大众学佛网
大众学佛网
涅槃经原文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第十四卷 南本大般涅槃经注音

导读:第十四卷 南本大般涅槃经梵行品第二十之一“善男子,云何菩萨摩诃萨梵行?善男子,菩萨摩诃萨住于大乘大般涅槃,住七善法得具梵行。何等为七?一者、知法,二者、知义,三者、...

第十四卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第十四卷

fànxíngpǐnèrshízhī


 shànnán  yǘnfànxíng  shànnán  zhùchéngbānnièpán  zhùshàndefànxíng  děngwéi  zhě  zhī  èrzhě  zhī  sānzhě  zhīshí  zhě  zhī  zhě  zhī  liùzhě  zhīzhòng  zhě  zhīzūnbēi 


 shànnán  yǘnzhī  shànnán  shìzhīshíèrjīng  wèixiūduōluó    shòu  tuó  yōutuó  tuó  ātuó  duō  tuó  lüè  ātuó  yōushè 


 shànnán  děngmíngwéixiūduōluójīng  cóng  shìwén  nǎizhì  huānfèngxíng ’, shìqièmíngxiūduōluó 


 děngmíngwéijīng  gàozhūqiū :‘   zhìhuì  néngshíjiànzhēn  shìliúzhuǎnjiǔchǔshēngméihǎi  děngwéi      miè  dào 。’ wéizhūqiūshuōjīngjìng  ěrshíyǒugēnzhòngshēng  wèitīng  hòuzhìsuǒ  便biànwènrén :‘ láixiàngzhěwéishuōshì ?’ shízhī  yīnběnjīngsòngyüē 


 děng  jiànzhēn 


shìjiǔliúzhuǎn  shēnghǎi 


ruònéngjiàn  duànshēng 


shēngyǒujìn  gèngshòuzhūyǒu 


 shìmíngjīng 


 děngmíngwéishòujīng  yǒujīngláishuōshí  wèizhūtiānrénshòubié :‘ āduō  wèiláiyǒuwángmíngyüēnáng  dāngshìshìérchéngdào  hàoyüē 。’ shìmíngshòujīng 


 děngmíngwéituójīng  chúxiūduōluózhūjiè  yǒushuōzhī  suǒwèi 


 zhūèzuò  zhūshànfèngxíng 


jìng  shìzhūjiào 


 shìmíngtuójīng 


 děngmíngwéiyōutuójīng  shí  chándìng  wèizhūtiānzhòng广guǎngshuōyào  shízhūqiūzuòshìniàn :‘ láijīnzhěwèisuǒzuò ?’ láimíngdàncóngchándìng  yǒurénwèn  xīnzhìshuōyán :‘ qiūdāngzhī  qièzhūtiān寿shòumìngcháng  zhūqiū  shànzāiwèi  qiú  shànzāishǎo  shànzāizhī  shànzāijìng !’ shìzhūjīngwènshuō  shìmíngyōutuójīng 


 děngmíngwéituójīng  zhūjīng  suǒyīngēnběnwèiyǎnshuō  shèwèiguóyǒuzhàng  luówǎngniǎo  lóng  suíshuǐérháifàng  shìzūnzhīběnyīnyüánérshuōyán 


 qīngxiǎoè  wéiyāng


shuǐsuīwēi  jiànyíng 


 shìmíngtuójīng 


 děngmíngwéiātuójīng  jièzhōngsuǒshuō  shìmíngātuójīng 


 děngmíngwéiduōjīng  suǒshuō :‘ qiūdāngzhī  chūshìshísuǒshuōzhěmíngyüējièjīng  jiūliúqínchūshìzhīshímínggān  hánmóushímíngyüējìng  jiāshímíngfènbiékōng 。’ shìmíngduōjīng 

 děngmíngwéituójīng  shìzūnběnwéi  xiūzhūxíng  suǒwèi :‘ qiūdāngzhī  guòzuò鹿  zuò  zuòzhāng  zuò  zuòsànwáng  zhuànlúnshèngwáng  lóng  jīnchìniǎo 。’ zhūshìděngxíngdàoshísuǒshòushēn  shìmíngtuó 


 děngmíngwéilüèjīng  suǒwèichéngfāngděngjīngdiǎn  广guǎngyóukōng  shìmínglüè 


 děngmíngwéiwèicéngyǒujīng  chūchūshēngshí  rénchíxíng  fàngguāngmíng  biànguānshífāng  hóushǒupěngxiànlái  báixiànggǒu  biāntīng  xǘnbiànwéiqīngniú  xíngjiān  lìngzhūxiāngzhènchùsuǒshāngsǔn  chūshēngtiānmiàoshí  lìngtiānxiàngxiàjìng  shìděngjīngmíngwèicéngyǒujīng 


 děngmíngwéiyōushèjīng  shìzūnsuǒshuōzhūjīng  ruòzuòlùn  fēnbié广guǎngshuōbiànxiàngmào  shìmíngyōushèjīng 


 ruònéngshìlezhīshíèrjīng  míngwéizhī 

 yǘnzhī  ruòqièwényán广guǎngzhī  shìmíngzhī 


 yǘnzhīshí  shànnán  shànzhīshìshízhōngrènxiūjìng  shìshízhōngrènxiūjīngjìn  shìshízhōngrènxiūshèdìng  shìshízhōngrèngòngyǎng  shìshízhōngrèngòngyǎngshī  shìshízhōngrènxiūshī  chíjiè  rěn  jīngjìn  chándìng  luó  shìmíngzhīshí 


 yǘnzhī  shànnán  zhī  suǒwèiyǐnshí  yào  xíngzhùzuò  shuì  shìmíngzhī 


 shànnán  yǘnzhī  shìzhīyǒushìxìn  shìjiè  shìduōwén  shìshè  shìhuì  shìlái  shìzhèngniàn  shìshànxíng  shìwèn  shì  shìmíngzhī 


 yǘnzhīzhòng  shànnán  shìzhīshìděngshìchàzhòng  luóménzhòng  shìzhòng  shāménzhòng  yīngshìzhòngshìxínglái  shìzuò  shìshuō  shìwèn  shìmíngzhīzhòng 


