大众学佛网
大众学佛网
涅槃经原文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第二十七卷 南本大般涅槃经注音

导读:第二十七卷 南本大般涅槃经师子吼菩萨品第二十三之三师子吼言:“世尊,如佛所说,一切诸法有二种因:一者、正因,二者、缘因。以是二因应无缚解。是五阴者念念生灭,如其生灭,...

第二十七卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第二十七卷

shīzihǒupǐnèrshísānzhīsān


shīzihǒuyán :“ shìzūn  suǒshuō  qièzhūyǒuèrzhǒngyīn  zhě  zhèngyīn  èrzhě  yüányīn  shìèryīnyìngjiě  shìyīnzhěniànniànshēngmiè  shēngmiè  shéishéijiě  shìzūn  yīnyīnshēnghòuyīn  yīnmièzhìyīn  suīzhìnéngshēngyīn  yīnshēng  zhì  suīzhìérnéngshēng  zhòngshēngěr  yǘnjiě ?”


 shànnán  tīng  tīng  dāngwèifēnbiéjiěshuō  shànnán  rénshěmìngshòushí  zōngqīnwéiràoháoàonǎo  rénhuángzhījiù  suīyǒuqíngsuǒjüézhī  zhījiézhàndòngnéngchí  shēnlěngnuǎnjìn  jiànxiānsuǒxiūshànèbàoxiàng  shànnán  chuíméi  shānlíngduīyǐngxiàndōng  西shì  zhòngshēngguǒshì  yīnmièshí  yīnshēng  dēngshēngànmiè  dēngmièànshēng  shànnán  yìnyìn  yìn  yìnmièwénchéng  érshìyìnbiànzài  wénfēichūchùlái  yìnyīnyüánérshēngshìwén  xiànzàiyīnmiè  zhōngyīnyīnshēng  shìxiànzàiyīnzhōngbiànwéizhōngyīnyīn  zhōngyīnyīnfēishēngcónglái  yīnxiànyīnshēngzhōngyīnyīn  yìnyìn  yìnhuàiwénchéng  míngsuīchā  érshíjié  shìshuō  zhōngyīn  yīnfēiròuyǎnjiàn  tiānyǎnsuǒjiàn  shìzhōngyīnzhōngyǒusānzhǒngshí  zhě  shí  èrzhě  chùshí  sānzhě  shí  zhōngyīnèrzhǒng    shànguǒ  èr  èguǒ  yīnshàndeshànjüéguān  yīnèdeèjüéguān  jiāohuìpànzhīshí  suíyīnyüánxiàngshòushēngchù  shēngài  shēngchēn  jīngchūshíwèishìyǒu  jiànxīnyüèérshēnghuān  shìsānzhǒngfánnǎoyīnyüán  zhōngyīnyīnhuàishēnghòuyīn  yìnyìn  yìnhuàiwénchéng  shēngshízhūgēnyǒu  zhějiànshēngtān  shēngtānmíngwéiài  kuángshēngtānshìmíngmíng  tānài  míngèryīnyüán  suǒjiànjìngjièjiēdiāndǎo  chángjiàncháng  jiàn  jiàn  jìngjiànjìng  dǎozuòshànèxíng  fánnǎozuò  zuòfánnǎo  shìmíng  shì  míngyīnshēng  shìrénruòdeqīnjìn  zhūshànzhīshí  便biàndewénshòushíèrjīng  wénguānshànjìngjiè  guānshànjìngjièdezhìhuì  zhìhuìzhěmíngzhèngzhījiàn  zhījiànshēngzhōngérshēnghuǐxīn  shēnghuǐxīnshēnghuān  shēnghuānnéngtānxīn  tānxīnxiūshèngdào  xiūshèngdàodeshēng  shēngmíngdejiětuō  huǒxīnmíngzhīwéimiè  mièshēngmíngwéimiè  shìmíngyīnmiè 。”


shīzihǒuyán :“ kōngzhōng  yǘnyán  yīnzhě  yǘn ?”


yán :“ shànnán  fánnǎosuǒyīn  yīnbiéfánnǎo  fánnǎobiéyīn  shànnán  zhùchí  zhù  zhù  zhòngshēngyīnshì  yǒufánnǎomíngwéi  fánnǎomíngwéijiětuō  shànnán  qüán  zhǎng  děngsān  sànshēngmiègèngbié  zhòngshēngyīnshì  yǒufánnǎomíngwéi  fánnǎomíngwéijiětuō  shànnán  shuōmíngzhòngshēng  míngruòmièzhòngshēng  míngbiézhòngshēng  zhòngshēngbiémíng  míngmíngzhòngshēng  míngzhòngshēngmíng 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  yǎnxiàn  zhǐchù  dāo  shòushòu  yǘnláishuōyánmíngmíng  yánmíngzhěshìzhòngshēng  yánzhòngshēngzhěshìmíng  ruòyánmíngzhòngshēng  shìmíngmíng 。”


yán :“ shànnán  èrshǒushí  gèngérlái  míngzhīshì  shì  yánmíngzhòngshēng  ruòmíngjiětuō  shìyánzhòngshēngjiětuō 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  ruòyǒumíngshìzhě  zhūāluóhànwèimíng  yīng 。”


