大众学佛网
大众学佛网
涅槃经原文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第三十六卷 南本大般涅槃经注音

导读:第三十六卷 南本大般涅槃经憍陈如品第二十五之二复有梵志名净,作如是言:“瞿昙,一切众生不知何法,见世间常、无常、亦常无常、非有常非无常,乃至非如去、非不如去?”...

第三十六卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第三十六卷

jiāochénpǐnèrshízhīèr


yǒufànzhìmíngjìng  zuòshìyán :“ tán  qièzhòngshēngzhī  jiànshìjiāncháng  cháng  chángcháng  fēiyǒuchángfēicháng  nǎizhìfēi  fēi ?”


yán :“ shànnán  zhī  nǎizhìzhīshí  jiànshìjiānchángnǎizhìfēi  fēi 。”


fànzhìyán :“ tán  zhòngshēngzhī  jiànshìjiānchángnǎizhìfēi  fēi ?”


yán :“ shànnán  zhīnǎizhìzhīshí  jiànshìjiānchángnǎizhìfēi  fēi 。”


fànzhìyán :“ shìzūn  wéiyüànwèifēnbiéjiěshuōshìjiānchángcháng 。”


yán :“ shànnán  ruòrénshè  zàoxīn  shìrénnéngzhīchángcháng 。”


fànzhìyán :“ shìzūn  zhījiàn 。”


yán :“ shànnán  yǘnjiàn  yǘnzhī ?”


 shìzūn  míngmíngài  xīnmíngyǒu  ruòrényüǎnshìmíng  ài  zuòyǒu  shìrénzhēnshízhīchángcháng  jīnzhèngjìngyǎnguīsānbǎo  wéiyüànláitīngchūjiā 。”


gàojiāochén :“ tīngshìfànzhìchūjiāshòujiè 。”


shíjiāochénshòuchì  jiāngzhìsēngzhōngwéizuòjiélìngchūjiā  shíhòuzhūlòuyǒngjìnāluóhànguǒ 


zifànzhìzuòshìyán :“ tán  jīnwèn  néngjiàntīng ?” láirán  èr  sānshì 


ziyán :“ tán  jiǔgòngwéiqīnyǒu  zhī  yǒuèr  wèn  rán ?”


ěrshí  shìzūnzuòshìwéi :“ shìfànzhì  xìng  chúnshànzhìzhí  chángwèizhīérlái  wèinǎoluàn  ruòwènzhě  dāngsuí 。” yán :“ zi  shànzāi  shànzāi  suísuǒwèn  dāngzhī 。”


ziyán :“ tán  shìyǒushàn ?”


 shì  fànzhì 。”


 yǒushàn ?”


 shì  fànzhì 。”


 tán  yüànwèishuō  lìngzhīshànshàn 。”


yán :“ shànnán  néngfēnbié广guǎngshuō  jīndāngwèijiǎnlüèshuōzhī  shànnán  míngshàn  jiětuōzhěmíngzhīwéishàn  chēnhuì  chīshì  shāmíngshàn  shāmíngshàn  nǎizhìxiéjiànshì  shànnán  jīnwéishuōsānzhǒngshànshàn  shuōshízhǒngshànshàn  ruònéngzuòshìfēnbiésānzhǒngshànshàn  nǎizhìshízhǒngshànshàn  dāngzhīshìrénnéngjìntān  chēnhuì  chī  qièzhūlòu  duànqièyǒu 。”


fànzhìyán :“ tán  shìzhōng  yǒuqiūnéngjìnshìtān  chēn  chī  qièzhūlòu  qièyǒu ?”


yán :“ shànnán  shìzhōngfēièrsānnǎizhìbǎi  nǎiyǒuliàngzhūqiūděng  néngjìnshìtān  huì  chī  qièzhūlòu  qièzhūyǒu 。”


 tán  zhìqiū  shìzhōngyǒuqiū  néngjìnshìtān  chēn  chī  qièzhūlòu  qièyǒu ?”

yán :“ shànnán  shìzhōngfēièrsānnǎizhìbǎi  nǎiyǒuliàngzhūqiū  néngduànshìtān  chēn  chī  qièzhūlòu  qièzhūyǒu 。”


ziyán :“ tán  zhìqiū  qiū  shìzhōngyǒuyōusāi  chíjièjīngqín  fànxíngqīngjìng  àn  duànwǎng ?”


yán :“ shànnán  zhōngfēièrsānnǎizhìbǎi  nǎiyǒuliàngzhūyōusāi  chíjièjīngqín  fànxíngqīngjìng  duànxiàjiédeāhán  àn  duànwǎng 。”


ziyán :“ tán  zhìqiū  qiū  yōusāi  shìzhōngyǒuyōu  chíjièjīngqín  fànxíngqīngjìng  àn  duànwǎng ?”


yán :“ shànnán  zhōngfēièrsānnǎizhìbǎi  nǎiyǒuliàngzhūyōu  chíjièjīngqín  fànxíngqīngjìng  duànxiàjiédeāhán  àn  duànwǎng 。”


ziyán :“ tán  zhìqiū  qiūjìnqièlòu  yōusāi  yōuchíjièjīngqín  fànxíngqīngjìng  duànwǎng  shìzhōngyǒuyōusāi  shòu  xīnwǎng ?”


yán :“ shànnán  shìzhōngfēièrsānnǎizhìbǎi  nǎiyǒuliàngzhūyōusāi  duànsānjiédetuóhuán  báotānhuìchīdetuóhán  yōusāi  yōushì 。”


 shìzūn  jīnzhěshuō 。”


yán :“ shànzāi  shànzāi  shuō便biànshuō 。”


 shìzūn  nántuó  nántuólóngwángděngjiàng  láishì  píngděngyōusāi  yōu  shìzūn  ruòzhūwàidàoláichūjiā  shěnláiyüèshìzhī ?”


yán :“ shànnán  jiēyüèshì  zhǒng 。”


 shìzūn  ruòzhǒng  wéiyüàntīngchūjiā 。”


