大众学佛网
大众学佛网
六祖坛经原文 六祖坛经译文 六祖坛经注音 六祖坛经经典 六祖坛经视频
主页/ 六祖坛经注音/ 文章正文

六祖坛经原文注音 忏悔品 第六卷

导读:时,大师见广韶洎四方士庶,骈集山中听法,于是升座,告众曰:“来,诸善知识!此事须从自事中起,于一切时,念念自净其心。自修自行,见自己法身,见自心佛,自度自戒,始得不假到此。既从远来,一会于此,皆共有缘。...

六祖坛经原文注音 忏悔品 第六卷

忏悔品 第六卷

shí  shījiàn广guǎngsháofāngshìshù  piánshānzhōngtīng  shìshēngzuò  gàozhòngyüē :“ lái  zhūshànzhīshí ! shìcóngshìzhōng  qièshí  niànniànjìngxīn  xiūxíng  jiànshēn  jiànxīn  jiè  shǐdejiǎdào  cóngyüǎnlái  huì  jiēgòngyǒuyüán  jīnguì  xiānwéichuánxìngfēnshēnxiāng  shòuxiāngchànhuǐ 。” zhòngguì  shīyüē :“   jièxiāng  xīnzhōngfēiè    tānchēn  jiéhài  míngjièxiāng  èr  dìngxiāng  zhūshànèjìngxiàng  xīnluàn  míngdìngxiāng  sān  huìxiāng  xīnài  chángzhìhuìguānzhàoxìng  zàozhūè ; suīxiūzhòngshàn  xīnzhízhuó  jìngshàngniànxià  jīnpín  mínghuìxiāng    jiětuōxiāng  xīnsuǒpānyüán  shàn  è  zàiài  míngjiětuōxiāng    jiětuōzhījiànxiāng  xīnsuǒpānyüánshànè  chénkōngshǒu  广guǎngxüéduōwén  shíběnxīn  zhū  guāngjiē  rén  zhízhì  zhēnxìng  míngjiětuōzhījiànxiāng  shànzhīshí ! xiāngnèixǖn  xiàngwài 

 jīnděngshòuxiāngchànhuǐ  mièsānshìzuì  lìngsānqīngjìng  shànzhīshí ! suí  shídào :‘ děng  cóngqiánniànjīnniànhòuniàn  niànniànbèirǎn  cóngqiánsuǒyǒuèděngzuì  jiēchànhuǐ  yüànshíxiāomiè  yǒng  děng  cóngqiánniànjīnniànhòuniàn  niànniànbèijiāokuángrǎn  cóngqiánsuǒyǒuèjiāokuángděngzuì  jiēchànhuǐ  yüànshíxiāomiè  yǒng  děng  cóngqiánniànjīnniànhòuniàn  niànniànbèirǎn  cóngqiánsuǒyǒuèděngzuì  jiēchànhuǐ  yüànshíxiāomiè  yǒng 。’ shànzhīshí ! shàngshìwéixiāngchànhuǐ  yǘnmíngchàn ? yǘnmínghuǐ ? chànzhě  chànqiánqiān  cóngqiánsuǒyǒuè  jiāokuángděngzuì  jiējìnchàn  yǒng  shìmíngwéichàn  huǐzhě  huǐhòuguò  cóngjīnhòu  suǒyǒuè  jiāokuángděngzuì  jīnjüé  jiēyǒngduàn  gèngzuò  shìmíngwéihuǐ  chēngchànhuǐ  fán  zhǐzhīchànqiánqiān  zhīhuǐhòuguò  huǐ  qiánqiānmiè  hòuguòyòushēng  qiánqiānmiè  hòuguòyòushēng  míngchànhuǐ ?

 shànzhīshí ! chànhuǐ  shànzhīshíhóngshìyüàn  yòngxīnzhèngtīng  xīnzhòngshēngbiānshìyüàn  xīnfánnǎobiānshìyüànduàn  xìngménjìnshìyüànxüé  xìngshàngdàoshìyüànchéng  shànzhīshí ! jiādào  zhòngshēngbiānshìyüàn  nènmedào  qiěshìhuìnéng  shànzhīshí ! xīnzhōngzhòngshēng  suǒwèixiéxīn  kuángwàngxīn  shànxīn  xīn  èxīn  shìděngxīn  jìnshìzhòngshēng  xìng  shìmíngzhēn  míngxìng ? xīnzhòngxiéjiànfánnǎochīzhòngshēng  jiāngzhèngjiàn  yǒuzhèngjiàn  使shǐzhìchīwàngzhòngshēng    xiéláizhèng  lái  láizhì  èláishàn ; shìzhě  míngwéizhēn  yòufánnǎobiānshìyüànduàn  jiāngxìngzhì  chúqüèwàngxiǎngxīnshì  yòuménjìnshìyüànxüé  jiànxìng  chángxíngzhèng  shìmíngzhēnxüé  yòushàngdàoshìyüànchéng  chángnéngxiàxīn  xíngzhēnzhèng  jüé  chángshēng  chúzhēnchúwàng  jiànxìng  yánxiàdàochéng  chángniànxiūxíng  shìyüàn 