 shànnán  jiětuōèrzhǒng  zhě  duàn  èrzhě  guǒduàn  yánziduànzhěmíngduànfánnǎo  āluóhànděngduànfánnǎo  zhòngjiélànhuài  shìzijiénéng  wèiduànguǒmíngguǒ  zhūāluóhànjiànxìng  jiàndeānòuduōluósānmiǎosān  shìyánguǒ  deshuōyánmíng  shànnán  rándēng  yóuwèijìnshí  míngmiè  yóuruòjìnzhě  miè  shànnán  suǒyányóuzhězhūfánnǎo  dēngzhòngshēng  qièzhòngshēngfánnǎoyóunièpán  ruòdeduànzhěnièpán 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  dēngzhīyóu  èrxìng  zhòngshēngfánnǎoshì  zhòngshēngshìfánnǎo  fánnǎoshìzhòngshēng  zhòngshēngmíngyīn  yīnmíngzhòngshēng  yīnmíngfánnǎo  fánnǎomíngyīn  yǘnláizhīdēng ?”


yán :“ shànnán  yǒuzhǒng  zhě  shùn  èrzhě    sānzhě  xiàn  zhě  fēi  zhě  xiān  liùzhě  hòu    xiānhòu  zhě  biàn 


 yǘnshùn  jīngzhōngshuō  tiānjiàng  gōujiēmǎn  gōumǎnxiǎokēngmǎn  xiǎokēngmǎnkēngmǎn  kēngmǎnxiǎoqüánmǎn  xiǎoqüánmǎnqüánmǎn  qüánmǎnxiǎochímǎn  xiǎochímǎnchímǎn  chímǎnxiǎomǎn  xiǎomǎnmǎn  mǎnhǎimǎn  láishì  zhòngshēngjièmǎn  jièmǎnhuǐxīnmǎn  huǐxīnmǎnhuānmǎn  huānmǎnyüǎnmǎn  yüǎnmǎnānyǐnmǎn  ānyǐnmǎnsānmèimǎn  sānmèimǎnzhèngzhījiànmǎn  zhèngzhījiànmǎnyànmǎn  yànmǎnmǎn  mǎnjiětuōmǎn  jiětuōmǎnnièpánmǎn  shìmíngshùn 

 yǘn  hǎiyǒuběnsuǒwèi  yǒuběnsuǒwèixiǎo  xiǎoyǒuběnsuǒwèichí  chíyǒuběnsuǒwèixiǎochí  xiǎochíyǒuběnsuǒwèiqüán  qüányǒuběnsuǒwèixiǎoqüán  xiǎoqüányǒuběnsuǒwèikēng  kēngyǒuběnsuǒwèixiǎokēng  xiǎokēngyǒuběnsuǒwèigōu  gōuyǒuběnsuǒwèi  nièpányǒuběnsuǒwèijiětuō  jiětuōyǒuběnsuǒwèi  yǒuběnsuǒwèiyàn  yànyǒuběnsuǒwèizhèngzhījiàn  zhèngzhījiànyǒuběnsuǒwèisānmèi  sānmèiyǒuběnsuǒwèiānyǐn  ānyǐnyǒuběnsuǒwèiyüǎn  yüǎnyǒuběnsuǒwèixīn  xīnyǒuběnsuǒwèihuǐ  huǐyǒuběnsuǒwèichíjiè  chíjièyǒuběnsuǒwèi  shìmíng 


 yǘnxiàn  jīngzhōngshuō  zhòngshēngxīnxìngyóuruòhóu  hóuzhīxìngshè  zhòngshēngxīnxìngshì  zhuóshēngxiāngwèichùzànzhùshí  shìmíngxiàn 


 yǘnfēi  gàowáng :‘ wáng  yǒuqīnxìnréncóngfānglái  zuòshìyán :“ wáng  yǒushāncóngfāngláihàirénmín 。” wángruòwénzhě  dāngshè ?’ wángyán :‘ shìzūn  shèyǒuláitáochù  wéidāngzhuānxīnchíjièshī 。’ zànyán :‘ shànzāi  wáng  shuōshānshìzhòngshēngshēnglǎobìng  shēnglǎobìngchángláiqièrén  yǘnwángxiūjièshī ?’ wángyán :‘ shìzūn  chíjièshīdeděngguǒ ?’ yán :‘ wáng  réntiānzhōngduōshòukuài 。’ wángyán :‘ shìzūn  tuóshùchíjièshī  réntiānshòuān ?’ yán :‘ wáng  tuóshùnéngchíjièxiūxíngshī  néngzhěshòu 。’ shìmíngfēi 


 yǘnxiān  jīngzhōngshuō  yǒuréntānzhuómiàohuá  cǎizhīshíwéishuǐsuǒpiāo  zhòngshēngěr  tānzhuó  wéishēnglǎozhīsuǒpiāoméi  shìmíngxiān 


