大众学佛网
大众学佛网
楞伽经原文 楞伽经译文 楞伽经注音 楞伽经经典 楞伽经视频
主页/ 楞伽经注音/ 文章正文

楞伽经注音-一切佛语心品之二

导读:尔时大慧菩萨摩诃萨白佛言。世尊。世尊修多罗说。如来藏自性清净。转三十二相入于一切众生身中。如大价宝。垢衣所缠。...

楞伽经注音-一切佛语心品之二


qiē


xīn
pǐn
zhī
èr

ěr
shí

huì

bái

yán

shì
zūn

shì
zūn
xiū
duō
luó
shuō


lái
cáng

xìng
qīng
jìng

zhuǎn
sān
shí
èr
xiāngqiē
zhòng
shēng
shēn
zhōngjià
bǎo

gòu

suǒ
chán


lái
zhī
cáng
cháng
zhù

biàn
shì

ér
yīn
jiè

gòu

suǒ
chán

tān

huì
chī

shí
wàng
xiǎng
chén
láo
suǒqiē
zhū

zhī
suǒ
yǎn
shuō

yún

shì
zūn
tóng
wài
dào
shuō


yán
yǒu

lái
cáng


shì
zūn

wài
dào

shuō
yǒu
cháng
zuò
zhěqiú


zhōu
biàn

miè

shì
zūn


shuō
yǒugào

huì


shuō

lái
cáng


tóng
wài
dào
suǒ
shuō
zhīhuì

yǒu
shí
shuō
kōng


xiāng


yuàn


shíxìng


shēn

niè
pánxìng


shēng

miè

běn
lái

jìng


xìng
niè
pán


shì
děng


shuō

lái
cánglái
yīng
gōng
děng
zhèng
jué

wéi
duàn


wèi

shuō

wàng
xiǎng

suǒ
yǒu
jìng
jiè

lái
cáng
mén


huì


wèi
lái
xiàn
zàiyīng
zuò

jiàn

zhuótáo
jiā


rén
gōng
shuǐ

lún
shéng
fāng
biàn
便

zuò
zhǒng
zhǒngláishì
qiē
wàng
xiǎng
xiāng


zhǒng
zhǒng
zhì
huì
shàn
qiǎo
fāng
biàn
便

huò
shuō

lái
cáng

huò
shuō
shì
yīn
yuán


shuō

lái
cáng


tóng
wài
dào
suǒ
shuō
zhī


shì
míng
shuō

lái
cáng

kāi
yǐn


zhū
wài
dào


shuō

lái
cáng

lìng


shí

jiàn
wàng
xiǎng


sān
jiě
tuō
mén
jìng
jiè


wàng


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshì


lái
yīng
gōng
děng
zhèng
jué

zuò

shì
shuō


lái
zhī
cáng

ruò


shì


tóng
wài
dào

shì


huì

wéi

wài
dào
jiàn


dāng
lái
zhī
cáng

ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō

yán


rén
xiāng

yīn
yuán

wēi
chén
shēng

zài
zuò
xīn
liàng
wàng
xiǎng

ěr
shí

huì

.
.
guān
wèi
lái
zhòng
shēng


qǐng
shì
zūn

weí
yuàn
wéi
shuō
xiū
xíng

jiān


zhū


xiū
xíng
zhě

fāng
biàn
便


gào

huì


chéng
jiù
xiū
xíng
zhě

fāng
biàn
便

yún

wéi


wèi
shàn
fēn
bié

xīn
xiàn

guān
wài
xìng
fēi
xìng


shēng
zhù
miè
jiànjué
shèng
zhì
shàn


shì
míng

chéng
jiù
xiū
xíng
zhě

fāng
biàn
便

yún


shàn
fēn
bié

xīn
xiàn

wèi

shì
guān
sān
jiè
wéi
xīn
fēn

suǒ


dòng
yáolái


shǐ

wěi


suǒ
xūn

sān
jiè
zhǒng
zhǒng

xíngshēn
cái
jiàn


wàng
xiǎng
suí

xiàn

shì
míng

shàn
fēn
bié

xīn
xiàn

yún


shàn
guān
wài
xìng
fēi
xìng

wèi
yàn
mèng
děng

qiē
xìng


shǐ

wěi
wàng
xiǎng

yīn

guān

qiē
xìng

xìng


zuò

shì
shàn
guān
wài
xìng
fēi
xìng

shì
míng

shàn
guān
wài
xìng
fēi
xìng

yún


shàn

shēng
zhù
miè
jiàn

wèi

huàn
mèng

qiē
xìng
xìng

shēng

suí


xīn
fēnjiàn
wài
xìng
fēi
xìng

jiàn
shí

shēng


yuán
jiàn
wàng
xiǎng
yuán

shēng

sān
jiè


wài

qiē

jiàn


xìng

shēng
jiàn

miè

zhī

huàn
děng
zhū


xìngshēng

rěnshēng

rěnshēng
zhù
miè
jiàn


shì
míng

shàn
fēn
bié

shēng
zhù
miè
jiàn

yún
jué
shèng
zhì
shàn


wèi


shēng

rěn

zhù
xīn


shí
xìng

èr


xiāngshēng
shēn

shì
zūn


shēng
shēn
zhě

yīn
yuán


gào

huì


shēng
zhě


xùn


ài


míng

shēng


shí


ài
fāng

liàng
yóu
yán

yīn
xiān
suǒ
jiàn


niàn

wàng


xīn
liú
zhù

jué


shēn

zhàng
ài
shēng


huì


shì

shēng
shēnshí
shēng
shēn


huàn
sān
mèizài
shén
tōng

miào
xiāng
zhuāng
yán

shèng
zhǒng
lèi
shēn


shí

shēng

yóu


shēng


yǒu
zhàng
ài

suí
suǒ

niàn
běn
yuàn
jìng
jiè

wéi
chéng
jiù
zhòng
shēngjué
shèng
zhì
shànshì
shēng

rěn

zhù


zhuǎn
shè
xīn

shí
xìng

èr


xiāng
shēn
shēng
shēnjué
shèng
zhì
shàn


shì
míng


chéng
jiù
xiū
xíng
zhě

fāng
biàn
便

dāng

shì
xué


ěr
shí

huìqǐng
shì
zūn

weí
yuàn
wéi
shuō

qiē
zhū

yuán
yīn
zhī
xiāng


jué
yuán
yīn
xiāng
zhū

qiē
xìng
yǒu

wàng
jiàn


wàng
xiǎng
jiàn

jiàn


shēng


gào

huì


qiē

èr
zhǒng
yuán
xiāng

wèi
wàiwài
yuán
zhě

wèi

tuán

zhù
lún
shéng
shuǐ

rén
gōng
zhū
fāng
biàn
便
yuán

yǒu
píng
shēngpíng


dié

cǎo


zhǒng


lào

děng

fāng
biàn
便
yuán
shēng
shì

shì
míng
wài
yuán
qián
hòu
zhuǎn
shēng

yún


yuán

wèi

míng
ài

děngyuán
míng

cóng

shēng
yīn
jiè
yuán
suǒ

míngchà
bié

ér


wàng
xiǎng

shì
míng

yuánhuì


yīn
zhě

yǒu
liù
zhǒng

wèi
dāng
yǒu
yīn

xiāng

yīn

xiāng
yīn

zuò
yīn

xiǎn
shì
yīn

dài
yīn


dāng
yǒu
yīn
zhě

zuò
yīnwài

shēng

xiāng

yīn
zhě

zuò
pān
yuánwài

shēng
yīn
zhǒng

děng

xiāng
yīn
zhě

zuò

jiān
xiāng

xiāng

shēng

zuò
yīn
zhě

zuò
zēng
shàng
shì


zhuǎn
lún
wáng

xiǎn
shì
yīn
zhě

wàng
xiǎng
shì
shēng


xiāng
xiàn
zuò
suǒ
zuò


dēng
zhào

děng

dài
yīn
zhě

miè
shí
zuò
xiāng

duàn


wàng
xiǎng
xìng
shēng


huìwàng
xiǎng
xiāng

jiàn

shēngshēng

suǒ

zhě


ruò


shēng
zhě

zuò
suǒ
zuò


fēn
biéyīn
xiāng


ruò
jiàn

shēng
zhěxiāngjiàn

shēng

shēngshēng
míng


huì

jiàn

shēng
xiāng

fāng
biàn
便


rán

dàn
wàng
xiǎng
ěr

yīn
pān
yuánzēng
shàng
yuán
děng

shēng
suǒ
shēnghuì

jiàn

shēng

shēng

wàng
xiǎng

xìng

zhù
xiāng


jiànshēng


xīn
xiàn
shòu
yòngxiāng
gòng
xiāng

wài
xìng
fēi
xìng


huì

jiànshēng

chú

xīn
xiàn


jué
wàng
xiǎng


xiāng
shēng

shì

yīn
yuán
zuò
shì
fāng
biàn
便
xiāng

dāng

jiàn


jiàn

ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō

yánqiē
dōu

shēng


yīn
yuán
miè


shēng
miè
zhōng
ér

yīn
yuán
xiǎng

fēi
zhē
miè

shēng
xiāng

yīn
yuán

wéi
wéi
duàn
fán

chī
huò
wàng
xiǎng
yuán

yǒu

yuán


shì


yǒu
shēng


suǒ

zhuǎn
cóng
shì
sān
yǒu
xiàn

zhēn
shí

shēng
yuányǒu
miè
guān

qiē
yǒu
wéi
yóu


kōng
huá

shè
shòu

suǒ
shè
shè

huò
luàn
jiàn
fēi

shēng
dāng
shēngyīn
yuán


qiē

suǒ
yǒu

jiē
shì
yán
shuō

ěr
shí

huìbái

yán

shì
zūn

weí
yuàn
wéi
shuō
yán
shuō
wàng
xiǎng
xiāng
xīn
jīng
(
(

tóng
shàng


xīn

)
)

shì
zūn


ruò
shàn
zhī
yán
shuō
wàng
xiǎng
xiāng
xīn
jīng


néng
tōng

yán
shuō
suǒ
shuō
èr
zhǒng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
yán
shuō
suǒ
shuō
èr
zhǒng


