大众学佛网
大众学佛网
涅槃经原文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第三十二卷 南本大般涅槃经注音

导读:第三十二卷 南本大般涅槃经迦葉菩萨品第二十四之二“善男子,如是诤讼是佛境界,非诸声闻、缘觉所知。若人于是生疑心者,犹能摧坏无量烦恼如须弥山。若于是中生决定者,是名执著。...

第三十二卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第三十二卷

jiāpǐnèrshízhīèr


 shànnán  shìzhèngsòngshìjìngjiè  fēizhūshēngwén  yüánjüésuǒzhī  ruòrénshìshēngxīnzhě  yóunéngcuīhuàiliàngfánnǎoshān  ruòshìzhōngshēngjüédìngzhě  shìmíngzhízhuó 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  yǘnzhízhuó ?”


yán :“ shànnán  shìzhīrénruòcóngwén  ruòxǘnjīng  ruòjiào  suǒzhùshìnéngfàngshè  shìmíngzhízhuó 。”


jiāyán :“ shìzūn  shìzhízhuó  wéishìshàn  shìshàn ?”


 shànnán  shìzhízhuómíngwéishàn    néngcuīhuàizhūwǎng 。”


jiāyán :“ shìzūn  shìrénzhě  běn  yǘnshuōyánhuàiwǎng ?”


 shànnán  zhě  shì 。”


 shìzūn  ruòyǒurénwèituóhuánrénduòsānè  shìréndāngmíngzhù  míng 。”


 shànnán  shìmíngdìng  míng    shànnán  yǒurénxiānjiànrénshù  hòushíxíngyáojiàngēn  便biànshēngxiǎng :‘ rén  shù ?’ shànnán  rénxiānjiànqiū  fànzhì  hòushíyáojiànqiū  shēngxiǎng :‘ shìshāmén  shìfànzhì ?’ shànnán  rénxiānjiànniúshuǐniú  hòuyáojiànniú  便biànshēngxiǎng :‘ shìniú  shìshuǐniú ?’ shànnán  qièzhòngshēngxiānjiànèrhòu便biànshēng    xīnliǎo  shuōtuóhuánrényǒuduòsānè  duòsānè  shìrénshēngxīn ?”


jiāyán :“ shìzūn  suǒshuō  yàoxiānjiànránhòuzhě  yǒurénwèijiànèrzhǒngshíshēng  děngshì  suǒwèinièpán  shìzūn  yǒurénzhuóshuǐ  ránwèicéngjiànérshēng :‘ shìshuǐzhě  shēn  qiǎn ?’ shìrénwèijiàn  yǘnshēng ?”


 shànnán  nièpánzhěshìduàn  fēinièpánzhěshì  qièzhòngshēngjiànyǒuèrzhǒng  jiàn  fēi  fēizhě  shì  hán  chēn  bìngshòuānyǐn  lǎozhuàngshēng  jiětuō  ēnàibié  yüànzēnghuì  zhòngshēngjiàn便biànshēng :‘ dāngyǒujìngyüǎnshìnǎoshì ?’ shìzhòngshēngnièpánzhōngérshēng  ruòwèishìrénxiānláiwèijiànzhuóshuǐyǘnzhě  shìrán    shìrénxiānchùjiàn  shìwèicéngdàochùérshēng 。”


 shìzūn  shìrénxiānjiànshēnqiǎnchùshíshēng  jīnérshēng ?”


yán :“ shànnán  běnwèixíngsuǒshēng  shìyánliǎo 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  suǒshuō  shìzhù  zhuóshì  wéishìshéi ?”


 shànnán  duànshàngēnzhě 。”


jiāyán :“ shìzūn  děngrénbèinéngduànshàngēn ?”


 shànnán  ruòyǒucōngmíngxiáhuìgēnnéngshànfēnbié  yüǎnshànyǒu  tīngzhèng  shànwéi  zhù  shìzhīrénnéngduànshàngēn  shìshì  xīnwéi :‘ yǒushī    shīzhěshìshècái  ruòshīyǒubào  dāngzhīshīzhǔchángyīngpínqióng    guǒxiāng 。’ shìshuōyányīnguǒ  ruòshìshuōyīnguǒ  shìmíngwéiduànshàngēn  zuòshìniàn :‘ shīzhǔ  shòuzhěcái  sānshìcháng  yǒutíngzhù  ruòtíngzhù  yǘnshuōyánshìshīzhǔ  shòuzhě  cái  ruòshòuzhě  yǘndeguǒ  shì  yīnguǒ 。’ ruòshìshuōyīnguǒ  dāngzhīshìrénnéngduànshàngēn  zuòshìniàn :‘ shīzhěshīshíyǒushìshī  shòuzhěshòuhuòshízuòshànhuòzuòshàn  érshìshīzhǔdeshànshànguǒ  shìjiān  cóngzishēngguǒ  guǒháizuòzi  yīnshīzhǔ  guǒshòuzhě  érshìshòuzhěnéngshànshànlìngshīzhǔ  shì  yīnguǒ 。’ ruòshìshuōyīnguǒ  dāngzhīshìrénnéngduànshàngēn  zuòshìniàn :‘ yǒushī    shī  ruòshì  yǘnérshànguǒbào  shànèguǒshì  cáiruò  dāngzhīshànèguǒbào  shìshīyīnguǒ 。’ ruòshìshuōyīnguǒ  dāngzhīshìrénnéngduànshàngēn  zuòshìniàn :‘ shīzhě  ruòshìzhě  jiànduìfēishì  ruòfēishì  yǘnshī  shìshīyīnguǒ 。’ ruòshìshuōyīnguǒ  dāngzhīshìrénnéngduànshàngēn  zuòshìniàn :‘ shīzhǔruòwéixiàng  tiānxiàng  mìngguòérxíngshīzhě  shòuzhě  ruòshòuzhě  yīngguǒbào  ruòguǒbào  shìwéiyīn  ruòyīnzhě  shìwéiguǒ 。’ ruòshìshuōyīnguǒ  dāngzhīshìrénnéngduànshàngēn 


 zuòshìniàn :‘   ruòyánshìzhòngshēngyīnshēngzhòngshēngzhě  yīngchángshēng  yǒuduànjüé    yīnchángyǒu  ránchángshēng  shìdāngzhīyǒu 。’ zuòshìniàn :‘     ruòzhòngshēngshēnyīnyǒu  rényīngnánèrgēn  ránzhě  dāngzhīzhòngshēngfēiyīn 。’ zuòshìniàn :‘ fēiyīnérshēngzhòngshēng    yǎnjiànzhòngshēng  wèishēnxīnwēijìnzhǐ  shìfēizhòngshēngyīn 。’ zuòshìniàn :‘ qièshìjiānyǒuzhǒng  zhě  wèishēngmíng  tuánshí  wèiyǒupíngyòng  èrzhě  mièmíng  pínghuài  shìmíngwéi  sānzhě    niúzhōng  zhōngniú  zhě  jìngmíng  jiǎoguīmáo  zhòngshēngshì  tóng  ruòyánzhòngshēngyīnzhě  shí    shìfēizhòngshēngyīn 。’ zuòshìniàn :‘ ruòyánzhòngshēngyīnzhě  yīngyīnchángshēngzhòngshēng  ránéryǒuhuàshēng  湿shīshēng  shìdāngzhīfēiyīnshēngzhòngshēng 。’ zuòshìniàn :‘ yǒuzhòngshēngfēiyīnérshēngzhǎng  kǒngqüèwénléizhènshēngér便biàndeshēn  yòuqīngqüèyǐnxióngqüèlèiér便biàndeshēn  mìngmìngniǎojiànxióngzhě便biàndeshēn 。’ zuòshìniànshí  shànzhīshízhě  dāngzhīshìrénnéngduànshàngēn 

