大众学佛网
大众学佛网
俱舍论原文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第二十六卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第二十六卷分别智品第七之一前品初说诸忍诸智。于后复说正见正智。为有忍非智耶。为有智非见耶。颂曰圣慧忍非智尽无生非见余二有漏慧皆智六见性论曰。慧有二种。...

阿毗达磨俱舍论 第二十六卷注音

阿毗达磨俱舍论 第二十六卷

āshèlùn èrshíliùjüàn

fēnbiézhìpǐnzhī

qiánpǐnchūshuōzhūrěnzhūzhì  hòushuōzhèngjiànzhèngzhì  wèiyǒurěnfēizhì  wèiyǒuzhìfēijiàn  sòngyüē

shènghuìrěnfēizhìjìnshēngfēijiànèryǒulòuhuìjiēzhìliùjiànxìng

lùnyüē  huìyǒuèrzhǒng  yǒulòulòu  wéilòuhuìshèngmíng  shènghuìzhōngrěnfēizhìxìng  suǒduànwèiduàn  jiànxìngshè  tuīduóxìng  jìnshēngèrzhì  fēijiànxìng  qiúxīntuīduó  suǒjiētōngzhìjiànèrxìng  duàntuīduóxìng  zhūyǒulòuhuìjiēzhìxìngshè  zhōngwéiliùshìjiànxìng  wèirǎnjiànshìzhèngjiànwéiliù  shìsuǒshuōshèngyǒulòuhuìjiēbìnghuìxìngshè  zhìyǒuzhǒng  xiāngbiéyǘn  sòngyüē

zhìshízǒngyǒuèryǒulòulòubiéyǒulòuchēngshìlòumínglèishìbiànwéijìngzhìlèizhìshàngjièděngwéijìng

lùnyüē  zhìyǒushízhǒngshèqièzhì  shìzhì  èrzhì  sānlèizhì  zhì  zhì  liùmièzhì  dàozhì  xīnzhì  jiǔjìnzhì  shíshēngzhì  shìshízhìzǒngwéièrzhǒng  yǒulòulòuxìngchàbié  shìèrzhìxiāngbiéyǒusān  wèishìzhìzhìlèizhì  qiányǒulòuzhìzǒngmíngshì  duōpíngděngshìjìng  hòulòuzhìfēnlèibié  sānzhōngshìbiànqièyǒuwéiwéiwéisuǒyüánjìng  lèièrzhǒngshàngjièwéijìng  shìèrzhǒngzhìzhōng  sòngyüē

lèiyóujìngbiéděngmíngjiētōngjìnshēngchūwéilèi

lùnyüē  zhìlèizhìyóujìngchābiéfēnwéimièdàozhì  shìliùzhìruòxüéshè  fēijiànxìngzhěmíngjìnshēng  èrchūshēngwéilèi  yüánliùzhǒngxíngxiāngguānyǒudǐngyǜnwéijìngjiè  jīngāngdìngjìngtóng  yüányīn  yüánmièdào  qiánsuǒshuōjiǔzhǒngzhìzhōngsòngyüē

lèidàoshìyǒuchéngxīnzhìshènggēnwèiláishìzhīlèixiāngzhīshēngwénlínzhījiàndàoèrsānniànqiè

lùnyüē  yǒulèidàoshìzhìchéngxīnzhì  rán  zhìjìngyǒujüédìngxiàng  wèizhīshèngláixīn  shèngxīnyǒusān  wèigēnwèi  wèixiàzhìzhīshàngxīn  gēnwèixìnjiěshíjiětuōgēnzhìzhījiànzhìshíjiětuōxīn  wèiwèiháishēngwényīngguǒjüéjüé  qiánqiánwèizhìzhīhòuhòushèngwèizhěxīn  zhìzhīláixīnzhě  wéixiànzàixiāngzhōngnéngyüánxīnděngwéijìngjiè  yòulèipǐnxiāngzhī  wèizhìshèzhūxīnzhìzhīlèipǐn  lèizhìsuǒshèzhūxīnzhìzhīpǐn  yóulèizhìshàngjièqüánfēnduìzhìwéisuǒyüán  xīnzhìjiàndàozhōng  zǒngguānzhuǎn  ránjiēróngzuòzhìsuǒyüán  ruòzhūyǒuqíngjiāngjiàndào  shēngwénjüéxiūjiāxíng  wèizhījiàndàowèixīn  zhūyǒuqíngjiàndàowèi  shēngwénfēnjiāxíngruòmǎnzhījiàndàochūèrniànxīn  ruòwéigèngzhīlèifēnxīnbiéxiūjiāxíng  zhìjiāxíngmǎnzhìshíliùxīn  suīzhīxīnfēizhījiàndào  línfēnjiāxíngruòmǎnzhījiàndàochūèrniànxīn  ruòwéigèngzhīlèifēnxīn  biéxiūjiāxíng  zhìjiāxíngmǎnzhīlèizhìxīn  dànyóuxiàjiāxíng  yǒushuō  zhīchūèrshíxīn  shìzūnzhīyóujiāxíng  jiàndàoqiènéngzhī  jìnshēngzhìèrxiāngbié  sòngyüē

