fā yì qǐnɡ,ɡònɡ yǎnɡ wú

 昧 。住 是 三 昧 ,一 发 意 顷 , 供 养 无

 liànɡ bù kě sī yì zhū fó shì zūn,ér bù shī dìnɡ yì。

 量 不 可 思 议 诸 佛 世 尊 ,而 不 失 定 意。

 ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(sì èr)

 若 不 尔 者 ,不 取 正 觉 。(四 二)

 shè wǒ dé fó,tā fānɡ ɡuó tǔ zhū pú sà zhònɡ,

 设 我 得 佛,他 方 国 土 诸 菩 萨 众 ,

 wén wǒ mínɡ zì,shòu zhōnɡ zhī hòu,shēnɡ zūn ɡuì

 闻 我 名 字, 寿 终 之 后 , 生 尊 贵

 jiā。ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(sì sān)

 家 。若 不 尔 者 ,不 取 正 觉 。(四 三 )

 shè wǒ dé fó,tā fānɡ ɡuó tǔ zhū pú sà zhònɡ,

 设 我 得 佛,他 方 国 土 诸 菩 萨 众 ,

 wén wǒ mínɡ zì,huān xǐ yǒnɡ yuè,xiū pú sà xínɡ,

 闻 我 名 字, 欢 喜 踊 跃 ,修 菩 萨 行 ,

 jù zú dé běn。ruò bù ěr zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(sì

 具 足 德 本 。若 不 尔 者 ,不 取 正 觉 。(四

 sì)

 四)

 shè wǒ dé fó,tā fānɡ ɡuó tǔ zhū pú sà zhònɡ,

 设 我 得 佛,他 方 国 土 诸 菩 萨 众 ,

 wén wǒ mínɡ zì,jiē xī dǎi dé pǔ děnɡ sān mèi。zhù

 闻 我 名 字,皆 悉 逮 得 普 等 三 昧 。住

 shì sān mèi,zhì yú chénɡ fó,chánɡ jiàn wú liànɡ

 是 三 昧 ,至 于 成 佛, 常 见 无 量

 bù kě sī yì yī qiē zhū fó。ruò bù ěr zhě,bù qǔ

 不 可 思 议 一 切 诸 佛。若 不 尔 者 ,不 取

 zhènɡ jué。(sì wǔ)

 正 觉 。(四 五)

 shè wǒ dé fó,ɡuó zhōnɡ pú sà,suí qí zhì yuàn

 设 我 得 佛,国 中 菩 萨,随 其 志 愿

 suǒ yù wén fǎ,zì rán dé wén。ruò bù ěr zhě,bù qǔ

 所 欲 闻 法,自 然 得 闻 。若 不 尔 者 ,不 取

 zhènɡ jué。(sì liù)

 正 觉 。(四 六 )

 shè wǒ dé fó,tā fānɡ ɡuó tǔ zhū pú sà zhònɡ,

 设 我 得 佛,他 方 国 土 诸 菩 萨 众 ,

 wén wǒ mínɡ zì,bù jí dé zhì bù tuì zhuǎn zhě,bù

 闻 我 名 字,不 即 得 至 不 退 转 者 ,不

 qǔ zhènɡ jué。(sì qī)

 取 正 觉 。(四 七)

 shè wǒ dé fó,tā fānɡ ɡuó tǔ zhū pú sà zhònɡ,

 设 我 得 佛,他 方 国 土 诸 菩 萨 众 ,

 wén wǒ mínɡ zì,bù jí dé zhì dì yī rěn,dì èr、dì

 闻 我 名 字,不 即 得 至 第 一 忍 ,第 二、第

 sān fǎ rěn,yú zhū fó fǎ bù nénɡ jí dé bù tuì zhuǎn

 三 法 忍 ,于 诸 佛 法 不 能 即 得 不 退 转

 zhě,bù qǔ zhènɡ jué。(sì bā)

 者 ,不 取 正 觉 。(四 八)

 fó ɡào ā nán:ěr shí fǎ cánɡ bǐ qiū,shuō cǐ

 佛 告 阿 难 :尔 时 法 藏 比 丘 , 说 此

 yuàn yǐ,yǐ jì sònɡ yuē:

 愿 已,以 偈 颂 曰 :

 wǒ jiàn chāo shì yuàn,bì zhì wú shànɡ dào,sī yuàn

 我 建 超 世 愿 ,必 至 无 上 道 ,斯 愿

 bù mǎn zú,shì bù chénɡ děnɡ jué。

 不 满 足,誓 不 成 等 觉 。

 wǒ yú wú liànɡ jié,bù wéi dà shī zhǔ,pǔ jì zhū

 我 于 无 量 劫 ,不 为 大 施 主 ,普 济 诸

 pín kǔ,shì bù chénɡ děnɡ jué。

 贫 苦,誓 不 成 等 觉 。

 wǒ zhì chénɡ fó dào,mínɡ shēnɡ chāo shí fānɡ,jiū

 我 至 成 佛 道 , 名 声 超 十 方 ,究

 jìnɡ yǒu bù wén,shì bù chénɡ děnɡ jué。

 竟 有 不 闻 ,誓 不 成 等 觉 。

 lí yù shēn zhènɡ niàn,jìnɡ huì xiū fàn xínɡ,zhì

 离 欲 深 正 念 , 净 慧 修 梵 行 ,志

 qiú wú shànɡ zūn,wéi zhū tiān rén shī。

 求 无 上 尊 ,为 诸 天 人 师 。

 shén lì yǎn dà ɡuānɡ,pǔ zhào wú jì tǔ,xiāo chú

 神 力 演 大 光 ,普 照 无 际 土, 消 除

 sān ɡòu mínɡ,mínɡ jì zhònɡ è nán。

 三 垢 冥 , 明 济 众 厄 难 。

 kāi bǐ zhì huì yǎn,miè cǐ hūn mánɡ ān,bì sāi zhū

 开 彼 智 慧 眼 ,灭 此 昏 盲 闇,闭 塞 诸

 è dào,tōnɡ dá shàn qù mén。

 恶 道 , 通 达 善 趣 门 。

 ɡōnɡ zuò chénɡ mǎn zú,wēi yào lǎnɡ shí fānɡ,rì

 功 祚 成 满 足,威 曜 朗 十 方 ,日

 yuè jí zhònɡ huī,tiān ɡuānɡ yǐn bù xiàn。

 月 戢 重 晖 , 天 光 隐 不 现 。

 wéi zhònɡ kāi fǎ cánɡ,ɡuǎnɡ shī ɡōnɡ dé bǎo,chánɡ

 为 众 开 法 藏 , 广 施 功 德 宝 , 常

 yú dà zhònɡ zhōnɡ,shuō fǎ shī zǐ hǒu。

 于 大 众 中 , 说 法 狮 子 吼 。

 ɡònɡ yǎnɡ yī qiē fó,jù zú zhònɡ dé běn,yuàn huì

 供 养 一 切 佛,具 足 众 德 本 , 愿 慧

 xī chénɡ mǎn,dé wéi sān jiè xiónɡ。

 悉 成 满 ,得 为 三 界 雄 。

 rú fó wú ài zhì,tōnɡ dá mí bù zhào,yuàn wǒ ɡōnɡ

 如 佛 无 碍 智 , 通 达 靡 不 照 , 愿 我 功

 dé lì,děnɡ cǐ zuì shènɡ zūn。

 德 力, 等 此 最 胜 尊 。

 sī yuàn ruò kè ɡuǒ,dà qiān yīnɡ ɡǎn dònɡ,xū kōnɡ

 斯 愿 若 克 果 ,大 千 应 感 动 ,虚 空

 zhū tiān shén,dānɡ yǔ zhēn miào huá。

 诸 天 神 , 当 雨 珍 妙 华 。

 fó yǔ ā nán:fǎ cánɡ bǐ qiū shuō cǐ sònɡ yǐ,

 佛 语 阿 难 :法 藏 比 丘 说 此 颂 已,

 yīnɡ shí pǔ dì liù zhǒnɡ zhèn dònɡ,tiān yǔ miào

 应 时 普 地 六 种 震 动 , 天 雨 妙

 huá,yǐ sàn qí shànɡ。zì rán yīn lè,kōnɡ zhōnɡ zàn

 华 ,以 散 其 上 。自 然 音 乐, 空 中 赞

 yán:jué dìnɡ bì chénɡ wú shànɡ zhènɡ jué!

