大众学佛网
大众学佛网
涅槃经原文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第三十一卷 南本大般涅槃经注音

导读:第三十一卷 南本大般涅槃经迦葉菩萨品第二十四之一迦葉菩萨白佛言:“世尊,如来怜愍一切众生,不调能调,不净能净,无归依者能作归依,未解脱者能令解脱,得八自在,为大医师,...

第三十一卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第三十一卷

jiāpǐnèrshízhī


jiābáiyán :“ shìzūn  láiliánmǐnqièzhòngshēng  diàonéngdiào  jìngnéngjìng  guīzhěnéngzuòguī  wèijiětuōzhěnénglìngjiětuō  zài  wèishī  zuòyàowáng  shànxīngqiūshìshízi  chūjiāzhīhòushòuchísòngfēnbiéjiěshuōshíèrjīng  huàijièjiéhuòchán  yǘnláishuōshànxīngshìchǎn  xiàzhīrén  jiézhùzhìrén  láixiānwéiyǎnshuōzhèng  hòuwéi  láishìzūnruònéngjiùshànxīngqiū  yǘnmíngyǒumǐn  yǒufāng便biàn ?”


yán :“ shànnán  wéiyǒusān  zhě  yǒuxìnshùnxīn  gōngjìng  gēnzhìhuì  shìjiānshìnéngliǎozhī  èr  jìng  xìnshùnxīn  gēnzhìhuì  shìjiānshìnéngliǎozhī  sān  jìng  xìnshùnxīn  dùngēnzhì  ruòjiàogàozhīshí  yīngxiānjiàoshéi  xiānqīnàishéi  dāngxiānjiàoshéizhīshìjiānshì ?”


jiābáiyán :“ shìzūn  yīngxiānjiàoshòuyǒuxìnshùnxīn  gōngjìng  gēnzhìhuì  zhīshìshìzhě  èr  nǎisān  érèrsuīxìnshùngōngjìngzhīxīn  wèiniàn  jiàozhī 。”


 shànnán  láiěr  sānzhě  chū  zhōngshēngwén  hòuchǎn  shíèrjīngxiūduōluózhōngwēizhī  xiānwéizhūshuō  qiǎnjìnzhī  wèishēngwénshuō  shìjiānzhī  wèichǎn  zuìshuō  xiànzàishìzhōngsuī  liánmǐn  wéishēnghòushìzhūshànzhǒngzi  shànnán  sānzhǒngtián  zhě  liú便biàn  zhūshā  shí    zhǒngbǎi  èrzhě  suīshā  shí    liúxiǎnnán  shōushíjiǎnbàn  sānzhě  liúxiǎnnán  duōyǒushā  shí    zhǒng  wèigǎocǎo  shànnán  nóngchūnyüè  xiānzhòngtián ?”


 shìzūn  xiānzhòngchūtián  èrtián  hòusān  chū  shēngwén  hòuchǎn 。”


 shànnán  sān  zhě  wán  èrzhě  lòu  sānzhě    ruòchéngzhìlàoshuǐ  xiānyòngzhě ?”


 shìzūn  yìngyòngwánzhě  yònglòuzhě  hòuzhě  wánjìngzhěsēng  lòushēngwén  chǎn 。”


 shànnán  sānbìngrénzhìsuǒ  zhě  zhì  èrzhě  nánzhì  sān  zhì  shànnán  ruòzhìzhě  dāngxiānzhìshéi ?”


 shìzūn  yīngxiānzhì  èr  hòusān    wèiqīnshǔ  zhìzhěsēng  nánzhìzhěshēngwénsēng  zhìzhěchǎn  xiànzàishìzhōngsuīshànguǒ  liánmǐn  wèizhǒnghòushìzhūshànzhǒngzi 。”


 shànnán  wángyǒusānzhǒng  zhě  diàozhuàng  èrzhě  diào  齿chǐzhuàng  sānzhě  diào  léilǎo  wángruòchéng  dāngxiānzhě ?”


 shìzūn  yīngdāngxiānchéngdiàozhuàng  chéngèr  hòusān 。”


 shànnán  diàozhuàngsēng  èrzhěshēngwénsēng  sānzhěchǎn  xiànzàishìzhōngsuī  liánmǐn  wèizhǒnghòushìzhūshànzhǒngzi  shànnán  shīshíyǒusānrénlái  zhě  guì  cōngmíngchíjiè  èrzhě  zhōngxìng  dùngēnchíjiè  sānzhě  xiàxìng  dùngēnhuǐjiè  shànnán  shìshīzhǔyīngxiānshīshéi ?”


 shìzūn  yīngxiānguìxìng  gēnchíjiè  èr  hòusān  sēng  èrshēngwénsēng  sānchǎn 。”


 shànnán  shīzi  shāxiāngxiàngshíjiējìn  shāěr  shēngqīngxiǎng  zhūláishì  wèizhūchǎn  yǎnshuōshígōngyòngèr 


 shànnán  shízhùwángshèchéng  shànxīngqiūwèigěi使shǐ  chūwéitiānshìyǎnshuōyào  zhīyīnghòushīmián  ěrshí  shànxīngjiǔzuò  xīnshēngèniàn  shíwángshèchéngxiǎonánxiǎoruòzhǐ   :‘ ruòzhǐ  dāngjiāngbáoluóguǐ 。’ ěrshí  shànxīngfǎnbèizhíéryán :‘ chánshì  báoluólái 。’ yán :‘ chīrén  chángwénláishìzūnsuǒwèi ?’ ěrshí  shìyán :‘ shìzūn  shìrénděngdezhōng ?’ yán :‘ jiāoshījiā  shìrénzhě  yǒuxìng  dāngdeānòuduōluósānmiǎosān 。’ suīwéishìshànxīngshuō  érdōuxìnshòuzhīxīn 


 shànnán  shízàijiāshīguóshīluóchéng  shànxīngqiūwèigěi使shǐ  shíchéngshí  liàngzhòngshēngxīnyǎngjiàn  shànxīngqiūxǘnsuíhòuérhuǐmièzhī  néngmièérlìngzhòngshēngshēngshànxīn  chéng  jiǔjiāshèjiàngān  qüándūn  cānshíjiǔzāo  shànxīngqiūjiànéryán :‘ shìzūn  shìjiānruòyǒuāluóhànzhě  shìrénzuìshèng    shìrénsuǒshuōyīnguǒ 。’ yán :‘ chīrén  chángwénāluóhànzhě  yǐnjiǔ  hàirén  kuáng  dào  yín  shìzhīrénshāhài  shídànjiǔzāo  yǘnéryánshìāluóhàn  shìrénshěshēndìngdāngduòā  āluóhànzhěyǒngduànsānè  yǘnéryánshìāluóhàn ?’ shànxīngyán :‘ zhīxìngyóuzhuǎn  lìngshìrénduòā  yǒushìchù 。’ yán :‘ chīrén  chángwénzhūláichéngyánèr ?’ suīwéishìshànxīngshuō  érjüéxìnshòuzhīxīn 