 zuòshìniàn :‘ qièshìjiānshànèguǒ    yǒuzhūzhòngshēngshíshàn  huìshī  qínxiūgōng  shìrénbìngshēn  zhōngniányāosàng  cáisǔnshī  duōzhūyōu  yǒuxíngshíè  qiāntān  lǎnduòxièdài  xiūzhūshàn  shēnānbìng  zhōngbǎonián寿shòu  duōráocáibǎo  zhūchóu  shìdāngzhīshànèguǒ 。’ zuòshìniàn :‘ céngwénzhūshèngrénshuō  yǒurénxiūshàn  mìngzhōngduōduòsānèdàozhōng  yǒurénhángè  mìngzhōngshēngréntiānzhīzhōng  shìdāngzhīshànèguǒ 。’ zuòshìniàn :‘ qièshèngrényǒuèrzhǒngshuō  huòshuōshāshēngdeshànguǒbào  huòshuōshāshēngdeèguǒbào  shìdāngzhīshèngshuōdìng  shèngruòdìng  yǘndìng  shìdāngzhīshànèguǒ 。’ zuòshìniàn :‘ qièshìjiānyǒushèngrén    ruòyánshèngrényīngzhèngdào  qièzhòngshēngfánnǎoshíxiūzhèngdàozhě  dāngzhīshìrénzhèngdàofánnǎoshíyǒu  ruòshíyǒu  dāngzhīzhèngdàonéngjié  ruòfánnǎoérxiūdàozhě  shìzhèngdàowèisuǒzuò  shìfánnǎozhě  dàonénghuài  fánnǎo  dàoyòng  shìdāngzhīqièshìjiānyǒushèngrén 。’


 zuòshìniàn :‘ míngyüánxíngnǎizhìshēngyüánlǎo  shìshíèryīnyüán  qièzhòngshēngděnggòngyǒuzhī  shèngdàozhě  xìngpíngděngyīngshì  rénshíqièyīng  rénxiūshíyīngqièmiè    fánnǎoděng  érjīnde  shìdāngzhīyǒuzhèngdào 。’ zuòshìniàn :‘ shèngrénjiēyǒutóngfán  suǒwèiyǐnshí  xíngzhùzuò  shuìmiánxiào  hán  yōuchóukǒng  ruòtóngfánshìshìzhě  dāngzhīshèngréndeshèngdào  ruòdeshèngdào  yīngdāngyǒngduànshìděngshì  shìděngshìduàn  dāngzhīdào 。’ zuòshìniàn :‘ shèngrényǒushēnshòu  rén  jiāomàn  shòuzuòshànè  shìyīnyüánzhīshèngrén  ruòyǒudàozhěyīngduànshìshì  shìshìduàn  dāngzhīdào 。’ zuòshìniàn :‘ duōliánmǐnzhěmíngwéishèngrén  yīnyüánmíngwéishèngrén  dàoyīnyüánmíngwéishèngrén  ruòdàoxìngliánmǐn  便biànyīngmǐnniànqièzhòngshēng  dàixiūránhòufāng  mǐn  shèngrényīndeshèngdàonéngliánmǐn  shìdāngzhīshìshèngdào 。’ zuòshìniàn :‘ qiècóngyīnshēng  zhòngshēngděngyǒushìxìng  guānzhòngshēngshìbiānyīngdào  yīngdào  ruòyǒushèngdào  xìngyīngshì  ránjīněr  shìdāngzhīshìshèngrén 。’ zuòshìniàn :‘ ruòzhūshèngrényǒunièpán  dāngzhīshìyǒushèngrén      chángzhùzhī    shě  ruòzhūshèngrénnièpánduōzhě  shìcháng    shù  nièpánruò  rénshí  qièyīng  nièpánruòduō  shìyǒubiān  yǒubiān  yǘnmíngcháng  ruòyǒushuōyánnièpán  jiětuōshìduō  gàishì  shéshìduō  shìrán    suǒfēiqiè  yǒubiānshìyīngcháng  ruòchángzhě  yǘnmíngwéinièpán  nièpánruò  shéiwéishèngrén  shìdāngzhīyǒushèngrén 。’ zuòshìniàn :‘ shèngrénzhīdào  fēiyīnyüán  ruòshèngréndàofēiyīnyüán  qièzuòshèngrén  ruòqièrénfēishèngrénzhě  dāngzhīshìyǒushèngrénshèngdào 。’ zuòshìniàn :‘ shèngshuōzhèngjiànyǒuèryīnyüán  zhě  cóngwén  èrzhě  nèiwéi  shìèryīnyüánruòcóngyüánshēng  suǒcóngshēngzhěcóngyüánshēng  shìzhǎnzhuǎnyǒuqióngguò  ruòshìèrshìcóngyüánshēng  qièzhòngshēngde ?’ zuòshìguānshínéngduànshàngēn 


 shànnán  ruòyǒuzhòngshēng  shēnjiànshìyīnguǒ  shìrénnéngduànxìnděnggēn  shànnán  duànshàngēnzhěfēishìxiàlièdùnzhīrén  fēitiānzhōngsānèdào  sēngěr 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  shìzhīrénshídāngnéngháishēngshàngēn ?”


yán :“ shànnán  shìrénèrshíháishēngshàngēn  chū  chūshí  shànnán  shànyǒusānzhǒng  guò  xiànzài  wèilái  ruòguòzhě  xìngmiè  yīnsuīmièjìn  guǒbàowèishú  shìmíngduànguòguǒ  duànsānshìyīn  míngwéiduàn 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  ruòduànsānshìyīnmíngduànshàngēn  duànshàngēnrényǒuxìng  shìxìng  wéishìguò  wéishìxiànzài  wéishìwèilái  wèibiànsānshì  ruòguòzhě  yǘnmíngcháng  xìngcháng  shìdāngzhīfēiguò  ruòwèiláizhě  yǘnmíngcháng  shuōqièzhòngshēngdìngdāng  ruòdìng  yǘnyánduàn  ruòxiànzàizhě  yǘncháng  yándìngjiàn  láishuōxìngyǒuliù  cháng  èrzhēn  sānshí  shàn  jìng  liùjiàn  ruòduànshàngēnyǒuxìngzhě  míngduànshàngēn  ruòxìng  yǘnyánqièzhòngshēngyǒuxìng  ruòyánxìngyǒuduàn  yǘnláishuōshìcháng ?”