 言 :决 定 必 成 无 上 正 觉 !

 yú shì fǎ cánɡ bǐ qiū,jù zú xiū mǎn rú shì dà

 于 是 法 藏 比 丘 ,具 足 修 满 如 是 大

 yuàn,chénɡ dì bù xū。chāo chū shì jiān,shēn lè jì

 愿 , 诚 谛 不 虚。 超 出 世 间 , 深 乐 寂

 miè。ā nán,fǎ cánɡ bǐ qiū,yú qí fó suǒ,zhū tiān、

 灭 。阿 难 ,法 藏 比 丘 ,于 其 佛 所 ,诸 天 、

 mó、fàn、lónɡ shén bā bù dà zhònɡ zhī zhōnɡ,fā sī

 魔、梵 、 龙 神 八 部 大 众 之 中 ,发 斯

 hónɡ shì,jiàn cǐ yuàn yǐ,yī xiànɡ zhuān zhì

 弘 誓 , 建 此 愿 已,一 向 专 志

 zhuānɡ yán miào tǔ。suǒ xiū fó ɡuó,kāi kuò ɡuǎnɡ

 庄 严 妙 土。所 修 佛 国 ,开 廓 广

 dà,chāo shènɡ dú miào。jiàn lì chánɡ rán,wú shuāi

 大, 超 胜 独 妙 。 建 立 常 然 ,无 衰

 wú biàn。yú bù kě sī yì zhào zǎi yǒnɡ jié,jī zhí

 无 变 。于 不 可 思 议 兆 载 永 劫 ,积 植

 pú sà wú liànɡ dé xínɡ。bù shēnɡ yù jué、tián jué、

 菩 萨 无 量 德 行 。不 生 欲 觉 、 瞋 觉 、

 hài jué,bù qǐ yù xiǎnɡ、tián xiǎnɡ、hài xiǎnɡ,bù

 害 觉 ,不 起 欲 想 、 瞋 想 、害 想 ,不

 zhù sè、shēnɡ、xiānɡ、wèi、chù、fǎ。rěn lì chénɡ

 著 色、 声 、 香 、味 、触 、法。忍 力 成

 jiù,bù jì zhònɡ kǔ。shǎo yù zhī zú,wú rǎn huì chī。

 就 ,不 计 众 苦。 少 欲 知 足,无 染 恚 痴 。

 sān mèi chánɡ jì,zhì huì wú ài,wú yǒu xū wěi chǎn

 三 昧 常 寂,智 慧 无 碍,无 有 虚 伪 谄

 qǔ zhī xīn。hé yán ài yǔ,xiān yì chénɡ wèn。yǒnɡ

 曲 之 心 。和 颜 爱 语, 先 意 承 问 。 勇

 měnɡ jīnɡ jìn,zhì yuàn wú juàn。zhuān qiú qīnɡ bái

 猛 精 进 ,志 愿 无 惓 。 专 求 清 白

 zhī fǎ,yǐ huì lì qún shēnɡ。ɡōnɡ jìnɡ sān bǎo,

 之 法,以 惠 利 群 生 。 恭 敬 三 宝 ,

 fènɡ shì shī chánɡ。yǐ dà zhuānɡ yán,jù zú zhònɡ

 奉 事 师 长 。以 大 庄 严 ,具 足 众

 xínɡ,lìnɡ zhū zhònɡ shēnɡ ɡōnɡ dé chénɡ jiù。zhù

 行 , 令 诸 众 生 功 德 成 就 。住

 kōnɡ、wú xiānɡ、wú yuàn zhī fǎ,wú zuò wú qǐ,ɡuān

 空 、无 相 、无 愿 之 法,无 作 无 起, 观

 fǎ rú huà。yuǎn lí cū yán,zì hài hài bǐ,bǐ cǐ jù

 法 如 化 。 远 离 粗 言 ,自 害 害 彼,彼 此 俱

 hài。xiū xí shàn yǔ,zì lì lì rén,rén wǒ jiān lì。

 害 。修 习 善 语,自 利 利 人 ,人 我 兼 利。

 qì ɡuó juān wánɡ,jué qù cái sè。zì xínɡ liù bō luó

 弃 国 捐 王 ,绝 去 财 色。自 行 六 波 罗

 mì,jiào rén lìnɡ xínɡ。wú yānɡ shù jié,jī ɡōnɡ

 蜜, 教 人 令 行 。无 央 数 劫 ,积 功

 lèi dé。suí qí shēnɡ chǔ,zài yì suǒ yù,wú liànɡ

 累 德。随 其 生 处 ,在 意 所 欲,无 量

 bǎo cánɡ,zì rán fā yīnɡ。jiào huà ān lì wú shù

 宝 藏 ,自 然 发 应 。 教 化 安 立 无 数

 zhònɡ shēnɡ,zhù yú wú shànɡ zhènɡ zhēn zhī dào。

 众 生 ,住 于 无 上 正 真 之 道 。

 huò wéi chánɡ zhě、jū shì、háo xìnɡ、zūn ɡuì,huò

 或 为 长 者 、居 士 、豪 姓 、尊 贵 ,或

 wéi shā lì、ɡuó jūn、zhuǎn lún shènɡ dì,huò wéi

 为 刹 利、国 君 、 转 轮 圣 帝,或 为

 liù yù tiān zhǔ,nǎi zhì fàn wánɡ。chánɡ yǐ sì shì,

 六 欲 天 主 ,乃 至 梵 王 。 常 以 四 事 ,

 ɡònɡ yǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ yī qiē zhū fó。rú shì ɡōnɡ dé,

 供 养 恭 敬 一 切 诸 佛。如 是 功 德,

 bù kě chēnɡ shuō。kǒu qì xiānɡ jié,rú yōu bō luó

 不 可 称 说 。口 气 香 洁 ,如 优 钵 罗

 huá。shēn zhū máo kǒnɡ,chū zhān tán xiānɡ,qí

 华 。 身 诸 毛 孔 ,出 栴 檀 香 ,其

 xiānɡ pǔ xūn wú liànɡ shì jiè。rónɡ sè duān zhènɡ,

 香 普 熏 无 量 世 界 。 容 色 端 正 ,

 xiānɡ hǎo shū miào。qí shǒu chánɡ chū wú jìn zhī

 相 好 殊 妙 。其 手 常 出 无 尽 之

 bǎo、yī fú、yǐn shí、zhēn miào huá xiānɡ、zēnɡ ɡài、

 宝 、衣 服、饮 食 、 珍 妙 华 香 、 缯 盖 、

 zhuànɡ fān、zhuānɡ yán zhī jù。rú shì děnɡ shì,

 幢 幡 、 庄 严 之 具。如 是 等 事 ,

 chāo zhū tiān rén。yú yī qiē fǎ,ér dé zì zài。

 超 诸 天 人 。于 一 切 法,而 得 自 在 。

 ā nán bái fó:fǎ cánɡ pú sà,wéi yǐ chénɡ fó

 阿 难 白 佛:法 藏 菩 萨,为 已 成 佛

 ér qǔ miè dù,wéi wèi chénɡ fó,wéi jīn xiàn zài?

 而 取 灭 度,为 未 成 佛,为 今 现 在 ?

 fó ɡào ā nán:fǎ cánɡ pú sà,jīn yǐ chénɡ fó,

 佛 告 阿 难 :法 藏 菩 萨,今 已 成 佛,

 xiàn zài xī fānɡ,qù cǐ shí wàn yì shā。qí fó shì

 现 在 西 方 ,去 此 十 万 亿 刹 。其 佛 世

 jiè,mínɡ yuē ān lè。

 界 , 名 曰 安 乐。

 ā nán yòu wèn:qí fó chénɡ dào yǐ lái,wéi

 阿 难 又 问 :其 佛 成 道 已 来 ,为

 jīnɡ jǐ shí?

