大众学佛网
大众学佛网
涅槃经原文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第十一卷 南本大般涅槃经注音

导读:第十一卷 南本大般涅槃经圣行品第十九之一尔时,佛告迦葉菩萨:“善男子,菩萨摩诃萨应当于是《大般涅槃经》专心思惟五种之行。何等为五?一者、圣行,二者、梵行,三者、天行,...

第十一卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第十一卷

shèngxíngpǐnshíjiǔzhī


ěrshí  gàojiā :“ shànnán  yīngdāngshì  bānnièpánjīng  zhuānxīnwéizhǒngzhīxíng  děngwéi  zhě  shèngxíng  èrzhě  fànxíng  sānzhě  tiānxíng  zhě  yīngérxíng  zhě  bìngxíng  shànnán  chángdāngxiūshìzhǒngxíng  yǒuxíngshìláixíng  suǒwèichéng  nièpánjīng 》。


 jiā  yǘnsuǒxiūshèngxíng  ruòcóngshēngwén  ruòcónglái  wénshì  nièpánjīng 》, wénshēngxìn  xìnyīngzuòshìwéi :‘ zhūshìzūnyǒushàngdào  yǒuzhèng  zhòngzhèngxíng  yǒufāngděngchéngjīngdiǎn  jīndāngwèiàitānqiúchéngjīng  shèsuǒàizijüànshǔ  suǒshèzhái  jīnyínzhēnbǎo  wēimiàoyīngluò  xiānghuá  gěi使shǐ  nánxiǎo  xiàngchēchéng  niúyángqüǎnzhūshǐzhīshǔ 。’ zuòshìniàn :‘ jiāyóuláo  qièfánnǎoyóuzhīérshēng  chūjiāxiánkuàngyóukōng  qièshànyīnzhīzēngzhǎng  ruòzàijiā  dejìn寿shòujìngxiūfànxíng  jīnyīngdāngchúbìnchūjiāxüédào 。’ zuòshìniàn :‘ jīndìngdāngchūjiāxiūxüéshàngzhèngzhēnzhīdào 。’ shìchūjiāshí  tiānxǘnshēngnǎoyán :‘ shìdāngxīngzhànzhèng 。’ shànnán  shìyǘndāngrénzhànzhèng  shìshízhìsēngfāng  ruòjiànlái  wēi  zhūgēnjìng  xīnróuqīngjìngmiè  zhìsuǒérqiúchūjiā  chú  sān  chūjiā  fèngchíjìnjiè  wēiqüē  jìnzhǐānxiáng  suǒchùfàn  nǎizhìxiǎozuìxīnshēngwèi  jièzhīxīnyóujīngāng 


 shànnán  yǒuréndàichínánghǎi  ěrshíhǎizhōngyǒuluóchà  cóngrénsuǒnáng  rénwén  zuòshìniàn :‘ jīnruò  dìngméi 。’ yán :‘ luóchà  níngshā  náng 。’ luóchàyán :‘ ruònéngqüánzhě  jiànhuìbàn 。’ shìrényóukěnzhī  luóchàyán :‘ ruònénghuìbànzhě  xìngyüànsānfēnzhī 。’ shìrénkěn  luóchàyán :‘ ruònéngzhě  shīshǒu 。’ shìrénkěn  luóchàyán :‘ jīnruònéngshǒuzhě  jīnqióngzhòngsuǒ  yüàndāngwēichén 。’ shìrényán :‘ jīnsuǒsuǒchéngduō  ránjīnfāngdānghǎi  zhīqiándàojìnyüǎn  ruòzhě  dāngjiànchū  hǎizhīnán  yóudeguòtuōnéng  zhōngméishuǐér !’


 shànnán  chíjìnjièshì  rénnáng  shìshǒujièshí  chángyǒufánnǎozhūèluóchàyán :‘ dāngxìn  zhōngxiāng  dànjìn  chíjiè  shìyīnyüánlìngānyǐndenièpán 。’ ěrshíyīngzuòshìyán :‘ jīnníngchíshìjìnjièduòā  zhōnghuǐfànérshēngtiānshàng 。’ fánnǎoluóchàzuòshìyán :‘ ruònéngjìnzhě  sēngcán  shìyīnyüán  lìngānyǐn  nièpán 。’ yīngsuí  luóchàyán :‘ qīngruònéngfànsēngcánzhě  fàntōulánzhēzuì  shìyīnyüán  lìngānyǐn  nièpán 。’ ěrshísuí  luóchàyán :‘ qīngruònéngfàntōulánzhē  fànshèduò  shìyīnyüán  deānyǐn  nièpán 。’ ěrshísuí  luóchàyán :‘ qīngruònéngfànshèduòzhě    shìyīnyüán  lìngānyǐn  nièpán 。’ ěrshísuí  luóchàyán :‘ qīngruònéngfànzhě  xìnghuǐluójiè  shìyīnyüán  deānyǐn  nièpán 。’ ěrshíxīnniànyán :‘ jīnruòfànluózuìzhě  néngshēngànérnièpán 。’ shìwēixiǎozhūjièzhōng  chíjiān  xīnjīngāng  chíchóngjìnluó  jìngzhòngjiān  děngchābié  ruònéngshìjiānchí  wéizhīzhūjiè  suǒwèigēnběnqīngjìngjiè  qiánhòujüànshǔqīngjìngjiè  fēizhūèjüéjüéqīngjìngjiè  chízhèngniànniànqīngjìngjiè  huíxiàngānòuduōluósānmiǎosānjiè  jiā  shìyǒuèrzhǒngjiè  zhě  shòushìjiàojiè  èrzhě  zhèngjiè  ruòdezhèngjièzhě  zhōngwèiè  shòushìjièzhě báijiéránhòunǎi 

