大众学佛网
大众学佛网
涅槃经原文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第二十六卷 南本大般涅槃经注音

导读:第二十六卷 南本大般涅槃经师子吼菩萨品第二十三之二“善男子,若有善男子、善女人欲见如来,应当修习十二部经,受持读诵,书写解说。”...

第二十六卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第二十六卷

shīzihǒupǐnèrshísānzhīèr


 shànnán  ruòyǒushànnán  shànrénjiànlái  yīngdāngxiūshíèrjīng  shòuchísòng  shūxiějiěshuō 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  qièzhòngshēngnéngzhīláixīnxiàng  dāngyǘnguānérzhī ?”


 shànnán  qièzhòngshēngshínéngzhīláixīnxiàng  ruòguāncháérzhīzhě  yǒuèryīnyüán  zhě  yǎnjiàn  èrzhě  wénjiàn  ruòjiànláisuǒyǒushēn  dāngzhīshìwéilái  shìmíngyǎnjiàn  ruòguānláisuǒyǒukǒu  dāngzhīshìwéilái  shìmíngwénjiàn  ruòjiànmàoqièzhòngshēngděngzhě  dāngzhīshìwéilái  shìmíngyǎnjiàn  ruòwényīnshēngwēimiàozuìshèng  tóngzhòngshēngsuǒyǒuyīnshēng  dāngzhīshìwéilái  shìmíngwénjiàn  ruòjiànláisuǒzuòshéntōng  wéiwéizhòngshēng  wéiwéiyǎng  ruòwéizhòngshēng  wèiyǎng  dāngzhīshìwéilái  shìmíngyǎnjiàn  ruòguānláixīnzhìguānzhòngshēngshí  wèiyǎngshuō  wèizhòngshēngshuō  ruòwéizhòngshēng  wèiyǎng  dāngzhīshìwéilái  shìmíngwénjiàn  yǘnláiérshòushìshēn  shòushēn  wèishéishòushēn  shìmíngyǎnjiàn  ruòguānláiyǘnshuō  shuō  wèishéishuō  shìmíngwénjiàn  shēnèjiāzhīchēn  dāngzhīshìwéilái  shìmíngyǎnjiàn  kǒuèjiāzhīchēn  dāngzhīshìwéilái  shìmíngwénjiàn  ruòjiànchūshēngzhīshí  shífāngmiànxíng  tuó  tuóguǐshénjiàngzhíchífāngài  zhèndòngliàngbiānshìjiè  jīnguānghuǎngyàomǎnkōng  nántuólóngwángnántuóshéntōngshēn  zhūtiānxíngxiàngchéngyíngbài  ātuóxiānzhǎnggōngjìng  shèngniánshètuò  wèishìzhīsuǒhuò  chūjiāxiūdàoxián  wèixiéjiànliùniánxíng  zhūzhòngshēngpíngděngèr  xīnchángzàidìngchūsǎnluàn  xiānghǎoyánzhuāngshìshēn  suǒyóuzhīchùqiūjiēpíng  shēncùnduò  xíngshízhíshìzuǒyòu  suǒshízhīwánguò  zuòzhīchùcǎodòngluàn  wèidiàozhòngshēngwǎngshuōxīnjiāomàn  shìmíngyǎnjiàn  ruòwénxíngchàngshìyán :‘ jīnshēnzuìshìhòubiān 。’ ātuóxiānzhǎngéryán :‘ wángdāngzhī  tàidìngdāngdechéngānòuduōluósānmiǎosān  zhōngzàijiāzuòzhuànlúnwáng    xiāngmíngliǎo  zhuànlúnshèngwángxiāngmíngliǎo  tàishēnxiāngbǐngzhù  shìānòuduōluósānmiǎosān 。’ jiànlǎobìngzuòshìyán :‘ qièzhòngshēngshènliánmǐn  chángshìshēnglǎobìnggòngxiāngsuízhúérnéngguān  chángxíng  dāngduànzhī 。’ cóngāluóluótōngxiānrénshòuxiǎngdìng  chéngjiùhòushuōfēi  cóngtuóxiānshòufēiyǒuxiǎngfēixiǎngdìng  chéngjiùshuōfēinièpán  shìshēng  liùniánxíngsuǒhuò  zuòshìyán :‘ xiūshìxíng  kōngsuǒ  ruòshìshízhě  yīngzhī  wàng  suǒ  shìmíngxiéshù  fēizhèngdào 。’ chéngdào  fàntiānqüànqǐng :‘ wéiyüànláidāngwéizhòngshēng广guǎngkāigānshuōshàng 。’ yán :‘ fànwáng  qièzhòngshēngchángwèifánnǎozhīsuǒzhàng  néngshòuzhèngzhīyán 。’ fànwángyán :‘ shìzūn  qièzhòngshēngfányǒusānzhǒng  suǒwèigēn  zhōnggēn  dùngēn  gēnnéngshòu  wéiyüànwéishuō 。’ yán :‘ fànwáng  tīng  tīng  jīndāngwéiqièzhòngshēngkāigānmén 。’ luónàiguózhuǎnzhènglúnxüānshuōzhōngdào :‘ qièzhòngshēngzhūjiéfēinéng  fēifēimíngzhōngdào  zhòngshēngfēinéng  shìmíngzhōngdào  fēiqièchéngfēichéng  shìmíngzhōngdào  fányǒusuǒshuō  yánshī  yán  shìmíngzhōngdào  shuōwèi  fēideguǒ  shìmíngzhōngdào 。’ zhèng  shí  shí  zhēn  yán  wēimiào  shìděng  shìmíngwénjiàn  shànnán  láixīnxiāngshíjiàn  ruòyǒushànnán  shànrénjiànlái  yīngdāngshìèrzhǒngyīnyüán 。”


