大众学佛网
大众学佛网
涅槃经原文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第三十四卷 南本大般涅槃经注音

导读:第三十四卷 南本大般涅槃经迦葉菩萨品第二十四之四迦葉菩萨白佛言:“世尊,一切众生皆从烦恼而得果报。言烦恼者,所谓恶也,从恶烦恼所生烦恼亦名为恶。如是烦恼则有二种...

第三十四卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第三十四卷

jiāpǐnèrshízhī


jiābáiyán :“ shìzūn  qièzhòngshēngjiēcóngfánnǎoérguǒbào  yánfánnǎozhě  suǒwèiè  cóngèfánnǎosuǒshēngfánnǎomíngwéiè  shìfánnǎoyǒuèrzhǒng  yīn  èrguǒ  yīnèguǒè  guǒèziè  rènguǒ    huáguǒjīngqiējiē  yóushù    guǒshì  yīnzhòngshēng  guǒzhòngshēng  yīnfánnǎo  guǒfánnǎo  fánnǎoyīnguǒshìzhòngshēng  zhòngshēngshìfánnǎoyīnguǒ  ruòcóngshì  yǘnláixiānxüěshānyǒucǎo  wēimiàoyàowáng  ruòyánfánnǎoshìzhòngshēng  zhòngshēngshìfánnǎo  yǘnéryánzhòngshēngshēnzhōngyǒumiàoyàowáng ?”


yán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  liàngzhòngshēngxiántóng  jīnnéngwéiqǐngqiújiě  néngduàn  tīng  tīng  shànniànzhī  jīndāngwèifēnbiéjiěshuō  shànnán  xüěshānzhěshìzhòngshēng  yáncǎozhěshìfánnǎo  miàoyàowángzhějìngfànxíng  shànnán  ruòyǒuzhòngshēngnéngxiūshìqīngjìngfànxíng  shìmíngshēnzhōngyǒumiàoyàowáng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  yǘnzhòngshēngyǒuqīngjìngfànxíng ?”


 shànnán  yóushìjiāncóngzishēngguǒ  shìguǒyǒunéngzuòyīn  yǒunéngzhě  yǒunéngzuòzhě  shìmíngguǒzi  ruònéngzuò  wéimíngguǒ  míngzi  qièzhòngshēngshì  jiēyǒuèrzhǒng  zhě  yǒufánnǎoguǒshìfánnǎoyīn  èrzhě  yǒufánnǎoguǒfēifánnǎoyīn  shìfánnǎoguǒfēifánnǎoyīn  shìmíngwéiqīngjìngfànxíng 


 shànnán  zhòngshēngguānshòu  zhīshìqièlòuzhījìnyīn  suǒwèinèiwàilòu  shòuyīnyüán  néngduànjüéqièzhūlòu  néngchūsānjièláo  zhòngshēngyīnshòu  zhù  suǒ  shēngxīndǎo  xiǎngdǎo  jiàndǎo  shìzhòngshēngxiāndāngguānshòu  shìshòuzhě  wèiqièàiérzuòjìnyīn  shìzhìzhěduànàizhě  dāngxiānguānshòu  shànnán  qièzhòngshēngshíèryīnyüánsuǒzuòshànèjiēyīnshòushí  shìwéiānánshuōyán :‘ ānán  qièzhòngshēngsuǒzuòshànèjiēshìshòushí 。’ shìzhìzhěxiāndāngguānshòu  guānshòu  dānggèngguānshìshòuzhěyīnyüánshēng  ruòyīnyüánshēng  shìyīnyüáncóngshēng  ruòyīnshēng  yīnshēngshòu  guānshìshòu  yīnzàitiānshēng  yīnshìshēng  yīnwēichénshēng  fēishíjiéshēng  yīnxiǎngshēng  yīnxìngshēng  cóngshēng  cóngshēng  fēishēng  fēiyīnshēng  shìshòujiēcóngyüánérshēng  yīnyüánzhěshìài  shìzhōng  fēiyǒu  shòufēishòu  shìdāngduànshì  duànshēngshòu  shànnán  zhìzhěguānyīn  guānguǒbào  zhòngshēngyīnshòushòu  饿èguǐ  chùshēngnǎizhìsānjièliàngnǎo  shòuyīnyüánshòucháng  shòuyīnyüánduànshàngēn  shòuyīnyüánhuòjiětuō  zuòshìguānshí  zuòshòuyīn  yǘnmíngwéizuòshòuyīn  wèifēnbiéshòu  děngshòunéngzuòàiyīn  děngàinéngzuòshòuyīn  shànnán  zhòngshēngruònéngshìshēnguānàiyīn  shòuyīn  便biànnéngduànsuǒ 


 shànnán  ruòrénnéngzuòshìděngguān  yīngfēnbiéàizhīshòuzàichùmiè  jiànàishòuyǒushǎomièchù  dāngzhīyīngyǒujìngmiè  ěrshíjiětuōshēngxìn  shēngxìnxīn  shìjiětuōchùyóuér  zhīcóngzhèng  便biànxiū  yǘnmíngwéizhèngdào  shìdàoguànshòuyǒusānzhǒngxiàng  zhě    èrzhě    sānzhě    shìsānzhǒngnéngzēngzhǎngshēnzhīxīn  yīnyüánnéngzēngzhǎng  chùyīnyüán  shìchùsānzhǒng  zhě  míngchù  èrzhě  míngchù  sānzhě  fēimíngmíngchù  yánmíngchùzhězhèngdào  èrchùzēngzhǎngshēnxīnsānzhǒngshòu  shìyīngduànèrzhǒngchùyīnyüán  chùduànshēngsānshòu  shànnán  shìshòuzhě  míngwéiyīn  míngwéiguǒ  zhìzhědāngguānyīnguǒ  yǘnwéiyīn  yīnshòushēngài  míngzhīwéiyīn  yǘnmíngguǒ  yīnchùshēng  míngzhīwéiguǒ  shìshòuyīnguǒ  zhìzhěshìguānshìshòu  guānài  shòuguǒbào  míngzhīwèiài  zhìzhěguānàiyǒuèrzhǒng  zhě  shí  èrzhě  shí  shíàizhě  yīnshēnglǎobìngqièzhūyǒu  shíàizhě  duànshēnglǎobìngqièzhūyǒu  tānlòudào  zhìzhědàngzuòshìniàn :‘ ruòshēngshìshízhīài  néngduànshēnglǎobìng  jīnsuītānlòuzhīdào  duànshòuyīnnénglòudàoguǒ  shìyīngdāngxiānduànshìchù 。’ chùduàn  shòumiè  shòumiè  àisuímiè  shìmíngzhèngdào  shànnán  ruòyǒuzhòngshēngnéngshìguān  suīyǒushēn  zhōngyǒuwēimiàoyàowáng  xüěshānzhōngsuīyǒucǎoyǒumiàoyào  shànnán  shìzhòngshēngsuīcóngfánnǎoérguǒbào  érshìguǒbàogèngwèifánnǎozuòyīn  shìmíngwéiqīngjìngfànxíng 