   shànnán  yǒuèrzhǒngjiè  zhě  xìngzhòngjiè  èrzhě  shìxiánjiè  xìngzhòngjièzhě  wèijìn  shìxiánjièzhě  zuòfànmàiqīngchèngxiǎodòukuángrén  yīnxíngshìréncái  hàixīn  huàichénggōng  ránmíngér  tiánzháizhòngzhí  jiāzuò  chùxiàng    chēchéng  niú  yáng  tuó    qüǎn  hóu  kǒngqüè  yīng  gòngmìngzhǐluó  cháiláng    bào  māo  zhūshǐèshòu  tóngnán  tóng  nán      tóng  jīnyín  liú    zhēnzhū  chē  nǎo  shān    bèizhūbǎo  chìtóng  bái  tōushí    shū [ dēng + máo ]、 zhíěr  qiè  xiǎomàidòu  shǔ    dào    shēngshúshí  chángshòushí  céngzàishí  ruòxíngshísēngzhōngshí  chángzhīzhǐ  shòubiéqǐng  shíròu  yǐnjiǔ  xīnhūnshízhī  shìshēnyǒuchòuhuì  chángwéizhūtiān  qièshìréngōngjìnggòngyǎng  zūnzhòngzàntàn  érshí  zhōngchángshòu  suǒshòu  cáishēn  jìnzhǐchángsān  zhōngshěniǎoèr  chùgēnzi  jīngzi  jiézi  jiēzi    chùbǎozàngruòjīnruòyín  yǐnshíchú  shangshì  gāo广guǎngchuáng  xiàngjīnchuáng  biānzhī  zuò  chùqièruǎnzhū  zuòqièxiàngjiànjiàn  ruǎnshàngmiàoyòngchuáng  zhǐchuángzhìèrzhěn  shòuchùmiàohǎodānzhěn  ānhuángzhěn  zhōngguānshìxiàngdòu  dòu  chēdòu  bīngdòu  ruònánruòniúyángzhìyīngděngdòu  wǎngguānshìjǖnzhèn  tīngchuībèi  jiǎo  qínzhēng  kōnghóujiào  zhīshēng  chúgòngyǎng  chūwéi  luósāi  shīzixiàngdòu  dànliù  pāizhìshí  tóuqiāndào  dàohéngchéng  qièxiàoguānzuò  zhōngzhānxiāngshǒumiàn  zhǎojìng  zhīcǎo  yángzhī    lóuérzuòshì  yǎngguānkōngxīng宿xiù  chújiěshuì  zuòwángjiāwǎngfǎn使shǐmìng      zhōngchǎnxiémìnghuó  xüānshuōwángchén  dàozéi  dòuzhèng  yǐnshí  guójǐnkǒng  fēngānyǐnzhīshì  shànnán  shìmíngshìxiánjiè  shànnán  jiānchíshìzhēzhìzhījiè  xìngzhòngjièděngchābié 


 shànnán  shòuchíshìzhūjìnjiè  zuòshìyüànyán :‘ níngshēntóuchìránměnghuǒshēnkēng  zhōnghuǐfànguò  wèilái  xiànzàizhūsuǒzhìjìnjiè  chà  luómén  shìděngérxíngjìng 。’   shànnán  zuòshìyüàn :‘ níngtiězhōuchánshēn  zhōnggǎnjièzhīshēnérshòuxìnxīntányüè 。’   shànnán  zuòshìyüàn :‘ níngkǒutūntiěwán  zhōnggǎnhuǐjièzhīkǒuérshíxìnxīntányüèyǐnshí 。’   shànnán  zuòshìyüàn :‘ níngshēntiěshàng  zhōnggǎnjièzhīshēnshòuxìnxīntányüèchuáng 。’   shànnán  zuòshìyüàn :‘ níngshēnshòusānbǎimáo  zhōnggǎnhuǐjièzhīshēnérshòuxìnxīntányüèyào 。’   shànnán  zuòshìyüàn :‘ níngshēntóutiěhuò  zhōnggǎnjièzhīshēnshòuxìnxīntányüèfángshèzhái 。’   shànnán  zuòshìyüàn :‘ níngtiěchuísuìshēn  cóngtóuzhìlìngwēichén  jièshòuzhūchà  luómén  shìgōngjìngbài 。’   shànnán  zuòshìyüàn :‘ níngtiětiāoliǎng  rǎnxīnshìhào 。’   shànnán  zuòshìyüàn :‘ níngtiězhuīzhōubiànshēn  rǎnxīntīnghǎoyīnshēng 。’   shànnán  zuòshìyüàn :‘ níngdāo  rǎnxīntānxiùzhūxiāng 。’   shànnán  zuòshìyüàn :‘ níngdāolièshé  rǎnxīntānzhuóměiwèi 。’   shànnán  zuòshìyüàn :‘ níngzhǎnzhuóshēn  rǎnxīntānzhuózhūchù 。’   shìyīnyüán  nénglìngxíngzhěduò  chùshēng  饿èguǐ  jiā  shìmíngchíjìnjiè  chíshìzhūjìnjiè  shīqièzhòngshēng  shìyīnyüán  yüànlìngzhòngshēngchíjìnjiè  qīngjìngjiè  shànjiè  qüējiè  jiè  chéngjiè  退tuìjiè  suíshùnjiè  jìngjiè  chéngjiùluójiè 


 shànnán  xiūchíshìqīngjìngjièshí  zhùchūdòng  yǘnmíngwéidòng  zhùshìdòngzhōng  dòngduò  退tuìsàn  shànnán  shān  suílánměngfēngnénglìngdòngduòluò退tuìsàn  zhùshìzhōngshì  wèishēngxiāngwèisuǒdòng  duò  chùshēng  饿èguǐ  退tuìshēngwén  zhī  wèijiànxiéfēngsuǒsànérzuòxiémìng    shànnán  yòudòngzhě  wèitānhuìchīsuǒdòng  yòuduòzhě  duòchóng  yòu退tuìzhě  退tuìhuánjiā  yòusànzhě  wèiwéichéngjīngzhězhīsuǒsànhuài    shànnán  wèizhūfánnǎozhīsuǒqīngdòng  wèiyīnsuǒduò  nǎizhìzuòdàochǎngshùxià  suīyǒutiānnénglìng退tuìānòuduōluósānmiǎosān  wèisuǒsàn 


 shànnán  shìmíngxiūshèngxíng  shànnán  yǘnmíngwéishèngxíng  shèngxíngzhě  zhīsuǒxíng  míngshèngxíng  děngmíngwéishèngrén  shìděngrényǒushèng  chángguānzhūxìngkōng  shì  míngshèngrén  yǒushèngjiè  míngshèngrén  yǒushèngdìnghuì  míngshèngrén  yǒushèngcái  suǒwèixìn  jiè  cán  kuì  duōwén  zhìhuì  shè  míngshèngrén  yǒushèngjüé  míngshèngrén  shì  míngshèngxíng 

   shànnán  shèngxíngzhě  guāncháshìshēn  cóngtóuzhì  zhōngwéiyǒumáozhǎo齿chǐ  jìnggòuhuì  ròujīn  shènxīnfèi  gāndǎnchángwèi  shēngshúèrcáng  xiǎo便biàn  tuòlèi  fánggāonǎo  suǐnóngxüè  nǎoháizhūmài  shìzhuānniànguānshí :‘ shéiyǒushì  wéishǔshéi  zhùzàichù  shéishǔ ?’ zuòshìniàn :‘ shì  shì ?’ ěrshíchúròu  wéiguānbái  zuòshìniàn :‘ xiàng  suǒwèiqīnghuángbái    shìxiāngfēi    zhěfēiqīnghuángbái 。’ xīnzuòshìguānshí  duànchúqiè 


 zuòshìniàn :‘ shìzhěcóngyīnyüánshēng  yīnzhǔhuái  yīnhuáizhǔ [ tiào - zhào +  ]   yīn [ tiào - zhào +  ] zhǔ  yīnzhǔ  yīnzhǔkuān  yīnkuānzhǔyāo  yīnyāozhǔ  yīnzhǔlèi  yīnshàngzhǔxiàng  yīnxiàngzhǔhàn  yīnhànzhǔ齿chǐ  shàngyǒulóu  yīnxiàngzhǔjiān  yīnjiānzhǔ  yīnzhǔwàn  yīnwànzhǔzhǎng  yīnzhǎngzhǔzhǐ 。’ shìguānshí  shēnsuǒyǒuqiēfēn  shìguānduànsān    xíngmào  èr  姿tài  sān  chù 


