大众学佛网
大众学佛网
俱舍论原文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第十五卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第十五卷分别业品第四之三此别解脱静虑无漏三种律仪。从彼得一亦余二不。不尔。云何。颂曰从一切二现得欲界律仪从根本恒时得静虑无漏论曰。欲界律仪。谓别解脱。...

阿毗达磨俱舍论 第十五卷注音

阿毗达磨俱舍论 第十五卷

fēnbiépǐnzhīsān

biéjiětuōjìnglòusānzhǒng  cóngèr  ěr  yǘn  sòngyüē

cóngqièèrxiàndejiècónggēnběnhéngshídejìnglòu

lùnyüē  jiè  wèibiéjiětuō  cóngqiègēnběndàocóngjiāxínghòuér  cóngèrdezhě  wèicóngèrlèi  qíngfēiqíngxìngzuìzhēzuì  cóngxiàndezhě  wèicóngxiànshìyǜnchùjiè  fēicónglái  yóuyǒuqíngchùzhuǎn  láifēishìyǒuqíngchù  ruòdejìnglòu  yīngzhīdàncónggēnběndào  shàngcóngjiāxínghòudekuàngcóngzhēzuì  cónghéngshízhě  wèicóngguòxiànzàiwèiláiyǜnchùjiè  yóuchābiéyīngzuò  yǒuyǜnchùjiècóngwéidebiéjiěfēièrděng  zhě  wèicóngxiànshìjiāxínghòuzhūzhēzuì  èrzhě  wèicóngláigēnběndào  sānzhě  wèicóngxiànshìgēnběndào  zhě  wèicóngláijiāxínghòu  fēizhèngdeshànshíyǒuxiànshìèdàoděng  shìyīngyáncóngxiànchù  yīngdànshuōfángwèilái  dìngyīngyánfángguòxiàn  zhūyǒuhuò  cóngqièyǒuqíngzhīyīnyǒu  dìngyǒuxiāngyǘn  sòngyüē

