大众学佛网
大众学佛网
俱舍论原文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第二十七卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第二十七卷分别智品第七之二论曰。言无诤者。谓阿罗汉观有情苦由烦恼生。自知己身福田中胜。恐他烦恼复缘己生。故思引发如是相智。...

阿毗达磨俱舍论 第二十七卷注音

阿毗达磨俱舍论 第二十七卷

āshèlùn èrshíjüàn

fēnbiézhìpǐnzhīèr

shìbiànzhūzhìchābié  zhìsuǒchéngjīndāngxiǎnshì  zhōngxiānbiàngòng  qiěchūchéngjìnzhìwèixiūgòngyǒushízhǒng  wèishí  sòngyüē

shígòngwèishíděng

lùnyüē  shíwèisānniànzhùbēi  shìmíngwéishígòng  wéizhūjìnzhìshíxiū  shèngsuǒmínggòng  qiěshíxiāngbiéyǘn  sòngyüē

chùfēichùshíchúmièdàodìnggēnjiějièjiǔbiànjiǔhuòshí宿zhùshēngjìnliùhuòshízhì宿zhùshēngzhìjìngtōngshànnánshēnjìngài

lùnyüē  shízhě  chùfēichùzhì  láishízhìwéixìng  èrshúzhì  zhìwéixìng  wèichúmièdào  sānjìngjiětuōděngchíděngzhìzhì  gēnshàngxiàzhì  zhǒngzhǒngshèngjiězhì  liùzhǒngzhǒngjièzhì  shìjiējiǔzhìxìng  wèichúmièzhì  biànxíngzhì  huòshēngxiǎnyǒuèr  ruòwèidànyüánnéngwéijìngjiǔzhìchúmiè  ruòwèiyüánsuǒwéijìngshízhìwéixìng  宿zhùsuíniànzhì  jiǔshēngzhì  shìèrjiēzhìxìng  shílòujìnzhì  huòshēngxiǎnyǒuèr  ruòwèidànyüánlòujìnwéijìngliùzhì  chúdàoxīn  ruòwèilòujìnshēnzhōngsuǒshízhìwéixìng  biànxìng  biézhě  jiǔjìng  tōngshí  jìngwèizhìzhōngjiān  bìngmíngshí  biàn  shēnbiézhě  jiēshànnánshēn  biànshēn  míng  qièsuǒzhījìngzhōngzhìàizhuǎnmíngwéi  yóushíwéishēn  wéichúzhūhuòqièjìngsuínéngzhī  xiāngwéimíng  shèshèqiúrénnéngguānzhīyīngsuǒzhúqiánhòuèrshēngduōshǎoděng  shìzhūbiànsuǒzhīxīnbiān  yǘnshēn  sòngyüē

shēnluóyánhuòjiéjiéjiēránxiàngděngshízēngchùchùwéixìng

lùnyüē  shēngshēnděngluóyán  yǒushīyán  shēnzhījiéjiēluóyán  jiùshuō  zhūláishēnbiān  yóuxīn  ruòzhězhūshēnyīngnéngchíbiānxīn  jüéjüézhuànlúnwángzhījiéxiāngliánlóngpánjiéliánsuǒxiānggōu  sānxiàngwàngyǒushèngliè  luóyánliàngyǘn  shíshíbèizēngxiàngděng  wèifánxiàng  xiāngxiàng  nuòjiàn  luósāijiàn  làng  zhēluó  luóyán  hòuhòuzēngqiánqiánshíbèi  yǒushuō  qiánliùshíshíbèizēngluóyánbànshēnzhī  bèichéngluóyán  suǒshuōzhōngwéiduōyīng  shìshēnchùchùwéixìng  wèisuǒchùzhōngzhǒngchābié  yǒushuō  shìzàochùwàibiéyǒuwèixiāngbiéyǘn  sòngyüē

