大众学佛网
大众学佛网
俱舍论原文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第十二卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第十二卷尊者世亲造三藏法师玄奘奉诏译分别世品第三之五如是已约逾缮那等。辩器世间身量差别。约年等辩寿量有殊。二量不同未说应说。此二建立无不依名。...

阿毗达磨俱舍论 第十二卷注音

阿毗达磨俱舍论 第十二卷

zūnzhěshìqīnzào

sānzàngshīxüánzàngfèngzhào

fēnbiéshìpǐnsānzhī

shìyüēshànděng  biànshìjiānshēnliàngchābié  yüēniánděngbiàn寿shòuliàngyǒushū  èrliàngtóngwèishuōyīngshuō  èrjiànmíng  qiánèrmíngwèixiángshǎo  jīnyīngxiānbiànsānshǎoliàng  sòngyüē

wēichàmíngshíshǎo

lùnyüē  fēnzhūzhìwēi  wēiwéishǎo  shìfēnzhūmíngshízhìchà  wèimíngshíshǎo  míngzhě  shuōmíng  děngmíngwéichàliàng  zhòngyüándeqǐng  huòyǒudòngxíngwēi  duìzhūshīshuō  zhuàngshìtánzhǐqǐngliùshíchà  shìmíngwéichàliàng  zhīsānshǎo  qiánèrliàngyǘn  jīnqiěbiànqiánshànděng  sòngyüē

wēiwēijīnshuǐyángniúchénshīmàizhǐjiéhòuhòuzēngbèièrshízhǐzhǒuzhǒuwéigōngliàngbǎishèshàn

lùnyüē  wēiwéichū  zhǐjiéwéihòu  yīngzhīhòuhòujiēbèizēng  wèiwēiwéiwēiliàng  wēizhìwéijīnchén  jīnchénwéishuǐchénliàng  shuǐchénzhìwéimáochén  máochénwéiyángmáochénliàng  yángmáochénwéiniúmáochén  niúmáochénwéiyóuchénliàng  chénwéi  wéishī  shīwéikuàngmài  màiwéizhǐjié  sānjiéwéizhǐ  shìsuǒchéng  shìsòngzhōngbiéfēnbié  èrshízhǐhéngwéizhǒu  shùzhǒuwéigōng  wèixǘn  shùbǎigōngwéishè  shèshìcóngcūnzhìāliànruòzhōngjiāndàoliàng  shuōshèwéishàn  shìshuōshànděng  jīndāngbiànhòuniánděngliàngbié  sòngyüē

bǎièrshíchàwéichàliàngliùshísānshísānshízhòusānshízhòuyüèshíèryüèwéiniánzhōngbànjiǎn

lùnyüē  chàbǎièrshíwéichà  liùshíchàwéi  sānshíwéimóuduō  sānshímóuduōwéizhòu  zhòuyǒushízēngyǒushíjiǎnyǒushíděng  sānshízhòuwéiyüè  zǒngshíèryüèwéinián  niánzhōngfēnwéisān  wèihányǒuyüè  shíèryüèzhōngliùyüèjiǎn  niánnèizǒngjiǎnliù  yǘnshì  yǒusòngyán

hánzhōngyüèbànsuǒbànyüèzhìzhězhījiǎn

shìbiànchàzhìnián  jiéliàngtóngjīndāngbiàn  sòngyüē

yīngzhīyǒujiéwèihuàichéngzhōnghuàicóngshēngzhìwàidōujìnchéngjiécóngfēngzhìchūshēngzhōngjiécóngliàngjiǎnzhì寿shòuwéishízēngjiǎnshíhòuzēngzhìwànshìchéngzhùmíngzhōngèrshíjiéchénghuàihuàikōngshíjiēděngzhùjiéshízhōngjiéjiésānshù