yán :“ shànnán  láishìzūnwéizhòngshēngyǒuzhǒng  zhě  dìng  èrzhě  fēnbié  sānzhě  suíwèn  zhě  zhì 


 shànnán  yǘndìng  ruòwèn :‘ èdeshànguǒ  shànguǒ ?’ shìyīngdìng :‘ shànguǒ 。’ shànshì  ruòwèn :‘ láiqièzhì ?’ shìyīngdìng :‘ shìqièzhì 。’ ruòwèn :‘ shìqīngjìng ?’ shìyīngdìng :‘ dìngqīngjìng 。’ ruòwèn :‘ láizhù ?’ shìyīngdìng :‘ yǒuzhù 。’ shìmíngdìng 


 yǘnfēnbié  suǒshuō  zhēn  yǘnwéi  mièdào  wèi  yǒu  míngyüē  yǘn  yīnyīn  míngwéi  yǘnmiè  tānchēnchījìngjìn  míngwéimiè  yǘndào  sānshízhùdào  míngwéidào  shìmíngfènbié 


 yǘnsuíwèn  suǒshuō :‘ qiècháng 。’ yǒuwènyán :‘ láishìzūnwèishuōcháng ?’ yán :‘ láiwéiyǒuwéishuōcháng  ěr 。’ suǒshuō :‘ qièshāo 。’ yòuwènyán :‘ láishìzūnwèishuōqièshāo ?’ yán :‘ láiwéitānchēnchīshuōqièshāo 。’

 shànnán ,‘ láishí  suǒwèi  bēisānniànchù  shǒuléngyánděngwàn亿zhūsānmèimén  sānshíèrxiàng  shízhǒnghǎo  zhìyìnděngsānwànqiānzhūsānmèimén  jīngāngdìngděngqiānèrbǎizhūsānmèimén  fāng便biànsānmèiliàngbiān  shìděngshìxìng  shìxìngyǒushì  cháng  èr  sān  jìng  zhēn  liùshí  shàn 。’ shìmíngfènbié  shànnán ,‘ hòushēnxìngyǒuliù  cháng  èrjìng  sānzhēn  shí  shàn  liùshǎojiàn 。’ shìmíngfènbié  xiānwèn  duànshàngēnrényǒuxìngzhě ,‘ shìrényǒuláixìng  yǒuhòushēnxìng  shìèrxìngzhàngwèiláimíngwéi  jìngdemíngwéiyǒu 。’ shìmíngfènbié 。‘ láixìng  fēiguò  fēixiànzài  fēiwèilái  hòushēnxìng  xiànzàiwèiláishǎojiànmíngxiànzài  wèijiànmíngwéiwèilái  láiwèiānòuduōluósānmiǎosānshí  xìngyīn  shìguò  xiànzài  wèilái  guǒěr  yǒushìsānshì  yǒufēisānshì  hòushēn  xìngyīn  shìguò  xiànzài  wèilái  guǒshì 。’ shìmíngfènbié 。‘ jiǔzhù  xìngliùzhǒng  cháng  èrshàn  sānzhēn  shí  jìng  liùjiàn  xìngyīn  shìguò  xiànzài  wèilái  guǒshì 。’ shìmíngfènbié 。‘ zhù  xiàzhìliùzhù  xìngshì  zhēn  èrshí  sānjìng  shàn  jiàn  xìngyīn  shìguò  xiànzài  wèilái  guǒshì 。’ shìmíngfènbié 。‘ zhùxiàzhìchūzhù  xìngshì  zhēn  èrshí  sānjìng  jiàn  shànshàn 。’ shànnán  shìzhǒngxìng  liùzhǒngxìng  zhǒngxìng  duànshàngēnréndāngde  deyányǒu  shìmíngfènbié  ruòyǒushuōyánduànshàngēnzhě  dìngyǒuxìng  dìngxìng  shìmíngzhì 。”


jiāyán :“ shìzūn  wénnǎimíngzhì  láijīnzhěyīnyüánérmíngzhì ?”


 shànnán  shuōzhìérnǎishuōzhì  shànnán  shìzhì  yǒuèrzhǒng  zhě  zhēzhǐ  èrzhě  zhù  shì  míngzhì 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  suǒshuō  yǘnmíngyīnshìguò  xiànzài  wèilái  guǒguò  xiànzài  wèilái  fēishìguò  xiànzài  wèilái ?”


yán :“ shànnán  yīnèrzhǒng  zhě  yīn  èrzhě  guǒ  shìyīnyīnshìguò  xiànzài  wèilái  shìguǒyīnshìguò  xiànzài  wèilái  fēiguò  xiànzài  wèilái  shànnán  qièmíngfánnǎoděngjiéshìxìng    xìngyīn  cóngmíngxíngzhūfánnǎodeshànyīn  shìmíngxìng  cóngshànyīnnǎizhìhuòānòuduōluósānmiǎosān  shìjīngzhōngxiānshuō  zhòngshēngxìngxüè  xüèzhěshìmíngxíngděngqièfánnǎo  zhěshìshànyīn  shìshuōcóngzhūfánnǎoshànyīndeānòuduōluósānmiǎosān  zhòngshēngshēnjiēcóngjīngxüèérchéngjiù  xìngěr  tuóhuánrén  tuóhánrénduànshǎofánnǎo  xìng  āhánrén  xìnglào  āluóhànrén  yóushēng  cóngzhīzhìshízhù  yóushú  láixìng  yóu  shànnán  xiànzàifánnǎowéizuòzhàng  lìngzhūzhòngshēngdejiàn  xiāngshānzhōngyǒurěncǎo  fēiqièniújiēnéngshí  xìngěr  shìmíngfènbié 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  zhǒng  liùzhǒng  zhǒngxìng  ruòwèiláiyǒuzhě  yǘnshuōyánduànshàngēnrényǒuxìng ?”


yán :“ shànnán  zhūzhòngshēng  yǒuguò  yīnshì  zhòngshēngxiànzàideshòuguǒbào  yǒuwèilái  wèishēng  zhōngshēngguǒyǒuxiànzàifánnǎo  ruòfánnǎo  qièzhòngshēngyīngdāngliǎoliǎoxiànjiànxìng  shìduànshàngēnrén  xiànzàishìfánnǎoyīnyüánnéngduànshàngēn  wèiláixìngyīnyüánháishēngshàngēn 。”


jiāyán :“ shìzūn  wèiláiyǘnnéngshēngshàngēn ?”

 shànnán  yóudēng  suīwèishēng  néngàn  wèiláizhīshēngnéngshēngzhòngshēng  wèiláixìngshì  shìmíngfènbié 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  ruòyányīnshìxìngzhě  yǘnshuōyánzhòngshēngxìngfēinèifēiwài ?”


