大众学佛网
大众学佛网
俱舍论原文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第二十八卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第二十八卷分别定品第八之一已说诸智所成功德。余性功德今次当辩。于中先辩所依止定。且诸定内静虑云何。...

阿毗达磨俱舍论 第二十八卷注音

阿毗达磨俱舍论 第二十八卷

āshèlùn èrshíjüàn

fēnbiédìngpǐnzhī

shuōzhūzhìsuǒchénggōng  xìnggōngjīndāngbiàn  zhōngxiānbiànsuǒzhǐdìng  qiězhūdìngnèijìngyǘn  sòngyüē

jìngèrzhōngshēngshuōdìngwèishànjìngbìngbànyǜnxìngchūhòujiànqiánzhī

lùnyüē  qiègōngduōjìng  yīngxiānbiànjìngchābié  zǒngyǒuzhǒng  wèichūèrsān  yǒuèr  wèidìngshēng  shēngjìngshìpǐnshuō  wèi  qiánsānsān  dìngjìngzǒngéryánzhīshìshànxìngshèxīnjìngxìng  shànděngchíwéixìng  ruòbìngzhùbànyǜnwéixìng  míngjìngxìng  wèizhuānsuǒyüán  ruòěrxīnzhuānjìngwèi  zhījiànsānmíngyīngbiéyǒuxīnsuǒ  biélìngxīnjìngzhuǎnmíngsānfēixīn  zhūxīnchàmièjiējìngzhuǎn  yòngděngchí  ruòwèilìngxīnèrniànsǎnluànyǒuděngchí  xiāngyìngděngchíyòng  yòuyóusānchéng  níngyóuxīnjìngzhuǎn  yòusānshì  yīngqièxīnjiējìngzhuǎn  ěr  pǐnděngchíliè  yǒushīshuō  xīnjìngxiāngzhuǎnshímíngsān  jīngshuōwéizēngshàngxīnxüé  xīnqīngjìngzuìshèngjìng  jìngmíng  yóujìngnéngshěn  shěnshìshílezhī  shuōxīnzàidìngnéngshíliǎozhī  shěnzhōngzhìjiè  zōngshěnhuìwéi  ruòěrzhūděngchíjiēyīngmíngjìng  ěr  wéishèngfāngmíng  shìjiānyánguāngmíngfēiyíngzhúděngdemíng  jìngmíngwéishèng  zhūděngchínèiwéishèzhī  zhǐguānjǖnxíngzuìnéngshěn  xiànzhùtōngxíngmíng  děngchímíngjìngruòěrrǎnníngdemíng  yóunéngxiéshěn  shìyīngyǒutàiguòzhīshī  tàiguòshī  yàoxiāngzhōngfāngmíng  bàizhǒngděng  shìzūnshuōyǒuèjìng  ruòjìngxìngshìjìng  xiāngchūèrsān  jiànwéichū  yóumíngxǘn  xíng  yānhuǒ  fēiyǒuérxǘn  jiànqiánzhīèrsān  yǒuèr  èryǒu  sānzhǒng    jìngxìngfēnwéizhǒng  biànjìng  yǘn  sòngyüē

shìyǜnxiàbìngshàngsānjìnfēnzǒngmíngchúxiǎngwèihòucóngxīnkōngbiānděngsānmíngcóngjiāxíngfēixiǎngfēifēixiǎngmèilièmíng