 shànnán  yǘnzhīrénzūnbēi  shànnán  rényǒuèrzhǒng  zhě  xìn  èrzhě  xìn  dāngzhī  xìnzhěshìshàn  xìnzhěmíngwéishàn    xìnyǒuèrzhǒng  zhě  chángwǎngsēngfāng  èrzhě  wǎng  dāngzhī  wǎngzhěshàn  wǎngzhěmíngwéishàn  wǎngsēngfāngzhěyǒuèrzhǒng  zhě  bài  èr  bài  dāngzhī  bàizhěshàn  bàizhěmíngwéishàn  bàizhěyǒuèrzhǒng  zhě  tīng  èrzhě  tīng  dāngzhī  tīngzhěshàn  tīngzhěmíngwéishàn  tīngzhěyǒuèrzhǒng    zhìxīntīng  èr  zhìxīn  dāngzhī  zhìxīntīngzhěshìmíngshàn  zhìxīnzhěmíngwéishàn  zhìxīntīngyǒuèrzhǒng  zhě    èr    dāngzhī  zhěshàn  zhěmíngwéishàn  zhěyǒuèrzhǒng    shuōxíng  èr  shuōxíng  shuōxíngzhěshìwéishàn  shuōxíngmíngwéishàn  shuōxíngzhěyǒuèrzhǒng    qiúshēngwén  néngānráoqiènǎozhòngshēng  èrzhě  huíxiàngshàngchéng  duōrénlìngdeān  yīngzhī  néngduōréndeānzhězuìshàngzuìshàn  shànnán  zhūbǎozhōng  bǎozhūzuìwéishèngmiào  zhūwèizhōng  gānzuìshàng  shìréntiānzhōng  zuìshèngzuìshàng 


 shànnán  shìmíngzhùchéng  nièpánjīng  zhùshàn  zhùshìshàn  fànxíng 


   shànnán  yǒufànxíng  wèi  bēi    shè 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  ruòduōxiūnéngduànchēnhuì  xiūbēixīnzhěduànchēnhuì  yǘnéryánliàngxīn  tuīéryányīngyǒusān 


 shìzūn  yǒusānyüán  yüánzhòngshēng  èryüán  sānyüán  bēi    shèxīnshì  ruòcóngshì  wéiyīngyǒusān  yīngyǒu  zhòngshēngyüánzhě  yüányīn  yüàn  shìmíngzhòngshēngyüán  yüánzhě  yüánzhūzhòngshēngsuǒzhīérshīzhī  shìmíngyüán  yüánzhě  yüánlái  shìmíngyüán  zhěduōyüánpínqióngzhòngshēng  láishīyǒngpínqióngshòu  ruòyüánzhòngshēngyüán  shì  shì  yüánláizhě  míngyüēyüán  shìzūn  zhīsuǒyüán  qièzhòngshēng  yüán  zi  qīnshǔ  shì  míngzhòngshēngyüán  yüánzhě  jiàn  zi  qīnshǔ  jiànqièjiēcóngyüánshēng  shìmíngyüán  yüánzhě  zhùxiàngzhòngshēngxiàng  shìmíngyüán  bēi    shèxīnshì  shìyīngsān  yīngyǒu 


 shìzūn  rényǒuèrzhǒng  zhě  jiànxíng  èrzhě  àixíng  jiànxíngzhīrénduōxiūbēi  àixíngzhīrénduōxiūshè  shìyīngèr  yīngyǒu 


 shìzūn  liàngzhěmíngyüēbiān  biānmíngliàng  ruòliàngzhě  yīngshì  yīngyán  ruòyánzhě  deliàng  shìyīng  yīng 。”


gàojiā :“ shànnán  zhūláiwéizhūzhòngshēngsuǒxüānyào  yán  nánliǎozhī  huòwéizhòngshēngshuōyīnyüán  shuōděngwéiyīnyüán  suǒwèiqièyǒuwéizhī  shànnán  huòshuōèrzhǒng  yīnzhīguǒ  huòshuōsānzhǒng  fánnǎo      huòshuōzhǒng  míng  zhūxíng  shēnglǎo  huòshuōzhǒng  suǒwèishòu  ài    yǒushēng  huòshuōliùzhǒng  sānshìyīnguǒ  huòshuōzhǒng  wèishí  míng  liù  chù  shòuài    huòshuōzhǒng  chúmíng  xíngshēng  lǎo  shì  huòshuōjiǔzhǒng  chéngjīngzhōng  chúmíng  xíng  shí  jiǔshì  huòshuōshí  wéizhējiǎnzishuō  chúshēng  shí  huòshíshuōshíèryīnyüán  wángshèchéngwéijiāděngshuōshíèrmíngnǎizhìshēng  lǎobìng  shànnán  yīnyüán  wèizhòngshēngzhǒngzhǒngfēnbié  liàngxīnshì  shànnán  shì  zhūláishēnxíngchùyīngshēng 


 shànnán  láishìzūnyǒufāng便biàn  chángshuōcháng  chángshuōcháng  shuōwéi  shuōwéi  jìngshuōjìng  jìngshuōjìng  shuō  shuō  fēizhòngshēngshuōwéizhòngshēng  shízhòngshēngshuōfēizhòngshēng  fēishuō  shuōfēi  fēishíshuōshí  shíshuōfēishí  fēijìngshuōjìng  jìngshuōfēijìng  fēishēngshuōshēng  shēngshuōfēishēng  nǎizhìmíngshuōmíng  míngshuōmíng  shuōfēi  fēishuō  fēidàoshuōdào  dàoshuōfēidào  shànnán  láishìliàngfāng便biànwéidiàozhòngshēng  wàng  shànnán  huòyǒuzhòngshēngtāncáihuò  rénhuàshēnzuòzhuànlúnwáng  liàngsuìsuísuǒzhǒngzhǒnggōng  ránhòujiàohuàlìngānzhùānòuduōluósānmiǎosān  ruòyǒuzhòngshēngtānzhuó  liàngsuìmiàochōngqíng  ránhòuqüànhuàlìngānzhùānòuduōluósānmiǎosān  ruòyǒuzhòngshēngróngháoguì  rénliàngsuìzhōngwéizuò使shǐ  zǒugěishìdexīn  qüànhuàlìngānzhùānòuduōluósānmiǎosān  ruòyǒuzhòngshēngxìng  shìrénjiàn  liàngbǎiqiānsuìzhōngjiàodūnlìngxīndiào  ránhòuqüànlìngānzhùānòuduōluósānmiǎosān  shànnán  láishìliàngsuìzhǒngzhǒngfāng便biàn  lìngzhūzhòngshēngānzhùānòuduōluósānmiǎosān  wàng  zhūláisuīchùzhòngè  suǒrǎnyóuliánhuá 