wèichūshíèr

lùnyüē  wèijīng广guǎngshuō  zhèngděngjüéwèi  shízhìwéixìng  yóuchū  èrlòuyǒngjìnwèi  liùshízhìxìng  shí  sānshuōzhàngwèi  zhìwéixìng  èr  shuōchūdàowèi  jiǔshízhìxìng    zhìwèimíng  wèimíngqiè  yóuyǒuzhìqiè  wèimíngzhūzhì  shíwèishìzhìsuǒchéng  yīngshuōyánshìzhì  sānniànzhùxiàngbiéyǘn  sòngyüē

sānniànzhùniànhuìyüánshùnwéijìng

lùnyüē  sānniànzhùjīng广guǎngshuō  zhūzhòngxiànggōngjìngnéngzhèngshòuxíng  láiyüánzhīshēnghuān  shèérānzhùzhèngniànzhèngzhī  shìwèiláiniànzhù  zhūzhòngwéigōngjìngzhèngshòuxíng  láiyüánzhīshēngyōu  shèérānzhùzhèngniànzhèngzhī  shìwèiláièrniànzhù  zhūzhònglèigōngjìngnéngzhèngshòuxíng  lèijìngzhèngshòuxíng  láiyüánzhīshēnghuān  shèérānzhùzhèngniànzhèngzhī  shìwèiláisānniànzhù  sānjiēyòngniànhuìwéi  zhūshēngwénshùnwéijìnghuān  míngwéigòng  wéibìngduàn  huòzhūsuíshǔláiyǒushùnwéi  yīngshènhuān  néngwèi  fēishǔzhūshēngwénfēi  wéizàidegòngmíng  zhūbēiyǘnxiāngbié  sòngyüē

bēiwéizhìliánghángxiāngjìngpíngděngshàngpǐnbēiyóuyīn

lùnyüē  láibēizhìwéixìng  ruòzhěnéngyüánqièyǒuqíng  néngzuòsānxíngxiàng  gòngyǒubēi  bēimíng  míng  yóuliáng  wèizhìhuìliángsuǒchéngbàn  èryóuxíngxiāng  wèinéngsānjìngzuòxíngxiāng  sānyóusuǒyüán  wèizǒngsānjièyǒuqíngwéisuǒyüán  yóupíngděng  wèiděngqièyǒuqíngzuò  yóushàngpǐn  wèizuìshàngpǐngèngbēinéng  bēiyóuzhǒngyīn  yóuxìng  chīchēnxìng  èryóuxíngxiàng  sānxíngxiāng  sānyóusuǒyüán  sānjièjièsuǒyüán  yóu  jìngtōng  yóushēn  wéitōngshēnyǒu  liùyóuzhèng  yǒudǐngzhèngde  yóujiù  shìchéngwàngjiù  yóuāimǐn  píngděngděngāimǐn  biànyǒuqíng  zhūxiāngwàngjiēděng  sòngyüē

