大众学佛网
大众学佛网
涅槃经原文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第三十三卷 南本大般涅槃经注音

导读:第三十三卷 南本大般涅槃经迦葉菩萨品第二十四之三“善男子,智不具足,凡有五事。是人知已,求近善友。如是善友,当观是人贪欲、瞋恚、愚痴、思觉,何者偏多。若知是人贪欲多者,...

第三十三卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第三十三卷

jiāpǐnèrshízhīsān


 shànnán  zhì  fányǒushì  shìrénzhī  qiújìnshànyǒu  shìshànyǒu  dāngguānshìréntān  chēnhuì  chī  jüé  zhěpiānduō  ruòzhīshìréntānduōzhě  yīngwéishuōjìngguān  chēnhuìduōzhěwéishuōbēi  jüéduōzhějiàolìngshù  zhùduōzhědāngwéifēnshíjièděng  shìrénwénzhìxīnshòuchí  xīnshòuchíxiūxíng  xínghuòniànchùguānshēn  shòu  xīn    shìguānguānshíèryīnyüán  shìguāndenuǎn 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  qièzhòngshēngyǒunuǎn    suǒshuō  sānmíngwéizhòngshēng  寿shòu  èrnuǎn  sānshí  ruòcóngshì  qièzhòngshēngyīngxiānyǒunuǎn  yǘnláishuōyánnuǎnyīnshànyǒushēng ?”


yán :“ shànnán  suǒwènyǒunuǎnzhě  qièzhòngshēngzhìchǎnjiēyǒuzhī  jīnzhěsuǒshuōnuǎn  yàoyīnfāng便biànránhòunǎi  běnjīnyǒu  shì  fēizhūzhòngshēngqièxiānyǒu  shìjīnyīngnányán  qièzhòngshēngjiēyǒunuǎn  shànnán  shìnuǎn  shìjiè  fēijièyǒu  ruòyánqièzhòngshēngyǒuzhě  jièzhòngshēngjiēyīngyǒu  jiè  dāngzhīqièyǒu    yǒu  wàidào  shì  qièzhòngshēngyǒu  shànnán  qièwàidàowéiguānliùháng  zhūshíliùháng  shìshíliùháng  qièzhòngshēngyǒu 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  suǒyánnuǎn  yǘnmíngnuǎn  wèixìngnuǎn  wèinuǎn ?”


yán :“ shànnán  shìnuǎn  xìngshìnuǎn  fēinuǎn 。”


jiāyán :“ shìzūn  láixiānshuōshīmǎn宿yǒunuǎn    sānbǎosuǒxìnxīn  shìnuǎn  dāngzhīxìnxīnshìnuǎn 。”


 shànnán  xìnfēinuǎn    yīnxìnxīnhòudenuǎn  shànnán  nuǎnzhěshìzhìhuì    guān  shìmíngzhīwéishíliùháng  xíngshìzhì  shànnán  suǒwèn  yīnyüánmíngwéinuǎnzhě  shànnán  nuǎnzhě  shìshèngdàozhīhuǒxiàng  míngwéinuǎn  shànnán  zǎnhuǒ  xiānyǒunuǎn  yǒuhuǒshēng  hòuyānchū  shìlòudàoshì  nuǎnzhěshìshíliùháng  huǒzhěshìtuóhuánguǒ  yānzhěshìxiūdàoduànjié 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  shìnuǎn  shìyǒu  shìyǒuwéi  shìbàodejièyīn  shìmíngyǒu  shìyīnyüánmíngyǒuwéi  ruòshìyǒuwéi  yǘnnéngwéilòudàoxiàng ?”


yán :“ shànnán  shì  shì  suǒshuō  shànnán  shìnuǎnsuīshìyǒuwéiyǒu  háinénghuàiyǒuwéiyǒu  shìnéngwéilòudàoxiàng  shànnán  rénchéngài  nuǎnxīněr  àishòushēng  yànguānxíng  shìsuīyǒuyǒuwéi  érnéngzhèngdàozuòxiàng  nuǎnrén  shísānzhǒng  jièshízhǒng  shìrénqièfánnǎo  cóngduànfēnzhìjiǔfēn  jièchūchánnǎizhìsuǒyǒuchùshì  shìmíngshísānzhǒng 


 shìděngréndenuǎn  néngduànshàngēnzuòzuì  fànchóngjìn  shìrénèrzhǒng    shànyǒu  èr  èyǒu  èyǒuzhězànchūháiméi  shànyǒuzhěbiànguānfāng  guānfāngzhěshìdǐng  shìsuīxìngshìyīn  yüán  shìmíngbiànguānfāng  dǐng  derěn  shìrěněr  xìngyīn  yüán  shìréndeshì  shìsuīxìngshìyīn  yüán  shìrénderěn  rěnxìngshìhuì  yüán  shìrěnyüán  nǎizhìjiànduànfánnǎodetuóhuánguǒ  shìmíngbiànguānfāng  fāngzhěshì 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  xiānshuō  tuóhuánrénsuǒduànfánnǎo  yóuzòng广guǎngshíshuǐ  zàizhěmáo  zhōngyǘnshuōduànsānjiémíngtuóhuán  zhě  jiàn  èrzhě  fēiyīnjiànyīn  sānzhě  wǎng  shìzūn  yīnyüánmíngtuóhuánbiànguānfāng  yīnyüánmíngtuóhuán  yīnyüánshuōtuóhuán [  +  ]  ?”


