大众学佛网
大众学佛网
俱舍论原文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第二十五卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第二十五卷分别贤圣品第六之四如前所说。不动应果。初尽智后起无生智。诸阿罗汉如预流等有差别不。亦有。云何。...

阿毗达磨俱舍论 第二十五卷注音

阿毗达磨俱舍论 第二十五卷

āshèlùn èrshíjüàn

fēnbiéxiánshèngpǐnliùzhī

qiánsuǒshuō  dòngyīngguǒ  chūjìnzhìhòushēngzhì  zhūāluóhànliúděngyǒuchābié  yǒu  yǘn  sòngyüē

āluóhànyǒuliùwèi退tuìzhìdòngqiánxìnjiěshēngzǒngmíngshíjiětuōhòushíjiětuōcóngqiánjiànzhìshēng

lùnyüē  jīngzhōngshuōāluóhànyóuzhǒngxìngyǒuliùzhǒng  zhě退tuìèrzhě  sānzhě  ānzhù  kān  liùdòng  liùzhōngqiánzhīzhǒngcóngxiānxüéwèixìnjiěxìngshēng  zǒngmíngshíàixīnjiětuō  héngshíàixīnjiětuō  shuōmíngwéishíjiětuōzhěyàodàishíjiětuō  lüèchūyán  yánpíng  yóudàishífāngnéngdìng  wèidàibìngchùděngshèngyüánshífāngdìng  dòngxìngshuōmíngwéihòu  míngwéidòngxīnjiětuō  退tuìdòngxīnjiětuō  shuōmíngwéishíjiětuō  dàishíjiětuō  wèisānsuíxiànqiándàishèngyüánshí  huòzànshíjìngjiětuō  jiànshíjiětuōshíjiětuōmíng  róngyǒu退tuìduòshí退tuìduòshí  cóngxüéwèijiànzhìxìngshēng  shìsuǒmíngliùāluóhànsuǒyǒuzhǒngxìng  wéishìxiānyǒu  wèihòufāng  dìng  yǘn  sòngyüē

yǒushìxiānzhǒngxìngyǒuhòuliàngēn

lùnyüē  退tuìzhǒngxìngshìxiānyǒu  děngyǒuhòu  wèiyǒuxiānláishìxìng  yǒuxiān退tuìxìnghòuliàngēnchéng  nǎizhìdòngsuíyīngdāngshuō  yán退tuìzhě  wèishǎoyüán便biàn退tuìsuǒ  fēiděng  yánzhě  wèi退tuìshīhénghài  yánzhě  wèisuǒfáng  ānzhùzhě  shèng退tuìyüánsuīfángnéng退tuì  shèngjiāxíngzēngjìn  kānzhě  xìngkānnénghǎoxiūliàngēndòng  dòngzhě  退tuì  liùzhǒngxìngxiānxüéwèizhōng  chūèrqüèhéngshízūnchóngjiāxíng  yóugēnyǒuyǒuchābié  sānwéiyǒuhéngshíjiāxíng  wéiyǒuzūnchóngjiāxíng  èrérshìdùngēn  liùgēnèrjiāxíng  退tuìzhǒngxìngfēidìng退tuì  nǎizhìkānfēinéng  dànyüēróngyǒujiànmíng  liùāluóhàntōngsānjièjiēyǒu  ruòzhí退tuìzhědìngyīng退tuì  nǎizhìkānnéngzhě  zhíjièyǒuliù  jièzhōngwéiānzhùdòng  退tuìshīhàifángxiūliàngēnwéiyǒuèr  shìliùzhǒngāluóhànzhōng  shéicóng退tuì  wèixìngwéiguǒ  sòngyüē