yóuliángshēnxiāng寿shòuchóngxìngliàngděngzhūyǒuchābié

lùnyüē  yóusānshìzhūjiēděng  yóuliángděngyüánmǎn  èryóushēnděngchéngbàn  sānyóuděngjiūjìng  yóu寿shòuchóngxìngshēnliàngděngshū  zhūxiāngwàngróngyǒuchābié  寿shòuwèi寿shòuyǒuduǎncháng  zhǒngwèishēngchàluóménzhǒng  xìngwèixìngqiáojiāděng  liàngwèishēnyǒuxiǎo  děngyánxiǎnzhūzhùjiǔjìnděng  shìyǒuyóuchūshìshísuǒhuàyǒuqíngbié  zhūyǒuzhìzhěwéiláisānzhǒngyüánshēnshēngàijìng  sānzhě  yīnyüán  èrguǒyüán  sānēnyüán  chūyīnyüányǒuzhǒng  xiū  zhìhuìèrzhǒngliángxiū  èrchángshíxiū  jīngsānjiéāsēngxiūjüàn  sānjiànxiū  jīngqínyǒngměngchàchàxiūfèi  zūnchóngxiū  gōngjìngsuǒxüésuǒxiūmàn  guǒyüányǒuzhǒng  zhìyüán  èrduànyüán  sānwēishìyüán  shēnyüán  zhìyüányǒuzhǒng  shīzhì  èrqièzhì  sānqièzhǒngzhì  gōngyòngzhìduànyüányǒuzhǒng  qièfánnǎoduàn  èrqièdìngzhàngduàn  sānjìngduàn  bìngduàn  wēishìyüányǒuzhǒng  wàijìnghuàbiànzhùchízàiwēishì  èr寿shòuliàngruòruòyánzàiwēishì  sānkōngzhàngyüǎnxíngxiǎoxiāngzàiwēishì  lìngshìjiānzhǒngzhǒngběnxìngěrzhuǎnshèngwēishì  wēishìyüányǒuzhǒng  nánhuànénghuà  èrnánjüé  sānjiàochū  èdǎngnéng  shēnyüányǒuzhǒng  zhòngxiàng  èrsuíhǎo  sān  nèishēnjiānyüèjīngāng  wàishénguāngbǎiqiān  hòuēnyüányǒuzhǒng  wèilìngyǒngjiětuōsānèshēng  huònéngānzhìshànsānchéng  zǒngshuōláiyüánshì  ruòbiéfēnyǒubiān  wéishìzūnnéngzhīnéngshuō  yàoliúmìngxíngjīngduōjiéāsēngshuōnǎijìn  shìxiǎnshìzūnshēnyǒubiānshūshèngyīnguǒēnbǎoshān  yǒuzhūzhòng  suīwénshìgōngshānsuǒshuōnéngxìnzhòng  zhūyǒuzhìzhěwénshuōshēngxìnzhòngxīnchèsuǐ  yóuniànxìnzhòngxīnzhuǎnmièbiāndìngè  shèshòushūshèngréntiānnièpán  shuōláichūxiànshìwéizhūzhìzhěshàngtián  zhīyǐnshēngkōngàishūshèngjiūjìngguǒ  báofànshuōsòngyán

ruòtiánnéngzhíshǎofēnshànchūhuòshèngshànhòunièpán

shuōláigònggōng  gònggōngjīndāngbiàn  sòngyüē

yǒugòngshèngshēngwèizhèngyüànzhìàijiěděng

lùnyüē  shìzūnyǒuliànggōng  shèngzhěshēnggòng  wèizhèngyüànzhìàijiětōngjìngděngzhìděngchíliàngjiětuōshèngchùbiànchùděng  suísuǒyīng  wèiqiánsānménwéigòngshèng  tōngjìngděnggòngshēng  qiánsānménzhōngqiěbiànzhèng  sòngyüē

zhèngshìzhìhòujìngdòngsānzhōuyüánwèishēngjièyǒushìhuò

lùnyüē  yánzhèngzhě  wèiāluóhànguānyǒuqíngyóufánnǎoshēng  zhīshēntiánzhōngshèng  kǒngfánnǎoyüánshēng  yǐnshìxiāngzhì  yóufāng便biànlìngyǒuqíngyüánshēnshēngtānchēnděng  xíngnéngzhūyǒuqínglèifánnǎozhèngdezhèngmíng  xíngdànzhìwéixìng  jìngwéisuǒ  tōngxíngzhōngzuìwéishèng  dòngyīngguǒnéngfēi  shàngnéngfánghuò  kuàngnéngzhǐshēnfánnǎo  wéizhǐsānzhōurénshēn  yüánwèiláiyǒushìfánnǎo  fánnǎoyüánshēng  zhūshìhuòzhēfáng  nèisuíyīngzǒngyüánjìng  biànzhèng  biànyüànzhì  sòngyüē