ěrshí  shìzūngàojiāochén :“ tīngshìzichūjiāshòujiè 。”


shíjiāochénshòuchì  zhòngsēngzhōngwéizuòjié  chūjiāhòumǎnshídetuóhuánguǒ  deguǒ  zuòshìniàn :“ ruòyǒuzhìhuìcóngxüédezhě  jīnkānrènjiàn 。” wǎngsuǒ  tóumiànzuò  xiūjìng  qüèzhùmiàn  báiyán :“ shìzūn  zhūyǒuzhìhuìcóngxüédezhě  jīn  wéiyüànwèizhòngfēnbiéshuō  lìnghuòxüézhìhuì 。”

yán :“ shànnán  qínjīngjìnxiūèr    shē  èr  shè  shànnán  ruòyǒuqiūdetuóhuánguǒ  dāngqínxiūshìèr  ruòdetuóhánguǒ  āhánguǒ  āluóhànguǒ  dāngxiūshìèr  shànnán  ruòyǒuqiūchán  liàngxīn  liùshéntōng  bèishè  shèngchù  zhèngzhì  dǐngzhì  jìngzhì  àizhì  jīngāngsānmèijìnzhì  shēngzhì  dāngxiūshìèr  shànnán  ruòshízhù  shēngrěn  xiāngrěn  rěn  shèngxíng  fànxíng  tiānxíng  xíng  kōngsānmèi  zhìyìnsānmèi  kōngxiāngzuòsānmèi  sānmèi  退tuìsānmèi  shǒuléngyánsānmèi  jīngāngsānmèi  ānòuduōluósānmiǎosānxíng  dāngxiūshìèr。”


ziwén  bàiérchū  zàisuōluólínzhōngxiūshìèr  jiǔāluóhànguǒ 


shìshíyǒuliàngqiūwǎngsuǒ  zijiàn  wènyán :“   suǒzhì ?”


zhūqiūyán :“ wǎngsuǒ 。”


ziyán :“ zhū  ruòzhìsuǒ  yüànwéixüān :‘ zifànzhìxiūèr  xüézhì  jīnbàoēn  bānnièpán 。’”


shízhūqiūzhìsuǒbáiyán :“ shìzūn  ziqiūděng :‘ shìzūn  zifànzhìxiūèr  xüézhì  jīnbàoēn  nièpán 。’”


yán :“ shànnán  zifànzhìdeāluóhànguǒ  děngwǎnggòngyǎngshēn 。”


shízhūqiūshòuchì  háishīsuǒ  shègòngyǎng 


fànzhìzuòshìyán :“ tánshuō  liàngshìzhōngzuòshànshàn  wèiláiháiděishànshànshēn  shìrán    tánshuō  yīnfánnǎohuòshìshēn  ruòyīnfánnǎohuòshēnzhě  shēnwéizàixiān  fánnǎozàixiān  ruòfánnǎozàixiān  shéizhīsuǒzuò  zhùzàichù  ruòshēnzàixiān  yǘnshuōyányīnfánnǎo  shìruòyánfánnǎozàixiān  shì  ruòshēnzàixiān  shì  ruòyánshí  yòu  xiānhòushí  jiē  shìshuōqièzhūjiēyǒuxìng  cóngyīnyüán 


   tán  jiānshìxìng  湿shīshìshuǐxìng  shìhuǒxìng  dòngshìfēngxìng  suǒguààishìkōngxìng  shìxìngfēiyīnyüányǒu  ruò使shǐshìjiānyǒuxìngfēiyīnyüányǒu  qièxìngyīngshìfēiyīnyüányǒu  ruòyǒucóngyīnyüányǒu  yīnyüán  zhīxìngcóngyīnyüán  tán  zhòngshēngshànshēnshànshēnhuòjiětuō  jiēshìxìng  cóngyīnyüán  shìshuōqièzhūxìng  yǒufēiyīnyüánshēng 


   tán  shìjiānzhīyǒudìngyòngchù  gōngjiàng  yǘnshìrènzuòchē  shìrènzuòménchuáng  jīnshīsuǒzàozuò  zàiéshàngzhěmíngzhīwéimán  zàijǐngxiàzhěmíngzhīwéiyīng  zàishàngzhěmíngzhīwéichuàn  zàizhǐshàngzhěmíngzhīwéihuán  yòngchùdìng  míngwéidìngxìng  tán  qièzhòngshēngshì  yǒudàoxìngyǒu  饿èguǐ  chùshēng  rén  tiān  ruòshìzhě  yǘnshuōyáncóngyīnyüán 


   tán  qièzhòngshēngxìng  shìmíngwéiqièxìng  tán  guīshēngnéngshuǐ  zishēngnéngyǐn  jiàngōuěrrántūnshí  shéshēngránshí  shìděngshì  shéiyǒujiàozhě  shēngrántóujiān  fēiniǎomáoránbié  shìjiānzhòngshēngshì  yǒu  yǒudùn  yǒu  yǒupín  yǒuhǎo  yǒuchǒu  yǒudejiětuō  yǒudeyǒu  shìdāngzhī  qièzhōngyǒuxìng 


   tánshuō :‘ tān  chēn  chīcóngyīnyüánshēng  shìsānyīnyüánchén 。’ shìrán    zhòngshēngshuìshíyüǎnchén  shēngtān  chēn  chī  zàitāiěr  chūchūtāishíwèinéngfēnbiéchénhǎochǒu  shēngtān  chēn  chī  zhūxiānxiánshèngchùxiánchùyǒuchén  néngshēngtān  chēn  chī  yǒurényīnchénshēngtān  chēn  chī  shìcóngyīnyüánshēngqiè  xìng 


   tán  jiànshìrén  gēn  duōráocáibǎo  zài  yǒugēn  pínqióngxiàjiàn  dezài  wéirén使shǐ  ruòyǒuyīnyüán  shì  shìzhūyǒuxìng  yóuyīnyüán 