ěrshí  shīzihǒubáiyán :“ shìzūn  xiānsuǒshuō  ānluóguǒzhǒngrénděng  yǒurénháng  xīnzhèngshí  yǒurénxīn  xíngzhèngshí  yǒurénxīn  xíngzhèngshí  yǒurénxīn  xíngzhèngshí  shìchūèrzhǒngyǘnzhī  suǒshuō  wéishìèr  zhī 。”


yán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  ānluóguǒèrzhǒngrénděng  shínánzhī  nánzhī  jīngzhōngshuō  dānggòngzhù  zhùruòzhī  dāngjiǔchǔ  jiǔchǔzhī  dāngzhìhuì  zhìhuìzhī  dāngshēnguānchá  guānchá  zhīchíjièjiè  shànnán  shìshì —— gòngzhù  jiǔchǔ  zhìhuì  guānchá  ránhòuzhīchíjiè  jiè 

 shànnán  jièyǒuèrzhǒng  chízhěèr    jiūjìng  èr  jiūjìng  yǒurényīnyüánshòuchíjìnjiè  zhìzhědāngguān  shìrénchíjiè  wéiwéiyǎng  wèijiūjìngchí  shànnán  láijièzhě  yǒuyīnyüán  shìmíngwéijiūjìngjiè  shì  suīwéizhūèzhòngshēngzhīsuǒshānghài  shēnghuìài  shìláimíngchéngjiùjìngchíjiè  jiūjìngchíjiè  shànnán  shíshèbǎi  gòngzhǐzhùtuóguózhānchéng  shíyǒulièshīzhuīzhú  shìhuáng  zhìshèyǐng  yóuzhànjiāoshù  zhìyǐngzhōng  shēnxīnānyǐn  kǒngdechú  shìdāngzhī  láishìzūnjìngchíjiè  nǎizhìshēnyǐngyóuyǒushì  shànnán  jiūjìngjièshàngnéngshēngwén  yüánjüé  kuàngnéngānòuduōluósānmiǎosān  yǒuèrzhǒng    wèiyǎng  èr  wèizhèng  wèiyǎngshòuchíjìnjiè  dāngzhīshìjièjiànxìnglái  suīwénxìngláimíng  yóumíngwéiwénjiàn  ruòwéizhèngshòuchíjìnjiè  dāngzhīshìjiènéngjiànxìnglái  shìmíngyǎnjiàn  míngwénjiàn  yǒuèrzhǒng  zhě  gēnshēnnán  èrzhě  gēnqiǎndòng  ruònéngxiūkōngxiāngyüàn  shìmínggēnshēnnán  ruòxiūshìsānsānmèi  suīxiūwéièrshíyǒu  shìmínggēnqiǎndòng  yǒuèrzhǒng    wèishēn  èr  wèizhòngshēng  wèizhòngshēngzhě  néngjiànxìnglái  chíjièzhīrényǒuèrzhǒng  zhě  xìngnéngchí  èrzhě  jiàochì  ruòshòujiè  jīngliàngshìchūlòushī  huòzhíèguóèzhīshí  èshí  èshì  wénxiéèxiéjiàntóngzhǐ  ěrshísuīshòujièzhī  xiūchíběnsuǒhuǐfàn  shìmíngxìngnéngchí  ruòshīsēngbáijiéránhòudejiè  suīdejiè  yàopíngshàng  zhūshī  tóngxüé  shànyǒuhuìnǎizhījìnzhǐ  tīngshuōbèizhūwēi  shìmíngjiàochì  shànnán  xìngnéngchízhě  yǎnjiànxìnglái  míngwénjiàn  jièyǒuèr    shēngwénjiè  èr  jiè  cóngchūxīnnǎizhìdechéngānòuduōluósānmiǎosān  shìmíngjiè  ruòguānbáinǎizhìzhèngdeāluóhànguǒ  shìmíngshēngwénjiè  ruòyǒushòuchíshēngwénjièzhě  dāngzhīshìrénjiànxìnglái  ruòyǒushòuchíjièzhě  dāngzhīshìréndeānòuduōluósānmiǎosān  néngjiànxìngláinièpán 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  yīnyüánshòuchíjìnjiè ?”


yán :“ shànnán  wèixīnhuǐ  huǐ  wèishòu  shòu  wèiyüǎn  yüǎn  wèiānyǐn  ānyǐn  wèichándìng  chándìng  wèishízhījiàn  wéishízhījiàn  wèijiànshēngzhūguòhuàn  wéijiànshēngguòhuàn  wèixīntānzhuó  wéixīntānzhuó  wèidejiětuō  wéidejiětuō  wèideshàngnièpán  wéidebānnièpán  wèidechángjìng  wéidechángjìng  wèideshēngmiè  wéideshēngmiè  wèijiànxìng  shìxìngnéngchíjiūjìngjìngjiè  shànnán  chíjièqiūsuīyüànqiúhuǐxīn  huǐzhīxīnránér    xìngěr  suīqiúyüǎnānyǐnchándìngzhījiàn  jiànshēngguò  xīntānzhuó  jiětuō  nièpán  chángjìng  shēngmiè  jiànxìngérrán    xìngěr 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  ruòyīnchíjièdehuǐguǒ  yīnjiětuōdenièpánguǒzhě  jièyīn  nièpánguǒ  jièruòyīn  míngwéicháng  nièpányǒuyīn  shìcháng  ruòěrzhě  nièpánwéiběnjīnyǒu  ruòběnjīnyǒu  shìwéicháng  yóurándēng  nièpánruòěr  yǘnmíngjìng ?”


yán :“ shànnán  shànzāi  shànzāi  céngliàngsuǒzhòngzhūshàngēn  néngwènláishìshēn  shànnán  shīběnniànnǎishìwèn  wǎngguòliàngjié  luónàichéngyǒuchūshì  hàoyüēshàn  ěrshí  sān亿suìzhōngyǎnshuōshì  nièpánjīng 》。 shízàihuì  shìshìwèn  ěrshíláiwéizhòngshēng  sānmèizhèngshòu  wèi  shànzāi  shì  nǎinéngniànshìběnshì  tīng  tīng  dāngwèishuō 


 jièyǒuyīn  wèitīngzhèng  tīngzhèngzhěshìyǒuyīn  wèijìnshànyǒu  jìnshànyǒuzhěshìyǒuyīn  suǒwèixìnxīn  yǒuxìnxīnzhěshìyǒuyīn  yīnyǒuèrzhǒng  zhě  tīng  èr  wéi  shànnán  xìnxīnzhěyīntīng  tīngzhěyīnxìnxīn  shìèryīnyīnyīn  guǒguǒguǒ  shànnán  gānpíng  wéiyīnguǒdexiāng  shànnán  míngyüánxíng  xíngyüánmíng  shìmíng  xíngyīnyīnyīn  guǒguǒguǒ  nǎizhìshēngyüánlǎo  lǎoyüánshēng  shìshēng  lǎoyīnyīnyīn  guǒguǒguǒ  shànnán  shēngnéngshēngnéngshēng  shēngyóushēngshēngshēng  shēngshēngshēnglàishēngshēng  shìèrshēngyīnyīnyīn  guǒguǒguǒ  shànnán  xìnxīn  tīngshì 