 yǘnhòu    jīng  shuō 


 qīngxiǎoè  wéiyāng 


shuǐsuīwēi  jiànyíng 


 shìmínghòu 


 yǘnxiānhòu  jiāo  shēngguǒ  réndeyǎngshì  luó怀huáirèn  mìngjiǔqüán 


 yǘnbiàn  jīngzhōngshuō  sānshísāntiānyǒuzhìduōshù  gēnshēnyóuyán  gāobǎiyóuyán  zhīshíyóuyán  shúhuáng  zhūtiānjiàn  xīnshēnghuān  shìjiǔdāngduòluò  luòshēnghuān  shìzhījiǔdāngbiàn  zhībiànshēnghuān  shìjiǔdāngshēngpào  jiàn  shìpàojiǔdāngshēngzuǐ  jiàn  shìzuǐjiǔdāngkāi  kāizhīshí  xiāngzhōubiànshíyóuyán  guāngmíngyüǎnzhàoshíyóuyán  ěrshízhūtiānxiàsānyüèshízàixiàshòu  shànnán  zhūshì  huángzhě  niànchūjiā  luòzhě  chú  biànzhě  báijiéshòujiè  chūshēngpàozhě  ānòuduōluósānmiǎosānxīn  zuǐzhě  shízhùdejiànxìng  kāizhě  deānòuduōluósānmiǎosān  xiāngzhě  shífāngliàngzhòngshēngshòuchíjìnjiè  guāngzhě  láimínghàoàizhōubiànshífāng  xiàsānyüèzhě  sānsānmèi  sānshísāntiānshòukuàizhě  zhūzàinièpándechángjìng  shìmíngbiàn 


 shànnán  fánsuǒyǐnjìn  huòshǎofēn  huòduōfēn  huòqüán  yánláimiànmǎnyüè  shìmíngshǎofēn  shànnán  yǒurénchūjiàn  zhuǎnwènyán :‘ wèilèi ?’ rényán :‘ shuǐ    bèi 。’ shuǐ湿shīxiàng  tiánxiàng  bèixiàng  suīyǐnsānwèishí  shànnán  yándēngzhòngshēngshì  shànnán  shuǐ  zhòngshēngěr  yīnbiézhòngshēng  shànnán  xiāng  lún  zhóuwǎng  gèngbiéchē  zhòngshēngěr  shànnán  ruòdedēngzhě  tīng  tīng  jīndāngshuō  zhùzhěèrshíyǒu  yóuzhěài  míngzhìhuì  chúhēiànmíng  nuǎnshèngdào  dēngyóujìn  míngyànmiè  zhòngshēngàijìn  jiànxìng  suīyǒumíngnéng  suīchǔzàièrshíyǒu  wèizhūyǒuzhīsuǒrǎn 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  zhòngshēngyīnkōngsuǒyǒu  shéiyǒushòujiàoxiūdàozhě ?”


yán :“ shànnán  qièzhòngshēngjiēyǒuniànxīn  huìxīn  xīn  qínjīngjìnxīn  xìnxīn  dìngxīn  shìděngsuīniànniànshēngmiè  yóuxiāngxiāngduàn  míngxiūdào 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  shìděngjiēniànniànmiè  shìniànniànmièxiāngxiāng  yǘnxiū ?”

yán :“ shànnán  dēngsuīniànniànmiè  éryǒuguāngmíngchúànmíng  niànděngzhūshì  shànnán  zhòngshēngshí  suīniànniànmiè  lìngzhěérbǎomǎn  shàngyào  suīniànniànmiè  néngbìng  yüèguāngmíng  suīniànniànmiè  néngzēngzhǎngshùlíncǎo  shànnán  yánniànniànmièyǘnzēngzhǎngzhě  xīnduàn  míngwéizēngzhǎng  shànnán  rénsòngshū  suǒsòngshí  qiánzhìzhōng  zhōngzhìhòu  rénzhīxīnxiǎngniànniànmiè  jiǔxiūértōng  shànnán  jīnshī  cóngchūzuòzhìhàoshǒu  suīniànniànmiè  qiánzhìhòu  suǒzuòsuìmiào  shìdechēngshànhǎojīnshī  sòngjīngshūshì  shànnán  zhǒngzi  jiàodāngshēng  xìngshēng  nǎizhìhuájiàodàngzuòguǒ  xìngérguǒshēng  zhòngshēngxiūdàoshì  shànnán  shù  zhìèr  èrzhìsān  suīniànniànmièérzhìqiānwàn  zhòngshēngxiūdàoshì  shànnán  dēngniànniànmiè  chūmièzhīyànjiàohòuyàn :‘ mièshēng  dāngzhūàn 。’ shànnán  zishēng便biànqiú  qiúzhīzhìshírénjiào  suīniànniànmièérchūhòubǎo  shìdāngzhīyīngxiāng  ruòxiāngzhěyīngshēng  zhòngshēngxiūdàoshì  chūsuīwèizēng  jiǔxiū  nénghuàiqièfánnǎo 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  suǒshuō  tuóhuánréndeguǒzhèng  suīshēngèguóyóuchíjiè  shā  dào  yín  liǎngshé  yǐnjiǔ  tuóhuányīnchùmièzhìèguó  xiūdàoěr  zhìèguó  ruòxiāngzhě  shēngjìngmiàoguó  ruòèguóyīnfēituóhuányīn  yǘnérzuòè ?”