   tán  shìjiānxiǎoérwèinéngfēnbiéchén  huòxiàohuò  xiàoshízhī  shízhīchóu  shìdāngzhī  qièzhūyǒuxìng 


   tán  shìyǒuèr  zhě  yǒu  èrzhě    yǒukōng  jiǎo  shìèr  shìyǒucóngyīnyüán  èrshìfēiyīnyüán  shìzhūyǒuxìng  cóngyīnyüán 。”


yán :“ shànnán  suǒyán  xìng  qièzhūyīngshì  shìrán    shànnán  zhōngshìcháng  yīnyüánqièzhūshìcháng  ruòshìjiānshìchángzhě  shìxìngyīnyüánshìcháng  ruòcháng  shìjiānzhīyīngshìcháng  shìshuōzhīxìngyǒuxìng  cóngyīnyüán  lìngqiètóngzhě  yǒushìchù 


 shànnán  yányòngchùdìngyǒuxìngzhě  shìrán    jiēcóngyīnyüánmíng  ruòcóngyīnmíng  cóngyīnde  yǘnmíngwéicóngyīnmíng  zàiéshàngmíngzhīwéimán  zàijǐngmíngyīng  zàimíngchuàn  zàichēmínglún  huǒzàicǎomíngcǎohuǒ  shànnán  chūshēngshíjiànshuòxìng  cóngyīnyüángōngzàowéijiàn  cóngyīnyüángōngzàowéishuò  shìyīngshuōqièyǒuxìng 


 shànnán  yánguīshēngxìngshuǐ  zishēngxìngnéngyǐn  shìrán    ruòyánshuǐfēiyīnyüánzhě  fēiyīnyüán  huǒ  zishēngxìngnéngsòucóngyīnyüán  fēiyīnyüán  sòujiǎo  shànnán  ruòyánzhūyǒuxìng  jiào  yǒuzēngzhǎng  shìrán    jīnjiànyǒujiào  yüánjiàozēngzhǎng  shìdāngzhīyǒuxìng 


 shànnán  ruòqièyǒuxìngzhě  zhūluóménqièyīngwéiqīngjìngshēn  shāyáng  ruòwéishēn  shìdāngzhīyǒuxìng 


 shànnán  shìjiānfányǒusānzhǒng  zhě  zuò  èrzhě  zuòshí  sānzhě  zuò  ruòqièyǒuxìngzhě  shìzhōngyǒushìsān  yǒusān  zhīqièyǒuxìng 


 shànnán  ruòyánzhūyǒuxìngzhě  dāngzhīzhūyǒudìngxìng  ruòyǒudìngxìng  gānzhè  yüánzuòjiāng  zuòshíjiǔ  jiǔděng  ruòyǒuxìng  yüánnǎichūshìděngwèi  ruòzhōngchūshìděng  dāngzhīzhūdìngyǒuxìng 

 shànnán  ruòqièyǒudìngxìngzhě  shèngrényǐngānzhèjiāng  shíhēijiǔshíyǐn  hòuwéijiǔháiděiyǐn  shìdāngzhīyǒudìngxìng  ruòdìngxìng  yǘnyīnyīnyüánéryǒu 


 shànnán  shuōqièyǒuxìngzhě  yǘnshuō  ruòyǒuzhě  dāngzhīzhūyǒuxìng  ruòyǒuxìng  dāngzhī  shìjiānzhìzhějiēshuō  dāngzhīzhūyǒuxìng  yǒuxìng 


 shànnán  yánshēnwéizàixiān  fánnǎozàixiānzhě  shìrán    ruòdāngshuōshēnzàixiānzhě  nányán :‘ tóng  shēnzàixiān 。’ yīnyüánérzuòshìnán  shànnán  qièzhòngshēngshēnfánnǎo  xiānhòu  shíéryǒu  suīshíyǒu  yàoyīnfánnǎoérděiyǒushēn  zhōngyīnshēnyǒufánnǎo  ruòwèirénèryǎnshíér  xiāngyīndài  zuǒyīnyòu  yòuyīnzuǒ  fánnǎoshēnshìzhě  shìrán    shànnán  shìjiānyǎnjiànzhùzhīmíng  suīshí  míngyàoyīnzhù  zhōngyīnmíngéryǒuzhù  shànnán  ruòwèishēnzàixiān  zhīyīn  shìrán    ruòshēnxiānyīnyüánmíngwéizhě  yīngshuō  qièzhūjiēyǒuyīnyüán  ruòyánjiànshuōzhě  jīnjiànpíngděngcóngyīnyüánchū  shuō  píng  shēnxiānyīnyüánshì  shànnán  ruòjiànjiàn  qièzhūjiēcóngyīnyüán  yǒuxìng 


 shànnán  ruòyánqièyǒuxìng  yīnyüánzhě  yīnyüánshuō  shìxìngshìyīnyüán  shànnán  yīnyüánsuīshì  yīngshuōzhūjiētóngyīnyüán  shìrénshuō  qièchūjiājīngqínchíjiè  zhāntuóluóděngyīngshìjīngqínchíjiè  shànnán  yányǒudìngjiānxìng  guānshìxìngzhuǎndìng  shànnán  jiāo  zhōngmíngzhīwéi  shìdìng  huòtóngshuǐ  huòtóng  deshuōxìngjiān  shànnán  báiqiāntóngtiějīnyín  zhōngmíngzhīwéihuǒ  shìhuǒxìng  liúshíshuǐxìng  dòngshífēngxìng  shíhuǒxìng  jiānshíxìng  yǘnshuōyándìngmínghuǒxìng  shànnán  shuǐxìngmíngliú  ruòshuǐdòngshí  míngwéi  míngshuǐzhě  yīnyüán  dòngzhīshímíngwéifēng  ruòdòngmíngfēng  dòngshíyīngmíngwéishuǐ  ruòshìèrcóngyīnyüánzhě  shuōyánqièzhūcóngyīnyüán 