cóngzhūyǒuqíngzhīyīnshuōdìngcóngqièyǒuqíngzhīfēiyīn

lùnyüē  dìngcóngqièyǒuqíng  shǎofēn  zhīyīnshuōdìng  zhīdìngzhě  yǒucóngqièdewèichú  yǒucóngzhīdewèisuǒ  wéigēnběndàomíngzhī  yīndìngzhě  wèihuòyǒucóngqièyīn  huòyüēwéicóng  cóngqièzhě  wèicóngtānchēnchī    wéicóngzhě  wèicóngxiàzhōngshàngxīn    zhōngqiějiùhòusānyīnshuō  huòyǒulèizhùzhě  qièyǒuqíngde  fēiqièzhīfēiqièyīn  wèixiàxīnhuòzhōnghuòshàng  shòujìnshìqínjiè  huòyǒulèizhùzhě  qièyǒuqíngde  yóuqièzhīfēiqièyīn  wèixiàxīnhuòzhōnghuòshàng  shòuchújiè  huòyǒulèizhùzhě  qièyǒuqíngde  yóuqièzhīqièyīn  wèisānxīnshòujìnshìqínchújiè  huòyǒulèizhùzhě  qièyǒuqíngde  yóuqièyīnfēiqièzhī  wèisānxīnshòujìnshìjìnzhùqínjiè  yǒubiàn  zhūyǒuqíngdezhě  qièzhūyǒuqíngsuǒzhùshànfāngde  rán  èqüán  ruòrénzuòzhǒngdìngxiànfāngshòudebiéjiě  wèiyǒuqíngzhīchùshíyüándìng  yǒuqíngdìngzhě  niànwéimǒulèiyǒuqíngdāngshāděng  yánzhīdìngzhě  niànwéimǒuzhīdāngchífàn  yánchùdìngzhě  niànwéizhùmǒulèifāngdāngshāděng  yánshídìngzhě  niànwéiyüèděngshínéngshāděng  yányüándìngzhě  niànwéichúdòuzhànděngyüánnéngshāděng  shìshòuzhěde  dàndexiāngmiàoxíng  fēisuǒnéngjìngde  yóuyǒuqíngzēngshàngsǔnmìngde  shāshīyǒuzuòshìshuō  ruòwèixiàngsuǒnéngjìngfāngshòudebiéjiě  yīngyǒuzēngjiǎn  suǒnéngjìngfēisuǒnéngèrlèiyǒuqíngyǒuzhuǎn  shì便biànyǒubiéjiědeshèyüányǒudeshèguò  shuōrán  shēngcǎoděngxiānhòuhuòzēngjiǎn  néngnéngjìngsuǒ  jìngzhuǎnshíyīngěr  yáněr  suǒzhě  zhūyǒuqíngqiánhòuxìngděngcǎoděngqiánhòuxìngtóng  ruòěryǒuqíngbānnièpán  qiánxìnglèijīnshí  jiǎn  shìshìrán  qiánsuǒshuōyīnwéishàn  ruòěrqiánsuǒshēngnièpánzhě  hòudebiéjiě  shīluójiǎnqiánguò  qièbiéjiějiēcóngqièyǒuqíngchù  shèyǒuqíngjīnyóuzàizhě  hòucóngde  hòushīluójiǎnqiánguò  shuōcóngzhū  dìngcóngqièyǒuqíngdào  shǎofēnjìngzhīzhě  dìngyǒuyóuqièyīn  xiàpǐnděngxīn  ruòyǒulèiyóuxiàpǐnxīn  hòushíyóushàngpǐnxīnduànzhòngshēngmìng  dànchéngjiùxià  chéngshāshēngshàngpǐnbiǎoděng  zhōngpǐnshàngpǐnyīngzhī  zhōngmíngzhě  wèizhūyángzhūniǎo  lièshòujiédàokuíkuàidiǎn  lóngzhǔgǒujiàngděng  děngyánlèixiǎnwángdiǎnxíngtīngcháduànzuìděngrén  dànhéngyǒuhàixīnmíngzhě  yóulèizhù  huòyǒumíngzhě  yányángzhě  wèiwéihuómìngyàojìn寿shòuhénghàiyáng  suísuǒyīngdāngzhīěr  biànyǒuqíngjièdezhūěr  yóushèngāshìérshòude  fēiyángděngrénzhìqīnyǒusǔnhài  nǎizhìwèijiùshēnmìngyüánshā  shuōqiède  yóuzhìqīnruòwéiyángděngyǒusǔnhàixīn  zhīzhìqīnxiànfēiyángděng  yǒuhàixīn  yòushèngzuòyángděng    ruòguānwèiláiyángděng  xiànxiāngde  shìyángděngwèiláishìyǒuzhìqīnshèng  jüédìngsǔnhàixīn  shìyīngguānwèilái  xiànzàide  yángděngxiànshēnyǒuhài    děngxiànshēnhài    děngshìzhōngyīngqiú  yòuyángděngrén  shēngzhōng  qièzhùzhīxīn  néngyánguò  dezhī  biànsǔnshànāshì  suīyánérshēnbiǎosuǒshuōdezhī  ruòěrrénhuòshíxiānshòuèrsānxüéchù  hòudànshòushā  sǔnshànāshì  zhīèjiè  shāzhězuòshìyán  qüēzhīfēnmíngzhùrén  jīngzhūshīzuòshìshuō  suísuǒxiànzhīqüánfēnfēnjiēde  rán  wéichújiè  yóusuíliàngshànèshīluóxìngxiàngxiāngwéixiāngzhē  shuōcóng  biǎo  fāng便biànwèishuōdāngshuō  sòngyüē

zhūdeyóuzuòshìshòusuǒbiǎoyóutiánshòuzhòngxíng

lùnyüē  zhūyóuèryīn  zhěshēngzàijiā  yóuchūxiànxíngshāděngjiāxíng  èrzhěsuīshēngzàijiā  yóuchūyàoshòushāděngshì  wèidàngzuòshìshì  qiúcáiyǎnghuóshēn  dāngěrshí便biànèjiè  biǎoyóusānzhǒngyīn  zhěyóutián  wèishìzhūtiánsuǒshīyüánlínděng  shànbiǎochūshī便biànshēng  shuōyǒuzhūshì  èrzhěyóushòu  wèishìyán  ruòwèixiānshíděng  huòzuòshìxiàn  zhāiyüèbànyüèniánchángshīshíshī  sānyóuzhòngxíng  wèishìyīnzhòngzuòxíngshànxíngè  yóusānyīnbiǎo  shìshuōdeděng  shèděngwèishuōdāngshuō  yǘnshèbiéjiě  sòngyüē

shèbiéjiětiáoyóushěmìngzhōngèrxíngshēngduànshàngēnjìnyǒushuōyóufànzhòngshuōyóumiè湿shīluóshuōfànèrcái