 shànnán  shìguǒfēiyīn  wèinièpán  míngguǒ  shìshàngguǒ  shāménguǒ  luóménguǒ  duànshēng  fánnǎo  shìmíngguǒ  wèizhūfánnǎozhīsuǒ  shìnièpánmíngguǒ  fánnǎozhě  míngwéiguòguò  shànnán  nièpányīnérshìguǒ    shēngmiè  suǒzuò  fēiyǒuwéi  shìwéi  chángbiàn  chùsuǒ  shǐzhōng  shànnán  ruònièpányǒuyīn  dechēngwéinièpán  pánzhěyányīn  bānnièyán  yǒuyīnchēngnièpán 。”


shīzihǒuyán :“ suǒshuō  nièpányīn  shìrán  ruòyánzhě  liù  zhě  jìngmíngzhīwéi  qiè  suǒ  èrzhě  yǒushímíngzhīwéi  shìrényán  chíshuǐ ’、‘ yǒuyüè ’; sānzhě  shǎomíngzhīwéi  shìrényán  shízhōngshǎojiǎnmíngwéijiǎn ’、‘ gānjiāngshǎotiánmíngwéitián ’; zhě  shòumíngzhīwéi  zhāntuóluónéngshòuchíluómén  shìmíngwéiluómén  zhě  shòuèmíngzhīwéi  shìrényán  shòuèzhěmíngshāménluómén  shìmíngwéiyǒushāménluómén ’; liùzhěduìmíngzhīwéi  báimíngzhīwéihēi  yǒumíngmíngzhīmíng  shìzūn  nièpáněr  yǒushíyīnmíngnièpán 。”


yán :“ shànnán  jīnsuǒshuōshìliù  yǐnjìngzhěnièpán  nǎiyǒushí  shànnán  nièpánzhījìngyīn  yóusuǒ  shànnán  shì  nièpánzhōngxiāngduì  shìliùshìdewéi  shànnán  qièzhūyǒu  érnièpánzhēnshíyǒu  shì  nièpányīnérshìguǒ  shìyīnfēiguǒmíngwéixìng  fēiyīnshēngshìyīnfēiguǒ  fēishāménguǒmíngfēiguǒ  míngyīn  leyīn  shànnán  yīnyǒuèrzhǒng  zhě  shēngyīn  èrzhě  leyīn  néngshēngzhěshìmíngshēngyīn  dēngnénglemíngleyīn  fánnǎozhūjiéshìmíngshēngyīn  zhòngshēngshìmíngleyīn  ziděngshìmíngshēngyīn  shuǐfènděngshìmíngleyīn  yǒushēngyīn  wèiliùluó  ānòuduōluósānmiǎosān  yǒuleyīn  wèixìng  ānòuduōluósānmiǎosān  yǒuleyīn  wèiliùluó  xìng  yǒushēngyīn  wèishǒuléngyánsānmèi  ānòuduōluósānmiǎosān  yǒuleyīn  wèizhèngdào  ānòuduōluósānmiǎosān  yǒushēngyīn  suǒwèixìnxīn  liùluó 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  suǒshuō  jiànláixìng  shìyǘn  shìzūn  láizhīshēn  yǒuxiàngmào  fēichángfēiduǎn  fēibáifēihēi  yǒufāngsuǒ  zàisānjiè  fēiyǒuwéixiàng  fēiyǎnshíshí  yǘnjiàn  xìngěr 。”


yán :“ shànnán  shēnèrzhǒng  zhě  cháng  èrzhě  cháng  chángzhě  wèituōqièzhòngshēngfāng便biànshìxiàn  shìmíngyǎnjiàn  chángzhě  láishìzūnjiětuōzhīshēn  míngyǎnjiàn  míngwénjiàn  xìngèr  zhě  jiàn  èr  jiàn  jiànzhě  shízhù  zhūshìzūn  jiànzhě  qièzhòngshēng  yǎnjiànzhě  wèishízhù  zhūláiyǎnjiànzhòngshēngsuǒyǒuxìng  wénjiànzhě  qièzhòngshēng  jiǔzhùwényǒuxìng  láizhīshēnyǒuèrzhǒng  zhě  shì  èrzhě  fēi  zhě  láijiětuō  fēizhě  láiyǒngduànzhūxiàng  xìngèrzhǒng  zhě  shì  èrzhě  fēi  zhě  ānòuduōluósānmiǎosān  fēizhě  fánnǎizhìshízhù  shízhùjiànliǎole  míngfēi  shànnán  xìngzhěyǒuèrzhǒng  zhě  shì  èrzhě  fēi  zhě  wèi  fēizhě  qièzhòngshēng  zhě  míngwéiyǎnjiàn  fēizhě  míngwéiwénjiàn  xìngzhě  fēinèifēiwài  suīfēinèiwài  ránfēishīhuài  míngzhòngshēngyǒuxìng 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  suǒshuō  qièzhòngshēngyǒuxìngzhōngyǒulào  jīngāngshìzhūxìngqīng  yǘnláishuōyánxìngfēinèifēiwài ?”


yán :“ shànnán  shuōzhōngyǒulào  làocóngshēng  yányǒulào 。”

 shìzūn  qièshēngyǒushíjié 。”


 shànnán  shílào  shēng  shú    qièzhòngshēngwèishì  shìyánzhōnglào  yǒuzhě  èrzhǒngmíng  rénèrnéng  yánjīntiěshī  làoshí  shēng  shú  zhòngshēngwèishìlàofēi  fēishēngshú  nǎizhìshì  shànnán  yīnyǒuèrzhǒng  zhě  zhèngyīn  èrzhě  yüányīn  zhèngyīnzhě  shēnglào  yüányīnzhě  láonuǎnděng  cóngshēng  yánzhōngéryǒulàoxìng 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  ruòlàoxìng  jiǎozhōng  cóngjiǎozhōngshēng ?”


 shànnán  jiǎoshēnglào    shuōyányüányīnyǒuèr  láo  èrnuǎn  jiǎoxìngnuǎn  néngshēnglào 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  ruòjiǎonéngshēnglào  qiúlàozhīrén  qiúérjiǎo ?”