cóngzhǒngxìng退tuìcóngguǒfēixiān

lùnyüē  dòngzhǒngxìng退tuì  qiánzhīzhǒngjiēyǒu退tuì  zhōnghòuyǒucóngxìng退tuì  退tuìzhǒng退tuìxìng  yóuzhǒngxìngzuìxià  zhǒngjiēyǒucóngguǒ退tuì  suīyǒu退tuìránbìngfēixiān  wèizhūxüéxiānxüéwèizhōngsuǒzhùzhǒngxìng  cóngxìng退tuì  xüéxüédàosuǒchéngjiān  ruòzhūyǒuxüéxiānfánwèizhōngsuǒzhùzhǒngxìng  cóngxìng退tuì  shìchūshìdàosuǒchéngjiān  ruòzhùwèihòuxiūliàngēnsuǒděngzhǒngzhǒngxìng  cóngxìngróngyǒu退tuì  èrxiānwèizhōngzhùděngxìng退tuìsuǒguǒ  wéixiān退tuìyǒu退tuìguǒ  yòu退tuìxiānsuǒguǒ  hòusuǒguǒróngyǒu退tuì  shìdìng退tuìliúguǒ  yóuyīngguǒ退tuìyǒusān  zēngjìngēn  èr退tuìzhùxüé  sānzhùwèiérbānnièpán  yǒu  sānqiánshuō  gèngjiāzhǒng退tuìzhù退tuìxìng  sānyǒuliù  yīngzhīhòuhòuzēng  děng退tuìzhùxüéwèishí  háizhù退tuìfēi  ruòzhěshèngzhǒngxìng  yīngshìjìnfēi退tuì  yüándìng退tuìxiānguǒzhě  jiànsuǒduànshì  wèiyǒushēnjiànchùzhuǎn  jiànsuǒduànhuòjiànwéigēn  míngshì  shì退tuì  ruòěryīngshuōhuòyüán  fēiyüánwéijìng  ránjìngshíyüán  zhūfánnǎozhōngshéishì  suījiēshìéryǒuchābié  xiūduànhuòyǒubiéshì  shìděngsuǒyüánjìngxiāngfēi  jiànsuǒduànhuòyǒuděng  fēizhūjìngyǒuděngxiàng  shì  xiūduànbié  wèiděngsuǒyüánjìngzhōngjiànwàngzēng  zuòzhěshòuzhězàiérzhuǎn  fēishíxìng  biānzhíjiànděngsuíérshēng  bìngshuōwéishìhuò  ruòxiūsuǒduàntānchēnmànchī  děngjìngzhōngwéirǎnzhùzēngbèigāoliǎoxíngzhuǎn  bìngshuōwéiyǒushìhuò  yòujiànduànhuòzhōngzhísuǒduànchángjiànděng  fēizhōngyǒushǎoděngshì jiànduàntānděngyüánérshēng  shìjiēmíngshìhuò  xiūsuǒduànhuòděngzhōngwèihǎochǒuděng  ránděngjìngfēishǎofēnhǎochǒuděngbié  shìmíngyǒushìhuò  yòujiànduànhuòmíngshì  xiūsuǒduànhuòshìshēngmíngyǒushì  zhēnshí  kāidìng  shènghuìzhèng退tuì  shìxiàngwěidìng  duànhuò  yǒushīniàn退tuì  huòxiūduànhuòfēishěnshēng  mèidùnxìng  jiànsuǒduànhuòyóushěnshēng  tuīduóxìng  shèngshěnshìzhōngshīniànhuòshēng  shěněr  shéngděngshuàiěrwèishé  xiūduànhuòshèngyǒu退tuì  fēiyóushuàiěrjiànhuò  shèngruòshěn便biànjiàn  shèngjiànduàndìng退tuì  jīngshīshuō  cóngāluóhàn退tuì  shuōyīng  yǘnzhīrán  yóujiào  zhīyóujiào  jīngyán  chúshènghuìduànhuòmíngwéishíduàn  yòujīngyán  shuōyǒuxüéyīngfàng  fēiāluóhàn  suīyǒujīngyángàoqìng  shuō  yǎngděngzhàngāluóhànérshuō退tuìāluóhànguǒ  dànshuō退tuìshīxiànzhù  jīngyándòngxīnjiětuōshēnzuòzhèng  dìngshuōyīnyüáncóng退tuì  ruòwèiyǒu退tuì  yóujīngshuōyǒushíàijiětuō  rán  dànyīngguāncházhīsuǒ退tuì  wèiyīngguǒxìng  wèijìngděng  rángēnběnjìngděngchí  yàodàishíxiànqiánmíngshíjiětuō  wèihuòxiànzhùshùxiànqiánmíngwéiài  yǒushuō  dìngshìsuǒàiwèi  zhūāluóhànguǒxìngjiětuōhéngsuízhúyīngmíngshí  gèngxīnqiúmíngàiruòyīngguǒxìngróngyǒu退tuìzhě  shìzūndànshuōsuǒzhèngxiànzhùyǒu退tuì  yóuzhèngzhī  zhūāluóhànguǒxìngjiětuōshìdòng  rányóuděngrǎoluànguòshīyǒusuǒxiànzhù退tuìzài  wèizhūdùngēn  ruòzhūgēn退tuìshī  suǒxiànzhùyǒu退tuì退tuìmíng退tuì退tuì  shìděngyīng  退tuìānzhùdòngbié  fēiliàngēnmíngwéi退tuì  liàngēnsuǒmíngwéidòng  èrsuǒshūshèngděngzhì  shè退tuìyüán退tuì  ānzhùzhě  dànzhùzhūshèngzhōngnéng退tuìshī  nénggèngyǐnshèngshēng  shèyǐnshēngcóng退tuì  shì退tuìděngsānzhǒngchābié  ránqiáojiāzàixüéwèi  shíjiětuōdànwèi  yòudùngēnshǔshù退tuìshī  shēnyànzhídāohài  yóushēnmìngsuǒliàn  línmìngzhōngshídeāluóhàn便biànbānnièpán  qiáojiāfēi退tuìshīāluóhànguǒ  yòuzēngshíjīngzuòshìshuō  yīng  wèishíàixīnjiětuō  yīngzhèng  wèidòngxīnjiětuō  ruòyīngguǒxìngmíngwéishíàixīnjiětuōzhě  zēngshíjīngzhōngzàishuōyīngguǒ  yòucéngchùshuōāluóhànguǒmíngwéiyīng  dànshuōmíngyīngzhèng  yòushuōdùngēnsuǒshèyīngguǒmíngwéiyīng  wèixiǎn  ruòwéixiǎnnéngxiànqiángēnzuìyīngnéng  ruòwéixiǎnyīngxiànqiángēnzuìsuǒyīng  shíjiětuōfēiyīngguǒxìng  ruòěrshuōshíjiětuōyīngguǒ  wèiyǒuyīngguǒgēnxìngdùnyàodàishídìngfāngxiànqián  ruòxiāngwéimíngshíjiětuō  āzuòshìyán  tānsuímiányóusānchù  tānsuímiánwèiduànbiànzhī  èrshùnjīngzhèngxiànzàiqián  sānzhèngfēizuò  ruòwèiyīnshēngshuō  yǒuyīnshēng  shìmíngyóujiào  yóu  ruòāluóhànyǒulìngfánnǎojìngzhìdàoshēng  shìyīng退tuìfánnǎo  ruòāluóhàndàowèishēng  wèinéngyǒngfánnǎozhǒngyīngfēilòujìn  ruòfēilòujìnníngshuōwéiyīng  shìmíngyóu  ruòěryīngshìtànjīng  shuō  duōwénzhūshèngruòxíngruòzhùyǒuchùyǒushíshīniànshēngèshànjüé  jīngwéishuōāluóhànguǒ  yóujīngyánshèngxīnchángsuíshùnyüǎn广guǎngshuōnǎizhìlínnièpán  jīngzhōng  yǒushuōshùnyüǎnděngmíngyīngguǒ  yòujīngshuō  qièshùnlòunéngyǒngqīngliáng  yóudìngzhī  shìāluóhàn  shíhòusuǒshuōshìāluóhàn  ránnǎizhìxíngzhùshíwèishàntōngróngyǒushì  wèiyǒuxüézhěxíngzhùshíyóushīniànróngfánnǎo  hòuchéngxüé  qiánxüéwèishuōshī  shāshīdìngzuòshìshuō  āluóhànguǒyǒu退tuì  wéiāluóhànzhǒngxìngyǒuliù  wèiyǒuliùzhǒngxìng  shèyǒujiēnéngxiūliàngēn  sòngyüē