yüànzhìnéngbiànyüánzhèngshuō

lùnyüē  yüànwèixiānyǐnmiàozhìyüànérlemíngyüànzhì  zhìxìngzhǒngxìngshēnzhèngtóng  dànsuǒyüánbié  qièwéisuǒyüán  shāzhězuòshìyán  yüànzhìnéngzhèngzhī  guānyīnxíngděngliúchābié  zhītiánlèi  zhūyǒuyüànzhìshí  xiānchéngyüànqiúzhījìng  便biànbiānjìngwéijiāxíng  cóngjiànsuísuǒdìngshìshèngliè  xiānyüànyǐnzhèngzhì  suǒqiújìngjiēshízhī  biànyüànzhì  àijiězhě  sòngyüē

àijiěyǒuwèibiànmíngyánshuōdào退tuìzhìwéixìngwéizhìèrwéishíliùbiànjiǔjiēqièdàndezhèngshuō

lùnyüē  zhūàijiězǒngshuōyǒu  àijiě  èràijiě  sānàijiě  biànàijiě  zǒngshuōyüánmíngyánshuōdào退tuìzhuǎnzhìwéixìng  wèi退tuìzhìyüánnéngqüánmíngwénshēnwéi  yüánsuǒqüánwéièr  yüánfāngyánwéisān  yüányīngzhèngzhìàishuōyüánzàidìnghuìèrdàowéi  zǒngshuōàijiějiānxiǎnsuǒyüán  zhōngèràijiěwéizhìshè  yüánmíngshēnděngshìyánshìjìngjiè  àijiětōng  wèijièjìng  shàngmíngděng  àijiěwéièr  wèijièchūjìng  shàngxǘn  àijiěshíliùzhìshè  wèiruòzhūjiēmíngwéi  àijiěshízhìshè  ruòwéinièpánmíngwéizhě  àijiěliùzhìshè  wèilèimièjìnshēng  biànàijiějiǔzhìsuǒshè  wèiwéichúmiè  yüánshuōdàoèrtōngqiè  wèijiènǎizhìyǒudǐng  biànàijiěshuōdàozhōngsuíyüánjiēde  shīshèlùnshìyán  yüánmíngwénsuǒqüánèrduōnánděngyánbiézhìshuōsuǒdào退tuìzhuǎnzhì  jiànbiànàijiěmíng  yóuxiǎnchéngzhǒng  yǒushīshuō  wèiqièxǜnshìyán  yǒushuōyányǒubiànàimíngwéiděng  biànwèizhǎnzhuǎnyánzhìài  chuánshuō  àijiěshēngchuànsuànshēngmíngyīnmíngwéiqiánjiāxíng  ruòchùwèishànqiǎonéngshēngàijiě  shíqièàijiěshēngwéixüénéngwéijiāxíng  shìzhǒngàijiězhōng  suíshí  fēimíngwéi  suǒyüánxìngqiánzhèngchābiéshì  zhǒngxìngshēnzhèngshuō  shìsuǒshuōzhèngxíngděng  sòngyüē

liùbiāndebiānliùhòudìngbiànshùnzhìjiūjìngjiāxíng

lùnyüē  zhèngyüànzhìàijiěliùzhǒngjiēbiāndìng  biānjìngyǒuliùzhǒng  qiánliùchújiābiān  àijiěsuīérfēijìngsuǒshōu  biānmíngdànjìng  qièbiànsuǒsuíshùnzēngzhìjiūjìng  biānmíng  yǘnmíngbiànsuǒsuíshùn  wèizhèngxiūxüéjìngshí  cóngjièxīnchūjìng  shùnnǎizhìyǒudǐng  cóngyǒudǐngsuǒyǒu  nǎizhìjiè  cóngjièshùn  zhǎnzhuǎnnǎizhìjìng  míngqièbiànsuǒsuíshùn  yǘnmíngzēngzhìjiūjìng  wèizhuānxiūjìng  cóngxiàzhìzhōngcóngzhōngzhìshàng  shìsānpǐnfēnsān  shàngshàngpǐnshēngmíngzhìjiūjìng  shìjìngdebiānmíng  zhōngbiānmíngxiǎnyüè  shèngyüèmíngwéibiān  yánwéixiǎnlèi  shuōshíyán  chúsuǒqièshèngzhě  suǒshuōliùzhǒngwéijiāxíng  fēirǎn  fēijiēde  wéirǎn  zhūgōngchūjìnzhìshíyóurǎnqièdùn  hòushísuínéngyǐnxiànqián  yóujiāxíng  shìzūnqièzàizhuǎn  biànqiánsānwéigòngshèng  gòngfán  qiěyīngbiàntōng  sòngyüē