 经 几 时 ?

 fó yán:chénɡ fó yǐ lái,fán lì shí jié。qí fó

 佛 言 : 成 佛 已 来 ,凡 历 十 劫 。其 佛

 ɡuó tǔ,zì rán qī bǎo,jīn、yín、liú lí、shān hú、

 国 土,自 然 七 宝 ,金 、银 、琉 璃、 珊 瑚、

 hǔ pò、chē qú、mǎ nǎo hé chénɡ wéi dì。huī kuò

 琥 珀、砗 磲、玛 瑙 合 成 为 地。恢 廓

 kuànɡ dànɡ,bù kě xiàn jí。xī xiānɡ zá cè,zhuǎn

 旷 荡 ,不 可 限 极。悉 相 杂 厕, 转

 xiānɡ jiān rù。ɡuānɡ hè yù shuò,wēi miào qí lì,

 相 间 入。 光 赫 煜 烁 ,微 妙 奇 丽,

 qīnɡ jìnɡ zhuānɡ yán。chāo yú shí fānɡ yī qiē shì

 清 净 庄 严 。 超 逾 十 方 一 切 世

 jiè zhònɡ bǎo zhōnɡ jīnɡ,qí bǎo yóu rú dì liù tiān

 界 众 宝 中 精 ,其 宝 犹 如 第 六 天

 bǎo。yòu qí ɡuó tǔ,wú xū mí shān,jí jīn ɡānɡ wéi,

 宝 。又 其 国 土,无 须 弥 山 ,及 金 刚 围 ,

 yī qiē zhū shān。yì wú dà hǎi、xiǎo hǎi、xī、qú、

 一 切 诸 山 。亦 无 大 海 、 小 海 、溪、渠、

 jǐnɡ、ɡǔ。fó shén lì ɡù,yù jiàn zé jiàn。yì wú dì

 井 、谷。佛 神 力 故,欲 见 则 见 。亦 无 地

 yù、è ɡuǐ、chù shēnɡ zhū nán zhī qù。yì wú sì shí

 狱、饿 鬼 、畜 生 诸 难 之 趣。亦 无 四 时

 chūn qiū dōnɡ xià,bù hán bù rè,chánɡ hé diào shì。

 春 秋 冬 夏 ,不 寒 不 热, 常 和 调 适 。

 ěr shí ā nán bái fó yán:shì zūn,ruò bǐ ɡuó

 尔 时 阿 难 白 佛 言 :世 尊 ,若 彼 国

 tǔ wú xū mí shān,qí sì tiān wánɡ jí dāo lì tiān,

 土 无 须 弥 山 ,其 四 天 王 及 忉 利 天 ,

 yī hé ér zhù?

 依 何 而 住 ?

 fó yǔ ā nán:dì sān yán tiān,nǎi zhì sè jiū

 佛 语 阿 难 :第 三 炎 天 ,乃 至 色 究

 jìnɡ tiān,jiē yī hé zhù?

 竟 天 ,皆 依 何 住 ?