jìng

qiē
zhòng
shēng


gào

huì


tīng

tīng

shàn

niàn
zhī

dāng
wéi

shuō


huì
bái

yán

shàn
zāi
shì
zūn

wéi
rán
shòu
jiào


gào

huì

yǒu

zhǒng
yán
shuō
wàng
xiǎng
xiāng

wèi
xiāng
yán
shuō

mèng
yán
shuō

guò
wàng
xiǎng

zhù
yán
shuō


shǐ
wàng
xiǎng
yán
shuō

xiāng
yán
shuō
zhě

cóng

wàng
xiǎng

xiāng

zhù
shēng

mèng
yán
shuō
zhě

xiān
suǒ
jīng
jìng
jiè

suí

niàn
shēng

cóng
jué

jìng
jiè

xìng
shēng

guò
wàng
xiǎng

zhù
yán
shuō
zhě

xiān
yuàn
suǒ
zuò


suí

niàn
shēng


shǐ
wàng
xiǎng
yán
shuō
zhě


shǐ

wěi

zhù
guò


zhǒng


shēng

shì
míng

zhǒng
yán
shuō
wàng
xiǎng
xiāng


ěr
shí

huìquàn
qǐng
shì
zūn

weí
yuàn
gēng
shuō
yán
shuō
wàng
xiǎng
suǒ
xiàn
jìng
jiè

shì
zūn


chùyún


yīn

zhòng
shēng
wàng
xiǎng
yán
shuō
shēng


gào

huì

tóu
xiōng
hóu


chún
shé
yín
chǐ
齿chū
yīn
shēng


huì
bái

yán

shì
zūn

yán
shuō
wàng
xiǎng

wéi

wéi
gào

huì

yán
shuō
wàng
xiǎng

fēi

fēisuǒ

zhě


wèi

yīn
shēng
xiānghuì

ruò
yán
shuō
wàng
xiǎng

zhě

wàng
xiǎng

yīng
shì
yīn

ruò


zhěxiǎn


ér
yǒu
xiǎn
shì

shì

fēi

fēi
huì

bái

yán

shì
zūn

wéi
yán
shuō

shì
wéi
suǒ
shuō
zhě
shì

gào

huì

fēi
yán
shuō
shì

fēi
suǒ
shuō
shì
suǒ

zhěwèishèng


yán
shuō
suǒ


shì
fēi
yán
shuō
shìzhě

shèng
zhì

jué
suǒ


fēi
yán
shuō
wàng
xiǎng
jué
jìng
jiè

shì

yán
shuō
wàng
xiǎng


xiǎn
shìyán
shuō
zhě

shēng
miè
dòng
yáo
zhǎn
zhuǎn
yīn
yuán


ruò
zhǎn
zhuǎn
yīn
yuán

zhěxiǎn
shì

huìxiāng

xìng


yán
shuō
xiāng

xiǎn
shìhuì

suí


xīn
xiàn
liàng


zhǒng
zhǒng
xiāng

wài
xìng
fēi
xìng

yán
shuō
wàng
xiǎng


xiǎn
shì
shì


huì

dāng

yán
shuō
zhū
wàng
xiǎng
xiāng

ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō

yán

zhū
xìng


xìngyán
shuō
shèn
shēn
kōng
kōng
néng
liǎo


qiē
xìng

xìng
yán
shuō


yǐng

jué
shèng
zhì

shí


suǒ
shuō

ěr
shí

huìbái

yán

shì
zūn

weí
yuàn
wéi
shuō
yǒu

fēi
yǒu
fēi


cháng

cháng


qiē
wài
dào
suǒ

xíng


jué
shèng
zhì
suǒ
xíng


wàng
xiǎng

xiāng
gòng
xiāng

zhēn
shí
zhī


zhū

xiāng

jiàn


shàng
shàng
zēng
jìn
qīng
jìng
zhī
xiāng

suí


lái

xiāng


kāi

běn
yuànzhòngjìng
jiè


biān
xiāng
xíng


xīn
xiàn


fēn
zhī
xiāng


qiē
zhū

shì
děng
wàng
xiǎng

xìng


gòng
xiāng
jiànā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānlìng

qiē
zhòng
shēng


qiē
ān
chōng
mǎn


gào

huì

shàn
zāi
shàn
zāi


néng
wèn


shì
zhī


duō
suǒ
ān


duō
suǒ
ráo


āi
mǐn

qiē
zhū
tiān
shì
réngào

huì


tīng

tīng

shàn

niàn
zhī


dāng
wéi

fēn
bié
jiě
shuō


huì
bái

yán

shàn
zāi
shì
zūn

wéi
rán
shòu
jiào


gào

huì


zhī
xīn
liàng

chī
fán
wài
xìng

yǒufēi
yǒu
fēi


cháng


cháng


xìng

yīn


zhù
wàng
xiǎngqún

鹿

wéi

suǒ


jiàn
chūn
shí
yàn

ér
zuò
shuǐ
xiǎng


luàn
chízhī
fēi
shuǐ


shì
shǐ

wěi
wàng
xiǎng
suǒ
xūn


sān

shāo
xīnjìng
jiè

jiàn
shēng
zhù
mièwài
xìng

duò


yǒufēi
yǒu

fēi


cháng


cháng
xiǎng

wàng
jiàn
shè
shòu


jiàn


chéng

fán


zhì

ér

chéng
xiǎng


shǐzhù
xiāng
xiàn


fēi
yǒu
chéng

fēi

chéng


shì
wài
dào


shǐ

wěizhù
yǒufēi
yǒu

fēi


cháng


cháng
jiàn


néng
liǎo
zhī

xīn
xiàn
liàng


jiā
yǒu
rén
mèng
jiàn
nán


xiàng


chē


chéng


yuán
lín

shānchí

zhǒng
zhǒng
zhuāng
yánshēn

zhōng

jué


niàn


huìyúnshì
shìqián
suǒ
mèng


niàn

shè

wéi
xiá
huìhuì
bái

yán
shì
zūn


gào

huì


shì
fán


è
jiàn
suǒ
shí

wài
dào
zhì
huì


zhī

mèng


xīn
xiàn
xìng
yǒufēi
yǒu

fēi


cháng


cháng
jiànhuà
xiàng


gāo

xià

ér

fán

zuò
gāo
xià
xiǎng


shì
wèi
lái
wài
dào

è
jiàn


chōng
mǎnyǒufēi
yǒu

fēi


cháng


cháng
jiàn


huài
huài
yǒushēng
zhī
lùn


shuō
yán


bàng
yīn
guǒ
jiàn


shàn
gēn
běn

huài
qīng
jìng
yīn

shēng
qiú
zhě

dāng
yuǎnzuò

shì
shuō


duòjiàn


yǒu

wàng
xiǎng


duò
jiàn

fěi
bàng


shì
è
jiàn

dāng
duò
jiàn
yǒu
chuí


wèi
zhòng
rén
yán


děng
guān


ér
shì
chuíjìng
fēi
xìng

fēi

xìng

jiàn


jiànshì
wài
dào

wàng
jiàn

wàng
yǒufēi
yǒu

fēi


cháng


cháng
jiàn

fěi
bàng
zhèngxiàn
xiàn
huǒ
lún
fēi
lúnlún
xiǎng

fēi
yǒu
zhì
zhě


shì
wài
dào

è
jiàn

wàng
yǒufēi
yǒu

fēi


cháng


cháng
xiǎng


qiē
xìng
shēng


jiā
shuǐ
pào
zhū


xiǎo

zhì

zuò


xiǎng


zhuó
zhuī
zhú

ér

shuǐ
pào

fēifēi
fēi

shì
wài
dào

è
jiàn
wàng
xiǎng


suǒ
xūnsuǒ
yǒu

shuō
yǒu
shēng

yuán
yǒu
zhě
yán
miè

huì

yǒu
sān
zhǒng
liàng


fēn
lùn


jiàn
shèng
zhì

jué


èr

xìng
shì

ér
zuò
yǒu
xìng
wàng
xiǎng

zhù


huì

xīn


shí

shēn
xīn
zhuǎn
biàn


xīn
xiàn
shè
suǒ
shè

zhū
wàng
xiǎng
duàn


lái


jué
shèng
zhì
xiū
xíng
zhě
zuò
xìng
fēi
xìng
xiǎng

ruò

xiū
xíng
zhě


shì
jìng
jiè

xìng
fēi
xìng
shè

xiāng
shēng
zhě
cháng
yǎng
rén


huì

ruò
shuō

