大众学佛网
大众学佛网
六祖坛经原文 六祖坛经译文 六祖坛经注音 六祖坛经经典 六祖坛经视频
主页/ 六祖坛经注音/ 文章正文

六祖坛经原文注音 付嘱品 第十卷

导读:师一日唤门人法海、志诚、法达、神会、智常、智通、志彻、志道、法珍、法如等,曰:“汝等不同余人,吾灭度后,各为一方师。吾今教汝说法,不失本宗:先须举三科法门,动用三十六对,出没即离两边。说一切法,莫离自性。...

六祖坛经原文注音 付嘱品 第十卷

付嘱品 第十卷

shīhuànménrénhǎi  zhìchéng    shénhuì  zhìcháng  zhìtōng  zhìchè  zhìdào  zhēn  děng  yüē :“ děngtóngrén  mièhòu  wéifāngshī  jīnjiàoshuō  shīběnzōng  xiānsānmén  dòngyòngsānshíliùduì  chūliǎngbiān  shuōqiè  xìng  yǒurénwèn  chūjìnshuāng  jiēduì  láixiāngyīn  jiūjìngèrjìnchú  gèngchù  sānménzhě  yīn . jiè .   yīnshìyīn ——  . shòu . xiǎng . xíng . shíshì  shìshíèr  wàiliùchén ——  . shēng . xiāng . wèi . chù .  ; nèiliùmén —— yǎn . ěr .  . shé . shēn . shì  jièshìshíjiè  liùchén . liùmén . liùshíshì  xìngnénghánwàn  míngháncángshí  ruòliáng  shìzhuǎnshí  shēngliùshí  chūliùmén  jiànliùchén  shìshíjiè  jiēcóngxìngyòng  xìngruò  shí ; xìngruòzhèng  shízhèng  ruòèyòngzhòngshēngyòng  shànyòngyòng  yòngyóuděng ? yóuxìngyǒu  duìwàijìng  qíngduì  tiānduì  yüèduì  míngànduì  yīnyángduì  shuǐhuǒduì ; shìduì  xiàngyánshíèrduì  duì  yǒuduì  yǒuduì  yǒuxiāngxiāngduì  yǒulòulòuduì  kōngduì  dòngjìngduì  qīngzhuóduì  fánshèngduì  sēngduì  lǎoshǎoduì  xiǎoduì ; shìshíèrduì  xìngyòngshíjiǔduì  chángduǎnduì  xiézhèngduì  chīhuìduì  zhìduì  luàndìngduì  duì  jièfēiduì  zhíduì  shíduì  xiǎnpíngduì  fánnǎoduì  chángchángduì  bēihàiduì  chēnduì  shèqiānduì  jìn退tuìduì  shēngmièduì  shēnshēnduì  huàshēnbàoshēnduì ; shìshíjiǔduì 。” shīyán :“ sānshíliùduì  ruòjiěyòngdào  guànqièjīng  chūliǎngbiān  xìngdòngyòng  gòngrényán  wàixiāngxiàng  nèikōngkōng  ruòqüánzhùxiàng  chángxiéjiàn ; ruòqüánzhíkōng  chángmíng  zhíkōngzhīrényǒubàngjīng  zhíyányòngwén  yǘnyòngwén  rényán  zhǐyán  便biànshìwénzhīxiàng  yòuyǘn :‘ zhídàowén 。’ liǎng  shìwén  jiànrénsuǒshuō  便biànbàngyánzhùwén  děngzhī  yóu  yòubàngjīng  yàobàngjīng  zuìzhàngshù  ruòzhùxiāngwài  érzuòqiúzhēn ; huò广guǎngdàochǎng  shuōyǒuzhīguòhuàn  shìzhīrén  lèijiédejiànxìng  dàntīngxiūxíng  yòubǎi  érdàoxìngzhìài  ruòtīngshuōxiū  lìngrénfǎnshēngxiéniàn  dànxiūxíng  zhùxiàngshī  děngruò  shuō  yòng  xíng  zuò  shīběnzōng  ruòyǒurénwèn  wènyǒujiāngduì  wènjiāngyǒuduì  wènfánshèngduì  wènshèngfánduì  èrdàoxiāngyīn  shēngzhōngdào  wènduì  wènzuò  shī  shèyǒurénwèn :‘ míngwéiàn ?’ yǘn :‘ míngshìyīn  ànshìyüán  míngméiàn 。’ míngxiǎnàn  ànxiǎnmíng  láixiāngyīn  chéngzhōngdào  wènjiē  děnghòuchuán  zhuǎnxiāngjiàoshòu  shīzōngzhǐ 。”

