大众学佛网
大众学佛网
涅槃经原文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第三十五卷 南本大般涅槃经注音

导读:第三十五卷 南本大般涅槃经憍陈如品第二十五之一尔时,世尊告憍陈如:“色是无常,因灭是色,获得解脱常住之色;受想行识亦是无常,因灭是识,获得解脱常住之识。憍陈如,...

第三十五卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第三十五卷

jiāochénpǐnèrshízhī


ěrshí  shìzūngàojiāochén :“ shìcháng  yīnmièshì  huòjiětuōchángzhùzhī  shòuxiǎngxíngshíshìcháng  yīnmièshìshí  huòjiětuōchángzhùzhīshí  jiāochén  shì  yīnmièshì  huòjiětuōānzhī  shòuxiǎngxíngshíshì  jiāochén  shìkōng  yīnmièkōng  huòjiětuōfēikōngzhī  shòuxiǎngxíngshíshì  jiāochén  shì  yīnmièshì  huòjiětuōzhēnzhī  shòuxiǎngxíngshíshì  jiāochén  shìjìng  yīnmièshì  huòjiětuōqīngjìngzhī  shòuxiǎngxíngshíshì  jiāochén  shìshēnglǎobìngzhīxiàng  yīnmièshì  huòjiětuōfēishēnglǎobìngxiāngzhī  shòuxiǎngxíngshíshì  jiāochén  shìmíngyīn  yīnmièshì  huòjiětuōfēimíngyīn  shòuxiǎngxíngshíshì  jiāochén  nǎizhìshìshēngyīn  yīnmièshì  huòjiětuōfēishēngyīn  shòuxiǎngxíngshíshì  jiāochén  zhěshìdiāndǎoyīn  yīnmièdǎo  huòjiětuōfēidǎoyīn  shòuxiǎngxíngshíshì  jiāochén  shìliàngèzhīyīn  suǒwèinánděngshēn  shíài  ài  tān  chēn    ěxīn  qiānxīn  tuánshí  shíshí  shí  chùshí  luǎnshēng  tāishēng  湿shīshēng  huàshēng    gài  shìděngjiēyīn  yīnmiè  huòjiětuōshìděngliàngè  shòuxiǎngxíngshíshì  jiāochén  shì  yīnmiè  huòjiětuōzhī  shòuxiǎngxíngshíshì  jiāochén  shìliú  yīnmièliú  huòjiětuōfēiliúzhī  shòuxiǎngxíngshíshì  jiāochén  fēiguī  yīnmièshì  huòjiětuōguīzhī  shòuxiǎngxíngshíshì  jiāochén  shìchuāngyóu  yīnmièshì  huòjiětuōchuāngyóu  shòuxiǎngxíngshíshì  jiāochén  fēijìng  yīnmièshì  huònièpánjìngzhī  shòuxiǎngxíngshíshì 


 jiāochén  ruòyǒurénnéngshìzhīzhě  shìmíngshāmén  míngluómén  shāmén  luómén  jiāochén  ruò  yǒushāmén  luómén  shāmén  luómén  qièwàidàojiǎzhàchēngdōushíxíng  suīzuòxiāngyányǒushìèr  shíshìchù    ruòshāmén  luómén  yǘnéryányǒushāmén  luómén  chángzhòngzhīzhōngzuòshīzihǒu  děngdāngzàizhòngzhōngzuòshīzihǒu 。”


ěrshí  wàidàoyǒuliàngrénwénshì  xīnshēngchēnè :“ tánjīnshuōděngzhòngzhōngyǒushāménluómén  shāmén  luómén  dāngyǘn广guǎngshèfāng便biàntányán  děngzhòngzhōngyǒushāmén  yǒushāmén  yǒuluómén  yǒuluómén ?”


shízhòngzhōngyǒufànzhì  chàngshìyán :“ zhūrénzhě  tánzhīyán  kuáng  jiǎnxiào  shìjiānkuángrénhuò  huò  huò  huòxiào  huò  huòzàn  yüànqīnsuǒnéngfēnbié  shāméntánshì  huòshuōshēngjìngfànwángjiā  huòyánshēng  huòshuōshēngxíngzhì  huòshuōxíng  huòshuōcóngxiǎoxüéshìshì  huòshuōshìqièzhìrén  huòshíchùgōngshòushēng  huòshíyànhuànèjiàn  huòshíqīnxiūxíngliùnián  huòshíwàidàoxíng  huòyáncóngtóulán  āluóluóděngbǐngchéngwèiwén  huòshíshuōsuǒzhīxiǎo  huòshíshuōyánshùxiàdeānòuduōluósānmiǎosān  huòshíshuōyánzhìshùsuǒhuò  huòshíshuōyánjīnshēnshìnièpán  huòyánshēnmiènǎishìnièpán  tánsuǒshuōkuáng  érchóukuì ?”


zhūluómén便biànyán :“ shì  děngjīnzhědechóu  shāméntánxiānchūjiā  shuōcháng    kōng    jìng  zhūwénshēngkǒng  yǘnzhòngshēngcháng    kōng    jìng  shòu  jīnzhětánláizhìsuōluólínzhōng  wèizhūzhòngshuōyǒuchángjìngzhī  zhūwénshì  shěshòután  shìyīnyüán  shēngchóu 。”


ěrshí  yǒuluóménzuòshìyán :“ zhūrénzhě  tīng  tīng  tánshāménmíngxiūbēi  shìyánwàng  fēizhēnshí  ruòyǒubēi  yǘnjiāozhūděngshòu  bēiguǒzhěsuíshùn  jīnwéiyüàn  yǘnyányǒu  ruòyǒushuōyánshāméntánwèishìjiānsuǒrǎn  shìwàng  ruòyántánshǎozhī  jīnzhěyǘnduóděng  ruòyánchóngxìngshìshàngzhě  shìwàng    cónglái  jiànwénshīziwángcánhàixiǎoshǔ  ruò使shǐtánshìshàngchóngxìng  jīnzhěnǎoluànděng  ruòyántánshì  shìwàng    cónglái  jiànwénjīnchìniǎowángniǎogòngzhèng  ruòyán  shìgòngdòu  ruòyántánxīnzhì  shìwàng    ruòzhì  yīnyüánzhīxīn  zhūrénzhě  céngcóngxiānjiùzhìrénwénshuōshìshì  guòbǎinián  shìjiāndāngyǒuyāohuànchū  shìtán  shìyāohuò  jīnchùsuōluólínzhōngjiàngmièjiǔ  děngjīnzhěyīngchóunǎo 。”