   shànnán  zhìzhědāngguānshòu  àièrshìyīnyüánshēng  zhīyīnxiǎngshēng    zhòngshēngjiànshēngtān  guānshòushíshēngtān  ruòzhōngshēngdiāndǎoxiǎng  wèishìchángjìng  shòushìchánghéngyǒubiàn  yīnshìdàoxiǎngshēngtānhuìchī  shìzhìzhěyīngdāngguānxiǎng  yǘnguānxiǎng  dàngzuòshìniàn :‘ qièzhòngshēngwèizhèngdàojiēyǒudàoxiǎng  yǘndàoxiǎng  fēichángzhōngshēngchángxiǎng  fēizhōngshēngxiǎng  fēijìngzhōngshēngjìngxiǎng  kōngzhōngshēngxiǎng  fēinánxiǎozhòusuìyüèfángshèshēngnánnǎizhìxiǎng 。’ shìxiǎngsānzhǒng  zhě  xiǎo  èrzhě    sānzhě  biān  xiǎoyīnyüánshēngxiǎoxiǎng  yīnyüánshēngxiǎng  liàngyüánshēngliàngxiǎng  yǒuxiǎoxiǎng  wèiwèidìng  yǒuxiǎng  wèidìng  yǒuliàngxiǎng  wèishíqiē  yǒuxiǎoxiǎng  suǒwèijièqièxiǎngděng  yǒuxiǎng  suǒwèijièqièxiǎngděng  yǒuliàngxiǎng  wèijièqièxiǎngděng  sānxiǎngmiè  shòumiè  xiǎng  shòumiè  míngwéijiětuō 。”


jiāyán :“ shìzūn  mièqièmíngwéijiětuō  láiyǘnshuōxiǎng  shòumièmíngjiětuō ?”

yán :“ shànnán  láihuòshíyīnzhòngshēngshuō  wénzhějiě  huòshíyīnshuōzhòngshēng  wénzhějiěshuōzhòngshēng  yǘnmíngwéiyīnzhòngshēngshuō  wénzhějiě  xiānwéijiāshuō :‘ jiā  zhòngshēngmièshí  shànmiè 。’ shìmíngyīnzhòngshēngshuō  wénzhějiě  yǘnyīnshuōzhòngshēng  wénzhějiěshuōzhòngshēng  xiānwéiānánshuōyán :‘ shuōqīnjìnqiè  shuōqīnjìnqiè  ruòjìn  shànshuāiléi  shànchìshèng  shìzhěyīngqīnjìn  ruòjìn  shànshuāimiè  shànzēngzhǎng  shìzhěshìyīngqīnjìn 。’ shìmíngyīnshuōzhòngshēng  wénzhějiěshuōzhòngshēng  shànnán  láisuīshuōxiǎng  shòuèrmiè  zǒngshuōqièduàn  zhìzhěguānshìxiǎng  guānxiǎngyīn  shìliàngxiǎngyīnérshēng  zhīyīnchùshēng  shìchùèrzhǒng  zhě  yīnfánnǎochù  èrzhě  yīnjiětuōchù  yīnmíngshēngmíngfánnǎochù  yīnmíngshēngzhěmíngjiětuōchù  yīnfánnǎochùshēngdàoxiǎng  yīnjiětuōchùshēngdàoxiǎng  guānxiǎngyīn  guānguǒbào 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  ruòyīnfánnǎozhīxiǎngshēngdàoxiǎng  qièshèngrénshíyǒudàoxiǎngérfánnǎo  shìyǘn ?”


yán :“ shànnán  yǘnshèngrénéryǒudàoxiǎng ?”


jiāyán :“ shìzūn  qièshèngrénniúzuòniúxiǎng  shuōshìniú  zuòxiǎng  shuōshì  nánxiǎoshèzháichēchéngláiěr  shìmíngdàoxiǎng 。”


 shànnán  qièfányǒuèrzhǒngxiǎng  zhě  shìliúxiǎng  èrzhě  zhuóxiǎng  qièshèngrénwéiyǒushìliúxiǎng  yǒuzhexiǎng  qièfánèjüéguān  shìliúshēngzhuóxiǎng  qièshèngrénshànjüéguān  shìliúshēngzhuóxiǎng  shìfánmíngwéidàoxiǎng  shèngrénsuīzhī  míngdàoxiǎng  zhìzhěshìguānxiǎngyīn  guānguǒbào :‘ shìèxiǎngguǒzài  饿èguǐ  chùshēng  rén  tiānzhōngshòu  yīnduànèjüéguān  míngchùduàn  shìxiǎngduàn  yīnxiǎngduàn  guǒbàoduàn 。’ zhìzhěwéiduànshìxiǎngyīn  xiūzhèngdào  shànnán  ruòyǒunéngzuòshìděngguān  míngwéiqīngjìngfànxíng  shànnán  shìmíngzhòngshēngshēnzhīzhōngyǒumiàoyàowáng  xüěshānzhōngsuīyǒucǎoyǒumiàoyào 


   shànnán  zhìzhěguān  zhěshì  shēng  xiāng  wèi  chù  shànnán  shìláiyīnzhōngshuōguǒ  cóngshìshēngěr  shífēi  shànnán  chīzhīréntānqiúshòuzhī  shìzhōngshēngdiāndǎoxiǎng  nǎizhìchùzhōngshēngdàoxiǎng  dàoxiǎngyīnyüán便biànshēngshòu  shìshìjiānshuōyīndàoxiǎngshēngshízhǒngxiǎng  yīnyüán  zàishìjiānshòuèguǒbào  èjiā  shāmén  luóménděng  suǒyīngzuòérzuòzhīshēnmìng  shìzhìzhěguānshìèxiǎngyīnyüánshēngxīn  zhìzhěshìguānyīn  guānguǒbào  shìduōyǒuzhūèguǒbào  suǒwèi  饿èguǐ  chùshēng  rénzhōng  tiānshàng  shìmíngguānguǒbào  ruòshìèxiǎngdechúmièzhě  zhōngshēngxīn  xīnshòuèshòu  èshòuèguǒ  shìyīngxiānduànèxiǎng  duànèxiǎng  shìděngránérmiè 。’ shìzhìzhěwéimièèxiǎngxiūzhèngdào  shìmíngwéiqīngjìngfànxíng  shìmíngzhòngshēngshēnzhīzhōngyǒumiàoyàowáng  xüěshānzhōngsuīyǒucǎoyǒumiàoyào 