zhìshèngzhīzhīděngyīnggèngzhīděngjìnshēng

lùnyüē  běnlùnshuō  yǘnjìnzhì  wèixüéwèiruòzhèngzhīzhī  duàn  zhèngmiè  xiūdào  yóusuǒyǒuzhìjiànmíngjüéjiěhuìguāngguānshìmíngjìnzhì  yǘnshēngzhì  wèizhèngzhīzhīyīnggèngzhī  广guǎngshuōnǎizhì  xiūdàoyīnggèngxiū  yóusuǒyǒu广guǎngshuōnǎizhì  shìmíngshēngzhì  lòuzhì  zuòshìzhī  jiā湿shīluózhūlùnshīshuō  cóngèrzhìchūhòudezhìzhōngzuòshìzhīyǒushī  yóuhòuèrzhìbié  biǎoqiánguānzhōngèrzhìchābié  yǒushuō  lòuzhìzuòshìzhī  ránshuōjiànyánchéngyán便biàn  huòxiànzhàozhuǎn  yóuběnlùnzuòshìyán  qiězhūzhìshìjiàn  shìshízhìxiāngshèyǘn  wèishìzhìshèqüánshǎofēn  lèizhìshèqüánshǎofēn  mièzhìshèqüánshǎofēn  dàozhìshèqüánshǎofēn  xīnzhìshèqüánshǎofēn  jìnshēngzhìshèqüánliùshǎofēn  yüánèrzhìjiànwéishí  sòngyüē

yóuxìngduìzhìxíngxiāngxíngxiāngjìngjiāxíngbànyīnyüánjiànshízhì

lùnyüē  yóuyüánèrwéishí  xìngshìzhì  fēishèngzhìwéixìng  èrduìzhìlèizhì  qüánnéngduìzhìshàngjiè  sānhángxiāngzhì  èrzhìjìngbié  hángxiāngjìngmièdàozhì  èrhángxiāngjìngyǒubié  jiāxíngxīnzhì  fēizhīxīnsuǒ  běnxiūjiāxíngwéizhīxīn  suīchéngmǎnshízhīxīnsuǒ  éryüējiāxíngxīnzhìmíng  liùshìbànjiànjìnzhì  shìbànshēnzhōngzuìchūshēng  yīnyüánshēngzhì  qièshèngdàowéiyīnshēng  shàngsuǒyán  zhìlèizhì  qüánnéngduìzhìshàngjiè  wèiyǒushǎofēnzhìshàng  sòngyüē

yüánmièdàozhìxiūdàowèizhōngjiānzhìshàngxiūduànlèinéngzhì

lùnyüē  xiūdàosuǒshèmièdàozhì  jiānnéngduìzhìshàngjièxiūduàn  zhīmièdàoshèngshàngjiè  chúyüànnéngjiān  yóulèizhìnéngzhì  shízhìzhōngshéiyǒuxíngxiàng  sòngyüē

zhìlèizhìxíngxiāngshíliùshìzhìxīnzhìlòuwéiwèiyüándàoyǒulòuxiāngyüándànyüánshìjìnshēngshíwèikōngfēi