yán :“ shànnán  tuóhuánzhěsuīshēngèguó  zhōngshītuóhuánmíng  yīnxiāng  shìyǐnziwéi  tuóhuánrénsuīshēngèguó  dàozuòè  shànnán  xiāngshānyǒushīziwáng  shìqièfēiniǎozǒushòu  jüéshāngǎnjìnzhě  yǒushíshìwángzhìxüěshānzhōng  qièniǎoshòuyóuzhù  tuóhuánrénshì  suīxiūdào  dàozuòzhūè 


 shànnán  yǒurénshígān  gānsuīmiè  shì  nénglìngshìrénshēng  shànnán  shānyǒushàngmiàoyàomíngléngqié  yǒurénzhī  suīniànniànmiè  yàohuàn  shànnán  zhuànlúnwángsuǒzuòzhīchù  wángsuīzài  réngǎnjìn    wángwēi  tuóhuánrénshì  suīshēngèguó  xiūdào  dàozuòè 


 shànnán  tuóhuányīnérmièsuīshēngyīn  yóushītuóhuányīn  shànnán  zhòngshēngwéiguǒshí  zhǒngzizhōngduōzuò  fènzhìgàiguàn  wèiguǒshí  érmiè  míngwéiyīndeguǒ  tuóhuányīnshì  shànnán  yǒurénchǎn  wéiyǒuxiānzhōng  yǒuzài  rénrányǎn便biànzhōngwáng  sūnwénshìháishōuchǎn  suīzhīcáihuòfēisuǒzuò  ránshōuzhēzhě    xìng  tuóhuányīnshì 。”


shīzihǒuyán :“ shuō 


 qiūruòxiū  jièdìngzhìhuì 


dāngzhīshì退tuì  qīnjìnnièpán 


 shìzūn  yǘnxiūjiè  yǘnxiūdìng  yǘnxiūhuì ?”


yán :“ shànnán  ruòyǒurénshòuchíjìnjiè  dànwéiréntiānshòu  wèituōqièzhòngshēng  wèichíshàngzhèng  dànwéiyǎngwèisānèdào  wéimìng      ān  àibiàn  wèiwáng  èmíng  huìchēng  wèishìshì  shìjièmíngxiūjiè  shànnán  yǘnmíngwéizhēnxiūjiè  shòuchíjièshí  ruòwéituōqièzhòngshēng  wèizhèng  wèi  jiěwèijiě  guīguī  wèinièpánlìngde  shìxiūshí  jiànjiè  jiànjièxiàng  jiànchízhě  jiànguǒbào  guānhuǐfàn  shànnán  ruònéngshì  shìmíngwéixiūjiè 


 yǘnmíngxiūsānmèi  xiūsānmèishí  wèituō  wèiyǎng  wèizhòngshēng  wèi  wèijiàntānhuìshíděngguò  nánděnggēn  jiǔkǒngjìng  dòusòngxiāngshāhài  ruòwèishìxiūsānmèizhě  shìmíngxiūsānmèi  shànnán  yǘnmíngzhēnxiūsānmèi  ruòwéizhòngshēngxiūsānmèi  zhòngshēngzhōngdepíngděngxīn  wèilìngzhòngshēngde退tuì  wèilìngzhòngshēngdeshèngxīn  wèilìngzhòngshēngdechéng  wèichíshàng  wèilìngzhòngshēng退tuì  wèilìngzhòngshēngdeshǒuléngyán  wèilìngzhòngshēngdejīngāngsānmèi  wèilìngzhòngshēngdetuóluó  wèilìngzhòngshēngài  wèilìngzhòngshēngjiànxìng  zuòshìxíngshí  jiànsānmèi  jiànsānmèixiàng  jiànxiūzhě  jiànguǒbào  shànnán  ruònéngshì  shìmíngwéixiūsānmèi 


 yǘnmíngxiūzhìhuì  ruòyǒuxiūzhězuòshìwéi :‘ ruòxiūshìzhìhuì  jiětuōsānèdào  shéinéngqièzhòngshēng  shéinéngrénshēngdào  chūshìnányōutánhuá  jīnnéngduànzhūfánnǎojiéjiětuō  shìdāngqínxiūzhìhuì  duànfánnǎo  zǎodetuō 。’ shìxiūzhě  míngwéixiūzhìhuì  yǘnmíngwéixiūzhìhuìzhě  ruòguānshēnglǎo  qièzhòngshēngmíngsuǒ  zhīxiūshàngzhèngdào ,‘ yüànshēndàizhòngshēngshòunǎo  zhòngshēngsuǒyǒupínqióngxiàjiàn  jièzhīxīn  tānchēnchī  yüànjiēláishēn  yüànzhūzhòngshēngshēngtān  wèimíngzhīsuǒ  yüànzhūzhòngshēngzǎoshēng  lìngshēnchǔzhīyàn  yüànlìngqièjiēdeānòuduōluósānmiǎosān 。’ shìxiūshí  jiànzhìhuì  jiànzhìhuìxiàng  jiànxiūzhě  jiànguǒbào  shìmíngwéixiūzhìhuì 


 shànnán  xiūshìjiè  dìng  zhìhuì  shìmíng  néngshìxiūjiè  dìng  huì  shìmíngshēngwén 


   shànnán  yǘnmíngxiūjiè  ruònénghuàiqièzhòngshēngshíliùè  děngshíliù  zhě  wèiyǎngshígāoyáng  féizhuǎnmài  èrzhě  wèimǎishā  sānzhě  wèiyǎngshízhūtún  féizhuǎnmài  zhě  wèimǎishā  zhě  wèiyǎngshíniú  féizhuǎnmài  liùzhě  wèimǎishā  zhě  wèiyǎnglìngféi  féizhuǎnmài  zhě  wèimǎishā  jiǔzhě  diào  shízhě  lièshī  shí  jiéduó  shíèr  kuíkuài  shísān  wǎngfēiniǎo  shí  liǎngshé  shí    shíliù  zhòulóng  néngwéizhòngshēngyǒngduànshìshíliùè  shìmíngxiūjiè 