 shànnán  shíshànxīngqiūzhùwángshèchéng  ěrshí  chéngzhōngyǒugānmíngyüē  chángzuòshìyán :‘ zhòngshēngfánnǎoyīnyüán  zhòngshēngjiětuōyīnyüán 。’ shànxīngqiūzuòshìyán :‘ shìzūn  shìjiānruòyǒuāluóhànzhě  dewéishàng 。’ yán :‘ chīrén  degānshífēiluóhàn  néngjiěleāluóhàndào 。’ shànxīngyán :‘ luóhànāluóhànérshēng ?’ yán :‘ chīrén  luóhànshēng  érshēngèxiéjiàněr  ruòyándeshìluóhànzhě  qüèhòudānghuàn宿shítòngér  shēngshíguǐzhōng  tóngxüébèidāngshīzhìhánlínzhōng 。’ ěrshí  shànxīngwǎngdegānzisuǒyán :‘ zhǎnglǎo  jīnzhī  shāméntándānghuàn宿shítòngér  shēngshíguǐzhōng  tóngxüétóngshīdāngshīzhìhánlínzhōng  zhǎnglǎo  hǎoshànwéi  zuòzhūfāng便biàn  dānglìngtánduòwàngzhōng 。’ ěrshí  dewénshì便biànduànshí  cóngchūnǎizhìliù  mǎn便biànshíhēi  shíhēiyǐnlěngshuǐ  yǐnlěngshuǐtòngérzhōng  zhōngtóngxüéshīsàngzhìhánlínzhōng  shòushí饿èguǐzhīxíngzàishībiān  shànxīngqiūwénshìshìzhìhánlínzhōng  jiàndeshēnshòushíxíng  zàishībiānqüándūn  shànxīngyán :‘  ?’ deyán :‘  !’‘ yǘn ?’ yán :‘ yīntòng 。’‘ shéichūshī ?’ yán :‘ tóngxüé 。’‘ chūzhìchù ?’ yán :‘ chīrén  jīnshíshìhánlín ?’‘ děngshēn ?’ yán :‘ deshíguǐshēn  shànxīngtīng  láishàn  zhēn  shí      shànxīng  láikǒuchūshìshí  ěrshíyǘnxìn  ruòyǒuzhòngshēngxìnláizhēnshízhě  dāngshòushēn 。’ ěrshí  shànxīnghuánsuǒ  zuòshìyán :‘ shìzūn  degānmìngzhōngzhīhòushēngsānshísāntiān 。’ yán :‘ chīrén  āluóhànzhěyǒushēngchù  yǘnéryándeshēngsānshísāntiān ?’‘ shìzūn  shísuǒyán  degānshíshēngsānshísāntiān  jīnshòushí饿èguǐzhīshēn 。’ yán :‘ chīrén  zhūláichéngyánèr  ruòyánláiyǒuèryánzhě  yǒushìchù 。’ shànxīngyán :‘ láiěrshísuīzuòshìshuō  shìshìdōushēngxìn 。’ shànnán  chángwéishànxīngqiūshuōzhēnshí  érjüéxìnshòuzhīxīn 


 shànnán  shànxīngqiūsuīsòngshíèrjīnghuòchán  nǎizhìjiězhī  qīnjìnèyǒu退tuìshīchán  shīchánshēngèxiéjiàn  zuòshìshuō :‘     yǒunièpán  shāméntánshànzhīxiāng  shìnéngzhīrénxīn 。’ ěrshígàoshànxīngyán :‘ suǒshuōchūzhōnghòushàn  yánqiǎomiào  zhēnzhèng  suǒshuō  chéngjiùqīngjìngfànxíng 。’ shànxīngqiūzuòshìyán :‘ láisuīwèishuō  érzhēnshíwèiyīnguǒ 。’ shànnán  ruòxìnshìshìzhě  shànxīngqiūjīnzhějìnzàiliánchángòngwǎngwèn 。”


ěrshí  láijiāwǎngshànxīngsuǒ  shànxīngqiūyáojiànlái  jiànshēngèxiézhīxīn  ěxīn  shēngshēnxiànduòā 


 shànnán  shànxīngqiūsuīliàngbǎo  kōngsuǒhuò  nǎizhìzhī  fàng  èzhīshí  yǒurénsuīhǎi  duōjiànzhòngbǎoérsuǒ  fàng  yòuhǎi  suījiànbǎo  ér  huòwéiluóchàèguǐsuǒshā  shànxīngqiūshì    wéièzhīshíluóchàguǐzhīsuǒshāhài  shànnán  shìláiliánmǐn  chángshuōshànxīngduōzhūfàng  shànnán  ruòběnpínqióng  shìrénsuǒsuīshēngliánmǐn  xīnbáo  ruòběn  hòushīcái  shìrénsuǒshēngliánmǐn  xīnhòu  shànxīngqiūshì  shòuchísòngshíèrjīnghuòchán  ránhòu退tuìshīshènliánmǐn  shìshuōshànxīngqiūduōzhūfàng  duōfàngduànzhūshàngēn  zhūyǒujiànwénzhě  shìrénsuǒshēngzhòngliánmǐnxīn  chūhòushīcáizhě  duōniánchángshànxīnggòngxiāngsuízhú  érshēngèxiézhīxīn  èxiéshěèjiàn 


 shànnán  cóngláijiànshìshànxīng  ruòyǒushàngēnmáo  zhōngduànjüéshàngēn  shìchǎn  xiàzhīrén  jiézhù  xüānshuōyīnguǒ  yǒuzuò  ěrnǎiyǒngduànshàngēn  shìchǎn  xiàzhīrén  jiézhù  shànnán  yǒurénméiqīngzhōng  yǒushànzhīshíshǒunáozhī  ruòdetóu便biànchū  jiǔqiúde  ěrnǎi  shì  qiúshànxīngwēishǎoshàngēn便biàn  zhōngqiúzhī  nǎizhìdemáo  shìde 。”


jiāyán :“ shìzūn  láidāngduòā ?”


 shànnán  shànxīngqiūduōyǒujüànshǔ  jiēwèishànxīngshìāluóhàn  shìdàoguǒ  huàièxiéxīn  shànxīngfàngduò  shànnán  jīndāngzhī  láisuǒshuōzhēnshíèr    ruòsuǒdāngduò  ruòduòzhě  yǒushìchù  shēngwén  yüánjüésuǒbiézhě  yǒuèrzhǒng  huòhuòshí  jiǎnliánzàituóguóbiàngàozhūrén  qüèhòutiāndāngjiàng  shíjìng  niúdāngshēngbái  chǎnshínǎichǎn  shēngnánzhě  hòunǎichǎn  shànnán  shànxīngqiūchángwéiliàngzhūzhòngshēngděng  xüānshuōqièshànèguǒ  ěrshíyǒngduànqièshàngēn  nǎizhìyǒumáo  shànnán  jiǔzhīshìshànxīngqiūdāngduànshàngēn  yóugòngzhùmǎnèrshíniányǎnggòngxíng  ruòyüǎnjìnzuǒyòu  shìréndāngjiàoliàngzhòngshēngzàozuòè  shìmíngláijiě 。”


 shìzūn  chǎnbèiyīnyüányǒushàn ?”


 shànnán  chǎnbèiduànshàngēn  zhòngshēngyǒuxìnděnggēn  érchǎnbèiyǒngduànmiè  shì  shāhàiziyóudeshāzuì  shāchǎnyǒushāzuì 。”


 shìzūn  chǎnzhězhōngshàn  shìmíngwéichǎn ?”


yán :“ shì  shì 。”


 shìzūn  qièzhòngshēngyǒusānzhǒngshàn  suǒwèiguò  wèilái  xiànzài  chǎnbèinéngduànwèiláishàn  yǘnshuōyánduànzhūshànmíngchǎn ?”