tōngliùwèishénjìngtiānyǎněrxīn宿zhùlòujìntōngjiětuōdàohuìshèxīnlòujìntōngjìngxiàwéijìngshēngwénlínèrsānqiānshùwèicéngyóujiāxíngcéngxiūrǎndeniànzhùchūsānshēnxīnsāntiānyǎněrtōngwéishàn

lùnyüē  tōngyǒuliùzhǒng  shénjìngzhìzhèngtōng  èrtiānyǎnzhìzhèngtōng  sāntiāněrzhìzhèngtōng  xīnzhìzhèngtōng  宿zhùsuíniànzhìzhèngtōng  liùlòujìnzhìzhèngtōng  suīliùtōngzhōngliùwéishèngránqiánshēng  zǒngxiāngshuōgòngshēng  shìliùtōngjiětuōdàoshè  huìwéixìng  shāménguǒ  jiětuōdàoyánxiǎnchūzhàng  shénjìngděngwéizhìshè  xīntōngzhìshè  wèilèidàoshìxīn  lòujìntōngshuō  wèihuòliùhuòshízhì  yóuxiǎnlòujìnzhìtōngqièyüánqièjìng  qiánzhītōngjìng  yüán  chūsānbiéyüánwéijìng  xiūxīntōngwéimén  xiū宿zhùtōngjiànniànfēnwèichābiéfāngdechéng  chéngshínéngyüánchùxìngděng  shìnéng  zhūyǒuxiūxīntōngzhě  xiānshěnguānshēnxīnèrxiāngqiánhòubiànzhǎnzhuǎnxiāngsuí  hòushěnguānshēnxīnxiàng  yóujiāxíngjiàndechéng  chéngguānxīnzhū  xīnděngnéngshízhī  zhūyǒuxiū宿zhùtōngzhě  xiānshěncháqiánmièxīn  jiànguānshēngfènwèiqiánqiánchābiézhìjiéshēngxīn  nǎizhìnéngzhīzhōngyǒuqiánniànmíng宿zhùjiāxíngchéng  wèiniànjiāxíngěr  tōngchūwéizhī  chuànchéngshínéngchāo  zhūsuǒshìyàocénglǐngshòu  jìngzhěcéngwén  cóngláishēngzhě  xiāngchūtōng  suǒxiāng  xiūshénjìngděngqiánsāntōngshí  qīngguāngshēngwéijiāxíng  chéngzàisuísuǒyīngwéi  tōng  yòuzhūguānjiǎnzhǐzēng  tōngzhǐguānjǖn  wèizhìděngyóuzhē  shìtōngjìngwéixià  qiěshénjìngsuí  xiàxínghuàzài  shàngrán  shìliè  ěr  suísuǒyīng  shìnéngjièxīn宿zhùwéièrtōngjìng  tōngshìjièjìngzuòyòng广guǎngshǎnzhūshèngtóng  wèishēngwénlínjüézuònéngèrsānqiānzhūshìjièjìng  xínghuàděngzàizuòyòng  ruòzuònéngèrqiānsānqiānshùshìjiè  shìtōngruòyǒushūshèngshìyòngměngcóngshǐláicéngwèizhěyóujiāxíng  ruòcéngchuànshèngshìyòngzhǒnglèiyóurǎn  ruòxiànqiánjiēyóujiāxíng  qièjiērǎn  suíxiànqiányóujiāxíng  liùzhōngqiánsānwéishēnniànzhù  dànyüán  wèishénjìngtōngyüánwàichùxiāngwèichù  tiānyǎnyüán  tiāněryüánshēng  ruòěryüánshuōshēngzhìzhīyǒuqínglèiyóuxiànshēnzhōngchéngshēnzhūèxíngděng  fēitiānyǎntōngnéngzhīshì  yǒubiéshèngzhìshìtōngjüànshǔ  shèngshēnnéngshìzhī  shìtiānyǎntōngsuǒyǐn  tōngshēngzhìmíng  xīnzhìtōngsānniànzhùshè  wèishòuxīn  yüánxīnděng  宿zhùlòujìnniànzhùshè  tōngyüányǜnqièjìng  liùtōngzhōngtiānyǎntiāněrxìngshè  èrshìyǎněrshíxiàngyìnghuì  ruòěrníngshuōjìng  suígēnshuōyǒushī  wèisuǒzhǐyǎněrèrgēnyóujìngsuǒyǐnshè  tōnggēnshuōyán  huòtōngjiàndàoshuō  tōngjiàndào  zhītōngxìngjiēshìshàn  ruòěrpǐnlèiyántōngyǘnwèishànhuì  duōfēn  huòjiùshèngshuō  jīngshuō  xüésānmíng  liùtōngwéixìng  sòngyüē