yán :“ shànnán  yīnyüánshìshī  xiānshuōzhòngshēngxìngshìzhōngdào ?”


jiāyán :“ shìzūn  shíshī  zhízhòngshēngzhōngdàonéngjiě  wèn 。”


 shànnán  zhòngshēngjiěshìzhōngdào  huòshíyǒujiě  huòyǒujiě  shànnán  wéizhòngshēngdekāijiě  shuōyánxìngfēinèifēiwài    fánzhòngshēnghuòyánxìngzhùyīnzhōngzhōngyǒuguǒ  huòyányīnéryǒuyóukōng  shìláishuōzhōngdào  zhòngshēngxìngfēinèiliù  fēiwàiliù  nèiwàimíngwéizhōngdào  shìláixüānshuō :‘ xìngshìzhōngdào  fēinèifēiwàimíngzhōngdào 。’ shìmíngfènbié 

   shànnán  yǘnmíngwéifēinèifēiwài  shànnán  huòyán :‘ xìngshìwàidào    liàngjié  zàiwàidàozhōngduànzhūfánnǎo  diàoxīn  jiàohuàzhòngshēng  ránhòunǎideānòuduōluósānmiǎosān  shìxìngshìwàidào 。’ huòyán :‘ xìngshìnèidào    suīliàngjiézhōngxiūwàidào  ruònèidàonéngānòuduōluósānmiǎosān  shìxìngshìnèidào 。’ shìláizhēèrbiān  shuōyán :‘ xìngfēinèifēiwài  míngnèiwài  shìmíngzhōngdào 。’ shìmíngfènbié 


   shànnán  huòyán :‘ xìngshìláijīngāngzhīshēn  sānshíèrxiàng  shízhǒnghǎo    kuáng 。’ huòyán :‘ xìngshìshí  suǒwèi  bēisānniànchù  shǒuléngyánděngqièsānmèi    yīnshìsānmèishēngjīngāngshēn  sānshíèrxiàng  shízhǒnghǎo 。’ shìláizhēèrbiān  shuōyán :‘ xìngfēinèifēiwài  míngnèiwài  shìmíngzhōngdào 。’ shìmíngfènbié 


   shànnán  huòyǒushuōyán :‘ xìngshìnèishànwéi    shànwéinéngānòuduōluósānmiǎosān  shìxìngshìnèishànwéi 。’ huòyǒushuōyán :‘ xìngshìcóngwén    cóngwénnéngnèishànwéi  ruòwénwéi  shìxìngshìcóngwén 。’ shìláizhēèrbiān  shuōyán :‘ xìngfēinèifēiwài  míngnèiwài  shìmíngzhōngdào 。’


   shànnán  yǒushuōyán :‘ xìngshìwài  wèitánluó  cóngtánluódeānòuduōluósānmiǎosān  shìshuōyántánluóshìxìng 。’ huòyǒushuōyán :‘ xìngshìnèi  wèiluó    shìshì  dāngzhīxìngyīnguǒ  shìshuōyánluóshìxìng 。’ shìláizhēèrbiān  shuōyán :‘ xìngfēinèifēiwài  nèiwài  shìmíngzhōngdào 。’


   shànnán  huòyǒushuōyán :‘ xìngzàinèi  shìéshàngbǎozhū    chángjìngbǎozhū  shìshuōyánxìngzàinèi 。’ huòyǒushuōyán :‘ xìngzàiwài  pínbǎozàng    fāng便biànjiàn  xìngěr  zàizhòngshēngwài  fāng便biànérjiànzhī 。’ shìláizhēèrbiān  shuōyán :‘ xìngfēinèifēiwài  nèiwài  shìmíngzhōngdào 。’


 shànnán  zhòngshēngxìngfēiyǒufēi  suǒzhě  xìngsuīyǒu  fēikōng    shìjiānkōngsuīliàngshànqiǎofāng便biànjiàn  xìngjiàn  shìsuīyǒu  fēikōng  xìngsuī  tóngjiǎo    guīmáojiǎo  suīliàngshànqiǎofāng便biànshēng  xìngshēng  shìsuī  tóngjiǎo  shìxìngfēiyǒufēi  yǒu  yǘnmíngyǒu  qièyǒu  shìzhūzhòngshēngduànmièyóudēngyàn  nǎizhìdeānòuduōluósānmiǎosān  shìmíngyǒu  yǘnmíng  qièzhòngshēngxiànzàiwèiyǒuqièchángjìng  shìmíng  yǒushìzhōngdào  shìshuōzhòngshēngxìngfēiyǒufēi 


 shànnán  ruòyǒurénwèn :‘ shìzhǒngzizhōngyǒuguǒguǒ ?’ yīngdìngyán :‘ yǒu    zhīwàinéngshēngguǒ  shìmíngyǒu  wèichū  shìmíng  shìyǒu  suǒzhě  shíjiéyǒu  shì 。’ zhòngshēngxìngshì  ruòyánzhòngshēngzhōngbiéyǒuxìngzhě  shìrán    zhòngshēngxìng  xìngzhòngshēng  zhíshí  yǒujìngjìng  shànnán  ruòyǒuwènyán :‘ shìnéngshēngguǒ  shìguǒnéngshēng ?’ yīngdìngyán :‘ shēngshēng 。’”


 shìzūn  shìrénshuōzhōngyǒulào  shìyǘn ?”


 shànnán  ruòyǒushuōyán  zhōngyǒulàoshìmíngzhízhuó  ruòyánlàoshìmíngwàng  shìèrshìyīngdìngshuōyányǒu  míngyǒu  cóngshēnglào  yīnshì  guǒshìlào  shìmíngwéiyǒu  yǘnmíng  wèi  yòngtóng  bìng  lěngbìnglào  shēnglěngbìng  làoshēngbìng  shànnán  ruòyánzhōngyǒulàoxìngzhě  shìlào  làoshì  xìngshì  yīnyüán  zàixiānchū  làoxiānshēng  ruòyǒuyīnyüán  qièshìrénshuō  ruòyīnyüán  làoxiānchū  ruòlàoxiānchū  shéizuò  lào  shēng  shú    shìzhīlàoxiānjīnyǒu  ruòxiānjīnyǒu  shìcháng  shànnán  ruòyǒushuōyán  yǒulàoxìngnéngshēnglào  shuǐlàoxìngshēnglào  shìrán    shuǐcǎoyǒulàozhīxìng  suǒzhě  yīnshuǐcǎochūlào  ruòyánzhōngdìngyǒulàoxìng  shuǐcǎozhě  shìmíngwàng    xīnděng  yánwàng  shànnán  ruòyánzhōngdìngyǒulàozhě  làozhōngyīngdìngyǒuxìng  yīnyüán  zhōngchūlào  làochū  ruòyīnyüán  dāngzhīshìlàoběnjīnyǒu  shìzhìzhěyīngyán :‘ zhōngfēiyǒulàoxìng  fēilàoxìng 。’ shànnán  shìláishìjīngzhōngshuōshìyán :‘ qièzhòngshēngdìngyǒuxìngshìmíngwèizhù  ruòxìngshìmíngwàng  zhìzhěyīngshuōzhòngshēngxìngyǒu 。’