 shànnán  duànyǒuèrzhǒng  zhě  xiànzàimiè  èrzhě  xiànzàizhàngwèilái  chǎnbèishìèrduàn  shìyánduànzhūshàngēn  shànnán  yǒurénméiqīngzhōng  wéiyǒumáotóuwèiméi  suīmáotóuwèiméi  érmáotóunéngshèngshēn  chǎnbèishì  suīwèiláishìdāngyǒushàngēn  érnéngjiùzhī  wèiláizhīshìsuījiù  xiànzàizhīshìzhī  shìmíngwéijiù  xìngyīnyüánjiù  xìngzhě  fēiguò  fēiwèilái  fēixiànzài  shìxìngduàn  xiǔbàinéngshēng  chǎnbèishì 。”


 shìzūn  chǎnbèiduànxìng  xìngshàn  yǘnshuōyánduànqièshàn ?”


 shànnán  ruòzhūzhòngshēngxiànzàishìzhōngyǒuxìngzhě  míngchǎn  shìjiānzhōngzhòngshēngxìng  xìngshìcháng  sānshìshè  sānshìruòshèmíngwéicháng  xìngwèiláidāngjiàn  yánzhòngshēngyǒuxìng  shì  shízhùzhuāngyán  nǎideshǎojiàn 。”


jiāyán :“ shìzūn  xìngzhěchángyóukōng  láishuōyánwèilái  láiruòyánchǎnbèishànzhě  chǎnbèitóngxüé  tóngshī    qīn  zi  dāngshēngàiniànxīn  shēngzhě  fēishìshàn ?”


yán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  kuàiwèn  xìngzhěyóukōng  fēiguò  fēiwèilái  fēixiànzài  qièzhòngshēngyǒusānzhǒngshēn  suǒwèiguò  wèilái  xiànzài  zhòngshēngwèiláizhuāngyánqīngjìngzhīshēndejiànxìng  shìyánxìngwèilái  shànnán  wéizhòngshēnghuòshíshuōyīnwèiguǒ  huòshíshuōguǒwéiyīn  shìjīngzhōngshuōmìngwéishí  jiànwéichù  wèiláishēnjìngshuōxìng 。”


 shìzūn  suǒshuōshìzhě  shuōyánqièzhòngshēngyǒuxìng ?”


 shànnán  zhòngshēngxìng  suīxiànzàiyán  kōngxìng  suīxiànzàideyán  qièzhòngshēngsuīcháng  érshìxìngchángzhùbiàn  shìjīngzhōngshuō  zhòngshēngxìngfēinèifēiwài  yóukōngfēinèifēiwài  kōngyǒunèiwàizhě  kōngmíngwéiwéicháng  deyánqièchùyǒu  kōngsuīfēinèifēiwài  érzhūzhòngshēngjiēyǒuzhī  zhòngshēngxìngshì  suǒyán  chǎnbèiyǒushànzhě  shìrán    chǎnbèiruòyǒushēn  kǒu      qiú  shī  jiě  shìděngshìxié    qiúyīnguǒ  shànnán  guǒgēnjīngzhīhuáshí  chǎnshì 


 shànnán  láizhīzhūgēn  shìshànnéngfēnbiézhòngshēngshàngzhōngxiàgēn  néngzhīshìrénzhuǎnxiàzuòzhōng  néngzhīshìrénzhuǎnzhōngzuòshàng  néngzhīshìrénzhuǎnshàngzuòzhōng  néngzhīshìrénzhuǎnzhōngzuòxià  shìdāngzhī  zhòngshēnggēnxìngyǒujüédìng  dìng  huòduànshàngēn  duànháishēng  ruòzhūzhòngshēnggēnxìngdìngzhě  zhōngxiānduàn  duànshēng  yīngshuōchǎnbèiduò寿shòumìngjié  shànnán  shìláishuō  qièyǒudìngxiàng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  láizhīzhūgēn  dìngzhīshànxīngdāngduànshàngēn  yīnyüántīngchūjiā ?”


yán :“ shànnán  wǎngchūchūjiāshí  nántuó  cóngānán  diàoduō  luóhóuluó  shìděngbèijiēsuíchūjiāxiūdào  ruòtīngshànxīngchūjiā  réndāngdeshàowángwèi  zàidānghuài  shìyīnyüán  便biàntīngchūjiāxiūdào  shànnán  shànxīngqiūruòchūjiā  duànshàngēnliàngshìdōu  jīnchūjiā  suīduànshàngēnnéngshòuchíjiè  gòngyǎnggōngjìngjiùcháng宿yǒuzhīrén  xiūchūchánnǎizhìchán  shìmíngshànyīn  shìshànyīnnéngshēngshàn  shànshēngnéngxiūdào  xiūdàodāngdeānòuduōluósānmiǎosān  shìtīngshànxīngchūjiā  shànnán  ruòtīngshànxīngqiūchūjiāshòujiè  dechēngwéiláishí 


 shànnán  guānzhòngshēngshànshàn  shìrénsuīshìèr  jiǔnéngduànqièshàngēnshàngēn    shìzhòngshēngqīnshànyǒu  tīngzhèng  shànwéi  xíng  shìyīnyüán  néngduànshàngēnshàngēn  shànnán  láizhīshìrénxiànshìruòwèiláishìshàozhuànglǎoshí  dāngjìnshànyǒutīngshòuzhèngmièdào  ěrshínéngháishēngshàngēn  shànnán  yǒuqüáncūnyüǎn  shuǐgānměigōng  yǒurénwǎngqüánsuǒ  biānyǒuzhìzhěguānshìrén  dìngdāngzhìshuǐsuǒ      láishìzūnguānzhūzhòngshēngshì  shìláimíngwéizhīzhūgēn 。”


ěrshí  shìzūnshǎozhìzhīzhǎoshàng  gàojiāyán :“ shìduō  shífāngshìjièduō ?”


jiābáiyán :“ shìzūn  zhǎoshàngzhěshífāngsuǒyǒu 。”


 shànnán  yǒurénshěshēnháiděirénshēn  shèsānèshēndeshòurénshēn  zhūgēnwánshēngzhōngguó  zhèngxìnnéngxiūdào  xiūdàonéngjiětuō  jiětuōnéngnièpán  zhǎoshàng  shèrénshēnsānèshēn  shèsānèshēnsānèshēn  zhūgēnshēngbiān  xìnxiédǎojiànxiūxiéjiàn  dejiětuōchángnièpán  shífāngjièsuǒyǒu  shànnán  chíjìnjièjīngqínxiè  fànchóng  zuò  yòngsēngmán  zuòchǎn  duànshàngēn  xìnshìděngnièpánjīngdiǎn  zhǎoshàng  huǐjièxièdài  fànchóngjìn  zuòzuì  yòngsēngmán  zuòchǎn  duànzhūshàngēn  xìnshìjīng  shífāngjièsuǒyǒu  shànnán  láishànzhīzhòngshēngshìshàngzhōngxiàgēn  shìchēngzhīgēn 。”

jiābáiyán :“ shìzūn  láishìzhīgēn  shìnéngzhīqièzhòngshēngshàngzhōngxiàgēndùnchābié  zhīxiànzàishìzhòngshēngzhūgēn  zhīwèiláizhòngshēngzhūgēn  shìzhòngshēngmièhòuzuòshìshuō  láijìngnièpán  huòjìngnièpán  huòshuōyǒu  huòshuō  huòyǒuzhōngyīn  huòzhōngyīn  huòshuōyǒu退tuì  huòshuō退tuì  huòyánláishēnshìyǒuwéi  huòyánláishēnshìwéi  huòyǒushuōyánshíèryīnyüánshìyǒuwéi  huòshuōyīnyüánshìwéi  huòshuōxīnshìyǒucháng  huòshuōxīnshìcháng  huòyǒushuōyán  shòunéngzhàngshèngdào  huòshuōzhē  huòshuōshìwéishìjiè  huòshuōsānjiè  huòshuōshīwéishì  huòyǒushuōyánshìyīn  huòyǒushuōyányǒusānwéi  huòyǒushuōyánsānwéi  yǒushuōyánhuòyǒuzào  yǒushuōyánhuòzào  huòyǒushuōyányǒuzuò  huòyǒushuōyánzuò  huòyǒushuōyányǒuxīnshù  huòyǒushuōyánxīnshù  huòyǒushuōyányǒuzhǒngyǒu  huòyǒushuōyányǒuliùzhǒngyǒu  huòyǒushuōyánjièzhāi  yōusāijièshòu  huòyǒushuōyánshòu  huòshuōqiūfànchóngqiūjièzài  huòshuōzài  huòyǒushuōyántuóhuánrén  tuóhánrén  āhánrén  āluóhànrénjiēdedào  huòyánde  huòshuōxìngzhòngshēngyǒu  huòshuōxìngzhòngshēngyǒu  huòyǒushuōyánfànchóngjìn  zuòzuì  chǎnděngjiēyǒuxìng  huòshuōyán  huòyǒushuōyányǒushífāng  huòyǒushuōyánshífāng  láichéngjiùzhīgēnzhě  jīnjüédìngshuō ?”