 ā nán bái fó:xínɡ yè ɡuǒ bào,bù kě sī yì。

 阿 难 白 佛: 行 业 果 报 ,不 可 思 议。

 fó yǔ ā nán:xínɡ yè ɡuǒ bào bù kě sī yì,zhū

 佛 语 阿 难 : 行 业 果 报 不 可 思 议,诸

 fó shì jiè yì bù kě sī yì。qí zhū zhònɡ shēnɡ ɡōnɡ

 佛 世 界 亦 不 可 思 议。其 诸 众 生 功

 dé shàn lì,zhù xínɡ yè zhī dì,ɡù nénɡ ěr ěr。

 德 善 力,住 行 业 之 地,故 能 尔 耳。

 ā nán bái fó:wǒ bù yí cǐ fǎ,dàn wéi jiānɡ

 阿 难 白 佛:我 不 疑 此 法,但 为 将

 lái zhònɡ shēnɡ,yù chú qí yí huò,ɡù wèn sī yì。

 来 众 生 ,欲 除 其 疑 惑 ,故 问 斯 义。

 fó ɡào ā nán:wú liànɡ shòu fó,wēi shén ɡuānɡ

 佛 告 阿 难 :无 量 寿 佛,威 神 光

 mínɡ,zuì zūn dì yī。zhū fó ɡuānɡ mínɡ,suǒ bù nénɡ

 明 ,最 尊 第 一。诸 佛 光 明 ,所 不 能

 jí。huò zhào bǎi fó shì jiè,huò qiān fó shì jiè,

 及。或 照 百 佛 世 界 ,或 千 佛 世 界 ,

 qǔ yào yán zhī,nǎi zhào dōnɡ fānɡ hénɡ shā fó shā。

 取 要 言 之 ,乃 照 东 方 恒 沙 佛 刹 。

 nán xī běi fānɡ,sì wéi shànɡ xià,yì fù rú shì。

 南 西 北 方 ,四 维 上 下 ,亦 复 如 是 。

 huò yǒu fó ɡuānɡ zhào yú qī chǐ,huò yī yóu xún,èr、

 或 有 佛 光 照 于 七 尺 ,或 一 由 旬 ,二、

 sān、sì、wǔ yóu xún,rú shì zhuǎn bèi,nǎi zhì zhào

 三 、四、五 由 旬 ,如 是 转 倍 ,乃 至 照

 yī fó shā。shì ɡù wú liànɡ shòu fó,hào wú liànɡ

 一 佛 刹 。是 故 无 量 寿 佛,号 无 量

 ɡuānɡ fó、wú biān ɡuānɡ fó、wú ài ɡuānɡ fó、wú duì

 光 佛、无 边 光 佛、无 碍 光 佛、无 对

 ɡuānɡ fó、yán wánɡ ɡuānɡ fó、qīnɡ jìnɡ ɡuānɡ fó、

 光 佛、炎 王 光 佛、 清 净 光 佛、

 huān xǐ ɡuānɡ fó、zhì huì ɡuānɡ fó、bù duàn ɡuānɡ

 欢 喜 光 佛、智 慧 光 佛、不 断 光

 fó、nán sī ɡuānɡ fó、wú chēnɡ ɡuānɡ fó、chāo rì yuè

 佛、难 思 光 佛、无 称 光 佛、 超 日 月

 ɡuānɡ fó。qí yǒu zhònɡ shēnɡ yù sī ɡuānɡ zhě,sān

 光 佛。其 有 众 生 遇 斯 光 者 ,三

 ɡòu xiāo miè,shēn yì róu ruǎn,huān xǐ yǒnɡ yuè,

 垢 消 灭 , 身 意 柔 软 , 欢 喜 踊 跃 ,

 shàn xīn shēnɡ yān。ruò zài sān tú jí kǔ zhī chǔ,

 善 心 生 焉 。若 在 三 途 极 苦 之 处 ,

 jiàn cǐ ɡuānɡ mínɡ,jiē dé xiū xī,wú fù kǔ nǎo。

 见 此 光 明 ,皆 得 休 息,无 复 苦 恼 。

 shòu zhōnɡ zhī hòu,jiē ménɡ jiě tuō。wú liànɡ shòu

 寿 终 之 后 ,皆 蒙 解 脱 。无 量 寿

 fó,ɡuānɡ mínɡ xiǎn hè,zhào yào shí fānɡ。zhū fó

 佛, 光 明 显 赫, 照 曜 十 方 。诸 佛

 ɡuó tǔ,mò bù wén yān。bù dàn wǒ jīn chēnɡ qí ɡuānɡ

 国 土,莫 不 闻 焉 。不 但 我 今 称 其 光

 mínɡ,yī qiē zhū fó、shēnɡ wén、yuán jué、zhū pú sà

 明 ,一 切 诸 佛、 声 闻 、 缘 觉 、诸 菩 萨

 zhònɡ,xián ɡònɡ tàn yù,yì fù rú shì。ruò yǒu

 众 , 咸 共 叹 誉,亦 复 如 是 。若 有

 zhònɡ shēnɡ,wén qí ɡuānɡ mínɡ wēi shén ɡōnɡ dé,rì

 众 生 ,闻 其 光 明 威 神 功 德,日

 yè chēnɡ shuō,zhì xīn bù duàn,suí yì suǒ yuàn,dé

 夜 称 说 ,至 心 不 断 ,随 意 所 愿 ,得

 shēnɡ qí ɡuó。wéi zhū pú sà、shēnɡ wén zhī zhònɡ,

 生 其 国 。为 诸 菩 萨、 声 闻 之 众 ,

 suǒ ɡònɡ tàn yù,chēnɡ qí ɡōnɡ dé。zhì qí zuì hòu

 所 共 叹 誉, 称 其 功 德。至 其 最 后

 dé fó dào shí,pǔ wéi shí fānɡ zhū fó pú sà tàn qí

 得 佛 道 时 ,普 为 十 方 诸 佛 菩 萨 叹 其

 ɡuānɡ mínɡ,yì rú jīn yě。

 光 明 ,亦 如 今 也。

 fó yán:wǒ shuō wú liànɡ shòu fó ɡuānɡ mínɡ wēi

 佛 言 :我 说 无 量 寿 佛 光 明 威

 shén,wēi wēi shū miào,zhòu yè yī jié,shànɡ wèi

 神 ,巍 巍 殊 妙 , 昼 夜 一 劫 , 尚 未

 nénɡ jìn。

 能 尽 。

 fó yǔ ā nán:yòu wú liànɡ shòu fó,shòu mìnɡ

 佛 语 阿 难 :又 无 量 寿 佛, 寿 命

 chánɡ jiǔ,bù kě chēnɡ jì,rǔ nínɡ zhī hū?jiǎ shǐ

 长 久 ,不 可 称 计,汝 宁 知 乎?假 使

 shí fānɡ shì jiè wú liànɡ zhònɡ shēnɡ,jiē dé rén

 十 方 世 界 无 量 众 生 ,皆 得 人

 shēn,xī lìnɡ chénɡ jiù shēnɡ wén、yuán jué,dōu

 身 ,悉 令 成 就 声 闻 、 缘 觉 ,都

 ɡònɡ jí huì,chán sī yī xīn。jié qí zhì lì,yú bǎi

 共 集 会 , 禅 思 一 心 。竭 其 智 力,于 百

 qiān wàn jié xī ɡònɡ tuī suàn,jì qí shòu mìnɡ

 千 万 劫 悉 共 推 算 ,计 其 寿 命

 chánɡ yuǎn zhī shù,bù nénɡ qiónɡ jìn,zhī qí xiàn

 长 远 之 数 ,不 能 穷 尽 ,知 其 限

 jí。shēnɡ wén、pú sà、tiān rén zhī zhònɡ,shòu mìnɡ

 极。 声 闻 、菩 萨、 天 人 之 众 , 寿 命

 chánɡ duǎn,yì fù rú shì,fēi suàn shù pì yù suǒ

 长 短 ,亦 复 如 是 ,非 算 数 譬 喻 所

 nénɡ zhī yě。yòu shēnɡ wén、pú sà,qí shù nán liànɡ,

 能 知 也。又 声 闻 、菩 萨,其 数 难 量 ,

 bù kě chēnɡ shuō。shén zhì dònɡ dá,wēi lì zì zài,

 不 可 称 说 。 神 智 洞 达,威 力 自 在 ,

 nénɡ yú zhǎnɡ zhōnɡ,chí yī qiē shì jiè。

 能 于 掌 中 ,持 一 切 世 界 。

 fó yǔ ā nán:bǐ fó chū huì shēnɡ wén zhònɡ shù

 佛 语 阿 难 :彼 佛 初 会 声 闻 众 数

 bù kě chēnɡ jì,pú sà yì rán。rú dà mù jiān lián,

 不 可 称 计,菩 萨 亦 然 。如 大 目 犍 连 ,

 bǎi qiān wàn yì wú liànɡ wú shù,yú ā sēnɡ qí nà

 百 千 万 亿 无 量 无 数 ,于 阿 僧 祇 那

 yóu tā jié,nǎi zhì miè dù,xī ɡònɡ jì xiào,bù

 由 他 劫 ,乃 至 灭 度,悉 共 计 校 ,不

 nénɡ jiū le duō shǎo zhī shù。pì rú dà hǎi,shēn

 能 究 了 多 少 之 数 。譬 如 大 海 , 深

 ɡuǎnɡ wú liànɡ。jiǎ shǐ yǒu rén xī qí yī máo,yǐ

 广 无 量 。假 使 有 人 析 其 一 毛 ,以

 wéi bǎi fēn,yǐ yī fēn máo,zhān qǔ yī dī。yú yì

 为 百 分 ,以 一 分 毛 , 沾 取 一 滴。于 意

 yún hé,qí suǒ dī zhě,yú bǐ dà hǎi,hé suǒ wéi duō?

 云 何,其 所 滴 者 ,于 彼 大 海 ,何 所 为 多 ?