 shànnán  shìshēngyǎnshí  děngwéi  yǎn    míng    shìyǎnshíxìng  fēiyǎn  fēi  fēimíng  fēi  cóng便biànchūshēng  shìyǎnshí  běnjīnyǒu  yǒuhái  shìdāngzhīyǒuběnxìng  zhōnglàoxìngshì  ruòyǒushuōyán  shuǐlàoxìngchūlào  shìzhōngdìngyǒulàoxìng  shìrán    shànnán  qièzhūyīnguǒ  fēiyīnshēngqièguǒ  fēiqièguǒcóngyīnshēng  shànnán  cóngshìshēngyǎnshí  shuōcóngshìyīngshēngěrshí  shànnán  fāng便biàn  zhōngdelào  làochūshēngdeshì  yàofāng便biàn  shànnán  zhìzhějiànfāng便biàncóngdelào  wèideshēngyīngshìfāng便biàn  shànnán  shìshìjīngzhōngshuō  yīnshēngyǒu  yīnmiè  shànnán  yánxìngjiǎn  nénglìngfēijiǎn使shǐjiǎn  ruòfēijiǎnxiānyǒujiǎnxìng  shìréngèngqiúyán  ruòxiānzhě  dāngzhīxiānjīnyǒu  yüánérjiǎn  ruòyánqièjiǎnzhījiēyǒujiǎnxìng  wēizhī  yóuwēixìng  yánnénglìngjiǎn  ruòběnxìng  suīyǒuyán  nénglìngjiǎn  zhǒngziyǒu  yüánwàiérzēngzhǎngjīngzhī  yánxìngěrzhě  shìrán    jiǎnzhīxiānyǒujiǎnxìngzhě  yányīngyǒuwēijiǎnxìng  shìyánruòyǒushìèrxìng  yīnyüán  jiǎnyòng  shìzhīyánběnèrxìng  yán  qièjiǎnzhīshì  ruòyánwàizhǒngnéngzēngzhǎngnèizhě  shìrán    shuō  cóngfāng便biànzhōngdelào  shēng  nǎizhìqièzhūjiēshìfēifāng便biàn  shì  ruòshuōcóngwàizēngnèi  jiàncóngnèizēngwài  shīshāguǒxiānxíngzhì  jiànmǎoxīngshíguǒchūshēngchángcùn  shìguǒzhěshíyīnwàizēng 


 shànnán  suǒshuōshíèrjīng  huòsuíshuō  huòsuíshuō  huòsuíshuō 


 yǘnmíngwéisuíshuō  bǎiqiūwènshè :‘   shuōshēnyīn  zhěshì ?’ shèyán :‘ zhū  děngdezhèngjiětuō  yīngshízhī  yüánfāngzuòshìwèn ?’ yǒuqiūyán :‘   wèihuòzhèngjiětuōshí  wèimíngshìshēnyīn  zuòshìguānshí  āluóhànguǒ 。’ yǒushuōyán :‘   wèihuòzhèngjiětuōshí  wèiàimíngshìshēnyīn  zuòshìguānshí  āluóhànguǒ 。’ huòyǒushuōyán  xíng  shí  míng  liù  chù  shòu  ài    yǒu  shēng  yǐnshíshìshēnyīn  ěrshí  bǎiqiūshuōsuǒjiě  gòngwǎngsuǒ  shǒu  yòuràosān  bài  qüèzuòmiàn  shàngsuǒjiěxiàngshuōzhī  shèbáiyán :‘ shìzūn  shìzhūrénshéishìzhèngshuō  shéizhèngshuō ?’ gàoshè :‘ shànzāi  shànzāi  qiūfēizhèngshuō 。’ shèyán :‘ shìzūn  yǘn ?’ yán :‘ shè  wéijièzhòngshēngshuōyán  shìshēnyīn 。’ shìděngjīngmíngsuíshuō 


 yǘnmíngwéisuíshuō  zhāluózhǎngzhě  láizhìsuǒzuòshìyán :‘ tán  zhīhuàn  ruòzhīhuànzhěhuànrén  ruòzhīzhěfēiqièzhì 。’ yán :‘ zhǎngzhě  zhīhuànzhīrénmínghuànrén ?’ zhǎngzhěyán :‘ shànzāi  shànzāi  zhīhuànzhīrénshìhuànrén 。’ yán :‘ zhǎngzhě  shèwèiguónèi  wángyǒuzhāntuóluó  míngyüē  zhī ?’ zhǎngzhěyán :‘ tán  jiǔzhīzhī 。’ yán :‘ jiǔzhīzhě  deshìzhāntuóluó ?’ zhǎngzhěyán :‘ tán  suīzhīshìzhāntuóluó  ránshēnfēizhāntuóluó 。’ yán :‘ zhǎngzhě  deshì  zhīzhāntuóluófēizhāntuóluó  jīnzhīhuànérfēihuàn  zhǎngzhě  shízhīhuàn  zhīhuànrén  zhīhuànguǒbào  zhīhuànshù  zhīshā  zhīshārén  zhīshāguǒbào  zhīshājiětuō  nǎizhìzhīxiéjiàn  zhīxiéjiànrén  zhīxiéjiànguǒbào  zhīxiéjiànjiětuō  zhǎngzhě  ruòshuōfēihuànzhīrénmíngwéihuànrén  fēixiéjiànrénshuōxiéjiànrén  liàngzuì 。’ zhǎngzhěyán :‘ tán  suǒshuō  dezuì  jīnsuǒyǒuxiāngshàng  xìnglìngwángzhīshì 。’ yán :‘ zhǎngzhě  shìzuìyīnyüánshīcái  nǎidāngyīnshìduòsānèdào 。’ shìshízhǎngzhěwénèdàomíng  xīnshēngkǒng  báiyán :‘ shèngrén  jīnshī  huòzuì  shèngrénjīnzhěshìqièzhì  yīngdānglezhīhuòjiětuō  dāngyǘndetuō  饿èguǐ  chùshēng ?’ ěrshí  wéishuōzhēn  zhǎngzhěwéntuóhuánguǒ  xīnshēngcánkuì  xiàngchànhuǐ :‘ běnchī  fēihuànrénéryánshìhuàn  cóngjīnguīsānbǎo 。’ yán :‘ shànzāi  shànzāi  zhǎngzhě 。’ shìmíngsuíshuō 


 yǘnmíngwéisuíshuō  suǒshuō  qièshìjiānzhìzhěshuōyǒu  shuōyǒu  zhìzhěshuō  shuō  shìjiānzhìrénshuōyǒucháng    duàn  shuōyǒu  shìjiānzhìrénshuōyǒuchángjìng  yǒushìchù  shìshuōshìchù  shìmíngsuíshuō 