lùnyüē  zhìlèizhì  yǒufēichángděngshíliùhángxiàng  shíliùhángxiānghòudāng广guǎngshì  shìzhìyǒugèngyǒunéngyüánqiègòngxiāngděng  děngzhì  yǒuyüánjìngzhǒngxíngxiàng  xīnzhìzhōng  ruòlòuzhěwéiyǒuyüándàozhǒngxíngxiàng  yóushìdàozhìshè  ruòyǒulòuzhěsuǒyüánxīnxīnsuǒxiāngjìng  jìngxiāngxíngxiāngěr  fēiqiánshíliùsuǒshè  shìèrzhǒngqièshíniàndànyüánshìwéijìng  wèiyüánxīnshíyüánxīnsuǒ  yüánshòuděngshíyüánxiǎngděng  ruòěrbáofànshuōshílezhīyǒutānxīnděng  fēishítānděngxīn  shígòu  yǒutānxīnzhě  èryǒutān  tānxiāngyìng  èrtānsuǒ  tānxiāngyìngxīnyóuèr  yǒulòuxīnwéitānsuǒ  yǒushuō  jīngyányǒutānxīnzhě  wéishuōtānxiāngyìngxīn  tānxīnzhě  wèizhìtānxīn  ruòtānxiāngyìngmíngtānxīnzhě  huòxiāngyìngzhěyīngtānmíng  ruòěryǒuxīnfēitānduìzhìrǎnxìng  yīngxīnfēiyǒutānxīntānxīnděng  shìyīngshīsuǒshuō  wèitānsuǒmíngyǒutānxīn  nǎizhìyǒuchīchīěr  shāshīzuòshìshuō  xīnzhěwèishànxīn  suǒyüánchísàn  sànxīnzhěwèirǎnxīn  sàndòngxiāngyìng  西fāngzhūshīzuòshìshuō  miánxiāngyìngzhěmíngwéixīn  rǎnxīnshuōmíngwéisàn  yīng  zhūrǎnxīnruòmiánxiāngyìng  yīngtōngsàn  yòuyīngwéihàiběnlùnsuǒyán  shízhīxīn  yǒuzhì  wèizhìlèizhìshìzhìdàozhì  chénxīnzhěwèirǎnxīn  xièdàixiāngyìng  xīnzhěwèishànxīn  zhèngqínxiāngyìng  xiǎoxīnzhěwèirǎnxīn  shǎojìngpǐnzhěsuǒhǎo  xīnzhěwèishànxīn  duōjìngpǐnzhěsuǒhǎo  huòyóugēnjiàjüànshǔsuízhuǎnyòngshǎoduōmíngxiǎo  rǎnxīngēnshǎo  èrxiāngyìng  shànxīngēnduō  héngsānxiàngyìng  rǎnxīnjiàshǎo  fēigōngyòngchéng  shànxīnjiàduō  liángchéng  rǎnxīnjüànshǔshǎo  wèiláixiū  shànxīnjüànshǔduō  yǒuwèiláixiū  rǎnxīnsuízhuǎnshǎo  wéisānyǜn  shànxīnsuízhuǎnduō  tōngyǜn  rǎnxīnyòngshǎo  suǒduànshàngēnhái  shànxīnyòngduō  rěnyǒngduànzhūsuímián  yóurǎnshàndexiǎomíng  diàoxīnzhěwèirǎnxīn  diàoxiāngyìng  diàoxīnzhěwèishànxīn  néngzhì  jìngjìngxīnyīngzhīěr  dìngxīnzhěwèirǎnxīn  sàndòngxiāngyìng  dìngxīnzhěwèishànxīn  néngzhì  xiūxīnzhěwèirǎnxīn  xiūxiūshè  xiūxīnzhěwèishànxīn  róngyǒuèrxiū  jiětuōxīnzhěwèirǎnxīn  xìngxiāngjiětuō  jiětuōxīnzhěwèishànxīn  xìngxiāngróngjiětuō  shìsuǒshìshùnjīng  néngbiànzhūbié  shìshùnjīng  jīngyán  xīnyǘnnèi  wèixīnruòhūnmiánxíng  huònèixiāngyìngyǒuzhǐguān  yǘnwàisàn  wèixīnyóushèmiàojìngsuísànsuíliú  huònèixiāngyìngyǒuguānzhǐ  qiánshuō  rǎnxīnmián便biànyǒuxīntōngsànguò  suīshuōfēi  miánzhūrǎnxīnshìsànxīn  yòushuōběnlùnxiāngwéi  níngwéilùnwénwéijīngshuō  biànzhūbié  wèishìnéngbiànlesànděngděngxiāng  suǒshìfēinéngbiànjīngzhōngbié  wèisuīsànděngtóngshìrǎnxīn  érwéixiǎnguòshīchābié  suīděngtóngshìshànxīn  érwéixiǎngōngchābié  biémíng  néngtōngsuǒwéijīngshuō  suǒbiànchéng  yòuruòchénxīndiàoxīnzhě  jīngyīngshuōruòěrshíxīnshěn  kǒngshěnxiūāndìngshèsānjüézhīzhěmíngfēishíxiū  ruòěrshíxīndiào  kǒngdiàoxiūjìnmíngfēishíxiū  xiūjüézhīyǒusànbié  zuòxiūmíngxiū  fēixiànqiánxiūyǒushī  shuōwéijīng  suīzhūrǎnxīnjiēmíngchéndiàoxièdàizēngzhějīngshuōchénxīn  diàozēngzhějīngshuōdiàoxīn  héngxiāngyìngshuō  suíshéinéngzhē  ránshíjīngshì  qiánshuō  qiètānsuǒxīn  jiēmíngyǒutānxīn  tānshì  ruòtāndesuí  yǒuxüélòuxīnyīngmíngyǒutān  tāndesuí  ruòtānsuǒyüán  xüéyǒulòuxīnyīngmíngyǒutān  tānsuǒyüán  ruòwéitānsuǒyüán  yǘnxīnchéngyǒulòu  ruòwèiyóuwéigòngxiānghuòyüányīngmíngyǒuchī  chīsuǒyüán  ránxīnzhìyüántān  shuōyüányüánxīntān  nìngzhīxīnshìyǒutānděng  fēitānmíngyǒutānxīn  ruòěryǘn  jīnxiángjīngtānxiāngyìngmíngyǒutānxīn  tānxiāngyìngmíngtānděng  ruòěrjīngyán  tānchēnchīxīnháiduòsānyǒu  děishuōyǒuguò  qiánshuō  huòxiāngyìngzhě  yīngtānmíng  tānxiāngyìng  ruò  wéi  ránshuōwéitānxīnzhě  shǔyǒuchēnyǒuchīděng  qiězhǐbànglùnyīngshùběnzōng  suǒmíngxīnzhì  wèinéngxīnsuǒyüán  xīnnéngyüánxíngxiāng  néng  zhīxīnshí  guānsuǒyüánnéngyüánxíngxiāng  wèidànzhīyǒurǎnděngxīn  zhīxīnsuǒrǎnděng  zhīnéngyüánxíngxiàng  ěrxīnzhìyīngyüánděng  yòuyīngyǒunéngyüánshī  zhūxīnzhìyǒujüédìngxiàng  wèiwéinéngjièfēisuǒ  xiāngzhōngxiànzàitónglèixīnxīnsuǒ  shíxiāngwéisuǒyüánjìng  kōngxiāngxiāngyìng  jìnshēngsuǒshè  zàijiàndàojiàndàozhōng  suǒzhēyīngróngyǒu  jìnshēngzhìchúkōngfēi  yǒushíhángxiàng  yóuèrzhìsuīshèngshèérshèshìkōngfēi  wèiyóuchūguānshízuòshìyán  shēngjìnfànxíng  suǒzuòbànshòuhòuyǒu  wèiyǒulòuyüèshíliùgèngshìsuǒxíngxiāngshè  sòngyüē