 shànnán  ruòyángēnxìngnéngjiànwénjüézhīchù  jiēshìxìng  cóngyīnyüán  shìrán    shànnán  xìngzhīxìng  xìngzhuǎn  ruòyányǎnxìngjiànzhěchángyīngnéngjiàn  yīngyǒujiàn  yǒujiànshí  shìdāngzhīcóngyīnyüánjiàn  fēiyīnyüán 


 shànnán  yánfēiyīnchénshēngtān  jiětuō  shìrán    shànnán  shēngtān  jiětuō  suīyīnchényīnyüán  èjüéguānshēngtān  shànjüéguānjiětuō  shànnán  nèiyīnyüánshēngtān  jiětuō  wàiyīnyüánnéngzēngzhǎng  shìyánqièzhūyǒuxìng  yīnchénshēngtān  jiětuō  yǒushìchù 


 shànnán  yánzhūgēn  cái  dezài  zhūgēncánqüē  duōráocáibǎo  zài  yīnmíngyǒuxìng  cóngyīnyüánzhě  shìrán    shànnán  zhòngshēngcóngéryǒuguǒbào  shìguǒbàoyǒusānzhǒng  zhě  xiànbào  èrzhě  shēngbào  sānzhě  hòubào  pínqióng  gēn  shì  ruòyǒuxìng  zhūgēnzhěyīngráocáibǎo  ráocáibǎozhěyīngzhūgēn  jīněr  shìdìngzhīyǒuxìng  jiēcóngyīnyüán 


 shànnán  suǒyán  shìjiānxiǎoérwèinéngfēnbiéchényīnyüánxiào  shìqièyǒuxìngzhě  shìrán    ruòxìngzhě  xiàoyīngchángxiào  yīngcháng  yīngxiào  ruòxiào  dāngzhīqiècóngyīnyüán  shìyīngshuōqièyǒuxìngcóngyīnyüán 。”


fànzhìyán :“ shìzūn  ruòqiècóngyīnyüányǒu  shìshēnzhěcóngyīnyüán ?”


yán :“ shànnán  shìshēnyīnyüán  fánnǎo 。”


fànzhìyán :“ shìzūn  shìshēncóngfánnǎo    shìfánnǎo  duàn ?”


yán :“ shì  shì 。”


fànzhìyán :“ shìzūn  wéiyüànwèifēnbiéjiěshuō  lìngwén  shìchù  deduànzhī 。”


yán :“ shànnán  ruòzhīèrbiān  zhōngjiānài  shìrénnéngduànfánnǎo 。”


 shìzūn  zhījiědezhèngyǎn 。”


yán :“ yǘnzhī ?”


 shìzūn  èrbiānjiětuō  zhōngjiānshìzhèngdào  shòuxiǎngxíngshíshì 。”


yán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  shànzhīèrbiān  duànfánnǎo 。”


 shìzūn  wéiyüàntīngchūjiāshòujiè 。”


yán :“ shànláiqiū 。”


shíduànchúsānjièfánnǎodeāluóhànguǒ 


ěrshí  yǒuluómén  míngyüēhóng广guǎng  zuòshìyán :“ tán  zhījīnsuǒniàn ?”


yán :“ shànnán  nièpánshìcháng  yǒuwéicháng  xiéjiàn  zhíshèngdào 。”


luóményán :“ tán  yīnyüán  zuòshìshuō ?”


 shànnán  měiwèishíshìcháng  biéqǐngcháng  shìyào  zhíshìzhuàng  shìshuōnièpánshìcháng  yǒuwéicháng  wèixiéjiàn  zhíwèizhèng  fēixiānsuǒwéi 。”


luóményán :“ tán  shízhīxīn  shìzhèngdàolìngzhòngshēngdejìnmiè ?”


ěrshí  shìzūnrán 


luóményán :“ tán  zhīxīn  jīnsuǒwèn  ránérjiàn ?”


shíjiāochénzuòshìyán :“ luómén  ruòyǒuwènshìyǒubiānbiān  láichángěrrán  shèngshìzhí  nièpánshìcháng  ruòxiūshèngmièjìn  ruòxiūnéng  luómén  chéng  chéngdōukǒngqiào  wéiyǒumén  shǒuménzhě  cōngmíngyǒuzhìnéngshànfēnbié  fàngfàng  zhēzhē  suīnéngzhīchūduōshǎo  dìngzhīqièyǒuchūzhějiēyóumén  shànnán  láiěr  chéngnièpán  ménzhèng  shǒuménzhīrénlái  shànnán  láijīnzhěsuījìnjìn  yǒujìnzhěyàodāngxiūshìzhèngdào 。”

luóményán :“ shànzāi  shànzāi  jiāochén  láishànnéngshuōwēimiào  jīnshízhīchéngzhīdào  zuòshǒumén 。”


jiāochényán :“ shànzāi  shànzāi  luómén  néngshàng广guǎngzhīxīn 。”


yán :“ zhǐ  zhǐ  jiāochén  shìluóménfēishìjīnshìxīn  nǎiwǎngguòguòliàngjié  yǒushìzūn  míngguāngmínglái  yīng  zhèngbiànzhī  míngxíng  shànshì  shìjiānjiě  shàngshì  diàozhàng  tiānrénshī  shìzūn  shìrénxiānsuǒānòuduōluósānmiǎosānxīn  xiánjiézhōngdāngdezuò  jiǔtōnglezhīxiàng  wèizhòngshēngxiànchùwàidàoshìsuǒzhī  shìyīnyüán  jiāochén  yīngzànyán :‘ shànzāi  shànzāi  jīnnéngshìxīn 。’”


ěrshí  shìzūnzhī  gàojiāochényán :“ ānánqiūjīnwéisuǒzài ?”