 shànnán  suǒshuō  shízhùshǎojiànxìng  shìmíngsuíshuō  míngshǎojiàn  shízhùdeshǒuléngyánděngsānmèisānqiānmén  shìliǎoliǎozhīdāngdeānòuduōluósānmiǎosān  jiànqièzhòngshēngdìngdeānòuduōluósānmiǎosān  shìshuōshízhùshǎofēnjiànxìng  shànnán  chángxüānshuōqièzhòngshēngyǒuxìng  shìmíngsuíshuō  qièzhòngshēngduànmiè  nǎizhìdeānòuduōluósānmiǎosān  shìmíngsuíshuō  qièzhòngshēngyǒuxìng  fánnǎonéngjiàn  shuōshì  shuōěr  shìmíngsuíshuō 

 shànnán  láihuòshíwéishuōliàng  jīngzhōngshuō  qièfànxíngyīnshànzhīshí  qièfànxíngyīnsuīliàng  shuōshànzhīshíshèjìn  suǒshuō  qièèxíng  xiéjiànwéiyīn  qièèxíngyīnsuīliàng  ruòshuōxiéjiànshèjìn  huòshuōānòuduōluósānmiǎosān  xìnxīnwéiyīn  shìyīnsuīliàng  ruòshuōxìnxīnshèjìn  shànnán  láisuīshuōliàngzhūwéixìng  rányīn    jiè 


 shànnán  láishuōwéizhòngshēng  yǒuzhǒng  zhě  yīn  èrzhě  guǒ  sānzhě  yīnguǒ  zhě    zhě  yīngshuō  liùzhě  shìliú  zhě   


 yǘnmíngyīn  xiànzàiyīnzhōngshuōwèiláiguǒ  suǒshuō :‘ shànnán  jiànzhòngshēngshānǎizhìxíngxiéjiàn  dāngguānshìrénrén  shànnán  ruòyǒuzhòngshēngshāshēngnǎizhìxiéjiàn  dāngguānshìrénshìtiānrén 。’ shìmíngyīn 


 yǘnguǒ  xiànzàiguǒzhōngshuōguòyīn  jīngzhōngshuō :‘ shànnán  suǒjiàn  pínqióngzhòngshēngyánmàochǒulòudezài  dāngzhīshìréndìngyǒujiè  xīn  chēnxīn  cánkuìxīn  ruòjiànzhòngshēngduōcái  zhūgēnwán  wēizài  dāngzhīshìréndìngyǒujiè  shī  jīngqín  cánkuì  yǒuchēn 。’ shìmíngguǒ 


 yǘnyīnguǒ  jīngzhōngshuō :‘ shànnán  zhòngshēngxiànzàiliùchùyīnshìmíngguòguǒ  láishuōmíngzhīwéi  shìyīnyüándewèiláiguǒ 。’ shìmíngyīnguǒ 


 yǘn  shuōshīziwángzhěshēn  xiàngwáng  lóngwáng  zhìduōluóshù  bǎo  hǎi  shān      chuánshī  dǎoshī  diàozhàng  shì  niúwáng  luómén  shāmén  chéng  duōluóshù  shìjīng  míngwéi 


 yǘnyīng  jīngzhōngshuō  tiān  hǎi  wéiwángshuōfāngshānlái  wéi鹿yōushuō  ruòsuōluóshùnéngshòujiè  shòuréntiānzhī  shuōshízhùyǒu退tuìzhuǎnxīn  shuōláiyǒuèrzhǒng  níngshuōtuóhuánrénduòsānèdào  shuōshízhùyǒu退tuìzhuǎnxīn  shìmíngyīng 


 yǘnshìliú  suǒshuō  nán  xiǎo  láizuò  chēchéng  fángshè  píng  zhòngshēng  chángjìng  jǖnlín  chéng  huànhuàsàn  shìmíngshìliú 


 yǘn  huǐjìnzhīrén  lìngchíjìnjiè  zàntàntuóhuánrén  lìngzhūfánshēngshànxīn  zàntàn  wèilìngzhòngshēngxīn  shuōsānèdàosuǒyǒunǎo  wèilìngxiūzhūshàn  shuōqièshāo  wéiwéiqièyǒuwéi  ěr  shuōzhūzhòngshēngyǒuxìng  wèilìngqièfàng  shìmíng 


 shànnán  láiyǒusuí  láixìngyǒuèrzhǒng  zhě  yǒu  èrzhě    yǒuzhě  suǒwèisānshíèrxiàng  shízhǒnghǎo  shí  suǒwèi  sānniànchù  bēi  shǒuléngyánděngliàngsānmèi  jīngāngděngliàngsānmèi  fāng便biànděngliàngsānmèi  zhìyìnděngliàngsānmèi  shìmíngwéiyǒu  zhě  suǒwèiláiguòzhūshàn  shàn    yīnguǒbào  fánnǎo  yīn  shíèryīnyüán  shìmíngwéi  shànnán  yǒu  shànshàn  yǒulòulòu  shìjiānfēishìjiān  shèngfēishèng  yǒuwéiwéi  shíshí  jìngfēijìng  zhèngfēizhèng  jièfēijiè  fánnǎofēifánnǎo  fēi  shòufēishòu  yǒufēiyǒu  sānshìfēisānshì  shífēishí  chángcháng      jìngjìng  shòuxiǎngxíngshífēishòuxiǎngxíngshí  nèifēinèi  wàifēiwài  shíèryīnyüánfēishíèryīnyüán  shìmíngláixìngyǒu  nǎizhìchǎnxìngyǒushì 


 shànnán  suīshuōyánqièzhòngshēngyǒuxìng  zhòngshēngjiěshìděngsuí  shànnán  shìzhě  hòushēnshàngnéngjiě  kuàngèrchéng  shànnán  wǎngshízàishéjüéshān  gònglùnshì  shèděngbǎishēngwénshìshìzhōngdōushízhī  kuàngchūshì  shànnán  huòyǒuxìng  chǎnyǒu  shàngēnrén  huòyǒuxìng  shàngēnrényǒu  chǎn  huòyǒuxìng  èrrényǒu  huòyǒuxìng  èrrén  shànnán  zhūruòjiěshìzhě  yīngnányánchǎnréndìngyǒuxìng  dìngxìng  ruòyánzhòngshēngyǒuxìng  shìmíngláisuí  láishìsuí  zhòngshēngyǘnxiàngzuòjiě 


 shànnán  héngzhōngyǒuzhòngshēng  zhě  chángméi  èrzhě  zànchūháiméi  sānzhě  chūzhù  zhě  chūbiànguānfāng  zhě  biànguānxíng  liùzhě  xíngzhù  zhě  shuǐxíng  yánchángméizhě  suǒwèi  shòuè  shēnzhòngchùshēn  shìchángméi  zànchūháiméizhě  shìshòuè  shēnzhòngchùqiǎn  zànjiànguāngmíng  yīnguāngzànchū  zhòngháiméi  chūzhùzhě  wèichí  shēnchǔqiǎnshuǐ  jiànguāngmíngchūzhù  biànguānfāngzhě  suǒwèi [  +  ]   wèiqiúshí  biànguānfāng  shìguānfāng  guānxíngzhě  wèishì [  +  ]   yáojiànwèishìshí  xíngzhī  guānxíng  xíngzhùzhě  shì  deshí  便biàntíngzhù  xíngzhù  shuǐxíngzhě  shìguī 

