大众学佛网
大众学佛网
涅槃经原文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第八卷 南本大般涅槃经注音

导读:第八卷 南本大般涅槃经如来性品第十二迦葉白佛言:“世尊,二十五有,有我不耶?”佛言:“善男子,我者即是如来藏义。一切众生悉有佛性,即是我义。如是我义,从本已来,...

第八卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第八卷

láixìngpǐnshíèr


jiābáiyán :“ shìzūn  èrshíyǒu  yǒu ?”


yán :“ shànnán  zhěshìláicáng  qièzhòngshēngyǒuxìng  shì  shì  cóngběnlái  chángwèiliàngfánnǎosuǒ  shìzhòngshēngnéngjiàn 


 shànnán  pínrén  shènèiduōyǒuzhēnjīnzhīcáng  jiārénxiǎoyǒuzhīzhě  shíyǒurén  shànzhīfāng便biàn  pínyán :‘ jīn  wèiyǘnchúcǎohuì 。’ yán :‘ jīnnéng  ruònéngshìjīncáng  ránhòunǎidāngwéizuò 。’ shìrényán :‘ zhīfāng便biàn  néngshìzi 。’ rényán :‘ jiāxiǎoshàngzhī  kuàngnéngzhī ?’ shìrényán :‘ jīnshěnnéng 。’ rényán :‘ jiàn  bìngshì 。’ shìrénjiājüéchūjīncáng  rénjiàn  xīnshēnghuān  shēngxiǎng  zōngyǎngshìrén  shànnán  zhòngshēngxìngshì  qièzhòngshēngnéngjiàn  bǎozàng  pínrénzhī  shànnán  jīnshìqièzhòngshēngsuǒyǒuxìng  wèizhūfánnǎozhīsuǒ  pínrényǒuzhēnjīncángnéngjiàn  láijīnshìzhòngshēngzhūjüébǎozàng  suǒwèixìng  qièzhòngshēngjiànshìshì  xīnshēnghuān  guīyǎnglái  shànfāng便biànzhě  shìlái  pínrénzhě  shìqièliàngzhòngshēng  zhēnjīncángzhě  xìng 


   shànnán  rénshēng  yīngháibìng  shìchóunǎoqiúliáng  liángzhì  sānzhǒngyào      shí  zhīlìng  yīngàorén :‘ éryào  qiě  yàoxiāo  ěrnǎizhī 。’ shìshírénwèiyòng  éryán :‘   chù 。’ xiǎoér  de  wén  便biànyüǎnshě  zhìyàoxiāo  nǎi  huànzhī  shìshíxiǎoérsuī  xiānwén  shìlái  yán :‘ wèiyào    yàoxiāo  jìng  便biànlái  yǐn 。’ érwén  jiànjiànháiyǐn  shànnán  láiěr  wèiqiè  jiàozhūzhòngshēngxiū  shìxiū  yǒngduànxīn  nièpán  wèichúshìjiānzhūwàngjiàn  shìxiànchūguòshìjiān  shìshìjiānwàngfēizhēnshí  xiūqīngjìngshēn  rénwéi  wèi  láiěr  wèixiūkōng  shuōyánzhūyǒu  rénjìng  érhuànlìnghái  jīněr  shuōláicáng  shìqiūyīngshēng  xiǎoér  wénhuàn  jiànháiyǐn  qiūěr  yīngfēnbiéláicáng  deyǒu 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  shíyǒu    yīngérshēngshí  suǒzhīxiǎo  ruòyǒuzhě  shēngzhī  xǘnyīngyǒuzhī  shì  dìngzhī  ruòdìngyǒu  shòushēnghòu  yīngzhōngméi  ruò使shǐqièjiēyǒuxìngshìchángzhùzhě  yīnghuàixiàng  ruòhuàixiàng  yǘnéryǒuchà  luómén  shè  shǒutuózhāntuóluó  chùshēngchābié  jīnjiànyüánzhǒngzhǒngtóng  zhū  ruòdìngyǒu  qièzhòngshēngyīngshèng  shì  dìngzhīxìngfēishìcháng  ruòyánxìngdìngshìchángzhě  yüánshuōyǒushā  dào  yín  liǎngshé  èkǒu  wàngyán    tānhuì  xiéjiàn  ruòxìngcháng  jiǔhòuhuāngzuìluàn  ruòxìngcháng  mángyīngjiàn  lóngyīngwénshēng  yīngnéng  néngxíng  ruòxìngcháng  yīnghuǒkēng  shuǐ  yào  dāojiàn  èrén  qínshòu  ruòchángzhě  běnsuǒgēngshìyīngwàngshī  ruòwàngshī  yüányáncéngchùjiànshìrén  ruòchángzhě  yīngyǒulǎoshàoshèngshuāiniànwǎngshì  ruòchángzhě  zhǐzhùchù  wèizàituòqīnghuángchìbáizhūzhōng  ruòchángzhě  yīngbiànshēnzhōng  yóujiānkōngchù  ruòduànshēnshí  yīngduàn 。”