èrliùmíngzhìsānhòuzhēnèrjiǎshuōxüéyǒuànfēimíng

lùnyüē  yánsānmíngzhě  宿xiǔzhùzhìzhèngmíng  èrshēngzhìzhèngmíng  sānlòujìnzhìzhèngmíng  xüéwèishèèrliùtōngwéixìng  liùzhōngsānzhǒngmíngmíngzhě  duìzhìsān  wèi宿zhùzhìtōngzhìqián  shēngzhìtōngzhìhòu  lòujìnzhìtōngzhìzhōng  sānjiēmíngxüémíngzhě  zàixüéshēnzhōng  zhōngzuìhòuróngyǒushìzhēn  tōnglòu  èrjiǎshuō  wéifēixüéfēixüé  yǒuxüéshēnzhōngyǒuàn  suīyǒuqiánèrwéimíng  suīyǒuzànshímièàn  hòuháibèimíngmíng  jīngshuōyǒusānzhǒngshìdǎo  liùtōngwéi  sòngyüē

liùdǎojiàojièdǎowéizūndìngyóutōngsuǒchéngyǐnguǒ

lùnyüē  sānshìdǎozhě  shénbiànshìdǎo  èrxīnshìdǎo  sānjiàojièshìdǎo  liùtōngzhōngliùwéixìng  wéisānzhǒngyǐnsuǒhuàshēnglìngchūxīnzuìwéishèng  huònéngyǐnzēngbèizhèngchùzhōngzhělìngxīn  néngshìnéngdǎodeshìdǎomíng  yòuwéisānlìngguīxìnshòuxiūxíngdeshìdǎomíng  sāněr  èrshìdǎojiàojièzuìzūn  wéidìngyóutōngsuǒchéng  dìngnéngyǐnguǒ  wèiqiánèrdǎozhòushùnéng  dànyóutōngfēijüédìng  yǒuzhòushùmíngjiàntuóchí便biànnéngténgkōngzài  yǒuzhòushùmíngchà  chí便biànnéngzhīxīnniàn  jiàojièshìdǎochúlòujìntōngnéngwéi  shìjüédìng  yòuqiánèrdǎoyǒudànlìngzànshíhuíxīn  fēiyǐnshèngguǒ  jiàojièshìdǎodìnglìngyǐndāngānguǒ  néngshífāng便biànshuō  yóushìjiàojièzuìshèngfēi  shénjìngèryánwéi  sòngyüē