 guānqīngshí  jiàn  dōng西nánběi  wéi  shàngxiàjiēqīngxiàng  qīngguān  huángbáishì  zuòshìguānshí  méijiānchūqīnghuángchìbáiděngguāng  shìzhūguāngmíngzhōngjiànyǒuxiàng  jiànwèn :‘ shēnzhě  jìngyīnyüángòngchéng  yǘnérzuòxíngzhù  shēnyǎng  shìshùnchuǎn  bēixiào  zhōngzhǔ  shéi使shǐzhīěr ?’ zuòshìwèn  guāngzhōngzhūránxiàn  zuòshìniàn :‘ huòshíshì  使shǐzhūwèishuō 。’ guānshí  shēngmièyóuliúshuǐ  fēi  zuòshìniàn :‘ ruòshífēi  chūhuònéngshì 。’ zuòshìniàn :‘ shìchūzhíshìfēngxìng  érshìfēngxìngnǎishì  zhīzhōng  zhěshì  xìngfēi  shuǐhuǒfēngxìngfēi 。’ zuòshìniàn :‘ shēnqièyǒu  wéiyǒuxīnfēng  yīnyüán  shìxiànzhǒngzhǒngsuǒzuòshì  zhòuhuànshùsuǒzuò  kōnghóusuíchūshēng  shìshēnshìjìng  jiǎzhòngyīnyüángòngchéng  dāngchùérshēngtān  ruòbèi  chùérshēngchēnhuì  shēnsānshíliùjìngchòuhuì  chùdāngyǒushòuzhě ?’ ruòwén  便biànwéi :‘ yīnshēngérjiàn  yīnshēngnéngjiàn  ruònéng  zhòngduōěr  shì  yīngshēngchēn 。’ ruòlái  yīngwéi :‘ shìzhě  cóngérshēng ?’ zuòshìniàn :‘ yīnshǒudāozhàngshēnmíng  jīnyüánhéngchēn  nǎishìshēnzhāojiù  shòushìyīnshēn  yīndeyǒujiànzhōng  shēněr  yǒushēnyǒu  ruòrěn  xīnsǎnluàn  xīnruòsǎnluàn  shīzhèngniàn  ruòshīzhèngniàn  néngguānshànshàn  ruònéngguānshànshàn  xíngè  èyīnyüán  duò  chùshēng  饿èguǐ 。’ ěrshízuòshìguān  niànchù  niànchù  zhùkānrěnzhōng  zhùshì  néngkānrěntānhuìchī  néngkānrěnhán  wénméngzǎoshī  bàofēngèchù  zhǒngzhǒng  èkǒu  chǔ  shēnxīnnǎoqiènéngrěn  shìmíngwéizhùkānrěn 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  wèizhùdòngjìngchíjièshí  yǒuyīnyüándejiè ?”


 shànnán  wèizhùdòng  yǒuyīnyüándejiè 。”


jiāyán :“ wéirán  shìzūn  zhěshì ?”


gàojiā :“ ruòyǒuzhījièyīnyüán  nénglìngrénshòuchíàichéngjīngdiǎn  yòunénglìngsòngtōng  shūxiějīngjüàn  广guǎngwèishuō  退tuìzhuǎnānòuduōluósānmiǎosān  wèishìdejiè  ěrshíyīngzuòshìniàn :‘ níngjiéruòjiǎnjié  duòāshòuzuìbào  yàolìngshìrén退tuìzhuǎnānòuduōluósānmiǎosān 。’ jiā  shìyīnyüán  dehuǐjìngjiè 。”


ěrshí  wénshūshībáiyán :“ shìzūn  ruòyǒushèchíshìzhīrén  lìng退tuìzhuǎnzhīxīn  wéishìhuǐjiè  ruòduòā  yǒushìchù 。”


ěrshí  zànwénshūshī :“ shànzāi  shànzāi  suǒshuō  niànwǎng  yánzuòguówáng  míngyüēxiān  àiniànjìngzhòngchéngjīngdiǎn  xīnchúnshàn  yǒuè    qiānlìn  kǒuchángxüānshuōàishàn  shēnchángshèpínqióng  shījīngjìnyǒuxiūfèi  shíshì  shēngwén  yüánjüé  ěrshíàichéngfāngděngjīngdiǎn  shíèrniánzhōngshìluóméngōngsuǒ  guòshíèrniánshīān  zuòshìyán :‘ shīděngjīnyīngānòuduōluósānmiǎosānxīn 。’ luóményán :‘ wáng  zhīxìngshìsuǒyǒu  chéngjīngdiǎnshì  wángyǘnnǎilìngréntóngkōng ?’ shànnán  ěrshíxīnzhòngchéng  wénluóménfěibàngfāngděng  wénshíduànmìnggēn  shànnán  shìyīnyüán  cóngshìláiduò  shànnán  yōngshèchíchéngjīngdiǎn  nǎiyǒushìliàngshì 


   jiā  yòuyǒushèngxíng  suǒwèishèng      miè  dào  jiā  zhěxiàng  zhěnéngshēngzhǎngxiàng  mièzhěmièxiàng  dàozhěchéngxiàng    shànnán  zhěxiànxiàng  zhězhuǎnxiàng  mièzhěchúxiàng  dàozhěnéngchúxiàng    shànnán  zhěyǒusānxiàng  xiàng  xíngxiàng  huàixiàng  zhě  èrshíyǒu  mièzhě  mièèrshíyǒu  dàozhě  xiūjiè  dìng  huì    shànnán  yǒulòuzhěyǒuèrzhǒng  yǒuyīnyǒuguǒ  lòuzhěyǒuèrzhǒng  yǒuyīnyǒuguǒ  yǒulòuguǒzhě  shìmíng  yǒulòuyīnzhě  míngwéi  lòuguǒzhě  míngwéimiè  lòuyīnzhě  míngwéidào 

   shànnán  xiāngmíng  suǒwèishēng  lǎo  bìng    àibié  yüànzēnghuì  qiúde  shèngyīn  néngshēngshìzhě  shìmíngwéi  yǒushìzhīchù  shìmíngwéimiè  shí  suǒwèi  sānniànchù  bēi  shìmíngwéidào 


 shànnán  shēngzhěchūxiàng  suǒwèizhǒng  zhě  chūchū  èrzhě  zhìzhōng  sānzhě  zēngzhǎng  zhě  chūtāi  zhě  zhǒnglèishēng 


 děngwéilǎo  lǎoyǒuèrzhǒng    niànniànlǎo  èr  zhōngshēnlǎo  yǒuèrzhǒng    zēngzhǎnglǎo  èr  mièhuàilǎo  shìmíngwéilǎo 