jìngyüèshíliùshuōyǒulùn

lùnyüē  jiā湿shīluóguózhūlùnshīyán  lòuxíngxiāngyüèshíliù  wàiguóshīshuō  gèngyǒusuǒlòuxíngxiāngyüèshíliù  yǘnzhīrán  yóuběnlùn  běnlùnshuō  yǒuxīnnénglebiéjiè  yüēnénglebié  wèifēichángkōngfēiyīnshēngyüán  yǒushìchùyǒushìshì  suǒyǐnlebié  ruòwèiwénwèixiǎnshìxīnlebiéjièshí  chúqiánsuǒmínghángxiāngwàibiéyǒuyǒushìchùyǒushìshìxíngxiàng  dànwéixiǎnshìzuòhángxiàng  yǒushìchùyǒushìshì  shìrán  shuō  wèiruòlùnshuō  yīngchùshuōyán  ránwéndànzuòshìshuō  yǒujiànduànxīnnénglebiéjiè  yüēnénglebié  wèisuǒ  duàncháng  yīnzuòsǔnjiǎn  zūnshèngshàng  néngqīngjìng  néngjiětuō  néngchū  huòyóu  tānchēnmànchī  suǒyǐnlebié  děngyīngshuōyǒushìchùděngyán  yánshìfēi  shíliùhángxiāngshíshìyǒu  wèixíngxiàng  néngxíngsuǒxíng  sòngyüē