yán :“ shànnán  tuóhuánrénsuīnéngduànliàngfánnǎo  sānchóngshèqiètuóhuánrénsuǒduànjié  shànnán  wángchūyóuxǘnshí  suīyǒubīng  shìrényánwángláiwáng    shìjiānzhòng  shìsānfánnǎoshì  yīnyüánmíngzhīwéizhòng  qièzhòngshēngchángsuǒ  wēinánshí  míngwéizhòng  shìsānjiénánduàn  néngwèiqièfánnǎoyīn  shìsānduìzhìzhīyüàn  wèijiè  dìng  huì  shànnán  yǒuzhūzhòngshēngwéntuóhuánnéngduànshìliàngfánnǎo  shēng退tuìxīn  便biànzuòshìyán :‘ zhòngshēngyǘnnéngduànshìliàngfánnǎo ?’ shìláifāng便biànshuōsān 


 suǒwèn  yīnyüán  tuóhuánrénguānfāng  shànnán  tuóhuánrénguānhuòshì  zhě  zhùjiāndào  èrzhě  néngbiànguānchá  sānzhě  néngshíjiàn  zhě  nénghuàiyüàn  jiāndàozhě  shìtuóhuánsuǒyǒugēnnéngdòngzhě  shìmíngwéizhùjiāndào  néngbiànguānzhě  néngnèiwàifánnǎo  shíjiànzhěshìrěnzhì  huàiyüànzhěwèidiāndǎo 


 suǒwèn  yīnyüán  míngtuóhuánzhě  shànnán  mínglòu  tuóhuánmíngxiū  xiūlòumíngtuóhuán  shànnán  yǒuzhěmíngliú  liúyǒuèrzhǒng  zhě  shùnliú  èrzhě  liú  liúmíngtuóhuán 。”


jiāyán :“ shìzūn  ruòcóngshì  yīnyüán  tuóhánrén  āhánrén  āluóhànrénmíngwéituóhuán ?”

 shànnán  cóngtuóhuánnǎizhìzhū  míngwéituóhuán  ruòtuóhánnǎizhìzhūtuóhuán  yǘnmíngtuóhánnǎizhì  qièzhòngshēngmíngyǒuèrzhǒng  zhě  jiù  èrzhě    fánzhīshíyǒushìmíng  dàogèngwéimíng  míngtuóhuán  xiāndemíngtuóhuán  hòudemíngtuóhán  shìrénmíngtuóhuán  míngtuóhán  nǎizhìshì  shànnán  liúyǒuèrzhǒng  zhě  jiětuō  èrzhě  nièpán  qièshèngrénjiēyǒushìèr  míngtuóhuán  míngtuóhán  nǎizhìshì  shànnán  tuóhuánzhěmíng    zhěshìjìnzhìshēngzhì  tuóhuánrénqiúsuǒshìèrzhì  shìdāngzhītuóhuánrénmíng  tuóhuánrénmíngjüé    zhèngjüéjiàndàoduànfánnǎo  zhèngjüéyīnguǒ  zhèngjüégòngdàogòngdào  tuóhánnǎizhìāluóhànshì  shànnán  shìtuóhuánfányǒuèrzhǒng  zhě  gēn  èrzhě  dùngēn  dùngēnzhīrénréntiānfǎn  shìdùngēnrényǒuzhǒng  huòyǒuliùfǎnsānèr  gēnzhīrén  xiànzàihuòtuóhuánguǒzhìāluóhànguǒ 


 shànnán  suǒwèn  yīnyüántuóhuánrén [  +  ]   shànnán ,[  +  ] yǒushì  zhě  qīng  èrzhě  yǒuchìqīng  sānzhě  jiànguāngmíng  zhě  xiánjiānchí  tuóhuánrényǒushì  yánzhěfánnǎowēi  yányǒuchìzhěshē  shè  jiànguāngmíngjiàndào  xiánjiānchíwénláishuōcháng      jìngjiānchíshě  yóuwánghuàzuòxiàng  shǒuluózhǎngzhějiànxīnjīng  jiànzhǎngzhěxīndòng  zhǎngzhě :‘ xiānsuǒshuōzhēnzhě  shìshuōzhēn  jīndāngwèigèngshuō  liùyīn  shísān  shíjiǔjiè 。’ zhǎngzhěwén  xǘnguānxiàngdōu  shìjiānchíxīndòng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  shìtuóhuán  xiāndàomíngtuóhuán  chūguǒmíngtuóhuán  ruòxiāndàomíngtuóhuánzhě  rěnshí  míngtuóhuán  nǎimíngwéixiàng  ruòchūguǒmíngtuóhuán  wàidàozhīrénxiānduànfánnǎozhìsuǒyǒuchù  xiūlòudàodeāhánguǒ  míngwéituóhuán ?”


 shànnán  chūguǒmíngtuóhuán  suǒwèn  wàidàozhīrénxiānduànfánnǎozhìsuǒyǒuchù  xiūlòudàodeāhán  míngtuóhuánzhě  shànnán  chūguǒmíngtuóhuán  shìréněrshízhìshíliùháng 。”


jiāyán :“ shìzūn  āhánrénshì  zhì  shíliùháng  míngtuóhuán ?”


 shànnán  yǒulòushíliùhángyǒuèrzhǒng  zhě  gòng  èrzhě  gòng  lòushíliùhángyǒuèrzhǒng  zhě  xiàngguǒ  èrzhě  guǒ  zhìèr  zhě  xiàngguǒ  èrzhě  guǒ  tuóhuánrénshègòngshíliùháng  gòngshíliùháng  shèxiàngguǒzhì  guǒzhì  āhánrénshì  shìchūguǒmíngtuóhuán  shànnán  tuóhuánrényüán  āhánrénwéiyüán  shìchūguǒmíngtuóhuán  shìyīnyüán [  +  ]   biànguānxíngzhěshìtuóhán  xīnxiūdào  wèiduàntān  chēn  chī  jiāomàn   [  +  ] biànguānfāng  wèishíxíng  xíngzhù  āhándeshízhù  shìāhánfányǒuèrzhǒng  zhě  xiànzàideāhán  jìnxiūāluóhànguǒ  èrzhě  tānzhuójiè  jièzhōngjìngsānmèi  shìrénshòujièshēnmíngāhán  shìāhányǒuzhǒng  zhě  zhōngbānnièpán  èrzhě  shòushēnbānnièpán  sānzhě  xíngbānnièpán  zhě  xíngbānnièpán  zhě  shàngliúbānnièpán  yǒuliùzhǒng  zhǒngshàng  liù  xiànzàibānnièpán  yǒuzhǒng  liùzhǒngshàng    jièbānnièpán  xíngbānnièpányǒuèrzhǒng  huòshòuèrshēn  huòshòushēn  ruòshòuèrshēn  shìmínggēn  ruòshòushēn  shìmíngdùngēn  yǒuèrzhǒng  zhě  jīngjìnzàidìng  èrzhě  xièdàiyǒuzàidìng  yǒuèrzhǒng  zhě  jīngjìn  dìng  èrzhě  shìèr  shànnán    zhòngshēngyǒuèrzhǒng  zhě  zuò  èr  shòushēng  zhōngnièpánzhě  wéiyǒuzuò  shòushēng  shìzhōngérbānnièpán  shèjièshēn  wèizhìjiè  gēnzhōngnièpán  shìzhōngnièpánāhánrényǒuzhǒngxīn  zhě  fēixüéfēixüé  èrzhě  xüé  sānzhě  xüé  zhě  fēixüéfēixüé  nièpán  yǘnmíngzhōngbānnièpán  shànnán  shìāhánzhǒngxīnzhōng  èrshìnièpán  èrfēinièpán  shìmíngwéizhōngbānnièpán  shòushēnnièpányǒuèrzhǒng  zhě  zuò  èrzhě  shēng  shìrénshèjièshēn  shòujièshēn  jīngqínxiūdào  jìn寿shòumìngnièpán 。”