 yǘnwéibìng  bìngwèishétiáoshì  yǒuèrzhǒng  zhě  shēnbìng  èrzhě  xīnbìng  shēnbìngyǒu  zhě  yīnshuǐ  èrzhě  yīnfēng  sānzhě  yīn  zhě  bìng  zhě  bìng  bìngyǒu  zhě  fēifènqiángzuò  èrzhě  wàngduòluò  sānzhě  dāozhàngshí  zhě  guǐmèisuǒzhù  xīnbìngyǒuzhǒng  zhě  yǒngyüè  èrzhě  kǒng  sānzhě  yōuchóu  zhě  chī    shànnán  shēnxīnzhībìngfányǒusānzhǒng  děngwéisān  zhě  bào  èrzhě  deyüǎnèduì  sānzhě  shíjiédàixiè  shēngshìděngyīnyüán  míng  shòufēnbiébìng  yīnyüánzhě  fēngděngzhūbìng  míngzhě  xīnmēnfèizhàng  shàngsòu  xīnjīngxià  shòufēnbiézhě  tóutòng  tòng  shǒuděngtòng  shìmíngwéibìng 


 děngwéi  zhě  shèsuǒshòushēn  shèsuǒshòushēnyǒuèrzhǒng    mìngjìn  èr  wàiyüán  mìngjìnzhěyǒusānzhǒng  zhě  mìngjìnfēishìjìn  èrzhě  jìnfēishìmìngjìn  sānzhě  mìngjìn  wàiyüánzhěyǒusānzhǒng  zhě  fēifènhài  èrzhě  héngwèi  sānzhě    yòuyǒusānzhǒng    fàng  èr  jiè  sān  huàimìnggēn  děngmíngwéifàng  ruòyǒufěibàngchéngfāngděngluó  shìmíngfàng  děngmíngwéijiè  huǐfànláixiànzàizhūsuǒzhìjìnjiè  shìmíngjiè  děngmíngwéihuàimìnggēn  shèyīnshēn  shìmínghuàimìnggēn  shìmíngyüēwéi 


 děngmíngwéiàibié  suǒàizhīhuàisàn  suǒàizhīhuàisànyǒuèrzhǒng  zhě  rénzhōngyīnhuài  èrzhě  tiānzhōngyīnhuài  shìréntiānsuǒàiyīnfēnbiéxiàoyǒuliàngzhǒng  shìmíngàibié 


 děngmíngwéiyüànzēnghuì  suǒàizhěérgòng  suǒàizhěérgòngyǒusānzhǒng  suǒwèi  饿èguǐ  chùshēng  shìsānfēnbiéxiàoyǒuliàngzhǒng  shìmíngyüànzēnghuì 


 děngmíngwéiqiúde  qiúdeyǒuèrzhǒng  zhě  suǒwàngchùqiúnéng  èrzhě  duōyònggōngdeguǒbào  shìmíngqiúde 


 děngmíngwéishèngyīn  shèngyīnzhě  shēng  lǎo  bìng    àibié  yüànzēnghuì  qiúde  shìmíngwéishèngyīn 


 jiā  shēngzhīgēnběn  fányǒushìzhǒngzhī  lǎonǎizhìshèngyīn  jiā  shuāilǎozhě  fēiqièyǒu  zhūtiān  xiàngdìng  rénzhōngdìng  huòyǒuhuò  jiā  sānjièshòushēn  yǒushēng  lǎodìng  shìqièshēngwéigēnběn  jiā  shìjiānzhòngshēngdiāndǎoxīn  tānzhuóshēngxiàng  yànhuànlǎo  ěr  guānchūshēng  jiànguòhuàn 


 jiā  yǒurénshè  shìduānzhèngyánmàoměi  hǎoyīngluòzhuāngyánshēn  zhǔrénjiàn  便biànwènyán :‘ děng  shǔshéi ?’ rényán :‘ shēnshìgōngtiān 。’ zhǔrénwènyán :‘ suǒzhìchù  wèisuǒzuò ?’ tiānyán :‘ suǒzhìchù  néngzhǒngzhǒngjīn  yín  liú    zhēnzhū  shān    chē  nǎo  xiàngchēchéng  使shǐ 。’ zhǔrénwén  xīnshēnghuānyǒngyüèliàng :‘ jīnlìngláizhìshèzhái 。’ 便biànshāoxiāng  sànhuágòngyǎng  gōngjìngbài  ménwàigèngjiàn  xíngchǒulòu  shanghuài  duōzhūgòu  cūnliè  àibái  jiànwènyán :‘ děng  shǔshéi ?’ rényán :‘ hēiàn 。’ wèn :‘ míngwéihēiàn ?’ rényán :‘ suǒxíngchù  nénglìngjiāsuǒyǒucáibǎoqièshuāihào 。’ zhǔrénwén  chídāo  zuòshìyán :‘ ruò  dāngduànmìng 。’ rényán :‘ shènchī  yǒuzhìhuì 。’ zhǔrénwènyán :‘ míngchīzhìhuì ?’ rényán :‘ jiāzhōngzhěshì  chángjìnzhǐgòng  ruò  dāng 。’ zhǔrénháiwèngōngtiān :‘ wàiyǒu  yǘnshìmèi  shíwéishì ?’ gōngtiānyán :‘ shíshìmèi  mèixíngzhùgòng  wèicéngxiāng  suísuǒzhùchù  chángzuòhǎo  chángzuòè  zuò  zuòshuāisǔn  ruòàizhě  yīngài  ruòjiàngōngjìng  yīngjìng 。’ zhǔrényán :‘ ruòyǒushìhǎoèshìzhě  jiēyòng  suí 。’ shìshíèr便biàngòngxiāngjiāng  háisuǒzhǐ  ěrshí  zhǔrénjiànhái  xīnshēnghuān  yǒngyüèliàng  shìshí  èrgòngxiāngsuízhìpínjiā  pínrénjiàn  xīnshēnghuān  qǐngzhīyán :‘ cóngjīnwǎng  yüànèrrénchángzhùjiā 。’ gōngtiānyán :‘ děngxiānwèisuǒ  yüánqǐngzhù 。’ pínrényán :‘ jīnniàn  dāngjìng  shìqǐnglìngzhùjiā 。’ jiā  shì  yüànshēngtiān  shēngdāngyǒulǎobìng  shìcéngshòuxīn  fánrénzhīlǎobìngděngguòhuàn  shìtānshòushēngèr 


   jiā  luóményòuzhìtóng  wèisuǒ  jiànrénfènzhōngyǒuānluóguǒ便biànzhī  yǒuzhìjiàn  zhīyán :‘ luómén  chóngxìngqīngjìng  shìfènzhōnghuìguǒ ?’ tóngwén  xiárányǒukuì  zhīyán :‘ shíshí  wèijìng  háishèzhī 。’ zhìzhěyán :‘ chī  ruòháizhě  běnyīng 。’ shànnán  shì  shēngfènshòushě  zhìzhětóng  fánzhīrénxīnshēngè  tóngguǒhái 