lùnyüē  jìngshùxìngtóng  wèièr  shēngqiánshuō  shìpǐnshuōyóushēngyǒu  dìngzǒngéryánzhī  shànxìngshèxīnjìngxìng  shuōshìyán  ránzhùbànzhōngchúyǜn  yǒusuízhuǎn  suījìngxìngxiāngchā  xiàshēngfēnzhǒng  wèiruòjìngshēngkōngbiānchù  nǎizhìsuǒyǒuchùshēng  fēixiǎngfēifēixiǎngchù  míng  wèiyóudàojiětuōxiàhuò  shìxiàrǎn  gēnběnbìngshàngsānjìnfēn  zǒngshuōmíngwéichúxiǎng  kōngchùjìnfēnwèimíng  yüánxiàxiǎng  jiēmíng  yīnchéng  yǒu  ruòěrmíng  yóuwēimíng  wēihuángmínghuáng  jièzhōngyǒuxiāngruòwéiyǒushēn  shēn  níngyǒu  yòuzhǒngyǒuzào  ruòwèiyǒulòuěr  lòuyǒulòuzhǒng  yòudìngzhōngzhēyǒu  ruòyǒugēnshēnyánwēishǎo  ruòwèishēnliàngxiǎoshuǐchóngwēiyīngmíng  shēnliàngxiǎojiàn  ruòwèishēnqīngmiàozhōngyǒujièyīngmíng  ruòwèishēnqīngmiàozhōngyīngwéiyǒudǐngdemíng  dìngshēngshēnyǒushèngliè  yòushēngjìngsuǒyǒushēnfēixiàgēnsuǒnéng  míng  ruòwèisuímíngrán  yǒu  ruòwèijīngshuō寿shòunuǎn  yòushuōmíngshíxiàngèrshùxiāngzhù  yòushuōmíngshíwéiyüán  yòuzhēnǎizhìxíngshíyǒuláiyǒu  yóuyǒuchéng  zhèngchéng  yīngshěn  wèisuǒyǐnjiàoyīnggòngshěnqiějīngyán寿shòunuǎnzhě  wèiyüēqièjiè  wèiyüējièshuō  míngshíxiàngzhùzhě  wèiyüēqièjiè  wèiyüēshuō  suǒshuōmíngshíwéiyüánzhě  wèishuōqièshíjiēwéimíngyüán  wèishuōmíngshēngyüánshí  zhēzhìxíngshíyǒuláizhě  wèizhēsuí  wèizhēqiè  ruòwèijīngyánjiǎnbiéyīnggèngzhìshěn  shuōrán  tàiguòshī  wèiyīngwàinuǎn寿shòu  yòuyīngwàimíngshíshíwéiyüán  yòushuōshíshízhù  jièyīngyǒuduànshí  ruòwèijīngshuōyǒulèitiānchāoduànshí  yòushuōtiānwéishí  guòzhě  jièyīngyǒu  jīngshuōchū  yòujīngyán  jiětuōzuìwéijìng  chāozhū  yòujīngshuō  yǒuqíngqièxiǎngjiēchāoyüè  ruòjièshíyǒuzhě  dìngyīngxiāngzhī  yánchāoxiǎngděng  ruòwèiguānxiàshuō  duànshíyīngrán  yòuzhūjìngchāoxià  yīngshuōchūyán  shìyīngmíngjiè  yòuyīngshuōchūshòuděng  chāoxiàshòuděng  jīngshuō  zhīzhōngbiànchāolèifēichāoshòuděng  yóudìngzhī  jiè  ránjīngzhōngshuōyǒuchūyǒuzhě  yǒunéngchū  fēibiànchū  fēiyǒngchū  yòubáofànjìngzhōngshuōyǒulèinǎizhìshílèi  zhōngshuōyǒushòulèinǎizhìshílèi  shuōyǒu  ruòzhōngshíyǒuzhě  jìngshuōyǒulèiyán  suǒyīnchéngguò  zàiduōjiéxiàngduàn  hòushēngxiàcóngshēng  cóngxīnshēngfēicóng  wèisuǒshúyīnxǖnzàixīngōngnéngjīnshú  shìjīncóngxīnshēng  shēnxīnzhuǎn  shēnzhuǎn  xiàcéngjiàn  jièduànshíshēnzhuǎn  xiàjiànshēnduànshízhuǎn  yòuxiānshuōxīnzhuǎnsuǒ  shìzǒngmíng  kōngbiānděngcóngyüánkōngděngdebiémíng  ěr  yǘn  xiàsānxiūjiāxíngshíbiānkōngbiānshísuǒyǒujiànsānmíng  míngyóuxiǎngmèiliè  wèimíngshèngxiǎngdefēixiǎngmíng  yǒumèilièxiǎngmíngfēifēixiǎng  suījiāxíngshízuòshìniànzhūxiǎngbìngjiànyōng  ruòxiǎngqüán便biàntóngchīàn  wéiyǒufēixiǎngfēifēixiǎngzhōngshàngxiàngwéijìngměimiào  érjiùjiāxíngmíng  ruòjiéyányüánjiāxíngzuòshìniàn  yìngyánchùxiǎngmèiliè  yóumèiliè  shìmíngzhèngyīn  biàn  yǘnděngzhì  sòngyüē