xíngxiāngshíshíliùwéishìhuìnéngxíngyǒusuǒyüánsuǒxíngzhūyǒu

lùnyüē  yǒushīshuō  shíliùhángxiāngmíngsuīshíliùshíshìwéi  wèiyüánmíngshí  yüánsānmíngshí  shìshuōzhěshíshíliù  wèishèngyǒuxiàng  fēichángèrsānkōngfēi  dàiyüánfēicháng  xìng  wéisuǒjiànkōng  wéijiànfēi  shèngyǒuxiàng  yīnèrsānshēngyüán  zhǒngyīn  děngxiàn  xiāngshēng  chéngbànyüán  tuánlúnshéngshuǐděngzhòngyüánchéngbànpíngděng  mièshèngyǒuxiàng  mièèrjìngsānmiào  zhūyǜnjìnmiè  sānhuǒjìng  zhònghuànmiào  tuōzhòngzāi  dàoshèngyǒuxiàng  dàoèrsānhángchū  tōngxíngdào  zhèng  zhèngxiàngxíng  néngyǒngchāochū  yòufēijiūjìngfēicháng  zhòngdàn  nèishìkōng  zàifēi  qiānyǐnyīn  chūxiàn  chǎnshēng  wèiyüán  xiāngduànmiè  sānyǒuwéixiāngjìng  shèngshànmiào  ānyǐn  zhìxiédàodào  zhì  nièpángōngxíng  shèqièyǒuchū  shìshìfēiménsuísuǒgèngwéibiéshì  shēngmièfēicháng  wéishèngxīn  kōng  fēifēi  yīnshēngyüánjīngsuǒshì  wèiyǜnwéigēn  wéi  wéilèi  wéishēng  wéishēngshēngyīngzàihòushuō  lùnwéi  xiāngchàbiéyǘn  yóusuíwèibiéyǒu  zhíxiànzǒngzǒng  èrzhídāngzǒngzǒnghòuyǒu  sānzhídāngbiébiéhòuyǒu  zhíshēngshēngshí  huòzhízàozàoshí  shìchūyīnshuōmíngwéiyīn  zhǒngziguǒèrděngzhāoshuōmíngwéi  děngguǒ  sānwéibiéyüánshuōmíngwéiyüán  tiánděngguǒ  wèiyóutiánshuǐfènděnglìngguǒwèishìshúbiéshēng  néngjìnshēngshuōmíngwéishēng  huáruǐguǒ  huòjīngshuō  yǒuèrèràixíngwéizhǒng  zhíxiànzǒngyǒuzhǒng  zhíxiànjüédìngyǒu  èrzhíxiànshìyǒu  sānzhíxiànbiànyǒu  zhíxiànyǒu  zhíxiàn  zhídāngzǒngyǒu  zhídāngjüédìngyǒu  èrzhídāngshìyǒu  sānzhídāngbiànyǒu  zhídāngyǒu  zhídāng  zhídāngbiéyǒuzhǒng  zhídāngbiéyǒu  èrzhídāngjüédìngbiéyǒu  sānzhídāngshìbiéyǒu  zhídāngbiànbiéyǒu  zhíshēngděngyǒuzhǒng  zhídāngyǒu  èrzhídāngjüédìngyǒu  sānzhídāngshìyǒu  zhídāngbiànyǒu  liúzhuǎnduànmiè  zhòngjìng  shuōchúzhūxíngjiē  wéiyǒunièpánzuìwéijìng  gèngshàngmiào  退tuìzhuǎn  zhèngdàodào  shízhuǎn  dìngnéngxíng  shuōdàonéngzhìqīngjìngjiànzhìqīngjìng  yǒngyǒuchū  yòuwéizhìchángsuǒjiànxiūfēichángkōngfēixíngxiàng  wèizhìyīnyīnbiànyīnzhīxiānyīnjiànxiūyīnshēngyüánxíngxiàng  wèizhìjiětuōshìjiànxiūmièxíngxiàng  wèizhìjiětuōshìjiànxiūjìngxíngxiàng  wèizhìjìngděngzhìshìmiàojiànxiūmiàoxíngxiàng  wèizhìjiětuōshìshù退tuìduòfēiyǒngjiànxiūxíngxiàng  wèizhìdàoxiédàodào退tuìdàojiànxiūdàoxíngchūxíngxiàng  shìxíngxiānghuìwéi  ruòěrhuìyīngfēiyǒuxíngxiàng  huìhuìxiāngyìng  yóuyīngyánzhūxīnxīnsuǒjìnglèibiéjiēmíngxíngxiàng  huìzhūxīnxīnsuǒyǒusuǒyüánjiēshìnéngxíng  qièyǒujiēshìsuǒxíng  yóusānményǒukuānshǎnhuìtōngxíngxiāngnéngxíngsuǒxíng  xīnxīnsuǒwéinéngsuǒxíng  zhūyǒuwéishìsuǒxíng  biànshízhìxíngxiāngchàbié  dāngbiànxìngshèshēn  sòngyüē

xìngsānjiǔshànqièxīnzhìwéiliùshíjiǔxiànsuǒshēnxīnzhìdàntōngsānjiè

lùnyüē  shìshízhìsānxìngshèzhě  wèishìtōngsānxìng  jiǔzhìwéishìshàn  biézhě  wèishìzhìtōngjiènǎizhìyǒudǐng  xīnzhìwéigēnběnjìng  zhìwèizhìzhōngjiān  liùxiàsān  shēnbiézhě  wèixīnzhìjièxiànqián  zhìdànjièxiàn  zhìxiàntōngsānjièshēn  biànxìngshēn  dāngbiànniànzhùshè  sòngyüē

zhūzhìniànzhùshèmièzhìwéizuìhòuxīnzhìhòusānzhìtōng

lùnyüē  mièzhìshèzàiniànzhùzhōng  xīnzhìhòusānshè  suǒjiētōng  shìshízhìzhǎnzhuǎnxiāngwàng  dāngyánzhìwéijìng  sòngyüē