jiāyán :“ shìzūn  ruòyánjìnmìngnièpánzhě  yǘnéryánshòushēnnièpán ?”

yán :“ shànnán  shìrénshòushēnránhòunǎiduànsānjièfánnǎo  shìmíngwéishòushēnnièpán  shànnán  xíngbānnièpánzhěchángxiūxíngdào  yǒuwéisānmèi  néngduànfánnǎonièpán  shìmíngxíngbānnièpán  xíngbānnièpánzhě  shìréndìngzhīdāngdenièpánshìxièdài  yǒuwéisānmèi  寿shòujìnnièpán  shìmíngxíngbānnièpán  shàngliúbānnièpánzhě  ruòyǒurénchán  shìrénshēngchūchánàixīn  shìyīnyüán退tuìshēngchūchán  shìyǒuèrliú    fánnǎoliú  èrzhě  dàoliú  dàoliú  shìrén寿shòujìnshēngèrchánài  àiyīnyüánshēngèrchán  zhìchánshì  shìchánzhōngyǒuèrzhǒng  zhě  jiè  èrzhě  jìng  shìèrrén  sānmèi  èrzhìhuì  zhìhuìzhějìng  sānmèizhějiè  shìèrrén  zhě  xiūchányǒujiēchā  èrzhě  xiū  yǘnwéi  xià  zhōng  shàng  shàngzhōng  shàngshàng  xiūshàngshàngzhěchùxiǎotiān  xiūshàngzhōngzhěchùshànjiàntiān  xiūshàngpǐnzhěchùshànjiàntiān  xiūzhōngpǐnzhěchùtiān  xiūxiàpǐnzhěchùshǎo广guǎngtiān  shìèrrén  lùn  èrjìng  jìngzhějiè  lùnzhěchùjìng  yǒuèrzhǒng  zhě  xiūxǖnchán  èrzhě  xiūxǖnchán  xiūxǖnchánzhějìng  xiūxǖnchánzhěshēngjiè  jìn寿shòumìngérbānnièpán  shìmíngshàngliúbānnièpán  ruòjièzhě  néngxiūchánchā  ruòxiūchā  néngjièdìng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  zhōngnièpánzhěshìgēn  ruògēnzhě  xiànzàinièpán  jièyǒuzhōngnièpán  jiè ?”


yán :“ shànnán  shìrénxiànzàiléiliènéngxiūdào  suīyǒuqiūkāngjiàn  yǒufángshè  yǐnshí      yào  zhòngyüán  shìdexiànzàinièpán  shànnán  shízàishèwèiguóābīnjīngshè  yǒuqiūláizhìsuǒ  zuòshìyán :‘ shìzūn  chángxiūdào  érnéngtuóhuánguǒzhìāluóhànguǒ 。’ shígàoānányán :‘ jīndāngwéishìqiūzhūsuǒ 。’ ěrshí  ānánjiāngshìqiūzhìtuólín  hǎofángshè  shìshíqiūānányán :‘   wéiyüànwèizhuāngyánfángshè  jìngjiéxiūzhì  bǎoyán  xüánzēngfāngài 。’ ānányán :‘ shìjiānpínzhěnǎimíngshāmén  dāngyǘnnéngbànshìshì ?’ shìqiūyán :‘   ruònéngwèizuòzhěshàn  ruònéngzhě  dāngháiwǎngzhìshìzūnsuǒ 。’ ěrshí  ānánwǎngsuǒ  zuòshìyán :‘ shìzūn  xiàngzhěqiū  cóngqiúsuǒzhǒngzhǒngzhuāngyánbǎofāngài  shěnshìshìdāngyǘn ?’ ěrshígàoānán :‘ jīnhái  suíqiū  suǒzhīwéibànzhī 。’ ěrshí  ānánhuánfángzhōng  wéishìqiūshìshìbàn  qiūde  niànxiūdào  jiǔtuóhuánguǒzhìāluóhànguǒ  shànnán  liàngzhòngshēngyīngnièpán  suǒ  fángluànxīn  shìde  shànnán  yǒuzhòngshēngduōjiàohuà  xīncōngnéngdìng  shìdexiànzàinièpán 

 shànnán  suǒwèn  yīnyüán  shèjièshēnyǒuzhōngnièpán  jièzhě  shànnán  shìrénguānjièfánnǎoyīnyüányǒuèr  zhě  nèi  èrzhě  wài  érjièzhōngwàiyīnyüán  jièyǒuèrzhǒngàixīn  zhě  ài  èrzhě  shíài  guānshìèràizhìxīn  nièpán  shìjièzhōngnéngzhūfánnǎo  suǒwèiqiāntān  chēn    cánkuì  shìyīnyüánnéngnièpán  yòujièdàoxìngyǒngjiàn    guǒ  shìjièyǒuzhōngnièpán  jièzhōng 


 shànnán  zhōngnièpánzhěfányǒusānzhǒng  wèishàngzhōngxià  shàngzhě  shěshēnwèijiè  便biàndenièpán  zhōngzhě  shǐjiè  wèizhìjiè  便biàndenièpán  xiàzhě  jiè  zhìjièbiān  nǎidenièpán   [  +  ] deshízhù  shìréněr  yǘnmíngzhù  chǔzàijièjièdeshòushēn  shìmíngzhù  shòujièrén  tiān    chùshēng  饿èguǐ  shìmíngzhù  duànliàngzhūfánnǎojiéshàozài  shìmíngzhù  yīnyüánmíngzhīwéizhù  zhōngzàozuògòngfánshì  shìmíngzhù  suǒwèi  lìngwèi  shìmíngzhù  yüǎnèrài  qiāntān  chēnhuì  shìmíngzhù 