shītàiyüánniánrén  yányüè ( shìniányüègǎiyán  yüèxüánzōngwèifānggǎiyüánxiāntiān  niánsuìgǎikāiyüán  běnzuòxiāntiānzhěfēi ) mìngménrénwǎngxīnzhōuguóēnjiàn  rénglìnggōng  niánxiàluòchéng  yüè  zhòngyüē :“ zhìyüè  shìjiān  děngyǒu  zǎoxiāngwèn  wèi  lìngjìn  ruòhòu  rénjiào 。” hǎiděngwén  jiē  wéiyǒushénhuì  shénqíngdòng    shīyǘn :“ shénhuìxiǎoshīqüèdeshànshànděng  huǐdòng  āiyüèshēng ; zhěde  shùniánshānzhōngjìngxiūdào ? jīnbēi  wèiyōuāshéi ? ruòyōuzhīchù  zhīchù  ruòzhīchù  zhōngbào  děngbēi  gàiwéizhīchù ; ruòzhīchù  bēi  xìngběnshēngmièlái  děngjìnzuò  shuō  míngyüēzhēnjiǎdòngjìng  děngsòng  tóng  xiūxíng  shīzōngzhǐ 。” zhòngsēngzuò  qǐngshīshuō  yüē 

 qièyǒuzhēn  jiànzhēn 

ruòjiànzhēnzhě  shìjiànjìnfēizhēn 

ruònéngyǒuzhēn  jiǎxīnzhēn 

xīnjiǎ  zhēnchùzhēn ?

yǒuqíngjiědòng  qíngdòng 

ruòxiūdòngxíng  tóngqíngdòng 

ruòzhēndòng  dòngshàngyǒudòng 

dòngshìdòng  qíngzhǒng 

néngshànfēnbiéxiàng  dòng 

dànzuòjiàn  shìzhēnyòng 

bàozhūxüédàorén  yòng 

chéngmén  qüèzhíshēngzhì 

ruòyánxiàxiāngyìng  gònglùn ;

ruòshíxiāngyìng  zhǎnglìnghuān 

zōngběnzhèng  zhèngshīdào 

zhízhèngmén  xìngshēng 。”

shí  zhòngwénshuō  jiēzuò  bìngshī  shèxīn  xiūxíng  gènggǎnzhèng  nǎizhīshījiǔzhùshì  hǎishàngzuò  zàibàiwènyüē :“ shàngmièzhīhòu  dāngrén ?” shīyüē :“ fànshuō  zhìjīnchāoliúxíng  yüē  bǎotánjīng ”。 děngshǒu  xiāngchuánshòu  zhūqǘnshēng  dànshuō  shìmíngzhèng  jīnwéiděngshuō    gàiwéiděngxìngēnchúnshú  jüédìng  kānrènshì  ránxiānshīshòu  zhuàn  yüē 

“‘ běnlái  chuánjiùqíng 

huákāi  jiéguǒránchéng 。’”

shīyüē :“ zhūshànzhīshí ! děngjìngxīn  tīngshuō  ruòchéngjiùzhǒngzhì  xiāngsānmèi  xíngsānmèi  ruòqièchùérzhùxiàng  xiāngzhòngshēngzēngài  shě  niànchénghuàiděngshì  ānxiántiánjìng  róngdàn  míngxiāngsānmèi  ruòqièchùxíngzhùzuò  chúnzhíxīn  dòngdàochǎng  zhēnchéngjìng  míngxíngsānmèi  ruòrénèrsānmèi  yǒuzhǒng  háncángzhǎngyǎng  chéngshúshí  xiāngxíng  shì  jīnshuō  yóushí  rùn  děngxìng  zhūzhǒngzi  zhānqià  deshēng  chéngzhǐzhě  jüéhuò  xíngzhě  dìngzhèngmiàoguǒ  tīngyüē 