ěrshí  yǒujiǎnziyán :“ rénzhě  jīnchóu  wèishēngòngyǎng  dànwéishìjiānchīànyǎn  shítiánfēitián  shèxiānjiùzhìluómén  gòngyǎngniánshào  wéichóuěr  tánshāménzhīzhòushù  yīnzhòushùnénglìngshēnzuòliángshēn  lìngliángshēnháizuòshēn  huòshēnzuònánxiàng  niúyángxiàng  néngmièshìzhòushù  tánshāménzhòushùmiè  děngdāngháiduōdegòngyǎngshòuān 。”


ěrshí  yǒuluóménzuòshìyán :“ zhūrénzhě  tánshāménchéngjiùliànggōng  shìděngyīngzhèng 。”


zhòngyán :“ chīrén  yǘnshuōyánshāméntángōng  shēng  便biànmìngzhōng  shìmíngxiāng ?”


luóményán :“ shíchēn  shíbào  dāngzhīshìxiàng  shēnsānshíèrxiàng  shízhǒnghǎo  liàngshéntōng  shìdāngzhīshìxiàng  xīnjiāomàn  xiānwènxǜn  yánróuruǎnchūguǎng  niánzhìshèng  xīnbào  wángguóduōcáisuǒàiliàn  shèzhīchūjiātuò  shìshuōshāméntánchéngjiùliànggōng 。”


zhòngyán :“ shànzāi  rénzhě  tánshāménshísuǒshuōchéngjiùliàngshéntōngbiànhuà  jüéshìshìshì  tánshāménshòuxìngróuruǎn  kānxíng  shēngzhǎngshēngōngzōngwàishì  wéiruǎn  zhīshūlùn  qǐnggòngxiángbiànzhèngzhīyào  ruòshèng  dānggěishì  ruòshèng  dāngshì 。”

ěrshí  duōyǒuliàngwàidàogòngwǎngtuówángāshìsuǒ  wángjiàn便biànwèn :“ zhūrénzhě  děngxiūshèngdàoshìchūjiārén  shècáihuòzàijiāshì  guórénmínjiēgònggòngyǎng  jìngxīnzhānshì  xiāngfànchù  érláizhì  zhūrénzhě  děngshòujiè  chūjiātóng  suíjièchūjiāxiūdào  yīnyüán  jīnzhěxīnérgòng  yóuluòxüànfēngsuǒchuīzàichù  shuōyīnyüánérláizhì  chángyōngchūjiāzhīrén  nǎizhìshēnzhīmìng 。”


ěrshí  qièzhūwàidàozhòngxiánzuòshìyán :“ wángtīng  wángjīnzhě  shìqiáo  shì  shìchèng  shìqiègōngzhī  qiègōngzhēnshízhīxìng  zhèngdào  shìzhǒngzizhīliángtián  qièguózhīgēnběn  qièguózhīmíngjìng  qièzhūtiānzhīxíngxiàng  qièguórénzhī  wáng  qièshìjiāngōngbǎozàngshìwángshēn  mínggōngcáng  wángduànguóshìyüànqīn  xīnpíngděngshuǐhuǒfēng  shìmíngwángwéigōngcáng  wáng  xiànzàizhòngshēngsuī寿shòuduǎn  wángzhīgōngcháng寿shòuānshíwáng  dǐngshēngshànjiànrěnhóushāwáng  wáng  shīwáng  chājiūwáng  shìděngwángshàn  wángjīnzhěshì  wáng  wángyīnyüán  guóān  rénmínchìshèng  shìqièchūjiāzhīrénguó  chíjièjīngqín  xiūzhèngdào  wáng  jīngzhōngshuō  ruòchūjiārénsuísuǒzhùguó  chíjièjīngjìn  qínxiūzhèngdào  wángyǒuxiūshànzhīfēn 


 wáng  qièdàozéi  wángzhěng  chūjiāzhīréndōuwèi  jīnzhěwéiyǒuèréntánshāmén  wángwèijiǎnxiào  děngshènwèi  rénshìháochóngxìng  shēn  yòuyīnguòshīzhībàoduōdegòngyǎng  shìzhòngshìshēngjiāomàn  huòyīnzhòushùérshēngjiāomàn  shìyīnyüánnéngxíng  shòuchùruǎn  shìqièshìjiānèrén  wèiyǎngwǎngsuǒ  érwéijüànshǔnéngxíng  zhòushù  diàojiāshè  jiǎnliánděng  jīnláizhìsuǒzhùchùsuōluólínzhōng  xüānshuōshìshēnchángjìngyòu  wáng  tánxiānshuōcháng      jìng  néngrěnzhī  jīnnǎixüānshuōchángjìng  shírěn  wéiyüànwáng  tīngtánlùn 。”


wángyán :“ zhūshì  děngjīnzhě  wèishéijiàodǎoérlìngxīnkuángluàndìng  shuǐtāo  xüánhuǒzhīlún  yüánhóuzhìshù  shìshìchǐ  zhìrénruòwénshēngliánmǐn  rénwénzhīshēngchīxiào  děngsuǒshuōfēichūjiāxiàng  ruòbìngfēnghuángshuǐhuànzhě  yǒuyàonéngliáozhìzhī  guǐbìng  jiāxiōngshànnéngzhī  děngjīnzhěshǒuzhǎopáoshān  kǒu齿chǐnièjīngāng  zhūshì  rénjiànshīziwángshíshuìmiánérzhī  rénzhǐzhìshékǒu  shǒuchùhuīhuǒ  děngjīnzhěshì  shànnán  zuòshīzihǒu  yóuwénzigòngjīnchìniǎojüéxíngchí  hǎijìn  děngjīnzhěshì  ruòmèngjiànshèngtánzhě  shìmèngkuánghuòwèixìn  zhūshì  děngjīnzhěxīngjiànshì  yóufēiétóuhuǒ  suí  gèngshuō  suīzànpíngděngchèng  lìngwàirénwén 。”