gàojiā :“ shànnán  wángjiāyǒushì  rénméijiānyǒujīngāngzhū  shìjüéxiāng  érshìtóuchùzhī  éshàngzhūxǘnméizhōng  dōuzhīshìzhūsuǒzài  chùyǒuchuāng  mìngliángliáozhì  shíyǒumíngshànzhīfāngyào  zhīshìchuāngyīnzhū  shìzhū便biàntíngzhù  shìshíliángxǘnwènshì :‘ qīngéshàngzhūwèisuǒzài ?’ shìjīng :‘ shīwáng  éshàngzhūnǎi  shìzhūjīnzhěwèisuǒzài  jiāngfēihuànhuà ?’ yōuchóu  shìshíliángwèishì :‘ jīnyīngshēngchóu  yīndòushí  bǎozhū  jīnzài  yǐngxiànwài  děngdòushí  chēnhuìshèng  zhūxiàn  zhī 。’ shìshíshìxìnyán :‘ ruòzài  nóngxüèjìng  yüánchū  ruòzàijīn  yīngjiàn  jīnyǘnkuáng ?’ shízhíjìngzhàomiàn  zhūzàijìngzhōngmíngliǎoxiǎnxiàn  shìjiàn  xīn怀huáijīngguàishēngxiǎng  shànnán  qièzhòngshēngshì  néngqīnjìnshànzhīshí  suīyǒuxìngjiēnéngjiàn  érwéitānyín  chēnhuì  chīzhīsuǒ  duò  chùshēng  饿èguǐ  āxiūluó  zhāntuóluó  chà  luómén  shè  shǒutuó  shēngshìděngzhǒngzhǒngjiāzhōng  yīnxīnsuǒzhǒngzhǒngyüán  suīshòurénshēn  lóngmángyīn  lóng  èrshíyǒushòuzhūguǒbào  tānyín  chēnhuì  chīxīn  zhīxìng  shì  bǎozhūzài  wèishī  zhòngshēngěr  zhīqīnjìnshànzhīshí  shíláiwēibǎozàng  xiūxüé  fēishèng  suīshuōyǒu  zhīzhīzhēnxìng  zhūshì  zhīqīnjìnshànzhīshí  xiūxüé  zhīzhīchù  shàngzhīzhēnxìng  kuàngnéngzhīyǒuzhēnxìng  shànnán  láishìshuōzhūzhòngshēngjiēyǒuxìng  liángshìshìjīngāngbǎozhū  shìzhūzhòngshēngwèiliàng亿zhūfánnǎoděngzhīsuǒ  shíxìng  ruòjìnfánnǎo  ěrshínǎidezhèngzhīmíngliǎo  shì  míngjìngzhōngjiànbǎozhū  shànnán  láicángshìliàng 

   shànnán  xüěshānyǒuwèiyào  míngyüēwèi  wèitián  zàishēncóngxià  rénnéngjiàn  yǒurénwénxiāng  zhīdāngyǒushìyào  guòshìzhōngyǒuzhuànlúnwáng  xüěshān  wèiyào  zàizàichùchùzàozuòtǒngjiēshìyào  shìyàoshúshí  cóngdeliúchū  tǒngzhōng  wèizhēnzhèng  wángméi  hòushìyào  huò  huòjiǎn  huòtián  huò  huòxīn  huòdàn  shìwèisuíliúchùyǒuzhǒngzhǒng  shìyàozhēnwèi  tíngliúzàishānyóumǎnyüè  fánrénbáo  suījüézáojiāgōngzhìérnéng  yǒushèngwángchūxiànshì  yīnyüán  shìyàozhēnzhèngzhīwèi  shànnán  láicángwèiěr  wèizhūfánnǎocónglínsuǒ  míngzhòngshēngnéngjiàn  yàowèizhěxìng  fánnǎochūzhǒngzhǒngwèi  suǒwèi  chùshēng  饿èguǐ  tiān  rén  nán  fēinánfēi  chà  luómén  shè  shǒutuó  xìngxióngměng  nánhuǐhuài  shìyǒunéngshāhàizhě  ruòyǒushāzhě  duànxìng  shìxìngzhōngduàn  xìngruòduàn  yǒushìchù  xìngzhě  shìláizhīcáng  shìcáng  qiènénghuǐhuàishāomiè  suīhuài  ránjiàn  ruòdechéngjiùānòuduōluósānmiǎosān  ěrnǎizhèngzhī  shìyīnyüán  néngshāzhě 。”