lùnyüē  yándiàozhěxiǎn  yóunénglìnggēndiào  wéichújìnzhùsuǒzhǒngbiéjiě  yóuyüánshè  yóuduìyǒujiěrényǒubiǎoshèxüéchù  èryóushèzhòngtóngfēn  sānyóuèrxíngshíshēng  yóusuǒyīnshàngēnduàn  shèjìnzhùjièyóuqiányüányóujìn  shìzǒngshuōbiéjiěyóuyüánshè  yüánshèjièyóuyüán  shòuxiāngwéibiǎoshēng  suǒshè  suǒbiàn  suǒyīnduàn  guòxiàn  yǒushuō  zhònggǎnduòzuìzhōng  ruòsuífànshèqínchú  yǒuyán  yóuzhèngmiènénglìngshèbiéjiě  mièshíqièxüéchùjiéjièjiéjiēzhǐ  jiā湿shīluóguóshāshīyán  fàngēnběnzuìshíshěchūjiājiè  suǒránzhě  fēifànbiānqièyīngbiànshè  fēifànzuìyǒuduànshīluó  rányǒuèrmíng  wèichífànjiè  yǒucáizhězhàishímíngwéirénzhàizhě  ruòsuǒfànhuǐchúmíngshīluó  míngfànjiè  huánzhàidànmíngrén  ruòěryüánbáofànshuōfànchóngzhěmíngchú  míngshāménfēishìjiāzi  chúhàishāménxìng  huàimièduòluòshèngmíng  shèngchúzuòshìshuō  yánxiōng  xiōngzhě  wèishìzūnlesuǒshuōbiéshìlìngchéngliǎo  duōfánnǎozhěwéifànzhòngzuìyüán  nìngzhīyánshìleshuō  yóushìyǒuchú  míngxiǎngchú  èrchēngchú  sāngàichú  huòchú  zhōngyánfēichúzhě  wèifēibáijiéshòujièchú  fēichúxiānshìshèng  hòuyóufànzhòngchéngfēichú  zhīyánshìleshuō  ránsuǒshuō  fēifànbiānqièyīngbiànshèzhě  yán便biànshìzhēngjiéshī  shīzhōngshì  duōluóshùruòbèiduàntóunéngshēngzhǎng广guǎng  zhūchúděngfànzhòngrán  shīzhōngxiǎn  xiǎnjièsuífànbiāngēnběnzhòngzuì  lìngsuǒshòunéngshēngzhǎng广guǎng  wèihuǐfànzhūzhòngzuìshí  wéiyüèchúgēnběnháng  měngcánkuìgòngxiāngyìng  xínggēnduàn  yīngbiànshèqiè  yòufànzhòngrénshìzūnshísēngshíxiàzhìtuán  jiànluógēn  bìnchūqièchúshì  shīshuōshìyán  yīngchúdàobàiyǒu  yīngjiǎnxiǔdòngliáng  yīngyángzhǒngzhōngkāng  shìyīngbìnzhòngzhōngshífēichúchēngchúzhě  chúxiàng  suíxiāngshìyìngyǒu  shìzūnshuōzhǔndāngzhīyǒushāmén  gèng  suǒyánzhě  shèngdàoshāmén  èrshìdàoshāmén  sānmìngdàoshāmén  dàoshāmén  suīyǒushuōérwéiyǒushāménxiāngmíngshāmén  bèishāocáijiǎyīng [  / shù ] chíbàizhǒnghuǒlúnrén  ruòfànzhòngrénfēichúzhě  yīngyǒushòuxüéchú  shuōfànzhòngrénjiēchéngshèngzuì  dànchéngshèngzuì  dìngshuōfēichú  wèihuòyǒurénxiāngshūshèng  suīfànzhòngjièérfēishèngzuì  yóuyǒuniànxīn  zhǔshìzūnzhìshì  ruòfànshèng便biànfēichú  zhònglìngchūjiāshòujiè  yóuxiāngwéizhòngcánkuì怀huái  néngchūjiā  jiāozhǒng  fēiguānyǒuchú  zhònglìngchūjiāshòujiè  suǒránzhě  shèhòushíwèishìchúgèngshèsuǒxüéchóngchūjiā  jiùwéi  ruòshìrényóuyǒuchúxìng  yīngguīshìlèichú  zhèngmièshísuīqièjiéjièjiénài  wèixīnde  érxiāndezhěyǒushě  jìnglòuèrděng  yǘndāngshè  sòngyüē