 ā nán bái fó:bǐ suǒ dī shuǐ,bǐ yú dà hǎi duō

 阿 难 白 佛:彼 所 滴 水 ,比 于 大 海 多

 shǎo zhī liànɡ,fēi qiǎo lì suàn shù、yán cí pì lèi

 少 之 量 ,非 巧 历 算 数 、言 辞 譬 类

 suǒ nénɡ zhī yě。

 所 能 知 也。

 fó yǔ ā nán:rú mù lián děnɡ,yú bǎi qiān wàn

 佛 语 阿 难 :如 目 连 等 ,于 百 千 万

 yì nà yóu tā jié,jì bǐ chū huì shēnɡ wén、pú sà。

 亿 那 由 他 劫 ,计 彼 初 会 声 闻 、菩 萨。

 suǒ zhī shù zhě,yóu rú yī dī,qí suǒ bù zhī,rú dà

 所 知 数 者 ,犹 如 一 滴,其 所 不 知 ,如 大

 hǎi shuǐ。

 海 水 。

 yòu qí ɡuó tǔ,qī bǎo zhū shù,zhōu mǎn shì jiè。

 又 其 国 土,七 宝 诸 树 , 周 满 世 界 。

 jīn shù、yín shù、liú lí shù、bō lí shù、shān hú

 金 树 、银 树 、琉 璃 树 、玻 璃 树 、 珊 瑚

 shù、mǎ nǎo shù、chē qú zhī shù,huò yǒu èr bǎo、

 树 、玛 瑙 树 、砗 磲 之 树 ,或 有 二 宝 、

 sān bǎo,nǎi zhì qī bǎo,zhuǎn ɡònɡ hé chénɡ。huò

 三 宝 ,乃 至 七 宝 , 转 共 合 成 。或

 yǒu jīn shù,yín yè huá ɡuǒ。huò yǒu yín shù,jīn

 有 金 树 ,银 叶 华 果 。或 有 银 树 ,金

 yè huá ɡuǒ。huò liú lí shù,bō lí wéi yè,huá ɡuǒ

 叶 华 果 。或 琉 璃 树 ,玻 璃 为 叶,华 果

 yì rán。huò shuǐ jīnɡ shù,liú lí wéi yè,huá ɡuǒ

 亦 然 。或 水 精 树 ,琉 璃 为 叶,华 果

 yì rán。huò shān hú shù,mǎ nǎo wéi yè,huá ɡuǒ yì

 亦 然 。或 珊 瑚 树 ,玛 瑙 为 叶,华 果 亦

 rán。huò mǎ nǎo shù,liú lí wéi yè,huá ɡuǒ yì rán。

 然 。或 玛 瑙 树 ,琉 璃 为 叶,华 果 亦 然 。

 huò chē qú shù,zhònɡ bǎo wéi yè,huá ɡuǒ yì rán。

 或 砗 磲 树 , 众 宝 为 叶,华 果 亦 然 。

 huò yǒu bǎo shù,zǐ jīn wéi běn,bái yín wéi jīnɡ,

 或 有 宝 树 ,紫 金 为 本 ,白 银 为 茎 ,

 liú lí wéi zhī,shuǐ jīnɡ wéi tiáo,shān hú wéi yè,

 琉 璃 为 枝 , 水 精 为 条 , 珊 瑚 为 叶,

 mǎ nǎo wéi huá,chē qú wéi shí。huò yǒu bǎo shù,

 玛 瑙 为 华 ,砗 磲 为 实 。或 有 宝 树 ,

 bái yín wéi běn,liú lí wéi jīnɡ,shuǐ jīnɡ wéi zhī,

 白 银 为 本 ,琉 璃 为 茎 , 水 精 为 枝 ,

 shān hú wéi tiáo,mǎ nǎo wéi yè,chē qú wéi huá,zǐ

 珊 瑚 为 条 ,玛 瑙 为 叶,砗 磲 为 华 ,紫

 jīn wéi shí。huò yǒu bǎo shù,liú lí wéi běn,shuǐ

 金 为 实 。或 有 宝 树 ,琉 璃 为 本 , 水

 jīnɡ wéi jīnɡ,shān hú wéi zhī,mǎ nǎo wéi tiáo,

 精 为 茎 , 珊 瑚 为 枝 ,玛 瑙 为 条 ,

 chē qú wéi yè,zǐ jīn wéi huá,bái yín wéi shí。huò

 砗 磲 为 叶,紫 金 为 华 ,白 银 为 实 。或

 yǒu bǎo shù,shuǐ jīnɡ wéi běn,shān hú wéi jīnɡ,

 有 宝 树 , 水 精 为 本 , 珊 瑚 为 茎 ,

 mǎ nǎo wéi zhī,chē qú wéi tiáo,zǐ jīn wéi yè,bái

 玛 瑙 为 枝 ,砗 磲 为 条 ,紫 金 为 叶,白

 yín wéi huá,liú lí wéi shí。huò yǒu bǎo shù,shān

 银 为 华 ,琉 璃 为 实 。或 有 宝 树 , 珊

 hú wéi běn,mǎ nǎo wéi jīnɡ,chē qú wéi zhī,zǐ jīn

 瑚 为 本 ,玛 瑙 为 茎 ,砗 磲 为 枝 ,紫 金

 wéi tiáo,bái yín wéi yè,liú lí wéi huá,shuǐ jīnɡ

 为 条 ,白 银 为 叶,琉 璃 为 华 , 水 精

 wéi shí。huò yǒu bǎo shù,mǎ nǎo wéi běn,chē qú

 为 实 。或 有 宝 树 ,玛 瑙 为 本 ,砗 磲

 wéi jīnɡ,zǐ jīn wéi zhī,bái yín wéi tiáo,liú lí

 为 茎 ,紫 金 为 枝 ,白 银 为 条 ,琉 璃

 wéi yè,shuǐ jīnɡ wéi huá,shān hú wéi shí。huò yǒu

 为 叶, 水 精 为 华 , 珊 瑚 为 实 。或 有

 bǎo shù,chē qú wéi běn,zǐ jīn wéi jīnɡ,bái yín

 宝 树 ,砗 磲 为 本 ,紫 金 为 茎 ,白 银

 wéi zhī,liú lí wéi tiáo,shuǐ jīnɡ wéi yè,shān hú

 为 枝 ,琉 璃 为 条 , 水 精 为 叶, 珊 瑚

 wéi huá,mǎ nǎo wéi shí。xínɡ xínɡ xiānɡ zhí,jīnɡ

 为 华 ,玛 瑙 为 实 。 行 行 相 值 , 茎

 jīnɡ xiānɡ wànɡ,zhī zhī xiānɡ zhǔn,yè yè xiānɡ

 茎 相 望 ,枝 枝 相 准 ,叶 叶 相

 xiànɡ,huá huá xiānɡ shùn,shí shí xiānɡ dānɡ。rónɡ

 向 ,华 华 相 顺 ,实 实 相 当 。 荣

 sè ɡuānɡ yào,bù kě shènɡ shì。qīnɡ fēnɡ shí fā,

 色 光 曜 ,不 可 胜 视 。 清 风 时 发,

 chū wǔ yīn shēnɡ,wēi miào ɡōnɡ shānɡ,zì rán xiānɡ

 出 五 音 声 ,微 妙 宫 商 ,自 然 相

 hé。

 和。

 yòu wú liànɡ shòu fó,qí dào chǎnɡ shù,ɡāo sì

 又 无 量 寿 佛,其 道 场 树 ,高 四

 bǎi wàn lǐ,qí běn zhōu wéi wǔ qiān yóu xún,zhī yè

 百 万 里,其 本 周 围 五 千 由 旬 ,枝 叶

 sì bù èr shí wàn lǐ,yī qiē zhònɡ bǎo zì rán hé

 四 布 二 十 万 里,一 切 众 宝 自 然 合

 chénɡ。yǐ yuè ɡuānɡ mó ní、chí hǎi lún bǎo,zhònɡ

 成 。以 月 光 摩 尼、持 海 轮 宝 , 众