shénwèiděngchíjìngèrwèixínghuàxíngsānshìyǜnshēnshèngjiětōnghuàèrwèièrwàichùxìngyǒuèrzhǒngwèishēn

lùnyüē  shāsuǒshuō  shénmíngsuǒwéishèngděngchí  yóunéngwéishénbiànshì  zhūshénbiànshìshuōmíngwéijìng  yǒuèrzhǒng  wèixínghuà  xíngsānzhǒng  zhěyǜnshēn  wèichéngkōngxíngyóufēiniǎo  èrzhěshèngjiě  wèiyüǎnfāngzuòjìnwéi便biànnéngzhì  sānzhěshì  wèiyüǎnfāngxīnyüánshíshēnnéngzhì  shìshìmíng  sānzhòngshìwéi  yǜnshēnshèngjiětōngchéng  wèishìzūnshéntōngxǜnsuífāngyüǎnjìnxīnzhì  yóushìzūnzuòshìshuō  zhūjìngjiè  shìxíngwéishìzūnyǒu  shèngjiějiānshèng  yǜnshēnbìngshēng  huàèrzhǒng  wèijiè  ruòjièhuàwàichù  chúshēng  ruòjièhuàwéièr  wèichù  jièzhōngxiāngwèi  èrjièhuàyǒuèrzhǒng  wèishǔshēnshēnbié  shēnzàijièhuàyǒuzhǒng  zàirán  zǒngchéng  ruòshēngzàizuòjièhuà  yǒuchéngxiāngwèishī  yánzuòérchéng  yǒushuō  zàiwéihuàèrchù  huàzuòhuàshìwéishìtōng  ěr  yǘn  shìtōngzhīguǒ  yǒuzhǒng  chābiéyǘn  sòngyüē

nénghuàxīnshídìngguǒèrzhìsuǒdìngdecóngjìngshēngèrhuàshìyóutōngyóuxiàhuàshēnhuàzhǔfēixiānyüànliúshēnhòuxīnyǒuliújiānshuōliúchūduōxīnhuàchéngmǎnxiāngwéixiūdeshèdetōngsānxìng

lùnyüē  shénjìngtōngguǒnéngbiànhuàxīnnénghuàshēngqièhuàshì  yǒushí  wèigēnběnjìngshēngyǒuchābié  chūjìngyǒuèrhuàxīn  jièshè  èrchūjìng  èrjìngyǒusānhuàxīn  èrzhǒngqián  jiāèrjìng  sānyǒu  yǒu  wèixià  yīngzhūguǒhuàxīnshàngxià  xiàdìngxīnshēngshàngguǒ  shìliè  èrdìngděngguǒxiàhuàxīnduìchūdìngděngguǒshànghuàxīnyóuxíngmíngshèng  dejìnghuàxīnrán  guǒsuǒshíde  zhūcóngjìngguǒhuàxīn  xīnzhíchūguān  wèicóngjìngdìngchūhuàxīn  hòuhòuxīncónglèi  qiánqiánniànshēnglèixīn  zuìhòuhuàxīnháishēngjìngdìng  cóngèrnéngshēngèrxīn  fēidìngguǒxīnxìngshè  háidìngyǒuzhíchū  cóngménháicóngménchū  zhūsuǒhuàshìyóuxīn  huàxīnhuà  huàsuǒyántōngyóuxià  wèichūdìnghuàsuǒyán  yányóuxīn  shànghuàyóuchūdìngxīn  shàngbiǎoxīn  ruòhuàzhǔduōhuàshēn  yàohuàzhǔshízhūhuàshēnfāng  yányīnqüánbiǎoqièjiētóng  yǒuzuòshìshuō