zhūzhìxiāngyüánlèidàojiǔzhìèrjiēshímièfēi

lùnyüē  zhìnéngyüánjiǔzhìwéijìng  chúlèizhì  lèizhìnéngyüánjiǔzhìwéijìng  chúzhì  dàozhìnéngyüánjiǔzhìwéijìng  chúshìzhì  fēidàoshè  èrzhìnéngyüánèrzhìwéijìng  wèixīn  shìxīnjìnshēngzhìjiēyüánshízhìwéijìng  mièzhìyüánzhūzhìwéijìng  wéimièwéisuǒyüán  shízhìsuǒyüánzǒngyǒu  zhìwéisuǒyüánjìng  sòngyüē

suǒyüánzǒngyǒushíwèisānjièlòuwéiyǒuèryüánshílèiliùmièyüándàoèrxīnzhìyüánsānjìnshēngjiǔ

lùnyüē  shízhìsuǒyüánzǒngyǒushí  wèiyǒuwéifēnwéizhǒng  sānjièsuǒlòuyǒuwéi  yǒuxiāngyìngxiāngyìng  wéifēnèrzhǒng  shànbié  zhìzǒngyüánshíwéijìng  zhìyüán  wèijièèrlòudàoèrshànwéi  lèizhìyüán  wèilòudàoliùshànwéi  zhìyüánsānjièsuǒliù  mièzhìyüán  wèishànwéidàozhìyüánèr  wèilòudào  xīnzhìyüánlòusānxiàngyìng  jìnshēngzhìyüányǒuwéishànwéi  yǒuniànzhìyüánqiè  ěr  fēiguānzhìzhīqièjiēfēi  néngyüánqiè  yüán  shì  sòngyüē

zhìchúpǐnzǒngyüánqièwéifēixíngxiāngwéiwénsuǒchéng

lùnyüē  shìzhìguānqièwéifēishíyóuchúpǐn  pǐnwèixiāngyìngyǒu  jìngyǒujìngbié  tóngsuǒyüán  xiānglínjìn  fēizhìsuǒyüán  zhìwéishìjièshè  wénsuǒchéngfēixiūsuǒchéng  xiūsuǒchénghuìbiéyüán  ruòzhěyīngdùnrǎn  biànsuǒyüán  yīng  shéichéngjiùzhì  sòngyüē

shēngshèngjiàndàochūniàndìngchéngèrdìngchéngsānzhìhòuzēngxiūdàodìngchéngzēngxīnxüédùngēndìngchéngjiǔchéngshí

lùnyüē  zhūshēngwèishèngjiàndàochàdìngchéngzhì  wèishìzhì  èrchàdìngchéngsānzhì  wèijiā  liùshíshíchà  hòuhòuzēnglèimièdàozhì  zhūwèizēngwèichéngshùqián  xiūwèizhōngdìngchéng  shìzhūwèi  ruòzēng  wèixīnzhì  wéichúshēngshēngzhě  shíjiětuōzhědìngchéngjiǔzhì  wèijiājìnzhì  shíjiětuōdìngchéngjiùshí  wèizēngshēng  wèizhōngdùnxiūzhì  qiějiàndàoshíxīnzhōng  sòngyüē

jiàndàorěnzhìwèiláixiūsānlèizhìjiānxiūxiànguānbiānzhìshēngxiàmièhòuxíngxiāngjìngwéijiāxíngsuǒ

lùnyüē  jiàndàowèizhōngsuírěnzhì  jiēlèiwèiláixiū  ránxiūzhūxíngxiāngniànzhù  yüánjiàndàowéitónglèixiū  xiānwèicéngdezhǒngxìng  duìzhìsuǒyüánjüédìng  wéimièsānlèizhìshí  néngjiānxiūwèiláixiànguānbiānzhì  xiànguānhòubiānfāngnéngjiānxiūhào  yóuwèiwèinéngjiānxiū  dàolèizhìshíxiū  zhìcéngdàoshìxiànguān  yòudàobiànshìxiànguān  wèimièbiànzhīduànzhèng  dàonéngbiànxiū  suīmièbiānwèibiànduànzhèng  érdāngwèiduànzhèngzhōu  dàorán  zhǒngxìngduō  yǒuyán  shìjiàndàojüànshǔ  xiūdàoshè  néngxiū  fēichéng  yīngwéizhèng  shìzhìshìshēng  qièshíróng  ruòěrshuōmíngwéixiū  xiānwèicéngdejīnfāngde  néngde  dànyóudeshuōmíngwéi  yóudedecéngsuǒwèiwén  suǒbiànxiūchéng  shīshuō  xiūchéng  shuōyǘn  yóushèngdàoxiūshìzhì  chūguānhòuyǒushèngyüánzhìxiànqián  míngde  dejīnkuàngmíngwéidejīn  shāshī  suíjiàndàoxiànqiánnéngxiūwèiláixià  wèiwèizhìjiàndàoxiànqiánnéngxiūwèiláijiàndàoèrzhì  zhìjiàndàoxiànqiánnéngxiūwèiláiliùjiàndàozhì  biānxiūniànzhùshè  mièbiānxiūzhěwéiniànzhù  suíxiànguānbiānxiū  xíngxiāngyüánwéijìng  jiàndàode  wéijiāxíngsuǒ  zhìzēngzhìmíng  ruòbìngjüànshǔyǜnjièyǜnwéixìng  xiūdàorǎnwèizhōng  sòngyüē