 shànnán  yīngshìzhīliàng  shànnán  shìliàngxīnxìngyǒu  ruòyǒuxiūxíng  shēngfànchù  shànnán  shìliàngbànyǒu  shìmíng  xiūzhěnéngduàntān  xiūbēixīnzhěnéngduànchēnhuì  xiūxīnzhěnéngduàn  xiūshèxīnzhěnéngduàntānchēnhuìzhòngshēng  shànnán  shìmíngwéi  fēièrsān  shànnán  suǒyán  néngduànchēn  bēishì  yīngshuōsānzhě  jīnyīngzuòshìnán    shànnán  huìyǒuèrzhǒng    néngduómìng  èr  néngbiān  xiūnéngduànduómìng  xiūbēinéngchúbiānzhě  shànnán  shì  fēi    chēnyǒuèrzhǒng    chēnzhòngshēng  èr  chēnfēizhòngshēng  xiūxīnzhěduànchēnzhòngshēng  xiūbēixīnzhěduànchēnfēizhòngshēng    chēnyǒuèrzhǒng    yǒuyīnyüán  èr  yīnyüán  xiūxīnzhěduànyǒuyīnyüán  xiūbēixīnzhěduànyīnyüán    chēnyǒuèrzhǒng  zhě  jiǔguòxiū  èrzhě  jīnxiànzàixiū  xiūxīnzhěnéngduànguò  xiūbēixīnzhěduànxiànzài    chēnyǒuèrzhǒng    chēnshèngrén  èr  chēnfán  xiūxīnzhěduànchēnshèngrén  xiūbēixīnzhěduànchēnfán    chēnyǒuèrzhǒng  shàng  èrzhōng  xiūduànshàng  xiūbēiduànzhōng  shànnán  shìmíngwéi  denányányīngsānfēi  shì  jiā  shìliàngxīnbànxiāngduìfēnbiéwéi    yīngmíngwéi  ruòyǒu  deyǒubēishèxīn  shì  yīngjiǎn  shànnán  xíngfēnbiéyīngyǒu  ruòxíngshí  bēishè  shìyǒu 


 shànnán  liàngmíng  liàngzhěyǒuzhǒng  yǒuliàngxīnyǒuyüánfēizài  yǒuliàngxīnzàifēiyüán  yǒuliàngxīnyüánzài  yǒuliàngxīnfēiyüánfēizài  děngliàngyǒuyüánfēizài  yüánliàngbiānzhòngshēng  érnéngzàisānmèi  suīdedìnghuòhuòshī  děngliàngzàifēiyüán  yüán  xiōng  mèilìngān  fēiliàngyüán  děngliàngyüánzài  wèizhū  děngliàngfēiyüánfēizài  shēngwén  yüánjüénéng广guǎngyüánliàngzhòngshēng  fēizài  shànnán  shìmíngliàng  fēizhūshēngwén  yüánjüésuǒzhī  nǎishìzhūláijìngjiè  shànnán  shìshì  shēngwén  yüánjüésuīmíngliàng  shǎoyán  zhū  míngwéiliàngbiān 。”

jiābáiyán :“ shìzūn  shì  shì  shíshèngjiào  zhūláisuǒyǒujìngjiè  fēizhūshēngwén  yüánjüésuǒ  shìzūn  yǒu  zhùchéngbānnièpándebēixīn  fēishìbēixīn ?”


yán :“ yǒu  shànnán  ruòzhūzhòngshēngzhōngsānpǐnfēnbié  zhě  qīnrén  èrzhě  yüànzēng  sānzhě  zhōngrén  qīnrénzhōngzuòsānpǐn  wèishàngzhōngxià  yüànzēngěr  shìshàngqīnzhōngzēngshàng  zhōngxiàqīnpíngděngzēngshàng  shàngyüànzhōngshǎofēn  zhōngyüànsuǒzhōngpǐn  xiàyüànzhōngzēngshàng  shìzhuǎnzēngxiū  shàngyüànzhōngzhōngpǐn  zhōngxiàyüànděngzēngshàng  zhuǎnxiūshàngzhōngxiàděngshàng  ruòshàngyüànzhōngshàngzhě  ěrshímíngxīnchéngjiù  ěrshí  suǒshàngyüànzhōng  píngděngxīnyǒuchābié  shànnán  shìmíngde  fēi 。”


 shìzūn  yüándeshì  yóumíngwéi ?”


 shànnán  nánchéngmíng    jiǔguòliàngjiézhōng  duōfánnǎo  wèixiūshàn  shìnéngzhōngdiàoxīn  shànnán  wāndòugānshí  zhuīzhōngzhù  fánnǎojiānyìngshì  suīxīnsàn  nántiáo  yòujiāqüǎnwèirén  shānlín鹿jiànrénzǒu  chēnhuìnánshǒujiāgǒu  xīnshī鹿  shìxīnnántiáo  shì  míng    shànnán  huàshí  wénchángzài  huàshuǐmiè  shìjiǔzhù  chēnhuàshí  zhūshàngēnběnhuàshuǐ  shìxīnnándiào  huǒ  míngjiǔzhù  diànguāngzhīmíngdezàntíng  chēnhuǒ  diànmíng  shìxīnnándiào  shì  míng 


 shànnán  zhùchū  míngyüē    shànnán  zuìèzhě  míngchǎn  chūzhùxiūshí  chǎnxīnchābié  jiànguòshēngchēn  shì  míng  shànnán  wèizhūzhòngshēngchú  shìmíng  zhòngshēngliàng  shìmíngbēi  zhūzhòngshēngxīnshēnghuān  shìmíng  suǒyōng  míngwéishè  ruòjiànxiàngshēn  jiànqièpíngděngèr  shìmíngshè  shěshīrén  shìmíngshè 