yán :“ shànnán  shìshuōzhèngyīn  yüányīn 。”


shīzihǒuyán :“ ruò使shǐzhōngběnlàoxìngjīnfāngyǒuzhě  zhōngběnānluóshù  shēng  èr 。”


 shànnán  néngshēngānluóshù  ruòguàn  zhīzhōngzēngzhǎngchǐ  shì  shuōèryīn  shànnán  ruòqièyīnshēngzhě  denányánzhōngnéngchūshēngānluóshù  shànnán  yóuwèiqièérzuòyīnyüán  ránchābiétóng  shì  zhōngshēngānluóshù 。”


 shìzūn  suǒshuō  yǒuèrzhǒngyīn  zhèngyīn  yüányīn  zhòngshēngxìngwéishìyīn ?”


 shànnán  zhòngshēngxìngèrzhǒngyīn  zhě  zhèngyīn  èrzhě  yüányīn  zhèngyīnzhěwèizhūzhòngshēng  yüányīnzhěwèiliùluó 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  jīndìngzhīyǒulàoxìng    jiànshìjiānqiúlàozhīrén  wéi  zhōngshuǐ  shìdāngzhīyǒulàoxìng 。”


 shànnán  suǒwèn  shìrán    yǒurénjiànmiànxiàng  便biàndāo 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  shì  yǒulàoxìng  ruòdāomiànxiàng  dāo ?”


yán :“ shànnán  ruòdāozhōngdìngyǒumiànxiàng  diāndǎo  shùjiàncháng  héngjiànkuò  ruòshìmiàn  jiàncháng  ruòshìmiàn  dechēngyánshìmiànxiàng  ruòyīnmiànjiànmiànzhě  jiànmiànxiàng ?”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  yǎnguāngdào  jiànmiàncháng 。”

yán :“ shànnán  éryǎnguāngshídào    jìnyüǎnshídejiàn  jiànzhōngjiānsuǒyǒu  shànnán  guāngruòdàoérjiànzhě  qièzhòngshēngjiànhuǒ  shāo  rényüǎnjiànbái  yīngshēng :‘   fān  rén  shù ?’ ruòguāngdàozhě  yǘndejiànshuǐjīngzhōng  yüānzhōngshí  ruòdàojiàn  dejiànshuǐjīngzhōng  érdejiànwàizhī  shìruòyányǎnguāngdàoérjiànzhǎngzhě  shìrán 


 shànnán  suǒyányǒulàozhě  màizhīrén  dànjià  làozhí  màicǎozhě  dànjià  zhí  shànnán  shìjiānzhīrén  qiúpīng  ruò怀huáirèndeyán  ruòyánshìyǒuérxìng  yīngpīngzhě  shìrán    ruòyǒuérxìng  yīngyǒusūn  ruòyǒusūnzhěshìxiōng    shēng  shìyánérxìng  ruòzhōngyǒulàoxìngzhě  shíjiànwèi  ruòshùzizhōngyǒutuózhàngzhìzhě  shíjiànjīngzhīhuáguǒxíngzhī  shànnán  shí  wèi  guǒ  nǎizhìshì  yǘnshuōyǒulàoxìng  shànnán  yǒurénmíngdāngjīnhuànchòu  ruòyánzhōngdìngyǒulàoxìngshì  shànnán  yǒurén  yǒuzhǐchéng  érshìzhǐzhōngběnyǒu  běnjiǎyüánérchéng  ruòběnyǒuzhě  zhòngyüán  qīnghuángchéng绿  dāngzhīshìèrběn绿xìng  ruòběnyǒuzhě  chéng  shànnán  zhòngshēngyīnshídemìng  érshízhōngshíyǒumìng  ruòběnyǒumìng  wèishízhīshí  shíyīngshìmìng  shànnán  qièzhūběnyǒuxìng  shì  shuōshì 


 běnjīnyǒu  běnyǒujīn 


sānshìyǒu  yǒushìchù 


 shànnán  qièzhū  yīnyüánshēng  yīnyüánmiè  shànnán  ruòzhòngshēngnèiyǒuxìngzhě  qièzhòngshēngyīngyǒushēnjīn  zhòngshēngxìnghuài  qiānzhuō    zhòngshēngzhōngsuǒyǒukōng  qièzhòngshēngyǒukōng  guàài  xiànyǒukōng  ruò使shǐzhòngshēngkōngzhě  láixíngzhùzuò  shēngcháng  shì  jīngzhōngshuō  qièzhòngshēngyǒukōngjiè  kōngjièzhěshìmíngkōng  zhòngshēngxìngshì  shízhùshǎonéngjiànzhījīngāngzhū  shànnán  zhòngshēngxìng  zhūjìngjiè  fēishìshēngwén  yüánjüésuǒzhī  qièzhòngshēngjiànxìng  shìchángwèifánnǎoliúzhuǎnshēng  jiànxìng  zhūjiéfánnǎosuǒnéng  jiětuōshēng  nièpán 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  qièzhòngshēngyǒuxìng  xìngzhōnglàoxìng  ruòlàoxìng  yǘnshuōyǒuèrzhǒngyīn  zhě  zhèngyīn  èrzhě  yüányīn  yüányīnzhě  láo  èrnuǎn  kōngxìng  yüányīn 。”


yán :“ shànnán  ruò使shǐzhōngdìngyǒulàoxìngzhě  yüányīn ?”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  yǒuxìng  yüányīn    míngjiàn  yüányīnzhě  shìleyīn  shìzūn  ànzhōngxiānyǒuzhū  wèijiàn  dēngzhàole  ruòběnzhě  dēngsuǒzhào  zhōngyǒupíngrénshuǐlúnshéngzhàngděngérwèileyīn  tuózishuǐfènérzuòleyīn  zhōngjiàonuǎnshì  zuòleyīn  shìsuīxiānyǒuxìng  yàojiǎleyīnránhòudejiàn  shì  dìngzhīzhōngxiānyǒulàoxìng 。”


 shànnán  ruò使shǐzhōngdìngyǒulàoxìngzhě  shìleyīn  ruòshìleyīn  le  shànnán  ruòshìleyīn  xìngshìlezhě  chángyīngle  ruòliǎo  néngle  ruòyánleyīnyǒuèrzhǒngxìng  zhěle  èrzhěle  shìrán    leyīn  yǘnyǒuèr  ruòyǒuèrzhě  yīngèr  ruò使shǐzhōngèrxiāngzhě  yǘnleyīnéryǒuèr ?”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  shìrényángòngrén  leyīněr  liǎoliǎo 。”