xìng

xìng


gòng
xiāng


qiē
jiē
shì
huà

suǒ
shuō

fēi


shuō

yòu
zhū
yán
shuō


yóuwàng
jiàn
shēng


wéi
bié
jiànxìngshèng
zhì

jué
sān
mèi

zhù
zhě

fēn
bié
xiǎn
shìshuǐ
zhōng
yǒu
shù
yǐng
xiàn


fēi
yǐng

fēi
fēi
yǐng

fēi
shù
xíng

fēi
fēi
shù
xíng


shì
wài
dào

jiàn

suǒ
xūn

wàng
xiǎng

zhù

yǒufēi
yǒu

fēi


cháng


cháng
xiǎng

ér

néng
zhī

xīn
xiàn
liàngmíng
jìng

suí
yuán
xiǎn
xiàn

qiē

xiàng

ér

wàng
xiǎng


fēi
xiàng

fēi
fēi
xiàng

ér
jiàn
xiàng
fēi
xiàng

wàng
xiǎngér
zuò
xiàng
xiǎng


shì
wài
dào
è
jiàn


xīn
xiàng
xiàn

wàng
xiǎng

zhù
yǒufēi
yǒu

fēi


cháng


cháng
jiànfēng
shuǐchū
shēng


fēi
xìng
fēi
fēi
xìng


shì
wài
dào

è
jiàn
wàng
xiǎng
yǒufēi
yǒu

fēi


cháng


cháng
jiàncǎo

chù


yàn
chuān
liú

hóng
làng
yún
yǒng


fēi
xìng
fēi
fēi
xìng

tān

tānshì
shǐ

wěi


suǒ
xūn

wàng
xiǎng

zhù


shēng

zhù

miè


yǒufēi
yǒu

fēi


cháng


cháng
yuán


zhù
shì
ményàn

làngyǒu
rén

zhòu
shù
fēi
zhòng
shēng
shù


shè

guǐ

fāng
biàn
便

chéng

dòng
yáo
yún
wéi

fán

wàng
xiǎng

zhù

wǎng
lái

shì

wài
dào
è
jiàn

wàng
yǒufēi
yǒu

fēi


cháng


cháng
jiàn


lùn

zhù


shí
jiànhuì

shì
jué
shèng
zhì
shì

dāng

shēng

zhù

miè


yǒufēi
yǒu

fēi


cháng


cháng
děng
è
jiàn
wàng
xiǎng

ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō

yán


huàn
mèng
shuǐ
shù
yǐng
chuí


shí
yàn

shì
guān
sān
yǒu
jīu
jìng

jiě
tuō
鹿

xiǎng
dòng
zhuǎn

luàn
xīn

鹿
xiǎng
wèi
wéi
shuǐ
ér
shí

shuǐ
shì


shì
shí
zhǒng

dòng
zhuǎn
jiàn
jìng
jiè


wàng
xiǎng
shēng

wéi

suǒ
shǐ
shēng


zhù
shè
shòu
xìng


xiē
chū
xiē
shè

tān
shè
shòu


huàn
zhòuyún
mèng
diàn
guāng
guān
shì

jiě
tuō
yǒng
duàn
sān
xiāng

yǒu
zuò
yóu
wéi
yàn

kōng

shì
zhī
zhū


wéi

suǒ
zhī

yán
jiào
wéi
jiǎ
míngyǒu
xiāngwàng
xiǎng
yīn
xíng

chuíhuà
chuí

huàn
mèng
jiàn


chéng
huǒ
lún

shí
yàn

ér
xiàn
zhòng
shēng

cháng

cháng


rán

shǐ
guò
xiāngchī
wàng
xiǎng

míng
jìng
shuǐ
jìng
yǎn


miào
bǎo
zhū

zhōng
xiàn
zhòng

ér
shí

suǒ
yǒu


qiē
xìng
xiǎn
xiàn

huà

shí
yàn
zhǒng
zhǒng
zhòng

xiàn

mèng

suǒ
yǒu
huì


lái
shuō
shìwèi

yǒufēi
yǒu

fēi


cháng


chángyǒu


jiàn

fěi
bàng

fēn
bié
jié


zhēn

yuán


dào
miè
jiě
tuō


lái
shuōshì
wéi
shǒu

fēi
xìng

fēi

zài

fēi

yīn

fēi
wēi
chén

fēi
shí

fēi

xìng
xiāng


ér
wéi
shuō

huì

wéi
jìng
fán
nǎo
ěr
yàn
zhàng
shāng
zhǔjiàn

bǎi
suǒ
yǒu

shàn
fēn
bié
zhū
chéng


zhū

xiāng
huì

yǒu

zhǒng
chán

yún

wéi


wèi


suǒ
xíng
chán

guān
chá

chán

pān
yuán

chán


lái
chán

yúnsuǒ
xíng
chán

wèi
shēng
wén
yuán
jué
wài
dào
xiū
xíng
zhě

guān
rén


xìng


xiāng
gòng
xiāng


suǒ

chángjìng
xiāng


zhù
wéi
shǒu


shì
xiāng


guān

qián
hòu
zhuǎn
jìn

xiǎng

chú
miè

shì
míng


suǒ
xíng
chán

yún

guān
chá

chán

wèi
rén
xiāng
gòng
xiāng

wài
dào
xìng


guān


xiāng


jiàn

zēng
jìn

shì
míng
guān
chá

chán

yún

pān
yuán

chán

wèi
wàng
xiǎng

èr


wàng
xiǎng


shí
chù

shēng
wàng
xiǎng

shì
míng
pān
yuán

chán

yún


lái
chán

wèi


lái
jué
shèng
zhì
xiāng
sān
zhǒng

zhù

chéng
bàn
zhòng
shēngshì

shì
míng

lái
chán


ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō

yán


fán

suǒ
xíng
chán
guān
chá
xiāng

chán
pān
yuán

shí
chán

lái
qīng
jìng
chán
yuè
xíng

tóu

shēn
xiǎn


kōng
huǒ
jìn
xiū
xíng
zhě
guān
chá


shì
zhǒng
zhǒng
xiāng
wài
dào
dào
tōng
chán


duò
shēng
wén

yuán
jué
jìng
jiè

shèqiē

shì

suǒ
yǒu

qiē
shà
zhū

shǒu


shí


dǐng
suí
shùn


xiāng

ěr
shí

huìbái

yán

shì
zūn

bān
niè
pán
zhě

shuō

děng


wèi
wéi
niè
pán


gào

huì


qiē

xìngcáng


shí

jiàn

zhuǎn
biàn

míng
wéi
niè
pán

zhū
niè
pán

xìng

kōng
shì
jìng
jiè
huì

niè
pán
zhě

shèng
zhì

jué
jìng
jiè


duàn
cháng
wàng
xiǎng
xìng
fēi
xìng

yún

fēi
cháng

wèi

xiāng
gòng
xiāng
wàng
xiǎng
duàn


fēi
cháng

yún

fēi
duàn

wèi

qiē
shèng

lái
xiàn
zài


jué


fēi
duàn


huì

niè
pán

huàiruò
niè
pán

zhě


yīng
shòu
shēng
xiāng


ruò
huài
zhě

yīng
duò
yǒu
wéi
xiāng

shì

niè
pán

huàishì

xiū
xíng
zhě
zhī
suǒ
guī

huì

niè
pán
fēi
shè

fēi


fēi
duàn

fēi
cháng

fēi


fēi
zhǒng
zhǒngshì
míng
niè
pán
huì

shēng
wén
yuán
jué
niè
pán
zhě

jué

xiāng
gòng
xiāngjìn
jìng
jiè


diān
dǎo
jiàn

wàng
xiǎng

shēng


děngzuò
niè
pán
jué
huì

èr
zhǒng

xìng
xiāng

yún

wéi
èr

wèi
yán
shuō

xìng
xiāng

zhù

shì

xìng
xiāng

zhù

yán
shuō

xìng
xiāng

zhù
zhě

cóng

shǐ
yán
shuō

wěizhù

shì

xìng
xiāng

zhù
zhě

cóng

jué

xīn
xiàn
fēn

shēng
huì


lái

èr
zhǒng
shén

jiàndǐng

zhū


tīng
shòu
wèn


yún

èr
zhǒng
shén

jiàn


wèi
sān
mèi
zhèng
shòu

wéi
xiàn

qiē
shēn
miàn
yán
shuō
shénshǒu
guàn
dǐng