 shànnán  wéiliàngnénglìngzēngzhǎngliùluó  zhūxíngnéngěr  shànnán  xiāndeshìjiānliàngxīn  ránhòunǎiānòuduōluósānmiǎosānxīn  fāngchūshìjiānzhě  shànnán  yīnshìliàng  chūshìliàng  shì  míngliàng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  chúzhě  shísuǒwéi  shìwéishìguān  yǒushí  shìzūn  qiūguānjìngshí  jiànsuǒzhuóshìxiàngérshífēi  suǒshídànjiēzuòchóngxiāngérshífēichóng  guāndòugēngzuòxiàzhīxiǎngérshífēifèn  guānsuǒshílàoyóusuǐnǎoérshífēinǎo  guānsuìyóuchǎoxiāngérshífēichǎo  liàngxīnshì  néngzhēnshízhòngshēnglìngde  suīkǒuyánzhòngshēngérshíde  shìzhīguānfēiwàng 


 shìzūn  ruòfēiwàngshízhě  érzhūzhòngshēngzhūwēiqièshòu  ruòdàngzhēnshídezhě  suǒshuō :‘ niànwǎngxiūxīn  jīngjiéshìfǎnchénghuàiláishēng  shìjièchéngshíshēngfàntiānzhōng  shìjièhuàishíshēngguāngyīntiān  ruòshēngfàntiān  shìzàinéngcuī  qiānfànzhōngzuìshèngzuìshàng  míngfànwáng  yǒuzhūzhòngshēngjiēsuǒshēngzuìshàngxiǎng  sānshíliùfǎnzuòdāowángshìhuányīn  liàngbǎiqiānzuòzhuànlúnwáng 。’ xiūxīnnǎideshìréntiānguǒbào  ruòshízhě  yǘndexiāngyìng ?”


yán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  zhēnyǒngměng  suǒwèi 。” wèijiāérshuōyán 


 ruòzhòngshēng  shēngchēnhuìxīn 


éryüàn  shìmíngwéishàn 


qièzhòngshēngzhōng  ruòbēixīn 


shìmíngshèngzhǒngxìng  bàoliàng 


shè使shǐtōngxiān  mǎn 


yǒuzàizhǔ  fèngshīsuǒān 


xiàngzhǒngzhǒng  suǒbàoguǒ 


xiū  shíliùfēnzhōng 


 shànnán  xiūzhě  shífēiwàngxiǎng  shìzhēnshí  ruòshìshēngwén  yüánjüézhī  shìmíngwàng  zhūzhēnshí  yǘnzhī  shànnán  xiūxíngshìnièpánzhě  guānwéijīn  guānjīnwéi  zuòshuǐxiàng  shuǐzuòxiàng  shuǐzuòhuǒxiàng  huǒzuòshuǐxiàng  zuòfēngxiàng  fēngzuòxiàng  suíchéngjiù  yǒuwàng  guānshízhòngshēngwéifēizhòngshēng  guānfēizhòngshēngwéishízhòngshēng  suíchéng  yǒuwàng  shànnán  dāngzhīliàngxīn  shìshíwéi  fēizhēnshí 


   shànnán  yǘnmíngwéizhēnshíwéi  wèinéngduànchúzhūfánnǎo  shànnán  xiūzhěnéngduàntān  xiūbēixīnzhěnéngduànchēnhuì  xiūxīnzhěnéngduàn  xiūshèxīnzhěnéngduàntānhuìzhòngshēngxiàng  shìmíngzhēnshíwéi 

   shànnán  liàngxīn  néngwéiqièzhūshàngēnběn  shànnán  ruòdejiànpínqióngzhòngshēng  yüánshēng  ruòshēng  nénghuìshīzhīxīn  shīyīnyüán  lìngzhūzhòngshēngdeānyǐn  suǒwèishíyǐn  chēchéng    huáxiāng  chuáng  shèzhái  dēngmíng  shìshīshí  xīn  shēngtānzhuó  dìnghuíxiàngānòuduōluósānmiǎosān  xīněrshí  suǒzhǐ  wàngxiǎngyǒngduàn  wèiwèi  míngchēng  yǎng  qiúréntiānsuǒshòukuài  shēngjiāomàn  wàngfǎnbào  wèikuángxíngshī  qiúguì  fánxíngshīshí  jiànshòuzhě  chíjièjiè  shìtiánfēitián  shìzhīshífēizhīshí  shīshíjiànshìfēi  shí  shìchùfēichù  jǐnfēng  jiànyīnguǒ  shìzhòngshēngfēizhòngshēng  shìfēi  suījiànshīzhě  shòuzhěcái  nǎizhìjiànduànguǒbào  érchángxíngshīyǒuduànjüé  shànnán  ruòjiànchíjièjiènǎizhìguǒbào  zhōngnéngshī  ruòshī  tánluó  ruòtánluó  néngchéngānòuduōluósānmiǎosān 


 shànnán  yǒurénshēnbèijiàn  rénjüànshǔlìngānyǐn  wèichú  mìngliángérwéijiàn  rénfāngyán :‘ qiědàichù  jīndāngguān  shìjiàncóngfānglái  shéizhīsuǒshè  wéishìchà  luómén  shè  shǒutuó ?’ gèngzuòniàn :‘ shì  zhú  liǔ  tiězhěsuǒchū  gāng  róu  máozhěshìniǎo  niǎochījiù  suǒyǒuzhě  wèicóngzuòshēng  ránéryǒu  wéishìrén  wèishé ?’ shìchīrénjìngwèinéngzhī  xǘn便biànmìngzhōng  shànnán  ěr  ruòxíngshīshífēnbiéshòuzhě  chíjièjiènǎizhìguǒbào  zhōngnéngshī  ruònéngshī  tánluó  ruòtánluó  néngchéngānòuduōluósānmiǎosān 


 shànnán  xíngshīshí  zhūzhòngshēngxīnpíngděngyóuxiǎng  yòuxíngshīshí  zhūzhòngshēngbēimǐnxīn  zhānshìbìngzi  xíngshīzhīshí  xīnhuān  yóujiànzibìng  shīzhīhòu  xīnfàngshè  yóujiànzizhǎngnéngcúnhuó  shìxīnzhōngshīshíshí  chángzuòshìyüàn :‘ jīnsuǒshī  qièzhòngshēnggòngzhī  shìyīnyüán  lìngzhūzhòngshēngdezhìshí  qínjìnhuíxiàngshàngchéng  yüànzhūzhòngshēngdeshànzhìshí  qiúshēngwén  yüánjüézhīshí  yüànzhūzhòngshēngshí  qiúàishí  yüànzhūzhòngshēngdeluóshí  jiēlìngchōngmǎnshèàizēngshàngshàngēn  yüànzhūzhòngshēngjiěkōngxiàng  àishēnyóukōng  yüànzhūzhòngshēngchángwéishòuzhě  liánmǐnqièwéizhòngtián 。’ shànnán  xiūxīnshí  fánsuǒshīshíyīngdāngjiānshìděngyüàn 