běnděngzhìqiányǒusānwèiwèijìnglòuhòuwèijìngèrzhǒngwèiwèiàixiāngyìngjìngwèishìjiānshànsuǒwèizhùlòuwèichūshì

lùnyüē  shàngsuǒbiànjìng  gēnběnděngzhìzǒngyǒuzhǒng  zhōngqiányǒusān  yǒudǐngděngzhìwéiyǒuèrzhǒng  mèilièlòu  chūwèiděngzhì  wèiàixiāngyìng  àinéngwèizhùmíngwéiwèi  xiāngyìngwèimíng  jìngděngzhìmíngshìshàndìng  tānděngzhūbáijìngxiàngyìng  jìngmíng  wèixiāngyìngsuǒwèizhùjìng  jiànmièwèidìngshēng  yüánguòjìngshēnshēngwèizhù  ěrshísuīmíngchūsuǒwèidìng  néngwèidìngmíngwéi  lòudìngzhě  wèichūshìdìng  àiyüánfēisuǒwèizhù  shìsuǒshuōděngzhìzhōngjìngshèzhī  fēizhū  jìngyǒuzhī  sòngyüē

jìngchūzhīxǘndìngèryǒuzhīnèijìngdìngsānzhīshèniànhuìdìngyǒuzhīshèniànzhōngshòudìng

lùnyüē  wéijìnglòujìngzhōngchūzhī  xǘnèrsānděngchí  zhōngděngchísòngshuōwéidìng  děngchídìngmíngtóng  jīngshuōxīndìngděngdìngmíngzhèngděngchí  míngwéixīnjìngxìng  qiánshì  chuánshuō  wéidìngshìjìngjìngzhī  zhīshìjìngzhīfēijìng  shízhězhījǖn  jìngzhīyìngzhīěr  èrjìngwéiyǒuzhī  nèiděngjìngèrsānděngchí  sānjìngyǒuzhī  xíngshèèrzhèngniànsānzhènghuìshòuděngchí  jìngwéiyǒuzhī  xíngshèqīngjìngèrniànqīngjìngsānfēishòuděngchí  jìngzhīmíngyǒushí  zhōngshíshìzǒngyǒuzhǒng  sòngyüē