xiūdàochūchàxiūliùhuòzhìduànjiànyǒudàoyǒudǐngjiětuōxiūzhìshàngjiàndàoxiūliù

lùnyüē  xiūdàochūniàn  wèishíliùdàolèizhìshíxiànxiūèrzhì  wèizhěwèiláixiūliù  wèilèimièdào  xiū  wèijiāxīnxiūshì  yǒudǐngzhì  duànxiūduànjiǔjiàndàojiětuōdào  zhìsuíyīngxiànxiū  duànshàngzhūjiàndàolèishìmièdàozhìsuíyīngxiànxiū  duànjiāxíngyǒushèngjìn  lèisuíyīngxiànxiū  shàngwèiláijiēxiūzhì  wèilèimièdào  duànyǒudǐngqiánjiětuō  lèièrsuíyīngxiànxiū  wèiláiwéixiū  ránchúshìjiāxīnzhì  duànyǒudǐngjiǔjiàndào  lèièrsuíyīngxiànxiū  wèiláixiūlèimièdàoliù  duànxiūduànjiǔjiětuō  zhìsuíyīngxiànxiū  duànshàngzhūjiětuōdào  lèishìmièdàozhìsuíyīngxiànxiū  duànxiūduànjiǔshèngjìnduànshàngzhūjiāxíngdào  lèisuíyīngxiànxiū  duànshàngyǒudǐngpǐnzhūshèngjìndào  lèixīnzhìsuíyīngxiànxiū  shàngwèiláijiēxiūzhì  wèilèixīn  biànrǎndexüéwèi  sòngyüē

xüéchūchàxiūjiǔhuòxiūshídùngēnbiéshèngjìndàorán

lùnyüēxüéchūniàn  wèiduànyǒudǐngjiǔjiětuō  lèijìnsuíyīngxiànxiū  yüányǒudǐng  shèngjìnjiǔshísuíyīngxiànxiū  wèiláisuíyīngxiūjiǔxiūshí  wèidùngēnzhěwéichúshēng  gēnxiūshēngzhì  biànwèixiūzhìduōshǎo  sòngyüē

liàngēnjiàndàoxüéliùxüéxüéliùyīngjiǔqièxiūtōngjiànxüéyīngjiǔdàoxüéxiūyīngjiǔhuòqièshènggōngshēngzhūwèisuǒxiūzhìduōshǎojiēyīng