jiāochényán :“ shìzūn  ānánqiūzàisuōluólínwài  huìshíèryóuxǘn  érwéiliùwànqiān亿zhīsuǒráoluàn  shìzhūzhòngbiànshēnwéiláixiàng  huòyǒuxüānshuōqièzhūcóngyīnyüánshēng  huòyǒushuōyánqièzhūcóngyīnshēng  huòyǒushuōyánqièyīnyüánjiēshìcháng  cóngyüánshēngzhěshìcháng  huòyǒushuōyányīnshìshí  huòshuōjiǎ    jièěr  huòyǒushuōyányǒushíèryüán  huòyǒushuōyánzhèngyǒuyüán  huòshuōzhūhuàn  huà  shíyàn  huòyǒushuōyányīnwén  huòyǒushuōyányīn  huòyǒushuōyányīnxiū  huòyǒushuōjìngguān  huòyǒushuōchū  huòyǒushuōniànchùguān  huòyǒushuōsānzhǒngguān  zhǒngfāng便biàn  huòyǒushuōnuǎn  dǐng  rěn  shìjiān  xüéxüé  chūzhùnǎizhìshízhù  huòyǒushuōkōngxiāngzuò  huòyǒushuōxiūduōluó    jiāluó  tuó  yōutuó  tuó  ātuó  duō  tuó  lüè  ātuó  yōushè  huòshuōniànchù  zhèngqín    gēn    jüéfēn  shèngdào  huòshuōnèikōng  wàikōng  nèiwàikōng  yǒuwéikōng  wéikōng  shǐkōng  xìngkōng  yüǎnkōng  sànkōng  xiāngkōng  xiāngkōng  yīnkōng  kōng  jièkōng  shànkōng  shànkōng  kōng  kōng  dàokōng  nièpánkōng  xíngkōng  kòng  kōng  kōngkōng  kōng  huòyǒushìxiànshéntōngbiànhuà  shēnchūshuǐhuǒ  huòshēnshàngchūshuǐ  shēnxiàchūhuǒ  shēnxiàchūshuǐ  shēnshàngchūhuǒ  zuǒxiézàixià  yòuxiéchūshuǐ  yòuxiézàixià  zuǒxiéchūshuǐ  xiézhènléi  xiéjiàng  huòyǒushìxiànzhūshìjiè  huòshìxiànchūshēng  xíngzhì  chǔzàishēngōngshòushí  chūshǐchūjiāxiūxíngshí  wǎngshùzuòsānmèishí  huàijǖnzhòngzhuǎnlúnshí  shìshéntōngnièpánshí 


 shìzūn  ānánqiūjiànshìshì  zuòshìniànyán :‘ shìshénbiàn  láiwèijiàn  shéizhīsuǒzuò  jiāngfēishìzūnshìjiāzuò ?’ dōucóng  ānánqiūjüàn  zuòshìniàn :‘ zhūsuǒshuōtóng  jīnzhědāngshòushéi ?’ shìzūn  ānánjīnzhěshòu  suīniànláinéngjiùzhě  shìyīnyüán  láizhìzhòngzhīzhōng 。”

ěrshí  wénshūshībáiyán :“ shìzūn  zhòngzhōngyǒuzhū  shēngānòuduōluósānmiǎosānxīn  zhìliàngshēngxīn  nénggòngyǎngliàngzhū  xīnjiān  xiūxíngtánluónǎizhìluó  chéngjiùgōng  jiǔqīnjìnliàngzhū  jìngxiūfànxíng  退tuìzhuǎnzhīxīn  退tuìrěn  退tuìzhuǎnchí  rěn  shǒuléngyánděngliàngsānmèi  shìděngbèi  wénchéngjīngzhōngshēng  shànnéngfēnbiéxüānshuōsānbǎotóngxìngxiāngchángzhùbiàn  wénshēngjīngguài  wénzhǒngzhǒngkōngxīn  liǎoliǎotōngqièxìng  néngchíqièshíèrjīng广guǎngjiě  néngshòuchíliàngzhūshíèrjīng  yōunéngshòuchíshìnièpándiǎn  yīnyüán  wènjiāochén  ānánsuǒzài ?”


ěrshí  shìzūngàowénshūshī :“ tīng  tīng  shànnán  chéng  guòèrshíniánzhùwángshèchéng  ěrshí  gàozhūqiūyán :‘ zhūqiū  jīnzhòngzhōng  shéinéngwèishòuchíláishíèrjīng  gōngzuǒyòusuǒzhīshì  使shǐshīshēnshàn ?’ shíjiāochénzàizhòngzhōngláibáiyán :‘ néngshòuchíshíèrjīng  gōngzuǒyòu  shīsuǒzuòshì 。’ yán :‘ jiāochén  xiǔmài  dāng使shǐrén  yǘnfāngwèigěi使shǐ ?’ shíshèzuòshìyán :‘ néngshòuchíqiè  gōngsuǒ  shīsuǒzuòshì 。’ yán :‘ shè  xiǔmài  dāng使shǐrén  yǘnfāngwèigěi使shǐ ?’ nǎizhìbǎizhūāluóhànjiēshì  shòu  ěrshí  liánzàizhòngzhōngzuòshìwéi :‘ láijīnzhěshòubǎiqiūgěi使shǐ  wéilìngshéizuò ?’ wéishì便biàndìng  guānjiànláixīnzàiānán  chūchūguāngzhào西  jiànshìshì  cóngdìng  jiāochén :‘   jiànláilìngānángěishìzuǒyòu 。’