   shànnán  zhìzhěshìguānshì  dāngguān    yǒuzhìzhīréndàngzuòshìniàn :‘ shòuxiǎngchùshìfánnǎo  shìfánnǎozhěnéngzuòshēng  zuòshòu 。’ shìfánnǎogòngxíngyǒuèrzhǒng    zuòshēng  èr  zuòshòu  shìzhìzhědāngguān  shìsānzhǒng  wèishēnkǒu  shànnán  shēnkǒuèr  míngwéi  míngguǒ  wéimíng  míngwéiguǒ  yīnmíngwéi  shànnán  shēnkǒuèrmíngwéiwài  míngnèi  shìsānzhǒnggòngfánnǎoxíngzuòèrzhǒng  zhě  shēng  èrzhě  shòu  shànnán  zhèngzhě  zhěwèishēnkǒu  xiānmíng  cóngshēngmíngshēnkǒu  shìmíngwéizhèng  zhìzhěguān  guānyīn  yīnzhěmíngchù  yīnmíngchù  zhòngshēngqiúyǒu  qiúyǒuyīnyüánshìài  àiyīnyüánzàozuòsānzhǒngshēnkǒu  shànnán  zhìzhěshìguānyīn  guānguǒbào  guǒbàoyǒu  zhě  hēihēiguǒbào  èrzhě  báibáiguǒbào  sānzhě  guǒbào  zhě  hēibáihēibáiguǒbào  hēihēiguǒbàozhě  zuòshígòu  guǒbàogòu  báibáiguǒbàozhě  zuòshíjìng  guǒbàojìng  guǒbàozhě  zuòshí  guǒbào  báihēibáihēiguǒbàozhě  mínglòu 。”

jiābáiyán :“ shìzūn  xiānshuōlòuyǒuguǒbào  jīnyǘnyánbáihēiguǒbào ?”


yán :“ shànnán  shìyǒuèr  zhě  guǒbào  èrzhě  wéiguǒfēibào  hēihēiguǒbào  míngwéiguǒ  míngwéibào  hēiyīnshēngmíngwéiguǒ  néngzuòyīnmíngwéibào  jìngěr  lòuguǒzhě  yīnyǒulòushēngmíngwéiguǒ  zuòyīnmíngwéibào  shìmíngguǒ  míngwéibào 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  shìlòufēishìhēi  yīnyüánmíngwéibái ?”


 shànnán  yǒubàomíngwéibái  duìzhìhēimíngwéibái  jīnnǎishuōshòuguǒbàozhěmíngzhīwéibái  shìlòushòubào  míngwéibái  míngwéijìng  shìzhě  yǒudìngshòubàochù  shíè  dìngzài  饿èguǐ  chùshēng  shíshànzhī  dìngzàiréntiān  shíshànyǒushàngzhōngxià  shàngyīnyüánshòushēn  zhōngyīnyüánshòuchùshēngshēn  xiàyīnyüánshòu饿èguǐshēn  rénshíshànyǒuzhǒng  zhě  xià  èrzhě  zhōng  sānzhě  shàng  zhě  shàngshàng  xiàyīnyüánshēngdānyüè  zhōngyīnyüánshēng  shàngyīnyüánshēngtuó  shàngshàngyīnyüánshēngyán  yǒuzhìzhīrénzuòshìguān  zuòshìniàn :‘ dāngyǘnduànshìguǒbào ?’ zuòshìniàn :‘ shìyīnyüán  míng  chùshēng  ruòduànchúmíngchù  shìguǒmièshēng 。’ shìzhìzhěwéiduànmíng  chùyīnyüánxiūzhèngdào  shìmíngwéiqīngjìngfànxíng  shànnán  shìmíngzhòngshēngshēnzhīzhōngyǒumiàoyàowáng  xüěshānzhōngsuīyǒucǎoyǒumiàoyào 


   shànnán  zhìzhěguān  guānfánnǎo  guānshìèrsuǒguǒbào  shìèrguǒbàoshì  zhīshìnéngshèqièshòushēng  zhìzhěguānfánnǎoyīnyüánshēngfánnǎo  yīnyüánshēngfánnǎo  fánnǎoyīnyüánshēng  yīnyüánshēng  yīnyüánshēngfánnǎo  fánnǎoyīnyüánshēngyǒu  yǒuyīnyüánshēng  yǒuyīnyüánshēngyǒu  yǒuyīnyüánshēng  yīnyüánshēngfánnǎo  fánnǎoyīnyüánshēng  yīnyüánshēng  shànnán  zhìzhěruònéngzuòshìguān  dāngzhīshìrénnéngguān    shàngsuǒguān  shìshēngshíèryīnyüán  ruòrénnéngguānshìshēngshíèryīnyüán  dāngzhīshìrénzàoxīn  nénghuài  shànnán  yǒuzhìzhīrénguān  guānnǎizhìbǎisānshíliùsuǒ  yǒuzhǒngzhǒng  jiēshìfánnǎoyīnyüánshēng  guān  guān饿èguǐ  chùshēngděng  zuòshìguān  guānréntiānsuǒyǒuzhū  shìzhòngjiēcóngfánnǎoyīnyüánshēng  shànnán  tiānshàngsuīnǎoshì  ránshēnróuruǎnhuá  jiànxiāngshíshòu  děngchābié  shànnán  zhìzhěshēnguānsānjièzhūjiēcóngfánnǎoyīnyüánshēng  shànnán  huàihuài  zhòngshēngshòushēnshì  shòushēnshìzhòng  shùhuáguǒfánmào  zhòngniǎonénghuài  duōgāncǎo  xiǎohuǒnéngfén  zhòngshēngshòushēnwéisuǒhuàishì  shànnán  zhìzhěruònéngguānzhǒngshèngxíngzhōng  dāngzhīshìrénnéngduànzhòng 