shèdìngshēngshànyóu退tuìděngshèshèngyóudeguǒliàngēn退tuìshī

lùnyüē  zhūjìngdesuǒshànyóuèryüánshè  yóu  wèicóngxiàshēngshàngshí  huòshàngméiláishēngxià  èryóude退tuì  wèicónghuòshèngdìnggōnghái退tuìshīshí  děngyánwéixiǎnshèzhòngtóngfēnshèshǎofēnshūshèngshàngēn  jièzhōngsuǒyǒushànyóu退tuìshè  jièrán  wéijiè  lòushànyóusānyüánshè  yóudeguǒwèideguǒshíshèqiánxiàngdàoguǒdào  èryóuliàngēn  wèiliàngēnwèiyóudàoshèdùndào  sānyóu退tuìshī  wèide退tuìshí退tuìshīguǒdàoshèngguǒdào  shìshuōshèzhū  yǘnshè  sòngyüē

shèèjièyóudejièèrxíngshēng

lùnyüē  zhūyóusānyüánshè  zhěyóushèsuǒ  èryóudejiè  wèiruòshòudebiéjiě  huòyóuhuòjìngèjiè便biànshè  yóuyīnyüándeshí  zhūqièjiēduàn  shànèjièxìngxiāngwéi  shànjièzhōngshìqiáng  sānyóuxiāngèrxíngshēng  ěrshísuǒbiàn  zhùèjièzhě  suīhuòyǒushízuòshèdāowǎngděng  ruòshòudezhūshàn  zhūróngshè  suībìngyīnyüán  liángyàobìngzhōngnán  zhě  shòujìnzhùjièzhìjìnwèishèshí  wèide  wèimíngchùzhōngzhě  yǒushīshuō    èāshìfēiyǒngshè  tíngtiěchìmièqīngshēng  yǒushīyán  ruògèngzuòyüánlìng  biǎode  chùzhōngbiǎoshèyǘn  sòngyüē

shèzhōngyóushòushìzuòshì寿shòugēnduàn

lùnyüē  chùzhōngbiǎoshèyóuliùyüán  yóushòuxīnduànhuàishè  wèishèsuǒshòu  zuòshìniànyán  cóngjīnshíxiānsuǒshòu  èryóushìduànhuàishè  wèiyóujìngxìnfánnǎoshìsuǒyǐnbiǎo  èrxiànshìruòduànhuàishíbiǎo便biànshè  suǒfàngjiàntáojiālún  xiánděngshìjìnshí便biànzhǐ  sānyóuzuòduànhuàishè  wèisuǒshòuhòugèngzuò  yóushìduànhuàishè  shìzhě  wèisuǒshěshīshèzhìduōyüánlín  suǒshīwéiwǎngděngshì  yóu寿shòumìngduànhuàishè  wèisuǒzhǐyǒuzhuǎn  liùyóushàngēnduànhuàishè  wèijiāxíngduànshàngēnshí  便biànshèshàngēnsuǒyǐnbiǎo  fēishànqièfēirǎnshè  yǘn  sòngyüē

shèfēishànyóugēnduànshàngshēngyóuduìzhìdàoshēngshèzhūfēirǎn

lùnyüē  jièqièfēishànshèyóuèryüán  duànshàngēn  èrshēngshàngjiè  sānjièqièfēirǎnshèyóuyüán  wèidànyóuduìzhìdào  ruòpǐnlèinéngduàndàoshēng  dāngshèzhōngsuǒyǒufánnǎozhùbàn  fēifāng便biàn  shànèyǒuqíngyǒu  sòngyüē

èjièrénchúběièrhuángménèrxíngzàitiānwéirénsānzhǒngshēngtiānjièyǒujìnglòubìngchúzhōngdìngxiǎng