ěrshí  wàidàozuòshìyán :“ wáng  tánshāménsuǒzuòhuànshùdàobiān  nǎilìngwángxīnxìnshìděngshèngrén  wáng  yīngqīngmièshìshì  wáng  shìyüèzēngjiǎn  hǎijiǎnwèi  luóyánshān  shìděngshì  shéizhīsuǒzuò  fēiděngluómén  wáng  wénājiéduōxiānshíèrniánzhōnghéngzhīshuǐtíngěrzhōng  wáng  wéntánxiānrénxiànshéntōng  shíèrniánzhōngbiànzuòshìshēn  bìnglìngshìshēnzuòyángxíngzuòqiāngēnzàishìshēn  wáng  wén [ shǎo /  ] xiānrénzhīzhōngyǐnhǎishuǐ  lìnggān  wáng  wénsǒuxiānrénwéizàitiānzuòsānyǎn  wáng  wénluóluóxiānrénbiànjiāluóchéngzuò  wáng  luóménzhōngyǒushìděngzhūxiānxiànjiǎnxiào  wángyǘnjiànqīngmiè ?”


wángyán :“ zhūrénzhě  ruòjiànxìnwéizhě  láizhèngjüéjīnzhějìnzàisuōluólínzhōng  děngwǎngsuíwènnàn  láidāngwèifēnbié  chēng 。”


ěrshí  āshìwángzhūwàidàozhòngjüànshǔwǎngzhìsuǒ  tóumiànzuò  yòuràosān  xiūjìng  qüèzhùmiàn  báiyán :“ shìzūn  shìzhūwàidàosuíwènnàn  wéiyüànláisuízhī 。”


yán :“ wángqiězhǐ  zhīshí 。”


ěrshí  zhòngzhōngyǒuluóménmíngshǒu  zuòshìyán :“ tán  shuōnièpánshìcháng ?”


 shì  shì  luómén 。”


luóményán :“ tán  ruòshuōnièpánchángzhě  shìrán    shìjiānzhī  cóngzishēngguǒxiāngduàn  cóngchūpíng  cóngde  tánchángshuōxiūchángxiǎnghuònièpán  yīnshìcháng  guǒyǘncháng  tányòushuō  jiětuōtānshìnièpán  jiětuōtāntānshìnièpán  mièmíngděngqièfánnǎoshìnièpán  cóngnǎizhìmíngfánnǎojiēshìcháng  yīnshìcháng  suǒnièpányīngcháng  tányòushuō  cóngyīnshēngtiān  cóngyīnduò  cóngyīndejiětuō  shìzhūjiēcóngyīnshēng  ruòcóngyīndejiětuōzhě  yǘnyáncháng  tánshuō  cóngyüánshēngmíngcháng  shòuxiǎngxíngshíshì  shìjiětuōruòshìzhědāngzhīcháng  shòuxiǎngxíngshíshì  ruòyīnyǒujiětuōzhě  dāngzhījiětuōshìkōng  ruòshìkōng  deshuōyáncóngyīnyüánshēng    shìchángshì  biànqièchù  tánshuō  cóngyīnshēngzhěshì  ruòshìzhě  yǘnshuōjiětuōshì  tányòushuō  cháng    ruòshìcháng    zhě  shìjìng  qiècóngyīnsuǒshēngzhū  jiēcháng      jìng  yǘnshuōnièpánshìchángjìng  ruòtánshuō  chángcháng      jìngjìng  shìfēishìèr  céngcóngxiānjiùzhìrénwénshuōshì  ruòchūshì  yánèr  tánjīnzhěshuōèr  yánshēnshì  shìyǘn ?”

yán :“ luómén  suǒshuō  jīnwèn  suí 。”


luóményán :“ shànzāi  tán 。”


yán :“ luómén  xìngcháng  shìcháng ?”


luóményán :“ xìngshìcháng 。”


 luómén  shìxìngnéngzuòqiènèiwàizhīyīn ?”


 shì  tán 。”


yán :“ luómén  yǘnzuòyīn ?”


 tán  cóngxìngshēng  cóngshēngmàn  cóngmànshēngshíliù  suǒwèi  shuǐ  huǒ  fēng  kōngzhīgēn  yǎn  ěr    shé  shēngēn  shǒu  jiǎo  kǒushēng  nánèrgēn  xīnpíngděnggēn  shìshíliùcóngshēng  shēng  xiāng  wèi  chù  shìèrshí  gēnběnyǒusān  zhě  rǎn  èrzhě    sānzhě  hēi  rǎnzhěmíngài  zhěmíngchēn  hēimíngmíng  tán  shìèrshí  jiēyīnxìngshēng 。”


 luómén  shìděng  chángcháng ?”