gàojiā :“ shànnán  shìzhīfēiyǎnshízhī  nǎizhìfēishízhī  nǎishìzhìhuìzhīsuǒnéngzhī  ruòyǒuzhìzhě  shìrénzhōngzuòèr  shìwèizuòèrshuō  zhìzhězuòdìngshuō  érshìzhìwèizuòdìngshuō  shànnán  láisuǒyǒuqièshànxíngwéidiàozhūzhòngshēng  wángsuǒyǒufāngwéiliáozhìqièbìng 


 shànnán  láishìzūnwèiguó  wéishíjié  wèi  wéirén  wèizhònggēn  zhōngzuòèrzhǒngshuō  míngshuōliàngmíng  zhōngshuōliàngmíng  liàngshuōliàngmíng  yǘnmíngshuōliàngmíng  yóunièpán  míngnièpán  míngshēng  míngchū  míngzuò  míngwéi  míngguī  míngzhái  míngjiětuō  míngguāngmíng  míngdēngmíng  míngàn  míngwèi  míng退tuì  míngānchù  míngjìng  míngxiàng  míngèr  míngxíng  míngqīngliáng  míngàn  míngài  míngzhèng  míngzhuó  míng广guǎng  mínggān  míngxiáng  shìmíngmíngzuòliàngmíng  yǘnshuōliàngmíng  yóushì  míngshì  míngjiāoshījiā  míngcuō  mínglántuóluó  míng  míngyīntuóluó  míngqiānyǎn  míngshèzhī  míngjīngāng  míngbǎodǐng  míngbǎochuáng  shìmíngshuōliàngmíng  yǘnliàngshuōliàngmíng  láimíngwéilái  míngmíngāluó  míngmíngsānmiǎosāntuó  míngmíngchuánshī  míngdǎoshī  míngzhèngjüé  míngmíngxíng  míngshīziwáng  míngshāmén  míngluómén  míngjìng  míngshīzhǔ  míngdàoàn  míngwáng  míngxiàngwáng  mínglóngwáng  míngshīyǎn  míngshì  míngwèi  míngbǎo  míngshāngzhǔ  míngdetuō  míngzhàng  míngtiānrénshī  míngfēntuó  míngděng  míngtián  míngzhìhuìhǎi  míngxiàng  míngzhì  shìqièmíng  shànnán  shìmíngliàngzhōngshuōliàngmíng  yǒushuōliàngmíng  suǒwèiyīn  míngwéiyīn  míngdiāndǎo  míngwéi  míngniànchù  míngshí  míngshízhùchù  míngwéiyǒu  míngwéidào  míngwéishí míngzhòngshēng  míngwéishì  míng  míngsānxiūwèishēn  jiè  xīn  míngyīnguǒ  míngfánnǎo  míngjiětuō  míngshíèryīnyüán  míngshēngwén  zhī  míng  饿èguǐ  chùshēng  rén  tiān  míngguò  xiànzài  wèilái  shìmíngshuōliàngmíng 


 shànnán  láishìzūnwéizhòngshēng广guǎngzhōngshuōlüè  lüèzhōngshuō广guǎng  shuōwéishì  shuōshìwéi  yǘnmíngwéi广guǎngzhōngshuōlüè  gàoqiū :‘ jīnxüānshuōshíèryīnyüán  yǘnmíngwéishíèryīnyüán  suǒwèiyīnguǒ 。’ yǘnmíngwéilüèzhōngshuō广guǎng  gàoqiū :‘ jīnxüānshuōmièdào  zhěsuǒwèiliàngzhū  zhěsuǒwèiliàngfánnǎo  mièzhěsuǒwèiliàngjiětuō  dàozhěsuǒwèiliàngfāng便biàn 。’ yǘnmíngwéishuōwéishì  gàoqiū :‘ jīnshēnyǒulǎobìng 。’ yǘnmíngwéishìshuōwéi  gàojiāochén :‘   míngāruòjiāochén 。’ shìsuírén  suí  suíshí  míngláizhīzhūgēn  shànnán  ruòdāngshìděngzuòdìngshuōzhě  dechēngwéiláizhīgēn 


 shànnán  yǒuzhìzhīréndāngzhīxiāngxiàngsuǒ  fēisuǒshèng  qièzhòngshēngsuǒxíngliàng  shìláizhòngzhǒngwéishuōliàngzhī    zhòngshēngduōyǒuzhūfánnǎo  ruò使shǐláishuōxíng  míngláichéngjiùzhīzhūgēn  shìjīngzhōngshuō  zhǒngzhòngshēngyīngháiwéishuōzhǒng  wèixìnzhězànzhèngxìn  wèihuǐjìnzhězànchíjiè  wèiqiāntānzhězànshī  wèixièdàizhězànduōwén  wèichīzhězànzhìhuì    zhìzhěruòwéishìzhǒngrénshuōshìshì  dāngzhīshuōzhědezhīzhūgēn  míngliánmǐnzhòngshēng    shìzhǒngrénwénshìshì  shēngxìnxīn  ěxīn  chēnxīn  shìyīnyüánliàngshìshòuguǒbào  shìmíngliánmǐnzhòngshēngzhīgēn  shìxiānjīngzhōng  gàoshè :‘ shènwéigēnzhīrén广guǎngshuō  dùngēnzhīrénlüèshuō 。’ shèyán :‘ shìzūn  dànwéiliánmǐnshuō  fēishìgēnshuō 。’ shànnán  广guǎnglüèshuōshìjìngjiè  fēizhūshēngwén  yüánjüésuǒzhī 

 shànnán  suǒyán  nièpánhòu  zhūděngshuōzhě  shìrénjiēdiāndǎoyīnyüándezhèngjiàn  shìnéng  shànnán  shìzhūzhòngshēngfēiwéixìng  xíng  gēn  zhǒngguó  shànzhīshí  shìláiwéizhǒngzhǒngxüānshuōyào  shìyīnyüán  shífāngsānshìzhūlái  wèizhòngshēngkāishìyǎnshuōshíèrjīng  shànnán  láishuōshìshíèrjīng  fēiwéi  dànwéi  shìláizhěmíngwéijiě  shìèr  láishēnzhīshìrénxiànzàinéngduànshàngēn  shìrénhòushìnéngduànshàngēn  shìrénxiànzàinéngjiětuō  shìrénhòushìnéngjiětuō  shìláimíngshàngshì 


