大众学佛网
大众学佛网
涅槃经原文 涅槃经译文 涅槃经注音 涅槃经经典 涅槃经视频
主页/ 涅槃经注音/ 文章正文

第二卷 南本大般涅槃经注音

导读:第二卷 南本大般涅槃经纯陀品第二尔时,会中有优婆塞,是拘尸那城工巧之子,名曰纯陀,与其同类十五人俱,为令世间得善果故,舍身威仪,从座而起,偏袒右肩,右膝著地,合掌向佛,...

第二卷 南本大般涅槃经注音

南本大般涅槃经 第二卷

èrjüàn nánběnbānnièpánjīng


chúntuópǐnèr


ěrshí  huìzhōngyǒuyōusāi  shìshīchénggōngqiǎozhī  míngyüēchúntuó  tónglèishírén  wèilìngshìjiāndeshànguǒ  shěshēnwēi  cóngzuòér  piāntǎnyòujiān  yòuzhuó  zhǎngxiàng  bēigǎnliúlèi  dǐngérbáiyán :“ wéiyüànshìzūnqiūsēng  āishòuděngzuìhòugòngyǎng  wèiliàngzhūzhòngshēng  shìzūn  děngcóngjīnzhǔqīn  jiù  guī  pínqióngkùn  cóngláiqiújiāngláishí  wéiyüànāishòuděngwēigōngránhòunièpán  shìzūn  chà  ruòluómén  shè  shǒutuó  pínqióngyüǎnzhìguó  nóngzuò  hǎodiàoniú  liángtiánpíngzhèng  zhūshā  ècǎo  huānghuì  wéitiān  yándiàoniúzhě  shēnkǒu  liángtiánpíngzhèng  zhìhuì  chúshā  ècǎo  huānghuì  chúfánnǎo  shìzūn  jīnshēnyǒudiàoniú  liángtián  yǘnchúzhònghuì  wéiláigān  pínxìngzhě  shēnshì  pínshàngzhīcáibǎo  wéiyüànāimǐn  chúduànděngpínqióngkùn  zhěngliàngnǎozhòngshēng  jīnsuǒgōngsuīwēishǎo  dechōngláizhòng  jīnzhǔqīnguī  yüànchuíjīnmǐn  luóhóuluó 。”


ěrshí  shìzūn  qièzhǒngzhì  shàngtiáo  gàochúntuóyüē :“ shànzāi  shànzāi  jīnwéichúduànpínqióng  shàngshēntián  lìngshēng  jīnqiú寿shòumìng      ān  àibiàncái  dāngshīchángmìng      ān  àibiàn    chúntuó  shīshíyǒuèr  guǒbàochā  děngwéièr  zhě  shòuānòuduōluósānmiǎosān  èrzhě  shòunièpán  jīnshòuzuìhòugòngyǎng  lìngtánluó 。”


ěrshí  chúntuóbáiyán :“ suǒshuō  èrshīguǒbàochābiézhě  shìrán    xiānshòushīzhě  fánnǎowèijìn  wèichéngjiùqièzhǒngzhì  wèinénglìngzhòngshēngtánluó  hòushòushīzhě  fánnǎojìn  chéngjiùqièzhǒngzhì  nénglìngzhòngshēngdetánluó  xiānshòushīzhě  yóushìzhòngshēng  hòushòushīzhě  shìtiānzhōngtiān  xiānshòushīzhě  shìshíshēn  fánnǎozhīshēn  shìhòubiānshēn  shìchángshēn  hòushòushīzhě  fánnǎoshēn  jīngāngzhīshēn  shēn  chángshēn  biānzhīshēn  yǘnéryánèrshīguǒbàoděngchābié  xiānshòushīzhě  wèinéngtánluónǎizhìluó  wéideròuyǎn  wèiyǎnnǎizhìhuìyǎn  hòushòushīzhě  tánluónǎizhìluó  yǎnnǎizhìhuìyǎn  yǘnéryánèrshīguǒbàoděngchābié  shìzūn  xiānshòushīzhě  shòushízhī  xiāohuà  mìng      ān  àibiàn  hòushòushīzhě  shíxiāo  shìguǒ  yǘnéryánèrshīguǒbàoděngchābié ?”


yán :“ shànnán  láiliàngbiānāsēngjié  yǒushíshēn  fánnǎozhīshēn  hòubiānshēn  chángshēn  shēn  jīngāngzhīshēn  shànnán  wèijiànxìngzhě  míngfánnǎoshēn  shízhīshēn  shìhòubiānshēn  ěrshí  shòuyǐnshíjīngāngsānmèi  shíxiāojiànxìng  ānòuduōluósānmiǎosān  shìyánèrshīguǒbàoděngchābié  ěrshí  huài  jīnnièpán    shìyánèrshīguǒbàoděngchābié  ěrshí  suī广guǎngshuōshíèrjīng  xiāntōng  jīnnièpán  广guǎngwéizhòngshēngfènbiéyǎnshuō  shìyánèrshīguǒbàoděngchābié  shànnán  láizhīshēnliàngāsēngjiéshòuyǐnshí  wèizhūshēngwénshuōyánxiānshòunàntuó  nántuóluóèrniúsuǒfèng  ránhòunǎideānòuduōluósānmiǎosān  shíshí  jīnwèihuìzhòng  shìshòuzuìhòusuǒfèng  shíshí 。”


ěrshí  zhòngwénshìzūnwéihuìāishòuchúntuózuìhòugòngyǎng  huānyǒngyüètóngshēngzànyán :“ shànzāi  shànzāi  yǒuchúntuó  jīnmíngchēng  yánchúntuózhě  míngjiěmiào  jīnjiànshì  shìshícóngmíng  míngchúntuó  jīnxiànshìdemíng  yüànmǎn  shènchúntuó  shēngzàirénzhōngdenánshàngzhī  shànzāichúntuó  yōutánhuáshìjiānyǒu  chūshìshènnán  zhíshēngxìnwénnán  línnièpán  zuìhòugòngyǎng  néngbànshìnánshì  chúntuó  chúntuó  jīntánluó  yóuqiūyüèshí  qīngjìngyüánmǎnzhūyǘn  qièzhòngshēngzhānyǎng  shì  érwèiděngzhīsuǒzhānyǎng  shòuzuìhòugòngyǎng  lìngtánluó  chúntuó  shìshuōyüèchéngmǎn  qièzhòngshēngzhānyǎng  chúntuó  suīshòurénshēn  xīnxīn  jīnchúntuó  zhēnshì  luóhóuluóděngyǒu 。”