 ěrshí  jiāochénbǎiāluóhànwǎngānánsuǒ  zuòshìyán :‘ ānán  jīndāngwéiláigěi使shǐ  qǐngshòushìshì 。’ ānányán :‘ zhū  shíkāngěishìlái    láizūnzhòngshīziwáng  lóng  huǒ  jīnhuìruò  yǘnnéngbàn ?’ zhūqiūyán :‘ ānán  shòugěishìlái   。’ èr  sānshì  ānányán :‘ zhū  qiúshì  shíkānrènfènggěizuǒyòu 。’ shíjiǎnliánzuòshìyán :‘ ānán  jīnwèizhī 。’ ānányán :‘   wéiyüànshuōzhī 。’ jiǎnliányán :‘ láixiānsēngzhōngqiú使shǐ  bǎiluóhànjiēqiúwéizhī  láitīng  dìng  jiànláilìngwéi  jīnyǘnfǎngèngshòu ?’ ānánwén  zhǎngchángguì  zuòshìyán :‘ zhū  ruòyǒushìshì  láishìzūnsānyüàn  dāngshùnsēngmìnggěishìzuǒyòu 。’ jiǎnliányán :‘ děngsānyüàn ?’ ānányán :‘ zhě  láishè  tīngshòu  èrzhě  láishèshòutányüèbiéqǐng  tīngwǎng  sānzhě  tīngchūyǒushíjié  shìsānshìruòtīngzhě  dāngshùnsēngmìng 。’ shíjiāochénbǎiqiūháiláisuǒ  zuòshìyán :‘ děngqüànānánqiū  wéiqiúsānyüàn  ruòtīngzhědāngshùnsēngmìng 。’

 wénshūshī  ěrshízànānányán :‘ shànzāi  shànzāi  ānánqiūzhìhuì  jiànxián    dāngyǒurényán  wéishífènggěilái  shìxiānqiúshòu  suíbiéqǐng  jiāochén  ānánqiūzhìhuì  chūyǒushínéng广guǎngzuòzhīzhòng  shìqiúchūshí  jiāochén  wéiānánkāishìsānshì  suíyüàn 。’ shíjiǎnliánháiānánsuǒ  ānányán :‘ wéiqǐngsānshì  lái  jiētīng 。’ ānányán :‘   ruòtīngzhě  qǐngwǎnggěishì 。’


 wénshūshī  ānánshìèrshínián  zhǒng  děngwéi  zhě  shìláièrshínián  chūsuíshòubiéqǐngshí  èrzhě  shìlái  chūshòuchén  sānzhě  shìlái  zhìsuǒshízhōngfēishí  zhě  shìlái  fánnǎo  suíchūzhūwángchà  háoguìxìng  jiànzhūréntiānlóngshēngxīn  zhě  shìlái  chísuǒshuōshíèrjīng  jīngěrcéngzàiwèn  xièpíngshuǐzhìzhīpíng  wéichúwèn  shànnán  liútàishāzhūshìshì  huàijiāluóchéng  ānáněrshí  xīn怀huáichóunǎo  shēng  láizhìsuǒ  zuòshìyán :‘ láishēngchéng  tóngshìzhǒng  yǘnláiguāngyáncháng  qiáocuì ?’ shíyán :‘ ānán  xiūkōngdìng  tóng 。’ guòsānnián  háiláiwèn :‘ shìzūn  wǎngjiāluóchéng  céngwénláixiūkōngsānmèi  shìshìshí ?’ yán :‘ ānán  shì  shì  suǒshuō 。’ liùzhě  shìlái  suīwèihuòzhīxīnzhì  chángzhīláisuǒzhūdìng  zhě  shìlái  wèiyüànzhì  érnénglezhīshìzhòngshēngdàoláisuǒ  xiànzàinéngshāménguǒ  yǒuhòudezhě  yǒuderénshēn  yǒudetiānshēn  zhě  shìlái  láisuǒyǒuzhīyán  néngliǎozhī  shànnán  ānánqiūshì  shìchēngānánqiūwéiduōwéncáng 


 shànnán  ānánqiū  néngchíshíèrjīng  děngwéi  zhě  xìngēnjiān  èrzhě  xīnzhìzhí  sānzhě  shēnbìng  zhě  chángqínjīngjìn  zhě  niànxīn  liùzhě  xīnjiāomàn  zhě  chéngjiùdìnghuì  zhě  cóngwénshēngzhì  wénshūshī  shīshìzhě  míngāshūjiā  shì  shīláishìzhě  míngchājiāluó  shèshìzhě  míngyōushāntuó  jiāluójiūcūntuóshìzhě  míngyüē  jiāhánmóushìzhě  míngyüēchí  jiāshìzhě  míngduō  jiēshì  jīnānánshì  shìchēngānánqiūwéiduōwéncáng 


 shànnán  suǒshuō  zhòngzhōngsuīyǒuliàngbiān  shìzhūjiēyǒuzhòngrèn  suǒwèibēi  shìbēizhīyīnyüán  cōng  diàojüànshǔ  zhuāngyánshēn  shìyīnyüán  nièpánhòunéngxüāntōngshíèrjīng  ruòyǒuhuòshínéngshuō  rénxìnshòu  wénshūshī  ānánqiūshìzhī  gěishìláièrshínián  suǒwénshòuchí  xièshuǐzhìzhī  shìjīnwènānánwèisuǒzài  lìngshòuchíshìnièpánjīng 


 shànnán  nièpánhòu  ānánqiūsuǒwèiwénzhě  hóng广guǎngdāngnéngliú  ānánsuǒwén  néngxüāntōng  wénshūshī  ānánqiūjīnzàichù  huìwàishíèryóuxǘn  érwéiliùwànqiān亿zhīsuǒnǎoluàn  wǎng  shēngyán :‘ qièzhū  tīng  tīng  láijīnshuōtuóluó  qiètiān  lóng  gān  āxiūluó  jiālóuluó  jǐnluó  hóuluó  rénfēirén  shānshén  shùshén  shén  hǎishén  shèzháiděngshén  wénshìchímíng  gōngjìngshòuchízhīzhě  shìtuóluó  shíhéngshāzhūshìzūnsuǒgòngxüānshuō  néngzhuǎnshēn  shí宿mìng  ruòshòushì  zhě  fànxíng  èrzhě  duànròu  sānzhě  duànjiǔ  zhě  duànxīn  zhě  zàijìng  shòushì  zhìxīnxìnshòusòngshūxiěshìtuóluó  dāngzhīshìrénchāoyüèshí亿èzhīshēn 。”