yán :“ shànnán  leyīnruòěr  fēileyīn    shùzhěnéngshùdeyán  érxìnglexiàng  lexiāng  yàozhìxìngnǎishù  shìleyīnnéngle  liǎo  shànnán  qièzhòngshēngyǒuxìngzhě  xiūliànggōng  ruòyánxiūshìleyīnzhě  tónglàohuài  ruòyányīnzhōngdìngyǒuguǒzhě  jiè  dìng  zhìhuìzēngzhǎng  jiànshìrénběnjìnjiè  chándìng  zhìhuì  cóngshīshòujiànjiànzēng  ruòyánshījiàoshìleyīnzhě  dāngshījiàoshí  shòuzhěwèiyǒujiè  dìng  zhìhuì  ruòshìlezhě  yīnglewèiyǒu  yǘnnǎilejiè  dìng  zhìhuìlìngdezēngzhǎng ?”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  ruòleyīnzhě  yǘnmíngyǒuyǒulào ?”


 shànnán  shìjiānnánfányǒusānzhǒng  zhě  zhuǎn  xiānsuǒshuō :‘ míngjiè  huǐ  nǎizhìwéidenièpán 。’ èrzhě  rán  yǒufànzhìláiwènyán :‘ shìcháng ?’ shírán  sānzhě    jīngzhōng  ruòleyīnyǒuèr  zhōngdeyǒuèr  shànnán  jīnzhuǎn  shìrényányǒulàozhě  dìngde  shìmíngyǒuyǒulào  xìngěr  yǒuzhòngshēngyǒuxìngdāngjiàn 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  suǒshuō  shìrán  guòmiè  wèiláiwèidào  yǘnmíngyǒu  ruòyándāngyǒumíngwéiyǒuzhě  shìrán  shìjiānrén  jiànér便biànyánér  qièzhòngshēngxìngzhě  yǘnshuōyánqièzhòngshēngyǒuxìng ?”


yán :“ shànnán  guòmíngyǒu  zhǒng  shēngmiè  gāntián  nǎizhìshēngguǒ  wèishì  shúnǎi  shànnán  érshìwèi  zi  nǎizhìshēngguǒ  suíběnshúshí  xíngxiàngmàoshēngwèi  érshìwèiběnjīnyǒu  suīběnjīnyǒu  fēiyīnběn  shìběnzisuīguòmíngyǒu  shì  guòmíngyǒu  yǘnmíngwèiláiwéiyǒu  yǒurénzhòngzhí  yǒurénwènyán :‘ zhǒng ?’ yán :‘ yǒuyóu 。’ shíwèiyǒuyóu  shú  ziáozhēngdǎonǎi  dāngzhīshìrénfēiwàng  shì  míngwèiláiyǒu 

 yǘnmíngguòyǒu  shànnán  yǒurénpíngwáng  jīngniánsuì  wángnǎiwénzhī  wénwèn :‘ jiàn ?’ yán :‘ wáng      zhěmiè 。’ wángyán :‘ zhě  shēnèrcúnzài  yǘnyánmiè ?’ shìyīnyüánsàngshīshēnmìng  shànnán  shìèrshíérguǒmiè  shìmíngguòyǒu  yǘnmíngwèiláiyǒu  yǒurénwǎngtáoshīsuǒwèn :‘ yǒupíng ?’ yán :‘ yǒupíng 。’ érshìtáoshīshíwèiyǒupíng  yǒu  yányǒupíng  dāngzhīshìrénfēiwàng  zhōngyǒulào  zhòngshēngxìngshì  jiànxìngyīngdāngguāncháshíjiéxíng  shìshuōqièzhòngshēngyǒuxìngshíwàng 。”


shīzihǒuyán :“ qièzhòngshēngxìngzhě  yǘnérānòuduōluósānmiǎosān  zhèngyīn  lìngzhòngshēngdeānòuduōluósānmiǎosān  děngzhèngyīn  suǒwèixìng  shìzūn  ruòtuózituóshùzhě  míngwéituózi  érmíngwéituóluózi  shìzūn  tánxìngdechēngwéiāchíxìng  āchíxìngdechēngtánxìng  tuózishì  dechēngwéituóluózi  tuóluózidechēngwéituózi  yóushìzūndeshètánchóngxìng  zhòngshēngxìngshì  shì  dāngzhīzhòngshēngyǒuxìng 。”

yán :“ shànnán  ruòyánzizhōngyǒutuózhě  shìrán  yǒuzhě  jiàn  shànnán  shìjiān  yǒuyīnyüánjiàn  yǘnyīnyüán  wèiyüǎnjiàn  kōngzhōngniǎo  jìnjiàn  rényǎnjié  huàijiàn  gēnbàizhě  luànxiǎngjiàn  xīnzhuān  jiàn  xiǎowēichén  zhàngjiàn  yǘnbiǎoxīng  duōjiàn  dàozhōng  xiāngjiàn  dòuzàidòu  tuóshùtóngshìzhǒngyīnyüán  yǒuzhě  jiàn  ruòyánzhàngjiànzhě  shìrán    shùxiāng  ruòyánxìng  yǘnzēngzhǎng  ruòyánzhàngjiànzhě  chángyīngjiàn  běnxiàng  jīnjiàn  dāngzhīshìběnjiànxìng  běnjiànxìng  jīnjiàn  dāngzhīshìjiànběnxìng  shì  běnyǒushù  jīnyǒuzhī  dāngyǒujiù ?”


shīzihǒuyán :“ suǒshuōyǒuèrzhǒngyīn  zhě  zhèngyīn  èrzhě  leyīn  tuózishuǐfènzuòleyīn  lìngde 。”


yán :“ shànnán  ruòběnyǒuzhě  leyīn  ruòběnxìng  lesuǒle  ruòtuózhōngběnxiàng  leyīnnǎishēngzhě  shēngtuóluóshù  èr  shànnán  ruòjiànzhě  yīngjiàn  chénjiàn  duōchényīngjiàn  shìzhōngyīngjiàn    shìzhōngyǒujīnghuáguǒ  guǒzhōngyǒuliàng  zhōngyǒuliàngshù  shìmíng  yǒushìyīngjiàn  shànnán  ruòtuóziyǒutuóxìngérshēngshùzhě  yǎnjiànshìwéihuǒsuǒshāo  shìshāoxìngyīngběnyǒu  ruòběnyǒuzhě  shùyīngshēng  ruòqièběnyǒushēngmiè  xiānshēnghòumièshí  shì  dāngzhīxìng 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  ruòtuóziběnshùxìngérshēngshùzhě  shìchūyóu  èr 。”


 shànnán  shìzhōngnéngchūyóu  suīběnxìng  yīnyüányǒu 。”


shīzihǒuyán :“ míngyóu ?”