xüéshēngliùliàngēnfēijiàndào

lùnyüē  yǒuxüéshēngzhǒngxìngliù  liùzhǒngyīngguǒwéixiān  ránjiàndàowèiliàngēn  wèiróngjiāxíng  wéixìnjiěshēngwèizhōng  néngxiūliàngēnxüéwèi  jīngshuō  shuōyóusuǒzhèngzhǒngzēngshàngxīnsuǒxiànzhùsuíyǒu退tuì  suǒdòngxīnjiětuōshēnzuòzhèng  jüédìngshuōyīnyüáncóng退tuì  dòng退tuìxiànzhù  sòngyüē

yīngzhī退tuìyǒusānwèishòuyòngwéiyǒuzuìhòuzhōnghòudùnsān

lùnyüē  yīngzhīzhū退tuìzǒngyǒusānzhǒng  退tuì  wèi退tuìshūshènggōng  èrwèi退tuì  wèiwèinéngshūshènggōng  sānshòuyòng退tuì  wèizhūshūshènggōngxiànzàiqián  sānzhōngshìzūnwéiyǒushòuyòng退tuì  zhòngróngshídùnxiànqián  dòngyǒushòuyòngwèi退tuì  shèngshūshènggōngyóuwèi  zhǒngxìngróngyǒusān  róng退tuìshī  yüēshòuyòng退tuìshuōdòng退tuìxiànxiāngwéiguò  退tuìlùnzhězuòshìshuō  zhūlòujiětuōjiēmíngdòng  ránbiéliùdòngzhě  qiánshìtōng  yīngwéinán  zhūāluóhàn退tuìguǒ  wèigēngshēng  zhūzhùguǒshísuǒzuòshì退tuìshízuò  ěr  yüán  sòngyüē