 bǎo zhī wánɡ,ér zhuānɡ yán zhī。zhōu zā tiáo jiān,

 宝 之 王 ,而 庄 严 之 。 周 匝 条 间 ,

 chuí bǎo yīnɡ luò,bǎi qiān wàn sè,zhǒnɡ zhǒnɡ yì

 垂 宝 璎 珞 ,百 千 万 色, 种 种 异

 biàn,wú liànɡ ɡuānɡ yán,zhào yào wú jí。zhēn miào

 变 ,无 量 光 炎 , 照 曜 无 极。 珍 妙

 bǎo wǎnɡ,luó fù qí shànɡ。yī qiē zhuānɡ yán,suí

 宝 网 ,罗 覆 其 上 。一 切 庄 严 ,随

 yīnɡ ér xiàn。wēi fēnɡ xú dònɡ,chuī zhū bǎo shù,

 应 而 现 。微 风 徐 动 , 吹 诸 宝 树 ,

 yǎn chū wú liànɡ miào fǎ yīn shēnɡ。qí shēnɡ liú bù,

 演 出 无 量 妙 法 音 声 。其 声 流 布,

 biàn zhū fó ɡuó。wén qí yīn zhě,dé shēn fǎ rěn,

 遍 诸 佛 国 。闻 其 音 者 ,得 深 法 忍 ,

 zhù bù tuì zhuǎn,zhì chénɡ fó dào,ěr ɡēn qīnɡ chè,

 住 不 退 转 ,至 成 佛 道 ,耳 根 清 彻 ,

 bù zāo kǔ huàn。mù dǔ qí sè,bí zhī qí xiānɡ,kǒu

 不 遭 苦 患 。目 睹 其 色,鼻 知 其 香 ,口

 chánɡ qí wèi,shēn chù qí ɡuānɡ,xīn yǐ fǎ yuán,

 尝 其 味 , 身 触 其 光 ,心 以 法 缘 ,

 jiē dé shèn shēn fǎ rěn,zhù bù tuì zhuǎn,zhì

 皆 得 甚 深 法 忍 ,住 不 退 转 ,至

 chénɡ fó dào,liù ɡēn qīnɡ chè,wú zhū nǎo huàn。ā

 成 佛 道 ,六 根 清 彻 ,无 诸 恼 患 。阿

 nán,ruò bǐ ɡuó tǔ tiān rén,jiàn cǐ shù zhě,dé

 难 ,若 彼 国 土 天 人 , 见 此 树 者 ,得

 sān fǎ rěn:yī zhě yīn xiǎnɡ rěn,èr zhě róu shùn

 三 法 忍 :一 者 音 响 忍 ,二 者 柔 顺

 rěn,sān zhě wú shēnɡ fǎ rěn。cǐ jiē wú liànɡ shòu

 忍 ,三 者 无 生 法 忍 。此 皆 无 量 寿

 fó wēi shén lì ɡù,běn yuàn lì ɡù,mǎn zú yuàn ɡù,

 佛 威 神 力 故,本 愿 力 故,满 足 愿 故,

 mínɡ le yuàn ɡù,jiān ɡù yuàn ɡù,jiū jìnɡ yuàn ɡù。

 明 了 愿 故, 坚 固 愿 故,究 竟 愿 故。

 fó ɡào ā nán:shì jiān dì wánɡ,yǒu bǎi qiān

 佛 告 阿 难 :世 间 帝 王 ,有 百 千

 yīn lè,zì zhuǎn lún shènɡ wánɡ,nǎi zhì dì liù

 音 乐,自 转 轮 圣 王 ,乃 至 第 六

 tiān shànɡ,jì lè yīn shēnɡ,zhǎn zhuǎn xiānɡ shènɡ

 天 上 ,伎 乐 音 声 , 展 转 相 胜

 qiān yì wàn bèi。dì liù tiān shànɡ wàn zhǒnɡ lè yīn,

 千 亿 万 倍 。第 六 天 上 万 种 乐 音 ,

 bù rú wú liànɡ shòu ɡuó zhū qī bǎo shù yī zhǒnɡ yīn

 不 如 无 量 寿 国 诸 七 宝 树 一 种 音

 shēnɡ qiān yì bèi yě。yì yǒu zì rán wàn zhǒnɡ jì lè。

 声 千 亿 倍 也。亦 有 自 然 万 种 伎 乐。

 yòu qí lè shēnɡ,wú fēi fǎ yīn。qīnɡ chànɡ āi liànɡ,

 又 其 乐 声 ,无 非 法 音 。 清 畅 哀 亮 ,

 wēi miào hé yǎ,shí fānɡ shì jiè yīn shēnɡ zhī

 微 妙 和 雅,十 方 世 界 音 声 之

 zhōnɡ,zuì wéi dì yī。

 中 ,最 为 第 一。

 qí jiǎnɡ tánɡ、jīnɡ shě、ɡōnɡ diàn、lóu ɡuān,

 其 讲 堂 、 精 舍 、 宫 殿 、楼 观 ,

 jiē qī bǎo zhuānɡ yán,zì rán huà chénɡ。fù yǐ zhēn

 皆 七 宝 庄 严 ,自 然 化 成 。复 以 真

 zhū、mínɡ yuè、mó ní zhònɡ bǎo,yǐ wéi jiāo luò,fù

 珠 、 明 月 、摩 尼 众 宝 ,以 为 交 络 ,覆

 ɡài qí shànɡ。nèi wài zuǒ yòu,yǒu zhū yù chí。huò

 盖 其 上 。内 外 左 右 ,有 诸 浴 池 。或

 shí yóu xún,huò èr shí、sān shí,nǎi zhì bǎi qiān

 十 由 旬 ,或 二 十 、三 十 ,乃 至 百 千

 yóu xún。zònɡ ɡuǎnɡ shēn qiǎn,jiē ɡè yī děnɡ。bā

 由 旬 。 纵 广 深 浅 ,皆 各 一 等 。八

 ɡōnɡ dé shuǐ,zhàn rán yínɡ mǎn,qīnɡ jìnɡ xiānɡ

 功 德 水 , 湛 然 盈 满 , 清 净 香

 jié,wèi rú ɡān lù。huánɡ jīn chí zhě,dǐ bái yín

 洁 ,味 如 甘 露。 黄 金 池 者 ,底 白 银

 shā。bái yín chí zhě,dǐ huánɡ jīn shā。shuǐ jīnɡ

 沙 。白 银 池 者 ,底 黄 金 沙 。 水 精

 chí zhě,dǐ liú lí shā。liú lí chí zhě,dǐ shuǐ

 池 者 ,底 琉 璃 沙 。琉 璃 池 者 ,底 水

 jīnɡ shā。shān hú chí zhě,dǐ hǔ pò shā。hǔ pò chí

 精 沙 。 珊 瑚 池 者 ,底 琥 珀 沙 。琥 珀 池

 zhě,dǐ shān hú shā。chē qú chí zhě,dǐ mǎ nǎo shā。

 者 ,底 珊 瑚 沙 。砗 磲 池 者 ,底 玛 瑙 沙 。

 mǎ nǎo chí zhě,dǐ chē qú shā。bái yù chí zhě,dǐ

 玛 瑙 池 者 ,底 砗 磲 沙 。白 玉 池 者 ,底

 zǐ jīn shā。zǐ jīn chí zhě,dǐ bái yù shā。huò yǒu

 紫 金 沙 。紫 金 池 者 ,底 白 玉 沙 。或 有

 èr bǎo、sān bǎo,nǎi zhì qī bǎo,zhuǎn ɡònɡ hé

 二 宝 、三 宝 ,乃 至 七 宝 , 转 共 合

 chénɡ。qí chí àn shànɡ,yǒu zhān tán shù,huá yè

 成 。其 池 岸 上 ,有 栴 檀 树 ,华 叶

 chuí bù,xiānɡ qì pǔ xūn。tiān yōu bō luó huá、bō

 垂 布, 香 气 普 熏 。 天 优 钵 罗 华 、钵

 tán mó huá、jū móu tóu huá、fēn tuó lì huá,zá sè

 昙 摩 华 、拘 牟 头 华 、分 陀 利 华 ,杂 色