 xīnhánzhūzhǒng  jiēméng 

dùnhuáqíng  guǒchéng 。”

shīshuō  yüē :“ èr  xīnrán  dàoqīngjìng  zhūxiàng  děngshènguānjìngkōngxīn  xīnběnjìng  shě    suíyüánhǎo 。” ěrshízhòngzuòér退tuì 

shī  yüèwèiménrényüē :“ guīxīnzhōu  děngzhōu 。” zhòngāiliúshènjiān  shīyüē :“ zhūchūxiàn  yóushìnièpán  yǒulái  chángrán  xínghái  guīyǒusuǒ 。” zhòngyüē :“ shīcóng  zǎowǎnhuí 。” shīyüē :“ luòguīgēn  láishíkǒu 。” yòuwènyüē :“ zhèngyǎncáng  chuánrén ?” shīyüē :“ yǒudàozhě  xīnzhětōng 。” yòuwèn :“ hòuyǒunànfǒu ?” shīyüē :“ mièhòuliùnián  dāngyǒurénláishǒu  tīngyüē :‘ tóushàngyǎngqīn  kǒucān  mǎnzhīnán  yángliǔwéiguān 。’” yòuyǘn :“ shínián  yǒuèrcóngdōngfānglái  chūjiā  zàijiā  tóngshíxīnghuà  jiànzōng  qiélán  chānglóng 。” wènyüē :“ wèizhīcóngshàngyīngxiànlái  chuánshòudài ? yüànchuíkāishì 。” shīyǘn :“ yīngshìshùliàng    jīnwéishǐ  guòzhuāngyánjié  shī  shī  shè ; jīnxiánjié  liúsūn  hánmóu  jiā  shìjiāwén  shìwéi 

 shàng  jīnshìjiāwénshǒuzhuàn 

 jiāzūnzhě  èrānánzūnzhě  sānshāngxiūzūnzhě  yōuduōzūnzhě  duōjiāzūnzhě  liùzhējiāzūnzhě  duōzūnzhě  tuónánzūnzhě  jiǔtuóduōzūnzhě  shíxiézūnzhě  shíshēzūnzhě  shíèrmíngshì  shísānjiāluózūnzhě  shílóngshùshì  shíjiāzūnzhě  shíliùluóhóuluóduōzūnzhě  shísēngqiénánzūnzhě  shíshèduōzūnzhě  shíjiǔjiūluóduōzūnzhě  èrshíduōzūnzhě  èrshíxiūpántóuzūnzhě  èrshíèrluózūnzhě  èrshísānzūnzhě  èrshíshīzizūnzhě  èrshíshèduōzūnzhě  èrshíliùduōzūnzhě  èrshíduōluózūnzhě  èrshízūnzhě ( shìwéichū )、 èrshíjiǔhuìshī  sānshísēngcànshī  sānshídàoxìnshī  sānshíèrhóngrěnshī 

 huìnéngshìwéisānshísān  cóngshàngzhū  yǒubǐngchéng  děngxiànghòu  dàiliúchuánlìngguāi 。”