shíshìshíchūèrqīngānnèijìngxìngēnshìshòu

lùnyüē  zhīshíshìwéiyǒushí  wèichūzhīshíshì  èrjìngsānzhīqián  zēngnèijìngzhīqiánwéiliù  sānjìngděngchíqián  zēngzhīqiánwéishí  jìngsānzhīqián  zēngfēizhīqiánwéishí  yóushuō  yǒushìchūzhīfēièrzhī  yīngzuò  wèixǘn  èrwèinèijìng  sānwèiděngchí    wèichúqián  zhīxiāngduìyīng  sānshuōzēngshòu  yóuchūèrqīngānshè  wéizhèngzhīshìqīngān  chūèrdìngzhōnggēn  fēichūèrdìngyǒushēnshòu  zhèngzàidìngzhōngshí  xīnshòu  shuōyǒu  shòu  xīnzhōngèrshòuxíng  shòugèngxiànqiánshuōzhīzhī  yǒushuō  yǒuxīnshòugēn  sānjìngzhōngshuōzhīzhě  jiēshìshēnshòusuǒshègēn  ruòěryǒujīngshuōyǘngēnwèishùnchùsuǒyǐnshēngshēnxīnshòu  yǒuzēngxīnyán  zhūjīngzhōngwéishuōshēn  yòusāndìngsuǒzhī  jīngshuōwéishēnsuǒshòu  ruòwèishuōwéishēnshuōshēnmíngwéiyǒu  yòudìngqīngānbèizēngérshuōyǒuzhī  ruòwèiqīngānyàoshùnshòufāngmíngwéi  sānjìngqīngānshùnyīngshìzhī  ruòwèiqīngānwéixíngshèsuǒsǔn  ěr  xíngshèzēngqīngān  yòuqīngānshèngqiánèr  yòujīngshuō  ruòěrshízhūshèngshēngshēnzuòzhèngzhù  ěrshíduànxiūjiēdeyüánmǎn  广guǎngshuōnǎizhì  děngmíngwéisuǒxiū  huānèrsānqīngānsānjīngqīngānbiéshuōchūèrfēiqīngān  ruòyándìngzhōngníngyǒushēnshíyǒushī  zàidìngzhōngyǒuqīngānfēngshèngdìngsuǒshùnshēngshòubiànchùshēn  ruòwèiwàisànyīngshīhuàidìngzhě  shìshī  qīngānfēngcóngshèngdìngshēngyǐnnèishēnháinéngshùnsān  ruòwèishēnshíyīngmíngchūdìngzhě  nánrán  yóuqiányīn  ruòwèizhǐjièshēngēnyīngshēngjièchùshíyüánqīngānshíshēngguò  ruòěrzhèngzàilòudìngzhōngchùshēnshíyīngchénglòu  suǒzhīshǎofēnyǒulòushǎofēnlòuchéngwéishī  wéishī  suǒzhě  shuōshēnqīngānshìjüézhīshè  ruòwèishùnshuōjüézhīlòuyīngshìshuō  ruòwèishuō便biànwéijīng  jīngyán  zhūsuǒyǒuyǎnnǎizhì广guǎngshuō  jīngzhōngshuōshíjièqüánjiēyǒulòu  wéijīngguò  yüēchùshēnshíshuō  lòujìngxiànqián  shǎozhīyǒulòushǎozhīlòu  shíyǒushī  ruòwèiyīngzhīzhī  guò  yüēróngyǒushuōyǒuzhī  yǒuxǘn  ruòwèixǘnwéichéng  fēichéng  xīnzhīxiāngwéiyīng  yòunéngshuōguò  yóushuō  chūzhījiǎnèrsānèrděng  yóuchūshuōzhī  jiànqiánjiànhòu  jiànjiǎnshuōxiǎngděng  huòyīngshuōchūwéizhī  ruòwèichūdìngshèngwéizhī  yīng  niànhuìnéngshèngxǘn  suīyǒulèizuòshìshuō  ránfēizhūguǐfànshīgòngshīshè  yīngshěn  yīngshuōmíngnèiděngjìng  dìngyüǎnxǘndòngxiāngqīngjìngzhuǎnmíngwéinèiděngjìng  ruòyǒuxǘndòngxiāngqīngjìngzhuǎnyǒulàng  ruòěryīngyǒubié  yǒushíshíshì  shìyīngshuō  xìngēn  wèiruòzhèngèrjìngdìngzhōngyǒushēnxìnshēngmíngnèiděngjìng  xìnshìjìngxiāngjìngmíng  wàijǖnliúmíngnèiděng  jìngérnèiděngnèiděngjìngmíng  yǒushīyán  nèiděngjìngděngchíxǘnjiēbié  ruòbiéxīnsuǒyīngchéng  xīnfēnwèishūmíngxīnsuǒ  suīyǒufēisuǒzōng  shàngsuǒyán  shòu  wéizhèngzhījüédìngrán  děngyánfēishòu    rán  yǘnfēishòu  wèibiéyǒushìxīnsuǒ  sāndìngzhōngjiēshìshòu  shòu  fēisāndìngmíngshòu  èrāfēnmíngzhèng  biàndiāndǎojīngzhōngshuō  jiànmièyōuděnggēn  sāndìngzhōngmiè  dìngmiè  yòujīngshuōjìngduànduànxiānyōuméi  sāndìnggēnyóushòushìfēi  shìsuǒshuōzhūjìngzhī  rǎnjìngzhōngwéijiēyǒu  ěr  yǘn  sòngyüē