 ɡuānɡ mào,mí fù shuǐ shànɡ。bǐ zhū pú sà,jí shēnɡ

 光 茂 ,弥 覆 水 上 。彼 诸 菩 萨,及 声

 wén zhònɡ,ruò rù bǎo chí,yì yù lìnɡ shuǐ méi zú,

 闻 众 ,若 入 宝 池 ,意 欲 令 水 没 足,

 shuǐ jí méi zú。yù lìnɡ zhì xī,jí zhì yú xī。yù

 水 即 没 足。欲 令 至 膝,即 至 于 膝。欲

 lìnɡ zhì yāo,shuǐ jí zhì yāo。yù lìnɡ zhì jǐnɡ,

 令 至 腰 , 水 即 至 腰 。欲 令 至 颈 ,

 shuǐ jí zhì jǐnɡ。yù lìnɡ ɡuàn shēn,zì rán ɡuàn

 水 即 至 颈 。欲 令 灌 身 ,自 然 灌

 shēn。yù lìnɡ hái fù,shuǐ zhé hái fù。diào hé lěnɡ

 身 。欲 令 还 复, 水 辄 还 复。 调 和 冷

 nuǎn,zì rán suí yì。kāi shén yuè tǐ,dànɡ chú xīn

 暖 ,自 然 随 意。开 神 悦 体, 荡 除 心

 ɡòu。qīnɡ mínɡ chénɡ jié,jìnɡ ruò wú xínɡ。bǎo shā

 垢 。 清 明 澄 洁 , 净 若 无 形 。宝 沙

 yìnɡ chè,wú shēn bù zhào。wēi lán huí liú,zhuǎn

 映 彻 ,无 深 不 照 。微 澜 回 流 , 转

 xiānɡ ɡuàn zhù。ān xiánɡ xú shì,bù chí bù jí。bō

 相 灌 注 。安 详 徐 逝 ,不 迟 不 疾。波

 yánɡ wú liànɡ zì rán miào shēnɡ,suí qí suǒ yīnɡ,

 扬 无 量 自 然 妙 声 ,随 其 所 应 ,

 mò bù wén zhě。huò wén fó shēnɡ,huò wén fǎ shēnɡ,

 莫 不 闻 者 。或 闻 佛 声 ,或 闻 法 声 ,

 huò wén sēnɡ shēnɡ,huò jì jìnɡ shēnɡ、kōnɡ wú wǒ

 或 闻 僧 声 ,或 寂 静 声 、 空 无 我

 shēnɡ、dà cí bēi shēnɡ、bō luó mì shēnɡ,huò shí lì

 声 、大 慈 悲 声 、波 罗 蜜 声 ,或 十 力

 wú wèi bù ɡònɡ fǎ shēnɡ、zhū tōnɡ huì shēnɡ、wú suǒ

 无 畏 不 共 法 声 、诸 通 慧 声 、无 所

 zuò shēnɡ、bù qǐ miè shēnɡ、wú shēnɡ rěn shēnɡ,nǎi

 作 声 、不 起 灭 声 、无 生 忍 声 ,乃

 zhì ɡān lù ɡuàn dǐnɡ zhònɡ miào fǎ shēnɡ。rú shì

 至 甘 露 灌 顶 众 妙 法 声 。如 是

 děnɡ shēnɡ,chēnɡ qí suǒ wén,huān xǐ wú liànɡ。suí

 等 声 , 称 其 所 闻 , 欢 喜 无 量 。随

 shùn qīnɡ jìnɡ lí yù jì miè zhēn shí zhī yì,suí

 顺 清 净 离 欲 寂 灭 真 实 之 义,随

 shùn sān bǎo lì wú suǒ wèi bù ɡònɡ zhī fǎ,suí shùn

 顺 三 宝 力 无 所 畏 不 共 之 法,随 顺

 tōnɡ huì pú sà、shēnɡ wén suǒ xínɡ zhī dào。wú yǒu

 通 慧 菩 萨、 声 闻 所 行 之 道 。无 有

 sān tú kǔ nán zhī mínɡ,dàn yǒu zì rán kuài lè zhī

 三 途 苦 难 之 名 ,但 有 自 然 快 乐 之

 yīn。shì ɡù qí ɡuó,mínɡ yuē ān lè。

 音 。是 故 其 国 , 名 曰 安 乐。

 ā nán,bǐ fó ɡuó tǔ,zhū wǎnɡ shēnɡ zhě,jù zú

 阿 难 ,彼 佛 国 土,诸 往 生 者 ,具 足

 rú shì qīnɡ jìnɡ sè shēn、zhū miào yīn shēnɡ、shén

 如 是 清 净 色 身 、诸 妙 音 声 、 神

 tōnɡ ɡōnɡ dé。suǒ chǔ ɡōnɡ diàn、yī fú、yǐn shí、

 通 功 德。所 处 宫 殿 、衣 服、饮 食 、

 zhònɡ miào huá xiānɡ、zhuānɡ yán zhī jù,yóu dì liù

 众 妙 华 香 、 庄 严 之 具,犹 第 六

 tiān zì rán zhī wù。ruò yù shí shí,qī bǎo bō qì,

 天 自 然 之 物。若 欲 食 时 ,七 宝 钵 器,

 zì rán zài qián。jīn、yín、liú lí、chē qú、mǎ nǎo、

 自 然 在 前 。金 、银 、琉 璃、砗 磲、玛 瑙 、

 shān hú、hǔ pò、mínɡ yuè、zhēn zhū,rú shì zhū bō,

 珊 瑚、琥 珀、 明 月 、 真 珠 ,如 是 诸 钵,

 suí yì ér zhì。bǎi wèi yǐn shí,zì rán yínɡ mǎn。

 随 意 而 至 。百 味 饮 食 ,自 然 盈 满 。

 suī yǒu cǐ shí,shí wú shí zhě。dàn jiàn sè wén

 虽 有 此 食 ,实 无 食 者 。但 见 色 闻

 xiānɡ,yì yǐ wéi shí,zì rán bǎo zú。shēn xīn róu

 香 ,意 以 为 食 ,自 然 饱 足。 身 心 柔

 ruǎn,wú suǒ wèi zhù。shì yǐ huà qù,shí zhì fù

 软 ,无 所 味 著 。事 已 化 去,时 至 复

 xiàn。bǐ fó ɡuó tǔ,qīnɡ jìnɡ ān yǐn,wēi miào kuài

 现 。彼 佛 国 土, 清 净 安 隐 ,微 妙 快

 lè,cì yú wú wéi ní huán zhī dào。

 乐,次 于 无 为 泥 洹 之 道 。

 qí zhū shēnɡ wén、pú sà、tiān rén,zhì huì ɡāo

 其 诸 声 闻 、菩 萨、 天 人 ,智 慧 高

 mínɡ,shén tōnɡ dònɡ dá,xián tónɡ yī lèi,xínɡ wú

 明 , 神 通 洞 达, 咸 同 一 类 , 形 无

 yì zhuànɡ。dàn yīn shùn yú fānɡ,ɡù yǒu tiān rén

 异 状 。但 因 顺 余 方 ,故 有 天 人

 zhī mínɡ。yán mào duān zhènɡ,chāo shì xī yǒu。rónɡ

 之 名 。颜 貌 端 正 , 超 世 希 有 。 容

 sè wēi miào,fēi tiān fēi rén。jiē shòu zì rán xū

 色 微 妙 ,非 天 非 人 。皆 受 自 然 虚

 wú zhī shēn,wú jí zhī tǐ。

 无 之 身 ,无 极 之 体。

 fó ɡào ā nán:pì rú shì jiān pín qiónɡ qǐ rén,

 佛 告 阿 难 :譬 如 世 间 贫 穷 乞 人 ,

 zài dì wánɡ biān,xínɡ mào rónɡ zhuànɡ,nínɡ kě lèi

 在 帝 王 边 , 形 貌 容 状 , 宁 可 类

 hū?

 乎?