 yǘnxiūdìng  néngduànqièshìjiānsānmèi  suǒwèishēnsānmèi  nénglìngzhòngshēngshēngdiāndǎoxīnwèishìnièpán  yòubiānxīnsānmèi  jìngsānmèi  shìbiānsānmèi  shìduànsānmèi  shìxìngsānmèi  shìzhàngsānmèi  fēixiǎngfēifēixiǎngsānmèi  shìděngdìng  nénglìngzhòngshēngshēngdiāndǎoxīnwèishìnièpán  ruònéngyǒngduànshìsānmèi  shìmíngwéixiūsānmèi 


 yǘnmíngxiūzhìhuì  néngshìjiānsuǒyǒuèjiàn  qièzhòngshēngyǒuèjiàn  suǒwèishì  shìsuǒ  zhōngyǒu  zhōngyǒu  nǎizhìshíshì  shì  miècún  shì  mièmiè  yǒurényán :‘ zuòzhěmíng  shòuzhěmíng 。’ yǒurényán :‘ zuòzhěmíng  shòuzhěmíng 。’ yǒurényán :‘ zuòshòu  shēngmiè  fēiyīnyüán 。’ yǒurényán :‘ zuòshòu  shìzàizhīsuǒzàozuò 。’ yǒurényán :‘ yǒuzuòzhě  yǒushòuzhě  qièshìshíjiésuǒzuò 。’ yǒurényán :‘ zuòzhě  shòuzhěsuǒyǒu  děngmíngwéizhòngshēng 。’ shànnán  ruònénghuàiqièzhòngshēngshìèjiàn  shìmíngwéixiūzhìhuì 


 shànnán  xiūjièzhěwéishēnjìng  xiūsānmèiwéixīnjìng  xiūzhìhuìwéihuàixīn  huàixīnzhěwéixiūdào  xiūdàozhěwéijiànxìng  jiànxìngzhěwéideānòuduōluósānmiǎosān  ānòuduōluósānmiǎosānzhěwéideshàngnièpán  nièpánzhěwéiduànzhòngshēngqièshēng  qièfánnǎo  qièzhūyǒu  qièzhūjiè  qièzhū  duànshēngnǎizhìduàn  wèidechángjìng 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  suǒshuō  ruòshēngmièmíngnièpán  shēngshìshēngmiè  míngwéinièpán ?”

 shànnán  shì  shì  suǒyán  shìshēngsuīshēngmiè  éryǒushǐzhōng 。”


 shìzūn  shìshēngshǐzhōng  ruòshǐzhōngmíngwéicháng  chángnièpán  míngshēngwéinièpán ?”

 shànnán  shìshēngyǒuyīnguǒ  yǒuyīnguǒ  míngzhīwéinièpán    nièpánzhīyīnguǒ 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  nièpánzhěyǒuyīnguǒ  suǒshuō 


 cóngyīnshēngtiān  cóngyīnduòèdào 


cóngyīnnièpán  shìjiēyǒuyīn 


 wǎnggàozhūqiū :‘ jīndāngshuōshāméndàoguǒ  yánshāménzhě  wèinéngxiūjiè  dìng  zhìhuì  dàozhě  wèishèngdào  shāménguǒzhě  suǒwèinièpán 。’ shìzūn  nièpánshì  fēiguǒ  yǘnshuōyánnièpánzhīyīnguǒ ?”


yán :“ shànnán  suǒxüānshuōnièpányīnzhě  suǒwèixìng  xìngzhīxìngshēngnièpán  shìyánnièpányīn  néngfánnǎomíngguǒ  cóngdàoshēngmíngguǒ  shìnièpányīnguǒ 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  zhòngshēngxìngwéigòngyǒu  wèiyǒu  ruògòngyǒuzhě  réndeānòuduōluósānmiǎosānshí  qièzhòngshēngyīngtóng  shìzūn  èrshíréntóngyǒuyüàn  ruòrénnéngchú  shíjiǔrénjiētóngchú  xìngruòěr  rénshí  yīng  ruòyǒu  shìcháng    suànshù  ránsuǒshuōzhòngshēngxìngèr  ruòyǒu  yīngshuōyánzhūpíngděng  yīngshuōxìngkōng 。”


yán :“ shànnán  zhòngshēngxìngèr  zhūpíngděngyóukōng  qièzhòngshēngtónggòngyǒuzhī  ruòyǒunéngxiūshèngdàozhě  dāngzhīshìrénmíngjiàn  shànnán  xüěshānyǒucǎomíngyüērěn  niúruòshízhīchéng  zhòngshēngxìngshì 。”


shīzihǒuyán :“ suǒshuō  rěncǎozhě    duō  zhě  niúshíjìn  duōzhě  yǘnéryánzhòngshēngxìngshì  suǒshuō  ruòyǒuxiūshèngdàozhějiànxìng  shìrán    dàoruòzhě  rěncǎo  yīngyǒujìn  yǒujìn  rénxiū  fēn  dàoruòduōzhě  yǘndeyánxiū  míngruòzhì 。”


yán :“ shànnán  píngtǎn  qièzhòngshēngzhōnghángzhàngàizhě  zhōngyǒushùyīnqīngliáng  xíngrénzàixiàjiàzhǐ  ránshùyīnchángzhù  xiāohuài  chízhě  shèngdào  yīnxìng  shànnán  chéngwéiyǒumén  suīyǒuduōrénjīngyóuchū  dōuyǒunéngzuòzhàngàizhě  rénhuàihuǐluòérchí  shànnán  qiáoliángxíngrénsuǒyóu  yǒurénzhēzhǐzhàngàihuǐhuàichí  shànnán  liángbiànliáozhòngbìng  yǒunéngzhēzhǐshì  zhìshè  shèngdàoxìngshì 。”