 shànnán  zhìzhěshēnguānshì  guānyīn  yīnzhěàimíng  shìàimíngyǒuèrzhǒng  zhě  qiúshēn  èrzhě  qiúcái  qiúshēn  qiúcáièrshì  shìdāngzhī  àimíngzhěshìyīn  shànnán  shìàimíngyǒuèrzhǒng  zhě  nèi  èrzhě  wài  nèinéngzuò  wàinéngzēngzhǎng  yòunèinéngzuò  wàizuòguǒ  duànnèiài  duàn  duànwàiài  guǒduàn  nèiàinéngshēngwèiláishì  wàiàinéngshēngxiànzàishì  zhìzhěguānàishìyīn  guānyīn  guānguǒbào  guǒbàozhěshì  àiguǒmíng  shìyīnyüánnèiwàiàiyǒuài  shànnán  zhìzhědāngguānàiyīnyüán  yīnyüánài  ruònéngduànài  èrshì  zàoshòuzhòng  shìzhìzhěwéiduànshòuxiūzhèngdào  shànnán  ruòyǒurénnéngshìguānzhě  shìmíngwéiqīngjìngfànxíng  shìmíngzhòngshēngshēnzhīzhōngyǒumiàoyàowáng  xüěshānzhōngsuīyǒucǎoyǒumiàoyào 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  yǘnmíngwéiqīngjìngfànxíng ?”


yán :“ shànnán  qièshì 。”


jiāyán :“ shìzūn  qièzhě  jüédìng    láihuòshuōshìshànshàn  huòshíshuōwéiniànchùguān  huòshuōshìshíèr  huòshuōshìshànzhīshí  huòshuōshìshíèryīnyüán  huòshuōshìzhòngshēng  huòshuōshìzhèngjiàn  xiéjiàn  huòshuōshíèrjīng  huòshuōshìèr  láijīnnǎishuōqièwéijìngfànxíng  shìděngqiè ?”


yán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  shìwēimiào  nièpánjīng 》, nǎishìqièshànbǎozàng  hǎishìzhòngbǎozàng  shìnièpánjīngshì  shìqiècáng  shànnán  shānzhòngyàogēnběn  shìjīngěr  shìjièzhīgēnběn  shànnán  kōngshìqièzhīsuǒzhùchù  shìjīngěr  shìqièshànzhùchù  shànnán  měngfēngnéng  qièxíngshìjīngzhěshì  wèiqièfánnǎoèzhīsuǒ  shànnán  jīngāngnénghuàizhě  shìjīngěr  suīyǒuwàidàoèxiézhīrénnénghuài  shànnán  héngshānéngshùzhě  shìjīngshì  néngshùzhě 

 shànnán  shìjīngdiǎnzhě  wèizhūérzuòchuángshìzhuàng  shànnán  shìjīngshìnièpánchéngzhīshāngzhǔ  dǎoshīyǐnzhūshāngrénxiànghǎi  shànnán  shìjīngnéngwéizhūděngzuòguāngmíng  shìyüènéngzhūàn  shànnán  shìjīngnéngwéibìngzhòngshēngzuòliángyào  xiāngshānzhōngwēimiàoyàowángnéngzhìzhòngbìng  shànnán  shìjīngnéngwéichǎnzhàng  yóuléirényīnzhīde  shànnán  shìjīngnéngwèiqièèrénérzuòqiáoliáng  yóushìqiáonéngqiè  shànnán  shìjīngnéngwéixíngsānyǒuzhě  fánnǎoérzuòyīnliáng  shìjiāngàizhēshǔ  shànnán  shìjīngshìwèiwáng  nénghuàiqièfánnǎoè  shīziwángxiángzhòngshòu  shànnán  shìjīngshìshénzhòushī  nénghuàiqièfánnǎoguǐ  shìzhòushīnéngwǎngliǎng  shànnán  shìjīngshìshàngshuāngbáo  nénghuàiqièshēngguǒbào  shìbáohuàizhūguǒshí  shànnán  shìjīngnéngwéihuàijièzhězuòliángyào  yóushìjiānāntuóyàoshànliáoyǎntòng  shànnán  shìjīngnéngzhùqièshàn  shìjiānnéngzhùzhòng  shànnán  shìjīngshìhuǐjièzhòngshēngzhīmíngjìng  shìjiānjìngjiànzhūxiàng  shànnán  shìjīngnéngwèicánkuìzhěérzuò  shìshangzhàngxíng  shànnán  shìjīngnéngwéipínshànzhězuòcáibǎo  gōngtiānpínzhě  shànnán  shìjīngnéngwéizhòngshēngzuògānjiāng  wèishuǐchōngzhě  shànnán  shìjīngnéngwèifánnǎozhīrénérzuòchuáng  shìrénānyǐnchuáng  shànnán  shìjīngnéngwéichūzhìshí  érzuòyīngluò  xiānghuá  xiāng  xiāng  shāoxiāng  qīngjìngzhǒngxìngzhīchéng  guòqièliùluóshòumiàochù  dāotiānzhìduōluóshù  shànnán  shìjīngshìjīngāng  néngqièfánnǎoshù  shìdāonéng  shìyǒngjiànnéngcuīyüàn  shìzhìhuǒfénfánnǎoxīn  yīnyüáncángchūzhī  shìshēngwéncángshēngshēngwénrén  shìqièzhūtiānzhīyǎn  shìqièrénzhīzhèngdào  shìqièchùshēngchù  shì饿èguǐjiětuōzhīchù  shìshàngzhīzūn  shìqièshífāngzhòngshēngshàngzhī  shìshífāngguò  wèilái  xiànzàizhūzhī 


 shànnán  shìjīngshèqiè  xiānshuō  jīngsuīshèqièzhū  shuōfànxíngshìsānshízhùdào  shànnán  ruòshìsānshípǐn  zhōngnéngshēngwénzhèngguǒ  nǎizhìānòuduōluósānmiǎosānguǒ  jiànxìngxìngguǒ  shìyīnyüán  fànxíngshìsānshípǐn    sānshípǐn  xìngfēidiāndǎo  nénghuàidiāndǎo  xìngfēièjiàn  nénghuàièjiàn  xìngfēiwèi  nénghuàiwèi  xìngshìjìngxíng  nénglìngzhòngshēngjìngzàozuòqīngjìngfànxíng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  yǒulòuzhīnéngzuòlòuyīn  láishuōyǒulòuwéijìngfànxíng ?”