rǎncóngchūnèijìngzhèngniànhuìshèniànshuōānshè

lùnyüē  shàngsuǒshuōzhūjìngzhī  rǎnjìngzhōngfēijiēyǒu  qiěyǒulèisuíxiāngshuōyán  chūrǎnzhōngshēng  fēifánnǎoérshēng  èrrǎnzhōngnèiděngjìng  wèifánnǎosuǒrǎozhuó  sānrǎnzhōngzhèngniànhuì  wéirǎnsuǒluàn  rǎnzhōngshèniànjìng  wèifánnǎosuǒrǎn  yǒushīshuō  chūèrrǎnzhōngdànqīngān  hòuèrrǎnzhōngdànxíngshè  shànshè  jīngzhōngshuōsāndìngyǒudòngdòng  shuō  sòngyüē

míngdòngzāihuànzhěwèixǘnshòuchū

lùnyüē  xiàsānjìngmíngyǒudòngzhě  yǒuzāihuàn  jìngmíngdòngzhě  zāihuàn  zāihuànyǒu  zhě  xǘnshòuchū  zāihuàndōu  shìzūnshuōwéidòng  ránjīngshuōjìngwèixǘnsuǒdòng  yǒushīshuō  jìngshìdēngzhàoérdòng  dìngjìngsuǒyǒuzhūshòushēngěr  ěr  yǘn  sòngyüē

shēngjìngcóngchūyǒushèshòushèshèwéishèshòu

lùnyüē  shēngjìngzhōngchūyǒusānshòu  shòu  shíxiàngyìngèrshòu  sānshíxiàngyìng  sānshèshòu  shíxiàngyìng  èryǒuèr  wèishè  shíxiàngyìng  yǒushòu  shí  xīnyüè  sānyǒuèr  wèishè  shíxiàngyìng  yǒu  wèiwéishèshòu  shíxiàngyìng  shìwèidìngshēngshòuyǒuchābié  shàngsānjìngsānshíshēnxǘn  shēngnéngjiànwénchùbiǎo  fēishēngyǎnshíděng  dànfēi  suǒzhě  sòngyüē

shēngshàngsānjìngsānshíbiǎoxīnjiēchūjìngshèwéi

lùnyüē  shēngshàngsānsānshíshēnbiǎoxīnjiēchūdìng  shēngshàngxiàhuàxīnnéngjiànwénchùbiǎo  wéishì  xiàrǎnrǎn  xiàshànxiàliè  shìbiéshìjìngshì  jìngděngděngzhìchūdeyǘn  sòngyüē

qüánchéngérjìngyóurǎnshēnglòuyóurǎnrǎnyóushēng退tuì

lùnyüē  běnděngzhìsuísuǒyīngruòqüánchéngérhuòzhě  jìngyóurǎnyóushòushēng  wèizàixiàxiàrǎn  cóngshàngshēngshí  xiàjiērán  yǒudǐngěr  wéiyóurǎnyóushēng  zhēshuōqüánchéngyán  wèizhēchénggèngdeshǎofēn  yóujiāxíngdeshùnjüéfēnděngyóu退tuìdeshùn退tuìfēndìng  zuòshìwènyán  yǒujìngdìngyóurǎn  yóurǎnshè  yóu退tuìyóushēng  wèiwèněr  yüēyǒu  wèishùn退tuìfēn  qiěchūjìngshùn退tuìfēnshè  rǎnshí  rǎnshíshè  退tuìrǎn  退tuìrǎnshè  cóngshàngshēng  cóngshēngxiàshè  suǒshèyīng  lòudànyóurǎn  wèishèngxiàrǎndeshànglòu  dànqüánchéngzhě  ruòxiānchéngshí  wèijìnzhìwèidexüédào  liàngēnshídexüéxüé  jiāxíng退tuìjiēyīng  yóuzhèngxìngshēngmíngchūdelòuděngzhì  fēijüédìng  zhěěrshíwèigēnběndìng  zhōngdànlùnjüédìngdezhěrǎnyóushòushēng退tuì  wèishàngméishēngxiàshídexiàrǎn  rǎn退tuìshíderǎn  děngzhìhòushēngděngzhì  sòngyüē

lòushēngshànshàngxiàzhìsānjìngshēngránjiānshēngrǎnrǎnshēngjìngrǎnbìngxiàjìngjìngshēngqièrǎnshēngxiàrǎn