lùnyüē  yánhuàijiézhě  wèicóngyǒuqíngshēngzhìwàidōujìn  huàiyǒuèrzhǒng  huài  èrjièhuài  yǒuèrzhǒng  yǒuqínghuài  èrwàihuài  wèishìjiānguòèrshízhōngjiézhù  cóngyǒuděngzhùèrshíhuàijié便biànzhì  ruòshíyǒuqíngmìngzhōngxīnshēng  wèihuàijiéshǐ  nǎizhìyǒuqíng  ěrshímíngwéihuài  zhūyǒudìngshòuzhě  yǐnzhìfāngzhōng  yóuzhǔnzhībàngshēngguǐ  ránxiānhuàiběnchùzhùzhě  réntiānzhěréntiāntónghuài  ruòshírénzhōurénshīrándechūjìng  cóngjìngchàngshìyán  shēngshènshènjìng  rénwénjiējìng  mìngzhōngbìngdeshēngfànshìzhōng  nǎizhìzhōuyǒuqíngdōujìn  shìmínghuàishànzhōurén  dōng西èrzhōuyīngshuō  běizhōumìngjìnshēngjiètiān  yóunéngdìng  nǎizhìrényǒuqíng  ěrshímíngwéirénhuài  ruòshítiānwángtiānsuírándechūjìng  nǎizhìbìngdeshēngfànshìzhōng  ěrshítiānyǒuqíngdōujìn  shìmínghuàiwángzhòngtiān  tiāntóngshuō  nǎizhìjièyǒuqíng  míngjièzhōngyǒuqínghuài  ruòshífànshìsuíyǒuqíngshīránèrjìng  cóngdìngchàngshìyán  dìngshēngshènshènjìng  tiānwénjiējìng  mìngzhōngbìngdeshēngguāngjìngtiān  nǎizhìfànshìzhōngyǒuqíngdōujìn  shìmínghuàiyǒuqíngshìjiān  wéishìjiānkōngkuàngérzhù  shífāngjièqièyǒuqínggǎnsānqiānshìjièjìn  jiànyǒulúnxiàn  zhūhǎigānjiézhòngshāndòngrán  zhōuzhǔsānlúnbìngcóngfénliáo  fēngchuīměngyànshāoshàngtiāngōng  nǎizhìfàngōnghuījìn  huǒyànshāogōng  fēizāinénghuài  yóuxiāngyǐnzuòshìyán  xiàhuǒfēngpiāofànshāoshàng  wèijièhuǒměngyànshàngshēngwéiyüányǐnshēngjièhuǒyàn  zāiěr  yīngdāngzhī  shìshǐcóngjiànjiǎnnǎizhìjìnzǒngmínghuàijié  suǒyánchéngjié  wèicóngfēngnǎizhìshǐyǒuqíngshēng  wèishìjiānzāisuǒhuài  èrshízhōngjiéwéiyǒukōng  guòchángshíyīngyǒuděngzhùèrshíchéngjié便biànzhì  qièyǒuqíngzēngshàng  kōngzhōngjiànyǒuwēifēngshēng  shìshìjiānjiāngchéngqiánxiàng  fēngjiànzēngshèngchéngqiánsuǒshuōfēnglúnshuǐjīnlúnděng  ránchūchéngfànwánggōngnǎizhìgōng  hòufēnglúnděng  shìwèichéngwàishìjiān  chūyǒuqíngguāngjìngshēngfànchùwéifànwáng  hòuzhūyǒuqíngcóngyǒushēngfàn  yǒushēngfànzhòng  yǒushēnghuàzàitiāngōng  jiànjiànxiàshēngnǎizhìrénniúhuòshèngshēnshàn  hòushēng饿èguǐbàngshēng  ěrhòuhuàizuìchūchéng  ruòchūyǒuqíngshēngjiànèrshízhōngchéngjiéyīngzhīmǎn  hòuyǒuèrshízhōngjiémíngchéngzhù  ér  wèicóngfēngzàoshìjiān  nǎizhìhòushíyǒuqíngjiànzhù  