 shànnán  qièyǒulòushìdiāndǎo  shìyǒulòumíngwéiqīngjìngfànxíng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  shìwéishìyǒulòu  shìlòu ?”

yán :“ shànnán  shìyǒulòu 。”


 shìzūn  suīshìyǒulòu  xìngfēidiāndǎo  míngqīngjìngfànxíng ?”


 shànnán  shì  lòuyīn  lòuxiànglòu  míngdiāndǎo  shànnán  qīngjìngfànxíng  xīnxiāngnǎizhìjìng  shìwéishìniàn  shìmíngjìngfànxíng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  zhòngshēngshíshìyǒulòu  fēishìdiāndǎo  fēiniàn  míngqīngjìngfànxíng ?”


 shànnán  zhòngshēngshísuīfēiniàn  ránshìyǒulòu  shìdiāndǎo  zēngzhūlòumíngwéiyǒulòu  fēizhēnshízhuóxiǎngdǎo  yǘnmíngwéifēizhēnshízhuóxiǎngdǎo  fēinánzhōngshēngnánxiǎng  nǎizhìshèzhái  chēchéng  píngshì  shìmíngdiāndǎo  shànnán  sānshípǐnxìngdiāndǎo  shìmíngqīngjìngfànxíng  shànnán  ruòyǒusānshípǐn  zhīgēn  zhīyīn  zhīshè  zhīzēng  zhīzhǔ  zhīdǎo  zhīshèng  zhīshí  zhījìngzhě  shìmíngwéiqīngjìngfànxíng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  yǘnmíngwéizhīgēnnǎizhìzhījìng ?”


yán :“ shànnán  shànzāi  shànzāi  wènwéièrshì  zhě  wèizhī  èrzhě  wèizhī  jīnzhī  dànwéiliàngzhòngshēngwèijiěqǐngshìshì  shìjīnzhòngzàntàn  shànzāi  shànzāi  shànnán  sānshípǐn  gēnběnshì  yīnmíngmíngchù  shèmíngshòu  zēngmíngshàn  zhǔmíngwéiniàn  dǎomíngwéidìng  shèngmíngzhìhuì  shímíngjiětuō  jìngmíngwéibānnièpán  shànnán  shànshìchūdàoxīn  nǎizhìānòuduōluósānmiǎosānzhīgēnběn  shìshuōwéigēnběn  shànnán  shìjiānshuō  qiènǎo  àiwéigēnběn  qièbìng  宿shíwéiběn  qiēduànshì  dòuzhèngwéiběn  qièèshì  wàngwéiběn 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  láixiānjīngzhōngshuō  qièshàn  fàngwéiběn  jīnnǎishuō  shìyǘn ?”


yán :“ shànnán  ruòyánshēngyīn  shànshì  ruòyánleyīn  fàngshì  shìjiānshuō  qièguǒzhě  wéiyīn  huòyǒushuōziwéishēngyīn  wèileyīn  shìěr 。”


jiāyán :“ shìzūn  láixiānjīngzhōngshuō  sānshípǐn  shìgēnběn  shìyǘn ?”


 shànnán  láixiānshuōzhòngshēngchūzhīsānshípǐn  shìgēnběn  ruòzhèng  wéigēnběn 。”


 shìzūn  yǘnmíngchùmíngzhīwéiyīn ?”

 shànnán  láihuòshíshuōmíngwéihuì  huòshuōwéixìn  shànnán  xìnyīnyüán  qīnjìnshànyǒu  shìmíngwéichù  qīnjìnyīnyüán  wénzhèng  shìmíngwéichù  yīnwénzhèng  shēnkǒujìng  shìmíngwéichù  yīnsānjìnghuòzhèngmìng  shìmíngwéichù  yīnzhèngmìngdejìnggēnjiè  yīnjìnggēnjièjìngchù  yīnjìngnéngshànwéi  yīnshànwéidezhù  yīnzhùsānshípǐn  nénghuàiliàngzhūèfánnǎo  shìmíngwéichù  shànnán  shòumíngshè  zhòngshēngshòushínéngzuòshànè  shìmíngshòuwéishè  shànnán  shòuyīnyüánshēngzhūfánnǎo  sānshípǐnnénghuàizhī  shìshòuwéishè  yīnshànwéinéngfánnǎo  shìmíngzēng    qínxiūdeshìděngsānshípǐn  ruòguānnéngzhūèfánnǎoyàolàizhuānniàn  shìniànwéizhǔ  shìjiānzhōng  qièbīngsuízhǔjiàng  sānshípǐnshì  jiēsuíniànzhǔ  shànnán  dìng  sānshípǐnnéngshànfēnbiéqièxiàng  shìdìngwéidǎo  shìsānshípǐnfēnbiéxiàng  zhìwéizuìshèng  shìhuìwéishèng  shìzhìhuìzhīfánnǎo  zhìhuìfánnǎoxiāomiè  shìjiānzhōng  bīnghuàiyüànhuòhuòèr  yǒngjiànzhěnéng  sānshípǐnshì  zhìhuìnénghuàifánnǎo  shìhuìwéishèng  shànnán  suīyīnxiūsānshípǐnhuòchánshéntōngān  míngshí  ruòhuàifánnǎozhèngjiětuōshí  nǎimíngwéishí  shìsānshípǐnxīnxiūdào  suīdeshìchūshì  shāménguǒjiětuō  míngwéijìng  ruònéngduànchúsānshípǐnsuǒxíngzhīshìshìmíngnièpán  shìshuōjìngzhěnièpán 


   shànnán  shànàiniànxīn  shì  yīnshànàiniàn  qīnjìnshànyǒu  míngwéichù  shìmíngwéiyīn  yīnjìnshànyǒu  míngwéishòu  shìmíngshè  yīnjìnshànyǒu  néngshànwéi  míngwéizēng  yīnshìnéngshēngzhǎngdào  suǒwèi  niàn  dìng  zhì  shìmíngwéizhǔ  dǎo  shèng  yīnshìsānèrjiětuō  chúduànàidexīnjiětuō  duànmíngdehuìjiětuō  shìmíngwéishí  shì  jìngdeguǒ  míngwéinièpán  míngjìng 


   shànnán  zhěshìxīnchūjiā  chùzhěshìbáijié  shìmíngwéiyīn  shèzhěshìshòuèrzhǒngjiè  zhě  luóchājiè  èrzhě  jìnggēnjiè  shìmíngwéishòu  shìmíngshè  zēngzhěshìxiūchán  zhǔzhěshìtuóhuánguǒ  tuóhánguǒ  dǎozhěshìāhánguǒ  shèngzhěshìāluóhànguǒ  shízhěshìzhīguǒ  jìngzhěshìānòuduōluósānmiǎosānguǒ 


   shànnán  míngwéishí  chùmíngliù  shèmíngwéishòu  zēngmíngmíng  zhǔmíngmíng  dǎomíngwéiài  shèngmíngwéi  shímíngwéiyǒu  jìngzhěmíngshēnglǎobìng 。”


jiāyán :“ shìzūn  gēnběn  yīn  zēng  shìsān  yǘnyǒu ?”