   jiā  yǒuréndàotóuchéngmǎnshí  xiāngwèiérmàizhī  yǒurényüǎnlái  léi  jiànfànshíxiāngwèi  zhǐwènyán :‘ shì ?’ shízhǔyán :‘ shìshàngshí  xiāngwèi  ruòshíshí    néngchú  jiànzhūtiān  wéiyǒuhuàn  suǒwèimìngzhōng 。’ shìrénwén  zuòshìniàn :‘ jīnyòng    jiàntiān  yòng 。’ zuòshìyán :‘ shíshìshíruòmìngzhōngzhě  jīnwéimàizhī ?’ shízhǔyán :‘ yǒuzhìzhīrénzhōngkěnmǎi  wéiyǒurén  zhīshìshì  duōjià  tānérshízhī 。’ shànnán  shì  yüànshēngtiān      jiànzhūtiān    miǎnzhūnǎo  fánchī  suíyǒushēngchùjiētānài  jiànlǎobìng 


   shànnán  shùgēnnéngshārén  zhīgàn  jīngjié    huáshínéngshā  shànnán  èrshíyǒushòushēngzhīchù  suǒshòuyīnshì  qiènéngshā 


   jiā  fènhuìduōshǎochòu  shànnán  shēngshì  shè寿shòuwànxiàzhìshísuì  shòu 


   jiā  xiǎnàn  shàngyǒucǎo  ànbiānduōyǒugān  ruòyǒushízhě  寿shòutiānqiānnián  yǒngchúzhūbìng  ānyǐnkuài  fánréntānwèi  zhīxiàyǒushēnkēng  qián  jüéjiǎodiēduòkēngér  zhìzhězhī  shèyüǎn  shànnán  shì  shàngshòutiānshàngmiàoshí  kuàngrénzhōng  fánzhīrénnǎitūndàntiěwán  kuàngréntiānshàngmiàoyáozhuànérnéngshí 


 jiā  shìliàngbiān  dāngzhīshìshēngshíwéi 


 jiā  shìmíngzhùchéng  nièpánjīng  guānshēng 

 jiā  yǘnshìchéng  nièpánjīng  guānlǎo  lǎozhě  néngwéisòushàng  nénghuàiyǒng  niànjìnchí  shèngniánkuài  jiāomàngònggāo  ānyǐn  néngzuòbèilóu  xièdàilǎnduò  wèisuǒqīng 


 jiā  chíshuǐ  liánhuámǎnzhōng  kāixiānróng  shènài  zhítiānjiàngbáo  jiēhuài  shànnán  lǎoshì  nénghuàishèngzhuànghào 


   jiā  guówáng  yǒuzhìchénshànzhībīng  yǒuguówángshùn  wángqiǎnchénwǎngtǎozhī  便biànqínhuòjiāngláiwáng  lǎoshì  qínhuòzhuàng  jiāngwáng 


   jiā  zhézhóusuǒyòng  lǎoshì  suǒyòng 


   jiā  jiā  duōyǒucáibǎo  jīnyín  liú  shān    chē  nǎo  yǒuzhūyüànzéiruòjiā  néngjiéduólìngkōngjìn  shànnán  shèngniánhàoshì  chángwéilǎozéizhīsuǒjiéduó 


   jiā  pínrén  tānzhuóshàngshànruǎnshang  suīwàngérnéng  shànnán  lǎoshì  suīyǒutānxīnshòu  érnéng 


   jiā  guī  xīnchángniànshuǐ  shànnán  rénshì  wéishuāilǎozhīsuǒgān  xīnchángniànzhuàngshísuǒshòuzhī 


   jiā  yóuqiūyüèsuǒyǒuliánhuá  jiēwéiqièzhīsuǒjiàn  wěihuáng  rénsuǒèjiàn  shànnán  shèngniánzhuàngshì  wéiqièzhīsuǒài  lǎozhì  zhòngsuǒèjiàn 


   jiā  gānzhè  bèi  wèi  zhuàngniánshèngshì  bèilǎo  sānzhǒngwèi    chūjiāwèi  èr  sòngwèi  sān  zuòchánwèi 


   jiā  mǎnyüè  duōguāngmíng  zhòuěr  shànnán  rénshì  zhuàngduānyánxíngmàoguīwěi  lǎoshuāiléixíngshéncuì 


   jiā  yǒuwáng  chángzhèngzhìguómín  zhēnshí  mǐnhǎoshī  shíwéiguózhīsuǒhuài  liútáobèng  yüǎnzhì  rénmínjiànérmǐnzhī  xiánzuòshìyán :‘ wángwǎngzhèngzhìguó  wǎngwànxìng  dànliúzhì ?’ shànnán  rénshì  wéishuāilǎosuǒhuàibài  chángzànzhuàngshísuǒxíngshì 


   jiā  dēngzhù  wéilàigàoyóu  gàoyóujìn  shìjiǔtíng  shànnán  rénshì  wéilàizhuànggāo  zhuànggāojìn  shuāilǎozhīzhù  dejiǔtíng 

   jiā    néngrénfēirén  fēiniǎozǒushòu  shànnán  rénshì  wèilǎosuǒ  néngqièzuò 


   jiā  ànlínxiǎnshù  ruòbàofēngdāngdiānzhuì  shànnán  rénshì  línlǎoxiǎnàn  fēngzhì  shìdezhù 


   jiā  chēzhóuzhé  rènzhòngzài  shànnán  lǎoshì  néngshòuqièshàn 


   jiā  yīngér  wéirénsuǒqīng  shànnán  lǎoshì  chángwéiqièzhīsuǒqīnghuǐ 


 jiā  shìděng  liàngbiān  dāngzhīshìlǎo  shíwéi 


 jiā  shìmíngxiūxíngchéng  nièpánjīng  guānlǎo 


 jiā  yǘnxiūxíngchéng  nièpánjīng  guānbìng  suǒwèibìngzhě  nénghuàiqièānyǐnshì  báo  shānghuàimiáo 


   jiā  rényǒuyüàn  xīnchángyōuchóuér怀huáikǒng  shànnán  qièzhòngshēngshì  chángwèibìngxīn怀huáiyōu 


   jiā  yǒurénxíngmàoduānzhèng  wèiwángrénxīnsuǒài  qiǎnxìnhuàngòngjiāotōng  shíwáng  便biàn使shǐréntiāo  jiéěr  duànshǒu  shìréněrshíxíngrónggǎi  rénsuǒèjiàn  shànnán  rénshì  xiānsuīduānyáněr  wéibìngsuǒchán  wéizhòngrénzhīsuǒjiàn 


   jiā  jiāo  zhúwěiluó  yǒu  shànnán  rénshì  yǒubìng 


   jiā  zhuànlúnwáng  zhǔbīngchénchángzàiqiándǎo  wángsuíhòuxíng  wáng  wáng  wáng  niúwáng  shāngzhǔzàiqiánxíngshí  shìzhūzhòngjiēsuícóngshèzhě  shànnán  zhuànlúnwángshì  chángsuíbìngchénxiāngshè        niú  shāngzhǔ  bìngwángshì  chángwéizhòngzhīsuǒsuízhú 