lùnyüē  wéirényǒu  ránchúběizhōuwéisānfāngyǒu  sānzhōunèi  chúshānchuāibànjiāèrxíngzhě  ěr  wèirénzhōngchúqiánsuǒchú  bìngtiānyǒu  èrróngyǒu  yüánzhīshānchuāiděngsuǒyǒuxiāngfēi  yóujīngzhōngyǒuchéngzhèng  wèijīngshuō  gàomíng  zhūyǒuzàijiābáinánnángēnchéngjiù  guīsēngyīnjìngxīn  chéngchēngshìsuǒjiā  yüànzūnchíbēiniàn  shìmíngyüēsuǒjiā  nàizhōngzuòshìshuō  yīngchúlèirén  zhīfēilèiyǒu  yóu  yóuèrsuǒsuǒfánnǎoxiāngzēngshàng  zhèngkānnéng  yǒuzhòngcánkuìxīn  ruòěr  èzhōngxīndìng  yòuruòshìchùyǒushàn  èyǒu  yóuèrzhǒngxiāngfān  běirénshòudìng  zàoèshèngāshì  shìshànjièèjiè  měngcánkuìèzhōng  fēiyǒu  shèngcánkuìxiāngyìngxiāngwéi  fāngyǒu  yòushānchuāiděngjiǎntiánnéngshēngshànjièèjiè  shìjiānxiànjiànzhūjiǎntián  néngshēngjiāmiáohuìcǎo  ruòěrjīngzhōngyányǒuluǎnshēnglóngbànyüè  měicónggōngchūláizhìrénjiān  qiúshòuzhījìnzhùzhāijiè  miàoxíng  fēiděi  shìwéiréntiānyǒu  ránwéirénsānzhǒng  wèibiéjiětuōjìnglòu  ruòshēngtiānshēngjiè  jiēróngděiyǒujìng  shēngjièfēiyǒu  lòuzài  wèiruòshēngzàijiètiānzhōngshēngjièzhōng  chúzhōngdìngxiǎngjiēróngděiyǒulòu  shēngzhōngwéidechéngjiùxiàn  yīnbiànzhūxìngxiāngtóng  dāngshìjīngzhōngsuǒbiàozhū  qiějīngzhōngshuō  yǒusānzhǒng  shànè  xiāngyǘn  sòngyüē

ānānfēimíngshànè

lùnyüē  shìmíngwéishànděngxiàng  wèiānyǐnshuōmíngwéishàn  néngàishúnièpán  zànyǒngèrshízhòng  ānyǐnmíngwéishàn  yóunéngzhāofēiàishú  qiánānyǐnxìngxiāngwéi  fēiqiánèrmíng  wéishànshàn  yòujīngzhōngshuō  yǒusānzhǒng  fēiděng  xiāngyǘn  sòngyüē

fēidòngshànmíngshànmíngfēishàngjièshàndòngyüēchǔsuǒguǒdòng

lùnyüē  jièshànshuōmíngwéi  zhāoàiguǒyǒuqíng  zhūshànshuōmíngfēi  zhāofēiàiguǒsǔnyǒuqíng  shàngèrjièshànshuōmíngdòng  shìzūnshuōxiàsāndìngjiēmíngyǒudòng  shèngshuōzhōngyǒuxǘnděngmíngwéidòng  yóuxiàsāndìngyǒuxǘnděngzāihuànwèidòngmíng  dòngjīngzhōngnénggǎndedòngshúshuōmíngdòng  yǒudòngdìngzhāodòngshú  suīdìngzhōngyǒuzāihuàndòng  érduìguǒfēijièyǒudòngzhuǎndòngmíng  wèijièzhōngchù  yóubiéyüánchùshòu  huòyǒunénggǎnwàinèicáiwèixíngliàngděng  tiānděngzhōngyīngshú  yóubiéyüánsuǒyǐnzhuǎn  rénděngzhōng便biànshú  jièchǔ  róngzhuǎnlìngchǔshòu  guǒchùdìngdòngmíng  yòujīngzhōngshuō  yǒusānzhǒng  shùnshòuděng  xiāngyǘn  sòngyüē

shùnfēièrshànzhìsānshùnzhūshànshùnshàngshànshùnfēièrshuōxiàyǒuyóuzhōngzhāoshúyòusānfēiqiánhòushúshùnshòuzǒngyǒuwèixìngxiāngyìngsuǒyüánshúxiànqiánchābié