ěrshí  zhòngshuōyán 


 suīshēngréndào  chāoliùtiān 


qièzhòng  jīnshǒuqǐng 


rénzhōngzuìshèngzūn  jīndāngnièpán 


yīngmǐnděng  wéiyüànqǐng 


jiǔzhùshìjiān  liàngzhòng 


yǎnshuōzhìsuǒzàn  shànggān 


ruòqǐng  mìngjiāngqüán 


shìyīngjiànwéi  qǐngdiàoshī 。”


ěrshí  chúntuóhuānyǒngyüè  yǒurén  sàng  ránháihuó  chúntuóhuānshì    érshuōyán 


 kuàizāihuò  shànderénshēn 


jüānchútānhuìděng  yǒngsānèdào 


kuàizāihuò  dejīnbǎo 


zhídiàoshī  duòchùshēng 


yōutánhuá  zhíshēngxìnnán 


zhòngshàngēn  yǒngmiè饿èguǐ 


néngsǔnjiǎn  āxiūluózhǒnglèi 


jiètóuzhēnfēng  chūnánshì 


tán  réntiānshēng 


rǎnshì  liánhuáchùshuǐ 


shànduànyǒudǐngzhǒng  yǒngshēngliú 


shēngshìwéirénnán  zhíshìnán 


yóuhǎizhōng  mángguīkǒng 


jīnsuǒfèngshí  yüàndeshàngbào 


qièfánnǎojié  cuījiān 


jīnchù  qiútiānrénshēn 


shè使shǐzhīzhě  xīngān 


láishòugōng  huānyǒuliàng 


yóulánhuá  chūzhāntánxiāng 


shēnlán  láishòugōng 


chūzhāntánxiāng  shìhuān 


jīndexiànbào  zuìshèngshàngmiàochù 


shìfànzhūtiānděng  láigòngyǎng 


qièzhūshìjiān  shēngnǎo 


zhīshìzūn  jīnnièpán 


gāoshēngchàngshìyán  shìjiāndiào 

yīngshèzhòngshēng  yīngshì 


láizàisēngzhōng  yǎnshuōshàng 


bǎoshān  ānchǔhǎi 


zhìnéngshànduàn  děngmíngàn 


yóukōngzhōng  yǘndeqīngliáng 


láinéngshànchú  qièzhūfánnǎo 


\

yóuchūshí  chúyǘnguāngzhào 


shìzhūzhòngshēngděng  liànzēngbēitòng 


jiēwéishēng  shuǐzhīsuǒpiāo 


shìshìzūn  yīngchángzhòngshēngxìn 


wèiduànshēng  jiǔzhùshìjiān 。”


gàochúntuó :“ shì  shì  suǒshuō  chūshìnányōutánhuá  zhíshēngxìnshènnán  línnièpán  zuìhòushīshí  néngtánbèishènnán  jīnchúntuó  chóu  yīngdānghuān  shēnqìngxìng  zhízuìhòugòngyǎnglái  chéngjiùtánluó  yīngqǐngjiǔzhùshì  jīndāngguānzhūjìngjièjiēcháng  zhūxíngxìngxiāngshì 。” wèichúntuóérshuōyán 


 qièzhūshìjiān  shēngzhějiēguī 


寿shòumìngsuīliàng  yàoyǒuzhōngjìn 


shèngyǒushuāi  huìyǒubié 


zhuàngniánjiǔtíng  shèngbìngsuǒqīn 


mìngwéisuǒtūn  yǒuchángzhù 


zhūwángdezài  shìděngshuāng 


qièjiēqiānmiè  寿shòumìngshì 


zhònglún  liúzhuǎnxiū 


sānjièjiēcháng  zhūyǒufēi 


yǒudàoběnxìngxiàng  qièjiēkōng 


huàiliúzhuǎn  chángyǒuyōuhuànděng 


kǒngzhūguòè  lǎobìngshuāinǎo 


shìzhūyǒubiān  huàiyüànsuǒqīn 


fánnǎosuǒchánguǒ  yóucánchùjiǎn 


yǒuzhìhuìzhě  érdāngshìchù 


shēnsuǒ  qièjiējìng 


èyōngchuāngděng  gēnběn 


shàngzhìzhūtiānshēn  jiēshì 


zhūjiēcháng  tānzhuó 


shànwéi  érzhèngzhēnshí 


jiūjìngduànyǒuzhě  jīndāngnièpán 


yǒuàn  chūguòqiè 


shìjīnzhě  wéishòushàngmiào 。”


ěrshí  chúntuóbáiyán :“ shìzūn  shì  shì  chéngshèngjiào  jīnsuǒyǒuzhìhuìwēiqiǎnyóuwénruì  néngláinièpánshēnàozhī  shìzūn  jīnzhūlóngxiàngduànzhūjiélòuwénshūshīwángděng  shìzūn  yòuniánchūchūjiā  suīwèijiè  duòsēngshù  shì  shéntōng  zàishìshù  shìjīnlìngláijiǔzhùshì  nièpán  rénzhōngbiàn  wéiyüànshìzūnshì  chángzhùshì  nièpán 。”