 shànzhīshí ! jīnhóngyüànle  gèngshànzhīshíshòuxiāngsānguījiè  shànzhīshí ! guījüé  liǎngzūn  guīzhèng  zūn  guījìng  zhòngzhōngzūn  cóngjīn  chēngjüéwéishī  gèngguīxiéwàidào  xìngsānbǎochángzhèngmíng  qüànshànzhīshíguīxìngsānbǎo  zhě  jüé  zhě  zhèng  sēngzhě  jìng  xīnguījüé  xiéshēng  shǎozhī  néngcái  míngliǎngzūn  xīnguīzhèng  niànniànxiéjiàn  xiéjiàn  réngònggāo  tānàizhízhuó  míngzūn  xīnguījìng  qièchénláoàijìngjiè  xìngjiērǎnzhe  míngzhòngzhōngzūn  ruòxiūxíng  shìguī  fánhuì  cóngzhìshòusānguījiè  ruòyánguī  zàichù ? ruòjiàn  píngsuǒguī  yánqüèchéngwàng  shànzhīshí ! guānchá  cuòyòngxīn  jīngwénfēnmíngyánguī  yánguī  guī  suǒchù  jīn  guīxīnsānbǎo  nèidiàoxīnxìng  wàijìngrén  shìguī 

 shànzhīshí ! guīsānbǎojìng  zhìxīn  shuōsānshēnxìng  lìngděngjiànsānshēnliǎorán  xìng  zǒngsuídào :‘ shēn  guīqīngjìngshēn  shēn  guīyüánmǎnbàoshēn  shēn  guīqiānbǎi亿huàshēn 。’ shànzhīshí ! shēnshìshèzhái  yánguī  xiàngzhěsānshēn  zàixìngzhōng  shìrénzǒngyǒu ; wèixīn  jiànnèixìng  wàisānshēnlái  jiànshēnzhōngyǒusānshēn  děngtīngshuō  lìngděngshēnzhōng  jiànxìngyǒusānshēn  sānshēn  cóngxìngshēng  cóngwài  míngqīngjìngshēn ? shìrénxìngběnqīngjìng  wàncóngxìngshēng  liángqièèshì  shēngèxíng ; liángqièshànshì  shēngshànxíng  shìzhūzàixìngzhōng  tiānchángqīng  yüèchángmíng  wèiyǘngài  shàngmíngxiààn  fēngchuīyǘnsàn  shàngxiàmíng  wànxiàngjiēxiàn  shìrénxìngchángyóu  tiānyǘn  shànzhīshí ! zhì  huìyüè  zhìhuìchángmíng  wàizhejìng  bèiwàngniànyǘngàixìng  demínglǎng  ruòshànzhīshí  wénzhēnzhèng  chúwàng  nèiwàimíngchè  xìngzhōngwànjiēxiàn  jiànxìngzhīrén  shì  míngqīngjìngshēn  shànzhīshí ! xīnguīxìng  shìguīzhēn  guīzhě  chúqüèxìngzhōngshànxīn  xīn  chǎnxīn  xīn  kuángwàngxīn  qīngrénxīn  mànxīn  xiéjiànxīn  gònggāoxīn  qièshízhōngshànzhīxíng  chángjiànguò  shuōrénhǎoè  shìguī  chángxiàxīn  xínggōngjìng  shìjiànxìngtōng  gèngzhìài  shìguī  míngyüánmǎnbàoshēn ? dēngnéngchúqiānniánàn  zhìnéngmièwànnián  xiàngqián  guò ; chánghòu  niànniànyüánmíng  jiànběnxìng  shànèsuīshū  běnxìngèr  èrzhīxìng  míngwéishíxìng  shíxìngzhōng  rǎnshànè  míngyüánmǎnbàoshēn  xìngniànè  mièwànjiéshànyīn ; xìngniànshàn  héngshāèjìn  zhízhìshàng  niànniànjiàn  shīběnniàn  míngwéibàoshēn  míngqiānbǎi亿huàshēn ? ruòwàn  xìngběnkōng  niànliáng  míngwéibiànhuà  liángèshì  huàwéi ; liángshànshì  huàwéitiāntáng  hàihuàwéilóngshé  bēihuàwéi  zhìhuìhuàwéishàngjiè  chīhuàwéixiàfāng  xìngbiànhuàshènduō  rénnéngshěngjüé  niànniànè  chángxíngèdào  huíniànshàn  zhìhuìshēng  míngxìnghuàshēn  shànzhīshí ! shēnběn  niànniànxìngjiàn  shìbàoshēn  cóngbàoshēnliáng  shìhuàshēn  xiūxìnggōng  shìzhēnguī  ròushìshēn  shēnshìshèzhái  yánguī  dànxìngsānshēn  shíxìng  yǒuxiāngsòng  ruònéngshīchí  yánxiàlìngjiézuìshíxiāomiè  sòngyüē 

 rénxiūxiūdào  zhīyánxiū便biànshìdào 

shīgòngyǎngbiān  xīnzhōngsānèyüánláizào 

jiāngxiūmièzuì  hòushìzuìháizài 

dànxiàngxīnzhōngchúzuìyüán  míngxìngzhōngzhēnchànhuǐ 

chéngzhēnchànhuǐ  chúxiéxíngzhèngzuì 

xüédàochángxìngguān  zhūtónglèi 

wéichuándùn  yüànjiànxìngtóng 

ruòdāngláishēn  zhūxiàngxīnzhōng 

jiànyōuyōu  hòuniànjüéshìxiū 

ruòchéngdejiànxìng  qiángōngzhǎngzhìxīnqiú 。”

shīyán :“ shànzhīshí ! zǒngsòng  xiūxíng  yánxiàjiànxìng  suīqiān  chángzàibiān  yánxià  duìmiànqiān  qínyüǎnlái  zhēnzhòng ! hǎo 。”

zhòngwén  kāi  huānfèngxíng