\

 tán  xìngcháng  děngzhūshìcháng 。”


 luómén  zhōng  yīncháng  guǒcháng  ránzhōng  yīnsuīcháng  guǒshìchángzhě  yǒuděngguò  luómén  děngzhōngyǒuèryīn ?”


yán :“ yǒu 。”


yán :“ yǘnwéièr ?”


luóményán :“ zhě  shēngyīn  èrzhě  leyīn 。”


yán :“ yǘnshēngyīn  yǘnleyīn ?”


luóményán :“ shēngyīnzhě  chūpíng  leyīnzhě  dēngzhào 。”

yán :“ shìèrzhǒngyīn  yīnxìngshì  ruòshìzhě  lìngshēngyīnzuòleyīn  lìngleyīnzuòshēngyīn ?”


   tán 。”


yán :“ ruò使shǐshēngyīnzuòleyīn  leyīnzuòshēngyīn  děishuōyánshìyīnxiāng ?”


luóményán :“ suīyīnzuò  yǒuyīnxiàng 。”


 luómén  leyīnsuǒle  tóngle ?”


   tán 。”


yán :“ suīcóngchánghuònièpán  érfēicháng  luómén  cóngleyīndechángjìng  cóngshēngyīndecháng      jìng  shìláisuǒshuōyǒuèr  shìèr  yǒuèr  shìláimíngèr  suǒshuō  céngcóngxiānjiùzhìrénbiānwén :‘ chūshì  yǒuèr 。’ shìyánshànzāi  qièshífāngsānshìzhūsuǒshuōchā  shìshuōyánèr  yǘnchā  yǒutóngshuōyǒu  tóngshuō  míng  luómén  láishìzūnsuīmíngèr  wèile  yǘnèrle  yǎnèrshēngshí  nǎizhìshì 。”


luóményán :“ tánshànnéngfēnbiéshì  jīnwèijiěsuǒchūèrle 。”


ěrshí  shìzūnwéixüānshuōzhēn :“ luómén  yánzhě  èr  nǎizhìdàoèr 。”


luóményán :“ shìzūn  zhī 。”


yán :“ shànnán  yǘnzhī ?”


luóményán :“ shìzūn    qièfánèr  shìshèngrén  nǎizhìdàoshì 。”


yán :“ shànzāijiě !”


luóményán :“ shìzūn  jīnwénzhèngjiàn  jīndāngguīsēngbǎo  wéiyüàntīngchūjiā 。”


ěrshí  shìzūngàojiāochén :“ dāngwéishìshǒu  chú  tīngchūjiā 。”


shíjiāochénshòuchì  wèi  xiàshǒushíyǒuèrzhǒngluò  zhě    èrzhě  fánnǎo  zuòchùdeāluóhànguǒ 


yǒufànzhì  xìngzhā  zuòshìyán :“ tánsuǒshuōnièpáncháng ?”


 shì  fànzhì 。”


zhāyán :“ tán  jiāngshuōfánnǎowéinièpán ?”


 shì  fànzhì 。”


zhāyán :“ tán  shìjiānzhǒngmíngzhīwéi  zhě  wèichūzhīmíngzhīwéi  píngwèichūshí  míngwéipíng  èrzhě  mièzhīmíngzhīwéi  pínghuài  míngwéipíng  sānzhě  xiāngmíngzhīwéi  niúzhōng  zhōngniú  zhě  jìngmíngzhīwéi  guīmáojiǎo  tán  ruòchúfánnǎomíngnièpánzhě  nièpán  ruòshìzhě  yǘnyányǒuchángjìng ?”


yán :“ shànnán  shìnièpán  fēishìxiāntóngshípíng  fēimiètóngpínghuài  fēijìngguīmáojiǎo  tóng  shànnán  suǒyán  suīniúzhōng  shuōyánniúshì  suīzhōngniú  shuōshì  nièpáněr  fánnǎozhōngnièpán  nièpánzhōngfánnǎo  shìmíngwéixiāng 。”


zhāyán :“ tánruòwéinièpánzhě  zhěchángjìng  tányǘnshuōyánnièpánchángjìng ?”


yán :“ shànnán  suǒshuō  shìzhěyǒusānzhǒng  niúshìxiānhòuyǒu  shìmíngxiān  yǒuhái  shìmínghuài  xiāngzhě  suǒshuō  shànnán  shìsānzhǒng  nièpánzhōng  shìnièpánchángjìng  shìbìngrén  zhě  bìng  èrzhě  fēngbìng  sānzhě  lěngbìng  shìsānzhǒngbìng  sānyàonéngzhì  yǒubìngzhě  néngzhìzhī  yǒufēngbìngzhě  yóunéngzhìzhī  yǒulěngbìngzhě  néngzhìzhī  shìsānzhǒngyàonéngzhìshìsānzhǒngèbìng  shànnán  fēngzhōngyóu  yóuzhōngfēng  nǎizhìzhōnglěng  lěngzhōng  shìnéngzhì  qièzhòngshēngshì  yǒusānzhǒngbìng  zhě  tān  èrzhě  chēn  sānzhě  chī  shìsānbìngyǒusānzhǒngyào  jìngguānzhěnéngwéitānyào  xīnguānzhěnéngwéichēnyào  guānyīnyüánzhìnéngwéichīyào  shànnán  wèichútānzuòfēitānguān  wèichúchēnzuòfēichēnguān  wèichúchīzuòfēichīguān  sānzhǒngbìngzhōngsānzhǒngyào  sānzhǒngyàozhōngsānzhǒngbìng  shànnán  sānzhǒngbìngzhōngsānyào  cháng      jìng  sānzhǒngyàozhōngsānzhǒngbìng  shìdechēngchángjìng 。”

zhāyán :“ shìzūn  láiwèishuōchángcháng  yǘnwéicháng  yǘncháng ?”


yán :“ shànnán  shìcháng  jiětuōcháng  nǎizhìshíshìcháng  jiětuōshícháng  shànnán  ruòyǒushànnán  shànrén  néngguānnǎizhìshíshìchángzhě  dāngzhīshìrénhuòcháng 。”


zhāyán :“ shìzūn  jīnzhīchángcháng 。”


yán :“ shànnán  yǘnzhīchángcháng ?”