 shànnán  suǒyángēnzhěshìchū  yīnzhěshìxiāngduàn  zēngzhěshìmièxiāngnéngshēngxiàng    shànnán  gēnshìzuò  yīnshìguǒ  zēngyòng  shànnán  wèiláizhīshìsuīyǒuguǒbào  wèishòumíngzhīwéiyīn  shòushíshìmíngwéizēng    shànnán  gēnshìqiú  shìyīn  yòngshìzēng  shànnán  shìjīngzhōnggēnshìjiàndào  yīnxiūdào  zēngzhěshìxüédào    shànnán  gēnzhèngyīn  yīnfāng便biànyīn  cóngshìèryīnhuòguǒbào  míngwéizēngzhǎng 。”


jiāyán :“ shìzūn  suǒshuō  jìngzhěshìnièpán  shìnièpányǘn ?”

 shànnán  ruò  qiū  qiū  yōusāi  yōunéngxiūshíxiǎng  dāngzhīshìrénnéngnièpán  yǘnwéishí  zhě  chángxiǎng  èrzhě  xiǎng  sānzhě  xiǎng  zhě  yànshíxiǎng  zhě  qièshìjiānxiǎng  liùzhě  xiǎng  zhě  duōguòzuìxiǎng  zhě  xiǎng  jiǔzhě  mièxiǎng  shízhě  àixiǎng  shànnán    qiū  qiū  yōusāi  yōu  xiūshìshízhǒngxiǎngzhě  shìrénjìngdìngdenièpán  suíxīn  néngfēnbiéshànshànděng  shìmíngzhēnshíchēngqiū  nǎizhìdechēngyōu 。”


jiāyán :“ shìzūn  yǘnmíngwéinǎizhìyōuděngxiūchángxiǎng ?”


 shànnán  èrzhǒng    chūxīn  èr  xíngdào  chángxiǎngzhěèrzhǒng    èr  chūxīnguānchángxiǎngshí  zuòshìwéi :‘ shìjiānzhīfányǒuèrzhǒng  nèi  èrwài  shìnèichángbiàn  jiànshēngshí  xiǎoshí  shí  zhuàngshí  lǎoshí  shí  shìzhūshíjiétóng  shìdāngzhīnèicháng 。’ zuòshìniàn :‘ jiànzhòngshēng  huòyǒuféixiān  láijìnzhǐzàiài  huòjiànbìng  huǐcuì  yánmàoléisǔn  dezài  huòjiàncáizàngyíng  huòjiànpínqióngchùshì  huòjiànchéngjiùliànggōng  huòjiànliàngè  shìdìngzhīnèicháng 。’ guānwài :‘ shí  shí  jīngshí  shí  huáshí  guǒshí  shìzhūshítóng  shìwài  huòyǒu  huò  shìdāngzhīqièwàidìngshìcháng 。’ guānjiànshìcháng  guānwén :‘ wénzhūtiānchéngjiùmiàokuài  shéntōngzài  yǒuxiàng  shìdāngzhīshìcháng 。’ wénjiéchūyǒuzhūzhòngshēng  shàngmiàogōng  shēnguāngzhàojiàyüè  cháng  guāngmièsǔn  wényǒuzhuànlúnshèngwángtǒngtiānxià  chéngjiùbǎodezài  érnénghuàichángzhīxiàng  guān  wǎngzhīshíānchùzhìliàngzhòngshēng  jiānkōngchùchēlún  shēngzhǎngqièmiàoyào  cónglínshùguǒshímào  zhòngshēngbáolìngshì  suǒshēngzhīsuìchénghào  shìdāngzhī  nèiwàizhīqiècháng  shìmíngwéicháng 

 guān  guānzhě  yǘnmíng  guānqiènèiwàizhīnǎizhìwēichén  zàiwèiláishíshìcháng    chéngjiùhuàixiāng  ruòwèiláifēichángzhě  deyányǒushíshíchābié  yǘnwéishí  zhě  shí  èrzhě  pàoshí  sānzhě  bāoshí  zhě  ròutuánshí  zhě  zhīshí  liùzhě  yīngháishí  zhě  tóngshí  zhě  shàoniánshí  jiǔzhě  shèngzhuàngshí  shízhě  shuāilǎoshí  guān  ruòfēichángyīngzhìbāo  nǎizhìshèngzhuàngfēichángzhězhōngzhìlǎo  ruòshìzhūshífēiniànniànmiè  zhōngjiànzhǎng  yīngdāngshíchéngzhǎng  shìshì  shìdāngzhī  dìngyǒuniànniànwēicháng  jiànyǒurénzhūgēn  yánwěi  hòujiàncuì  zuòshìniàn :‘ shìréndìngyǒuniànniàncháng 。’ guānwēi  guānnèiwàièryīnhán  guānshìruòniànniànwēicháng  deshuōshì  ruòyǒunéngzuòshìniàn  shìmíngguāncháng  nèiwài  xīněr    xíngliùchù  xíngliùchùshí  huòshēngxīn  huòshēngchēnxīn  huòshēngàixīn  huòshēngniànxīn  zhǎnzhuǎnshēngzhǒng  shìdāngzhī  qièfēishìcháng 


 shànnán  ruònéngniànzhōngjiànqièshēngmiècháng  shìmíngchángxiǎng  shànnán  zhìzhěxiūchángxiǎng  yüǎnchángmàn  chángdǎo  xiǎngdǎo  xiūxiǎng  yīnyüányǒushì  shēnzhīshìyīncháng  yīnchángshòushēnglǎobìng  shēnglǎobìngyīnyüánmíngwéicháng  chángyīnyüánshòunèiwài  hán  biān  shìděng  jiēyīncháng    zhìzhěshēnguānshēncháng  shì    suǒshòushèngshì 