shénhuì


chū
zhù

shén


suǒ
wèi
chéng
zhào
míng
sān
mèi


shì
sān
mèi


shí
fāng
shì
jiè

qiē
zhūshén
tōng


wéi
xiàn

qiē
shēn
miàn
yán
shuō


jīn
gāng
cáng


shì
xiāng
gōng

chéng
jiùhuì

shì
míng
chū
sān
mèi
zhèng
shòu
shénbǎi
qiān
jié


shàn
gēn
zhī
suǒ
chéng
jiùzhū

duì
zhì
suǒ
zhì
xiāng

tōng

jīu
jìng

zhì

yún


zhù

lián
huá
wēi
miào
gōng
diàn
殿

zuò

lián
huá
bǎo
shī

zuò

tóng
lèi

juàn
zhǔ
wéi
rào

zhòng
bǎo
yīng
luò
zhuāng
yán

shēn


huáng
jīn
zhān
bo


yuè
guāng
míng

zhū
zuì
shēng


cóng
shí
fāng
lái

jiù

lián
huá
gōng
diàn
殿
zuò
shàng

ér
guàn

dǐng
zài
zhuǎn
lún
shèng
wáng


tiān

shì
tài

guàn
dǐng

shì
míng


shǒu
guàn
dǐng
shénhuì

shì
míng

èr
zhǒng
shén


ruò

zhù
èr
zhǒng
shén


ér
jiàn
zhū


lái

ruò


shìnéng
jiàn
huìfán
suǒ
fēn
bié
sān
mèi
shén

zhū

zhī
xíng

shì
děng

qiē


zhù

lái
èr
zhǒng
shénhuì


ruò
shén


néng
biàn
shuō
zhě


qiē
fán


yīng
néng
shuō

suǒ

zhě


wèi

zhù
shén
huì

shān
shí
shùzhūchéng
guō
gōng
diàn
殿lái

chéng
wēi
shénjiē

rán
chū
yīn

zhī
shēng


kuàng
yǒu
xīn
zhě

lóng
máng
yīnliàng
zhòng


jiē

jiě
tuō


lái
yǒu

shì
děng

liàng
shénān
zhòng
shēng


huìbái

yán

shì
zūnyīn
yuán


lái
yīng
gōng
děng
zhèng
jué


zhù
sān
mèi
zhèng
shòu
shí


shēng
jìn

guàn
dǐng
shí

jiā

shéngào

huì

wéifán
nǎo
duò
shēng
wén

chán


wéi


lái

jué
zēng
jìn
suǒ
shì


lái
yīng
gōng
děng
zhèng
jué

xián

shén

jiàn

zhū


ruò


shén

jiàn

zhě


duò
wài
dào
è
jiàn
wàng
xiǎng


zhū
shēng
wén

zhòng


wàngā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
shì


zhū


lái

xián

shén

shè
shòu
zhū


ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuān


ér
shuō

yán


shén

rén
zhōng
zūn

yuàn

qīng
jìng
sān


guàn
dǐng
chū


shí


ěr
shí

huìbái

yán

shì
zūn


shuō
yuánshì
shuō
yīn
yuánshuō
dào

shì
zūn

wài
dào

shuō
yīn
yuán

wèi
shēng

zài
shí
wēi
chén
shēng


shì
zhū
xìng
shēng

rán
shì
zūn
suǒ
wèi
yīn
yuán
shēng
zhū
xìng
yán
shuō

yǒu
jiān

tán


jiān

tán

(
(

tán
zhě
shì

huò
yán
sòng
huò
yán
chéng
huò
yán
hēi
)
)
shì
zūn

wài
dào

shuō
yǒu

yǒu
shēng

shì
zūn

shuō

yǒu
shēng

shēng

miè


shì
zūn
suǒ
shuō


míng
yuán
xíng

nǎi
zhì
lǎoshì
shì
zūn

yīn
shuō

fēi
yǒu
yīn
shuō

shì
zūn
jiàn

zuò

shì
shuō


yǒu


yǒu

fēi
jiàn

jiàn
shēng

guān
wài
dào
shuō
shēng

fēi

lái


suǒ

zhěshì
zūn

wài
dào
shuō
yīn


cóng
yuán
shēng

ér
yǒu
suǒ
shēng

shì
zūn
shuō

guān
yīn
yǒu
shì

guān
shì
yǒu
yīn


shì
yīn
yuán

luàn


shì
zhǎn
zhuǎn

qióng


gào

huì


fēi

yīn
shuō


yīn
yuán

luàn
shuō


yǒu


yǒu
zhě

shè
suǒ
shè
fēi
xìng

jué

xīn
xiàn
liàng


huì

ruò
shè
suǒ
shè

zhù


jué

xīn
xiàn
liàng

wài
jìng
jiè
xìng
fēi
xìng


yǒu

shì
guò

fēi

shuō
yuáncháng
shuō
yán

yīn
yuán


ér
shēng
zhū


fēi

yīn
shēng


huì

bái

yán

shì
zūn

fēi
yán
shuō
yǒu
xìng
yǒu

qiē
xìng


shì
zūn

ruò

xìng
zhě

yán
shuō

shēng

shì

yán
shuō
yǒu
xìng

yǒu

qiē
xìng


gào

huì


xìng
ér
zuò
yán
shuō

wèi

jiǎo
guī
máo
děng

shì
jiān
xiàn
yán
shuō


huì

fēi
xìng

fēi
fēi
xìng

dàn
yán
shuō
ěr
suǒ
shuō

yán
shuō

xìng
yǒu

qiē
xìng
zhě


lùn

huài


huì

fēi

qiē
shà

yǒu
yán
shuō

yán
shuō
zhě

shì
zuò
ěr

huò
yǒu

shà
zhān
shì
xiǎn


huò
yǒu
zuò
xiāng

huò
yǒu
yáng
méi

huò
yǒu
dòng
jīng

huò
xiào

huò
qiàn

huò
qǐng
ài

huò
niàn
shà


huò
dòng
yáo


huì


zhān
shì


xiāng

shì
jiè


xián

lái
guó


dàn

zhān
shì

lìng
zhū
shēng

rěn


shū
shēng
sān
mèi

shì

fēi
yán
shuō
yǒu
xìng

yǒu

qiē
xìng


huì

jiàn

shì
jiè

wén
ruì
chóng

shì
děng
zhòng
shēng


yǒu
yán
shuō

ér

bàn
shì

ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō

yánkōng

jiǎo


pánér
yǒu
yán
shuō

shì
xìng
wàng
xiǎng

yīn
yuánfán


wàng
xiǎng

néng

shí
zhī
zhuǎn
huí
sān
yǒu
zhái

ěr
shí

huìbái

yán

shì
zūn

cháng
shēng
zhě


shì
shuō


gào

huì

wéi
huò
luànhuò
luàn

zhū
shèng

xiàn

ér
fēi
diān
dǎo


huì


chūn
shí
yàn

huǒ
lún

chuí


jiàn


chéng

huàn
mèng
jìng
xiàng

shì
jiān
diān
dǎo

fēi
míng
zhì


rán
fēi

xiàn


huì


huò
luàn
zhě

yǒu
zhǒng
zhǒng
xiàn

fēi
huò
luàn
zuò

cháng

suǒ

zhě


wèi

xìng
fēi
xìnghuì

yún


xìng
fēi
xìng
huò
luàn

wèi

qiē


zhǒng
zhǒng
jìng
jiè
héng


è
饿
guǐ
jiàn

jiànhuò
luàn
xìngxiàn


fēi

xìng


shì
huò
luàn

zhū
shèng

diān
dǎo

diān
dǎo


shì

huò
luàn
cháng

wèi
xiāng
xiāng

huàihuì

fēi
huò
luàn
zhǒng
zhǒng
xiāng

wàng
xiǎng
xiāng
huài

shì

huò
luàn
cháng


huì

yún

huò
luàn
zhēn
shí

ruò

yīn
yuán

zhū
shèng


huò
luàndiān
dǎo
jué

fēi

diān
dǎo
jué


huì

chú
zhū
shèng


huò
luàn

yǒu
shǎo
fēn
xiǎng

fēi
shèng
zhì
shì
xiāng


huì

fán