zhāyán :“ shìzūn  jīnzhīshìcháng  jiětuōcháng  nǎizhìshíshì 。”


yán :“ shànnán  jīnshànzāi  bàoshìshēn 。” gàojiāochén :“ shìzhāzhèngāluóhànguǒ  shīsān 。”


shíjiāochénsuǒchì  shī  shízhāshòu  zuòshìyán :“ jiāochén  jīnyīnshìèzhīshēndeshànguǒbào  wéiyüàn  wèi  zhìshìzūnsuǒxüānxīn  èrén  chùfànláichēngtánxìng  wéiyüànwèichànhuǐzuì  néngjiǔzhùshēn  jīnnièpán 。”


shíjiāochénwǎngsuǒ  zuòshìyán :“ shìzūn  zhāqiūshēngcánkuìxīn  yánwányín  chùfànláiěrtánxìng  néngjiǔzhùshìshéshēn  jīnmièshēn  chànhuǐ 。”


yán :“ jiāochén  zhāqiūguòliàngsuǒchéngjiùshàngēn  jīnshòuérzhù  zhùhuòzhèngguǒ  děngyīngdānggòngyǎngshēn 。”


ěrshí  jiāochéncóngwén  háishēnsuǒérshègòngyǎng 


shízhāfénshēnshízuòzhǒngzhǒngshén  zhūwàidàobèijiànshìshì  gāoshēngchàngyán :“ shìzhātánshāménzhòushù  shìrénjiǔdāngshèngtánshāmén 。”


ěrshí  zhòngzhōngyǒufànzhì  míngyüēxiān  zuòshìyán :“ tán  yǒu ?” láirán 


 tán   ?” láirán 


èr  sānshìwèn  jiērán 


xiānyán :“ tán  ruòqièzhòngshēngyǒu  biànqièchù  shìzuòzhě  tán  rán ?”


yán :“ xiān  shuōshìbiànqièchù ?”


xiānyán :“ tán  dànshuō  qièzhìrénshìshuō 。”


yán :“ shànnán  ruòzhōubiànqièchùzhě  yīngdāngdàoshíshòubào  ruòyǒudàoshíshòubào  děngfànzhìyīnyüán  zàozhòngèwéizhē  xiūzhūshànwéishòutiānshēn ?”


xiānyán :“ tán  zhōngyǒuèrzhǒng    zuòshēn  èrzhě  chángshēn  wèizuòshēn  xiūè  xiūzhūshànshēngtiānshàng 。”


yán :“ shànnán  shuōbiànqièchù  shìzhěruòzuòshēnzhōng  dāngzhīcháng  ruòzuòshēn  yǘnyánbiàn ?”


 tán  suǒ  zàizuòzhōng  shìcháng  tán  rénshīhuǒshāoshèzháishí  zhǔchū  shuōyánshèzháibèishāo  zhǔbèishāo  ěr  érzuòshēnsuīshìcháng  dāngchángshíchū  shìbiàncháng 。”


yán :“ shànnán  shuōbiàncháng  shìrán    biànyǒuèrzhǒng  zhě  cháng  èrzhě  cháng  yǒuèrzhǒng      èr    shìruòyánqièyǒuzhě  chángcháng    ruòyánshèzhǔchūmíngcháng  shìrán    shèmíngzhǔ  zhǔmíngshè  shāochūdeshì  ěr    shì  shì      yǘnéryánchángshíchū  shànnán  ruòwèiqièzhòngshēngtóngzhě  shìwéishìchūshì    shìjiānmíng  ruòshì  shì  shì  shì  shì  yüànshìqīn  qīnshìyüàn  shì  shì  shìruòshuōqièzhòngshēngtóngzhě  shìwéibèishìchūshì 。”


xiānyán :“ shuōqièzhòngshēngtóng  nǎishuōrényǒu 。”


yán :“ shànnán  ruòyánrényǒu  shìwéiduō  shìrán    xiānshuōbiànqiè  ruòbiànqiè  qièzhòngshēnggēnyīngtóng  tiāndejiànshídejiàn  tiāndezuòshídezuò  tiāndewénshídewén  qièzhūjiēshì  ruòtiāndejiànfēidejiànzhě  yīngshuōbiànqièchù  ruòbiànzhě  shìcháng 。”


xiānyán :“ tán  qièzhòngshēngbiànqiè  fēibiànqiè  shì  dezuò  tiāndezuò  shìtányīngshuōyán  dejiànshí  tiāndeyīngjiàn  dewénshí  tiāndeyīngwén 。”


yán :“ shànnán  fēifēizuò ?”


xiānyán :“ tán  shìsuǒzuò 。”


yán :“ shànnán  ruòfēishìzuòzhě  shìtóng  yǘnyán    dechùyǒutiānde  tiāndechùyǒude  shìdezuòshítiāndezuò  fēiyīngshì  shànnán  shìqièzhòngshēngfēiruòshìzhě  suǒguǒbàoyīng  shànnán  cóngzichūguǒ  shìzhōngwéifēnbié :‘ wéidàngzuòluóménguǒ  chà  shè  shǒutuóérzuòguǒ 。’   cóngzichūguǒ  zhōngzhàngàishìxìng  fēishì  néngfēnbié :‘ wéidāngdezuòguǒ  tiāndezuòguǒ  zuòtiāndeguǒ  zuòdeguǒ 。’   píngděng 。”


xiānyán :“ tán  shìyǒubǎiqiāndēng  zhùsuīyǒu  míngchā  dēngzhùbié    fēi  míngchā  zhòngshēng 。”


yán :“ shànnán  shuōdēngmíngzhě  shìrán    shìdēng  shìdēngguāngmíngzàizhùbiān  biànshìzhōng  suǒyánruòshìzhě  fēibiānyīngyǒu  zhōngyīngyǒufēi  ruòfēiyǒuzhě  deshuōyánbiànqièchù  ruòyǒuzhě  dezhùmíngwéi  shànnán  ruòwèizhùzhīmíngzhēnshíbié  yīnyüán  zhùzēngmíngshèng  zhùmíngmiè  shìyīngfēidēngzhù  guāngmíngchā      fēi    sānshì 。”

xiānyán :“ tán  yǐndēng  shìshì    dēngruò  xiānyǐn    shuō ?”