lùnyüē  lòushēngshàngxiàshàn  shànyánshèjìnglòu  ránshàngxiàzhìsān  yüǎnnéngchāoshēng  lòuděngzhìzhōngcóngchūjìngjiànshēngliù  wèièrsānjìnglòu  suǒyǒuchùjiànshēng  wèixiàliùshàngwéijìng  èrjìngjiànshēng  wèishàngliùbìngxiàèr  shíbiānchùjiànshēngjiǔ  wèixiàliùbìngshàngsān  sānkōngjiànshēngshí  wèishàngxiàbìngèr  lèizhìjiànnéngshēng  zhìrán  yüánxià  cóngjìngděngzhìsuǒshēngrán  érjiānshēngrǎn  yǒudǐngjìngjiànshēngliù  wèijìngrǎnxiàjìnglòu  cóngchūjìngjiànshēng  suǒyǒu  èrdìngjiǔ  shíchùshēngshí  shēngshí  cóngrǎnděngzhìshēngjìngrǎnbìngshēngxiàjìngdìng  wèiwèifánnǎosuǒxiàjìngdìngshēngzūnzhòngyǒucóngrǎnshēngxiàjìng  ruòrǎnjìngnéngzhènglezhīnéngcóngrǎnzhuǎnshēngxiàjìng  fēizhūrǎnnéngzhèngliǎozhī  néngcóngrǎnshēngjìng  xiānyüàn  wèixiānyüànyán  níngdexiàjìngshàngrǎn  xiānyüànshìsuíxiāngzhuǎn  hòucóngrǎnshēngxiàjìngdìng  xiānyüànfāngshuìmiánzhìsuǒshí便biànnéngjüé  lòurǎnxiāngshēng  jìngxiāngshēngsānyǒubié  shìsuǒshuōjìngrǎnshēngrǎndànyüēzàidìngjìngrǎnshuō  ruòshēngjìngrǎnshēngrǎnrán  wèimìngzhōngshícóngshēngdejìngjiànshēngqièrǎn  ruòcóngshēngrǎnjiànnéngshēngqièxiàrǎn  shēngshàngzhěwèixià  suǒyáncóngjìngshēnglòuzhě  wèiqièzhǒngjiēnéngshēng  ěr  yǘn  sòngyüē

jìngdìngyǒuzhǒngwèishùn退tuìfēnshùnzhùshùnshèngjìnshùnjüéfēnshèshùnfánnǎoshànglòuxiāngwàngshēngèrsānsān

lùnyüē  zhūjìngděngzhìzǒngyǒuzhǒng  shùn退tuìfēnshè  èrshùnzhùfēnshè  sānshùnshèngjìnfēnshè  shùnjüéfēnshè  yǒu  yǒudǐngwéisān  yóugèngshàng  yǒushùnshèngjìnfēnshè  zhōngwéifēnnéngshēnglòu  suǒzhě  yóuzhǒngyǒushìxiàng  shùn退tuìfēnnéngshùnfánnǎo  shùnzhùfēnnéngshùnshùnshèngjìnfēnnéngshùnshàng  shùnjüéfēnnéngshùnlòu  zhūlòuwéicóngshēng  xiāngwàngxiāngshēngzhě  chūnéngshēngèr  wèishùn退tuìzhù  èrshēngsān  chúshùnjüé  sānshēngsān  chúshùn退tuìfēn  shēng  wèifēi  shàngsuǒyánjìnglòujiēnéngshàngxiàchāozhìsān  xíngzhěxiūchāoděngzhì  sòngyüē

èrlèidìngshùnjǖnjiānchāozhìjiānchāowéichéngsānzhōuxüé

lùnyüē  běnshànděngzhìfēnwéièrlèi  zhěyǒulòu  èrzhělòu  wǎngshàngmíngshùn  háixiàmíng  tónglèimíngjǖnlèimíngjiān  xiānglínmíng  yüèmíngchāo  wèiguānxíngzhěxiūchāodìngshí  xiānyǒulòuděngzhìshùnjǖnxiànqiánshù  lòuděngzhìshùnjǖnxiànqiánshù  yǒulòulòuděngzhìshùnjiānxiànqiánshù  yǒulòushùnjǖnchāoxiànqiánshù  lòushùnjǖnchāoxiànqiánshù  shìmíngxiūchāojiāxíngmǎn  hòuyǒulòulòuděngzhìshùnjiānchāomíngchāodìngchéng  zhōngchāozhěwéinéngchāo  yüǎnnéngchāo  xiūchāoděngzhìwéirénsānzhōu  shíjiětuōzhūāluóhàn  dìngzài  fánnǎo  shíjiětuōzhěsuīfánnǎodìngzài  zhūjiànzhìzhěsuīdìngzàiyǒufánnǎo  jiēnéngxiūchāoděngzhì  zhūděngzhìshēn  sòngyüē