 jiā  bìngyīnyüánzhě  suǒwèinǎochóuyōu  bēitàn  shēnxīnān  huòwéiyüànzéizhīsuǒhài  huàináng  chèqiáoliáng  néngjiéduózhèngniàngēnběn  nénghuàishèngzhuànghàoshìānchúshècánkuì  néngwéishēnxīnjiāochìrán  shìděng  liàngbiān  dāngzhībìngshìwéi 


 jiā  shìmíngxiūxíngchéng  nièpánjīng  guānbìng 


 jiā  yǘnxiūxíngchéng  nièpánjīng  guān  suǒwèizhě  néngshāomiè 


 jiā  huǒzāi  néngshāoqiè  wéichúèrchán  zhì  shànnán  huǒěr  néngshāoqiè  wéichúzhùchéngbānnièpán  shì 


   jiā  shuǐzāi  qièpiāoméi  wéichúsānchán  zhì  shànnán  shuǐěr  piāoméiqiè  wéichúzhùchéngbānnièpán 


   jiā  fēngzāi  néngchuīqièlìngsànmiè  wéichúchán  zhì  shànnán  fēngěr  néngchuīmièqièsuǒyǒu  wéichúzhùchéngbānnièpán 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  chán  yīnyüán  fēngnéngchuī  shuǐnéngpiāo  huǒnéngshāo ?”


gàojiā :“ shànnán  chán  nèiwàiguòhuàn  qiè  shànnán  chūchánguòhuàn  nèiyǒujüéguān  wàiyǒuhuǒzāi  èrchánguòhuàn  nèiyǒuhuān  wàiyǒushuǐzāi  sānchánguòhuàn  nèiyǒuchuǎn  wàiyǒufēngzāi  shànnán  chán  nèiwàiguòhuàn  qiè  shìzhūzāinéngzhī  shànnán  shì  ānzhùchéngbānnièpán  nèiwàiguòhuànqièjiējìn  shìwángnéngzhī 


   shànnán  jīnchìniǎo  néngdànnéngxiāoqièlóng    jīnyínděngbǎo  wéichújīngāngnénglìngxiāo  shànnán  jīnchìniǎoshì  néngdànnéngxiāoqièzhòngshēng  wéinéngxiāozhùchéngbānnièpán 


   jiā  ànsuǒyǒucǎo  shuǐzhǎng  suípiāoliúhǎi  wéichúyángliǔ  ruǎn  shànnán  qièzhòngshēngshì  jiēsuíliúhǎi  wéichúzhùchéngbānnièpán 


   jiā  luóyán  néngcuīqièshì  wéichúfēng    ài  shànnán  luóyánshì  néngcuīqièzhòngshēng  wéichúzhùchéngbānnièpán    ài 


   jiā  yǒurén  yüànzēngzhōngzhàxiànqīnshàn  chángxiāngzhuīzhúyǐngsuíxíng  qiú便biànérshāzhī  yüànjǐnshèn  jiānláobèi  使shǐshìrénnéngshā  shànnán  yüàněr  chángzhòngshēngérshāzhī  wéinéngshāzhùchéngbānnièpán    shìfàng 


   jiā  jiàngjīngāng  huàiyào  zhūshùshānlín  shāshí  jīnyínliúqièzhī  wéinénghuàijīngāngzhēnbǎo  shànnán  jīngāngshì  nénghuàiqièzhòngshēng  wéichújīngāngzhùchéngbānnièpán 


   jiā  jīnchìniǎo  néngdànzhūlóng  wéinéngdànshòusānguīzhě  shànnán  jīnchìniǎoshì  néngdànqièliàngzhòngshēng  wéichúzhùsāndìngzhě  wèisāndìng  kōngxiāngyüàn 


   jiā  luóshé  fányǒusuǒshì  suīyǒuliángzhòu  shàngmiàohǎoyào  zhī  wéiājiéduōxīngzhòunénglìngchú  shànnán  suǒshìshì  qièfāngzhī  wéichúzhùchéngbānnièpánzhòu 


   jiā  yǒurén  wèiwángsuǒchēn  rénruònéngruǎnshàn  gòngshàngcáibǎo便biàndetuō  shànnán  wángěr  suīruǎn  qiáncái  zhēnbǎoérgòngshàngzhī  detuō 


 shànnán  zhě  xiǎnnánchùyǒuliáng  chùxüányüǎnérbàn  zhòuchángxíngzhībiān  shēnsuìyōuànyǒudēngmíng  ménéryǒuchùsuǒ  suītòngchùliáozhì  wǎngzhēzhǐdàodetuō  suǒhuàijiànzhěchóu  fēishìèérlìngrén  zàishēnbiānjüézhī 


 jiā  shìděng  liàngbiān  dāngzhīshìzhēnwéi 


 jiā  shìmíngxiūxíngchéng  nièpánjīng  guān 


 jiā  yǘnzhùchéng  nièpánjīng  guānàibié  àibiénéngwéiqièzhònggēnběn  shuōyán 


 yīnàishēngyōu  yīnàishēng 

ruòài  yōu 


 àiyīnyüán  shēngyōu  yōu  lìngzhòngshēngshēngshuāilǎoàibié  suǒwèimìngzhōng  shànnán  biénéngshēngzhǒngzhǒngwēizhū  jīndāngwèifēnbiéxiǎnshì 


 shànnán  guòzhīshìrén寿shòuliàng  shíshìyǒuwáng  míngyüēshànzhù  wángěrshí  wèitóngshēn  tàizhìshìdēngwángwèiwànqiānsuì  shíwángdǐngshàngshēngròupào  pàoróuruǎndōuluómián  ruǎnjiébèi  jiànjiànzēngzhǎngwéihuàn  mǎnshíyüè  pàokāipōu  shēngtóng  xíngduānzhèng  shǎoshuāng  xiàngfēnmíng  rénzhōng  wánghuān  yüēdǐngshēng  shíshànzhùwángguóshìwěidǐngshēng  shègōng殿diàn  zi  jüànshǔ  shānxüédàomǎnwànqiānsuì 