 shànnán  dàoànzhěāluóhàn  zhī      yóushénguīshuǐxíng  yīnyüánzhīguī  shàncánggēn  shìāluóhànnǎizhìzhūshì  shàngēn  shìguī  yánshuǐzhě  shuǐshìjiān  chūshì  shìzhūshèngděngshì  néngguānqièèfánnǎodàoàn  shìshuǐxíng 


 shànnán  héngzhōngzhǒngzhòngshēng  suīyǒuguīzhīmíng  shuǐ  shìwēimiàonièpánzhōng  cóngchǎnshàngzhìzhūsuīyǒumíng  ránxìngshuǐ  shànnán  shìzhòngshēng  ruòshàn  ruòshàn  ruòfāng便biàndào  ruòjiětuōdào  ruòdào  ruòyīnruòguǒ  shìxìng  shìmíngláisuí 。”


jiāyán :“ shìzūn  ruòyǒuyīnyǒuguǒ  ruòyīnguǒ  nièpánmíngguǒ  chángyīn  ruòyīnzhě  yǘnmíngguǒ  érshìnièpán  míngshāmén  míngshāménguǒ  yǘnshāmén  yǘnshāménguǒ ?”

 shànnán  qièshìjiānyǒuzhǒngguǒ  zhě  fāng便biànguǒ  èrzhě  bàoēnguǒ  sānzhě  qīnjìnguǒ  zhě  cánguǒ  zhě  píngděngguǒ  liùzhě  guǒbàoguǒ  zhě  yüǎnguǒ  fāng便biànguǒzhě  shìjiānrénqiūduōshōu  xiánxiāngwèiyándefāng便biànguǒ  fāng便biànguǒzhěmíngxíngguǒ  shìguǒzhěyǒuèrzhǒngyīn  zhě  jìnyīn  èrzhě  yüǎnyīn  jìnyīnzhěsuǒwèizhǒngzi  yüǎnyīnzhěwèishuǐfènréngōng  shìmíngfāng便biànguǒ  bàoēnguǒzhě  shìjiānréngòngyǎng  xiányán :‘ jīnēnyǎngzhīguǒ 。’ néngbàoēn  míngzhīwéiguǒ  shìguǒzhě  yīnèrzhǒng  zhě  jìnyīn  èrzhě  yüǎnyīn  jìnzhěshìguòchúnshànzhī  yüǎnzhěshìsuǒshēngxiào  shìmíngbàoēnguǒ  qīnjìnguǒzhě  yǒurénqīnjìnshànyǒu  huòdetuóhuánguǒzhìāluóhànguǒ  shìrénchàngyán :‘ jīnqīnjìnguǒbào 。’ shìguǒzhě  yīnyǒuèrzhǒng  zhě  jìnyīn  èrzhě  yüǎnyīn  jìnzhěxìnxīn  yüǎnzhěshànyǒu  shìmíngqīnjìnguǒ  cánguǒzhě  yīnshā  sānshēn  yánnián寿shòu  shìmíngcánguǒ  shìguǒzhěyǒuèrzhǒngyīn  zhě  jìnyīn  èrzhě  yüǎnyīn  jìnzhěshìshēnkǒujìng  yüǎnzhěshìyánnián寿shòu  shìmíngcánguǒ  píngděngguǒzhě  wèishìjiè  shìguǒzhěèrzhǒngyīn  zhě  jìnyīn  èrzhě  yüǎnyīn  jìnyīnzhěsuǒwèizhòngshēngxiūshíshàn  yüǎnyīnzhěsuǒwèisānzāi  shìmíngpíngděngguǒ  guǒbàoguǒzhě  rénhuòqīngjìngshēn  xiūshēnkǒuqīngjìngzhī  shìrén便biànshuōdeguǒbàoguǒ  shìguǒzhě  yīnyǒuèrzhǒng  zhě  jìnyīn  èrzhě  yüǎnyīn  jìnyīnzhěsuǒwèixiànzàishēnkǒujìng  yüǎnyīnzhěsuǒwèiguòshēnkǒujìng  shìmíngguǒbàoguǒ  yüǎnguǒzhěshìnièpán  zhūfánnǎoqièshàn  shìnièpányīn  yǒuèrzhǒng  zhě  jìnyīn  èrzhě  yüǎnyīn  jìnzhěshìsānjiětuōmén  yüǎnyīnzhěliàngshìsuǒxiūshàn


 shànnán  shìjiānhuòshuōshēngyīn  huòshuōleyīn  chūshìzhīshì  shuōshēngyīn  shuōleyīn  shànnán  sānjiětuōmén  sānshípǐn  néngwèiqièfánnǎozuòshēngshēngyīn  wèinièpánérzuòleyīn  shànnán  yüǎnfánnǎoliǎoliǎojiànnièpán  shìnièpánwéiyǒuleyīn  yǒushēngyīn 

 shànnán  suǒwèn  yǘnshāmén  yǘnshāménguǒzhě  shànnán  shāménzhě  zhèngdào  shāménguǒzhě  cóngdàojìngyǒngduànqiètānchēnchīděng  shìmíngshāmén  shāménguǒ 。”


jiāyán :“ shìzūn  yīnyüánzhèngdàozhěmíngshāmén ?”