 shànnán  fēi  shànnán  huǒyüánshēnghuǒ  shuǐyüánshēngshuǐ  suīcóngyüán  néngxiāngyǒu  tuóziyóushì  suīcóngyüán  xiāngshēng  tuózixìngnéngzhìlěng  yóuzhěxìngnéngzhìfēng  shànnán  gānzhè  yīnyüánshēngshí  hēi  suīyüán  xiàng  shízhì  hēizhìlěng 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  zhōngyǒulàoxìng  yóuxìng  tuóziyǒushùxìng  píngxìng  qièzhòngshēngxìngzhě  xiānshuō  qièzhòngshēngyǒuxìng  shìyīngānòuduōluósānmiǎosānzhě  shìrán    réntiānxìng  xìng  rénzuòtiān  tiānzuòrén  yüán  xìng  yīnyüán  ānòuduōluósānmiǎosān  ruòzhūzhòngshēngyǒuxìngzhě  yīnyüán  chǎnděngduànzhūshàngēnduò  ruòxīnshìxìngzhě  chǎnděngyīngnéngduàn  ruòduànzhě  yǘndeyánxìngshìcháng  ruòfēichángzhě  míngxìng  ruòzhūzhòngshēngyǒuxìngzhě  míngwéichūxīn  yǘnéryánshìzhì  āzhì  zhìzhě  dāngzhīshìrényǒuxìng 

 shìzūn  xīnxiàngānòuduōluósānmiǎosān  bēijiànshēnglǎofánnǎoguòhuàn  guānnièpánshēnglǎofánnǎozhūguò  xìnsānbǎoguǒbào  shòuchíjìnjiè  shìděngmíngwéixìng  ruòshìyǒuxìngzhě  shìérzuòyīnyüán  shìzūn  jiǎyüándāngchénglào  shēngěryàodàiyīnyüán  suǒwèiréngōng  shuǐ  píng  zǎnshéng  zhòngshēngěr  yǒuxìngzhě  yīngyīnyüándeānòuduōluósānmiǎosān  ruòdìngyǒuzhě  xíngrénjiànsānè  shēnglǎobìngérshēng退tuìxīn  xiūliùluó  yīngchéngānòuduōluósānmiǎosān  fēiyüánérchénglào  ránfēiyīnliùluóérchéngānòuduōluósānmiǎosān  shì  dāngzhīzhòngshēngxìng  xiānshuōsēngbǎoshìcháng  chángzhěfēicháng  fēichángzhěyǘnérānòuduōluósānmiǎosān  sēngruòchángzhě  yǘnyánqièzhòngshēngyǒuxìng  shìzūn  ruò使shǐzhòngshēngcóngběnláixīn  ānòuduōluósānmiǎosānxīn  hòufāngyǒuzhě  zhòngshēngxìngyīngshìběnhòuyǒu  shì  qièzhòngshēngyīngxìng 。”


yán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  jiǔzhīxìngzhī  wèizhòngshēngzuòshìwèn  qièzhòngshēngshíyǒuxìng  yánzhòngshēngruòyǒuxìngyīngyányǒuchūxīnzhě  shànnán  xīnfēixìng    xīnshìcháng  xìngcháng  yányǒu退tuìxīnzhě  shí退tuìxīn  xīnruòyǒu退tuì  zhōngnéngānòuduōluósānmiǎosān  chídemíngzhīwéi退tuì  xīnshífēixìng    chǎnděngduànshàngēnduò  ruòxīnshìxìngzhě  chǎnbèimíngchǎn  zhīxīnmíngwéicháng  shìdìngzhīzhīxīnshífēixìng 


 shànnán  yánzhòngshēngruòyǒuxìng  yīngjiǎyüánchénglàozhě  shìrán    ruòyányüánchéngshēng  dāngzhīxìngshì  zhòngshíyǒujīn  yǒuyín  yǒutóng  yǒutiě  bǐng  míngshí  érsuǒchūtóng  yàojiǎzhòngyüánzhòngshēng    réngōngránhòuchūshēng  shìdāngzhī  běnjīnxìng  zhòngshēngxìngmíngwéi  zhūgōngyīnyüán  jiànxìngránhòude  yánzhòngshēngyǒuxìng  jiànzhě  shìrán    zhūyīnyüánwèi  shànnán  shì  shuōèryīn  zhèngyīn  yüányīn  zhèngyīnzhěmíngwéixìng  yüányīnzhěxīn  èryīnyüándeānòuduōluósānmiǎosān  shíchūjīn 

 shànnán  yánsēngchángqièzhòngshēngxìngzhě  shànnán  sēngmíng  yǒuèr  zhě  shì  èrzhě    shìzhěmíngshēngwénsēng  zhěmíngsēng  shìsēngcháng  xìngshìcháng  xìngcháng  sēngěr    yǒusēngwèi  zhěwèishíèrjīng  shíèrjīngcháng  shìshuōsēngshìcháng  shànnán  sēngmíng  zhěmíngshíèryīnyüán  shíèryīnyüánzhōngyǒuxìng  shíèryīnyüáncháng  xìngěr  shìshuōsēngyǒuxìng  yòusēngzhězhū  shìshuōsēngyǒuxìng 


 shànnán  yánzhòngshēngruòyǒuxìng  yǘnyǒu退tuì  yǒu退tuìzhě  tīng  tīng  dāngwèifēnbiéjiěshuō  shànnán  yǒushísān  便biàn退tuìzhuǎn  děngshísān  zhě  xīnxìn  èrzhě  zuòxīn  sānzhě  xīn  zhě  lìnshēncái  zhě  nièpánzhōngshēngwèi  yǘnnǎilìngzhòngshēngyǒngmiè  liùzhě  xīnkānrěn  zhě  xīndiàoróu  zhě  chóunǎo  jiǔzhě    shízhě  fàng  shízhě  qīngshēn  shíèrzhě  jiànfánnǎonénghuàizhě  shísānzhě  jìnzhī  shànnán  shìmíngshísān  lìngzhū退tuìzhuǎn  yǒuliùhuàixīn  děngwéiliù  zhě  lìn  èrzhě  zhūzhòngshēngshànxīn  sānzhě  qīnjìnèyǒu  zhě  qínjīngjìn  zhě  jiāomàn  liùzhě  yíngshì  shìliùnénghuàizhīxīn 