huàzhǔshízhūsuǒhuàjiēhuàzhǔruòzhūsuǒhuàrán

dànshuōěr  zhūdìngzuìzài  suǒhuàróngshí  yányīnsuǒqüánróngyǒubié  xīnhuàxīn  yīnghuàshēn  huà  yóuxiānyüànliúsuǒhuàshēnhòuxīnbiǎo  suīhuàèrxīn  érhuàshēnde  fēiwéihuàzhǔmìngxiànzàishínéngliúhuàshēnlìngjiǔshízhù  yǒulìngzhùzhìmìngzhōnghòu  zūnzhějiāliúsuǒshēnzhìzūnshì  wéijiānshídejiǔliú  jiāliúròuděng  yǒushīshuō  yüànliúshēnyǒunénglìngzhìhòu  yǐnguāngzūnzhěliúsuǒshēn  yóuzhūtiānshénchílìngjiǔzhù  chūzhěyóuduōhuàxīnfāngnénghuàshēngsuǒhuàshì  chéngmǎnzhěyóuhuàxīnsuíhuàshēngduōshǎohuàshì  shìshínéngbiànhuàxīnjiēshìxiū  xìngshè  shìtōngguǒshè  shēngděiděngnéngbiànhuàxīntōngshànshànxìngshè  tiānlóngděngnéngbiànhuàxīn  néngwéishēnhuà  shíchùhuàjiǔchúshēng  shínénghuàwéigēnzhě  ránsuǒhuàjìnggēn  yánhuàjiǔchùyǒushī  tiānyǎněryánwéi  sòngyüē

tiānyǎněrwèigēndìngjìnghéngtóngfēnqüēzhàngyüǎnděng

lùnyüē  yánwéitiānyǎněrgēn  jìngsuǒshēngjìng  wèiyüánguāngshēngxiūjiāxíng  jìngyǎněrbiānyǐnwēimiàozhǒngsuǒzàojìngyǎněrèrgēn  jiànwénshēngmíngtiānyǎněr  shìyǎněrmíngtiān  shìtiān  dìngshè  rántiānyǎněrzhǒnglèiyǒusān  xiūdetiān  qiánshuō  èrzhěshēng  wèishēngtiānzhōng  sānzhětiān  wèishēngyóushèngděngzhīsuǒyǐnshēngnéngyüǎnjiànwéntiānyǎněr  cángchénbǎolúnwángzhūlóngguǐshénzhōngyǒuděng  xiūdeyǎněrguòxiàndāngshēnghéngshìtóngfēn  zhìxiànzàishínéngjiànwén  chùsuǒqüē  shēngjièqièyǒuqíng  néngsuísuǒyīngbèizhàngyüǎnděngzhūfāngshēng  zhōngyǒushìsòng

ròuyǎnzhūfāngbèizhàngyüǎnnéngjiàngōngyòngtiānyǎnjiàn

qiánshuōhuàxīnxiūde  shénjìngděngyǒuyǒu  yǘn  sòngyüē

shénjìngxiūshēngzhòuyàochéngxīnxiūshēngzhòuyòujiāzhànxiāngchéngsānxiūshēngchéngchúxiūjiēsānxìngrénwéishēngdechūnéngzhī

lùnyüē  shénjìngzhìlèizǒngyǒuzhǒng  xiū  èrshēng  sānzhòuchéng  yàochéng  chéng  màntuóduōwángzhōngyǒuděngzhūshénjìngzhìshìchéngshè  xīnzhìlèizǒngyǒuzhǒngqiánsānshàng  jiāzhànxiāngchéng  sānsān  wèixiūshēng  chúxiūsuǒjiētōngshànděng  fēidìngguǒdetōngmíng  rénzhōngdōushēngsuǒzhě  jiēróngyǒu  suísuǒyīngběnxìngshēngniànsuǒchéngshè  chūshòushēngshí  wéishēngdexīn宿zhùzhīxīnděngguòshēng  shòugèngzhī  ruòshēngyīngdāngzhī