 ěrshí  dǐngshēngshí  chǔzàigāolóushòuzhāi  shídōngfāngyǒujīnlúnbǎo  lúnqiān  wǎng  yóugōngjiàngránchéngjiùérláiyīngzhī  dǐngshēngwángzuòshìniàn :‘ céngwéntōngxiānshuō  ruòchàwángshí  chǔzàigāolóu  shòuzhāi  ruòyǒujīnlúnqiānjiǎn  wǎng  yóugōngjiàngránchéngjiùérláiyīngzhě  dāngzhīshìwángdāngdezuòzhuànlúnshèng 。’ zuòshìniàn :‘ jīndāngshì 。’ zuǒshǒuqínglúnbǎo  yòuzhíxiāng  yòuzhuóérshìyán :‘ shìjīnlúnbǎoruòshí  yīngguòzhuànlúnshèngwángsuǒxíngdào 。’ zuòshìshì  shìjīnlúnbǎofēishēngkōngbiànshífāng  háiláizhùzàidǐngshēngzuǒshǒu  ěrshí  dǐngshēngxīnshēnghuān  yǒngyüèliàng  zuòshìyán :‘ jīndìngzuòzhuànlúnshèngwáng。’


 hòujiǔ  yǒuxiàngbǎo  zhuàngmàoduānyán  báiliánhuá  zhīzhǔ  dǐngshēngjiàn  zuòshìniàn :‘ céngwéntōngxiānshuō  ruòzhuànlúnwángshí  chǔzàigāolóu  shòuzhāi  ruòyǒuxiàngbǎo  zhuàngmàoduānyán  báiliánhuá  zhīzhǔérláiyīngzhě  dāngzhīshìwángshìshèng 。’ zuòshìniàn :‘ jīndāngshì 。’ qíngxiāng  yòuzhuóérshìyán :‘ shìbáixiàngbǎoruòshí  yīngguòzhuànlúnshèngwángsuǒxíngdào 。’ zuòshìshì  shìbáixiàngbǎocóngdànzhìzhōubiànfāng  jìnhǎi  háizhùběnchù  ěrshí  dǐngshēngxīnhuān  yǒngyüèliàng  zuòshìyán :‘ jīndìngshìzhuànlúnshèngwáng 。’


 hòujiǔ  yǒubǎo  gànyàn  máowěijīn  dǐngshēngjiàn  zuòshìniàn :‘ céngwéntōngxiānshuō  ruòzhuànlúnwángshí  chǔzàigāolóu  shòuzhāi  ruòyǒubǎo  gànyàn  máowěijīnérláiyīngzhě  dāngzhīshìwángshìshèng 。’ zuòshìniàn :‘ jīndāngshì 。’ zhíxiāng  yòuzhuóérshìyán :‘ shìgànbǎoruòshí  yīngguòzhuànlúnshèngwángsuǒxíngdào 。’ zuòshìshì  shìgànbǎocóngdànzhìzhōubiànfāng  jìnhǎi  háizhùběnchù  ěrshí  dǐngshēngxīnhuān  yǒngyüèliàng  zuòshìyán :‘ jīndìngshìzhuànlúnshèngwáng 。’


 hòujiǔ  yǒubǎo  xíngróngduānzhèng  wēimiào  chángduǎn  báihēi  shēnzhūmáokǒngchūzhāntánxiāng  kǒuxiāngjiéqīngliánhuá  yüǎnshìjiànyóuxǘn  ěrwénxiùshì  shé广guǎngchūnéngmiàn  xíngbáochìtóng  xīnshícōngzhéyǒuzhìhuì  zhūzhòngshēngchángyǒuruǎn  shìshǒuchùwángshí  zhīwángshēnānbìnghuàn  zhīwángxīnsuǒyüánzhīchù  ěrshí  dǐngshēngzuòshìniàn :‘ ruòyǒurénnéngzhīwángxīn  shìbǎo 。’


 hòujiǔ  wánggōngnèi  ránéryǒubǎozhū  chúnqīngliú  chē  néngànzhōngzhàoyóuxǘn  ruòtiānjiàng  chēzhóu  shìzhūshìnéngzuògàiyóuxǘn  zhēlìngxiàguò  ěrshí  dǐngshēngzuòshìniàn :‘ ruòzhuànlúnwángdeshìbǎozhū  shìshèng 。’


 hòujiǔ  yǒuzhǔcángchénránérchū  duōráocáibǎo  liàng  zàngyíngsuǒshǎo  bàodeyǎngēn  néngchèjiànqièzhōngsuǒyǒucáng  suíwángsuǒniànjiēnéngbànzhī  ěrshí  dǐngshēngshìzhī  gòngchéngchuánhǎi  gàocángchényán :‘ jīndezhēnzhībǎo 。’ cángchénwén  liǎngshǒunáohǎishuǐ  shíshízhǐtouchūshíbǎozàng  fèngshèngwángérbáiwángyán :‘ wángsuǒ  suíyòngzhī  zàizhě  dāngtóuhǎi 。’ ěrshí  dǐngshēngxīnhuān  yǒngyüèliàng  zuòniànyán :‘ jīndìngshìzhuànlúnshèngwáng 。’


 hòujiǔ  yǒuzhǔbīngchénránérchū  yǒngjiànměnglüèmóu  shànzhībīng  ruòrèndòuzhěxiànshèngwáng  ruòrènzhě退tuìlìngxiàn  wèicuīzhěnénglìngcuī  cuīzhěnéngshǒu  ěrshí  dǐngshēngzuòshìniàn :‘ ruòzhuànlúnwángdeshìbīngbǎo  dāngzhīdìngshìzhuànlúnshèngwáng 。’

 ěrshí  dǐngshēngzhuànlúnshènggàozhūchén :‘ děngdāngzhī  yán  ānyǐnfēng  jīnyǒubǎochéngjiù  qiānzi  gèngsuǒwéi ?’ zhūchényán :‘ wéirán  wáng  dōngyóuwèiguī  wángjīnyīngwǎng 。’ ěrshí  shèngwángbǎoqièyíngcóng  fēikōngérwǎngdōng  rénmínhuānguīhuà  gàochén :‘ yán  ānyǐnfēng  rénmínchìshèng  láiguīhuà  bǎochéngjiù  qiānzi  suǒwéi ?’ zhūchényán :‘ wéirán  wáng  西tuóyóuwèiguī 。’ ěrshíshèngwángbǎoqièyíngcóng  fēikōngérwǎng西tuó  wángzhì  rénmínguī  gàochén :‘ yán  tuó  ānyǐnfēng  rénmínchìshèng  jiēguīhuà  bǎochéngjiù  qiānzi  suǒwéi ?’ zhūchényán :‘ wéirán  wáng  běidānyüèyóuwèiguīhuà 。’ ěrshí  shèngwángbǎoqièyíngcóng  fēikōngérwǎngběidānyüè  wángzhì  rénmínhuānguī  gàochén :‘ tiānxiàānyǐnfēng  rénmínchìshèng  xiánguī  bǎochéngjiù  qiānzi  gèngsuǒwéi ?’ zhūchényán :‘ wéirán  shèngwáng  sānshísāntiān  寿shòumìngcháng  ānyǐnkuài  tiānshēnxíngduānyán  suǒgōng殿diànchuángshìbǎo  shìtiānwèiláiguīhuà  jīnyīngwǎngtǎo  lìngcuī 。’ ěrshí  shèngwángbǎoqièyíngcóng  fēiténgkōngshàngdāotiān  jiànyǒushù  qīng绿  shèngwángjiàn  wènchén :‘ shì ?’ chényán :‘ shìzhìduōluóshù  dāozhūtiān  xiàsānyüè  chángxiàshòu 。’ yòujiànbáiyóubáiyǘn  wènchén :‘ shì ?’ chényán :‘ shìshàntáng  dāozhūtiānchángzhōng  lùnréntiānshì 。’ shìtiānzhǔshìhuányīn  zhīdǐngshēngwángláizàiwài  chūyíng  jiànzhíshǒu  shēngshàntángfēnzuòérzuò  shíèrwángxíngróngxiàngmàoděngchābié  wéiyǒushìxüànwéibiéěr  shìshíshèngwángshēngniànyán :‘ jīnnìng退tuìwángwèi  zhùzhōngwéitiānwáng ?’