 shànnán  suǒyǐndōuzuò  suíshuō  shìshuōzhùyǒumíng  zhùyǒumíng  xīnděng  shuōdēngzhùfēi  míng  shì  zhùshìmíng  zhùyǒumíng  yǒu  yǒu  fēi  fēi  jīn  dànshòubiān  shòubiān  shìzhě  shìjīnhái  shànnán  shìzhěshìfēi  shìfēi    shànnán  ruòwèiruò    shìrán    jiànshìjiānréndāohài  zuòyòng  suǒyǐnshì     。”


xiānyán :“ tán  xiānxīnpíngděng  jīnsuǒshuōpíngděng    tán  jīnzhěxiàng  xiàng  shìtuīzhī  zhēnshìpíng 。”


yán :“ shànnán  píngnéngpíng  shìpíng  zhīpíngshì  zhīpíngpíng  lìngdepíng  shìpíng    tóngzhūshèngréndepíngděng 。”


xiānyán :“ tán  chángshìpíng  yǘnyánhuàipíng  qièzhòngshēngpíngděngyǒu  yǘnyánshìpíng ?”


 shànnán  shuōyán  dāngshòu  dāngshòu饿èguǐ  dāngshòuchùshēng  dāngshòurén  tiān  ruòxiānbiàndàozhōngzhě  yǘnfāngyándāngshòuzhū  shuōyán  ránhòushēng  ruòzixiānyǒu  yǘnyányǒu  shìrényǒushēn  ruòshìchùxiānyǒushēnzhě  yīnyüánwéishēnzào  shìpíng  shànnán  ruòwèishìzuòzhě  shìrán    ruòzuòzhě  yīnyüánzuòshì  ránjīnzhòngshēngshíyǒushòu  shìdāngzhīfēizuòzhě  ruòyánshìfēisuǒzuòcóngyīnshēng  qièzhūdāngshìcóngyīnshēng  yīnyüánshuōzuò  shànnán  zhòngshēngshícóngyīnyüán  shìnéngzuòyōu  yōushí  shíyōu  huòhuòyōu  zhìrényǘnshuōshìcháng  shànnán  shuōcháng  ruòshìchángzhě  yǘnshuōyǒushíshíbié  chángyīngyǒuluóluóshínǎizhìlǎoshí  kōngchángshàngshí  kuàngyǒushíshí  shànnán  zhěfēishìluóluóshínǎizhìlǎoshí  yǘnshuōyǒushíshíbié  shànnán  ruòzuòzhě  shìyǒushèngshíshuāishí  zhòngshēngyǒushèngshíshuāishí  ruòěrzhěyǘnshìcháng  shànnán  ruòzuòzhě  yǘnrényǒuyǒudùn  shànnán  ruòzuòzhě  shìnéngzuòshēn  kǒu    ruòshìsuǒzuòzhě  yǘnkǒushuōyǒu  yǘnyǒu    shànnán  ruòwèiyǎnyǒujiàn  shìrán    ruòyǎnbiéyǒujiànzhě  yǎn  nǎizhìshēngēnshì  ruòwèisuīnéngjiàn  yàoyīnyǎnjiàn  shìrán    yǒurényán :‘ mànhuánéngshāocūn  yǘnnéngshāo  yīnhuǒnéngshāo 。’ jiàn  shì 。”


xiānyán :“ tán  rénzhíliánnéngcǎo  yīngēnjiànwénzhìchùshì 。”


 shànnán  rénlián  shìzhíliánnéngyǒusuǒzuò  gēnzhīwàigèngbié  yǘnshuōyányīnzhūgēnnéngyǒusuǒzuò  shànnán  ruòwèizhíliánnéng  shì  shìyǒushǒu  wèishǒu  ruòyǒushǒuzhě  zhí  ruòshǒuzhě  yǘnshuōyánshìzuòzhě  shànnán  néngcǎozhěshìlián  fēifēirén  ruòrénnéng  yīnlián  shànnán  rényǒuèr  zhícǎo  èrzhězhílián  shìliánwéiyǒunéngduànzhīgōng  zhòngshēngjiànshì  yǎnnéngjiàncóngshēng  ruòcóngyīnyüánjiànzhě  zhìrényǘnshuōyányǒu  shànnán  ruòwèishēnzuòshòu  shìrán    shìjiānjiàntiāndezuò  deshòuguǒ  ruòyánshìshēnzuò  fēiyīnshòu  děngcóngyīnyüánqiújiětuō  xiānshìshēnfēiyīnyüánshēng  jiětuō  yīngfēiyīnérgēngshēngshēn  shēn  qièfánnǎoyīngshì 。”


xiānyán :“ tán  yǒuèrzhǒng  zhě  yǒuzhī  èrzhě  zhī  zhīzhīnéngshēn  yǒuzhīzhīnéngshèshēn  yóuhuàipíng  bèishāo  shīběngèngshēng  zhìzhěfánnǎoshì  mièhuàigèngshēng 。”


yán :“ shànnán  suǒyánzhīzhě  zhìhuìzhī  néngzhī  ruòzhìhuìzhī  shuōyánshìzhī  ruòzhīzhě  fāng便biàngèngqiúzhì  ruòwèiyīnzhìzhī  tónghuáhuài  shànnán  shù  xìngnéng  deshuōyánshùzhí  zhìshì  zhìnéngzhī  yǘnshuōyánzhízhìzhī  shànnán  zhōng  dejiětuō  zhī  zhīde  ruòzhī  dāngzhīyóufánnǎo  ruòzhīdezhě  dāngzhīyǒuqíngzhūgēn    gēnzhīwàibiégèngzhī  ruòzhūgēn  yǘnmíngdejiětuō  ruòyánshìxìngqīngjìnggēn  yǘnshuōyánbiàndàoyǒu  yīnyüánwéijiětuōxiūzhūshàn  shànnán  yǒurénkōng  shì  ruòqīngjìng  yǘnyánduànzhūfánnǎo  ruòwèicóngyīnyüánhuòjiětuō  qièchùshēngde ?”