   shànnán  xīnzhōngshījiāngshí  dàngzuòshìyüàn :‘ jīnsuǒshī  qièzhòngshēnggòngzhī  shìyīnyüán  lìngzhūzhòngshēngchéng  yǐnwèishuǐ  shèshàngzhīdào  shēngwén  yüánjüéjié  yǎngzhìqiúshàngchéng  duànfánnǎoyǎngwèi  shēngàiàichéng  bānnièpánshēn  zhūsānmèi  shènshēnzhìhuìhǎi  yüànzhūzhòngshēngdegānwèi  chūshì  jìng  shìzhūwèi  yüànzhūzhòngshēngliàngbǎiqiānwèi  wèijiànxìng  jiànxìngnéng  xìngbiànyóukōng  lìngliàngzhòngshēngwèi  suǒwèichéng  fēizhūshēngwén  zhīwèi  yüànzhūzhòngshēngtiánwèi  yǒuliùzhǒngchābiézhīwèi  yüànzhūzhòngshēngwéiqiúwèi  àisuǒxíngzhīwèi  qiúwèi 。’ shànnán  xīnzhōngshījiāngshí  yīngdāngjiānshìděngyüàn 


   shànnán  xīnzhōngshīchēchéngshí  yīngzuòshìyüàn :‘ jīnsuǒshī  qièzhòngshēnggòngzhī  shìyīnyüán  lìngzhòngshēngchéngchéng  zhùchéng  退tuìchéng  dòngzhuǎnchéng  jīngāngzuòchéng  qiúshēngwénzhīchéng  xiàngchéng  néngchéng  léichéng  退tuìméichéng  shàngchéng  shíchéng  gōngchéng  wèicéngyǒuchéng  yǒuchéng  nánchéng  biānchéng  zhīqièchéng 。’ shànnán  xīnzhōngshīchēchéngshí  chángyīngshìjiānshìyüàn 


   shànnán  xīnzhōngshīshí  dàngzuòshìyüàn :‘ jīnsuǒshī  qièzhòngshēnggòngzhī  shìyīnyüán  lìngzhūzhòngshēngdecánkuì  jièshēnlièzhūjiàn  shēnchǐliùcùn  jīnshēn  suǒshòuzhūchùróuruǎnài  guāngrùn  ruǎn  chángguāngliàng    yüànzhūzhòngshēngjiēdezhīshēn  guòqiè    bānnièpán 。’ shànnán  shīshí  yīngdāngshìjiānshìyüàn 


   shànnán  xiūzhōng  shīhuáxiāng  xiāng  xiāng  zhūxiāngshí  yīngzuòshìyüàn :‘ jīnsuǒshī  qièzhòngshēnggòngzhī  shìyīnyüán  lìngzhūzhòngshēngqièjiēdehuásānmèi  jüémiàománshǒudǐng  yüànzhūzhòngshēngxíngmǎnyüè  suǒjiànzhūwēimiào  yüànzhūzhòngshēngjiēchéngxiàng  bǎizhuāngyán  yüànzhūzhòngshēngsuídejiànzhī  yüànzhūzhòngshēngchángshànyǒu  àixiāng  zhūchòuhuì  yüànzhūzhòngshēngzhūshàngēnshàngzhēnbǎo  yüànzhūzhòngshēngxiāngshìyüèyǒuyōu  zhòngshànbèixiāngyōuniàn  yüànzhūzhòngshēngjièxiāng  yüànzhūzhòngshēngchíàijiè  xiāngfēnchōngmǎnshífāng  yüànzhūzhòngshēngdejiānláojiè  huǐzhījiè  qièzhìjiè  zhūjiè  dejiè  wèicéngyǒujiè  shījiè  zuòjiè  huìjiè  rǎnjiè  jìngjiè  jiūjìngjiè  píngděngjiè  xiāngshēnzhuóděngzēngài  yüànzhūzhòngshēngdeshàngjiè  chéngzhījiè  fēixiǎochéngjiè  yüànzhūzhòngshēngdeshīluó  yóuzhūsuǒchéngjiùjiè  yüànzhūzhòngshēngwéishī  chíjiè  rěn  jīngjìn  chán  zhìzhīsuǒxǖnxiū  yüànzhūzhòngshēngdechéngbānnièpánwēimiàoliánhuá  huáxiāngchōngmǎnshífāng  yüànzhūzhòngshēngchúnshíchéngbānnièpánshàngxiāngzhuàn  yóufēngcǎihuádànxiāngwèi  yüànzhūzhòngshēngdechéngjiùliànggōngsuǒxǖnzhīshēn 。’ shànnán  xīnzhōngshīhuáxiāngshí  chángdāngjiānshìshìyüàn 


   shànnán  xīnzhōngshīchuángshí  yīngzuòshìyüàn :‘ jīnsuǒshī  qièzhòngshēnggòngzhī  shìyīnyüán  lìngzhūzhòngshēngdetiānzhōngtiānsuǒzhīchuáng  zhìhuìzuòchánchù  suǒzhīchuáng  shēngwén  zhīchuáng  èchuáng  yüànzhūzhòngshēngdeānshēngchuáng  chéngnièpánshīzichuáng  yüànzhūzhòngshēngzuòchuáng  wéiliàngzhòngshēngshìxiànshéntōngshīziyóu  yüànzhūzhòngshēngzhùchénggōng殿diànzhōng  wèizhūzhòngshēngyǎnshuōxìng  yüànzhūzhòngshēngzuòshàngchuáng  wèishìzhīsuǒxiáng  yüànzhūzhòngshēngderěnchuáng  shēngjǐndòng饿è  yüànzhūzhòngshēngdewèichuáng  yǒngqièfánnǎoyüànzéi  yüànzhūzhòngshēngdeqīngjìngchuáng  zhuānqiúshàngzhèngzhēnzhīdào  yüànzhūzhòngshēngdeshànchuáng  chángwéishànyǒuzhīsuǒyōng  yüànzhūzhòngshēngdeyòuxiéchuáng  yīnzhūsuǒxíngzhī 。’ shànnán  xīnzhōngshīchuángshí  yīngdāngjiānshìshìyüàn 