ěrshí  wénshūshīwánggàochúntuóyán :“ chúntuó  jīnyīngshìyán  使shǐláichángzhùshìbānnièpán  rényǒubiàn  jīndāngguānzhūxíngxìngxiàng  shìguānxíngkōngsānmèi  qiúzhèng  yīngshìxüé 。”


chúntuówènyán :“ wénshūshī  láizhě  tiānshàngrénzhōngzuìzūnzuìshèng  shìláishìxíng  ruòshìxíngzhě  wéishēngmiè  shuǐpào  miè  wǎngláiliúzhuǎnyóuchēlún  qièzhūxíngshì  wénzhūtiān寿shòumìngcháng  yǘnshìzūnshìtiānzhōngtiān  寿shòumìnggèngmǎnbǎinián  luòzhǔ  shìdezài  zàinéngzhìrén  shìrénjìn  hòupínjiàn  rénsuǒqīngmiè  wèi使shǐ  suǒzhě  shīshì  shìzūněr  tóngzhūxíng  tóngzhūxíngzhě  dechēngwéitiānzhōngtiān    zhūxíngshìshēng  shì  wénshū  guānláitóngzhūxíng 


   wénshū  wèizhīérshuō  zhīérshuō  éryánláitóngzhūxíng  shè使shǐláitóngzhūxíngzhě  deyánsānjièzhōngwéitiānzhōngtiān  zàiwáng  rénwángyǒushì  dāngqiān  gèngyǒunéngxiángzhīzhě  chēngshìréndāngqiān  shìshì  wángsuǒàiniàn  piānjüéfēngshǎngrán  suǒdechēngdāngqiānrénzhě  shìrénwèiqiān  dànzhǒngzhǒngsuǒnéngnéngshèngqiān  chēngdāngqiān  láiěr  jiàngfánnǎo  yīn  tiān    shìláimíngsānjièzūn  shìréndāngqiān  shìyīnyüán  chéngjiùzhǒngzhǒngliàngzhēnshígōng  chēnglái  yīng  zhèngbiànzhī 


 wénshūshī  jīnyīngxiǎngfēnbiéláitóngzhūxíng  zhǎngzhěshēng  xiāngshīzhànzhīyǒuduǎn寿shòuxiàng  wén  zhīrènshàojiā  àizhòng  shìzhīcǎo  duǎn寿shòuzhě  wèishāmén  luóménděngnánxiǎozhīsuǒjìngniàn  ruò使shǐláitóngzhūxíngzhě  wèiqièshìjiānréntiānzhòngshēngzhīsuǒfèngjìng  láisuǒshuōbiànzhēnshízhīshòuzhě  shì  wénshū  yīngshuōyánláitóngqièzhūxíng 


   wénshū  pín  yǒujiājiùzhīzhě  jiābìngsuǒ  yóuxínggài  zhǐshè  shēng  shìshèzhǔzhúlìng  xiébàoshìérzhìguó  zhōngèfēnghánbìngzhì  duōwéiwénméngfēngshìchóngzhīsuǒshàshí  jīngyóuhéng  bàoérér  shuǐpiāoérfàngshè  shìsuìgòngméi  shìrénniàngōng  mìngzhōngzhīhòushēngfàntiān  wénshūshī  ruòyǒushànnánzhèng  shuōláitóngzhūxíng  tóngzhūxíng  wéidāng :‘ jīnchī  wèiyǒuhuìyǎn  láizhèng 。’ shìyīngxüānshuōláidìngshìyǒuwéi  dìngshìwéi  ruòzhèngjiànzhě  yīngshuōláidìngshìwéi    néngwéizhòngshēngshēngshàn  shēngliánmǐn  pín  zàihéng  wèiàiniànziérshěshēnmìng  shànnán  yīngshì  níngshěshēnmìng  shuōláitóngyǒuwéi  dāngyánláitóngwéi  shuōláitóngwéi  ānòuduōluósānmiǎosān  réndeshēngfàntiān      yǘn  suǒwèishuōyánláitóngwéi  shànnán  shìzhīrénsuīqiújiětuō  jiětuōzhì  pínqiúfàntiān  fàntiānyīng 


 wénshūshī  rényüǎnxíng  zhōng  zhǐshè  mèizhīzhōng  shìránhuǒ  shíjīng  xǘnwéi :‘ jīnzhědìng 。’ cánkuì  chánshēn  便biànmìngzhōngshēngdāotiān  cóngshìhòu  mǎnshífǎn  zuòfànwáng  mǎnbǎiqiānshì  shēngrénzhōng  wèizhuànlúnwáng  shìrénshēngsānè  zhǎnzhuǎnchángshēngānzhīchù  shìyüán  wénshūshī  ruòshànnányǒucánkuìzhě  yīngguāntóngzhūxíng 

 wénshūshī  wàidàoxiéjiànshuōláitóngyǒuwéi  chíjièqiūyīngshì  láisuǒshēngyǒuwéixiǎng  ruòyánláishìyǒuwéizhě  shìwàng  dāngzhīshìrén  rénchǔshèzhái  wénshūshī  láizhēnshíshìwéi  yīngyánshìyǒuwéi  cóngjīnshēngzhōng  yīngshèzhī  qiúzhèngzhì  dāngzhīláishìwéi  ruònéngshìguānláizhě  dāngsānshíèrxiàng  chéngānòuduōluósānmiǎosān 。”


ěrshí  wénshūshīwángzànchúntuóyán :“ shànzāi  shànzāi  shànnán  jīnzuòcháng寿shòuyīnyüán  néngzhīláishìchángzhù  biàn  wéizhī  jīnshìshànláiyǒuwéizhīxiàng  bèihuǒrén  wèicánkuì  shēn  shìshànxīnshēngdāotiān  wéifànwáng  zhuànlúnshèngwáng  zhìè  chángshòuān  shì  shànláiyǒuwéixiāng  wèiláishìdìngdāngsānshíèrxiàng  shízhǒnghǎo  shígòngzhī  liàng寿shòumìngzàishēng  chángshòuān  jiǔdechéngyīngzhèngbiànzhī 


 chúntuó  láihòudāng广guǎngshuō  zhīdāngláiyǒuwéi  yǒuwéi  wéiqiěgòngzhìzhī  suíshíshīfànshí  shìshīzhě  zhūshīzhōngzuì  ruòqiū  qiū  yōusāi  yōu  yüǎnxíngsuǒzhī  yīngdāngqīngjìngsuíshí  shìshīshìtánluógēnběnzhǒngzi  chúntuó  ruòyǒuzuìhòushīsēng  ruòduōruòshǎo  ruò  shí  láizhèngěr  dāngbānnièpán 。”


chúntuóyán :“ wénshūshī  jīntānwèishíéryánduōshǎo    lìngshíshī  wénshūshī  láixíngliùnián  shàngzhīchí  kuàngjīnjiān  wénshūshī  jīnshíwèiláizhèngjüéshòushí  rándìngzhī  láishēnzhěshìshēn  fēiwéishíshēn 。”