yǒu
zhěwàng
shuō

fēi
shèng
yán
shuō


huò
luàn
zhě

dǎo

dǎo
wàng
xiǎng


èr
zhǒng
zhǒng
xìng

wèi
shèng
zhǒng
xìng
zhǒng
xìng

shèng
zhǒng
xìng
zhě

sān
zhǒng
fēn
bié

wèi
shēng
wén

yuán
jué
chéng


chéng

yúnwàng
xiǎng


shēng
wén
chéng
zhǒng
xìng

wèi

gòng
xiāng

zhù


shēng
wén
chéng
zhǒng
xìng


shì
míng
wàng
xiǎng

shēng
wén
chéng
zhǒng
xìng


huìhuò
luàn
wàng
xiǎng


yuán
jué
chéng
zhǒng
xìng

wèi


huò
luàn

gòng
xiāng


qīn

zhù


yuán
jué
chéng
zhǒng
xìng

yún

zhì
zhěhuò
luànchéng
zhǒng
xìng

wèi
jué

xīn
xiàn
liàng

wài
xìng
fēi
xìng


wàng
xiǎng
xiāngchéng
zhǒng
xìng

shì
míng


huò
luànchéng
zhǒng
xìng

yòu
zhǒng
zhǒng
shì
xìng

fán

huò
xiǎng
zhǒng
xìng


fēi
yǒu
shì
fēi

shì

shì
míng
zhǒng
xìnghuìhuò
luàn

wàng
xiǎng

zhū
shèng
xīn


shí

guòxìng


zhuǎn
biàn
xìng

shì
míng
wéi

shì


shuō


xīn


shuōxiǎn
shì

xiǎng


shuō


qiē
xiǎng


huì
bái

yán

shì
zūn

huò
luàn
wéi
yǒu

wéigào

huì


huàn


zhù
xiāng


ruò
huò
luàn
yǒu

zhù
xiāng
zhě


zhù
xìng


miè

yuán

yīng

wài
dào

shuō
yīn
yuán
shēnghuì
bái

yán

shì
zūn

ruò
huò
luàn

huàn
zhě


dāng


huò
zuò
yīn


gào

huì

fēi
huàn
huò
yīnguòhuì

huàn


guò


yǒu
wàng
xiǎng


huì

huàn
zhě

cóng

míng
chù
shēng

fēi

wàng
xiǎng
guò


chù
shēng

shìguò


huì


shì


xīn
huò

zhù

fēi
shèng
xián


ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō

yán


shèng

jiàn
huò
luàn
zhōng
jiān


shí
zhōng
jiān
ruò
zhēn
shí
huò
luàn

zhēn
shí

shè


qiē
huò
ruò
yǒu
xiāng
shēng
zhě
shì

wéi
huò
luàn

jìng
yóu


huì

fēi
huàn

yǒu
xiāng


jiàn

qiē


huàn


huì
bái

yán

shì
zūn

wéi
zhǒng
zhǒng
huàn
xiāng

zhù

yán

qiē


huàn

wéi

xiāng

zhù

ruò
zhǒng
zhǒng
huàn
xiāng

zhù

yán

qiē
xìng

huàn
zhě

shì
zūn

yǒu
xìng


huàn
zhě

suǒ

zhě


wèi

zhǒng
zhǒng
xiāng
fēi
yīn

shì
zūn


yǒu
yīn

zhǒng
zhǒng
xiāng
xiàn

huàn

shì
zūn

shì


zhǒng
zhǒng
huàn
xiāng

zhù
xiāng


xìng

huàn


gào

huì

fēi
zhǒng
zhǒng
huàn
xiāng

zhù
xiāngqiē


huàn


huì

rán

shí

qiēmiè

diàn

shì


huàn


huìdiàn
guāng

shà

qǐng
xiàn

xiàn


miè

fēi


xiàn


shì

qiē
xìng


wàng
xiǎng


gòng
xiāng

guān
chá

xìng

fēi
xiàn

xiāng

zhù

ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō

yán


fēi
huàn

yǒu

shuō

xìng

huàn

shí


diàn
shì

shuō

huàn


huì

bái

yán


shì
zūn
suǒ
shuō


qiē
xìng

shēnghuàn

jiāng

shì
zūn
qián
hòu
suǒ
shuō


xiāng
wéi


shuō

shēng
xìng

huàn


gào

huì

fēi

shuō

shēng
xìng

huàn
qián
hòu
xiāng
wéi
guò

suǒ

zhě


wèi
shēng

shēng

jué

xīn
xiàn
liàng

yǒu
fēi
yǒu

wài
xìng
fēi
xìng


shēng
xiàn


huì

fēi

qián
hòu
shuō
xiāng
wéi
guò

rán
huài
wài
dào
yīn
shēngshuō

qiē
xìng

shēng


huì

wài
dào
chīlìng
yǒu

yǒu
shēng

fēi

wàng
xiǎng
zhǒng
zhǒng

zhù
yuán


huì


fēi
yǒu

yǒu
shēng

shì
shēng
shuō
ér
shuō


huì

shuō
xìng
zhě

wéi
shè
shòu
shēnghuài

jiàn
duàn
jiàn


wéi
shè
shòu
zhǒng
zhǒng

shòu
shēng
chùshēng
xìng
shuō
shè
shòu
shēnghuì

shuō
huàn
xìng

xìng
xiāng

wéi

xìng

xìng
xiāng


duò


è
jiàn
xiāng

wàng


zhī

xīn
xiàn
liàng

huài
yīn
suǒ
zuò
shēng

yuán

xìng
xiāng

zhù

shuō
huàn
mèng

xìng
xiāng

qiēlìng


è
jiàn

wàng

zhù

qiēshí
chù
jiàn
zuò

zhèng
lùn


huì


shí
chù
jiàn

qiē

zhě

wèi
chāo

xīn
xiàn
liàng

ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō

yánshēng
zuò
fēi
xìng
yǒu
xìng
shè
shēng

guān
chá

huàn
děng

xiāng

wàng
xiǎng
huì

dāng
shuō
míng

xíng
shēn
xiāng

shàn
guān
míng

xíng
shēn


suíxíng
shēnā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
shì
jué


jué

qiē
zhòng
shēng


huì

míng
shēn
zhě

wèi
ruò

shì

míng

shì
míng
míng
shēn


shēn
zhě

wèi

yǒu

shēn


xìng
jué
dìng
jīu
jìng

shì
míng

shēn

xíng
shēn
zhě

wèi
xiǎn
shì
míng


shì
míng
xíng
shēn

yòu
xíng
shēn
zhě

míng
wèi
cháng
duǎn
gāo
xià

yòu

shēn
zhě

wèi
jìngxiàng

rén
shòu
děng
suǒ
xíng
jìng
shēn
míng


huì

míng

xíng
zhě

wèi

míng
shuōyīn


shuō
míng


xiāng
xiàn


shuō
xíng

shì
míng
míng

xíng
shēn

shuō
míng

xíng
shēn
xiāng
fēn


yīng
dāng
xiū
xué

ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō

yán


míng
shēn


shēn

xíng
shēn
chà
bié
fánzhù

xiàng

shēn
huì

wèi
lái
shì
zhì
zhějiàn
xiāng


suǒ
tōng


wèn

zhì
zhě
yán


fēi
zhèng
wèn

wèi

děng
cháng

cháng

wéi

shì
niè
pán
zhū
xíng

xiāng
suǒ
xiāng

qiú

suǒ
qiú


zào
suǒ
zào

jiàn
suǒ
jiàn

chén

wēi
chén

xiū

xiū
zhě


shì

zhǎn
zhuǎn
xiāng


shì
děng
wèn

ér
yán

shuō


zhǐ
lùn

fēi

chī
rén
zhī
suǒ
néng
zhī

wèi
wén
huì

lái
yīng
gōng
děng
zhèng
jué

lìng


kǒng
shuō
yán
wéi

shuō

yòu
zhǐ
wài
dào
jiàn
lùn