 shànnán  zhìzhěguān  shēngshì  mièshì  shēngmièshìcháng  fēi  suǒ  xiūxiǎng  zhìzhěguāncháng  cháng  ruòcháng  zhìzhěyǘnshuōyányǒu  fēishì  chángěr  shìyīncháng  zhòngshēngyǘnshuōyányǒu    guānqièyǒu  cóngshēngqiè  fēishìqièguǒ  qièjiēxìng  xìng  xìng  xìng  zài  zhūruòyǒushìděngxiàng  zhìzhěyǘnshuōyányǒu  zuòshìniàn :‘ qièzhōng  yǒunéngwéizuòzhě  ruò使shǐnéngzuòzhě  zhòngnéngzuò  qièzhūxìngzhōngnéngshēngmiè  miè  shēng  shìshēng  zhòngshēngdàoxiǎng  yánshì  cóngshēng  zhòngshēngxiǎngdǎoyǒuzhēnshí  yǘnéryǒuzhēnshí ?’ shìzhìzhěguān  yòuguān :‘ yīnyüánzhòngshēngshuō  shìruòyǒu  yīng  yīngduō  ruòzhě  yǘnéryǒuchà  luómén  shè  shǒutuó  rén  tiān    饿èguǐ  chùshēng  xiǎolǎozhuàng  shìzhīfēishì  ruòduōzhě  yǘnshuōyánzhòngshēngzhěshì  shìbiàn  yǒubiān  ruòruòduō  èr 。’


 zhìzhěshìguān  guānyànshíxiǎng  zuòshìniànyán :‘ ruòqiècháng    kōng    yǘnwéishíshēnkǒusānzhǒngè  ruòyǒuzhòngshēngwéitānshíshēnkǒusānzhǒngè  suǒcáizhòngjiēgòngzhī  hòushòuguǒgòngfēnzhě 。’ shànnán  zhìzhěguān :‘ qièzhòngshēngwéiyǐnshíshēnxīnshòu  ruòcóngzhòngérshízhě  dāngyǘnshìshízhōngérshēngtānzhuó  shìshíshēngtānxīn 。’   zhìzhědāngguān :‘ yīnyǐnshí  shēndezēngzhǎng  jīnchūjiāshòujièxiūdàowéishěshēn  jīntānshí  yǘndāngdeshèshēn ?’ shìguān  suīshòushí  yóukuàngshíròu  xīnyàndōugān  shēnguāntuánshíyǒushìguò  guānchùshí  bèibāoniúwéiliàngchóngzhīsuǒdiéshí  guānshí  huǒ  shíshíyóusānbǎizuānmáo  shànnán  zhìzhěshìguānshí  shízhōngshēngtānxiǎng  ruòyóushēngtān  dāngguānjìng    wèishíài  qièshíshànnéngfēnbiéjìngzhīxiǎng  suízhūjìnglìngxiāng  shìguān  ruòdehǎoshíèshí  shòushíyóuyōngchuāngyào  zhōngshēngtānàizhīxīn  shànnán  zhìzhěruònéngshìguānzhě  shìmíngchéngjiùyànshíxiǎng 。”


jiāyán :“ shìzūn  zhìzhěguānshízuòjìngxiǎng  wéishìshíguān  jiěguān  ruòshìshíguān  suǒguānzhīshíshífēijìng  ruòshìjiě  shìyǘnmíngwéishànxiǎng ?”


yán :“ shànnán  shìguānzhě  shìshíguān  shìjiě  nénghuàitānshímíngwéishí  fēichóngjiànchóngmíngjiě  shànnán  qièyǒulòujiēmíngwéi  néngshí  shànnán  ruòyǒuqiūxīnshí  zuòshìniàn :‘ dāngshí  yüàndehǎozhě  deè  yüànduō  lìngxiānshǎo  yüàn  lìngchíwǎn 。’ shìqiūmíngshídeyànxiǎng  suǒxiūshànshuāihào  shànzhījiàndāngzēngzhǎng  shànnán  ruòyǒuqiūshíshí  xiāndāngyüànyán :‘ lìngzhūzhědebǎomǎn  shīshízhěliàng  ruòdeshí  wèiliáoshēn  xiūshàn  shīzhǔ 。’ zuòshìyüànshí  suǒxiūshànzēngzhǎng  shànzhījiàndāngxiāomiè  shànnán  ruòyǒuqiūnéngshìxiū  dāngzhīshìrénkōngshíguózhōngxìnshī 

 shànnán  zhìzhěshìxiǎng  néngxiūshìjiānxiǎng  zuòshìniànyán :‘ qièshìjiān  chùyǒushēnglǎobìng  érshēnchùshēng  ruòshìjiānzhōng  yǒuchùdāngdeshēnglǎobìng  dāngyǘnshìjiān  qièshìjiān  yǒujìnér退tuìshī  shìshìjiāndìngshìcháng  ruòshìcháng  yǘnzhìrénérshì  zhòngshēng  zhōubiànjīngqièshìjiānshòu  suīdeshòufàntiānzhīshēnnǎizhìfēixiǎngfēifēixiǎngtiān  mìngzhōngháiduòsānèdàozhōng  suīwéiwángnǎizhìhuàzàitiānshēn  mìngzhōngshēngchùshēngdàozhōng  huòwéishīzi      cháiláng  xiàng    niú   。’ guānzhuànlúnshèngwángzhīshēn  tǒngtiānxiàháoguìzài  jìnpínkùn  shígōng  zhìzhěshēnguānshìshì  shēngshìjiānxiǎng  zhìzhěguānshìjiānyǒu  suǒwèishèzhái    yǐnshí    yào  xiānghuá  yīngluò  zhǒngzhǒng  cáibǎohuò  shìděngshìjiēwéi  érshìděngshì  yǘn  shànnán  zhìzhěshìguān  shìjiānshēngàiérzuòxiǎng  shànnán  yǒurén  shēnyīngzhòngbìng  suīyǒuzhǒngzhǒngyīnyüè  chàng  xiānghuá  yīngluò  zhōngzhōngshēngtānài  zhìzhěguān  shì  shànnán  zhìzhěshēnguān :‘ qièshìjiānfēiguīchù  fēijiětuōchù  fēijìngchù  fēiàichù  fēiànchù  fēishìchángjìngzhī  ruòtānshìshìjiān  dāngyǘndeshì  rénchùàn  érqiúguāngmíng  háiguīàn  ànshìjiān  míngchūshì  ruòshì  zēngzhǎnghēiàn  yüǎnguāngmíng  ànmíng  guāngzhìmíng  shìzhìmíngyīn  shìshìjiānxiǎng  qiètānjiésuīshì  ránjīnzhětānzhìmíng  tānshìjiān 。’ zhìzhěshēnguānshì  shìjiānxiǎng 