ěrshí  shìzūn便biànshuōzhī 


 ānièméngluóruòjiébǐngsānmànsuōsuōtánluósuōtánāzhuōluóānluólàichílánlánshālài 


ěrshí  wénshūshīcóngshòushìtuóluó  zhìānánsuǒzàizhòngzhōng  zuòshìyán :“ zhūjüànshǔ  tīng  shuōsuǒcóngshòutuóluózhòu 。” wángwénshìtuóluó  ānòuduōluósānmiǎosānxīn  shè  fàngānán  wénshūshīānánláizhìsuǒ  ānánjiàn  zhìxīnjìng  qüèzhùmiàn 


gàoānán :“ shìsuōluólínwài  yǒufànzhì  míngtuó  niánbǎièrshí  suītōngwèishèjiāomàn  huòfēixiǎngfēifēixiǎngdìng  shēngqièzhìnièpánxiǎng  wǎng  yán :‘ láichūshìyōutánhuá  jīnzhōngdāngbānnièpán  ruòyǒusuǒzuòshízuò  hòuérshēnghuǐxīn 。’ ānán  zhīsuǒshuō  dìngxìnshòu    céngwǎng  bǎishìzhōngzuòtuózi  rénàixīnyóuwèijìn  shìyīnyüánxìnshòu 。”


ěrshí  ānánshòuchì  wǎngsuǒzuòshìyán :“ rénzhědāngzhī  láichūshìyōutánhuá  jīnzhōngdāngbānnièpán  yǒusuǒzuòshízuò  hòushēnghuǐxīn 。”


yán :“ shànzāi  ānán  jīndāngwǎngzhìláisuǒ 。”


ěrshí  ānántuóháizhìsuǒ  shítuódàowènxǜn  zuòshìyán :“ tán  jīnwèn  suí 。”


yán :“   jīnzhèngshìshí  suísuǒwèn  dāngfāng便biàn  suí 。”

 tán  yǒuzhūshāmén  luóménděngzuòshìyán :‘ qièzhòngshēngshòubào  jiēsuíwǎngběnyīnyüán  shìruòyǒuchíjièjīngjìn  shòushēnxīn  nénghuàiběn  běnjìn  zhòngjìnmiè  zhòngjìnmiè  nièpán 。’ shìyǘn ?”


yán :“ shànnán  ruòyǒushāmén  luóménděngzuòshìshuōzhě  wéiliánmǐn  chángdāngwǎngláishìrénsuǒ  zhì  dāngwènzhī :‘ rénzhě  shízuòshìshuō ?’ ruòjiàn :‘ shìshuō    tán  jiànzhòngshēngxíngzhūè  duōráocáibǎo  shēndezài  yòujiànxiūshàn  pínqióngduō  dezài  yòujiànyǒurén  duōyòng  qiúcáide  yòujiànqiú  rándezhě  yòujiànyǒurén  xīnshā  fǎngèngzhōngyāo  yòujiànshā  zhōngbǎonián寿shòu  yòujiànyǒurén  jìngxiūfànxíngjīngqínchíjièyǒudejiětuō  yǒudezhě  shìshuōqièzhòngshēngshòubào  jiēyóuwǎngběnyīnyüán 。’   dāngwèn :‘ rénzhě  shíjiànguò  ruòyǒushì  wèiduōshǎo  xiànzàixíng  néngduōshǎo  néngzhīshì  jìnjìn  shìjìn  qièjìn ?’ ruòjiàn :‘ shízhī 。’ 便biàndāngwéirényǐn :‘ yǒurénshēnbèijiàn  jiājüànshǔwéiqǐngshīlìngshìjiàn  jiàn  shēndeānyǐn  hòushínián  shìrényóuliǎoliǎofēnmíng  shìwèichūjiànyào  lìngdechā  ānyǐnshòu  rénzhīguòběn  yǘnnéngzhīxiànzàixíng  dìngnénghuàiguò ?’ ruòyán :‘ tán  jīnyǒuguòběn  guò  tánjīngzhōngzuòshìshuō  ruòjiànyǒurénháoguìzài  dāngzhīshìrénxiānshìhǎoshī  shìmíngguò ?’ yán :‘ rénzhě  shìzhīzhě  míngwéizhī  míngzhēnzhī  zhōng  huòyǒuyóuyīnzhīguǒ  huòyǒucóngguǒzhīyīn  zhōng  yǒuguò  yǒuxiànzài  ěr  wéiyǒuguò  xiànzài  cóngfāng便biànduàn  ěr  cóngfāng便biànduàn  jìn  jìn  ěr  fánnǎojìn  jìn  shìjīnguò 。’ rénruòyán :‘ tán  shízhī  cóngshīshòuzhī  shīzuòshìshuō  shíjiù 。’