ér

wéi
shuō


huì

wài
dào
zuò

shì
shuō

wèi
mìng

shì
shēn


shì
děng


lùn


huì


zhū
wài
dào

chī


yīn
zuò


lùn

fēi

suǒ
shuō


huì


suǒ
shuō
zhě


shè
suǒ
shè


wàng
xiǎng

shēng

yún

zhǐhuì

ruò
shè
suǒ
shè

zhù
zhě


zhī

xīn
xiàn
liàng


zhǐhuì


lái
yīng
gōng
děng
zhèng
juézhǒng

lùn
wéi
zhòng
shēng
shuōhuì

zhǐ

lùn
zhě


shí
shí
shuō

wéi
gēn
wèi
shú


wéi
shú
zhě
huì


qiēsuǒ
zuò
yīn
yuán


shēng


zuò
zhěqiē


shēng


huì
qiē
xìng


xìngjué
guān
shí


gòng
xìng
xiāng

shuō

qiē


shēng
qiē
chí
láichí
gòng
xiāng


chí
lái

suǒ
lái


chí


suǒ


shì


qiē
chí
láihuì
qiē
zhū


miè

wèi
xìng

xìng
xiāng
qiēqiē


miè


huì
qiē


cháng

wèi
xiāng


cháng
xìng

shì

shuō

qiē


cháng


huì
qiē

cháng

wèi
xiāng


shēng
xìng


cháng
cháng


shuō

qiē

cháng

ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō

yánlùn
yǒu

zhǒng

xiàng
fǎn
jié
wèn
fēn
bié

zhǐ
lùn

zhì
zhū
wài
dào

yǒu

fēi
yǒu
shēng
sēng
qiā

shè
shī

qiē
zhī
shì
xiǎn
shì

zhèng
jué
suǒ
fēn
bié

xìng


yán
shuō

shuō


xìng

ěr
shí

huìbái

yán

shì
zūn

wéi
yuàn
wéi
shuō
zhū

tuó
huán


tuó
huán


chà
bié
tōng
xiāng

ruò


shàn
jiě

tuó
huán

chà
bié
tōng
xiāngtuó
hán

ā

hán

ā
luó
hàn

fāng
biàn
便
xiāng

fēn
bié
zhīshì

shì

wéi
zhòng
shēng
shuō


wèi
èr


xiāng


èr
zhàng
jìng


zhū

xiāng

jīu
jìng
tōngzhū

láijīu
jìng
jìng
jiè


zhòng
shàn
néng
ráo


qiē
zhòng
shēngqiē

jìng
jiè

jìn
shēn
cái

shè
yǎng

qiē


gào

huì


tīng

tīng

shàn

niàn
zhī

jīn
wéi

shuō


huì
bái

yán

shàn
zāi
shì
zūn


wéi
rán
tīng
shòu


gào

huì

yǒu
sān
zhǒng

tuó
huán


tuó
huán
guǒ
chà
bié

yún

wéi
sān

wèi
xià
zhōng
shàng

xià
zhě


yǒu
shēng

zhōng
zhě
sān

yǒu
shēng
ér
bān
niè
pán

shàng
zhě


shēng
ér
bān
niè
pán


sān
zhǒng
yǒu
sān
jié

xià
zhōng
shàng

yún

sān
jié

wèi
shēn
jiànjiè


shì
sān
jié
chà
bié

shàng
shàng
shēng
jìn


ā
luó
hàn


huì

shēn
jiàn
yǒu
èr
zhǒng

wèi

shēng

wàng
xiǎng


yuán

wàng
xiǎng


xìng
wàng
xiǎng
yuán


xìng

zhǒng
zhǒng
wàng
xiǎng

xìng

zhù
shēngfēi
yǒu

fēi


fēi
yǒushí
wàng
xiǎng
xiāng
wàng
xiǎng

zhǒng
zhǒng
wàng
xiǎng


xìng
xiāng

zhùshí
yàn


鹿

shuǐ
xiǎng

shì

tuó
huán
wàng
xiǎng
shēn
jiànrénshè
shòu

xìng

duàn
chú
jiǔ
yuǎn

zhī

zhù


huì


shēng
zhě


tuó
huán
shēn
jiànshēn
děng


yīn


xiāngshēng

zào

suǒ
zào


zhǎn
zhuǎn
xiāng
yīn
xiāng
zhǒngtuó
huán
guān
yǒu

pǐn

xiàn

shēn
jiàn

duàn


shì
shēn
jiàn
duàn

tān


shēng

shì
míng
shēn
jiàn
xiāng


huì


xiāng
zhě

wèi


shàn
jiàn
xiāngxiān
èr
zhǒng
shēn
jiàn
wàng
xiǎng
duàn

shēng
chù


shī
jiàn

wéi
jìng

jìng

shì
míng

xiāng


tuó
huán
duàn


huì

jiè

zhě
yúntuó
huán


jiè

wèi
shàn
jiàn
shòu
shēng
chù

xiāng


shì

huì


zhě
wèijué
dìng
shòu


xíng

wéi
zhòng
qiú
shòu
shēng


chú
huí
xiàng

jué
shēng


wàng
xiǎng


lòu

xiāng
xíng
fāng
biàn
便

shòu
chí
jiè
zhī

shì
míng

tuó
huán

jiè
xiāng
duàn


tuó
huán
duàn
sān
jié

tān
chī

shēng

ruò

tuó
huán
zuò
shì
niàn


zhū
jié


chéng
jiù
zhě


yīng
yǒu
èr
guò

duò
shēn
jiàn


zhū
jié

duàn


huì
bái

yán

shì
zūn

shì
zūn
shuō
zhòng
duō
tān
zhě
tān
duàn


gào

huì

ài


rén

chán
mián
tān
zhù
zhǒng
zhǒng
fāng
biàn
便

shēn
kǒu
è


shòu
xiàn
zài


zhǒng
wèi
lái

shēng

suǒ

zhěsān
mèi
zhèng
shòushì


duàn

fēi

niè
pán
tān
duàn


huì

yún


tuó
hán
xiāng

wèi
dùn
zhào

xiāng
wàng
xiǎng

shēng
xiāng
jiàn
xiāng

shēng

shàn
jiàn
chán

xiāng


dùn
lái

shì

jìn
niè
pán

shì

míng

tuó
hán


huì

yún

ā

hán

wèi
guò

wèi
lái
xiàn
zài

xiāng

xìng
fēi
xìng

shēng
jiàn
guò
huàn

shǐ
使
wàng
xiǎng

shēngjié
duàn


míng
ā

hán


huì

ā
luó
hàn
zhě

wèi
zhū
chán
sān
mèi
jiě
tuō


míng
fán
nǎo


wàng
xiǎng
fēi
xìng


míng
ā
luó
hàn


huì
bái

yán

shì
zūn

shì
zūn
shuō
sān
zhǒng
ā
luó
hàn


shuō

děng
ā
luó
hàn

shì
zūn


wéi


jìng

chéng
dào

wéi

fāng
biàn
便
shì
xiàn
ā
luó
hàn

wéi

huà
huà


gào

huìjìng

chéng
dào
shēng
wén

fēizhě

xíng


xínghuà
huà

qiǎo
fāng
biàn
便

běn
yuàn
zhòng
shì
xiàn
shòu
shēng

wéi
zhuāng
yán

juàn
zhǔhuì


wàng
xiǎng
chù

zhǒng
zhǒng
shuō


wèi

guǒ

chán

chán
zhě

chán


yuǎnshì
xiàn


xīn
xiàn
liàng


guǒ
xiāng

shuō
míng

guǒ
huì


chāo
chán

liàng


jiè
zhě

dāng


xīn
xiàn
liàng
xiāng


huì

shòu
xiǎng
zhèng
shòu

chāo

xīn
xiàn
liàng
zhě


rán

yǒu
xīn
liàng


ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō

yán


zhū
chán


liàng


sānqiē
shòu
xiǎng
miè
xīn
liàng


yǒu


tuó
pán

guǒ
wǎng
lái


huán


ā
luó
hàn

děng
xīn
huò
luàn

chán
zhě
chán

yuán
duàn
zhī
jiàn
zhēnwàng
xiǎng
liàng
ruò
jué

jiě
tuō
huì

yǒu
èr
zhǒng
jué