 shànnán  yǒuzhìzhīrénxiūshìjiānxiǎng  xiūxiǎng  guānshì寿shòumìng  chángwéiliàngyüànchóusuǒrào  niànniànsǔnjiǎnyǒuzēngzhǎng  yóushānshuǐdetíngzhù  zhāoshìjiǔtíng  qiúshìjìn  qiānniúyángsuǒ 。”


jiāyán :“ shìzūn  yǘnzhìzhěguānniànniànmiè ?”


 shànnán  rénjiēshànshèshù  zàichùshèfāng  zuòshìniàn :‘ děngjiànduò 。’ yǒurénzuòshìniànyán :‘ shìjiànwèiduò  néngshíshǒujiē 。’ shànnán  shìzhīrénshuō ?”


jiāyán :“ shì  shìzūn 。”


yán :“ shànnán  xíngguǐshìrén  yǒufēixíngguǐxíng  tiānwángfēixíng  yüèshéntiānwáng  xíngjiāntiānyüè  zhòngshēng寿shòumìngjiān  shànnán  xüàn  zhòngshēng寿shòumìngbǎishēngmiè  zhìzhěruònéngguānmìngshì  shìmíngnéngguānniànniànmiè  shànnán  zhìzhěguānmìngshǔwáng  ruònéngshìwáng  yǒngduàncháng寿shòumìng    zhìzhěguānshì寿shòumìng  yóuànlínjǜnshù  yǒurénzuòzuìshòuliánzhě  shīziwángkùnshí  shéfēngshí  yóushuǐshí  èguǐchēnhuìshí  zhòngshēngwángshì  shànnán  zhìzhěruònéngzuòshìguān  shìmíngwéixiūxiǎng 


 shànnán  zhìzhěguān :‘ jīnchūjiā  shède寿shòumìng  dāngzhōngjīngqínxiūdào  chíjìnjiè  shuōjiàohuàzhòngshēng 。’ shìmíngzhìzhěxiūxiǎng  wéiduō ,‘ ruòliù      sān  èr    shí  nǎizhìchūzhīqǐng  dāngzhōngjīngqínxiūdào  chíjìnjiè  shuōjiàohuàzhòngshēng 。’ shìmíngzhìzhěshànxiūxiǎng  zhìzhěshàngliùxiǎng  xiǎngyīn  děngmíng  zhě  chángxiūxiǎng  èrzhě  xiūxiǎng  sānzhě  chēnxiǎng  zhě  xiǎng  zhě  shànyüànxiǎng  liùzhě  mànxiǎng  zhě  sānmèizàixiǎng  shànnán  ruòyǒuqiūxiǎng  shìmíngshāmén  míngluómén  shìmíngjìng  shìmíngjìngjié  shìmíngjiětuō  shìmíngzhìzhě  shìmíngzhèngjiàn  míngdàoàn  míngwáng  shìshāngzhǔ  shìmíngshànjiělái  zhīzhūzhǒngzhīmíngzhèngjiànzhī  duànzhǒngzhōngsuǒshēngwǎng  shànnán  ruòrénshàngliùxiǎng  dāngzhīshìrénnéngsānjiè  yüǎnsānjiè  mièchúsānjiè  sānjièzhōngshēngàizhù  shìmíngzhìzhěshíxiǎng  ruòyǒuqiūshíxiǎng  chēngshāménzhīxiàng 。”


ěrshí  jiāqián  zàn 


 liánmǐnshìjiānwáng  shēnzhìhuìjìng 


zhōngyǒuzhēn  shìjìngshàngzūn 


xīnjìngèrbié  shìèrxīnxiānxīnnán 


wèixiān  shìchūxīn 


chūwéiréntiānshī  shèngchūshēngwényüánjüé 


shìxīnguòsānjiè  shìmíngzuìshàng 


shìjiùyāoqiúránhòu  láiqǐngérwéishī 


suíshìjiānzi  shìmíngbēiniú 


láigōngmǎnshífāng  fánxiàzhìnéngzàn 


jīnzàntànbēixīn  wèibàoshēnkǒuèrzhǒng 


shìjiāncháng  láizhōngwèishìshì 


néngduànzhòngshēngshìguǒbào  shì 


shìjiānzhúqīnzuòhòu  láiyüànqīn 


shìxiàngshìrén  shìxīnděngèr 


shìjiānshuōzuò  láishuōchā 


fánsuǒxiūxíngduànzhūxíng  shìmíngwéilái 


xiānlezhīfánnǎoguò  shìxiànchǔzhīwéizhòngshēng 


jiǔshìjiāndejiětuō  chùshēngbēi 


suīxiàntiānshēnrénshēn  bēisuízhúzi 


láishìzhòngshēng  xīnshìxiǎozi 


shòuzhòngniànzhòngshēng  mǐnbēiniànshíxīnhuǐ 


liánmǐnxīnshèngjüé  shǒuzhě 


láisuīzuòliàng  shēnkǒuhéngqīngjìng 


chángwéizhòngshēngwèi  shìqīngjìng 


láishòujüé  jiànzhòngshēng 


suīwéizhòngshēngchù  shēngxiǎnghuǐxīn 


qièzhòngshēngshòu  shìláirén 


jüéxīnzhuǎnjiān  néngqínxiūshàngdào 


wèixīn  mǐnniànzhòngshēngxiǎng 


zhòngshēngzhīnéngjiù  bàngláisēng 


shìjiānsuīzhòngfánnǎo  yǒuliàngzhūguòè 


shìzhòngjiézuìguò  chūxīnnénghuài 


wéiyǒuzhūnéngzàn  chúnéngzàntànzhě 


jīnwéizàn  suǒwèixīnyóushìjiān 


láishì  shìnéngzhòngshēng 


shìshàngzhēnjiětuō  jiětuōshìnièpán 。”