shī  xiāntiānèrniánguǐchǒusuìyüèchūsān ( shìniánshíèryüègǎiyüánkāiyüán ), guóēnzhāiba  wèizhūzhòngyüē :“ děngwèizuò  bié 。” hǎibáiyán :“ shàng ! liújiào  lìnghòudàiréndejiànxìng ?” shīyán :“ děngtīng ! hòudàirén  ruòshízhòngshēng  shìxìng ; ruòshízhòngshēng  wànjiénánféng  jīnjiào  shíxīnzhòngshēng  jiànxīnxìng  qiújiàn  dànshízhòngshēng  zhǐwèizhòngshēng  fēishìzhòngshēng  xìngruò  zhòngshēngshì ; xìngruò  shìzhòngshēng  xìngpíngděng  zhòngshēngshì ; xìngxiéxiǎn  shìzhòngshēng  děngxīnruòxiǎn  zàizhòngshēngzhōng ; niànpíngzhí  shìzhòngshēngchéng  xīnyǒu  shìzhēn  ruòxīn  chùqiúzhēn ? děngxīnshì  gèng  wàiérnéngjiàn  jiēshìběnxīnshēngwànzhǒng  jīngyǘn :‘ xīnshēngzhǒngzhǒngshēng  xīnmièzhǒngzhǒngmiè 。’ jīnliúděngbié  míngxìngzhēn  hòudàizhīrén  shí  jiànběnxīn  chéngdào  yüē 

 zhēnxìngshìzhēn  xiéjiànsānshìwáng 

xiézhīshízàishè  zhèngjiànzhīshízàitáng 

xìngzhòngxiéjiànsānshēng  shìwángláizhùshè 

zhèngjiànchúsānxīn  biànchéngzhēnjiǎ 

shēnbàoshēnhuàshēn  sānshēnběnláishìshēn 

ruòxiàngxìngzhōngnéngjiàn  shìchéngyīn 

běncónghuàshēnshēngjìngxìng  jìngxìngchángzàihuàshēnzhōng 

xìng使shǐhuàshēnxíngzhèngdào  dāngláiyüánmǎnzhēnqióng 

yínxìngběnshìjìngxìngyīn  chúyínshìjìngxìngshēn 

xìngzhōng  jiànxìngchàshìzhēn 

jīnshēngruòdùnjiàomén  xìngjiànshìzūn 

ruòxiūxíngzuò  zhīchùqiúzhēn ?

ruònéngxīnzhōngjiànzhēn  yǒuzhēnshìchéngyīn 

jiànxìngwài  xīnzǒngshìchīrén 

dùnjiàoménjīnliú  jiùshìrénxiū 

bàodāngláixüédàozhě  zuòjiànyōuyōu 。”

shīshuō  gàoyüē :“ děnghǎozhù  mièhòu  zuòshìqíngbēilèi  shòuréndiàowèn  shēnzhuóxiào  fēi  fēizhèng  dànshíběnxīn  jiànběnxìng  dòngjìng  shēngmiè  lái  shìfēi  zhùwǎng  kǒngděngxīn  huì  jīnzàizhǔ  lìngjiànxìng  mièhòu  xiūxíng  zài ; ruòwéijiào  zòngzàishì  yǒu 。” shuōyüē 

 xiūshàn  téngténgzàoè 

duànjiànwén  dàngdàngxīnzhuó 。”

shīshuō  duānzuòzhìsāngēng  wèiménrényüē :“ xíng !” yǎnránqiānhuà  shíxiāngmǎnshì  báihóngshǔ  línbiànbái  qínshòuāimíng  shíyüè  广guǎngsháoxīnsānjǜnguānliáo  ménrénsēng  zhēngyíngzhēnshēn  jüésuǒzhī  nǎifénxiāngdǎoyüē :“ xiāngyānzhǐchù  shīsuǒguīyān 。” shíxiāngyānzhíguàncáo  shíyüèshísān  qiānshénkānbìngsuǒchuánérhuí  niányüèchūkān  fāngbiànxiāngshàngzhī  ménrénniànshǒuzhī  réngtiěshījǐng  nèibáiguāngchūxiàn  zhíshàngchōngtiān  sānshǐsàn  sháozhōuzòuwén  fèngchìbēi  shīdàohéng 

shīchūnqiūshíyǒuliù  niánèrshíchuán  sānshíjiǔzhù  shuōshēngsānshízǎi  shísānrén  dàochāofánzhězhīshù  suǒchuánxìn ( 西xüàn ), zhōngzōngbǎo  fāngbiànshīzhēnxiàng  bìngdào  yǒngzhènbǎolíndàochǎng  liúchuán  tánjīng  xiǎnzōngzhǐ  xīnglóngsānbǎo  qǘnshēngzhě