wèi
guān
chá
jué


wàng
xiǎng
xiāng
shè
shòu

zhù
jiàn

jué


huì

guān
chá
jué
zhě

wèi
ruò
jué
xìng

xìng
xiāng

xuǎn
shì
míng
guān
chá
jué


huì
zhě

wèi


yǒufēi
yǒu

fēi


cháng


cháng

shì
míng
huì


shì
míng

qiēhuì
guān
chá

qiē


yīng
dāng
xiū
xué


huì

yún

wàng
xiǎng
xiāng
shè
shòu

zhù
jiàn

jué

wèi
wàng
xiǎng
xiāng
shè
shòu

zhù

jiān
shī
湿
nuǎn
dòng


shí
wàng
xiǎng
xiāngzhǒng

zōng
yīn
xiǎngzhù


shí
jiàn

ér
jiàn


shì
míng
wàng
xiǎng
xiāng
shè
shòu

zhù
jiàn

jué

shì
míng
èr
zhǒng
jué
xiāng

ruò


chéng
jiù

èr
jué
xiāng

rénxiāng
jīu
jìng

shàn
zhī
fāng
biàn
便


suǒ
yǒu
jué

guān
chá
xíngchūbǎi
sān
mèi


chà
bié
sān
mèi

jiàn
bǎi


bǎizhī
qián
hòu


bǎi
jié
shì

guāng
zhào
bǎi
shà


zhī
shàng
shàng

xiāng


yuàn
shū
shēng
shén


zài


yún
guàn
dǐng

dāng


lái

jué


shàn

xīn
shí

jìn


chéng
shú
zhòng
shēng

zhǒng
zhǒng
biàn
huà

guāng
míng
zhuāng
yánjué
shèng

sān
mèi
zhèng
shòu

huìdāng
shàn


zào


yúnshàn


zàohuì


zuò
shì
jué


zhēn

zhě
shēng


shēng
zuò

shì
guān
chá

guān
chá


jué
míng
xiāng
wàng
xiǎng
fēnxīn
xiàn
fēn


wài
xìng
fēi
xìng

shì
míng
xīn
xiàn
wàng
xiǎng
fēn


wèi
sān
jiè

guānzào

xìng
tōng
jìng
suǒ


shí
xiāng


xiāng
fēn
duàn
zhù


shēng

xiāng
chéng


huì

zhǒng

yún

shēng
zào


wèi
jīn
rùn
wàng
xiǎng

zhǒng

shēng

wài
shuǐ
jiè

kān
néng
wàng
xiǎng

zhǒng

shēng

wài
huǒ
jiè

piāo
dòng
wàng
xiǎng

zhǒng

shēng

wài
fēng
jiè

duàn
jié

wàng
xiǎng

zhǒng

shēng

wài

jiè
kōngzhù
xiéyīn

zào

shēng


huì

shí
zhě
yīn

zhǒng
zhǒng

jìng
jiè
xiānghuì


děngzào

děng

yǒu


yuán

fēiyuán

suǒ

zhě


wèi
xìng
xíng
xiāng
chù

suǒ
zuò
fāng
biàn
便


xìng


zhǒng

shēng


huì

xìng
xíng
xiāng
chù
suǒ
zuò
fāng
biàn
便shēng

fēi

xíng

shìzào

xiāng

wài
dào
wàng
xiǎng

fēi

huì

dāng
shuō
zhū
yīn

xìng
xiāng

yún

zhū
yīn

xìng
xiāng

wèi

yīn

yún
wèi

shòu
xiǎng
xíng
shíyīn
fēi


wèi
shòu
xiǎng
xíng
shí


huì


zhě
zào

xiāng


huì

fēiyǒu

shùkōng
kōng

guò
shù
xiāngshù

ér
wàng
xiǎng
yán


kōng


huì


shì
yīn
guò
shù
xiāngshù


xìng
fēi
xìng

shù
xiāng
zhěyán
shuō

fēi
shèng
xiánhuì

shèng
zhě

huàn

zhǒng
zhǒng

xiàng

shī
shè

yòu

mèng
yǐng
shì

shēn
huì

shèng
zhì


tóng
yīn
wàng
xiǎng
xiàn

shì
míng
zhū
yīn

xìng
xiāng


dāng
chú
miè

miè


shuō

jìng


duàn

qiē

shà
zhū
wài
dào
jiàn


huì

shuō

jìng
shí
jiàn
jìng
dòng
dòng
liàng
sān
mèi

zài
shēng
shēnhuàn
sān
mèi

tōng

jīu
jìng

míng

zài

jiù
shè
ráo


qiē
zhòng
shēng

yóuzǎi

zhòng
shēng
zhòng
shēng
shì
huì

zhū
wài
dào
yǒu

zhǒng
niè
pán

yún

wéi


wèi
xìng

xìng
fēi
xìng
niè
pán

zhǒng
zhǒng
xiāng
xìng
fēi
xìng
niè
pán


xiāng

xìng
fēi
xìng
jué
niè
pán

zhū
yīn

gòng
xiāng
xiāng

liú
zhù
duàn
niè
pán

shì
míng
zhū
wài
dào

zhǒng
niè
pán


fēi

suǒ
shuōhuì


suǒ
shuō
zhě

wàng
xiǎng
shí
miè
míng
wéi
niè
pán


huì
bái

yán

shì
zūn


jiàn


shíyán
jiànhuì
bái

yán

ruò
jiàn

zhě

yúnshí
fēi

shí


gào

huì


yīn


pān
yuánshí

shēng


shí
zhě

jìng
jiè
fēn
duàn

zhù
shēngcháng
yǎng
cáng
shí

suǒ

zhù


weí
yīn
yuán
shēng


huài
shēn
xiāng

cáng
shí
yīn
pān
yuán


xīn
xiàn
jìng
jiè


zhù
xīn

shēng

zhǎn
zhuǎn
xiāng
yīnhǎi
làng


xīn
xiàn
jìng
jiè
fēng
chuī

ruò
shēng
ruò
miè


shì

shì


shí
miè


shí

miè

ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō

yán
niè
pán
xìng
suǒ
zuò


xiāng
wàng
xiǎng
ěr
yàn
shí

miè

niè
pán


yīn

pān
yuán


děng
chéng
shēn

yīn
zhě
shì
xīn
wéi
shí
zhī
suǒshuǐ

liú
jìn

làng
shì

shí
miè
zhǒng
zhǒng
shí

shēng
huì

jīn
dāng
shuō
wàng
xiǎng

xìng
fēn
bié
tōng
xiāng

ruò
wàng
xiǎng

xìng
fēn
bié
tōng
xiāng
shàn
fēn
biéwàng
xiǎng

dào

jué
shèng

wài
dào
tōng

shàn
jiàn

jué
shè
suǒ
shè
wàng
xiǎng

duàn
yuán

zhǒng
zhǒng
xiāng

wàng
xiǎng

xìng
xíngwàng
xiǎng


huì

yún

wàng
xiǎng

xìng
fēn
bié
tōng
xiāng

wèi
yán
shuō
wàng
xiǎng

suǒ
shuō
shì
wàng
xiǎng

xiāng
wàng
xiǎng


wàng
xiǎng


xìng
wàng
xiǎng

yīn
wàng
xiǎng

jiàn
wàng
xiǎng

chéng
wàng
xiǎng

shēng
wàng
xiǎng


shēng
wàng
xiǎng

xiāng

wàng
xiǎng
wàng
xiǎng

shì
míng
wàng
xiǎng

xìng
fēn
bié
tōng
xiāng


huì

yún

yán
shuō
wàng
xiǎng

wèi
zhǒng
zhǒng
miào
yīn

yǒng
zhī
shēng


měi


zhù

shì
míng
yán
shuō
wàng
xiǎng


huì

yún

suǒ
shuō
shì
wàng
xiǎng

wèi
yǒu
suǒ
shuō
shì

xìng

shèng
zhì
suǒ
zhīér
shēng
yán
shuō
wàng
xiǎng

shì
míng
suǒ
shuō
shì
wàng
xiǎng


huì

yún

xiāng
wàng
xiǎng

wèi


suǒ
shuō
shì鹿

xiǎng

zhǒng
zhǒng

zhù
ér

zhù

wèi
jiān
shī
湿
nuǎn
dòng
xiāng


qiē
xìng
wàng
xiǎng

shì
míng
xiāng
wàng
xiǎng


huì

yún


wàng
xiǎng

wèi

zhǒng
zhǒng
jīn
yín
zhēn
bǎo

shì