lùnyüē  xüéwèiliàngēnzhūjiàndào  lèizhìsuíyīngxiànxiū  wèiláixiūliù  lèi  jiàndàoxiūshì  néngduànzhàngxiūxīn  zhūjiětuōdàolèizhìsuíyīngxiànxiū  wèizhěwèiláixiūliù  lèi  zhěwèiláixiūwèijiāxīn  yǒushīyán  jiětuōdàowèixiūshì  zhūjiāxíngdàolèisuíyīngxiànxiū  wèizhěwèiláixiū    wèijiāxīn  zhūshèngjìndàoruòwèilèisuíyīngxiànxiū  wèilái  ruòlèixīnzhìsuíyīngxiànxiū  wèilái  xüéliàngēnzhūjiàndào  lèièrsuíyīngxiànxiū  wèiláixiū  lèijìn  xiūshìzhìyǒudǐng  qiánjiětuō  lèièrsuíyīngxiànxiū  wèiláixiū  lèixīnjìn  jiǔjiětuōlèijìnsuíyīngxiànxiū  wèiláixiūjiǔ  zuìhòujiětuōlèijìnsuíyīngxiànxiū  wèiláixiūshí  zhūjiāxíngdàoxiànxiūxüé  wèiláixiūjiǔ  zhūshèngjìndàodùnzhějiǔzhìsuíyīngxiànxiū  wèiláijiǔ  zhěshízhìsuíyīngxiànxiū  wèiláishí  xüéwèixiūzhūjiàndào  lèisuíyīngxiànxiū  wèiláixiū  zhūjiětuōdàowéilèi  jiāxíngzēng  zhūshèngjìndàoyòujiāxīnsuíyīngxiànxiū  wèiláijiē  xüéxiūzhūjiàndào  xiànxiūxüé  wèiláisuǒxiūdùnjiǔ  zhūjiětuōdàowéilèi  jiāxíngzēngsuíyīngxiànxiū  wèiláisuǒxiūdùnjiǔshí  zhūshèngjìndàoliàngēntóng  xüéwèixiūtōngjiàndàoxiànxiūzhì  wèiláixiū  宿zhùshénjìng  èrjiětuōdào  jiāxíngdàoxiànxiūzhì  xīnjiětuōlèidàoxīnzhì  qièshèngjìnbìngmièsuíyīngxiànxiū  shàngwèiláijiēxiūzhì  xüéxiūtōngjiàndào  xiànxiūxüéwèiláisuǒxiūdùnjiǔ  jiětuōjiāxíngxiànxiūxüé  wèiláisuǒxiūdùnjiǔshí  zhūshèngjìndàoliàngēntóng  tiānyǎntiāněrèrjiětuōdào  xìngmíngwéixiū  shèngsuǒliàngděngxiūsuǒchéngshèyǒulòushí  xiànzàijiēxiūshìzhì  yǒuxüéwèiláiwèi    xüéwèiláidùnjiǔshí  chúwēiwēixīn  wèiláiwéixiū  ruòsuǒlòugōngjìngshèzhělèizhìsuíyīngxiànxiū  shèzhěwéilèizhìsuíyīngxiànxiū  wèiláisuǒxiūtóngqiányǒulòu  shēngrǎnxiànxiūshìduànsāndìng  jiǔjiětuōgēnběnjìngdìngshèngjìndàorǎnjiāxíngwèiláixiūèr  wèijiāxīn  suǒwèiláiwéixiūshì  xiūtōngshízhūjiāxíngdàoèrjiětuōdàoxiànxiūzhì  jiětuōdàoxiànxīn  zhūshèngjìndàoèrsuíyīngxiàn  wèiláiqièjiēxiūèrzhǒng  jiàndàoxiànwèiwéi  běnjìngxiūgōngjiēxiànxiū  wèiláixiūèr  wéishùnjüéfēnxiūxīn  shìjiàndàojìnjüànshǔ  dìngxiūgōng  jiēwéishìxiànwèiláixiū  zhūwèiláixiūwéixiū  zhūsuǒdejiēshìxiū  sòngyüē

zhūdàodexiūyǒulòuwéidexiūxiàlòuwéichūjìnbiànxiūjiǔyǒulòushēngshàngxiūxiàcéngsuǒfēixiū

lùnyüē  zhūdàodeshí  néngxiūwèiláiyǒulòu  shèngwéideshí  bìngzhōngzhūdàoxiàn  jiēnéngxiūxiàlòuwéiyántōngèrdào  wéichūjìnzhìxiànzàiqiánshí  néngbiànxiūjiǔyǒulòujìngguānděngliànggōng  néngzhònghuòduàn  néngduànsuǒtōng  yòuxīnjīndēngwángwèi  qièshàndeláicháo  wángdēngzuòdǐngqièjìngjiēláicháogòng  ránshēngshàngxiūxià  chūjìnzhìyánxiǎnyǒudǐngliàngēnwèijiǔjiětuōdào  zhūsuǒyánxiūwéixiānwèilìngjīndeshìnéngsuǒxiū  wèiruòxiānshíwèijīnděiyònggōngdezhěfāngshìsuǒxiū  ruòxiānshísēngdeshè  jīnsuīháiděiérfēisuǒxiū  fēishèláoérzhèngde  ruòxiānwèiděiyònggōngxiànqiánnéngxiūwèilái  shìshèng  céngérxiūwèilái  fēiduōgōngshìliè  wèiwéiyüēděishuōmíngwéixiū  ěr  yǘn  xiūyǒuzhǒngdexiū  èrxiū  sānduìzhìxiū  chúqiǎnxiū  shìxiū  sòngyüē

dexiūxiūshànyǒuwéizhūyǒulòuzhìxiūqiǎnxiū

lùnyüē  èrxiūyǒuwéishànwèiláiwéi  xiànèrxiū  zhìqiǎnèrxiūyǒulòu  yǒulòushànxiū  lòuyǒuwéiyǒulòu  shìqiánhòuèrxiū  wàiguózhūshīshuōxiūyǒuliù  qiánshàngjiāfángguānxiū  fángzhūgēnguāncháshēn  jīngshuō  yǘnxiūgēnwèiliùgēnshànfángshànnǎizhì广guǎngshuō  yòujīngshuō  yǘnxiūshēn  wèishēnguānmáozhǎo  nǎizhì广guǎngshuō  jiā湿shīluóguózhūlùnshīyán  fángguānèrxiūzhìqiǎnxiūshè