lùnyüē  zhūshànzhōngshǐcóngjièzhìsānjìngmíngshùnshòu  zhūshòuwéizhì  zhūshànmíngshùnshòu  guòsānjìngshàngzhūshàn  shuōmíngwéishùnshòu  shàngdōushòu  fēizhūwéigǎnshòuguǒ  yīngzhīgǎnshòuliáng  shòuliángzhōngmíngshòu  yǒushīshuō  xiàzhūzhōngyǒusānshùnfēièr  yóuzhōngdìngzhāoshú  ruòzhě  zhōngjiāndìngyīngshú  huòyīng  shúguǒ  yǒushīshuō  nénggǎngēnběnzhōnggēnshú  yǒushuō  gǎnshòuguǒ  èrshuōběnlùnxiāngwéi  běnlùnyán  yǒugǎnxīnshòushúfēishēn  yüēyǒu  wèishànxǘn  yòuběnlùnshuō  yǒusānfēiqiánfēihòushòushú  yüēyǒu  wèishùnshòu  shùnshòuxīnxīnsuǒ  shùnshòuxīnxiāngyìngxíng  nǎizhì广guǎngshuō  yóuzhèngzhīxiàyǒushùnfēièr  fēijièyǒusānshíshú  wéishànwéishàn  shìshànérliè  ruòěr便biànsuǒshuōxiāngwéi  wèishànzhìsānmíngshùnshòu  àiguǒmíngwéishàn  yīngzhīduōfēnwéiyán  shòuxìngshū  shuōwéishùnshòuděng  shòuxìngsuīshū  érnéngwéiyīnshòu  huòshìsuǒshòu  néngshòu  shìshúguǒ  huòshìsuǒshòu  yóunéngshòushú  shùnsàn  yīngrán  shìmíngwéishùnshòu  shùnèryīngzhīěr  zǒngshuōshùnshòulüèyǒuzhǒng  xìngshùnshòu  wèiqièshòu  jīngshuō  shòushòushíshílezhīshòushòu  nǎizhì广guǎngshuō  èrxiāngyìngshùnshòu  wèiqièchù  jīngshuō  shùnshòuchù  nǎizhì广guǎngshuō  sānsuǒyüánshùnshòu  wèiqièjìng  jīngshuō  yǎnjiàn  wéishòushòutān  nǎizhì广guǎngshuō  yóuděngshìshòusuǒyüán  shúshùnshòu  wèigǎnshú  jīngshuō  shùnxiànshòu  nǎizhì广guǎngshuō  xiànqiánshùnshòu  wèizhèngxiànxíngshòu  jīngyán  shòushòushíèrshòu便biànmiè  nǎizhì广guǎngshuō  fēishòuxiànzàiqiánshíyǒushòunéngshòushòu  dànshòuxiànqiánshuōmíngwéishòushòu  zhōngdànshuōshúshùnshòu  yóunéngzhāoshòushú  suīshòuxìngyǒushū  érmíngwéishùnshòuděng  shìsānyǒudìngdìng  xiāngyǘn  sòngyüē

yǒudìngdìngdìngsānshùnxiànděnghuòshuōyǒushīshuō

lùnyüē  shàngsuǒshuōshùnshòuděng  yīngzhīyǒudìngdìng  fēidìngshòudìngmíng  dìngyǒusān  shùnxiànshòu  èrshùnshēngshòu  sānshùnhòushòu  sāndìngbìngqiándìngzǒngchéngzhǒng  huòyǒulìngdìngshòuyǒuèrzhǒng  wèishúyǒudìngdìng  bìngdìngsānchéngzhǒngshùnxiànshòuzhě  wèishēngzàoshēngshú  shùnshēngshòuzhě  wèishēngzàoèrshēngshú  shùnhòushòuzhě  wèishēngzàocóngsānshēnghòushú  yǒushīshuō  shùnxiànshòu  shēngdeshú  suíchūshúwèijiànmíngwéishùnxiànděng  qiángshúguǒshǎo  shāshī  huòyǒuguǒjìnfēishèng  huòyǒuxiāngwéi  wàizhǒngjīngsānbànyüèkuí便biànjiēshí  yàojīngliùyüèmàifāngjiēshí  zhěshuōyǒu  zhěyǒushífēndìngshúdìng  wèishùnxiànděngsānfēidìngdeshú  èrzhěyǒushúdìngshífēndìng  wèidìngdìngdeshú  sānzhěyǒuèrdìng  wèishùnxiànděngdìngdeshú  zhěyǒuèrdìng  wèidìngfēidìngdeshú  shuōzhūzǒngchéngzhǒng  wèishùnxiànshòuyǒudìngdìng  nǎizhìdìngyǒuèrzhǒng  suǒshuōchābiézhōng  sòngyüē

shànróngzuòyǐntóngfēnwéisānzhūchùzàozhòngshànchúxiànjiānrǎnshēngzàoshēngshèngzàoshēnghòubìngyǒudǐng退tuì

lùnyüē  shùnxiànshòuděngsānwéidìngbìngdìngwéi  shìshuōwéishàn  zhōngwéixiǎnshídìngdìng  shìjīngsuǒshuōxiāng  yǒushízuò  róngyǒu  yǘn  qiǎnsān使shǐxíngxiéshíjiūjìng  néngyǐnzhòngtóngfēn  néngyǐnwéisān  chúshùnxiànshòu  xiànshēntóngfēnxiānyǐn  jiènéngzào  zhūjièzhūhuòshànhuòè  suísuǒyīngjiēróngzào  zǒngkāishìruòjiùbiézhē  zhōngshànchúshùnxiàn  àiguǒjiēdezào  退tuìxìngmíngjiān  rǎn  ruòshēnglèichúshùnshēngshòuzàosān  shèngzhěshuāngchúshùnshēngshùnhòuzàoèr  shēng退tuìgēngshēng  hòuháishēngxià  退tuìshèngzhěhuánshēngxiàzhū  suísuǒshēngróngzàoshùnxiànshòu  zàodìngqièchùzhē  ránzhūshèngzhěruòjièyǒudǐngchùrǎn  suīyǒu退tuìduòérzàoshùnshēnghòu  cóng退tuìzhě退tuìguǒ  zhū退tuìguǒmìngzhōng  hòudāngbiàn  zhùzhōngyǒuwèizào  zào  yǘn  sòngyüē