jiābáiyán :“ shìzūn  ruòshāzhě  yīngdāngyǒushànzhī 。”


gàojiā :“ shíyǒushāshēng    shànnán  zhòngshēngxìngzhùyīnzhōng  ruòhuàiyīnmíngyüēshāshēng  ruòyǒushāshēngduòè  yīnyüánéryǒuchà  luóménděng  shè  shǒutuózhāntuóluó  ruònánruò  fēinánfēi  èrshíyǒuchābiézhīxiāngliúzhuǎnshēng  fēishèngzhīrénhéngxiǎozhūxiàngyóubàizi  huòdòu  nǎizhìzhǐ  shìzhǒngzhǒngwàngshēngxiǎng  wàngxiǎngzhīxiāngyǒuzhēnshí  chūshìxiāngmíngwéixìng  shì  shìmíngzuìshàn 


   shànnán  yǒurénshànzhīcáng  jüéjüézhíxià  pánshíshāzhíguònán  wéizhìjīngāngnéng穿chuānchè  jīngāngzhě  suǒyǒudāonénghuài  shànnán  zhòngshēngxìngshì  qièlùnzhě  tiānxǘnzhūréntiānsuǒnénghuài  yīnzhīxiāngshìzuò  zuòzhīxiāngyóushíshā穿chuānhuài  xìngzhēn  jīngānghuǐhuài  shì  huàiyīnzhěmíngwéishāshēng  shànnán  dìngdāngzhīshì 


 shànnán  fāngděngjīngzhě  yóugān  yào 。”


jiābáiyán :“ láiyüánshuōfāngděngjīng  gān  yào ?”


yán :“ shànnán  jīnzhīláicángzhēnshí ?”


jiābáiyán :“ jīnshízhīláicángzhī 。”


ěrshí  shìzūnérshuōyán 


 huòyǒugān  shāngmìngérzǎoyāo 


huògān  寿shòumìngdechángcún 


huòyǒushēng  yǒuyüán 


àizhìgān  suǒwèichéngdiǎn 


shìchéngdiǎn  míngyào 


děng  zhūshí 


xiāowéiyào  xiāowéi 


fāngděngshì  zhìzhěwéigān 


zhīxìng  zhīchéng 


shēngwényüánjüé  chéngwéigān 


yóuzhūwèizhōng  zuìwéi 


shìqínjìnzhě  yīnchéng 


zhìnièpán  chéngrénzhōngxiàngwáng 


zhòngshēngzhīxìng  yóujiāděng 


shànggānwèi  shēng 


jiājīndāng  shànfēnbiésānguī 


shìsānguīxìng  shìzhīxìng 


ruònéngguānchá  xìngyǒuxìng 


dāngzhīshìrén  cáng 


zhīsuǒ  shìrénchūshì 


sānbǎoxìng  shàngzūn 


suǒshuō  xìngshì 。”


ěrshí  jiāshuōyán 


 jīndōuzhī  guīsānbǎochù 


yǘndāngguī  shàngsuǒwèi 

zhīsānbǎochù  yǘnzuò 


yǘnguīzhě  érānwèi 


yǘnguī  wéiyüànwèishuō 


yǘndezài  yǘnzài 


yǘnguīsēng  zhuàndeshàng 


yǘnzhēnshíshuō  wèiláichéngdào 


wèiláiruòchéng  yǘnguīsānbǎo 


jīnzhī  dāngxíng 


yǘnwèi怀huáirèn  érzuòshēngxiǎng 


ruòzàitāizhōng  míngwéiyǒu 


ruòzàitāizhōng  dìngdāngshēngjiǔ 


shìmíngwéizi  zhòngshēngrán 


zhīsuǒshuō  zh