   shànnán  xīnzhōngshīshězháishí  dàngzuòshìyüàn :‘ jīnsuǒshī  qièzhòngshēnggòngzhī  shìyīnyüán  lìngzhūzhòngshēngchùchéngshè  xiūxíngshànyǒusuǒxíngzhīxíng  xiūbēixíng  liùluóxíng  zhèngjüéxíng  qièsuǒxíng  dàohéng  biān广guǎngkōngxíng  yüànzhūzhòngshēngjiēdezhèngniàn  yüǎnèniàn  yüànzhūzhòngshēngdeānzhùchángjìng  yǒngdǎo  yüànzhūzhòngshēngjiēshòuchíchūshìwén  yüànzhūzhòngshēngwéishàngqièzhì  yüànzhūzhòngshēngdegānzhái  yüànzhūzhòngshēngchūzhōnghòuxīn  chángchéngnièpánzhái  yüànzhūzhòngshēngwèiláishìchángchùsuǒgōng殿diàn 。’ shànnán  xīnzhōngshīshězháishí  chángdāngjiānshìshìyüàn 


   shànnán  xīnzhōngshīdēngmíngshí  dàngzuòshìyüàn :‘ jīnsuǒshī  qièzhòngshēnggòngzhī  shìyīnyüán  lìngzhūzhòngshēngguāngmíngliàngānzhù  yüànzhūzhòngshēngchángdezhàomíng  yüànzhūzhòngshēngdewēimiàoguāng  yüànzhūzhòngshēngqīngjìngzhūwǎng  yüànzhūzhòngshēngdezhì  shànjiě  zhòngshēngxiàng  rén  mìng  yüànzhūzhòngshēngjiēdejiànqīngjìngxìngyóukōng  yüànzhūzhòngshēngròuyǎnqīngjìng  chèjiànshífānghéngshāshìjiè  yüànzhūzhòngshēngdeguāngmíngzhàoshífāng  yüànzhūzhòngshēngdeàiyǎn  jiēdejiànqīngjìngxìng  yüànzhūzhòngshēngdezhìmíng  qièànchǎn  yüànzhūzhòngshēngdeliàngguāng  zhàoliàngzhūshìjiè  yüànzhūzhòngshēngránchéngdēng  èrchéngdēng  yüànzhūzhòngshēngsuǒguāngmíng  mièmíngàn  guòqiānbìngzhàozhīgōng  yüànzhūzhòngshēngdeguāngmíng  mièsānqiānqiānshìjièsuǒyǒuhēiàn  yüànzhūzhòngshēngyǎn  zhūxiàngchéngshījüé  yüànzhūzhòngshēngjiànmíng  yüànzhūzhòngshēngdechéngbānnièpánwēimiàoguāngmíng  shìzhòngshēngzhēnshíxìng 。’ shànnán  xīnzhōngshīdēngmíngshí  chángyīngqínshìshìyüàn 

 shànnán  qièshēngwén  yüánjüé    zhūláisuǒyǒushàngēn  wéigēnběn  shànnán  xiūxīn  néngshēngshìliàngshàngēn  suǒwèijìng  chū  chángshēngmiè  niànchù  fāng便biàn  sānguānchù  shíèryīnyüán  děngguān  nuǎn  dǐng  rěn  shì  jiàndào  xiūdào  zhèng  qín    zhūgēn  zhū  fēn  dào  chán  liàngxīn  jiětuō  shèngchù  shíqiē  kōngxiāngyüànzhèngsānmèi  zhīxīnzhìzhūshéntōng  zhīběnzhì  shēngwénzhì  yüánjüézhì  zhì  zhì  shànnán  shìděng  wéigēnběn  shànnán  shì  shìzhēnshí  fēiwàng  ruòyǒurénwèn :‘ shéishìqièzhūshàngēnběn ?’ dāngyánshì  shì  shìzhēnshí  fēiwàng 


 shànnán  néngwéishànzhěmíngshíwéi  shíwéizhěmíngwéi  lái  chéng  chéng  lái 


 shànnán  dào  dàolái  lái 


 shànnán  fàn  fàn  lái 


 shànnán  zhěnéngwèiqièzhòngshēngérzuò    lái 


 shànnán  zhěnǎishìzhūjìngjiè  zhūjìngjièshì  dāngzhīzhěshìlái 


 shànnán  zhěshìzhòngshēngxìng  shìxìngjiǔwèifánnǎozhīsuǒ  lìngzhòngshēngdejiàn  xìng  lái 