 shànnán  ruòyánláijìngnièpán  jìngnièpán  shìrénjiěláizuòshìshuō  shànnán  shìxiāngshānzhōngyǒuzhūxiānrénwànsānqiān  jiēguòjiāsuǒxiūzhūgōngwèizhèngdào  qīnjìnzhūtīngshòuzhèng  láiwéishìděngrén  gàoānányán :‘ guòsānyüè  dāngnièpán 。’ zhūtiānwén  shēngzhǎnzhuǎnnǎizhìxiāngshān  zhūxiānwénshēnghuǐxīn  zuòshìyán :‘ yǘnděngdeshēngrénzhōngqīnjìn  zhūláichūshìshènnányōutánhuá  jīndāngwǎngzhìshìzūnsuǒtīngshòuzhèng 。’ shànnán  ěrshíwànsānqiānzhūxiānláisuǒ  shíwéiyīngshuō :‘ zhūshì  shìcháng    zhīyīnyüánshìcháng  chángyīnshēng  yǘncháng  nǎizhìshíshì 。’ ěrshízhūxiānwénshì  shíhuòāluóhànguǒ 


 shànnán  shījiéyǒuzhūshìsānshíwànrén  suǒshǔ  shìjiāomìngcáikuángzuìluànxīn  shànnán  wéidiàozhūshì  gàoliányán :‘ dāngdiàoshìshì 。’ shíjiǎnliánjìngshùnjiào  niánzhōngzhǒngzhǒngjiàohuà  nǎizhìnénglìngshìshòudiào  shìwéishìgàoānányán :‘ guòsānyüè  dāngnièpán 。’ shànnán  shízhūshìwénshì  xiāngpíngzhìdào  guòsānyüè  shí便biàncóngshèguózhìshīchéng  zhōngyáojiànzhūshìbèi  huàshēnwéishāménxiàngwǎngshìsuǒ  zuòshìyán :‘ zhūtóng  zuòshì ?’ shìwén  jiēshēngchēnhèn  zuòshìyán :‘ shāmén  jīnyǘnwèiděngbèiwéitóng ?’ shíyán :‘ jīnzhòngsānshíwànrén  jìnshēn  néngwēixiǎozhīshí  yǘnmíngwéitóng ?’ zhūshìyán :‘ ruòwèiwéitóngzhě  dāngzhīshìrén 。’ shànnán  ěrshíèrzhǐjüéchūshí  shìzhūshìjiànshìshì  shēnshēngqīnglièxiǎng  zuòshìyán :‘ shāmén  jīnnéngshí  lìngchūdào ?’ yán :‘ tóng  yīnyüányánzhìdào ?’ zhūshìyán :‘ shāmén  zhī  shìjiāláidāngyóuzhìsuōluólínnièpán  shìyīnyüánděngpíngzhì 。’ shízànyán :‘ shànzāi  tóng  děngshìshànxīn  dāngwèichúshí 。’ shíshǒuzhìgāozhìājiāzhā  shízhūshìjiànshízàikōng  jiēshēngjīngxǘnsàn  gàoyán :‘ zhūshìděng  jīnyīngshēngkǒngxīnsàn 。’ zhūshìyán :‘ shāmén  ruònéngjiùzhě  dāngānzhù 。’ ěrshí  shǒujiēshízhìzhīyòuzhǎng  shìjiànxīnshēnghuān  zuòshìyán :‘ shāmén  shìshícháng  shìcháng ?’ ěrshíkǒuchuīzhī  shísànhuàiyóuwēichén  shìjiànchàngyán :‘ shāmén  shìshícháng 。’ shēngkuìxīnérkǎo :‘ yǘnděngshìzàimìngcáiérshēngjiāomàn ?’ zhīxīnshèhuàshēn  háiběnxíngérwéishuō  shìjiàn  qièjiēzhīxīn 


 shànnán  shījiéyǒugōngqiǎo  míngyüēchúntuó  shìrénxiānjiāsuǒshìyüàn :‘ shìjiāláinièpánshí  dāngzuìhòufèngshīyǐnshí 。’ shìshèguó  mìngqiūyōu :‘ shànnán  guòsānyüè  dāngshījiésuōluóshuāngshùbānnièpán  wǎnggàochúntuólìngzhī 。’


 shànnán  wángshèchéngzhōngyǒutōngxiān  míngtuó  niánbǎièrshí  chángchēngshìqièzhìrén  shēngjiāomàn  guòliàngsuǒzhòngzhūshàngēn  wéidiào  gàoānányán :‘ guòsānyüè  dāngnièpán  wén  dāngláisuǒshēngxìnjìngxīn  dāngwéishuōzhǒngzhǒng  rénwéndāngdejìnlòu 。’

 shànnán  luóyüèwángpínsuōluó  wángtàimíngyüēshànjiàn  yīnyüánshēngèxīn  hàiér便biàn  ěrshí  èrénduōyīnguòyīnyüán  suǒshēngshànxīnhài  xiūtōngjiǔhuò  shànjiàntàigòngwéiqīnhòu  wèitàixiànzuòzhǒngzhǒngshéntōngzhīshì  cóngfēiménchū  cóngménér  cóngménérchū  fēiménér  huòshíshìxiànxiàngniúyángnánzhīshēn  shànjiàntàijiàn  shēngàixīn  xīn  jìngxìnzhīxīn  wéishìshìyánshèzhǒngzhǒnggòngyǎngzhīérgòngyǎngzhī  yòubáiyán :‘ shīshèngrén  jīnjiànmàntuóluóhuá 。’ shíduō便biànwǎngzhìsānshísāntiān  cóngtiānrénérqiúsuǒzhī  jìnzhě  dehuá  zuòshìwéi :‘ màntuóluóshù  suǒ  ruò  dāngyǒuzuì ?’ qián便biànshīshéntōng  háijiànshēnzàiwángshèchéng  xīnshēngcánkuì  néngjiànshànjiàntài  zuòshìniàn :‘ jīndāngwǎngzhìláisuǒqiúsuǒzhòng  ruòtīngzhě  dāngsuíjiàozhàochì使shǐshèděng 。’ ěrshí  duō便biànláisuǒzuòshìyán :‘ wéiyüànlái  zhòngzhǔ  dāngzhǒngzhǒngshuōjiàohuàlìngdiào 。’ yán :‘ chīrén  shèděng  cōngmíngzhì  shìsuǒxìn  yóuzhòngzhǔ  kuàngchīrénshítuòzhě ?’ shísuǒbèishēngěxīn  zuòshìyán :‘ tán  jīnsuīdiàozhòng  shìjiǔdāngjiànmiè 。’ zuòshì  shíliùfǎnzhèndòng  duōxǘnshí  shēnbiānchūbàofēng  chuīzhūchénérbènzhī  duōjiànèxiāng  zuòshìyán :‘ ruòshēnxiànshìā  yàodāngbàoshìyüàn 。’ shíduōxǘnwǎngzhìshànjiàntàisuǒ  shànjiànjiànwèn :‘ shèngrén  yánróngqiáocuì  yǒuyōu ?’ yán :‘ chángshì  zhī ?’ shànjiànyán :‘ yüànshuō  yīnyüáněr ?’ yán :‘ jīnchéngqīnài  wàirén  wéifēi  wénshìshìdeyōu ?’ shànjiàntàizuòshìyán :‘ guórényǘn ?’ yán :‘ guórénwéiwèishēngyüàn 。’ shànjiànyán :‘ míngwéiwèishēngyüàn  shéizuòmíng ?’ yán :‘ wèishēngshí  qièxiāngshījiēzuòshìyán  shìérshēngdāngshā  shìwàirénjiēhàowéiwèishēngyüàn  qiènèirénxīn  wèiwéishànjiàn  wéirénwénshì  shēngshēn  gāolóushàngzhī  huàizhǐ  shìyīnyüán  rénhàowéiluóliúzhī  wénshì  xīnshēngchóukuì  érnéngxiàngshuōzhī 。’ duōshìděngzhǒngzhǒngèshìjiàolìngshā :‘ ruò  néngshātánshāmén 。’ shànjiàntàiwènchénmíngyüēxíng :‘ wángwèizuòwèishēngyüàn ?’ chénwéishuōběn  suǒshuō  shànjiànwén  chénshōuwáng  zhīchéngwài  zhǒngbīngérshǒuwèizhī  wéirénwénshìshìzhìwángsuǒ  suǒshǒuwángrénzhētīng  ěrshí  rénshēngchēnhuìxīn便biànzhī  shízhūshǒuréngàotài :‘ wáng  rénjiànwáng  shěntīng ?’ shànjiànwén  shēngchēnxián  wǎngsuǒ  qiánqiān  dāozhuó  ěrshí  báiyán :‘ wáng  yǒuguólái  zuìsuīzhòngrén  kuàngsuǒshēng ?’ shànjiàntàiwénshì  wèi便biànfàngshè  zhēduànwáng    yǐnshí  tāngyào  guò  wángmìng便biànzhōng  shànjiàntàijiànsàng  fāngshēnghuǐxīn  xíngchénzhǒngzhǒngèxiézhīérwéishuōzhī :‘ wáng  qièxíngdōuyǒuzuì  jīnzhěérshēnghuǐxīn ?’ yán :‘ wáng  dāngzhīshìzhězuìjiānèrzhòng  zhě  shāwáng  èrzhě  shātuóhuán  shìzuìzhě  chúgèngnéngchúmièzhě 。’ shànjiànwángyán :‘ láiqīngjìngyǒuhuìzhuó  děngzuìrényǘndejiàn ?’ shànnán  zhīshìshìgàoānán :‘ guòsānyüè  dāngnièpán  shànjiànwénláisuǒ  wéishuō  zhòngzuìdebáo  huògēnxìn 。’ shànnán  zhūwénshìshuō  jiě  zuòshìyán :‘ láidìngshuōjìngnièpán 。’