 shànnán  yǒuréndewénzhūshìzūnshìréntiānshī  zhòngshēngzhōngzuìshàng  shèngshēngwén  zhīděng  yǎnmíngliǎo  jiànài  néngzhòngshēnghǎi  wénshìyüàn :‘ shìjiānyǒushìrén  dāng 。’ shìyīnyüánānòuduōluósānmiǎosānxīn  huòwèizhīsuǒjiàohuìxīn  huòwénāsēngjiéxiūxíngxíngránhòunǎideānòuduōluósānmiǎosān  wénwéi :‘ jīnkānshìxíng  yǘnnéng ?’ shìyǒu退tuì  shànnán  yǒu退tuìxīn  děngwéi  zhě  zàiwàidàochūjiā  èrzhě  xiūzhīxīn  sānzhě  hǎoqiúshīguòè  zhě  chángchǔzàishēng  zhě  shòuchísòngshūxiějiěshuōshíèrjīng  shìmíng退tuìxīn  yǒuèr退tuìxīn  děngwéièr  zhě  tān  èrzhě  nénggōngjìngzūnzhòngsānbǎo  shìděngzhòngyīnyüán退tuìxīn 

 yǘnmíng退tuìzhīxīn  yǒurénwénnéngzhòngshēngshēnglǎobìng  cóngshīránxiūānòuduōluósānmiǎosān ,‘ ruòdàoshìdezhě  dāngxiū  lìngzhī ’, shìyīnyüánxīn  suǒzuògōngruòduōruòshǎohuíxiàngānòuduōluósānmiǎosān  zuòshìshìyüàn :‘ yüànchángdeqīnjìnzhū  chángwénshēn  qíngwán  ruònànshīshìxīn 。’ yüàn :‘ zhūzhū  chángsuǒshēnghuānxīnshàngēn  ruòzhūzhòngshēngzhuóshēn  zhǎnjiéshǒutóuzhījié  dāngshìrénshēngxīn  shēnqìng  shìzhūrénwèizēngzhǎngyīnyüán  ruòshìzhě  dāngyüánérchéngjiùānòuduōluósānmiǎosān ?’ shìyüàn :‘ lìngdegēn  èrgēn  rénzhīshēn  shǔrén  zāoèzhǔ  shǔèwáng  shēngèguó  ruòdehǎoshēn  chóngxìngzhēnzhèng  duōráocáibǎo  shēngjiāomàn  lìngchángwénshíèrjīngshòuchísòngshūxiějiěshuō  ruòwéizhòngshēngyǒusuǒyǎnshuō  yüànlìngshòuzhějìngxìn  chángsuǒshēngěxīn  níngdāngshǎowénduōjiěwèi  yüànduōwénliǎo  yüànzuòxīnshī  shīxīn  shēnkǒuèjiāo  néngshīqièzhòngshēngān  shēnjièxīnhuìdòngshān  wèishòuchíshàngzhèng  shēnmìngcáishēngqiānlìn  jìngzhīwèi  zhèngmìnghuó  xīnxiéchǎn  shòuēnchángniàn  xiǎoēnbào  shànzhīshìzhōngsuǒyǒushì  shànjiězhòngshēngfāngzhīyán  sòngshūxiěshíèrjīng  shēngxièdàilǎnduòzhīxīn  ruòzhūzhòngshēngtīngwén  fāng便biànyǐnjiēlìngwén  yánchángróuruǎn  kǒuxüānè  zhòngnénglìng  yǒuyōuzhělìngyōu  jǐnzhīshìlìngdefēng  bìngzhīshìzuòwáng  bìngyàosuǒ  cáibǎozài  lìngbìngzhědechú  dāobīngzhījiéyǒushì  duàncánhàilìng  néngduànzhòngshēngzhǒngzhǒngwèi  suǒwèiwèi    zhì  shuǐhuǒ  wángzéi  pínqióng  jiè  èmíng  èdào  shìděngwèidāngduànzhī  shīzhǎngshēnshēnggōngjìng  yüànzēngzhīzhōngshēngxīn  chángxiūliùniàn  kōngsānmèimén  shíèryīnyüán  shēngmièděngguān  chū  tiānxíng  fànxíngshèngxíng  jīngāngsānmèi  shǒuléngyándìng  sānbǎochù  lìngjìngzhīxīn  ruòshēnxīnshòushí  shīshàngzhīxīn  shēngwén  zhīxīnérshēngzhī  sānbǎochù  chángzàiwàidàozhōngchūjiā  wèixiéjiàndào  zài  xīnzài  yǒuwéi  liǎoliǎojiànguò  lìngwèièrchéngdàoguǒ  mìngzhěwèishěshēn  wèizhòngshēngchùsānè  zhūzhòngshēngdāotiān  wèirénliàngjié  shòuxīnshēnghuǐ  jiànshēngxīn  chángshēnghuān  ruòzhísānbǎo  dāng  yǐnshí    fángshè  yào  dēngmíng  huáxiāng    fāngài  bǎogòngyǎng  ruòshòujiè  jiānchí  zhōngshēnghuǐfànzhīxiǎng  ruòwénnánxíngxíng  xīnhuān  shēnghuǐhèn  shíwǎngshì宿mìngzhīshì  zhōngzàozuòtānchēnchī  wèiguǒbàoéryīnyüán  xiànzàishēngtānzhuó 。’ shànnán  ruòyǒunéngshìyüànzhě  shìmíngzhōng退tuìshīzhīxīn  míngshīzhǔ  néngjiànláimíngliǎoxìng  néngdiàozhòngshēngtuōshēng  shànnéngchíshàngzhèng  néngliùluó  shànnán  shì  退tuìzhīxīnmíngxìng 