 shànnán  shìyánshāmén  míngzhěmíngdào  shìdàozhě  duànqiè  duànqièdào  shì  míngzhèngdàowéishāmén  cóngshìdàozhōnghuòguǒ  míngshāménguǒ  shànnán  yòushāménzhě  shìjiānrényǒujìngzhěmíngshāmén  shìdàozhěshì  nénglìngxíngzhěshēnkǒuèxiémìngděngdejìng  shìmíngzhīwéishāmén  shànnán  shìxiàrénnéngzuòshàngrén  shìmíngshāmén  shìdàozhěshì  nénglìngxiàrénzuòshàngrén  shìmíngwéishāmén 


 shànnán  āluóhànrénxiūshìdàozhěshāménguǒ  shìmíngdàoàn  āluóhànguǒzhěshìxüéfēnshēn —— jiè  dìng  huì  jiětuō  jiětuōzhījiàn  yīnshìfēndàoàn  shìmíngwéidàoàn  dàoànérshuōyán :‘ shēngjìn  fànxíng  suǒzuòbàn  gèngshòuyǒu 。’ shànnán  shìāluóhànyǒngduànsānshìshēngyīnyüán  shìshuō  shēngjìn ’; duànsānjièyīnshēn  shìyán  shēngjìn ’; suǒxiūfànxíngjìng  shìchàngyán  fànxíng ’; yòushèxüédàomíng  běnsuǒqiújīn  shìchàngyán  suǒzuòbàn ’; xiūdàodeguǒyánbàn  huòjìnzhì  shēngzhì  chàngyán  shēngjìn  jìnzhūyǒujié ’。 shì  míngāluóhàndàoàn  āluóhàn  zhīshì  chéngjiùliùluómíngdàoàn  shìdeānòuduōluósānmiǎosān  míngwéiliùluó    liùluóguǒ  deguǒmíngwéi 


 shànnán  shìzhòngshēngxiūshēn  xiūjiè  xiūxīn  xiūhuì  néngxiūshìshì  néngzàozuòzhòngzuì  néngduànshàngēn  fànchóngjìn  bàngsēng  shìmíngwéichángchén  shànnán  shìrénzhōngyǒunéngqīnjìnshànzhīshízhě  zhìxīntīngshòuláizhèng  nèishànwéi  érzhù  jīngqínxiūshēnjièxīnhuì  shìmíngshēngdàoàn  ruòyǒushuōyánchǎnréndeānòuduōluósānmiǎosānzhě  shìmíngrǎnzhù  ruòyánde  shìmíngwàng  shànnán  shìzhǒngrén  huòyǒurén  huòyǒurén 


 shànnán  ruòyǒuxīnkǒuxiǎngshuō  yánchǎndeānòuduōluósānmiǎosānzhě  dāngzhīshìrénbàngsēng  ruòrénxīnkǒuxiǎngshuō  yánchǎndeānòuduōluósānmiǎosān  shìrénmíngbàngsēng  shànnán  ruòyǒushuōyán  shèngdàofēn  fánsuǒ  shìrénmíngbàngsēng  ruòyǒushuōyán  shèngdàofēn  fēifán  shìrénmíngbàngsēng  shànnán  ruòyǒushuōyán  qièzhòngshēngdìngyǒuxìng  dìngxìng  shìrénmíngbàngsēng 


 shànnán  shìjīngzhōngshuō  yǒuèrzhǒngrénbàngsēng  zhě  xìn  chēnhuìxīn  èrzhě  suīxìn  jiě  shànnán  ruòrénxìnxīn  yǒuzhìhuì  shìrénnéngzēngzhǎngmíng  ruòyǒuzhìhuì  yǒuxìnxīn  shìrénnéngzēngzhǎngxiéjiàn  shànnán  xìnzhīrénchēnhuìxīn  shuōyányǒusēngbǎo  xìnzhěhuìdiāndǎojiě  lìngwénzhěbàngsēng  shànnán  shìshuō  xìnzhīrénchēnhuìxīn  yǒuxìnzhīrénzhìhuì  shìrénnéngbàngsēngbǎo 


 shànnán  ruòyǒushuōyán :‘ chǎnděngwèishēngshàn便biàndeānòuduōluósānmiǎosān 。’ shìrénmíngbàngsēng  ruòyǒuyán :‘ chǎnrénshèchǎn  shēnzhōngdeānòuduōluósānmiǎosān 。’ shìrénmíngbàngsēng  ruòshuōyán :‘ chǎnrénnéngshēngshàngēn  shēngshàngēnxiāngduàndeānòuduōluósānmiǎosān  yánchǎndeānòuduōluósānmiǎosān 。’ dāngzhīshìrénbàngsānbǎo 

 shànnán  ruòyǒurényán :‘ qièzhòngshēngdìngyǒuxìng  chángjìng  zuòshēng  fánnǎoyīnyüánjiàn 。’ dāngzhīshìrénbàngsēng  ruòyǒushuōyán :‘ qièzhòngshēngdōuxìng  yóujiǎo  cóngfāng便biànshēng  běnjīnyǒu  yǒuhái 。’ dāngzhīshìrénbàngsēng  ruòyǒushuōyán :‘ zhòngshēngxìngfēiyǒukōng  fēijiǎo    kōngcháng  jiǎo  shìdeyányǒu  yǒujiǎo  kōng 。’ shìshuōzhěbàngsānbǎo 


 shànnán  xìngzhě  míng  míngshí  míngbǎi  míngqiān  míngwàn  wèiānòuduōluósānmiǎosānshí  qièshàn  shàn    jìnmíngxìng  láihuòshíyīnzhōngshuōguǒ  guǒzhōngshuōyīn  shìmíngláisuí  suímíngwéilái  suímíngāluó  suímíngsānmiǎosāntuó 。”


jiāyán :“ shìzūn  suǒshuō  zhòngshēngxìngyóukōng  yǘnmíngwéikōng ?”


 shànnán  kōngzhīxìngfēiguò  fēiwèilái  fēixiànzài  xìngěr  shànnán  kōngfēiguò    xiànzài  ruòxiànzàishuōguò  xiànzàiguò  xiànzài    wèilái  ruòwèiláishuōxiànzài  wèiláixiànzài  wèilái    xiànzài  guò  ruòyǒuxiànzài  guòyǒuwèilái  xiànzài  guòwèilái  shì  kōngzhīxìng  fēisānshìshè  shànnán  kōngyǒusānshì  yǒusānshì  kōnghuá  fēishìyǒuyǒusānshì  kōngěr  fēishìyǒuyǒusānshì  shànnán  zhěshìkōng  xìngěr  shànnán  kōngfēisānshìshè  xìngchángfēisānshìshè  shànnán  láiānòuduōluósānmiǎosān  suǒyǒuxìngqièchángbiàn  shì  yǒusānshìyóukōng  shànnán  kōngfēinèifēiwài  xìngchángfēinèifēiwài  shuōxìngyóukōng  shànnán  shìjiānzhōngguààichùmíngwéikōng  láideānòuduōluósānmiǎosān  qièyǒuguàài  yánxìngyóukōng  shìyīnyüán  shuōxìngyóukōng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  lái  xìng  nièpánfēisānshìshèérmíngwéiyǒu  kōngfēisānshìsuǒshè  míngwéiyǒu ?”