xiānyán :“ tán  ruòzhě  shéinéngniàn ?”


gàoxiān :“ ruòyǒuzhě  yüánwàng  shànnán  ruòniànshìzhě  yīnyüán  niànèniàn  niànsuǒniàn  niànsuǒniàn ?”


xiānyán :“ tán  ruòzhě  shéijiànshéiwén ?”


yán :“ shànnán  nèiyǒuliù  wàiyǒuliùchén  nèiwàishēngliùzhǒngshí  shìliùzhǒngshíyīnyüánmíng  shànnán  huǒ  yīndemíngwéihuǒ  yīncǎodemíngwéicǎohuǒ  yīnkāngdemíngwéikānghuǒ  yīnniúfènmíngniúfènhuǒ  zhòngshēngshíshì  yīnyǎn  yīn  yīnmíng  yīnmíngwéiyǎnshí  shànnán  shìyǎnshí  zàiyǎnzhōngnǎizhìzhōng  shìshēngshìshí  nǎizhìshíshì  ruòshìyīnyüánshēng  zhìyīngshuōjiànshìnǎizhìchùshì  shànnán  shìshuōyǎnshínǎizhìshí  qièzhūshìhuàn  yǘnhuàn  běnjīnyǒu  yǒuhái  shànnán  miàn    jiāng  jiāo    táo  táo  shíliú  ruǐzi  shìmínghuānwán  shìhuānwán  nèiwàiliùshìmíngzhòngshēng    rén  shì  nèiwàibiézhòngshēng    rén  shì 。”

xiānyán :“ tán  ruòzhě  yǘnshuōyánjiàn  wén      yōu   ?”


yán :“ shànnán  ruòyánjiànwénmíngyǒuzhě  yīnyüánshìjiānyán  suǒzuòzuì  fēijiànwén  shànnán  bīngmíngjǖn  shìbīngmíngwéi  érshuōyánjǖnyǒngjiàn  jǖnshèng  shìnèiwàisuǒzuòshì  suīshì  děishuōyánzuò  shòu  jiàn  wén     。”


xiānyán :“ tán  suǒyán  nèiwài  shéichūshēngyánzuòshòu ?”


yán :“ xiān  cóngàimíngyīnyüánshēng  cóngshēngyǒu  cóngyǒuchūshēngliàngxīnshù  xīnshēngjüéguān  jüéguāndòngfēng  fēngsuíxīnchùhóushé齿chǐchún  zhòngshēngxiǎngdǎoshēngchūshuōyánzuò  shòu  jiàn  wén  shànnán  zhuàngtóulíng  fēngyīnyüán便biànchūyīnshēng  fēngshēng  fēngxiǎoshēngxiǎo  yǒuzuòzhě  shànnán  tiě  tóuzhīshuǐzhōngchūzhǒngzhǒngshēng  shìzhōngzhēnshíyǒuzuòzhě  shànnán  fánnéngwéifēnbiéshìshì  shuōyányǒuyǒusuǒ  zuò  shòu 。”


xiānyán :“ tánshuō  suǒ  yüánshuōchángjìng ?”


yán :“ shànnán  shuōnèiwàiliùliùshíchángjìng  nǎixüānshuōmiènèiwàisuǒshēngliùshímíngzhīwéicháng  shìchángmíngzhīwèi  yǒuchángmíngzhīwéi  chángmíngzhīwéijìng  shànnán  zhòngshēngyànduànshìyīn  zàiyüǎnshìmíngwéi  shìyīnyüán  jīnxüānshuōchángjìng 。”


xiānyán :“ shìzūn  wéiyüànwèixüānshuō  dāngyǘnhuòshìchángjìng ?”


yán :“ shànnán  qièshìjiāncóngběnlái  màn  néngzēngzhǎngmàn  zàozuòmànyīn  màn  shìjīnzhěshòumànguǒbào  néngyüǎnqièfánnǎodechángjìng  ruòzhūzhòngshēngdeyüǎnqièfánnǎo  xiāndāngmàn 。”


xiānyán :“ shìzūn  shì  shì  chéngshèngjiào  xiānyǒumàn  yīnmànyīnyüánchēngláiěrtánxìng  jīnshìmàn  shìchéngxīnqǐngqiú  yǘndāngdechángjìng ?”


yán :“ shànnán  tīng  tīng  jīndāngwèifēnbiéjiěshuō  shànnán  ruònéngfēi  fēi  fēizhòngshēngzhě  yüǎnshì 。”


xiānyán :“ shìzūn  zhījiědezhèngyǎn 。”


yán :“ shànnán  yǘnzhījiězhèngyǎn ?”


 shìzūn  suǒyánzhě  fēi  fēi  fēizhūzhòngshēng  nǎizhìshíshì  shìguān  zhèngyǎn  shìzūn  jīnshènchūjiāxiūdào  yüànjiàntīng 。”


yán :“ shànláiqiū 。” shíqīngjìngfànxíng  zhèngāluóhànguǒ 


wàidàozhòngzhōngyǒufànzhì  xìngjiāshì  zuòshìyán :“ tán  shēnshìmìng  shēnmìng 。” láirán  èr  sānshì 


fànzhìyán :“ tán  ruòrénshěshēn  wèihòushēn  zhōngjiānmíngshēnmìng  ruòshìzhě  tánrán ?”


 shànnán  shuōshēnmìng  jiēcóngyīnyüán  fēiyīnyüán  shēnmìng  qièshì 。”


fànzhìyán :“ tán  jiànshìjiānyǒucóngyīnyüán 。”


yán :“ fànzhì  yǘnjiànshìjiānyǒucóngyīnyüán ?”


fànzhìyán :“ jiànhuǒfénshāozhēn  fēngchuījüéyànduòzàichù  shìmíngyīnyüán ?”


yán :“ shànnán  shuōshìhuǒcóngyīnshēng  fēicóngyīn 。”


fànzhìyán :“ tán  jüéyànshíyīnxīntàn  yǘnéryányīnyīnyüán ?”