 shànnán  shìwēimiàonièpán  zhōngyǒuzhǒngzhòngshēng  cóngchūchángméinǎizhì  huòhuòchū  yánchángméizhě  yǒurénwénshì  nièpánjīng 》, láichángzhùyǒubiàn  chángjìng  zhōngjìngnièpán  qièzhòngshēngyǒuxìng  chǎnrén  bàngfāngděngjīng  zuòzuì  fànchóngjìndāngdechéngzhīdào  tuóhuán  tuóhán  āhán  āluóhàn  zhīděngdāngdechéngānòuduōluósānmiǎosān  wénshì  shēngxìnxīn  zuòshìniàn  zuòshìniàn  便biànzuòshìyán :‘ shìnièpándiǎn  wàidàoshū  fēishìjīng 。’ shìréněrshí  yüǎnshànyǒu  wénzhèng  suīshídewénnéngwéi  suīwéiwéishàn  shànèzhù  èzhùzhěyǒuliùzhǒng  zhě  è  èrzhě  shàn  sānzhě    zhě  zēngyǒu  zhě  nǎo  liù  shòuèguǒ  shìmíngwéiméi  míngméi  shànxīn  chángxíngè  xiūduìzhì  shìmíngwéiméi  suǒyánèzhě  shèngrén  xīnshēngwèi  shànrényüǎn  zhòngshēng  shìmíngwéiè  yánshànzhě  néngshēngliàngèguǒbào  chángwéimíngsuǒchánrào  èrénwéiděng  yǒuxiūshànzhūfāng便biàn  xīndiāndǎochángcuòmiù  shìmíngshàn  yánzhě  chángshēnkǒu  jìngzhòngshēng  zēngshàn  yüǎnshàn  shìmíng  yánzēngyǒuzhě  shàngsānrénsuǒxíngzhī  néngzēng  chùshēng  饿èguǐ  néngxiūjiětuōzhī  shēnkǒuyànzhūyǒu  shìmíngzēngyǒu  yánnǎozhě  shìrénxíngshàngshì  nénglìngshēnxīnèrshìfán  yüǎnjìng  míngwéi  shòubàomíngwéi  shāozhūzhòngshēngmíngwéi  shāozhūshànmíngwéi  shànnán  xìnxīnqīngliáng  shìrén  shìmíng  yánshòuèguǒzhě  shìrénxíngshàngshì  duò  饿èguǐ  chùshēng  shànnán  yǒusānèshìmíngèguǒ  zhě  fánnǎoè  èrzhě  è  sānzhě  bàoè  shìmíngshòuèguǒbào  shànnán  shìrénshàngliùshì  néngduànshàngēn  zuòzuì  néngfànchóng  néngbàngsānbǎo  yòngzhòngsēng  néngzuòzhǒngzhǒngfēizhīshì  shìyīnyüán  chénzàiā  suǒshòushēnxíngzòng广guǎngwànqiānyóuyán  shìrénshēnkǒuxīnzhòngnéngchū    xīnnéngshēngshàn  suīyǒuliàngzhūchūshì  wénjiàn  míngchángméi  héngzhōng 


 shànnán  suīshuōchǎnděngmíngwéichángméi  yǒuchángméifēichǎn  zhěshì  rénwéiyǒu  xiūshījièshàn  shìmíngchángméi  shànnán  yǒushànshìhuòèguǒ  děngwéi  zhě  wèishèngsòngjīngdiǎn  èrzhě  wèiyǎngshòuchíjìnjiè  sānzhě  wèishǔérxíngshī  zhě  wèifēixiǎngfēifēixiǎngchùniànwéi  shìshànshìdeèguǒbào  ruòrénxiūshìshì  shìmíngméiháichū  chūháiméi  míngméi  sānyǒu  míngchū  jiànmíng  míngzhě  shìwénjièshīdìng  háiméi  zēngzhǎngxiéjiànshēngjiāomàn  shìjīngzhōngshuō 


 ruòyǒuzhòngshēngzhūyǒu  wèiyǒuzàozuòshànè 


shìrénsuìshīnièpándào  shìmíngzànchūháiméi 


xínghēiànshēnghǎi  suīdejiětuōfánnǎo 


shìrénháishòuèguǒbào  shìmíngzànchūháiméi 


 shànnán    yīnjiànguāngzànchūshuǐ  shēnzhòngháichén  shàngèrrénshì  shànnán  huòyǒurénzhùsānyǒu  shìmíngwéiméi  wénshì  nièpánjīng  shēngxìnxīn  shìmíngwéichū  yīnyüánmíngzhīwéichū  wénshìjīng  yüǎnè  xiūshàn  shìmíngwéichū  shìrénsuīxìn  yīnyüánxìn  shìrénsuīxìnbānnièpánchángjìng  yánláishēncháng      jìng  láiyǒuèrzhǒngnièpán  zhě  yǒuwéi  èrzhě  wéi  yǒuwéinièpánchángjìng  wéinièpányǒuchángjìng  suīxìnxìngshìzhòngshēngyǒu  qièjiēyǒuzhī  shìmíngwéixìn 


 shànnán  xìnyǒuèrzhǒng  zhě  xìn  èrzhě  qiú  shìzhīrénsuīyǒuxìn  néngtuīqiú  shìmíngwéixìn  xìnyǒuèr    cóngwénshēng  èr  cóngshēng  shìrénxìnxīncóngwénérshēng  cóngshēng  shìmíngwéixìn  yǒuèrzhǒng    xìnyǒudào  èr  xìndezhě  shìrénxìnxīnwéixìnyǒudào  dōuxìnyǒudàozhīrén  shìmíngwéixìn  yǒuèrzhǒng  zhě  xìnzhèng  èrzhě  xìn  yányǒuyīnguǒ  yǒusēng  shìmíngxìnzhèng  yányīnguǒ  sānbǎoxìng  xìnzhūxiélánděng  shìmíngxìn  shìrénsuīxìnsēngbǎo  xìnsānbǎotóngxìngxiàng  suīxìnyīnguǒ  xìndezhě  shìmíngwéixìn 