 shànnán  èrzhǒng  zhě  shí  èrzhě  jiǎmíng  jiǎmíngwénsānyüèdāngnièpán  jiēshēng退tuìxīnérzuòshìyán :‘ láichángzhù  děngwéiwéishìshì  liàngshìzhōngshòunǎo  láishìzūnchéngjiùliànggōng  shàngnénghuàishì  kuàngděngbèidāngnénghuài ?’ shànnán  shìwéishì  érzuòshìyán :‘ láichángzhùyǒubiàn 。’ shànnán  zhūwénshìshuō  jiě  dìngyán :‘ láizhōngjìngnièpán 。’


 shànnán  yǒuzhūzhòngshēngshēngduànjiàn  zuòshìyán :‘ qièzhòngshēngshēnmièzhīhòu  shànèzhīyǒushòuzhě 。’ wéishìrénzuòshìyán :‘ shànèguǒbàoshíyǒushòuzhě 。’ yǘnzhīyǒu  shànnán  guòzhīshìshījié  yǒuwángmíngyüēshànjiàn  zuòtóngshíjīngwànqiānsuì  zuòtàishíwànqiānsuì  dēngwángwèiwànqiānsuì  chǔzuòzuòshìwéi :‘ zhòngshēngbáo  寿shòumìngduǎn  chángyǒuyüànérsuízhúzhī  jüézhī  yóufàng  shìdāngchūjiāxiūdào  duànjüéyüànshēnglǎobìng 。’ chìyǒu  chéngwàizuòbǎotáng  zuò便biàngàoqǘnchénbǎiguān  gōngnèifēihòu  zhūjüànshǔ :‘ děngdāngzhī  chūjiā  néngjiàntīng ?’ ěrshí  chénjüànshǔzuòshìyán :‘ shànzāi  wáng  jīnzhèngshìshí 。’ shíshànjiànwángjiāng使shǐrénwǎngtángshàng  jīngwànqiānniánxiūxīn  shìyīnyüán  hòuwànqiānshì  dezuòzhuànlúnshèngwáng  sānshíshìzhōngzuòshìhuányīn  liàngshìzhōngzuòzhūxiǎowáng  shànnán  ěrshíshànjiànrén  zuòguān  shēnshì  shànnán  zhūwénshìshuōjiě  chàngyán :‘ láidìngshuōyǒuyǒusuǒ 。’ yòushíwéizhūzhòngshēngshuōyán :‘ zhě  shìxìng  suǒwèinèiwàiyīnyüán  shíèryīnyüán  zhòngshēng  yīn  xīnjiè  shìjiān  gōng  xíng  zàitiānshì  míngwéi 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láidìngshuōyǒu 。’

 shànnán  shíyǒuqiūláizhìsuǒ  zuòshìyán :‘ shìzūn  yǘnmíng  shéishì  yüán ?’ shíwéiqiūshuōyán :‘ qiū    suǒ  yǎnzhěshìběnjīnyǒu  yǒuhái  shēngzhīshísuǒcónglái  mièshísuǒzhì  suīyǒuguǒ  yǒuzuòzhě  yǒushěyīnshòuyīnzhě  suǒwèn  yǘnzhě    shéishìzhě  shì  yüánzhě  shìài  qiū  èrshǒuxiàngpāi  shēngchūzhōng  shì  zhòngshēng    àisānyīnyüánmíngzhīwèi  qiū  qièzhòngshēngshì  zhōng  zhōng  nǎizhìshíshì  qiū  zhūwàidàobèisuīshuōyǒu  zhōngyīn  ruòshuōyīnbiéyǒuzhě  yǒushìchù  qièzhòngshēngxínghuànhuà  shízhīyàn  qiū  yīnjiēshìcháng      jìng 。’ shànnán  ěrshíduōyǒuliàngqiūguānyīn  suǒ  āluóhànguǒ  shànnán  zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láidìngshuō 。’


 shànnán  jīngzhōngzuòshìyán :‘ sānshìdeshòushìshēn    èr  sānzhězhōngyīn  shìsāndeshòushìshēn 。’ huòshíshuō :‘ āhánrénxiànbānnièpán  huòzhōngyīnbānnièpán 。’ huòshuōyán :‘ zhōngyīnshēngēnmíngliǎo  jiēyīnwǎngjìng 。’ shànnán  huòshíshuō :‘ èzhòngshēngsuǒshòuzhōngyīn  shìjiānzhōng  chúnshànzhòngshēngsuǒshòuzhōngyīn  luónàisuǒchūbáidié 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōyǒuzhōngyīn 。’


 shànnán  wéizuìzhòngshēng  érzuòshìyán :‘ zàozhě  shěshēnzhíā 。’ shuōyán :‘ tánliúzhīqiū  shěshēnzhíā  zhōngjiānzhǐ宿chù 。’ wéizifànzhìshuōyán :‘ fànzhì  ruòyǒuzhōngyīn  yǒuliùyǒu 。’ shuōyán :‘ zhòngshēngyǒuzhōngyīn 。’ shànnán  zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ shuōdìngzhōngyīn 。’