 yán :‘ rénzhě  shīshìshéi ?’ ruòjiàn :‘ shìlán 。’ yán :‘ wèn :“ shīshízhīguò ?” shīruòyánzhīzhě  yǘnshòushìshī  ruòyánzhī  yīngwènyán :“ xiàyīnyüánshòuzhōngshàng  zhōngyīnyüánshòuxiàshàng  shàngyīnyüánshòuzhōngxià ?” ruòyánzhě  yīngwènyán :“ shīyǘnshuō  zhībào  wéiguò  fēixiànzài ?” yīngwènyán :“ shìxiànzài  guòyǒu  ruòguòyǒu  guòzhīdōujìn  ruòdōujìnzhě  yǘnshòujīnzhīshēn  ruòguò  wéixiànzàiyǒu  yǘnyánzhòngshēngjiēguò ?” rénzhě  ruòzhīxiànzàixíngnénghuàiguò  xiànzàixíng    shìcháng  ruòshìcháng  yǘnshuōyándejiětuō  ruògèngyǒuxínghuàixíngzhě  guòjìn  yǘnyǒu  rénzhě  shìxíngnénglìngshòuguǒ  lìngshòuguǒ  nénglìngzuòshòuguǒ  nénglìngxiànbàozuòshēngbào  nénglìngshēngbàozuòxiànbào  lìngshìèrbàozuòbào  nénglìngdìngbàozuòbào  nénglìngbàozuòdìngbào ?’ ruòyán :‘ tán  néng 。’ dāngyán :‘ rénzhě  néng  yīnyüánshòushìxíng  rénzhědāngzhī  dìngyǒuguò  xiànzàiyīnyüán  shìyán  yīnfánnǎoshēng  yīnshòubào  rénzhědāngzhī  qièzhòngshēngyǒuguò  yǒuxiànzàiyīn  zhòngshēngsuīyǒuguò寿shòu  yàolàixiànzàiyǐnshíyīnyüán  rénzhě  ruòshuōzhòngshēngshòushòudìngyóuguòběnyīnyüán  shìshìrán    rénzhě  yǒurénwéiwángchúyüàn  shìyīnyüánduōdecáibǎo  yīnshìcáibǎoshòuxiànzài  shìzhīrénxiànzuòyīn  xiànshòubào  yǒurénshāwángàizi  shìyīnyüánsàngshīshēnmìng  shìzhīrénxiànzuòyīn  xiànshòubào  rénzhě  qièzhòngshēngxiànzàiyīnshíjiérénmínshòushòu  shìshuō  qièzhòngshēngjìnyīnguòběnshòu rénzhě  ruòduànyīnyüándejiětuōzhě  qièshèngréndejiětuō    qièzhòngshēngguòběnshǐzhōng  shìshuō  xiūshèngdàoshí  shìdàonéngzhēshǐzhōng  rénzhě  ruòshòuxíng便biàndàozhě  qièchùshēngyīngdào  shìxiāndāngdiàoxīn  diàoshēn  shìyīnyüán  jīngzhōngshuō  zhuólín  zhuóshù    cónglínshēng  cóngshùshēng  diàoshēn  xiāndāngdiàoxīn  xīnlín  shēnshù 。’”


tuóyán :“ shìzūn  xiāndiàoxīn 。”


yán :“ shànnán  jīnyǘnnéngxiāndiàoxīn ?”


tuóyán :“ shìzūn  xiānwéi  shìcháng    jìng  guānshìchángyüèqīngjìng  zuòshìguān  jièjiéduàn  huòchù  shìmíngwéixiāndiàoxīn  guān  shìcháng  yōng  chuāng    jiàn  jiàncháng  qīngjìngjìng  shìguān  jièjiéjìn  chù  shìmíngwéixiāndiàoxīn  guānxiǎngshìcháng  yōng  chuāng    jiàn  shìguān  huòfēixiǎngfēifēixiǎngchù  shìfēixiǎngfēifēixiǎngqièzhì  jìngqīngjìng  yǒuduòzhuì  chánghéngbiàn  shìnéngdiàoxīn 。”


yán :“ shànnán  yǘnnéngdiàoxīn  jīnsuǒfēixiǎngfēifēixiǎngdìng  yóumíngwéixiǎng  nièpánxiǎng  yǘnyánhuònièpán  shànnán  xiānnéngxiǎng  jīnzhěyǘnàizhùxiǎng  zhīshìfēixiǎngfēifēixiǎngchù  míngwéixiǎng  yōng  chuāng    jiàn  shànnán  shītóulángēncōngmíng  shàngnéngduànshìfēixiǎngfēifēixiǎngchùshòuèshēn  kuàngzhě ?”

 shìzūn  yǘnnéngduànqièzhūyǒu ?”


yán :“ shànnán  ruòguānshíxiàng  shìrénnéngduànqièzhūyǒu 。”


tuóyán :“ shìzūn  yǘnmíngwéishíxiàng ?”


 shànnán  xiāngzhīxiàng  míngwéishíxiàng 。”


 shìzūn  yǘnmíngwéixiāngzhīxiàng ?”


 shànnán  qièxiāng  xiāngxiàng  yīnxiàng  zuòxiàng  shòuxiàng  zuòzhěxiàng  shòuzhěxiàng  fēixiàng  nánxiàng  shìxiàng  wēichénxiàng  shíjiéxiàng  wéixiāng  wèixiàng  wéixiàng  yǒuxiàng  xiàng  shēngxiàng  shēngzhěxiàng  yīnxiàng  yīnyīnxiàng  guǒxiàng  guǒguǒxiàng  zhòuxiàng  míngànxiàng  jiànxiàng  jiànzhěxiàng  wénxiàng  wénzhěxiàng  jüézhīxiàng  jüézhīzhěxiàng  xiàng  dezhěxiàng  xiàng  zhǔxiàng  fánnǎoxiàng  fánnǎozhǔxiàng  shànnán  shìděngxiàng  suísuǒmièchùmíngzhēnshíxiàng 


 shànnán  qièzhūjiēshìjiǎ  suímièchùshìmíngwéishí  shìmíngshíxiàng  shìmíngjiè  míngjìngzhì  míng  míngkōng  shànnán  shìxiàng  jiè  jìngzhì    kōng  xiàzhìguāndeshēngwén  zhōngzhìguāndeyüánjüé  shàngzhìguāndeshàng 


shuōshìshí  shíqiānshēngshíxiàng  wànqiānèrshēngjiè  èrwànqiāndejìngzhì  sānwànqiān  shì  míngkōng  míngshǒuléngyánsānmèi  wànqiāndekōngsānmèi  shìkōngsānmèimíng广guǎngsānmèi  míngzhìyìnsānmèi  wànqiānde退tuìrěn  shì退tuìrěn  míngrěn  míngjiè  liùwànqiāndetuóluó  shìtuóluó  míngniànxīn  míngàizhì  wànqiāndeshīzihǒusānmèi  shìshīzihǒusānmèi  míngjīngāngsānmèi  míngzhìyìnsānmèi  wànqiāndepíngděngsānmèi  shìpíngděngsānmèi  míngbēi  liànghéngshāděngzhòngshēngānòuduōluósānmiǎosānxīn  liànghéngshāděngzhòngshēngyüánjüéxīn  liànghéngshāděngzhòngshēngshēngwénxīn  rén  tiānèrwàn亿rénxiànzhuǎnshēndenánshēn  tuóluódeāluóhànguǒ