yán :“ shànnán  wéifēinièpánmíngwéinièpán  wéifēiláimíngwéilái  wéifēixìngmíngwéixìng  yǘnmíngwéifēinièpán  suǒwèiqièfánnǎoyǒuwéizhī  wèishìyǒuwèifánnǎo  shìmíngnièpán  fēiláizhě  wèichǎnzhìzhī  wèishìchǎnděngzhìzhī  shìmínglái  fēixìngzhě  suǒwèiqièqiángshíqíngzhī  shìděngqíngzhī  shìmíngxìng  shànnán  qièshìjiānfēikōngduìkōng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  shìjiān  fēiduì  éryóumíngshìyǒu  kōngduì  míngzhīwéiyǒu ?”


yán :“ shànnán  ruòyánnièpánfēisānshìshè  kōngěrzhě  shìrán    nièpánshìyǒujiànzhèng  shìzhāng  shìyǒu  shìxiàng  shìyüán  shìguīchù  jìngguāngmíng  ānyǐnàn  shìmíngfēisānshìshè  kōngzhīxìng  shì  shìmíng  ruòyǒushìděnggèngyǒuzhě  yīngsānshìshè  kōngruòtóngshìyǒuzhě  defēishìsānshìsuǒshè  shànnán  shìrénshuō :‘ kōngmíngwéiduì  jiàn 。’ ruòduìjiànzhěxīnshù  kōngruòtóngxīnshùzhě  deshìsānshìsuǒshè  ruòsānshìshèshìyīn  shìyīnyǒukōng 


   shànnán  zhūwàidàoyán :‘ kōngzhě  shìguāngmíng 。’ ruòshìguāngmíngshì  kōngruòěrshìzhěshìcháng  shìchángsānshìsuǒshè  yǘnwàidàoshuōfēisānshì  ruòsānshìshèfēikōng  shuōyánkōngshìcháng  shànnán  yǒurényán :‘ kōngzhěshìzhùchù 。’ ruòyǒuzhùchùshì  érqièchùjiēshìchángsānshìsuǒshè  kōngchángfēisānshìshè  ruòshuōchùzhě  zhīkōng  yǒushuōyán :‘ kōngzhěshì 。’ ruòshìshìshù  ruòshìshùsānshìshè  ruòsānshìshè  yǘnyáncháng  shànnán  ruòshuōyán :‘ kōngzhěsān  zhěkōng  èrzhěshí  sānzhěkōng  shí 。’ ruòyánkōngshì  dāngzhīkōngshìcháng    shíchù  ruòyánshíshì  dāngzhīkōngshìcháng    kōngchù  ruòkōng  shíshì  dāngzhīkōngshìcháng    èrchù  shìkōngmíngzhīwéi  shànnán  shuōkōngshìzuò  shuōshùshèérzuòkōng  píngzuòkōng  kōng  shàngkōng  huàkōnghǎishuǐ  shìkōngshìzuò  qièzuòjiēshìchángyóupíng  kōngruòěryīngshìcháng  shànnán  shìjiānrénshuōqièzhōngguààichùmíngkōngzhě  shìàichǔsuǒ  wèiyǒu  wèifēnyǒu  ruòyǒu  dāngzhīchùkōng  ruòfēnyǒuzhě  shìshùzhī  ruòshìshù  dāngzhīcháng 

 shànnán  ruòyǒurénshuōkōngàiyǒubìng  yòushuōyánkōngzàizhōngguǒ  èrrán    ruòyánbìng  yǒusānzhǒng      fēiniǎoshù  èr  gòng  liǎngyángxiāngchù  sān  gòng  èrshuāngzhǐzàichù  ruòyángòng  yǒuèr    shì  èr  kōng  ruòkōng  kōngcháng  ruòkōng  biàn  biàn  shìcháng  ruòyánkōngshìcháng  xìngdòng  dòngzhě  shìrán    kōngruòcháng  yīngcháng  ruòcháng  kōngcháng  ruòyánkōngchángcháng  yǒushìchù  ruògòng  shìrán    kōngmíngbiàn  ruò  yīngbiàn  ruòshìbiànzhěyīngqièbiàn  ruòqièbiànyīngqiè  yīngshuōyǒu  ruòyángòng  èrshuāngzhǐ  shìrán    xiānyǒu  hòufāng  xiānhòuyǒu  shìcháng  shìdeshuōyánkōnggòng  shìjiānxiānhòuyǒushìcháng  kōngruòěryīngcháng  ruòyánkōngzàizhōngguǒ  shìrán    shìkōngxiānshí  zàichùzhù  ruòyǒuzhùchù  kōngduō  duōzhě  yǘnyáncháng  yán  yánbiàn  ruò使shǐkōngkōngyǒuzhù  yǒuyīngkōngzhù  shìdāngzhīyǒukōng  shànnán  ruòyǒushuōyánzhǐzhùzhīchùmíngwéikōng  dāngzhīkōngshìcháng    zhǐyǒufāng  ruòyǒufāngdāngzhīkōngyǒufāng  qièchángdōufāngsuǒ  yǒufāng  kōngcháng  ruòshìcháng  yīn  yàoyīn  shìsuǒyǒu 


 shànnán  yǒuruòcóngyīnyüánzhùzhě  dāngzhīshìmíngwéicháng  shànnán  qièzhòngshēngshùyīnérzhù  cháng  yīnzhīcháng  shànnán  yīnshuǐ  shuǐcháng  cháng  shuǐyīnfēng  fēngcháng  shuǐcháng  fēngkōng  kōngcháng  fēngcháng  ruòchángzhě  yǘnshuōyánkōngshìcháng  biànqièchù  kōng  fēishìguò  wèilái  xiànzài  jiǎoshì  fēishìguò  wèilái  xiànzài  shìshuōxìngchángfēisānshìshè  kōngfēisānshìshè  shànnán  zhōngshìjiāngòngzhèng    shìzhìshuōyǒu  shuōyǒu  shìzhìshuō  shuō 。”


jiāyán :“ shìzūn    shìzhèng  wèishìzhīsuǒzhān ?”