 shànnán  jīngzhōngshuōyǒu退tuì    yīnliàngxièdàilǎnduòzhūqiūděngxiūdào  shuō退tuìzhǒng  zhě  duōshì  èrzhě  shuōshìshì  sānzhě  shuìmián  zhě  jìnzàijiā  zhě  duōyóuxíng  shìyīnyüánlìngqiū退tuì  shuō退tuìyīnyüányǒuèrzhǒng  nèi  èrwài  āluóhànrénsuīnèiyīn  wàiyīn  wàiyīnyüánshēngfánnǎo  shēngfánnǎo便biàn退tuìshī  yǒuqiūmíngyüēchí  liùfǎn退tuìshī  退tuìcánkuì  gèngjìnxiū    kǒngshī  dāohài  huòshuōyǒushíjiětuō  huòshuōliùzhǒngāluóhànděng  zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láidìngshuōyǒu退tuì 。’


 shànnán  jīngzhōngshuō :‘ jiāotàn  háiwéi  pínghuài  gèngpíngyòng  fánnǎoěr  āluóhànduàn  zhōngháishēng 。’ shuō :‘ zhòngshēngshēngfánnǎoyīn  fányǒusānzhǒng  zhě  wèiduànfánnǎo  èrzhě  duànyīnyüán  sānzhě  shànwéi  érāluóhànèryīnyüán  wèiduànfánnǎo  shànwéi 。’ shànnán  zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láidìngshuō退tuì 。’


 shànnán  jīngzhōngshuō :‘ láishēnfányǒuèrzhǒng  zhě  shēngshēn  èrzhě  shēn  yánshēngshēnzhě  shìfāng便biànyīnghuàzhīshēn  shìshēnzhědeyánshìshēnglǎobìng  chángduǎnhēibái  shìshì  shìxüéxüé 。’ zhūwénshìshuōjiě  chàngyán :‘ láidìngshuōshēnshìyǒuwéi 。’‘ shēnshìchángjìng  yǒngqièshēnglǎobìng  fēibáifēihēi  fēichángfēiduǎn  fēifēi  fēixüéfēixüé  ruòchūshìchūshì  chángzhùdòng  yǒubiàn 。’ shànnán  zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láidìngshuōshēnshìwéi 。’


 shànnán  jīngzhōngshuō :‘ yǘnmíngwéishíèryīnyüán  cóngmíngshēngxíng  cóngxíngshēngshí  cóngshíshēngmíng  cóngmíngshēngliù  cóngliùshēngchù  cóngchùshēngshòu  cóngshòushēngài  cóngàishēng  cóngshēngyǒu  cóngyǒushēngshēng  cóngshēngyǒulǎoyōu 。’ shànnán  zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōshíèryüándìngshìyǒuwéi 。’ yòushígàoqiūérzuòshìyán :‘ shíèryīnyüán  yǒu  xìngxiāngchángzhù  shànnán  yǒushíèryüáncóngyüánshēng  yǒucóngyüánshēngfēishíèryüán  yǒucóngyüánshēngshíèryüán  yǒufēiyüánshēngfēishíèryüán  yǒushíèryüánfēiyüánshēngzhě  wèiwèiláishìshíèrzhī  yǒucóngyüánshēngfēishíèryüánzhě  wèiāluóhànsuǒyǒuyīn  yǒucóngyüánshēngshíèryüánzhě  wèifánrénsuǒyǒuyīn  shíèryīnyüán  yǒufēiyüánshēngfēishíèryüánzhě  wèikōng  nièpán 。’ shànnán  zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōshíèryüándìngshìwéi 。’


 shànnán  jīngzhōngshuō :‘ qièzhòngshēngzuòshànè  shěshēnzhīshí  shísànhuài  chúnshànzhě  xīnshàngxíng  chúnèzhě  xīnxiàxíng 。’ shànnán  zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōxīndìngcháng 。’


 shànnán  shíwèipínsuōluówángérzuòshìyán :‘ wángdāngzhī  shìcháng    cóngchángyīnérshēng  shìruòcóngchángyīnshēng  zhìzhěyǘnshuōyánshìcháng  ruòshìcháng  yīnghuàimièshēngzhūnǎo  jīnjiànshìsànmièhuài  shìdāngzhīshìcháng  nǎizhìshíshì 。’ shànnán  zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōxīndìngduàn 。’


 shànnán  jīngzhōngshuō :‘ zhūshòuzhūxiānghuá  jīnyín  bǎo  zi  bǎijìnghuòzhèngdào  zhèngdào  shě 。’ zhūwénshìshuō  jiě  dìngyán :‘ láishuōshòufángshèngdào 。’ yòushízuòshìshuō :‘ zàijiāzhīréndezhèngdàozhě  yǒushìchù 。’ shànnán  zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōshòudìngzhēzhèngdào 。’

 shànnán  jīngzhōngshuō :‘ yüǎnfánnǎowèijiětuō  yóujièxiūshìjiān 。’ shànnán  zhūwénzuòshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōwéishìjiè 。’ yòushuō :‘ nuǎn  dǐng  rěn  shì  zàichūchánzhìchán 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōshìzàijiè 。’ yòushuō :‘ zhūwàidàoděngxiānduànchánfánnǎo  xiūnuǎn  dǐng  rěn  shì  guānzhēndeāhánguǒ 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōzàijiè 。’

 shànnán  jīngzhōngshuō :‘ zhǒngshīzhōngyǒusānzhǒngjìng  zhě  shīzhǔxìnyīn  xìnguǒ  xìnshī  shòuzhěxìn  èrzhě  shòuzhěxìnyīn  guǒ  shī  shīzhǔxìn  sānzhě  shīzhǔ  shòuzhěèryǒuxìn  zhě  shīzhǔ  shòuzhěèrxìn  shìzhǒngshī  chūsānzhǒngjìng 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōshīwéi 。’


 shànnán  shízuòshìshuō :‘ shīzhěshīshíshìshī  děngwéi  zhě  shī  èrzhě  shī  sānzhě  shīān  zhě  shīmìng  zhě  shībiàn  shìyīnyüán  shīzhǔháishìguǒbào 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ shuōshīyīn 。’


 shànnán  shíxüānshuō :‘ nièpánshìyüǎn  fánnǎoyǒngjìnmiè  yóudēngmiègèngshēng  nièpáněr  yánkōngzhěsuǒyǒu  shìjiānsuǒyǒumíngwéikōng  fēizhìyüánmièsuǒyǒu  yǒuzhěyīngyǒuyīnyüán  yǒuyīnyüányīngyǒujìnmiè    yǒujìnmiè 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ shuōsānwéi 。’


 shànnán  shíwèijiǎnliánérzuòshìyán :‘ lián  nièpánzhě  shìzhāng  shì  shìjìngchù  shìsuǒwèi  shìshī  shìguǒ  shìjìngzhì  shìrěnàisānmèi  shìjiè  shìgānwèi  shìnánjiàn  lián  ruòshuōnièpánzhě  yǘnyǒurénshēngfěibàngzhěduò ?’ shànnán  zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōyǒunièpán 。’ shí  wèiliánérzuòshìshuō :‘ lián  yǎnláo  zhìshēněrjiēláo  láomíngwéikōng  shíxiàhuízhuǎnxiāohuàzhīchù  qièyīnshēngjiēmíngkōng 。’ zhūwénshìshuōjiě  chàngyán :‘ láijüédìngshuōyǒukōngwéi 。’ shíwéiliánshuō :‘ lián  yǒurénwèituóhuánguǒzhùrěnshí  duànliàngsānèdàobào  dāngzhīcóngzhìyüánérmiè 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láijüédìngshuōyǒufēizhìyüánmiè 。’


 shànnán  yòushíwéiqiūshuō :‘ ruòqiūguān  ruòguò  ruòwèilái  ruòxiànzài  ruòjìnruòyüǎn  ruòruò  shìděngfēi  suǒ  ruòyǒuqiūshìguān  néngduànài 。’ yòuyán :‘ yǘnmíng ?’ yán :‘ míng  yīnmíngmíng 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láijüédìngshuōyánshì 。’