zhūdìngxiàfēishàngyòngwéishēngyǒudǐngshèngxiàjìnhuò

lùnyüē  zhūděngzhìxiàshēn  shàngshēnróngxià  shàngxiàsuǒyòng  yǒushèngdìng  xiàshìliè  shè  yànhuǐ  zǒngxiāngsuīránruòwěishuō  shèngshēngyǒudǐnglòusuǒyǒuchù  wèijǐnsuǒfánnǎo  shèngdàoxīn  wéisuǒyǒuzuìlínjìn  xiànqiánjìnfánnǎo  zhūděngzhìyüánjìngshēng  sòngyüē

wèidìngyüánjìnglòubiànyüángēnběnshànyüánxiàyǒulòu

lùnyüē  wèidìngdànyüányǒulòu  yüánxià  rǎn  yüánshàng  àibié  yüánlòu  yīngchéngshàn  jìnglòunéngbiànyüánshàngxiàyǒuwéiwéi  jiēwéijìng  yǒuchābiézhě  wéifēilòujìng  gēnběnshèshàndìngyüánxiàzhūyǒulòu  shàngnéngyüán  suīnéngyüánxiàlòuyüánlèizhìpǐndàoyüánzhìpǐn  néngyüánxiàmiè  jìnfēnyüánxià  jiàndàoyüánxià  wèijìnglòusānděngzhìzhōng  děngnéngduànzhūfánnǎo  sòngyüē

lòunéngduànhuòzhūjìngjìnfēn

lùnyüē  zhūlòudìngjiēnéngduànhuò  běnjìngshàngnéng  kuàngzhūrǎnnéngduàn  néngduànxià  rǎn  néngduànsuǒ  néngduànshàng  shèng  ruòjìngjìnfēnnéngduànhuò  jiēnéngduànxià  zhōngjiānshèjìngnéngduàn  jìnfēnyǒu  shòuxiāngyìng  wèiděngsānwéijiē  sòngyüē

jìnfēnshèjìngchūshènghuòsān

lùnyüē  zhūjìnfēndìngyǒuzhǒng  gēnběnwéimén  qièwéishèshòuxiāngyìng  zuògōngyòngzhuǎn  wèixià  jìnfēnjiējìngdìngshè  wéichūjìnfēntōnglòu  jiēyǒuwèi  rǎndào  suījìnfēnxīnyǒujiéshēngrǎnérzhēdìngrǎnzuòshìshuō  yǒushuō  wèizhìdìngyǒuwèixiāngyìng  wèigēnběn  tān  yóuwèizhìyǒusānzhǒng  zhōngjiānjìngzhūjìnfēn  wèibiéwéiyǒushū  yǒushū  wèizhūjìnfēnwéixiàrǎnshìchūyīn  zhōngdìngrán  yǒubiésòngyüē

zhōngjìngxǘnsānwéishèshòu

lùnyüē  chūběnjìnfēnxǘnxiāngyìng  shàngdìngzhōngjiēxǘn  wéizhōngjìngyǒuxǘn  shèngchūwèièr  zhōngjiānmíng  yóushàngzhōngjiānjìng  shēngjiàng  dìngyǒuwèiděngsānzhǒng  yǒushèngàiwèi  tóngzhūjìnfēnwéishèxiāngyìng  fēixiāngyìnggōngyòngzhuǎn  yóushuōshìtōngxíngshè  dìngnéngzhāofànchùguǒ  duōxiūzhěwéifàn  shuōděngzhì  yǘnděngchí  jīngshuōděngchízǒngyǒusānzhǒng  yǒuxǘnyǒu  èrxǘnwéi  sānxǘn  xiāngyǘn  sòngyüē