zhōngyǒunéngzàoèrshíèrzhǒngjiēshùnxiànshòushèlèitóngfēn

lùnyüē  jièzhōngzhùzhōngyǒuwèi  róngyǒunéngzàoèrshíèr  wèizhōngyǒuwèichùtāizhōng  chūtāihòuyǒuwèi  tāizhōngzhě  jiélán  èrètán  sānshī  jiànnán  luóshē  tāiwàizhě  yīnghái  èrtóng  sānshàonián  zhōngnián  lǎonián  zhùzhōngyǒuwèinéngzàozhōngyǒunǎizhìlǎoniándìngdìng  yīngzhīshìzhōngyǒusuǒzàoshízhǒngdìng  jiēshùnxiànshòushè  yóulèitóngfēnchābié  wèizhōngyǒuwèilèishíwèi  zhòngtóngfēnyǐn  yóubiéshuōshùnzhōngyǒushòu  shùnshēngděngsuǒyǐn  zhūdìngshòuxiāngyǘn  sòngyüē

yóuzhònghuòjìngxīnshìhéngsuǒzàogōngtiánhàidìng

lùnyüē  ruòsuǒzào  yóuzhòngfánnǎohuòchúnjìngxīn  huòchángsuǒzuò  huòzēngshànggōngtián  gōngtiánzhě  wèisēng  huòshèngjiāluó  wèishèngguǒshèngdìng  tiánsuǒsuīzhònghuòchúnjìngxīnfēichángxíng  ruòshànshànsuǒzhū  huòsuíqīngzhòngxīnxíngsǔnhàishì  shìqièjiēdìngshè  fēidìngshòu  xiànguǒxiāngyǘn  sòngyüē

yóutiánshūshèngdìngzhāoshúdeyǒngdìngzhāoxiànguǒ

lùnyüē  yóutiánshèngzhě  wényǒuchúsēngzhòngzhōngzuòrén  xiànshìzhuǎnzuòrén  děngchuánwénlèifēi  yóushèngzhě  wényǒuhuángménjiùtuōzhūniúhuángménshì  xiànshìzhuǎnzuòzhàng  děngchuánwénshìfēi  huòshēngyǒngrǎn  zhōngzhūshànshàn  shúdìngwèidìngzhě  néngzhāoxiànguǒ  ruòyǒuwèishùndìngshòu  dìngyǒngrǎn  wèishòushúguǒ  ruòshúdìngzhě  yǒngrǎnshòushú  tiándìngshòu  sòngyüē

shàngshǒusēngmièdìngzhèngjiànxiūdàochūsǔnshòu

lùnyüē  shìlèigōngtiánzhōngwéishànèdìngshòuguǒ  gōngtiánzhě  wèishàngshǒusēng  yüējiāluóchābiéyǒu  cóngmièdìngchū  wèidìngzhōngdexīnjìng  dìngjìngnièpán  ruòcóngdìngchūxīnshí  nièpánháichūzhě  èrcóngzhèngchū  wèidìngzhōngyǒuyüánliàngyǒuqíngwéijìng  zēngshàngsuízhú  chūdìngshí  yǒuwéiliàngzuìshènggōngsuǒxǖnxiūshēnxiāngérzhuǎn  sāncóngdìngchū  wèidìngzhōngyǒuyüánliàngyǒuqíngwéijìng  zēngshàngānsuízhú  chūdìngshí  yǒuwéiliàngzuìshènggōngsuǒxǖnxiūshēnxiāngérzhuǎn  cóngjiàndàochū  wèidàozhōngyǒngduànqièjiànsuǒduànhuòshèngzhuǎn  cóngchūshíjìngshēn  cóngxiūdàochū  wèidàozhōngyǒngduànqièxiūsuǒduànhuòshèngzhuǎn  cóngchūshíjìngshēn  shuōmínggōngtián  ruòyǒuzhōngwéisǔn  dìngnéngzhāoguǒ  ruòcóngdìngguǒchūshí  yóuqiánsuǒxiūdìngfēishūshèngxiūsuǒduànhuòwèijìngjìnxiāngfēishèngtián  shúguǒzhōngshòuzuìwéishèng  jīnyīng  zhūzhōngyǒuwéizhāoxīnshòushú  huòzhāoshēnshòufēixīnshòu  yǒu  yǘn  sòngyüē