shīzihǒuyán :“ shìzūn  suǒyǐnzhūshì    xiānzhězài  hòufáng  yǘnéryányǒuzhàngài  jiēěr  shèngdàoxìngruòshìzhě  rénxiūshíyīngfángzhě 。”


yán :“ shànnán  suǒshuōxiāngyìng  suǒdàoshìshǎofēn  fēiqiè  shànnán  shìjiàndàozhěyǒuzhàngài  zhīyǒupíngděng  lòudàozhěshì  nénglìngzhòngshēngyǒuzhàngài  píngděngèr  yǒufāngchùzhī  shìzhèngdào  néngwéiqièzhòngshēngxìng  érzuòleyīn  zuòshēngyīn  yóumíngdēngzhàole  shànnán  qièzhòngshēngjiētóngmíngyīnyüánxíng  shuōyánrénmíngyīnyüánxíng  yīng  qièzhòngshēngyǒumíngyīnyüánxíng  shìshuōyánshíèryīnyüánqièpíngděng  zhòngshēngsuǒxiūlòuzhèngdàoshì  děngduànzhòngshēngfánnǎoshēngzhūjièyǒudào  shìmíngwéipíngděng  yǒuzhèngzhě  zhījiàn  yǒuzhàngài  shìmíngruòzhì 。”


shīzihǒuyán :“ qièzhòngshēngshēnzhǒng  huòyǒutiānshēn  huòyǒurénshēn  chùshēng  饿èguǐ  zhīshēn  shìduōshēn  chābiéfēi  yǘnéryánxìngwéi ?”


yán :“ shànnán  yǒurénzhìzhōng  nǎizhìjiēyǒu  mínglào  làomíng  nǎizhìshì  míngsuībiàn  xìngshī  biànwèizhōngjiēshì  ruònéngshārén  shízhìzhōng  zhòngshēngxìngshì  suīchùdàoshòubiéshēn  érshìxìngchángbiàn 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  shíliùguóyǒuliùchéng  suǒwèishèchéng  zhǐduōchéng  zhānchéng  shèchéng  luónàichéng  wángshèchéng  shìliùchéng  shìzhōngzuì  láishèzhī  zàibiānèlòuàixiǎoshīchéng  bānnièpán ?”


 shànnán  yīngyánshīchéngbiānè  zuìlòuàixiǎo  yīngyánshìchéngwēimiàogōngzhīsuǒzhuāngyán    zhūsuǒxíngchù  shànnán  jiànrénshè  wángruòguòzhěyīngzàntàn :‘ shìshèyán  chéngjiù  nǎilìngwánghuíjiàlín 。’ shànnán  rénzhòngbìnghuìyào  bìng  yīnghuānzàntàn :‘ shìyàozuìshàngzuìmiào  néngbìng 。’ shànnán  rénchéngchuánzàihǎizhōng  chuánhuài  suǒ  yīnshīdàoàn  dàoàn  yīnghuānzàntàn :‘ shìshīlàixiāngérānyǐn 。’ shīchéngshì  nǎishìzhūxíngchù  yǘnéryánbiānè  àilòuxiǎochéng 


 shànnán  niànwǎngguòhéngshājié  jiémíngshànjüé  shíyǒushèngwáng  xìngjiāoshījiā  bǎochéngjiù  qiānzi  wángshǐchūzàochéng  zhōuzòng广guǎngshíèryóuyán  bǎozhuāngyán  duōyǒu  shuǐqīngjìng  róuruǎngānměi  suǒwèiliánchán  luó  liánchán  sōuduī  shè  shìděng  shùbǎi  àn  shùfánmào  huáguǒxiānjié  ěrshí  rénmín寿shòumìngliàng  shízhuànlúnshèngwángguòbǎinián  zuòshìchàngyán :‘ suǒshuō  qièzhūjiēcháng  ruònéngxiūshíshànzhě  néngduànshìcháng 。’ rénmínwén  xiángòngfèngxiūshíshànzhī  ěrshí  wénmínghào  shòuchíshíshàn  wéixiū  chūānòuduōluósānmiǎosānxīn  shìxīn  shì  zhuǎnjiàoliàngbiānzhòngshēng  yánqièchángbiànhuài  shìjīnchù  shuōzhūchángbiànhuài  wéishuōshēnshìchángzhù  wǎngsuǒxíngyīnyüán  shìjīnláizàinièpán  chóubàowǎngēn  shìjīngzhōngshuō  jüànshǔzhěshòuēnnéngbào


   shànnán  wǎngzhòngshēng寿shòuliàngshí  ěrshíchéngmíngshè  zhōuzòng广guǎngshíyóuyán  shíyánmínlínjiē  fēixiāng  yǒuzhuànlúnwángmíngyüēshànjiàn  bǎochéngjiù  qiānzi  wángtiānxià  tàiwéizhèngdezhī  shízhuànlúnwángjiàntàichéngzhī  wēixiáng  shéntōngyǒu  jiànshìshì  shèwángwèituò  chūjiāzàisuōluóshùjiān  wànsuìzhōngxiūxīn  bēishèxīnwànsuì  shànnán  zhīěrshí  shànjiànshèngwángshēnshì  shìjīnchángyóuzhǐshì  shìzhěmíngwéisānmèi  shì  láizhīshēnchángjìng  shànnán  shìyīnyüán  jīnláizhǐshīchéngsuōluóshùjiānsānmèizhèngshòu 