qiècóngguǒ退tuìmìngzhōngzhùguǒsuǒwèicánzēngzuò

lùnyüē  cóngguǒ退tuìzhōngjiānmìngzhōng  退tuìháiděi  jīngshuō  chúdāngzhī  shìduōwénzhūshèng退tuìshīzhèngniàn  háinénglìngsuǒ退tuìjìnméimiè  ruòwèirán  xiūfànxíngguǒyīngfēiānyǐnwěixìnchù  yòuzhùguǒwèisuǒyīngwéiwéiguǒshìyóucánzēngzàn退tuìshízào  zhuàngshìsuījüé  shàngsuǒyán  yǒuliàngēndexüéyǒuxüé  zhèngliàngēnshíjiànjiětuōdào  xìngshè  suǒ  sòngyüē

liàngēnxüéwèijiǔjiànjiětuōjiǔxüélòurénsānxüéjiǔyǒuxüédànliùshèguǒshèngguǒdàowéideguǒdào

lùnyüē  qiúshèngzhǒngxìngxiūliàngēnzhě  xüéwèizhōngzhuǎnxìngjiǔjiànjiǔjiětuōdào  deyīngguǒ  suǒzhě  dùngēnxìngyóujiǔchuànfēishǎogōngnénglìngzhuǎn  xüéxüédàosuǒchéngjiān  yǒuxüéwèizhōngzhuǎnxìngjiànjiětuōdào  dechūguǒ  shàngxiàngwéi  jiāxíngdàozhūwèi  shìjiànjiětuōdàoqièwéishìlòuxìngshè  shèngzhěyòngyǒulòudàoérzhuǎngēn  fēizēngshàng  wèishēn  suǒshēnwéirénsānzhōu  退tuì  suǒxüétōngjiǔ  wèiwèizhìzhōngjiāndìngsān  yǒuxüéwéiliù  wèichúhòusān  suǒzhě  zhuǎngēnzhě  róngyǒushěguǒshèngguǒdào  suǒwéiguǒfēixiàngdào  yǒuxüéguǒshè  xüéliàngēndànliù  zhūxüéwèijiāluó  zǒngyǒuzhǒng  yóuchābié  sòngyüē

shēngwénèrchābiéyóujiǔgēn

lùnyüē  xüéwèishèngzhěyǒujiǔ  wèishēngwénèrjüézhě  退tuìděngdòngfēnèr  hòuxiānbiémíngshēngwén  jüéjüémíngèrjüézhě  yóuxiàxiàděngjiǔpǐngēnlìngxüéshèngchéngjiǔchābié  xüéxüéwèiyǒushèngzhě  qièshèngzhějiēzhōngshè  suíxìnxíng  èrsuíxíng  sānxìnjiě  jiànzhì  shēnzhèng  liùhuìjiětuō  jiětuō    shìbiéyǒu  sòngyüē

jiāxínggēnmièdìngjiětuōchéngshìbiéwéiliùsāndàoèr

lùnyüē  jiāxíngchūèrzhǒng  wèixiānshísuísuǒqiúxiūjiāxíng  suíxìnxíngsuíxíngmíng  gēntóngèrzhǒng  wèidùnxìnhuìgēnzēngmíngwéixìnjiějiànzhì  demièdìngshēnzhèngmíng  yóushēnzhèngdemièjìndìng  jiětuōhòuèrzhǒng  wèiwéihuìfánnǎozhàngzhěhuìjiětuō  jiāndedìngjiětuōzhàngzhějiětuō  míngsuīshìbiéwéiliù  wèijiàndàozhōngyǒuèrshèngzhě  suíxìnxíng  èrsuíxíng  zhìxiūdàobiéèrmíng  xìnjiě  èrjiànzhì  zhìxüéèrmíng  wèishíjiětuōshíjiětuō  yīngzhīzhōngsuíxìnxínggēnchéngsān  wèixiàzhōngshàng  xìngchéng  wèi退tuìděng  dàochéngshí  wèirěnzhì  rǎnchéngshísān  wèirǎn  shēnchéngjiǔ  wèisānzhōutiān  ruògēnxìngdàorǎnshēnxiāngchéngchéng亿wànqiānbǎièrshízhǒng  suíxíngděngyīng  děngmínghuìjiětuō  sòngyüē