zhūshànxǘnwéigǎnxīnshòuèwéigǎnshēnshòushìgǎnshòu

lùnyüē  shànxǘn  wèicóngzhōngdìngnǎizhìyǒudǐngsuǒyǒushàn  zhōngnéngzhāoshòushúzhě  yīngzhīdàngǎnxīnshòufēishēn  shēnshòuxǘn  zhūshànnénggǎnshòuzhě  yīngzhīdàngǎnshēnshòufēixīn  shànyīnshòuwéiguǒxīnshòu  jüédìngmíngyōuyōufēishú  qiánbiàn  yǒuqíngxīnkuángshíyīnchù  sòngyüē

xīnkuángwéishíyóushúshēnghàiwéiyōuchúběizhōuzài

lùnyüē  yǒuqíngxīnkuángwéizàishí  ruòzàishíxīnkuáng  shíshēnfēnbié  yóuyīnyǒuqíngxīnkuáng  yóuyǒuqíngshú  wèiyóuyòngyàozhòushùlìngxīnkuáng  huòlìngyǐnfēisuǒruòruòjiǔ  huòxiànwēiyánqínshòuděng  huòfàngměnghuǒfénshāoshān  huòzuòkēngjǐngxiànzhuìzhòngshēng  huòshìlìngshīniàn  yóuyīndāngláishìgǎnbiéshúnénglìngxīnkuáng  èryóujīng  wèifēirénděngxiànxíngláixiāng  yǒuqíngjiànsuìzhìxīnkuáng  sānyóushānghài  wèiyīnshìnǎofēirénděngyóuchēnshāngzhījiésuìzhìxīnkuáng  yóuguāiwéi  wèiyóushēnnèifēngtánjièxiāngwéifǎnzhǒngguāishìzhìxīnkuáng  yóuchóuyōu  wèiyīnsàngshīqīnàiděngshì  chóuchán怀huáixīnsuìkuáng  děng  ruòzàishífāngyǒuxīnkuáng  xīnkuángshú  xīnshòufēishú  shuōxīnkuángshìshú  dànyánshìshúsuǒshēng  wèièyīngǎnpíngděngshúzhǒng  zhǒngxīn便biànshīniàn  shuōwéikuáng  shìxīnkuángduìxīnluànyīngzuò  wèiyǒuxīnkuángérfēixīnluàn  nǎizhì广guǎngshuō  kuángfēiluànzhě  wèizhūkuángzhěrǎnxīn  luànfēikuángzhě  wèikuángzhězhūrǎnxīn  kuángluànzhě  wèizhūkuángzhězhūrǎnxīn  fēikuángluànzhě  wèikuángzhěrǎnxīn  chúběisuǒjiè  zhūyǒuqínglèiróngyǒuxīnkuáng  wèitiānxīnshàngyǒukuángzhě  kuàngrénèdexīnkuáng  héngkuáng  duō  wèizhūhéngwéizhǒngzhǒnglèishānghàiměngnánrěn  shòusuǒshàngshí  kuàngleshìfēi  zhōngyüànxīnshāngtàn  chāngkuángchíjiàoshìchuányǒuwén  jièshèngzhōngwéichúzhū  zhǒngguāishìróngyǒuxīnkuáng  shúshēng  ruòyǒudìngyìngxiānshòuhòufāngdeshèng  ruòfēidìng  yóudeshèng  nénglìngguǒjīng  chāowèi  shānghàizhūshèngzhěfēirénděngzēngxiánshì  chóuyōuzhèngxìng  yòujīngzhōngshuō  yǒusānzhǒng  wèihuìzhuó  xiāngyǘn  sòngyüē

shuōhuìzhuóchǎnchēntānshēng

lùnyüē  shēnsānyǒusānzhǒng  wèihuìzhuó  yīngzhīchǎnchēntānsuǒshēng  wèichǎnshēngshēnmíngwéi  chǎnlèi  ruòchēnshēngshēnmíngwéihuì  chēnhuìlèi  ruòtānshēngshēnmíngwéizhuó  tānzhuólèi