 shànnán  ěrshíshìshòuchísòngchéngjīngdiǎn  kāishìfēnbié  wèiyǎnshuō  wéishēnwèijìntōng  shìsòngshòuchífēnbiéwèi广guǎngshuōyīnyüán  yǒuwēi  shànnán  shìdǐngshēngwángshìshēngěxīn  便biànduòluòháiyán  suǒàiniànréntiānbiéshēngnǎo  èbìng便biànmìngzhōng  ěrshí  shì  jiāshì  zhuànlúnshèngwáng  shēnshì  shànnán  dāngzhīshìàibiézhě  wéi  shànnán  shàngguòshìděngbèiàibié  kuàngzhùchéng  nièpánjīng 》, érdāngguānxiànzàizhīshìàibié 


 shànnán  yǘnxiūxíngchéng  nièpánjīng  guānyüànzēnghuì  shànnán  shì  guān  chùshēng  饿èguǐ  rénzhōng  tiānshàng  jiēyǒushìyüànzēnghuì  rénguānláojiāsuǒchǒuxièwéi  shì  guāndàoqièshòushēng  shìyüànzēnghuì    shànnán  yǒurén  chángwèiyüànjiājiāsuǒchǒuxiè  shè  zi  jüànshǔ  zhēnbǎo  chǎnéryüǎntáo  shànnán  shì  wèishēng  xiūxíngliùluónièpán  jiā  shìmíngxiūxíngchéngbānnièpánguānyüànzēnghuì 


 shànnán  yǘnxiūxíngchéngbānnièpánguānqiúde  qiúzhě  qièjìnqiú  jìnqiúzhěyǒuèrzhǒng    qiúshàn  èr  qiúshàn  shànwèi  èwèi  shìlüèshuōshèngyīn 


 jiā  shìmíng 


ěrshí  jiābáiyán :“ shìzūn  suǒshuō  shèngyīn  shìrán    wǎnggàoshìnán :‘ ruòzhě  qièzhòngshēngyīngqiú  ruòyǒuqiúzhě  míng 。’ gàozhūqiū :‘ yǒusānzhǒngshòu  shòu  shòu  shòu 。’ xiānwéizhūqiūshuō :‘ ruòyǒurénnéngxiūxíngshàn  shòu 。’ yòushuō :‘ shàndàozhōng  liùchùshòu  yǎnjiànhàoshìwéi  ěrshéshēnhǎoshì 。’ shuō 


 chíjièwéi  shēnshòuzhòng 


shuìmiándeānyǐn  xīnhuān 


ruòshòushíshí  sòngérjīngxíng 


chǔshānlín  shìwéizuì 


ruònéngzhòngshēng  zhòuchángxiū 


yīnshìdecháng  nǎo 


shǎozhī  duōwénfēnbié 


zhuóāluóhàn  míngwéishòu 


  jìngdàoàn 


suǒzuòzhòngshìbàn  shìmíngwéizuì 


 shìzūn  zhūjīngzhōngsuǒshuōxiāngshì  jīnshuō  yǘndāngxiāngyìng ?”


gàojiā :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  shànnéngwènláishì  shànnán  qièzhòngshēng  xiàzhōnghéngshēngxiǎng  shìjīnsuǒshuōxiāngběn 。”

jiābáiyán :“ suǒshuō  xiàzhōngshēngxiǎngzhě  xiàshēng  xiàlǎo  xiàbìng  xià  xiààibié  xiàqiúde  xiàyüànzēnghuì  xiàshèngyīn  shìděngyīngyǒu  shìzūn  xiàshēngzhě  suǒwèisānè  zhōngshēngzhě  suǒwèirénzhōng  shàngshēngzhě  suǒwèitiānshàng  ruòyǒurénzuòshìwèn :‘ ruòxiàshēngxiǎng  zhōngzhōngshēngxiǎng  shàngzhōngshēngxiǎng 。’ dāngyǘn  shìzūn  ruòxiàzhōngshēngxiǎngzhě  wèijiànyǒurén  dāngshòuqiān  chūxiàshí  shēngxiǎng  ruòshēngzhě  yǘnshuōyánxiàzhōngérshēngxiǎng ?”


gàojiā :“ shì  shì  suǒshuō  shì  yǒuxiǎng    yóuréndāngshòuqiān  shòuxià  tuōzhě  shìréněrshí便biànshēngxiǎng  shìdāngzhī  zhōng  wàngshēngxiǎng 。”


jiāyán :“ shìzūn  rénxiàshēngxiǎng  detuōérshēngxiǎng 。”


 jiā  shìwéishìnánshuōyīnzhōng  shí  jiā  yǒusānshòu  sān  sānshòuzhě  suǒwèishòu  shòu  shòu  sānzhě  suǒwèi  xíng  huài  shànnán  shòuzhěmíngwéisān  suǒwèi  xíng  huài  èrshòuzhě  suǒwèixíng  huài  shànnán  shìyīnyüán  shēngzhīzhōng  shíyǒushòu  xìngxiāngshè  shìshuōyánqièjiē  shànnán  shēngzhīzhōngshíyǒu  dànzhūsuíshùnshìjiānshuōyányǒu 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  zhūruòsuíshuō  shìwàngfǒu  suǒshuō :‘ xiūxíngshànzhě  shòubào  chíjièān  shēnshòu  nǎizhìzhòngshìbàn  shìwéizuì 。’ shìděngjīngsuǒshuōshòu  shìwàngfǒu  ruòshìwàng  zhūshìzūnjiǔliàngbǎiqiānwàn亿āsēngjié  xiūdàowàng  jīnzuòshìshuō  yǘn ?”


yán :“ shànnán  shàngsuǒshuōzhūshòu  shìdàozhīgēnběn  néngzhǎngyǎngānòuduōluósānmiǎosān  shì  xiānjīngzhōngshuōshìxiàng  shànnán  shìjiānsuǒshēng  néngwéiyīn  míngwéi  suǒwèi  dānmiǎnyǐnjiǔ  shàngzhuàngānwèi  shídeshuǐ  hánshíhuǒ    yīngluò  xiàngchēchéng  tóng  jīnyínliú  shān  zhēnzhū  cāng  shìděngshìjiānsuǒ  néngwéiyīn  shìmíngwéi  shànnán  shìděngnéngshēng  yīnrénshēngnán  yōuchóubēinǎizhìduànmìng  yīnjiǔgānwèinǎizhìcāng  nénglìngrénshēngyōunǎo  shì  qièjiē  yǒuxiàng 


 shànnán  shì  jiě  shànnán  qièshēngwén  zhīděngzhīyīn  wèishìrénxiàzhōngshuōyǒuxiàng  wéiyǒuzhùchéngbānnièpán  nǎinéngzhīshìyīn  yīn