chūxiàyǒuxǘnzhōngwéishàng

lùnyüē  yǒuxǘnyǒusānzhě  wèixǘnxiāngyìngděngchí  chūjìngwèizhìshè  xǘnwéisānzhě  wèiwéixiāngyìngděngchí  jìngzhōngjiānshè  xǘnsānzhě  wèifēixǘnxiāngyìngděngchí  cóngèrjìngjìnfēnnǎizhìfēixiǎngfēifēixiǎngshè  jīngshuōsānzhǒngděngchí  kōngèryüànsānxiàng  xiāngyǘn  sòngyüē

kōngwèikōngfēixiāngwèimièyüànwèishíxíngxiàngxiāngyìngtōngjìnglòulòusāntuōmén

lùnyüē  kōngsān  wèikōngfēièrzhǒngxíngxiàngxiāngyìngděngchí  xiāngsān  wèiyüánmièzhǒngxíngxiàngxiāngyìngděngchí  nièpánshíxiàng  míngxiàng  yüánsāndexiāngmíng  shíxiāngzhě  wèiděngnánèrzhǒngsānyǒuwéixiàng  yüànsān  wèiyüánshízhǒngxíngxiàngxiāngyìngděngchí  fēichángyīnyànhuàndàochuán  yìngshè  néngyüándìngdeyüànmíng  jiēwéichāoguòxiànsuǒduì  kōngfēixiāngfēisuǒyànshè  nièpánxiàngxiāng  sānèrzhǒng  wèijìnglòu  shìchūshìjiānděngchíbié  shìjiānshèzhětōngshí  chūshìshèzhěwéitōngjiǔ  zhōnglòuzhěmíngsānjiětuōmén  néngnièpánwéimén  jīngshuōsānchóngděngchí  kōngkōng  èryüànyüàn  sānxiāngxiàng  xiāngyǘn  sòngyüē

zhòngèryüánxüékōngfēichángxiānghòuyüánxiāngdìngfēimièwéijìngyǒulòurénshíshàngjìnfēn

lùnyüē  sānděngchíyüánqiánkōngděngkōngděngxiāngkōngkōngděngmíng  kōngkōngděngchíyüánqiánxüékōngsānkōngxiàng  kōngxiāngshùnyànshèngfēi  yüànyüànyüánqiánxüéyüànděngchífēichángxiàng  yīnděngfēilòuxiāngdàoděngwéiyànshè  xiāngxiāngyüánxüéxiāngsānfēimièwéijìng  lòumiè  dànjìngxiāngfēimièmiào  lànfēichángmiè  shìxìng  fēiguǒ  sānděngchíwéishìyǒulòu  yànshèngdào  lòurán  wéisānzhōurénshíjiětuōnéngshìzhòngsān  shí  chújìnfēn  wèiwèizhìběnzhōngjiān  jīngshuōxiūděngchí  wéizhùxiàn  èrwéishèngzhījiàn  sānwéifēnbiéhuì  wéizhūlòuyǒngjìnxiūsān  xiāngyǘn  sòngyüē

wèidexiànxiūzhūshànjìngwéishèngzhījiànxiūjìngtiānyǎntōngwéifēnbiéhuìxiūzhūjiāxíngshànwéidezhūlòujìnxiūjīngāngdìng

lùnyüē  jīngshuō  yǒuxiūděngchíruòruòxiūruòduōsuǒzuòdexiànzhù  nǎizhì广guǎngshuō  shànyántōngshèjìnglòu  xiūzhūshànjìngdezhùxiàn  érjīngdànshuōchūjìngzhě  chūxiǎnhòu  shítōng  yánwéizhùhòuzhě  hòufēidìngzhù  wèihuò退tuìduòhuòshàngshòushēnghuòbānnièpán便biànzhù  ruòzhūdìngxiūtiānyǎntōng  便biànnénghuòshūshèngzhījiàn  ruòxiūsānjièzhūjiāxíngshànlòushànfēnbiéhuì  ruòxiūjīngāngdìng便biàndezhūlòuyǒngjìn  shíxiūtōngzhūérjīngdànshuōjìngzhě  chuánshuō  shìzūnshuō