 shìrénchéngjiùxìn  suǒshòujìnjiè  yīnyüánmíng  yīn  suǒjìnjiè  yīnyüánmíng  jièyǒuèrzhǒng    wēijiè  èr  cóngjièjiè  shìrénwéiwēiděngjiè  cóngjièjiè  shìmíngwéijiè  yǒuèrzhǒng  zhě  zuòjiè  èrzhě  zuòjiè  shìrénwéizuòjiè  zuòjiè  shìmíngwéijiè  yǒuèrzhǒng    cóngshēnkǒudezhèngmìng  èr  cóngshēnkǒudezhèngmìng  shìrénsuīcóngshēnkǒu  dezhèngmìng  shìmíngwéijiè  yǒuèrzhǒng  zhě  qiújiè  èrzhě  shèjiè  shìrénwéiqiúyǒuzhījiè  deshèjiè  shìmíngwéijiè  yǒuèrzhǒng  zhě  suíyǒu  èrzhě  suídào  shìrénwéisuíyǒuzhījiè  suídào  shìmíngwéijiè  yǒuèrzhǒng  zhě  shànjiè  èrzhě  èjiè  shēnkǒushànshìmíngshànjiè  niújiè  gǒujièshìmíngèjiè  shìrénshēnxìnshìèrzhǒngjièyǒushànguǒ  shìmíngwéijiè 

 shìrénxìn  jièèrshì  suǒxiūduōwén  yǘnmíngwéiwén  láisuǒshuōshíèrjīng  wéixìnliù  xìnliù  shìmíngwéiwén  suīshòuchíshìliùjīng  néngsòngwèijiěshuō  suǒ  shìmíngwéiwén  yòushòushìliùjīng  wèilùn  wèishèng  wèiyǎng  wèizhūyǒu  chísòngshuō  shìmíngwéiwén  shànnán  jīngzhōngshuōwén  yǘn  ruòyǒuqiūshēnkǒushàn  xiānnénggòngyǎngshàngzhūshīyǒuzhīrén  shìzhūshīděngshìrénsuǒshēngàiniànxīn  shìyīnyüánjiàoshòujīng  shìrénzhìxīnshòuchísòng  chísònghuòzhìhuì  zhìhuìnéngshànwéiérzhù  shànwéizhèng  zhèngshēnxīnjìng  shēnxīnshēngxīn  xīnyīnyüánxīndìng  yīndedìngdezhèngzhījiàn  zhèngzhījiànzhūyǒuzhōngxīnshēngyànhuǐ  huǐzhūyǒunéngjiětuō  shìrényǒushìděngshì  shìmíngwéiwén 


 shìrénshìsānshì  shī  shīyǒuèrzhǒng  zhě  cáishī  èrzhě  shī  shìrénsuīxíngcáishī  wèiqiúyǒu  suīxíngshī    jìnshuō  wèishèng  shìmíngwéishī  cáièrshī  yǒuèrzhǒng  zhě  shèng  èrzhě  fēishèng  shèngzhěshīqiúguǒbào  fēishèngshīqiúguǒbào  shèngzhěshīwéizēngzhǎng  fēishèngshīwéizēngzhūyǒu  shìzhīrénwéizēngcáiérxíngcáishī  wèizēngyǒuérxíngshī  shìmíngwéishī    shìrénshòuliùjīng  jiànshòuzhěérgōngzhī  shòuzhěgōng  shìmíngwéishī 


 shìrénshàngshì  suǒxiūzhìhuì  zhìhuìzhīxìngxìngnéngfēnbié  shìrénnéngfēnbiéláishìchángcháng  láinièpánjīngzhōngshuōyán :‘ láishìjiětuō  jiětuōshìlái  láishìnièpán  nièpánshìjiětuō 。’ shìzhōngnéngfēnbié 。‘ fànxíngshìlái  láishìbēishè  bēishèshìjiětuō  jiětuōshìnièpán  nièpánshìbēishè 。’ shìzhōngnéngfēnbié  shìmíngwéizhì    néngfēnbiéxìng 。‘ xìngshìlái  láishìqiègòngzhī  gòngzhīshìjiětuō  jiětuōshìnièpán  nièpánshìgòngzhī 。’ shìzhōngnéngfēnbié  shìmíngwéizhì    néngfēnbiémièdào  néngfēnbiézhēnzhīshèngxíng  zhīshèngxíngzhīlái  zhīláizhījiětuō  zhījiětuōzhīnièpán  shìmíngwéizhì 


 shìrénshìshì  yǒuèrzhǒng    zēngshàn  èr  zēngè  yǘnmíngwéizēngzhǎngè  shìrénjiàn  yánérshēngzhùxīn  tóngxíngzhōngwèiwéishèng  shìqīnjìntóngèyǒu  qīnjìndegèngwén  wénxīnxīnrǎnzhù  jiāomànduōxíngfàng  yīnfàngqīnjìnzàijiā  wénshuōzàijiāzhīshì  yüǎnqīngjìngchūjiāzhī  shìyīnyüánzēngzhǎngè  zēngèshēnkǒuděngjìng  sānjìngzēngzhǎng  chùshēng  饿èguǐ  shìmíngzànchūháiméi  zànchūháiméizhě  zhōngshéishì  wèiduō  qiū  wǎnshǒuqiū  shànxīngqiū  shèqiū  mǎn宿qiū  qiū  kuàngqiū  fāngqiū  mànqiū  jìngjiézhǎngzhě  qiúyǒuyōusāi  shèshìzhǒng  xiàngzhǎngzhě  míngchēngyōu  guāngmíngyōu  nántuóyōu  jǖnyōu  língyōu  shìděngrénmíngwéizànchūháiméi  jiànmíngchū  shēnzhòngméi 


 èrzhīrén  shēnzhījiànxíng  qiújìnshànyǒu  jìnshànyǒuwèiwén  wénshòu  shòushànwéi  shànwéinéngzhù  zhùzēngzhǎngshàn  zēngshànzhōngméi  shìmíngwéizhù  zhōng  shéishì  wèishè  jiǎnlián  āruòjiāochénděngqiū  shèděngbǎiqiū  ā [ shǎo /  ] lóutuó  tóngjiā  jiā  shíjiā  shòutánqiū  zhāluóhuáqiū  shèngqiū  shíqiū  qiū  tuóqiū  jìngqiū  退tuìzhuǎnqiū  pínsuōluówáng  zhǎngzhě  duōzhǎngzhě  shìnán  pínduō  shǔlángzhǎngzhězi  míngchēngzhǎngzhě  zhǎngzhě  shīzijiāngjǖn  yōuzhǎngzhě  dāozhǎngzhě  wèiyōu  shànzhùyōu  àiyōu  yǒngjiànyōu  tiāndeyōu  shànshēngyōu  shēnyōu  niúdeyōu  kuàngyōu  yōu  shìděngqiū  qiū  yōusāi  yōu  míngwéizhù  yǘnwéizhù  chángjiànshànguāngmíng  shìyīnyüán  ruòchūshìruòchūshì  shìděngrénzhōngzàoè  shìmíngwéizhù    jiànguāngmíngchénméi  shìděngzhòngshì  shìjīngzhōngshuō 


 ruòrénshànnéngfēnbié  zhìxīnqiúshāménguǒ 


ruònéngqièyǒu  shìrénmíngwéizhù 


ruònénggòngyǎngliàng  néngliàngshìxiūdào 


ruòshòushìfàng  shìrénmíngwéizhù 


qīnjìnshànyǒutīngzhèng  nèishànwéizhù 


jiànguāngmíngxiūdào  huòjiětuōānyǐnzhù