 shànnán  shuōyán :‘ yīnjìngyǒuxiàngxiàn  shì  yīnzào  suǒwèi  huá  qīnghuángchìbái  chángduǎn  fāngyüán  xiéjiǎo  qīngzhòng  hán    yānyǘn  chén  shìmíngzào  yóuxiǎngxiàng 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōyǒuyǒuzào  huòyǒuyǒuzào 。’


 shànnán  wǎngshí  wángzuòshìyán :‘ ruòyǒuqiūchíjìnjiè  ruòěxīn  dāngzhīshìshíshīqiūjiè 。’ shíyán :‘ wáng  jièyǒuzhǒng  cóngshēnkǒuyǒuzuò  shìzuòyīnyüán  xīnsuīzàièzhōng  míngshījiè  yóumíngchíjiè  yīnyüánmíngzuò  fēiyīnzuòguǒ 。’ shànnán  zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ shuōyǒuzuò 。’

 shànnán  jīngzuòshìyán :‘ jièzhě  shìzhēzhìè  ruòzuòè  shìmíngchíjiè 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láijüédìngxüānshuōzuò 。’


 shànnán  jīngzhōngzuòshìshuō :‘ shèngrényīnnǎizhìshíyīn  jiēshìmíngyīnyüánsuǒchū  qièfánshì  cóngmíngshēngài  dāngzhīshìàishìmíng  cóngàishēng  dāngzhīshìmíng  ài  cóngshēngyǒu  shìyǒushìmíng  ài    cóngyǒushēngshòu  dāngzhīshìshòushìxíngyǒu  cóngshòuyīnyüánshēngmíng  míng  ài    yǒu  xíng  shòu  chù  shí  liùděng  shìshòuzhěshíèrzhī 。’ shànnán  zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōxīnshù 。’


 shànnán  jīngzhōngzuòshìshuō :‘ cóngyǎn    míng  èshēngyǎnshí  yánèzhě  shìmíng  xìngqiúshímíngwéiài  àiyīnyüán  míngwéi  yīnyüánshí  shíyüánmíng  míngyüánliù  liùyüánchù  chùyüánxiǎng  shòu  ài  xìn  jīngjìn  dìng  huì  shìděng  yīnchùérshēng  ránfēishìchù 。’ shànnán  zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōyǒuxīnshù 。’


 shànnán  huòshíshuōwéiyǒuyǒu  huòshuōèrsānliùjiǔzhìèrshí  zhūwénshìshuō  jiě  chàngyánláishuōyǒuyǒu  huòyánliùyǒu 


 shànnán  wǎngshízhùjiāluówèituólín  shíshìnánláizhìsuǒ  zuòshìyán :‘ yǘnmíngwéiyōusāi ?’ wéishuō :‘ ruòyǒushànnán  shànrén  zhūgēnwán  shòusānguī  shìmíngwéiyōusāi 。’ shìnányán :‘ shìzūn  yǘnmíngwéifēnyōusāi ?’ yán :‘ ruòshòusānguīshòujiè  shìmíngfēnyōusāi 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōyōusāijièshòu 。’


 shànnán  shízhùhéngbiān  ěrshí  jiāzhānyánláizhìsuǒ  zuòshìyán :‘ shìzūn  jiàozhòngshēnglìngshòuzhāi  huò  huò  huòshí  huòniàn  shìzhīrénchéngzhāi ?’ yán :‘ qiū  shìréndeshàn  míngdezhāi 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōjièzhāishòunǎi 。’


 shànnán  jīngzhōngzuòshìshuō :‘ ruòyǒuqiūfànchóng  míngqiū  míngqiū  wángshīqiū  néngshēngshànzhǒngzi  jiāozhǒngshēngguǒshí  duōluóshùtóuruòduànhuàishēngguǒ  fànzhòngqiūshì 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōzhūqiū  fànzhòngjìn  shīqiūjiè 。’


 shànnán  jīngzhōngwéichúntuóshuōzhǒngqiū  zhě  jìngdàodào  èrzhě  shìdào  sānzhě  shòudào  zhě  dào  fànchóngzhěshìdào  zhūwénshìshuōjiě  chàngyán :‘ láishuōzhūqiū  fànchóngshījìnjiè 。’

 shànnán  jīngzhōnggàozhūqiū :‘ chéng  dào  xíng  yüán  shìchéngnǎizhìyüán  néngwéizhòngshēngzuòjìng  yǒngduànqièchóu  yīn  lìngqièzhòngdàoyǒu 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōtuóhuánnǎizhìāluóhànjiēdedào 。’


 shànnán  jīngzhōngshuō :‘ tuóhuán  rénjiāntiānshàngfǎnwǎnglái便biànbānnièpán  tuóhánrén  shòuréntiān便biànbānnièpán  āhánrén  fányǒuzhǒng  huòyǒuzhōngjiānbānnièpánzhě  nǎizhìshàngliúbānnièpánzhě  āluóhànrénfányǒuèrzhǒng  zhěxiànzài  èrzhěwèilái  xiànzàiduànfánnǎoyīn  wèiláiduànfánnǎoyīn 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ láishuōtuóhuánzhìāluóhàndedào 。’


 shànnán  jīngshuōyán :‘ xìngyǒuliùshì  cháng  èrshí  sānzhēn  shàn  jìng  liùjiàn 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ shuōzhòngshēngxìngzhòngshēngyǒu 。’


 shànnán  yòushuōyán :‘ zhòngshēngxìngyóukōng  kōngzhě  fēiguò  fēiwèilái  fēixiànzài  fēinèifēiwài  fēishìshēngxiāngwèichùshè  xìngěr 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ shuōzhòngshēngxìngzhòngshēngyǒu 。’


 shànnán  yòushuō :‘ zhòngshēngxìng  yóupínzháizhōngbǎozàng  shìéshàngjīngāngbǎozhū  zhuànlúnshèngwánggānzhīqüán 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ shuōzhòngshēngxìngzhòngshēngyǒu 。’


 shànnán  yòushuō :‘ fànchóngjìn  chǎnrén  bàngfāngděngjīng  zuòzuìjiēyǒuxìng  shìzhòngshēngdōushàn  xìngshìshàn 。’ zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ shuōzhòngshēngxìngzhòngshēngyǒu 。’


 shànnán  yòushuō :‘ zhòngshēngzhěshìxìng    ruòzhòngshēngdeānòuduōluósānmiǎosān  shìwángshuōxiàng  mángshuōxiàng  suīdexiàng  ránxiàng  zhòngshēngshuōnǎizhìshuōshíshìxìngzhěshì  suīfēixìng  fēixìng  wéiwángshuōkōnghóu  xìngěr 。’ shànnán  zhūwénshìshuō  jiě  zuòzhǒngzhǒngshuō  mángwèn  xìngěr  shìyīnyüánhuòyǒushuōyán  fànchóngjìn  bàngfāngděngjīng  zuòzuì  chǎnděngyǒuxìng  huòshuōyán 


 shànnán  chùchùjīngzhōngshuōyán :‘ rénchūshìduōrén  guózhōngèrzhuànlúnwáng  shìjièzhōngèrchūshì  yǒushìchù  tiānxiàtiānwáng  nǎizhìèrhuàzàitiān  shìchù 。’ ránnǎishuōcóngyán  āshàngzhìājiāzhātiān  zhūwénshìshuō  jiě  chàngyán :‘ shuōshífāng 。’ zhūchéngjīngzhōngshuōyǒushífāng