 shànnán  kōng  kōng  lái 


 shànnán  kōng  kōng  lái 


 shànnán  shìcháng  chángshì  shìsēng  sēngshì  lái 


 shànnán  shì  shì  shìsēng  sēngshì  lái 


 shànnán  shìjìng  jìngshì  shìsēng  sēngshì  lái 


 shànnán  shì  shì  shìsēng  sēngshì  lái 


 shànnán  gān  gān  xìng  xìng  shìsēng  sēngshì  lái 


 shànnán  zhěshìqièshàngzhīdào  dàoshì  lái 


 shànnán  zhěshìzhūshìzūnliàngjìngjiè  liàngjìngjièshì  dāngzhīshìshìlái 


 shànnán  ruòcháng  cháng  dāngzhīshìshìshēngwén 


 shànnán  ruòshì  shì  dāngzhīshìshìshēngwén 


 shànnán  ruòjìng  jìng  dāngzhīshìshìshēngwén 


 shànnán  ruò    dāngzhīshìshìshēngwén 


 shànnán  ruòwàngxiǎng  wàngxiǎng  dāngzhīshìshìshēngwén 


 shànnán  ruòmíngtánluófēitánzhī  dāngzhīshìshìshēngwén  nǎizhìluóshì 


 shànnán  ruònéngzhòngshēng  shìzhīshìshēngwén 


 shànnán  ruòxiāngzhīdào  dāngzhīshìshìshēngwén 


 shànnán  ruònéngjüélezhū  dāngzhīshìshìshēngwén 


 shànnán  ruònéngjiànláixìng  dāngzhīshìshìshēngwén 


 shànnán  ruòjiànshìyǒuxiàng  dāngzhīshìshìshēngwén 


 shànnán  ruòyǒulòu  yǒulòuzhěshìshēngwén 


 shànnán  ruòyǒuwéi  yǒuwéizhīshìshēngwén 


 shànnán  ruònéngzhùchūzhùfēichūzhù  dāngzhīshìshēngwén 


 shànnán  ruònéngshí  suǒwèi  dāngzhīshìshìshēngwén 


 shànnán  ruònéngshāménguǒ  dāngzhīshìshìshēngwén 


 shànnán  ruòyǒu  fēiyǒufēi  shìzhīfēizhūshēngwén  zhīděngsuǒnéng 


 shànnán  ruò    xìng  lái 


 shànnán  zhùchéngbānnièpánxiūshì  suīānshuìmiánzhīzhōngérshuìmián  qínjīngjìn  suīchángjüéjüé  mián  shuìmiánzhōngzhūtiānsuīzhě  xíngè  miánèmèngyǒushàn  shuìmián  mìngzhōngzhīhòusuīshēngfàntiānsuǒshēng  zài  shànnán  xiūzhě  néngchéngjiùshìliàngbiāngōng  shànnán  shìnièpánwēimiàojīngdiǎn  néngchéngjiùshìliàngbiāngōng  zhūláidechéngjiùshìliàngbiāngōng 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  suǒyǒuwéishìzhēnshí  shēngwén  yüánjüéfēizhēnshízhě  qièzhòngshēngwēiděngshòukuài  ruòzhūzhòngshēngshíde  dāngzhīsuǒxiūxīnwéi 。”


yán :“ shànnán  zhīfēi  shànnán  yǒuzhūzhòngshēnghuòshòu  huòyǒushòu  ruòyǒuzhòngshēngshòuzhě  zhīwéi  wèichǎn  ruòyǒushòudìngzhě  zhīwèi  lìngzhòngshēngshòukuài  shànnán  yǒurényáojiànshīzi    bào  cháiláng  luóchàguǐděngránshēng  xíngjiànshēngwèi  shànnán  shìzhūrénránwèi  zhòngshēngshìjiànxiūzhěránshòu  shànnán  shì  xiūshìshíwéi  fēi 

 shànnán  shuōshìyǒuliàngmén  suǒwèishéntōng  shànnán  jiàoāshìhàilái  shìshíwángshèchéngshí  āshìwángfàngcáikuángzuìzhīxiàng  lìnghàizhū  xiàngěrshíshāliàngbǎiqiānzhòngshēng  zhòngshēngduōyǒuxüè  shìxiàngxiùkuángzuìbèicháng  jiàncóngbèichìwèishìxüèérjiàn  zhōngwèizhěchízǒu  wéichúānán  ěrshí  wángshèchéngzhīzhōngqièrénmín  tóngshíshēngháo  zuòshìyán :‘ guàizāi  láijīnmièméi  zhèngjüédànsànhuài !’ shìshídiàoxīnshēnghuān :‘ tánshāménmièméishènshàn  cóngjīnwǎngzhēnshìxiàn  kuàizāi  yüàndesuì 。’ shànnán  ěrshíwéixiángcáixiàng  dìngshūshǒushìzhī  zhǐchūshīzi  shìxiàngjiàn  xīnwèi  xǘnshīfèn  shēntóujìng  shànnán  ěrshí  shǒuzhǐtoushíshīzi  nǎishìxiūshàngēn  lìngdiào 


   shànnán  nièpán  shǐchūxiàngshīchéng  yǒubǎishìzhōngpíngzhìsǎo  zhōngyǒushí  zhòngjìnnéng  shíliánmǐnxīn  zhūshì  xǘnjiànzhǐshí  zhìzhìkōngháishǒujiē  ānzhìyòuzhǎng  chuīlìngsuì  hái  lìngshìgònggāoxīn  wéilüèshuōzhǒngzhǒngyào  lìngānòuduōluósānmiǎosānxīn  shànnán  láiěrshí  shízhǐshízàikōngzhōng  háizhìyòuzhǎng  chuīlìngsuì  běn  shànnán  dāngzhīshìshàngēn  lìngzhūshìjiànshìshì 


   shànnán  nántiānzhúyǒuchéng  míngshǒuluó  shìchéngzhōngyǒuzhǎngzhě  míngyüēzhì  wèizhòngdǎozhǔ  guòliàngsuǒzhízhūshànběn  shànnán  chéngzhōngqièrénmínxìnxiédào  fèngshìjiǎn  shízhǎngzhě  cóngwángshèchéngzhìchéng  zhōngjiānxiāngliùshíyóuxǘn  shèérwǎng  wèihuàzhūrén  zhòngjiǎnwénzhìshǒuluóchéng  zuòshìniàn :‘ shāméntánruòzhìzhě  zhūrénmín便biàndāngshě  gènggōng  děngqióngcuì  nàihuó ?’ zhūjiǎnbèifēnsàn  gàochéngrén :‘ shāméntánjīnlái  ránshāménwěidōng西chíchěng  suǒzhìzhīchùnénglìngdēng  rénmínjǐn  wángzhězhòng  bìngshòuxiāngxǘnjiùjiě  tánlài  chúnjiāngzhūèluóchàguǐshénwéishìcóng  qióngzhīrénérláiwéizuòmén  suǒjiàozhàochúnshuōkōng  suízhìchùchūān 。’ rénwén怀huáiwèi  tóumiànjìngjiǎnzibáiyán :‘ shī  děngjīnzhědāngshè ?’ jiǎnyán :‘ shāméntánxìnghǎocónglínliúqüánqīngshuǐ  wàishèyǒuzhěyīnghuài  děng便biànxiāngchūchéng  zhūyǒuzhīchùzhuólìngjìn使shǐyǒu  liúqüánjǐngchízhìfènshī  jiānchéngményánzhàng  dāngfángqínshǒu  shèláizhě  lìngdeqián  ruòqiánzhě  dāngānyǐn  děngdàngzuòzhǒngzhǒngzhú  lìngtándàohái 。’ zhūrénmínwénshì  jìngnuòshīxíng  zhǎnshù  zhūshuǐ  zhuāngyánzhàng  láofáng  shànnán  ěrshízhìchéng  jiànqièshùcónglín  wéijiànzhūrénzhuāngyánzhàngdāngshǒu  jiànshìshì  xǘnshēngliánmǐn  xīnxiàngzhī  suǒyǒushùháishēngběn  gēngshēngzhǎng  zhūshùchēng  chíqüánjǐngshuǐqīngjìng  yíngmǎnzhōngqīngliú  shēngzhònghuáshàng  biànchéngwéigànliú  chéngnèirénmíndechèjiànzhòng  ménkāinéngzhìzhě  suǒyánzhàngbiànchénghuá  zhìzhǎngzhěérwéishàngshǒu  rénmíngòngxiāngsuíwǎngzhìsuǒ  wéishuōzhǒngzhǒngyào  lìngzhūrénqièjiēānòuduōluósānmiǎosānxīn  shànnán  ěrshí  shíhuàzuòzhòngzhòngshù  qīngjìngliúshuǐ  yíngmǎnchí  biànběnchéngwéigànliú  lìngrénmínchèjiàn  kāichéngmén  zhàngwéihuá  shànnán  dāngzhījiēshìshàngēn  nénglìngrénjiànshìshì 