zhōurén寿shòujīngliàngshízhìzhùjiéchū寿shòufāngjiànjiǎn  cóngliàngjiǎnzhìshíniánmíngwéichūzhùzhōngjié  hòushíjiēyǒuzēngjiǎn  wèicóngshíniánzēngzhìwàn  cóngwànjiǎnzhìshínián  ěrnǎimíngwéièrzhōngjiéhòushíjiēshì  shíhòucóngshísuìzēngzhìwànsuìmíngèrshíjié  qièjiézēngguòwàn  qièjiéjiǎnwéishínián  shíjiézhōngzēngjiǎnshí  liàngfāngděngchūjiǎnhòuzēng  èrshíjiéshíliàngjiēděng  zǒngmíngwéichéngzhùjié  suǒchénghuàihuàikōngbìngjiǎnzēngèrshíchābié  rányóushíliàngzhùjiétóng  zhǔnzhùchéngèrshízhōngjié  chéngzhōngchūjiéshìjiān  hòushíjiǔzhōngyǒuqíngjiànzhù  huàizhōnghòujiéjiǎnshìjiān  qiánshíjiǔzhōngyǒuqíngjiànshè  shìsuǒshuōchéngzhùhuàikōng  èrshízhōngchéngshí  zǒngshíchéngjiéliàng  jiéxìngshì  wèiwéiyǜn  jīngshuōsānjiéāsēngjīngjìnxiūxíngfāngdechéng  qiánsuǒshuōzhǒngjiézhōng  jiéchéngsānjiéshù  lèiqiánjiéwéishíbǎiqiān  nǎizhìchéngsānjiéshù  chēngshùyánsān  fēishùyánxiǎnshù  jiětuōjīngshuōliùshíshùzhōng  āsēngshìshù  yǘnliùshí  jīngyán  yǒushùshǐwéi  shíwéishí  shíshíwéibǎi  shíbǎiwéiqiān  shíqiānwéiwàn  shíwànwéiluòchā  shíluòchāwéiluòchā  shíluòchāwéizhī  shízhīwéituó  shítuówéiāduō  shíāduōwéiāduō  shíāduōwèiduō  shíduōwéiduō  shíduōwéiluóduō  shíluóduōwéiluóduō  shíluóduōwéijīnjiéluó  shíjīnjiéluówéijīnjiéluó  shíjīnjiéluówéipínluó  shípínluówéipínluó  shípínluówéiāchú  shíāchúwéiāchú  shíāchúwéi  shíwéi  shíwéicèng  shícèngwéicèng  shícèngwéi  shíwéi  shíwéizhì  shízhìwéizhì  shízhìwéi  shídōuwéi  shídōuwéijié  shíjiéwéijié  shíjiéwéiyìnluó  shíyìnluówéiyìnluó  shíyìnluówéisāndān  shísāndānwéisāndān  shísāndānwéijiē  shíjiēwéijiē  shíjiēwéiniānluó  shíniānluówéiniānluó  shíniānluówéilǎoluó  shílǎoluówéilǎoluó  shílǎoluówéilán  shílánwéilán  shílánwéishānruò  shíshānruòwéishānruò  shíshānruòwéiduō  shíduōwéiduō  shíduōwéiluóchān  shíluóchānwéiluóchānshíluóchānwéiāsēng  shùzhōngwàngshī  ruòshùjiézhìshùzhōngāsēngmíngjiéshù  jiéshùzhìsān  jīngzhōngshuōwéisānjiéshù  fēizhūsuànnéngshùzhī  děishuōwéisānjiéshù  yüányüànchángshíjīngjìnxiūxíngfāngguǒ  yüànchángshíxiū  shàngshènnán  fēiduōyüànxíngróngdechéng  yàojīngsānjiéshù  xiūzhìhuìliángliùluóduōduōbǎiqiānxíngfāngzhèngshàngzhèngděng 