yóudemièdìngmínghuìjiětuō

lùnyüē  zhūāluóhàndemièdìngzhěmíngjiětuō  yóuhuìdìngjiětuōfánnǎojiětuōzhàng  suǒwèimièjìndìngzhěmínghuìjiětuō  dànyóuhuìfánnǎozhàngdejiětuō  shìzūnshuō  fánnǎoduànqiānyǐnwèimíngmǎnxüé  xüéxüéwèiyóuyīnděngwèizhōngchēngwéimǎn  sòngyüē

yǒuxüémíngwéimǎnyóugēnguǒdìngsānxüédemǎnmíngdànyóugēndìngèr

lùnyüē  xüéxüéwèidemǎnmíng  yóusānyīn  wèigēnguǒdìng  yǒuyǒuxüézhědànyóugēndemǎnmíng  wèizhūjiànzhìwèirǎn  yǒuyǒuxüézhědànyóuguǒdemǎnmíng  wèixìnjiěháiwèimièjìndìng  yǒuyǒuxüézhěyóugēnguǒdemǎnmíng  wèijiànzhìháiwèimièjìndìng  yǒuyǒuxüézhěyóuguǒdìngdemǎnmíng  wèizhūxìnjiědemièjìndìng  yǒuyǒuxüézhěyóusāndemǎnmíng  wèizhūjiànzhìdemièjìndìng  yǒuxüézhědànyóudìnggēndìngdemǎnmíng  zhūxüézhěxüéwèiyóugēndìngèrdemǎnmíng  xüéwèizhōngfēiguǒmǎnyóuguǒmǎnmíng  yǒudànyóugēnmíngwéimǎn  wèishíjiětuōwèimièjìndìng  yǒudànyóudìngmíngwéimǎn  wèishíjiětuōdemièjìndìng  yǒuyóuèrmíngwéimǎn  wèishíjiětuōmièjìndìng  广guǎngshuōzhūdàochābiéliàng  wèishìchūshìjiànxiūdàoděng  lüèshuōdàonéngbiànshè  sòngyüē

yīngzhīqièdàolüèshuōwéiyǒuwèijiāxíngjiànjiětuōshèngjìndào

lùnyüē  jiāxíngdàozhě  wèicónghòujiàndàoshēng  jiàndàozhě  wèinéngduànsuǒyīngduànzhàng  jiětuōdàozhě  wèijiětuōsuǒyīngduànzhàngzuìchūsuǒshēng  shèngjìndàozhě  wèisāndào  dàoyǘn  wèinièpán  chéngnéngwǎngnièpánchéng  huòdàozhě  wèiqiúsuǒ  xǘnqiúnièpánguǒ  jiětuōshèngjìnmíngdào  dàolèitóng  zhuǎnshàngpǐn  huòqiánqiánzhìhòuhòu  huònéng  dàochùtōngxíngmíng  néngtōngnièpán  yǒuzhǒng  jiàn  sòngyüē

tōngxíngyǒuzhǒngběnjìngsuǒchídùngēn

lùnyüē  jīngshuōtōngxíngzǒngyǒuzhǒng  chítōngxíng  èrtōngxíng  sānchítōngxíng  tōngxíng  dàogēnběnjìngshēngmíngtōngxíng  shèshòuzhīzhǐguānpíngděngrènyǜnzhuǎn  dàowèizhìzhōngjiānmíngtōngxíng  shèzhīzhǐguānděngjiānxīnzhuǎn  wèidìngguānjiǎnzhǐzēng  wèizhìzhōngjiānguānzēngzhǐjiǎn  èrtōngxíngzhōng  dùngēnmíngchí  gēnmíng  èrhángjìngtōngchímíngchítōng  fānmíng  huòchídùnzhěsuǒtōngxíngmíngchítōngxíng  xiāngwéi  dàomíngwéifēn  yǒuzhǒng  míngyǘn  sòngyüē

jüéfēnsānshíwèiniànzhùděngjüéwèijìnshēngshùnmíngfèn

lùnyüē  jīngshuōjüéfēnyǒusānshí  wèiniànzhù  zhèngduàn  shén  gēn    děngjüézhī  shèngdàozhī  jìnshēngzhìshuōmíngwéijüé  suíjüézhěbiésān  shēngwén  èrjüé  sānshàng  míngshuìmiánjiēyǒngduàn  shízhīzuòshìzuò  èrmíngjüé  sānshíshùn  shìjiēmíngfēn  sānshíbié  ěr  yǘn  sòngyüē