 shànnán  niànwǎngguòliàngjié  chéngěrshímíngjiāluówèi  chéngyǒuwángmíngyüēbáijìng  wángrénmíngyüē  wángyǒumíngduō  ěrshí  wángyóushījiào  ránwéideānòuduōluósānmiǎosān  yǒuèr  míngshè  èrmíngjiǎnlián  gěishìmíngyüēānán  ěrshí  shìzūnzàishuāngshùjiānyǎnshuōshì  nièpánjīng 》。 shízàihuì  shì  wénzhūzhòngshēngyǒuxìng  wénshìshìde退tuìzhuǎn  xǘnyüàn :‘ yüànwèiláishìchéngzhīshí    guó  míng    shì使shǐzhīrén  shuōjiàohuà  jīnshìzūnděngyǒu 。’ shìyīnyüán  jīnláizàiyángyǎnshuō  nièpánjīng 


 shànnán  chūchūjiāwèiānòuduōluósānmiǎosānshí  pínsuōluówángqiǎn使shǐéryán :‘ tài  ruòwéishèngwáng  dāngchénshǔ  ruòjiā  ānòuduōluósānmiǎosānzhě  yüànxiānláizhìwángshèchéngshuōrén  shòugòngyǎng 。’ shírán  shòuqǐng 


 shànnán  chūdeānòuduōluósānmiǎosānxiàngjiéguó  shíliánchányǒuluómén  xìngjiāshì  bǎizàiqiúshàngdào  wéishìrénwǎngshuō  jiāyán :‘ tán  jīnniánmàibǎièrshí  tuóguósuǒyǒurénmín  wángpínsuōluó  xiánwèizhèngluóhànguǒ  jīnruòdāngzàiqiántīngshòuzhě  qièrénmínhuòshēngdǎoxīn  jiāfēiluóhàn  xìngyüàntánwǎngchù  ruòrénmíndìngzhītángōngshèng  děngyóudegòngyǎng 。’ shíyán :‘ jiā  ruòshēngyīnzhòng  chēnhènzhě  jiànróng宿xiǔ  míngdāngzǎo 。’ jiāyán :‘ tán  xīn  shēnxiāngàizhòng  dànzhùchùyǒulóng  xìngbào  kǒngxiāngwēihài 。’ yán :‘ jiā  zhōngzhī  guòsān  jīnduàn  shìjiānzhī  suǒwèi 。’ jiāyán :‘ gǒunéngwèi  shànzāitīngzhù !’ shànnán  ěrshíwéijiāxiànshíbiàn  jīngzhōngshuō  ěrshí  jiājüànshǔbǎiděngbèi  jiànwénshìzhèngluóhànguǒ  shìshí  jiāyǒuèr  míngjiā  èrmíngjiā  shījüànshǔyǒubǎi  jiēzhèngdeāluóhànguǒ  shíwángshèchéngliùshīzhīwénshìshì  suǒshēngěxīn  shíxìn  shòuwángqǐngwángshèchéng  wèizhìzhōng  wángliàngbǎiqiānzhīzhòngláifèngyíng  wéishuō  shíwén  jièzhūtiānwànliùqiānānòuduōluósānmiǎosānxīn  pínsuōluówángsuǒjiāngyíngcóngshíèrwànréndetuóhuánguǒ  liàngzhòngshēngchéngjiùrěnxīn  chéng  shè  jiǎnliánjüànshǔèrbǎishí  lìngshèběnxīn  chūjiāxüédào  zhùshòuwánggòngyǎng  wàidàoliùshīxiāngshèwèichéng 


 shíchéngzhōngyǒuzhǎngzhěmíngduō  wèiérpīngwángshèchéng  chéng  zhǐzhǎngzhěshāntánshè  shízhǎngzhězhōngér  gàozhūjüànshǔ :‘ rénděng  gòngzhuāngyánsǎozhìzháishè  bànyáoshàn 。’ wén  xǘnwéi :‘ jiāngfēiqǐngwáng  wèiyǒuhūnyīnhuānhuì ?’ wéishì  xǘnqiánwènyán :‘ shì  qǐngtuówángpínsuōluó  wèiyǒuhūnyīnhuānhuì  cōngān  nǎishì ?’ zhǎngzhěyán :‘   shì  míngqǐngshàngwáng 。’ zhǎngzhěchūwénmíng  shēnmáojiēshù  xǘnwènyán :‘ děngmíng ?’ zhǎngzhěyán :‘ wén  jiāluóchéngyǒushìzhǒngzi  duō  xìngtánshì  míngbáijìng  shēngwèijiǔxiāngshīzhànzhī  dìngdāngdezuòzhuànlúnshèngwáng  ānluóguǒzàishǒuzhōng  xīnyüàn  shèzhīchūjiā  shījüé  ānòuduōluósānmiǎosān  tānhuìchījìn  chángzhùbiàn  shēngmièyǒuyōuwèi  zhūzhòngshēngxīnpíngděng  yóuděngshì  suǒyǒushēnxīnzhòngzhōngzuìshèng  suīshèngqièérjiāomàn  èrshìxīnèr  zhìhuìtōngài  shí  suǒwèi  zhì  sānmèi  bēisānniànchù  hàowéi  míngshòuqǐng  shìcōngcōngwèixiáxiāngzhān 。’ duōyán :‘ shànzāi  shì  suǒyánzhě  gōngshàng  jīnzàichù ?’ zhǎngzhěyán :‘ jīnzàijiānwángshèchéng  zhùjiālántuózhúlínjīngshè 。’