 shànnán  yǒu退tuìxīn  yánzhūzhòngshēngyǒuxìng  èrrénwénfāngyǒubǎoshān  shānyǒuqīngqüánwèigānměi  yǒunéngdàozhěyǒngduànpínqióng  shuǐzhězēng寿shòuwànsuì  wéixüányüǎnxiǎnduōnán  shíèrréngòngwǎng  rénzhuāngyánzhǒngzhǒngxíng  kōngwǎngsuǒchí  xiāngqiánjìn  zhírén  duōbǎohuò  zhēn  èrrén便biànqiánwènyán :‘ rénzhě  shíyǒubǎoshān ?’ rényán :‘ shíyǒu  huòbǎo  yǐnshuǐ  wéihuànxiǎn  duōyǒudàozéi  shā  shuǐcǎo  wǎngzhěqiānwàn  zhěshènshǎo 。’ wénshìshì  rénhuǐ  xǘnzuòshìyán :‘ xüányüǎn  jiānnánfēi  wǎngzhěliàng  zhě  éryǘndāngnéngdào  jīnchǎngòng  ruòshèhuòshīshēnmìng  shēnmìngqüán  cháng寿shòuānzài ?’ rényán :‘ yǒurénnéngguò  néngguò  ruòdeguǒ  yüàncǎizhēnbǎo  yǐngānshuǐ    wéi 。’ shìshíèrrén  huǐ退tuì  qiánjìndàoshānsuǒ  duōhuòcáibǎo  yüànshuǐ  duōsuǒyǒu  háisuǒzhǐ  fèngyǎng  gōngzōngqīn  shíhuǐháizhějiànshìshì  xīnzhōngshēng :‘ huán  wéizhù ?’ 便biànzhuāngyánshèdàoér  bǎoshānzhěnièpán  gānměizhīshuǐxìng  èrrénzhěèrchūxīnzhě  xiǎnèdàozhěshēng  suǒféngrénzhěshìzūn  yǒudàozéizhě  shāzhūfánnǎo  shuǐcǎozhěxiūzhīdào  rénháizhě退tuìzhuǎn  zhíwǎngzhě退tuì 


 shànnán  zhòngshēngxìngchángzhùbiàn  yóuxiǎndào  shuōyán  rénhuǐháilìngdàocháng  xìngěr  shànnán  dàozhōngzhōng退tuìzhě  shànnán  xiànghuǐzhě  jiànxiānbànhuòbǎoérhuán  shìzài  gòngyǎng  gěizōngqīn  duōshòuān  jiànshìshì  xīnzhōngshēng  zhuāngyándàohái  shēnmìngkānrěnzhòngnán  suì便biàndàobǎoshānzhōng  退tuìzhuǎnshì  shànnán  qièzhòngshēngdìngdāngdechéngānòuduōluósānmiǎosān  shì  jīngzhōngshuō  qièzhòngshēngnǎizhì  fànchóngjìnchǎnyǒuxìng 。”


shīzihǒuyán :“ shìzūn  yǘnyǒu退tuì退tuì ?”


 shànnán  ruòyǒuxiūláisānshíèrxiàngyīnyüánzhě  míng退tuì  míng  míngdòngzhuǎn  míngwéiliánmǐnqièzhòngshēng  míngshèngqièshēngwén  yüánjüé  míngāzhì 

 shànnán  ruòchíjièdòng  shīxīn  ānzhùshíshān  shìyüándexiàpíngliánxiàng  ruòsuǒ  shàng  shīzhǎngnǎizhìchùshēng  cáigòngyǎnggōng  shìyüándechéngxiàqiānlúnxiàng  ruòshādào  shīzhǎngchángshēnghuān  shìyüándechéngsānxiàng  zhě  shǒuzhǐxiāncháng  èrzhě  gēncháng  sānzhě  shēnfāngzhí  shìsānxiàngtóngyüán  ruòxiūshèshèzhòngshēng  shìyüándewǎngmànzhǐbáiéwáng  ruò  shīzhǎngruòbìngshí  shǒushìzhuōchíàn  shìyüánshǒuruǎn  ruòchíjièwénhuìshīyàn  shìyüándejiéhuáiyōngmǎn  shēnmáoshàng  ruòzhuānxīntīngyǎnshuōzhèngjiào  shìyüánde鹿wángzhuān  ruòzhūzhòngshēngshēnghàixīn  yǐnshízhī  chánghuìshī  zhānbìnggěiyào  shìyüánshēnyüánmǎntuóshù  shǒuguò  dǐngyǒuròujiàndǐngxiàng  ruòjiànwèizhěwéizuòjiù  jiànluǒxiǎnzhěshī  shìyüándeyīncángxiàng  ruòqīnjìnzhìzhěyüǎnrén  shànwèn  sǎozhìxíng  shìyüánruǎn  shēnmáoyòuxüán  ruòcháng  yǐnshí    yào  xiānghuá  dēngmíngshīrén  shìyüándeshēnjīn  chángguāngmíngyào  ruòxíngshīzhīshí  suǒzhēnzhīnéngshèlìn  guāntiánfēitián  shìyüánchùmǎnxiàng  ruòshīzhīshíxīnshēng  shìyüánderóuruǎnshēng  ruòqiúcáiyòngshī  shìyüándeqüēchōngmǎn  shīzishàngshēn  zhǒu  yüè + yōng  xiān  ruòyüǎnliǎngshé  èkǒu  huìxīn  shìyüánshí齿chǐbáijìng  ruòzhūzhòngshēngxiūbēi  shìyüánèrxiàng  ruòchángzuòshìyüàn  yǒuláiqiúzhěsuí  shìyüándeshīzijiá  ruòsuízhūzhòngshēngsuǒyǐnshíjiēzhī  shìyüándewèizhōngshàngwèi  ruòxiūshíshànjiānhuàrén  shìyüánde广guǎngchángshé  ruòsòngduǎn  bàngzhèng  shìyüándefànyīnshēng  ruòjiànzhūyüànzēngshēngxīn  shìyüándejiégàn  ruòyǐnchēngyángshàn  shìyüándebáiháoxiàng  shànnán  ruòxiūshìsānshíèrxiàngyīnyüánshí  退tuìzhīxīn 


 shànnán  qièzhòngshēng  zhūjìngjiè  guǒ  xìng    shìjiēshìcháng  shìcháng  qièzhòngshēngfánnǎozhàngmíngwéicháng  duànchángfánnǎomíngcháng  ruòyánqièzhòngshēngchángzhě  xiūshèngdàofēnwéiduànzhòng  zhòngruòduànmíngcháng  suǒshòuzhīmíngwéicháng  shìyán  qièzhòngshēngfánnǎozhàngjiànxìng  jiàndenièpán 。”