shíshìwéishíwèihuìqíndìngxìnniànshèqīngānjièxǘnwéi

lùnyüē  jüéfēnmíngsuīsānshí  shíshìwéishí  huìqínděng  wèiniànzhùhuìgēnhuìjüézhīzhèngjiànhuìwéi  zhèngduànjīngjìngēnjīngjìnjīngjìnjüézhīzhèngjīngjìnqínwéi  shéndìnggēndìngdìngjüézhīzhèngdìngdìngwéi  xìngēnxìnxìnwéi  niàngēnniànniànjüézhīzhèngniànniànwéi  jüézhīwéi  shèjüézhīxíngshèwéi  qīngānjüézhīqīngānwéi  zhèngzhèngzhèngmìngjièwéi  zhèngwéixǘnwéi  shìjüéfēnshíshìwéishí  shìxìnděnggēnshàng  gèngjiāshèqīngānjièxǘn  shāshīshuō  yǒushí  shēnxiāng  jièfēnwéièr  jiǔtóngqián  niànzhùděngsānmíngbiéshǔ  shuōwéihuìqíndìng  sòngyüē

niànzhùzhèngduànshénsuízēngshàngshuōwéihuìqíndìngshízhūjiāxíngshàn

lùnyüē  niànzhùděngsānpǐnshàn  shíbiànshèzhūjiāxíngshàn  ránsuítóngpǐnzēngshàngshàngēn  shuōwéihuìqíndìng  yüánhuìniànzhùmíng  shāshīzuòshìshuō  huìyóuniànchílìngzhù  shíyóuhuìlìngniànzhùjìng  shíjiànzhěnéngmíng  niànzhùzhōng广guǎngchéng  shuōqínmíngwéizhèngduàn  zhèngxiūduànxiūwèizhōngqínnéngduànxièdài  huòmíngzhèngshèng  zhèngchíshēnzhōngzuìshèng  yüándìngshénmíng  zhūlíngmiàosuǒzhǐ  yǒushīshuō  shénshìdìng  wèiděng  yīngjüéfēnshìyǒushísān  zēngxīn  yòuwéijīngshuō  jīngyán  jīnwéishuōshénděng  shénwèishòuyòngzhǒngzhǒngshénjìngfēnwéiduō  nǎizhì广guǎngshuō  wèiděngsān  zhōngshuōdìngguǒmíngshén  děngsuǒshēngděngchímíng  yüánxìnděngxiānshuōwéigēn  hòumíngwéi  yóuxiàshàngpǐnfēnxiānhòu  yòu  xìnděngyüánshì  wèiyīnguǒxiānxìnxīnwéiguǒxiūyīn  jīngjìnyóujīngjìnniànzhùsuǒyüán  yóuniànchíxīn便biàndedìng  xīndìngnéngshízhī  shìxìnděngshì  dāngyánwèijüéfēnzēng  sòngyüē

chūshùnjüéxiūjiàndàowèiniànzhùděngpǐnyīngzhīzēng

lùnyüē  chūwèizhōngnéngshěnzhàoleshēnděngjìng  huìyòngshèngshuōniànzhùzēng  nuǎnwèizhōngnéngzhèngpǐnshūshènggōng  yòngqínshèngshuōzhèngduànzēng  dǐngwèizhōngnéngchíshèngshàn退tuì  dìngyòngshèngshuōshénzēng  rěnwèizhōng退tuìduòshàngēnjiān  zēngshàngshuōgēnzēng  wèizhōngfēihuòshìsuǒnéng  shuōzēng  xiūdàowèizhōngjìnwèi  zhùjüéshèngshuōjüézhīzēng  jiàndàowèizhōngérzhuǎn  tōngxíngshèngshuōdàozhīzēng  ránjīngzhōngsuíshùzēngshuōxiānhòu  fēixiū  zhōngzhèngjiànshìdàodàozhī  shìdàozhīérfēidào  zhōngshìjüéjüézhī  shìjüézhīérfēijüé  shāshīsuǒshuōshì  yǒu  jīngsuǒshuōniànzhùděng  wèixiūxíngzhějiāngxiūxíngshí  duōjìngzhōngxīnchísàn  xiānxiūniànzhùzhìxīn  jīngyán  niànzhùnéngjìngjièxīn  zhèngqiǎnchúdānshìniàn  shìniànzhùshuōzàizuìchū  yóushìqínsuìzēngzhǎng  wèichéngshìzhèngchíxīn  shìzhèngduànshuōwéièr  yóujīngjìnyōuhuǐxīn  便biànyǒukānnéngxiūzhìshèngdìng  shìshénshuōzàisān  shèngdìngwéi便biànlìngxìnděngchūshìwéizēngshàngyüán  yóugēnshuōwéi  gēn  néngzhèngchúsuǒzhìxiànxíngqiānshēngshèng  yóushuōwéi  jiàndàowèijiànjüézhī  shíjüézhīshèng  tōngèrwèijiàndàozhī  tōngzhíwǎngnièpánchéng  jīngshuō  dàozhīxiūyüánmǎnzhěniànzhùzhìjüézhīxiūyüánmǎn  yòujīngshuō  chúdāngzhī  xüānshíyánzhěshuōshèng  lìngběnxíngchūzhělìngxiūshèngdàozhī  zhīdàozhītōngèrwèishuō  suízēngwèishuōrán  shíyīngyán  sānshítōngyǒulòulòu  sòngyüē