 ā nán bái fó:jiǎ lìnɡ cǐ rén zài dì wánɡ biān,

 阿 难 白 佛:假 令 此 人 在 帝 王 边 ,

 léi lòu chǒu è ,wú yǐ wéi yù,bǎi qiān wàn yì bù

 羸 陋 丑 恶,无 以 为 喻,百 千 万 亿 不

 kě jì bèi。suǒ yǐ rán zhě,pín qiónɡ qǐ rén,dǐ jí

 可 计 倍 。所 以 然 者 ,贫 穷 乞 人 ,底 极

 sī xià,yī bù bì xínɡ,shí qù zhī mìnɡ,jī hán kùn

 斯 下 ,衣 不 蔽 形 ,食 趣 支 命 ,饥 寒 困

 kǔ,rén lǐ dài jìn。jiē zuò qián shì bù zhí dé běn,

 苦,人 理 殆 尽 。皆 坐 前 世 不 植 德 本 ,

 jī cái bù shī,fù yǒu yì qiān,dàn yù tánɡ dé,tān

 积 财 不 施 ,富 有 益 悭 ,但 欲 唐 得,贪

 qiú wú yàn。bù xìn xiū shàn,fàn è shān jī。rú shì

 求 无 厌 。不 信 修 善 ,犯 恶 山 积。如 是

 shòu zhōnɡ,cái bǎo xiāo sàn。kǔ shēn jù jī,wéi

 寿 终 ,财 宝 消 散 。苦 身 聚 积,为

 zhī yōu nǎo,yú jǐ wú yì,tú wéi tā yǒu。wú shàn kě

 之 忧 恼 ,于 己 无 益,徒 为 他 有 。无 善 可

 hù,wú dé kě shì,shì ɡù sǐ duò è qù,shòu cǐ

 怙,无 德 可 恃 ,是 故 死 堕 恶 趣, 受 此

 chánɡ kǔ。zuì bì dé chū,shēnɡ wéi xià jiàn,yú bǐ

 长 苦。罪 毕 得 出 , 生 为 下 贱 ,愚 鄙

 sī jí,shì tónɡ rén lèi。suǒ yǐ shì jiān dì wánɡ,

 斯 极,示 同 人 类 。所 以 世 间 帝 王 ,

 rén zhōnɡ dú zūn,jiē yóu xiǔ shì jī dé suǒ zhì。cí

 人 中 独 尊 ,皆 由 宿 世 积 德 所 致 。慈

 huì bó shī,rén ài jiān jì,lǚ xìn xiū shàn,wú suǒ

 惠 博 施 ,仁 爱 兼 济,履 信 修 善 ,无 所

 wéi zhēnɡ。shì yǐ shòu zhōnɡ fú yīnɡ,dé shēnɡ shàn

 违 争 。是 以 寿 终 福 应 ,得 升 善

 dào。shànɡ shēnɡ tiān shànɡ,xiǎnɡ zī fú lè。jī

 道 。 上 生 天 上 , 享 兹 福 乐。积

 shàn yú qìnɡ,jīn dé wéi rén,nǎi shēnɡ wánɡ jiā,

 善 余 庆 ,今 得 为 人 ,乃 生 王 家 ,

 zì rán zūn ɡuì。yí rónɡ duān zhènɡ,zhònɡ suǒ jìnɡ

 自 然 尊 贵 。仪 容 端 正 , 众 所 敬

 shì。miào yī zhēn shàn,suí xīn fú yù。xiǔ fú suǒ

 事 。 妙 衣 珍 膳 ,随 心 服 御。宿 福 所

 zhuī,ɡù nénɡ zhì cǐ。

 追 ,故 能 致 此。

 fó ɡào ā nán:rǔ yán shì yě。jì rú dì wánɡ,

 佛 告 阿 难 :汝 言 是 也。计 如 帝 王 ,

 suī rén zhōnɡ zūn ɡuì,xínɡ sè duān zhènɡ。bǐ zhī

 虽 人 中 尊 贵 , 形 色 端 正 。比 之

 zhuǎn lún shènɡ wánɡ,shèn wéi bǐ lòu,yóu bǐ qǐ

 转 轮 圣 王 , 甚 为 鄙 陋 ,犹 彼 乞

 rén zài dì wánɡ biān yě。zhuǎn lún shènɡ wánɡ,wēi

 人 在 帝 王 边 也。 转 轮 圣 王 ,威

 xiānɡ shū miào,tiān xià dì yī。bǐ zhī dāo lì tiān

 相 殊 妙 , 天 下 第 一。比 之 忉 利 天

 wánɡ,yòu fù chǒu è ,bù dé xiānɡ yù wàn yì bèi yě。

 王 ,又 复 丑 恶,不 得 相 喻 万 亿 倍 也。

 jiǎ lìnɡ tiān dì,bǐ dì liù tiān wánɡ,bǎi qiān yì

 假 令 天 帝,比 第 六 天 王 ,百 千 亿

 bèi bù xiānɡ lèi yě。shè dì liù tiān wánɡ,bǐ wú

 倍 不 相 类 也。设 第 六 天 王 ,比 无

 liànɡ shòu fó ɡuó pú sà、shēnɡ wén,ɡuānɡ yán rónɡ

 量 寿 佛 国 菩 萨、 声 闻 , 光 颜 容

 sè,bù xiānɡ jí dǎi,bǎi qiān wàn yì bù kě jì bèi。

 色,不 相 及 逮 ,百 千 万 亿 不 可 计 倍 。

 fó ɡào ā nán:wú liànɡ shòu ɡuó,qí zhū tiān

 佛 告 阿 难 :无 量 寿 国 ,其 诸 天

 rén,yī fú、yǐn shí、huá xiānɡ、yīnɡ luò、zēnɡ ɡài、

 人 ,衣 服、饮 食 、华 香 、 璎 珞 、 缯 盖 、

 zhuànɡ fān、wēi miào yīn shēnɡ、suǒ jū shě zhái、

 幢 幡 、微 妙 音 声 、所 居 舍 宅 、

 ɡōnɡ diàn、lóu ɡé,chēnɡ qí xínɡ sè,ɡāo xià dà

 宫 殿 、楼 阁, 称 其 形 色,高 下 大

 xiǎo。huò yī bǎo、èr bǎo,nǎi zhì wú liànɡ zhònɡ

 小 。或 一 宝 、二 宝 ,乃 至 无 量 众

 bǎo,suí yì suǒ yù,yīnɡ niàn jí zhì。yòu yǐ zhònɡ

 宝 ,随 意 所 欲, 应 念 即 至 。又 以 众

 bǎo miào yī,biàn bù qí dì,yī qiē tiān rén jiàn

 宝 妙 衣, 遍 布 其 地,一 切 天 人 践

 zhī ér xínɡ。wú liànɡ bǎo wǎnɡ,mí fù fó tǔ。jiē yǐ

 之 而 行 。无 量 宝 网 ,弥 覆 佛 土。皆 以

 jīn lǚ、zhēn zhū、bǎi qiān zá bǎo、qí miào zhēn yì,

 金 缕、 真 珠 、百 千 杂 宝 、奇 妙 珍 异,

 zhuānɡ yán xiào shì。zhōu zā sì miàn,chuí yǐ bǎo

 庄 严 校 饰 。 周 匝 四 面 , 垂 以 宝

 línɡ。ɡuānɡ sè huànɡ yào,jìn jí yán lì。zì rán dé

 铃 。 光 色 晃 曜 ,尽 极 严 丽。自 然 德

 fēnɡ,xú qǐ wēi dònɡ。qí fēnɡ diào hé,bù hán bù

 风 ,徐 起 微 动 。其 风 调 和,不 寒 不

 shǔ,wēn liánɡ róu ruǎn,bù chí bù jí。chuī zhū luó

 暑 ,温 凉 柔 软 ,不 迟 不 疾。 吹 诸 罗

 wǎnɡ,jí zhònɡ bǎo shù,yǎn fā wú liànɡ wēi miào fǎ

 网 ,及 众 宝 树 ,演 发 无 量 微 妙 法

 yīn,liú bù wàn zhǒnɡ wēn yǎ dé xiānɡ。qí yǒu wén

 音 ,流 布 万 种 温 雅 德 香 。其 有 闻

 zhě,chén láo ɡòu xí,zì rán bù qǐ。fēnɡ chù qí

 者 , 尘 劳 垢 习,自 然 不 起。 风 触 其

 shēn,jiē dé kuài lè,pì rú bǐ qiū dé miè jìn sān

 身 ,皆 得 快 乐,譬 如 比 丘 得 灭 尽 三

 mèi。yòu fēnɡ chuī sàn huá,biàn mǎn fó tǔ。suí sè

 昧 。又 风 吹 散 华 , 遍 满 佛 土。随 色

 cì dì,ér bù zá luàn。róu ruǎn ɡuānɡ zé,xīn xiānɡ

 次 第,而 不 杂 乱 。柔 软 光 泽,馨 香

 fēn liè。zú lǚ qí shànɡ,dǎo xià sì cùn,suí jǔ zú

 芬 烈 。足 履 其 上 ,蹈 下 四 寸 ,随 举 足

 yǐ,hái fù rú ɡù。huá yònɡ yǐ qì,dì zhé kāi liè,

 已,还 复 如 故。华 用 已 讫,地 辄 开 裂 ,

 yǐ cì huà méi,qīnɡ jìnɡ wú yí。suí qí shí jié,

 以 次 化 没 , 清 净 无 遗。随 其 时 节 ,

 fēnɡ chuī sàn huá,rú shì liù fǎn。yòu zhònɡ bǎo

 风 吹 散 华 ,如 是 六 反 。又 众 宝

 lián huá,zhōu mǎn shì jiè。yī yī bǎo huá,bǎi qiān

 莲 华 , 周 满 世 界 。一 一 宝 华 ,百 千

 yì yè。qí huá ɡuānɡ mínɡ,wú liànɡ zhǒnɡ sè。qīnɡ

 亿 叶。其 华 光 明 ,无 量 种 色。 青

 sè qīnɡ ɡuānɡ,bái sè bái ɡuānɡ,xuán huánɡ zhū zǐ,

 色 青 光 ,白 色 白 光 , 玄 黄 朱 紫,

 ɡuānɡ sè hè rán。wěi yè huàn làn,mínɡ yào rì yuè。

 光 色 赫 然 。炜 烨 焕 烂 , 明 曜 日 月 。

 yī yī huá zhōnɡ,chū sān shí liù bǎi qiān yì ɡuānɡ。

 一 一 华 中 ,出 三 十 六 百 千 亿 光 。

 yī yī ɡuānɡ zhōnɡ,chū sān shí liù bǎi qiān yì fó,

 一 一 光 中 ,出 三 十 六 百 千 亿 佛,

 shēn sè zǐ jīn,xiānɡ hǎo shū tè。yī yī zhū fó,yòu

 身 色 紫 金 , 相 好 殊 特。一 一 诸 佛,又

 fànɡ bǎi qiān ɡuānɡ mínɡ,pǔ wéi shí fānɡ shuō wēi

 放 百 千 光 明 ,普 为 十 方 说 微

 miào fǎ。rú shì zhū fó,ɡè ɡè ān lì wú liànɡ zhònɡ

 妙 法。如 是 诸 佛,各 各 安 立 无 量 众

 shēnɡ yú fó zhènɡ dào。

 生 于 佛 正 道 。

 通过以上的讲述我们可以知道佛说无量寿经上卷注音,其实念诵佛说无量寿经也是为了让我们的内心更加的平静和安宁,使我们在修行时更加的专注,而且通过念诵佛说无量寿经还可以帮助我们排除心中的杂念,使我们心灵能够更清明。以上如有不正确之处请多多包涵。