ěrshí  gàowénshūshī :“ shì  shì  chúntuóyán  shànzāi  chúntuó  chéngjiùwēimiàozhì  shànshènshēnchéngjīngdiǎn 。”


wénshūshīchúntuóyán :“ wèiláishìwéizhě  láizhīshēnshìcháng寿shòu  ruòzuòshìzhī  suǒyüè 。”


chúntuóyán :“ láifēiyüè  yüèqièzhòngshēng 。”


wénshūshīyán :“ lái  děng  qièzhòngshēng  jiēyüè 。”


chúntuóyán :“ yīngyánláiyüè  yüèzhěshìdàoxiǎng  ruòyǒudàoxiǎngshìshēng  yǒushēngzhěyǒuwéi  shì  wénshū  wèiláishìyǒuwéi  ruòyánláishìyǒuwéizhě  rénzhěxíngdiāndǎo 


 wénshūshī  láiyǒuàiniànzhīxiǎng  àiniànzhě  niúàiniàn  suīxíngqiúshuǐcǎo  ruòránháiguī  zhūshìzūnyǒushìniàn  děngshìqièluóhóuluó  shìniànzhěshìzhūzhìhuìjìngjiè 


 wénshūshī  guówángdiàojià  chíchénglìngzhīzhě  yǒushìchù  rénzhěshì  jìnláiwēishēnào  shìchù  wénshūshī  jīnchìniǎofēishēngkōngliàngyóuxǘn  xiàguānhǎi  jiànshuǐxìngbiē  yüántuó  guīlóngzhīshǔ  jiànyǐng  míngjìngjiànzhūxiàng  fánshǎozhìnéngchóuliàngshìsuǒjiàn  rénzhěshì  néngchóuliàngláizhìhuì 。”


wénshūshīchúntuóyán :“ shì  shì  suǒshuō  shìfēiwéi  zhíshìzhūshì 。”


ěrshí  shìzūncóngmiànménchūzhǒngzhǒngguāng  guāngmíngyàozhàowénshūshēn  wénshūshīguāng  zhīshìshì  xǘngàochúntuó :“ láijīnzhěxiànshìruìxiàng  jiǔdāngnièpán  xiānsuǒshèzuìhòugòngyǎng  shífèngxiànzhòng  chúntuódāngzhī  láifàngshìzhǒngzhǒngguāngmíng  fēiyīnyüán 。” chúntuówén  bēisāirán 


gàochúntuó :“ suǒfèngshīzhòng  jīnzhèngshìshí  láizhèngěrdāngbānnièpán 。” èr  sānshì 


ěrshí  chúntuówén  shēngbēiéryán :“ zāi  zāi  shìjiānkōng !” báizhòng :“ děngjīnzhě  qièdānggòngtóu  tóngshēngqüànbānnièpán 。”


ěrshí  shìzūngàochúntuó :“   luànxīn  dāngguānshìshēnyóujiāo  shízhīyán  shuǐpào  huànhuà  gānchéng  huài  diànguāng  huàshuǐ  línzhīqiú  shúguǒ  duànròu  zhījīngjìn  duìshàngxià  dāngguānzhūxíngyóushí  yǒuwéizhīduōzhūguòhuàn 。”


shìchúntuóbáiyán :“ láijiǔzhùshì  dāngyǘnér  zāi  zāi  shìjiānkōng  wéiyüànshìzūn  liánmǐnděngzhūzhòngshēng  jiǔzhùshì  bānnièpán 。”


gàochúntuó :“ jīnyīngshìyán  āimǐn  jiǔzhùshì  āimǐnqiè  shìjīnnièpán    zhūěr  yǒuwéirán  shìzhūérshuōshì 


 yǒuwéizhī  xìngcháng 


shēngzhù  mièwéi 


 chúntuó  jīndāngguānqièxíngzhū  chángzhù  shēnduōyǒuliàngguòhuàn  yóushuǐpào  shìjīnyīng 。”


ěrshí  chúntuóbáiyán :“ shì  shì  chéngzūnjiào  suīzhīláifāng便biànshìxiànnièpán  érnéng怀huáiyōunǎo  wéishēngqìngyüè 。”


zànchúntuó :“ shànzāi  shànzāi  néngzhīláishìtóngzhòngshēngfāng便biànnièpán  chúntuó  jīndāngtīng  suōluósuōniǎo  chūnyángzhīyüèjiēgòngānòuchí  zhūěr  jiēzhìshìchù  chúntuó  jīnyīngwéizhūcháng寿shòuduǎn寿shòu  qièzhūjiēhuànxiàng  láizàizhōngfāng便biànsuǒrǎnzhù    zhūěr 


 chúntuó  jīnshòusuǒxiàngòngyǎng  wèilìngtuōshēngzhūyǒuliú  ruòzhūréntiānzuìhòugòngyǎngzhě  jiēdāngdedòngguǒbào  chángshòuān    shìzhòngshēngliángtián  ruòwéizhūzhòngshēngzuòtiánzhě  bànsuǒshī  jiǔtíng 。”


ěrshí  chúntuówéizhūzhòngshēngdetuō  tóuyǐnlèiérbáiyán :“ shànzāi  shìzūn  ruòkānrènwéitiánshí  nénglezhīláinièpánfēinièpán  děngjīnzhězhūshēngwén  yüánjüézhìhuìyóuwénruì  shínéngliàngláinièpánfēinièpán 。”