jüédàozhīxiàngshìlòusāngēnjiētōngèrzhǒng

lùnyüē  zhōngjüéshèngdàozhīwéishìlòu  wéixiūdàojiàndàowèizhōngfāngjiàn  shìjiānyǒuzhèngjiànděng  érdeshèngdàozhīmíng  suǒjiētōngyǒulòulòu  sānshíyǒu  sòngyüē

chūjìngqièwèizhìchúgēnèrjìngchúxǘnsānzhōngchúèrqiánsānchújièqiánèrzhǒngjièyǒudǐngchújüédàozhī

lùnyüē  chūjìngzhōngsānshí  wèizhìchújüézhī  jìnfēnzhōngzhuǎn  xiàyóu  èrjìngchúzhèngwéi  jìngzhōngxǘn  yóuèrsānshíliù  sānjìngzhōngjiānshuāngchúxǘnsānshí  qiánsānchújièsānzhībìngchúxǘnsānshíèr  jièyǒudǐngchújüédàozhīèrshíèr  lòu  jüéfēnzhuǎnshízhèngjìng  yǒuzhǒng  wèideshíshìyǒulòulòu  sòngyüē

zhèngjìngyǒuzhǒngwèisēngjièjiànsānjièjiàndàojiānsēngwèisānqüánjüédàoxìnjièèrwéijiēwéilòu

lùnyüē  jīngshuōzhèngjìngzǒngyǒuzhǒng  zhèngjìng  èrzhèngjìng  sānsēngzhèngjìng  shèngjièzhèngjìng  qiějiàndàowèijiànsānshí  wéijièzhèngjìng  jiàndàowèijiāndesēng  wèiěrshíjiānchéngzhūxüé  chéngshēngwénsēngxüéxüédezhèngjìng  jiānyánwéixiǎnjiàndàoshídejièzhèngjìng  ránsuǒxìnlüèyǒuèrzhǒng  bié  èrzǒng  zǒngtōng  biéwéisānqüánjüédào  jiànshíjiēzhèngjìng  shèngsuǒàijièxiànguān  qièshí  yóusuǒxìnbiémíngyǒu  yīngzhīshíshìwéiyǒuèrzhǒng  wèiděngsānzhǒngzhèngjìngxìnwéi  shèngjièzhèngjìngjièwéiwéiyǒuèr  shìzhǒngwéishìlòu  yǒulòufēizhèngjìng  wèizhèngjìngmíng  shíjüézhīshèngmíngwéizhèng  suǒxìnsānbǎomiàoshīluójiēmíngwéijìng  xìngòujiègòu  yóuzhèngdejìngzhèngjìngmíng  chūguānshíxiànshuōguānnèishì  chūshíxiàn  wèichūguānwèixiānxìnshìzūnshìzhèngděngjüé  zhèngnàizhōngxìnshìshànshuō  hòuxìnshèngwèishìmiàoxíngzhě  zhèngxìnsānbǎoyóuliángliángyàokànbìngzhě  yóuxīnjìngjìngshīluó  shìshīluóshuōwéi  yàojìngxìnnǎixiànqián  sānyüánbìngfāngchú  huòzhǒng  yóudǎoshīdàoshāngsuǒchéngchéng  jīngyán  xüéwèichéngjiùzhī  xüéwèizhōngchéngjiùshí  yüánshuōyǒuxüéwèizhōngyǒuzhèngjiětuōyǒuzhèngzhì  zhèngtuōzhèngzhìshì  sòngyüē