   shànnán  shèwèichéngzhōng  yǒuluómén  xìngzhā  wéiyǒu  àizhīshènzhòng  bìngmìngzhōng  ěrshí  rénchóuxīn  kuángluànshīxìng  luǒshēnchǐ  yóuxíng  shīshēng  chàngyán :‘ zi  zi  chù ?’ zhōubiànchéngyǒu  érshìrénxiānzhízhòngběn  shànnán  shìmǐnxīn  shìshírénjiàn  便biànshēngxiǎngháiděiběnxīn  qiánbàoshēnàizi  shígàoshìzhěānán :‘ chíshìrén 。’   便biànwéizhǒngzhǒngshuōzhūyào  shìwén  huānyǒngyüè  ānòuduōluósānmiǎosānxīn  shànnán  ěrshíshífēizi  fēi  bàochí  shànnán  dāngzhījiēshìshàngēn  lìngrénjiànshìshì 


   shànnán  luónàichéngyǒuyōu  yüēduō  guòliàngxiānzhǒngzhūshàngēn  shìyōuxiàjiǔshí  qǐngmìngzhòngsēngfèngshīyào  shìshízhòngzhōngyǒuqiūshēnyīngzhòngbìng  liángzhěnzhīdāngròuyào  ruòderòuzhě  bìngchú  ruòderòu  mìngjiāngqüán  shíyōuwényán  xǘnchíhuángjīnbiànzhìshì  chàngshìyán :‘ shéiyǒuròumài  jīnmǎi  ruòyǒuròuzhě  dāngděngjīn 。’ zhōubiànchéngshì  qiúnéng  shìyōuxǘndāoròu  qièwéihuò  xiàzhǒngzhǒngxiāng  sòngbìngqiū  qiū  bìngchā  shìyōuhuànchuāngnǎonéngkānrěn  shēngyán :‘ tuó  tuó !’ ěrshízàishèwèichéngwényīnshēng  shìrénxīn  shìxǘnjiànchíliángyàochuāngshàng  háiběn  wéizhǒngzhǒngshuō  wénhuān  ānòuduōluósānmiǎosānxīn  shànnán  ěrshí  shíwǎngzhìluónàichéngchíyàoshìyōuchuāng  shànnán  dāngzhījiēshìshàngēn  lìngrénjiànshìshì 


   shànnán  diàoèréntānzhī  duō  tóutòngmǎn  shòunǎo  néngkānrěn  shìyán :‘ tuó  tuó !’ shízhùzàiyōuchánchéng  wényīnshēngshēngxīn  ěrshí  diàoxǘn便biànjiànwǎngzhìsuǒ  shǒutóu  shòuyántāngérlìngzhī  píng  shànnán  shíwǎngdiàosuǒ  tóu  shòutānglìng  shànnán  dāngzhījiēshìshàngēn  lìngdiàojiànshìshì 


   shànnán  jiāoluóguóyǒuzhūqǘnzéi  shùbǎi  qǘndǎngchāojiéwéihàishèn  wánghuànzòngbào  qiǎnbīng  tiāo  suìzhùhēiàncónglínzhīxià  shìzhūqǘnzéixiānzhízhòngběn  shīshòunǎo  zuòshìyán :‘ tuó  tuó  děngjīnzhěyǒujiù 。’ háotáo  shízhùzàihuánjīngshè  wényīnshēngshēngxīn  shíyǒuliángfēngchuīxiāngshānzhōng  zhǒngzhǒngxiāngyàomǎnyǎnkuàng  xǘnháiděiyǎnběn  zhūzéikāiyǎnjiànlái  zhùqiánérwéishuō  zéiwén  ānòuduōluósānmiǎosānxīn  shànnán  ěrshí  shízuòfēngchuīxiāngshānzhōngzhǒngzhǒngxiāngyào  zhùrénqiánérwéishuō  shànnán  dāngzhījiēshìshàngēn  lìngqǘnzéijiànshìshì 


   shànnán  liútàichī  fèiwáng  wéizhǔ  niàn宿xián  duōhàishìzhǒng  wànèrqiānshìzhǒngzhū  yüèěr  duànjiéshǒu  tuīzhīkēngqiàn  shízhūrénshēnshòunǎo  zuòshìyán :‘ tuó  tuó  děngjīnzhěyǒujiù 。’ háotáo  shìzhūrénxiānzhǒngzhūshàngēn  ěrshízàizhúlínzhōng  wényīnshēngxīn  zhūěrshíjiànláizhìjiāluóchéng  shuǐchuāng  yàozhī  tòngxǘnchú  ěrshǒuháiběn  shíwéilüèshuōyào  lìngānòuduōluósānmiǎosānxīn  àidàoqiūsuǒchūjiā  shòujiè  shànnán  láiěrshí  shíwǎngzhìjiāluóchéng  shuǐchuāng  yàozhǐ  shànnán  dāngzhījiēshìshàngēn  lìngréndeshìshì  bēizhīxīnshì 


 shànnán  shì  xiūwéi  shìzhēnshí  fēiwàng  shànnán  liàngzhě  suǒxíng  zhūsuǒxíng  shìchéngdiǎn  nièpánjīng