yán :“ shànnán  shíshìzhèng  wèishìzhīsuǒzhān  děngwéishí  zhě  xìnxīn  èrzhě  yǒujiè  sānzhě  qīnjìnshànyǒu  zhě  nèishànwéi  zhě  jīngjìn  liùzhě  zhèngniàn  zhě  zhìhuì  zhě  zhèng  jiǔzhě  zhèng  shízhě  liánmǐnzhòngshēng  shànnán  shìshíshìzhèng  wèishìzhīsuǒzhān  yōuluóhuá 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  suǒshuō  shìzhìshuōyǒu  shuōyǒu  shìzhìshuō  shuō  děngmíngwéishìzhìyǒu ?”


yán :“ shànnán  shìzhìruòshuōshìcháng    kōng    nǎizhìshíshì  shànnán  shìmíngshìzhìshuōyǒu  shuōyǒu  shànnán  shìzhìshuōyǒuchángjìng  shòuxiǎngxíngshíshì  shànnán  shìmíngshìzhìshuō  shuō 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  shìjiānzhìzhě  qièshèngrén  ruòzhūshèngrén  shìcháng    kōng    yǘnláishuōshēnchánghéngbiàn  shìjiānzhìzhěsuǒshuō  yǘnláishuōyánshìyǒu  láishìzūnzuòshìshuō  yǘnyánshìzhèng  wèishìzhīsuǒzhān  láisānzhǒngdiāndǎo  suǒwèixiǎngdǎo  xīndǎo  jiàndǎo  yīngshuōshíshìcháng  jīnnǎishuōcháng  yǘnmíngyüǎndiāndǎoshìzhèng ?”


yán :“ shànnán  fánzhīcóngfánnǎoshēng  shìzhìshuōshìcháng    kōng    láizhě  yüǎnfánnǎo  shìshuōshìchánghéngbiàn 。”


jiāyán :“ shìzūn  yǘnwèicóngfánnǎoshēng ?”


 shànnán  fánnǎosānzhǒng  suǒwèilòu  yǒulòu  mínglòu  zhìzhěyīngdāngguānshìsānlòusuǒyǒuzuìguò  suǒzhě  zhīzuìguònéngyüǎn  shīxiānzhěnbìngmài  zhībìngsuǒzài  ránhòushòuyào  shànnán  rénjiāngmáng  zhìlínzhōngshězhīérhuán  mángrénhòushènnánchū  shèchūzhě  shēnhuàijìn  shìjiānfánshì  néngzhījiànsānlòuguòhuànsuízhúháng  jiànzhěnéngyüǎn  zhīzuìguò  suīshòuguǒbào  guǒbàoqīngwēi  shànnán  yǒuzhǒngrén    zuòshízhòng  shòubàoshíqīng  èr  zuòshíqīng  shòubàoshízhòng  sān  zuòshízhòng  shòubàozhòng    zuòshíqīng  shòubàoqīng  shànnán  ruòrénnéngguānfánnǎozuìguò  shìrénzuòshòuguǒqīng 


 shànnán  yǒuzhìzhīrénzuòshìniàn :‘ yīngyüǎnshìděnglòu  yòuyīngzuòshìděngèzhīshì    jīnwèituō  饿èguǐ  chùshēng  rén  tiānbào  ruòxiūdào  dāngyīnshìhuàizhū 。’ shìrénguān  tān  chēnhuì  chīwēiruò  jiàntānchēnchīqīng  xīnhuān  zuòshìniàn :‘ jīnshìjiēyóuxiūdàoyīnyüán  lìngdeshànzhī  qīnjìnshàn  shìxiànzàidejiànzhèngdào  yīngdāngqínjiāérxiūzhī 。’ shìrényīnshìqínxiūdào  yüǎnliàngzhūèfánnǎo    饿èguǐ  chùshēng  rén  tiānguǒbào  shìjīngzhōngshuō  dāngguānqièyǒulòufánnǎoyǒulòuyīn    yǒuzhìzhīrénruòdànguānlòu  guānlòuyīn  néngduànzhūfánnǎo    zhìzhěguānlòu  cóngshìyīnshēng  jīnduànyīn  lòushēng  shànnán  shī  xiānduànbìngyīn  bìngshēng  zhìzhěxiānduànfánnǎoyīnzhě  shì  yǒuzhìzhīrénxiāndāngguānyīn  guānguǒbào  zhīcóngshànyīnshēngshànguǒ  zhīcóngèyīnshēngèguǒ  guānguǒbàoyüǎnèyīn  guānguǒbào  dāngguānfánnǎoqīngzhòng  guānqīngzhòng  xiānzhòngzhě  zhòng  qīngzhě 

 shànnán  zhìzhěruòzhīfánnǎo  fánnǎoyīn  fánnǎoguǒbào  fánnǎoqīngzhòng  shìréněrshíjīngqínxiūdào  huǐ  qīnjìnshànyǒu  zhìxīntīng  wèimièshìzhūfánnǎo  shànnán  bìngzhě  zhībìngqīngchúchā  suīdeyàozhīhuǐ  yǒuzhìzhīrénshì  qínxiūshèngdào  huānchóu  huǐ  shànnán  ruòrénnéngzhīfánnǎo  fánnǎoyīn  fánnǎoguǒbào  fánnǎoqīngzhòng  wèichúfánnǎoqínxiūshèngdào  shìréncóngfánnǎoshēng  shòuxiǎngxíngshíshì  ruònéngzhīfánnǎo  fánnǎoyīn  fánnǎoguǒbào  fánnǎoqīngzhòng  qínxiū  shìréncóngfánnǎoshēng  shòuxiǎngxíngshíshì  shànnán  zhīfánnǎo  fánnǎoyīn  fánnǎoguǒbào  fánnǎoqīngzhòng  wèiduànfánnǎoxiūxíngdàozhě  shìlái  shìyīnyüán  láichángnǎizhìshícháng  shànnán  zhīfánnǎo  fánnǎoyīn  fánnǎoguǒbào  fánnǎoqīngzhòng  néngxiūdàoshìfán  shìfánshìcháng  shòuxiǎngxíngshíshìcháng  shànnán  shìjiānzhìzhě  qièshèngrén  zhūshuōshìèr  shìshuōshìèr  shìshuōshìjiānzhìzhěgòngzhèng  wèishìzhīsuǒzhān 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  suǒshuōsānyǒulòuzhě  yǘnmíngwéilòu  yǒulòu  mínglòu ?”