yán :“ shànnán  suīxīntàn  yīnfēngér  fēngyīnyüán  yànmiè 。”


 tán  ruòrénshěshēn  wèihòushēn  zhōngjiān寿shòumìng  shéiwéiyīnyüán ?”


yán :“ fànzhì  míngàiérwéiyīnyüán  shìmíng  àièryīnyüán  寿shòumìngdezhù  shànnán  yǒuyīnyüán  shēnshìmìng  mìngshìshēn  yǒuyīnyüán  shēnmìng  zhìzhěyīngxiàngérshuōshēnmìng 。”


fànzhìyán :“ shìzūn  wéiyüànwèifēnbiéjiěshuō  lìngliǎoliǎozhīyīnguǒ 。”

yán :“ fànzhì  yīnyīn  guǒyīn  shànnán  ruòyǒuzhòngshēngránhuǒzhě  shìyān 。”


fànzhìyán :“ shìzūn  zhī  jiě 。”


yán :“ shànnán  yǘnzhī  yǘnjiě ?”


 shìzūn  huǒfánnǎo  néng  饿èguǐ  chùshēngréntiānshāorán  yānzhěshìfánnǎoguǒbào  chángjìng  chòuhuì  shìmíngyān  ruòyǒuzhòngshēngzuòfánnǎo  shìrénfánnǎoguǒbào  shìláishuō  ránhuǒyǒuyān  shìzūn  zhèngjiàn  wéiyüànjīn  tīngchūjiā 。”


ěrshí  shìzūngàojiāochén :“ tīngshìfànzhìchūjiāshòujiè 。”


shíjiāochénshòuchì  zhòngsēngtīngchūjiāshòujiè  jīngāluóhànguǒ 


wàidàozhòngzhōngyǒufànzhì  míngyüē  zuòshìyán :“ tán  jiànshìjiānshìcháng  shuōyáncháng  shìzhě  shí    cháng  cháng  chángcháng  fēichángfēicháng  yǒubiān  biān  yǒubiānbiān  fēiyǒubiānfēibiān  shìshēnshìmìng  shēnmìng  láimièhòu      fēifēi ?”

yán :“   shuōshìjiāncháng    shí  cháng  cháng  chángcháng  fēichángfēicháng  yǒubiān  biān  yǒubiānbiān  fēiyǒubiānfēibiān  shìshēnshìmìng  shēnmìng  láimièhòu      fēifēi 。”


yán :“ tán  jīnzhějiànzuìguòzuòshìshuō ?”


yán :“   ruòyǒurénshuōshìjiānshìcháng  wéiwéishí  wàngzhě  shìmíngwéijiàn  jiànsuǒjiànchù  shìmíngjiànxíng  shìmíngjiàn  shìmíngjiànzhù  shìmíngjiàn  shìmíngjiàn  shìmíngjiàn  shìmíngjiàn  shìmíngjiàn  shìmíngjiànchán    fánzhīrénwéijiànsuǒchán  néngyüǎnshēnglǎobìng  huíliúliùshòuliàng  nǎizhìfēifēishì    jiànshìjiànyǒushìguò  shìzhù  wèirénshuō 。”


 tán  ruòjiànshìzuìguòzhùshuō  tán  jīnzhějiànzhùsuǒxüānshuō ?”


yán :“ shànnán  jiànzhùzhěmíngshēng  láishēng  shìzhù  shànnán  láimíngwéinéngjiànnéngshuō  míngwèizhù 。”


 tán  yǘnnéngjiàn  yǘnnéngshuō ?”


yán :“ shànnán  néngmíngjiànmièdào  fēnbiéxüānshuōshì  jiànshìnéngyüǎnqièjiàn  qièài  qièliú  qièmàn  shìqīngjìngfànxíng  shàngjìnghuòchángshēn  shìshēnfēidōng西nánběi 。”


yán :“ tán  yīnyüánchángshēnfēishìdōng西nánběi ?”


yán :“ shànnán  jīnwèn  suí  yǘn  shànnán  qiánránhuǒ  dāngránshí  zhīrán ?”


 shì  tán 。”


 shìhuǒmièshí  zhīmiè ?”


 shì  tán 。”


   ruòyǒurénwèn :‘ qiánhuǒ  ráncónglái  mièsuǒzhì ?’ dāngyǘn ?”


 tán  ruòyǒuwènzhě  dāngyán :‘ shìhuǒshēngshí  làizhòngyüán  běnyüánjìn  xīnyüánwèizhì  shìhuǒmiè 。’”


 ruòyǒuwèn :‘ shìhuǒmiè  zhìfāngmiàn ?’ yǘn ?”


 tán  dāngyán :‘ yüánjìnmiè  zhìfāngsuǒ 。’”


 shànnán  láiěr  ruòyǒuchángnǎizhìchángshíyīnàirán  ránzhěshòuèrshíyǒu  shìránshíshuōshìhuǒdōng西nánběi  xiànzàiàimiè  èrshíyǒuguǒbàorán  ránshuōyǒudōng西nánběi  shànnán  láimièchángzhīzhìchángshí  shìshēncháng  shēnruòshìcháng  deshuōyǒudōng西nánběi 。”


yán :“ qǐngshuō  wéiyüàntīngcǎi 。”


yán :“ shànzāi  shànzāi  suíshuōzhī 。”


 shìzūn  cūnwàiyǒusuōluólín  zhōngyǒushù  xiānlínérshēngbǎinián  shìshílínzhǔ  guànzhīshuǐsuíshíxiūzhì  shùchénxiǔ  zhījiētuōluò  wéizhēnshízài  láiěr  suǒyǒuchénchújìn  wéiyǒuqièzhēnshízài  shìzūn  jīnshènchūjiāxiūdào 。”


yán :“ shànláiqiū 。” shuōshì  shíchūjiālòujìnzhèngdeāluóhànguǒ