míng

wàng
xiǎng


huì

yún


xìng
wàng
xiǎng

wèi

xìng
chíshì


è
jiàn
wàng
xiǎng

shì
míng

xìng
wàng
xiǎng


huì

yún

yīn
wàng
xiǎng

wèi
ruò
yīn
ruò
yuán

yǒu

fēn
bié

yīn
xiāng
shēng

shì
míng
yīn
wàng
xiǎng


huì

yún

jiàn
wàng
xiǎng

wèi
yǒu
è
jiàn

wài
dào
wàng
xiǎng

zhù
wàng
xiǎng


shì
míng
jiàn
wàng
xiǎng


huì

yún

chéng
wàng
xiǎng

wèi


suǒ
xiǎng

chéng
jué
dìng
lùn

shì
míng
chéng
wàng
xiǎng


huì

yún

shēng
wàng
xiǎng

wèi
yuán
yǒu


xìng

shēng

zhù

shì
míng
shēng
wàng
xiǎng


huì

yún


shēng
wàng
xiǎng

wèi

qiē
xìng
běn

shēng


zhǒng
yīn
yuán

shēng

yīn
shēn

shì
míng

shēng
wàng
xiǎng


huì

yún

xiāng

wàng
xiǎng

wèi


xiāng


jīn


shì
míng
xiāng

wàng
xiǎng


huì

yún
wàng
xiǎng

wèiyīn
yuán

zhù


shì

fāng
biàn
便

ruò

ruò
jiě

shì
míngwàng
xiǎngwàng
xiǎng


xìng
fēn
bié
tōng
xiāng


qiēzhù
yǒuhuì


zhù
yuán

ér

zhù
zhě

zhǒng
zhǒng
wàng
xiǎng

zhù

xìng


huàn
shì
xiàn
zhǒng
zhǒng
zhī
shēn

fán

wàng
xiǎng
jiàn
zhǒng
zhǒng

huàn


huì

huàn

zhǒng
zhǒng

fēi

fēiruò

zhě

huàn
fēi
zhǒng
zhǒng
yīn

ruò


zhě

huàn

zhǒng
zhǒng

chà
bié

ér
jiàn
chà
bié

shì

fēi

fēishì


huìhuàn
yuán

wàng
xiǎng

xìng


yǒu

zhù

ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō

yán


xīn


jìng
jiè
jué
xiǎng
zhì
suí
zhuǎn

suǒ
yǒu

shēng

píng
děng
zhì
huì
shēng

wàng
xiǎng

xìng
yǒu

yuánwàng
xiǎng
huò
shè
shòu
yuán

fēi
wàng
xiǎng
zhǒng
zhǒng
zhī
fēn
shēng

huàn


chéng

xiāng
yǒu
zhǒng
zhǒng
wàng
xiǎng


chéng


xiāng

shì
guò
jiē
cóng
xīn

shēng
wàng
xiǎng

suǒ
zhī

yuán

wàng
xiǎng


zhū
wàng
xiǎng
xìng

shì

yuán

wàng
xiǎng
yǒu
zhǒng
zhǒng

yuán

wàng
xiǎng

shì

sān

yīn
shēng
wàng
xiǎng
shuō
shì

duàn

shèng
jìng
jièxiū
xíng
shì


zhǒng
zhǒng
xiànzhǒng
zhǒng
wàng
xiǎng
xiāng

shìzhǒng
zhǒng

wàng
xiǎng
zhòng

xiànfēi

yuán


jué
ránliàn
zhēn
jīn
yuǎn

zhū
gòu
huì

kōng

yún

wàng
xiǎng
jìng

rán


yǒu
wàng
xiǎng
xìng

yǒu

yuán

jiàn


fěi
bàng

yóu
wàng
xiǎng
huài

wàng
xiǎng
ruò

xìng
ér
yǒu
yuán

xìng

xìng
ér
yǒu
xìng
yǒu
xìng

xìng
shēng


yīn

wàng
xiǎng
ér


yuán

xiāng
míng
cháng
xiāng
suí
ér
shēng
zhū
wàng
xiǎng

jīu
jìng

chéng
jiù


zhū
wàng
xiǎng
rán
hòu
zhì
qīng
jìng
shì
míng
wàng
xiǎng
yǒu
shí
èr
yuán

yǒu
liù
zhǒng

jué
zhī
ěr
yàn


yǒu
chà
biéwéi
zhēn
shí

xìng
yǒu
sān
zhǒng
xiū
xíng
fēn
bié


yuè
zhòng
xiāng

yuán


míng

wàng
xiǎng

zhū
wàng
xiǎng
xiāng
cóng

yuán

shēng

jué
huì
shàn
guān
chá

yuán

wàng
xiǎng
chéng


yǒu
xìng
yún

wàng
xiǎng
jué


wàng
xiǎng

xìng
jiàn

èr

xìng
wàng
xiǎng
zhǒng
zhǒng
xiàn
qīng
jìng
shèng
jìng
jiè

wàng
xiǎng

huà

yuán


wàng
xiǎng
ruò

wàng
xiǎng
zhě


wài
dào
lùn

wàng
xiǎng
shuō
suǒ
xiǎng
yīn
jiàn


shēng

èr
wàng
xiǎng
zhě

shì

wéi
chéng


huì


bái

yán

shì
zūn

weí
yuàn
wéi
shuō

jué
shèng
zhì
xiāng


chéng

ruò
shuō

jué
shèng
zhì
xiāng


chéngshàn

jué
shèng
zhì
xiāng


chéng


yóutōng

gào

huì


tīng

tīng

shàn

niàn
zhī

dāng
wéi

shuō


huì
bái

yán

wéi
rán
shòu
jiào


gào

huì

qián
shèng
suǒ
zhī

zhuǎn
xiāng
chuán
shòu

wàng
xiǎng

xìng
jìng
chù


jué
guān
chá

yóu
jiàn
wàng
xiǎng

shàng
shàng
shēng
jìn
lái


shì
míng

jué
shèng
zhì
xiāng


huì

yún


chéng
xiāng

wèi


chéng
dào
jué


shuō

chéng

yúnchéng
dào
jué

wèi
shè
suǒ
shè
wàng
xiǎng


shí
chù

shēng
wàng
xiǎng

shì
míng

chéng
jué


huì


chéng
jué
zhě

fēi

wài
dào
shēng
wén
yuán
jué
fàn
tiān
wáng
děng
zhī
suǒ
néng


wéi
chú

lái


shì


shuō
míng

chéng


huì
bái

yán

shì
zūnshuō
sān
chéng
ér

shuō

chéng


gào

huìbān
niè
pán
shuō

qiē
shēng
wén
jué
yuán

chéngqiē
shēng
wén
yuán
jué


lái
diào


shòu

jìng
fāng
biàn
便

ér

jiě
tuō

fēi

zài


shì


shuō

chéng
huì


fán
nǎo
zhàng
duànshuō

qiē
shēng
wén
yuán
jué

chéng

jué


fēn
duànshuō
sān
chéng


huì


zhū

qiē

fán
nǎo
guò


duàn


jué


qiē

fán
nǎo
guò


duàn

sān
mèi

wèi
zhù
fēi
xìng


lòu
jiè
jué

jué
chū
shì
jiān
shàng

shàng

lòu
jiè

mǎn

zhòng


dāng


lái
zài

shēn

ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō

yán


zhū
tiān

fàn
chéng
shēng
wén
yuán
jué
chéng
zhū


lái
chéng

shuō

zhū
chéng

nǎi
zhì
yǒu
xīn
zhuǎn
zhū
chéng
fēi
jīu
jìng
ruò

xīn
miè
jìn

chéng

chéng
zhě


yǒu
chéng
jiàn


shuō
wéi

chéng
yǐn
dǎo
zhòng
shēng

fēn
bié
shuō
zhū
chéng

jiě
tuō
yǒu
sān
zhǒng

fán
nǎo
zhì
huì
děng
jiě
tuō

yuǎn
hǎi


cháng
suí

làng
zhuǎn
shēng
wén


rán
xiāng
fēng
suǒ
piāo
dàngfán
nǎo
miè


fán
nǎo

mèi
zhù
sān
mèi

ān
zhù

lòu
jiè


yǒu
jīu
jìng
tuì
退
huán

zhū
sān
mèi
shēn
nǎi
zhì
jié

juéhūn
zùi
rén
jiǔ
xiāo
rán
hòu
jué

jué


ránshàng
shēn