yán :“ shànnán  lòuzhě  nèièjüéguān  yīnwàiyüánshēnglòu  shìzàiwángshèchénggàoānányán :‘ ānán  jīnshòurénsuǒshuōsòng  shìnǎishìguòzhūzhīsuǒxüānshuō  shìqiènèièjüéguān  wàizhūyīnyüán  míngzhīwéi 。’ shìmínglòu  yǒulòuzhě    jiènèizhūèwàizhūyīnyüán  chújièzhōngwàizhūyīnyüánnèizhūjüéguān  shìmíngyǒulòu  mínglòuzhě  nénglezhīsuǒbiénèiwài  míngmínglòu  shànnán  míngshìqièzhūlòugēnběn    qièzhòngshēngmíngyīnyüán  yīn    jièxiǎngzuòxiàng  míngwéizhòngshēng  shìmíngxiǎngdǎo  xīndǎo  jiàndǎo  shìyīnyüánshēngqièlòu  shìshíèrjīng  shuōmíngzhě  shìtānyīn  chēnyīn  chīyīn 。”


jiāyán :“ shìzūn  láishíèrjīngshuōyán  shànwéiyīnyüánshēngtānchēnchī  jīnyīnyüánnǎishuōmíng ?”


 shànnán  shìèr  wéiyīnguǒ  xiāngzēngzhǎng  shànwéishēngmíng  míngyīnyüánshēngshànwéi  shànnán  néngshēngzhǎngzhūfánnǎozhě  jiēmíngwéifánnǎoyīnyüán  qīnjìnshìfánnǎoyīnyüán  míngwéimíng  shànwéi  shēng  shìjìnyīn  yüǎnyīn  fánnǎoěr 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  suǒshuō  mínglòu  yǘnyányīnmíngshēngzhūlòu ?”


yán :“ shànnán  suǒshuōmínglòuzhě  shìnèimíng  yīnmíngshēngzhūlòuzhě  shìnèiwàiyīn  ruòshuōmínglòu  shìmíngnèidǎo  shícháng    kōng    ruòshuōqièfánnǎoyīnyüán  shìmíngzhīwài  suǒ  ruòshuōmínglòu  shìmíngshǐzhōng  cóngmíngshēngyīn    jièděng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  suǒshuō  yǒuzhìzhīrénzhīlòuyīn  yǘnmíngwéizhīlòuyīn ?”


 shànnán  zhìzhědāngguān  yīnyüánshēngshìfánnǎo  zàozuòxíngshēngfánnǎo  shízhōngshēngfánnǎo  gòngshéizhùshíshēngfánnǎo  chùzhǐzhùshēngfánnǎo  guānshìshēngfánnǎo  shòushéifángshè    yǐnshí    tāngyàoérshēngfánnǎo  yīnyüán  zhuǎnxiàzuòzhōng  zhuǎnzhōngzuòshàng  xiàzuòzhōng  zhōngzuòshàng  zuòshìguānshí  yüǎnshēnglòuyīnyüán  shìguānshí  wèishēngfánnǎozhēlìngshēng  shēngfánnǎo便biàndechúmiè  shìjīngzhōngshuō  zhìzhědāngguānshēngfánnǎoyīn 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  zhòngshēngshēnyǘnnéngzhǒngzhǒngfánnǎo ?”


yán :“ shànnán  zhōngyǒuzhǒngzhǒngzi  shuǐshēng  zhòngshēngěr  suīshì  àiyīnyüán  érnéngshēngzhǎngzhǒngzhǒngfánnǎo 。”


jiāyán :“ shìzūn  zhìzhěyǘnguānguǒbào ?”


 shànnán  zhìzhědāngguān  zhūlòuyīnyüán  néngshēng  饿èguǐ  chùshēng  shìlòuyīnyüán  réntiānshēn  shìcháng    kōng    shìshēnzhōngsānzhǒng  sānzhǒngcháng  shìlòuyīnyüán  nénglìngzhòngshēngzuòzuìshòuzhūèbào  néngduànshàngēn  fànchóngjìn  fěibàngsānbǎo  zhìzhědāngguān :‘ shòudeshìzhīshēn  yīngshēngshìfánnǎoshòuzhūèguǒ 。’”


jiāyán :“ shìzūn  yǒulòuguǒ  yánzhìzhěduànzhūguǒbào  lòuguǒbàozàiduànzhōng  zhūdàorényǒulòuguǒ  zhìzhěqiúlòuguǒ  yǘnshuōqièzhìzhěyīngduànguǒbào  ruòduànzhě  jīnzhūshèngrényǘnděiyǒu ?”


 shànnán  láihuòshíyīnzhōngshuōguǒ  guǒzhōngshuōyīn  shìjiānrénshuōpíng  shì  shìmíngyīnzhōngshuōguǒ  guǒzhōngshuōyīnzhě  niúshuǐcǎo  rénshìshí  shìyīnzhōngshuōguǒ  xiānjīngzhōngzuòshìshuōyán :‘ cóngxīnshēn  yīnxīnyǜnxīn  yánshēnxīnzhìfàntiānbiān 。’ shìmíngyīnzhōngshuōguǒ  guǒzhōngshuōyīn  liùzhěmíngguò  shìmíngguǒzhōngshuōyīn  shànnán  qièshèngrénzhēnshíyǒulòuguǒbào  qièshèngrénxiūdàoguǒbàogèngshēnglòu  shìmíngwéilòuguǒbào  shànnán  yǒuzhìzhīrénshìguānshí  yǒngmièfánnǎoguǒbào  shànnán  zhìzhěguān  wèiduànshìfánnǎoguǒbàoxiūshèngdào  shèngdàozhěkōngxiāngyüàn  xiūshìdào  néngmièqièfánnǎoguǒbào 。”