shìdìngyīngchángshíyüàn  ruòfāng便biàndenièpán  yòngwéijiǔxiūduōxíng  wèiqièyǒuqíngqiúchángshíyüàn  yǘnlìngkānnéng  liúzhūhánshí  shènièpándàoqiúshàng  yǒuqíng  suìbēixīn  wéi  shéixìnyǒushìshì  yǒu怀huáirùnbēi  shìyǒuqíngshìshínánxìn  xīnrùnyǒubēi  shìyǒuqíngshìfēinànxìn  yǒujiǔāimǐnzhě  suīérsǔn  shìsuǒtóngshì  jiǔbēi  suīér  xìn  yòuyǒuqíngyóushùxíngliǎoyǒuwéi  zhíwéiérshēngàizhù  yóuwéiyīngānzhòng  zhìzhětóngshì  shù  shèàizēngliànxīn  yóuwéiyīngānzhòng  xìn  yòuyóuchóngxìngyǒuzhìyüàn  wéi  yòngwéi  wéishì  jiànérbiéyǒu  shì  yǒusòngyán

xiàshìqínfāng便biànhéngqiúshēnzhōngshìqiúmièfēishàngshìhéngqínqiúānyǒngmièwéi

shìbiànjiéliàngchābié  zhūjüéchūxiànshìjiān  wèijiézēngshíwéijiéjiǎnwèi  sòngyüē

jiǎnwànzhìbǎizhūxiànshìjiānjüézēngjiǎnshílínjiǎobǎijié

lùnyüē  cóngzhōurén寿shòuwànsuì  jiànjiǎnnǎizhì寿shòubǎinián  zhōngjiānzhūchūxiàn  yüánzēngwèichū  yǒuqíngzēngnánjiàoyàn  yüánjiǎnbǎichū  zhuózēngnánhuà  yánzhuózhě  寿shòuzhuó  èrjiézhuó  sānfánnǎozhuó  jiànzhuó  yǒuqíngzhuó  jiéjiǎnjiāng  寿shòuděngxiàhuì  shuōmíngwéizhuó  yóuqiánèrzhuó    寿shòumìngbèishuāisǔn  yóuèrzhuó  shànpǐnshuāisǔn  dānxíng  huòsǔnzàijiāchūjiāshàn  yóuhòuzhuóshuāisǔnshēn  wèihuàishēnshēnliàngniànzhìqínyǒngbìng  jüéchūxiàntōngjiézēngjiǎn  ránzhūjüéyǒuèrzhǒngshū  zhěxíng  èrlínjiǎo  xíngjüéxiānshìshēngwénshèngguǒshízhuǎnmíngshèng  yǒushuō  xiānshìshēng  céngxiūshēngwénshùnjüéfēn  jīnzhèngdàodeshèngmíng  yóuběnshìzhōngshuō  shānchùzǒngyǒubǎixíngwàixiān  yǒuhóucéngjüéxiāngjìnérzhù  jiànwēi  zhǎnzhuǎnyóuxíngzhìwàixiānsuǒ  xiànxiānsuǒjiànjüéwēi  zhūxiānzhīxiánshēngjìng  jiēzhèngjüé  ruòxiānshìshèngrényīngxiūxíng  línjiǎozhě  wèi  èrjüézhōnglínjiǎozhě  yàobǎijiéxiūliáng  ránhòufāngchénglínjiǎojüé  yánjüézhě  wèixiànshēnzhōngbǐngzhìjiàowéidào  néngdiàodiào  yüánjüéyándiào  fēinéngyǎnshuōzhèng  deàijiě  yòunéngniànguòsuǒwénzhūsuǒxüānshèngjiào  yòushuōbēi  wèishèyǒuqíngxiànshéntōng  yòushuōshòu  ěrshíyǒuqíngyǒunéngshìjiānduìzhìdào  suīyǒu  yóu宿shàoxīnshèngjiěshuōwàng  yòuzhīyǒuqíngnánshòushēn  shùnliújiǔnánlìngliú  yòushèzhòng  wèixüānshuōzhèng  xüān  lúnwángchūshìwéizàishí  zhòngwēixiàng  sòngyüē

lúnwángwànshàngjīnyíntóngtiělúnèrsānzhōuyíngwǎngzhèngzhènshènghàixiāngzhèngyüánmíngfēiděng