ěrshí  chúntuójüànshǔ  chóuyōuwéiràolái  shāoxiāngsànhuájìnxīnjìngfèng  xǘnwénshūcóngzuòér  gōngbànshí 


āitànpǐnsān

chúntuówèijiǔzhīqǐng  shìshíliùzhǒngzhèndòng  nǎizhìfànshìshì  dòngyǒuèr  huòyǒudòng  huòdòng  xiǎodòngzhěmíngwéidòng  dòngzhěmíngdòng  yǒuxiǎoshēngzhěmíngyüēdòng  yǒushēngzhěmíngdòng  dòngzhěmíngyüēdòng  shānlínhǎiqièdòngzhěmíngdòng  xiàngdòngzhěmíngyüēdòng  zhōuhuíxüánzhuǎnmíngdòng  dòngmíngdòng  dòngshínénglìngzhòngshēngxīndòngmíngdòng  chūcóngdōushuàitiānxiàyánshímíngdòng  cóngchūshēngchūjiāchéngānòuduōluósānmiǎosānzhuǎnlúnbānnièpánmíngdòng  jīnláijiāngnièpán  shìshìdòng 


shízhūtiān  lóng  gān  āxiūluó  jiālóuluó  jǐnluó  hóuluó  rénfēirén  wénshì  shēnmáojiēshù  tóngshēngāiérshuōyán 


\

 shǒudiàoshī  děngjīnqüànqǐng 


yüǎnrénxiān  yǒngyǒujiù 


jīnjiànnièpán  děngméihǎi 


bēiliàn怀huáiyōunǎo  shī 


pínqióngjiù  yóukùnbìngrén 


suíxīn  shísuǒyīngshí 


zhòngshēngfánnǎobìng  chángwéizhūjiànhài 


yüǎnwáng  shíxiéyào 


shìshìzūn  yīngjiànshè 


guójǖnzhǔ  rénmínjiējǐn 


děngshì  shīyīnwèi 


jīnwénnièpán  děngxīnluàn 


dòng  shīzhūfāng 


xiānnièpán  zhuì 


shuǐ  děngdìngdāng 


láibānnièpán  zhòngshēngnǎo 


zhǎngzhězi  xīnsàng 


láinièpán  háizhě 


děngzhòngshēng  yǒujiù 


láinièpán  nǎizhìzhūchùshēng 


qièjiēchóu  nǎojiāoxīn 


děngjīn  yǘnchóunǎo 


láijiànfàngshè  yóutuò 


chūchū  guāngmíngshènhuīyán 


néngháizhào  mièqièàn 


láishéntōngguāng  néngchúnǎo 


chǔzàizhòngzhōng  shān 


 shìzūn  guówáng  shēngzhū  xíngmàoduānzhèng  xīnchángàiniàn  xiānjiàolìngtōng  ránhòuzhīzhāntuóluó  shìzūn  děngjīnwéiwáng  méngjiàohuì  zhèngjiàn  yüànfàngshè  fàngshè  tóngwáng  wéiyüànjiǔzhù  nièpán 


 shìzūn  yǒurén  shànxüézhūlùn  lùnérshēngwèi  láiěr  tōngzhūérzhūshēngwèi  ruò使shǐláijiǔzhùshì  shuōgānwèi  chōngqiè  shìzhòngshēngwèiduò 


 shìzūn  yǒurénchūxüézuò  wéiguānsuǒshōu  zhīlíng  yǒurénwènzhī :‘ shòushì ?’ yüē :‘ jīnshòuyōu  ruòdetuō  ān 。’ shìzūněr  wèiděngxiūzhūxíng  děngjīnzhěyóuwèimiǎnshēngnǎo  yǘnláideshòuān 


 shìzūn  wángshànjiěfāngyào  piānfāngjiàoshòu  jiàowàishòuxüézhě  láiěr  shènshēnzhīcángpiānjiàowénshū  děngjiànmǐn  láiyīnglìn  wángpiānjiào  jiàowàiláizhūshòuxüézhě  suǒnéngjiào  qíngcúnshèng  yǒu  láizhīxīnzhōngshèng  shìjiànjiàohuì  wéiyüànjiǔzhù  bānnièpán 


 shìzūn  lǎoshàobìngzhīrén  shèyüǎnérxíngxiǎndào  xiǎndàoduōnánbèishòuzhòng  gèngyǒurénjiànérmǐnzhī  便biànshìpíngtǎnhǎo  shìzūn  shì  suǒyánshǎozhě  wèizēngzhǎngshēnzhīrén  suǒyánlǎozhě  zhòngfánnǎo  suǒyánbìngzhě  wèituōshēng  suǒyánxiǎndàozhě  èrshíyǒu  wéiyüànlái  shìdǎoděnggānzhèngdào  jiǔzhùshì  nièpán 。”


ěrshí  shìzūngàozhūqiū :“ děngqiū  fánzhūtiānrénděngchóuyōu  dāngqínjīngjìnxīnzhèngniàn 。”


shízhūtiān  rén  āxiūluóděng  wénsuǒshuō  zhǐ  yóuyǒurén  sàngàizi  bìnsòng  zhǐ 


ěrshí  shìzūnwéizhūzhòngshuōshìyán 


 děngdāngkāi  yīngchóu 


zhūjiēěr  shìdāngrán 


fàngxíng  shǒuxīnzhèngniàn 


yüǎnzhūfēi  wèishòuhuān 


   qiū  ruòyǒuhuò  jīnjiēdāngwèn  ruòkōngkōng  ruòchángcháng  ruò  ruòfēi  ruò  ruòguīfēiguī  ruòhéngfēihéng  ruòduànruòcháng  ruòzhòngshēngfēizhòngshēng  ruòyǒuruò  ruòshíshí  ruòzhēnzhēn  ruòmièmiè  ruò  ruòèrèr  shìděngzhǒngzhǒngzhōngyǒusuǒzhě  jīnyīngwèn  dāngsuíshùn  wèiduànzhī  dāngwèixiānshuōgān  ránhòunǎidāngnièpán 