xüéyǒuzhèngtuōzhìzhījiětuōwèiwèiwèishèngjiěhuòmièyǒuwéixüézhīèrjiětuōyǜnzhèngzhìjüéshuōwèijìnshēngzhì

lùnyüē  yǒuxüéwèizhōngshàngyǒuwèijiětuōjiětuōzhī  fēishǎomíngtuōzhě  fēijiětuōjiětuōzhì  xüétuōzhūfánnǎo  néngèrliǎojiětuōzhì  yóuèrxiǎnleèrzhī  yǒuxüérán  wéichéng  jiětuōyǒuèr  wèiyǒuwéiwéi  yǒuwéijiětuōwèixüéshèngjiě  wéijiětuōwèiqièhuòmiè  yǒuwéijiětuōmíngxüézhī  zhīmíngyǒuwéizhīshè  jiětuōyǒuèrzhǒng  jīngyánxīnhuìjiětuō  yīngzhīèrjiětuōyǜn  ruòěryīngjīngzhōngshuō  yǘnjiětuōqīngjìngzuìshèng  wèixīncóngtānrǎnjiětuō  cóngchēnchīrǎnjiětuō  jiětuōyǜnwèimǎnwéimǎnmǎnwéishèxiūqínděng  jiětuōyǜnfēiwéishèngjiě  ruòěrshì  yǒushīshuō  yóuzhēnzhìqiǎntānchēnchī  xīngòumíngjiětuōyǜn  shìshuōzhèngjiětuō  zhèngzhìzhěqiánjüéshuō  wèiqiánshuōjìnshēngzhì  xīnshìzhèngdejiětuōéryánxüéxīnjiětuō  sòngyüē

xüéxīnshēngshízhèngcóngzhàngjiětuō

lùnyüē  běnlùnshuō  chūxüéxīnwèiláishēngshícóngzhàngjiětuō  wèiwéizhàng  wèifánnǎo  yóunéngzhēxīnshēng  jīngāngdìngzhèngmièwèizhōngzhèngduàn  chūxüéxīnzhèngshēngwèizhèngdejiětuō  jīngāngdìngmièwèizhōngduàn  chūxüéxīnshēngwèimíngjiětuō  wèishēngxüéshìxīndāngěrshímíngjiětuō  ránjīnqiěshuōjüédìngshēngzhě  ěrshíxíngshēnshì  zhūshìxīncóngjiětuō  cóngzhēxīnshēngzhàngwèijiětuōwèishēng  suīyǒushēngjīnzhě  suǒ  huòde  hòuruòshēnghuò  dàowèilìngshēngzhàngduàn  sòngyüē

dàowéizhèngmièwèinénglìngzhàngduàn

lùnyüē  zhèngmièwèiyánxiǎnxiànzài  zhèngshēngyánxiǎnwèiláishì  dàonéngduànzhàngwéizhèngmièshí  wèidìngduànzhàngyòng  fēijiětuōtōngwèishēngzhě  shēngwèishēngzhàngtóng  jīngshuōsānjièwèiduànmiè  wéi  chābiéyǘn  sòngyüē

wéishuōsānjièjièwéitānduànjièduànjiémièjièmièshì

lùnyüē  duànděngsānjiè  fēnqiánshuōwéijiětuōwéi  yánjièzhě  wèidàntān  yánduànjièzhě  wèiduànjié  yánmièjièzhě  wèimièsuǒtānděngsuímiánsuǒsuízēngshì  jīngshuōsānjièwéijiětuō  ruòshìnéngyànnéng  ěr  yǘn  sòngyüē

yànyüánhuìyüánnéngduànxiāngduì广guǎngshǎnyīngchéng

lùnyüē  wéiyüánsuǒrěnzhìshuōmíngwéiyàn  rán  jìngzhōngsuǒrěnzhì  néngduànhuòzhějiēdemíng  广guǎngxiáyǒushūchéng  yǒuyànfēi  wèiyüánlìnghuòduànsuǒyǒurěnzhì  yüányànjìng  fēirǎn  yǒufēiyàn  wèiyüánmièdàonénglìnghuòduànsuǒyǒurěnzhì  yüánxīnjìng  néngrǎn  yǒuyàn  wèiyüánnénglìnghuòduànsuǒyǒurěnzhì  yǒufēiyàn  wèiyüánmièdàolìnghuòduànsuǒyǒurěnzhì  yīngzhīzhōngxiānrǎnhòujiànzhěsuǒyǒurěnzhūzhìzhōngjiāxíngjiětuōshèngjìndàoshèlìnghuòduàn  huòduàn  fēiduànzhì