lùnyüē  cóngzhōurén寿shòuliàngsuì  nǎizhìwànsuìyǒuzhuànlúnwángshēng  jiǎnwànshí  yǒuqíng寿shòuliàngsǔnjiǎn  zhòngèjiànshèng  fēirénlúnwáng  wángyóulúnxüánzhuǎnyīngdǎowēiqièmíngzhuànlúnwáng  shīshèzhōngshuōyǒuzhǒng  jīnyíntóngtiělúnyīngbié  shèngshàngzhōngxià  néngwánglǐngèrsānzhōu  wèitiělúnwángwángzhōujiè  tónglúnwángèr  yínlúnwángsān  ruòjīnlúnwángwángzhōujiè  jīngjiùshèngdànshuōjīnlún  jīngyán  ruòwángshēngzàichàzhǒngshàodǐngwèi  shíshòuzhāijièshí  shǒushēnshòushèngzhāijiè  shēnggāotái殿diànchénliáo  dōngfāngyǒujīnlúnbǎoxiàn  lúnqiānwǎng  zhòngxiāngyüánjìngqiǎojiàngchéng  shūmiàoguāngmíngláiyīngwángsuǒ  wángdìngshìzhuǎnjīnlúnwáng  zhuǎnlúnwángyīngzhīěr  lúnwángèrshēng  jīngyán  chùwèifēiqiánfēihòuyǒuèrláiyīngzhèngděngjüéchūxiànshì  yǒuchùyǒuwèiwéilái  shuōláilúnwángěr  yīngshěn  wéiyánwéisānqiān  wèiyüēqièjiè  yǒushuō  jièdìngshēng  suǒzhě  báofàngōngnéngyǒuài  wéishìzūnshífāngnéngjiàohuà  ruòyǒuchùzhōngjiàohuànéng  yīngěr  yòushìzūngàoshèyán  shèyǒurénláizhìsuǒ  wènyányǒufànzhìshāmén  zhèngjīnshíqiáoshìpíngděngpíngděngdeshàngjüé  dewèndāngyǘn  shíshèbáishìzūnyán  dewèndāngshì  jīnshíyǒufànzhìshāméndeshàngshìzūnděng  suǒránzhě  cóngshìzūnqīnwénqīnchí  chùwèifēiqiánfēihòuyǒuèrláiyīngzhèngděngjüéchūxiànshì  yǒuchùyǒuwèiwéilái  ruòěryüánfànwángjīngshuōjīnsānqiānqiānzhūshìjièzhōngdezàizhuǎn  yǒu  zhě  wèiruòshìzūnjiāxíng  wéinéngguānsānqiānqiān  ruòshíshìzūnjiāxíng  biānshìjièjiēyǎnjìng  tiāněrtōngděngyīngzhī  yǒushīshuō  shìjièbiéyǒuchūxiànshìjiān  suǒzhě  yǒuduō  xiànxiūliáng  jièshíduō  duōjièduōnéngzhē  biānjièzhōngyǒubiānxiàn  ruòwéishèzhùjiéshí  shàngbiànwéishìjièshì  kuàngtóngrén寿shòunéngbiān  ránzhūyǒuqíngbiānjiè  shíchùgēnxìngchàbiébiān  yīngbiànguānyǒuqínglèi  shìshíchùyīngjiànshìzūn  便biànyìngxiàntōngshuō  lìngguòshīwèishēngshēng  zhūyǒushēngnénglìngduànmiè  lìnggōngwèishēngdeshēng  zhūyǒushēngnénglìngyüánmǎn  shìdùnchéng  shìtóngshídìngyǒuduō  ránsuǒyǐnchùwèifēiqiánfēihòu  yǒuèrláichūshìděng  yīnggòng  yánwéishuōjièduōjiè  ruòshuōduōjièzhuànlúnwángshìjièzhōngyīngfēiyǒu  shuōzhēshēng  ruòlúnwángjièbiéyǒubiéjiè  chūshìjiānxiáng  duōjièduōguòérzhē  wèiduōjièzhōngzhūxiàn  便biànnéngráoliàngyǒuqínglìngdezēngshàngshēngjüédìngshèngdào  ruòěrshìjièzhōngèrláishíchūxiàn  yòng  wèijièzhōngnéngráoqiè  yòuyüàn  wèizhūláiwéishíxiānshìyüàn  yüàndāngzàijiùmángànjièzhōngchéngděngzhèngjüé  ānqièyǒuqíng  wèijiùwéiwéiyǎnwéidǎo  yòulìngjìngzhòng  wèijièzhōngwéiyǒulái便biànshēnjìngzhòng  yòulìngxíng  wèilìngshìzhīqièzhìzūnshènwéinán  suǒjiàoyīngxiūxíngbānnièpán  huòwǎngchù  便biànlìngděngjiù  jièzhōngèrxiàn  shìsuǒshuōzhǒnglúnwángwēidìngzhūfāngyǒuchābié  wèijīnlúnzhězhūxiǎoguówángláiyíngzuòshìqǐng  děngguókuān广guǎngfēngráo  ānyǐnduōzhūrénzhòng  wéiyüàntiānzūnqīnchuíjiàochì  děngjiēshìtiānzūncóng  ruòyínlúnwángwǎng  wēiyánjìnzhì