 zhūqiū  chūshìnán  rénshēnnán  zhíshēngxìn  shìshìnán  néngrěnnánrěn  shìnán  chéngjiùjìnjièqüē  āluóhànguǒ  shìshìnán  qiújīnshāyōutánhuá  zhūqiū  nánrénshēnnán  děngyīngkōngguò  wǎngzhǒngzhǒngxíng  jīndeshìshàngfāng便biàn  wèiděngliàngjiézhōngshěshēnshǒutóusuǐnǎo  shìděngyīngfàng 


 děngqiū  yǘnzhuāngyánzhèngbǎochéng  zhǒngzhǒnggōngzhēnbǎo  jiè  dìng  zhìhuìwéiqiángqiàn  jīnshìbǎochéng  yīngwěizhī  shāngzhǔ  zhēnbǎochéng  zhūér便biànhuánjiā  shì  zhíbǎochéng  wěi  zhūqiū  xiàxīnérshēngzhī  děngjīnzhěsuīchūjiā  chéngshēngtān  zhūqiū  shēnsuīdejiāshārǎn  xīnyóuwèirǎnchéngjìng  zhūqiū  suīxíngshíjīngduōchù  chūwèicéngqiúchéngshí  zhūqiū  suīchú  wèiwéizhèngchúzhūjié使shǐ  zhūqiū  jīndàngzhēnshíjiàochìděng  jīnxiànzàizhòng  láixìngzhēnshídǎo  shìděngyīngdāngjīngjìn  shèxīnyǒngměng  cuīzhūjié使shǐ  shíhuìqiánméi  děngdāngwéimíngsuǒ 


 zhūqiū  zhūshānyàocǎowéizhòngshēngyòng  ěr  chūshēngmiàoshàngānwèi  érwèizhòngshēngzhǒngzhǒngfánnǎobìngzhīliángyào  jīndānglìngqièzhòngshēngzhūzhīzhòng  jiēānzhùcángzhōng  dāngānzhùshìzhōngnièpán  děngmíngwéizhīcáng  yóusāndiǎn  ruòbìngchéng  zòngchéng  shǒuluómiànshàngsān  nǎidechéng  sāndiǎnruòbiédechéng  shì  jiětuōzhīfēinièpán  láizhīshēnfēinièpán  fēinièpán  sānfēinièpán  jīnānzhùshìsān  wèizhòngshēngmíngnièpán  shì 。”

ěrshí  zhūqiūwénshìzūndìngdāngnièpán  jiēyōuchóu  shēnmáowéishù  lèijiāoliú  shǒu  ràoliàngbáiyán :“ shìzūn  kuàishuōcháng    kōng    shìzūn  qièzhòngshēngzhōng  xiàngwéishàng  shìchángxiǎngshì  zhūxiǎngzhōngzuìwéi  ruòyǒujīngqínxiūzhīzhě  néngchúqièjiètānài  ài  míngjiāomànchángxiǎng 


 shìzūn  láiruòchángxiǎngzhě  jīnyīngnièpán  ruòzhě  yǘnshuōyánxiūchángxiǎngsānjièài  míngjiāomànchángxiǎng  shìzūn  nóngqiūyüèshí  shēngēngnéngchúhuìcǎo  shìchángxiǎngshì  néngchúqièjiètānài  ài  míngjiāomànchángxiǎng  shìzūn  gēngtián  qiūgēngwéishàng  zhūzhōng  xiàngwéishèng  zhūxiǎngzhōng  chángwéizuì  shìzūn  wángzhīmìngjiāngzhōng  ēnshètiānxià  qiúlìngdetuō  ránhòushěmìng  láijīnzhěyīngshì  zhūzhòngshēngqièzhīmíngjiēlìngjiětuō  ránhòunièpán  děngjīnzhějiēwèi  yǘnlái便biànfàngshènièpán 


 shìzūn  yǒurénwéiguǐsuǒchí  liángzhòushī  zhòu便biàndechúchā  láiěr  wèizhūshēngwénchúmíngguǐ  lìngdeānzhù  jiětuōděng  shì  shìzūn  xiāngxiàngwéirénsuǒ  suīyǒuliángshīnéngjìnzhì  dùnjüésuǒér  wèishìtuōshífánnǎo  yǘnlái便biànfàngshènièpán 


 shìzūn  rénbìngnüè  zhíliáng  suǒdechú  shì  duōzhūhuànxiémìngbìng  suīlái  bìngwèichú  wèishàngānyǐncháng  yǘnlái便biànfàngshènièpán 


 shìzūn  zuìrénjüézhī  shíqīnshū    mèi  huāngyínluàn  yánfàng  jìngzhōng  shíyǒuliángshīyàolìng    háishí  xīn怀huáicánkuì  shēn :‘ jiǔwéishànzhūègēnběn  ruònéngchúduàn  yüǎnzhòngzuì 。’ shìzūn  shì  wǎngláilúnzhuànshēng  qíngsuǒzuì  tānshì  fēixiǎng  fēixiǎng  fēixiǎng  fēizhòngshēngshēngzhòngshēngxiǎng  shìlúnzhuànshòushēng  zuìrénjìngzhōng  láijīndāngshīyào  lìngháifánnǎoèjiǔ  érwèixǐngzhīxīn  yǘnlái便biànfàngshènièpán 


 shìzūn  yǒuréntànjiāoshùwéijiānshí  yǒushìchù  shìzūn  zhòngshēngěr  ruòtàn  rén  zhòngshēng  寿shòumìng  yǎng  zhījiàn  zuòzhě  shòuzhěshìzhēnshízhě  shìchù  děngshìxiūxiǎng  shìzūn  jiāng  suǒyòng  shìshēněr  zhǔ  shìzūn  huá  yǒuxiāng  shìshēněr  zhǔ  děngshì  xīnchángxiūzhīxiǎng  suǒshuō :‘ qièzhū  suǒ  zhūqiūyīngdāngxiū  shìxiūchúmàn  màn便biànnièpán 。’


 shìzūn  niǎo  kōngzhōngxiànzhě  yǒushìchù  yǒunéngxiūxiǎngzhěéryǒuzhūjiàn  shìchù 。”