 shíduōxīnniànsuǒyǒugōng  shí  wèi  zhì  sānmèi  bēisānniànchù  zuòshìniànshíránmíng  míngměngshèngyóubái  xǘnguāngchūzhìchéngménxià  shén  ménránkāi  chūmén  yǒutiān  jīngguòbàizhìjìng  xǘnháihēiàn  xīnshēnghuáng  háifǎnsuǒzhǐzhīchù  shíchéngményǒutiānshéngàoyán :‘ rénzhě  ruòwǎngláisuǒzhě  duōhuòshàn 。’ duōyán :‘ yǘnshàn ?’ tiānyán :‘ zhǎngzhě  jiǎ使shǐyǒurénzhēnbǎojiāoluò  jǜnbǎi  xiāngxiàngbǎitóu  bǎochēbǎichéng  zhùjīnwéirénshùbǎi  duānzhèngrénshēnpèiyīngluòzhòngbǎotián  shàngmiàogōngzhái殿diàntángdiāowénlòu  jīnpányínyínpánjīn  shùbǎishīrén  shìzhǎnzhuǎnjìnyánsuǒgōng  yǒurénláisuǒ 。’ duōyán :‘ shànnán  shìshéi ?’ tiānyán :‘ zhǎngzhě  shìshèngxiāngluóménzi  shìwǎngshànzhīshí  yīnwǎngjiànshè  jiǎnliánxīnshēnghuān  shěshēndezuòběifāngtiānwángshāménzi  zhuānzhīshǒuwángshèchéng  yīnbàishèděngshēnghuānxīn  shàngdeshìmiàohǎozhīshēn  kuàngdāngdejiànláishībàigòngyǎng !’


 zhǎngzhěwénshìshì  háidào  láisuǒ  dàotóumiànjìng  shíwéiyīngshuō  zhǎngzhěwéntuóhuánguǒ  huòguǒzhèngqǐngyán :‘ lái  wéiyüànlín  zhìshèwèichéngshòuwēigōng 。’ wènyán :‘ qīngshèwèichéngyǒujīngshèxiāngróngshòu ?’ duōyán :‘ ruòāimǐnjiànchuí  便biàndāngjiéyíngbànchéng 。’ shànnán  ěrshíránshòuqǐng  zhǎngzhěméngtīng  báiyán :‘ cóngláiwèiwéishì  wéiyüànláiqiǎnshèzhǐshòu 。’ mìngchìlìngyíngzuǒ  shíshèduō  gòngzàichēwǎngshèwèichéng  shénjīng便biàndàosuǒzhǐ  shíduōbáishè :‘   chéngwàichùyǒu  jìnyüǎnduōráoqüánchí  yǒuhǎolínshù  huáguǒmào  qīngjìngxiánkuàng  dāngzhōngwéishìzūnqiūsēngzàojīngshè 。’ shèyán :‘ tuóyüánlín  jìnyüǎn  qīngjìng  duōyǒuqüánliú  shùhuáguǒsuíshíéryǒu  chùzuìshèng  jīngshè 。’


 shíduōwénshì  wǎngtuózhǎngzhěsuǒ  gàotuóyán :‘ jīnwéishàngwángzàosēngfāng  wéirényüánzào  jīnmǎi  néngjiàn ?’ tuóyán :‘ shèzhēnjīnbiàn  yóuxiāng 。’ duōyán :‘ shànzāi  tuó  línshǔ  便biànjīn 。’ tuóyán :‘ yüánmài  yǘnjīn ?’ duōyán :‘ ruòliǎo  dānggòngwǎngduànshìrénsuǒ 。’ shíèrzhǎngzhěgòngwǎng  duànshìzhěyán :‘ yüánshǔ  tuójīn 。’ zhǎngzhěshí使shǐrénchēzàisuí  zhīzhōngwéibǎijīnwèizhōubiàn  tuóyányüē :‘ zhǎngzhěruòhuǐ  suítīngzhǐ 。’ duōyán :‘ huǐ  niàndāngchūcángjīn 。’ tuóniànyán :‘ láiwángzhēnshíshàng  suǒshuōmiàoqīngjìngrǎn  使shǐrénqīngbǎonǎiěr 。’  :‘ wèibiànzhě  jīn  qǐngjiàn  wéizàoménlóu  cháng使shǐláijīngyóuchū 。’ tuózhǎngzhězàoménfāng  zhǎngzhězhīzhōngchéngfángsānbǎijiān  chánfāngjìngchùliùshísānsuǒ  dōngxiàtángbié  chúfāng  shì  jiǎozhīchù  xiǎoqīngbèi  suǒshè  zhíxiāng  xiàngwángshèchéngyáozuòshìyán :‘ suǒshèbàn  wéiyüànláiāiliánmǐn  wèizhūzhòngshēngshòushìzhùchù 。’ shíxüánzhīshìzhǎngzhěxīn  zhòngwángshèchéng  zhuàngshìshēnqǐng  zhìshèwèichéngtuóyüánlínjīngshè  dào  zhǎngzhěsuǒshèfèngshī  shíshòuzhùzhōng