ěrshí  shìzūnzànzhūqiū :“ shànzāi  shànzāi  děngshànnéngxiūxiǎng 。”


shízhūqiūbáiyán :“ shìzūn  děngdànxiūxiǎng  gèngxiūzhūxiǎng  suǒwèixiǎng  chángděngxiǎng  shìzūn  zuìrén  xīnxüànluàn  jiànzhūshānchuān  chéngkuò  gōng殿diàn  yüèxīngchénjiēhuízhuǎn  shìzūn  ruòyǒuxiūchángxiǎng  děngxiǎng  shìzhīrénmíngwéishèng  duōzhūfàngliúzhuǎnshēng  shìzūn  shìyīnyüán  děngshànxiūshìzhūxiǎng 。”


ěrshí  gàozhūqiūyán :“ tīng  tīng  xiàngsuǒyǐnzuìrénzhě  dànzhīwén  wèi  děngwéi  zuìrén  jiànshàngyüè  shífēihuízhuǎnshēnghuízhuǎnxiǎng  zhòngshēngěr  wèizhūfánnǎomíngsuǒshēngdiāndǎoxīn    chángcháng  jìngjìng  wéi  wéifánnǎozhīsuǒ  suīshēngxiǎng    zuìrénfēizhuǎnchùérshēngzhuǎnxiǎng  zhěshì  chángzhěshìshēn  zhěshìnièpán  jìngzhěshì 


 děngqiū  yǘnéryányǒuxiǎngzhě  jiāomàngònggāo  liúzhuǎnshēng  děngruòyánxiūcháng    děngxiǎng  shìsānzhǒngxiūyǒushí  jīndāngshuōshèngsānxiū  zhě  zhě  shìdiāndǎo  chángcháng  chángcháng  shìdiāndǎo      shìdiāndǎo  jìngjìng  jìngjìng  shìdiāndǎo  yǒushìděngdiāndǎo  shìrénzhīzhèngxiūzhū 


 zhūqiū  zhōngérshēngxiǎng  chángzhōngérshēngchángxiǎng  zhōngérshēngxiǎng  jìngzhōngérshēngjìngxiǎng  shìjiānyǒuchángjìng  chūshìyǒuchángjìng  shìjiānzhěyǒu  chūshìjiānzhěyǒuyǒu    shìjiānzhīyǒudiāndǎozhī  suǒzhě  yǒuxiǎngdiāndǎo  xīndǎo  jiàndǎo  sāndǎo  shìjiānzhīrénzhōngjiàn  chángjiàncháng  jiàn  jìngjiànjìng  shìmíngdiāndǎo  diāndǎo  shìjiānzhīérzhī  děngwéi  zhěshēng  zhělái  chángzhěshēngwén  yüánjüé  chángzhěláishēn  zhěqièwàidào  zhěshìnièpán  jìngzhěyǒuwéi  jìngzhězhūsuǒyǒuzhèng  shìmíngdiāndǎo  dǎo  zhīzhī  ruòyüǎndiāndǎozhě  yīngzhīshìchángjìng 。”


shízhūqiūbáiyán :“ shìzūn  suǒshuō  dǎozhělezhīchángjìng  láijīnzhěyǒngdǎo  lezhīchángjìng  ruòlezhīchángjìng  zhùjiébànjié  jiàodǎoděnglìngdǎo  érjiànfàngshènièpán  láiruòjiànniànjiàochì  dāngzhìxīndǐngshòuxiū  láiruòdāngnièpánzhě  dāngyǘnshìshēntónggòngzhǐzhùxiūfànxíng  děngdāngsuíshìzūnnièpán 。”


ěrshí  gàozhūqiū :“ děngyīngzuòshì  jīnsuǒyǒushàngzhèng  zhǔjiā  shìjiāzhě  dāngwèiděngzuòzhǐ  yóuláiwéizhūzhòngshēngzuòzhǐchù  jiāshì  dāngwèiděngzuòzhǐchù  wáng  duōsuǒtǒnglǐng  ruòyóuxǘnshí  guóshìzhǔchén  láiěr  suǒyǒuzhèng  zhǔjiā 

 děngdāngzhī  xiānsuǒxiūchángxiǎngfēishìzhēnshí  chūnshí  yǒuzhūrénděngzàichíchéngchuányóu  shīliúbǎoméishēnshuǐzhōng  shìshízhūréngòngshuǐqiúshìbǎo  jìngzhuōshí  cǎo  shā  wèideliúzhū  huānchíchūnǎizhīfēizhēn  shìshíbǎozhūyóuzàishuǐzhōng  zhūshuǐjiēchéngqīng  shìzhòngnǎijiànbǎozhūzàishuǐxià  yóuyǎngguānkōngyüèxíng  shìshízhòngzhōngyǒuzhìrén  fāng便biànānshuǐ便biàndezhū  děngqiū  yīngshìxiūchángxiǎng  jìngxiǎngděngwéishí  zhūrénshí  cǎo  shāérwéibǎozhū  děngyīngdāngshànxüéfāng便biàn  zàizàichùchù  chángxiūxiǎng  chángjìngxiǎng  yīngdāngzhīxiānsuǒxiūxiàngmàoshìdiāndǎo  dezhēnshíxiūzhūxiǎngzhě  zhìrénqiǎochūbǎozhū  suǒwèixiǎng  chángjìngxiǎng 。”


ěrshí  zhūqiūbáiyán :“ shìzūn  xiānshuō :‘ zhū  dāngxiūxüé  xiūxüéshìxiǎng  xiǎngzhějiāomàn  jiāomànzhěnièpán 。’ shìyǘn ?”


gàozhūqiū :“ shànzāi  shànzāi  jīnshànnéngwènshì  wèiduàn  guówángàndùnshǎozhì  yǒushīxìngwányín  érwángbié  hòufèng  liáozhìzhòngbìngchúnyào  zhībìnggēnyüán  suīzhīyào  shànjiěfēnglěngbìng  qièzhūbìngjiào  shìwángbiéshìzhīhǎochǒushànè  yǒumíngxiǎozhǒngzhú  shànliáozhòngbìng  zhīzhūfāngyào  cóngyüǎnfānglái  shìshíjiùzhīshòu  fǎnshēnggònggāoqīngmànzhīxīn  shímíng便biàn  qǐngwéishī  shòufāngàozhī  jiùyán :‘ jīnqǐngrénwéishīfàn  wéiyüànwèixüānchàngjiěshuō 。’ jiùyán :‘ qīngjīnruònéngwèigěi使shǐshínián  ránhòunǎidāngjiào 。’ shímíngshòujiào :‘ dāngshì  dāngshì  suísuǒnéng  dānggěizǒu使shǐ 。’ shìshíjiùjiānggòngjiànwáng  shìshíwéiwángshuōzhǒngzhǒngfāng :‘ wángdāngzhī  yīngshànfēnbié  shìzhìguó  shìliáobìng 。’ ěrshí  guówángwénshì  fāngzhījiùchīànzhì  便biànzhúlìngchūguójiè  ránhòubèigōngjìng  shìshízuòshìniànyán :‘ jiàowángzhě  jīnzhèngshìshí 。’ wángyán :‘ wáng  shíàiniànzhě  dāngqiúyüàn 。’ wángyán :‘ cóngyòushēnfèn  suísuǒqiú  qièxiāng 。’ yán :‘ wángsuīqièshēnfèn  rángǎnduōyǒusuǒqiú  jīnsuǒqiúzhě  yüànwángxüānlìngqièguónèi  cóngjīnwǎng  dejiùyào  suǒzhě  shìyàohài  duōshāngsǔn  ruòzhě  dāngzhǎnshǒu  duànyào  zhōngyǒuhèngzhīrén  chángchùān  qiúshìyüàn 。’ shíwángyán :‘ zhīsuǒqiú  gàiyán 。’ xǘnwéixüānlìng :‘ qièguónèifánzhūbìngrén  jiētīngwéiyào  ruòwéiyàozhě  dāngzhǎnshǒu 。’


 ěrshí  zhòngyào  wèixīnjiǎntiánděngwèi  liáozhòngbìng  dechā  hòujiǔ  wángbìng  mìngshì :‘ jīnbìngkùn  dāngyǘnzhì ?’ zhànwángbìngyìngyòngyào  xǘnbáiwángyán :‘ wángsuǒhuànyīngdāng  xiānshísuǒduànyào  shìfēishí  jīnruòzhě  zuìnéngchúbìng  wángjīnhuàn  zhèngyīng 。’ shíwáng :‘ jīnkuáng  wèibìng  éryánnéngchúbìng  xiānyán  jīnyǘn    xiānsuǒzàn  yánshì  lìngqiǎn  jīnyánhǎozuìnéngchúbìng  suǒyán  běnjiùdìngwéishèng 。’ shìshíwángyán :‘ wángjīnyīngzuòshì  chóngshíyǒuchéngzhě  chóngzhīshìfēi  zhìrénjiànzhī  zhōngchàngyánshìchóngjiě  jīngguài  wángdāngzhī  jiùěr  biézhūbìng  yào  chóngdàoǒudechéng  shìxiānjiùjiěyàohǎochǒushànè 。’ shíwángwènyán :‘ yǘnjiě ?’ wáng :‘ shìyàozhěshìhài  shìgān  yǘnshìmínggān  ruòshìniúshíjiǔzāo  huácǎo  mài [ mài +  ], diàoshàn  fàngzhīchùzàigāoyüánxià湿shī  yǐnqīngshuǐ  lìngchízǒu  niútónggòngqǘn  yǐnshítiáoshì  xíngzhùsuǒ  shìzhěnéngchúzhūbìng  shìmíngwéigānmiàoyào  chúshì  qièjiēmínghài 。’ ěrshí  wángwénshì  zànyán :‘   shànzāi  shànzāi  cóngjīnshǐzhīyàoshànèhǎochǒu 。’ 便biànzhī  bìngdechú  xǘnshíxüānlìng :‘ qièguónèi  cóngjīnwǎng  dāngyào 。’ guórénwénzhījiēshēngchēnhèn  xiánxiāngwèiyán :‘ wángjīnzhěwéiguǐsuǒchí  wéishìkuáng  érkuángděnglìng 。’ qièrénmínjiē怀huáichēnhènwángsuǒ  wángyán :‘ děngyīngérshēngchēnhèn  yào  shìjiào  fēishìjiù 。’ ěrshí  wángzhūrénmínyǒngyüèhuān  bèigònggōngjìnggòngyǎngshì  qièbìngzhějiēyào  bìngchú 


 děngqiū  dāngzhīlái  yīnggōng  zhèngbiànzhī  míngxíng  shànshì  shìjiānjiě  shàngshì  diàozhàng  tiānrénshī  shìzūn  shì  wèiwángchūxiànshì  xiángqièwàidàoxié  zhūwángzhòngzhōngchàngshìyán :‘ wéiwáng 。’ wàidàochàngshìyán :‘   rén  zhòngshēng  寿shòumìng  yǎng  zhījiàn  zuòzhě  shòuzhě 。’ qiūdāngzhī  shìzhūwàidàosuǒyánzhě  chóngshí  ǒuchéngěr  shìláizhōngchàngyán  wèidiàozhòngshēng  wèizhīshí  shì  yǒuyīnyüán  shuōyǒu  liángshànzhīshìyàofēiyào  fēifánsuǒ  fánrénsuǒzhě  huòyǒushuōyánzhǐ  huòjiè  huòwēichén  láishuōshì  shìshuōyánzhū  shífēi  zhěshì  ruòshìshí  shìzhēn  shìcháng  shìzhǔ  shì  xìngbiàn  shìmíngwéi  shànjiěyào  láiěr  wèizhòngshēngshuōzhūzhōngzhēnshíyǒu  děngzhòngyīngdāngshìxiūshì 。”