大众学佛网
大众学佛网
俱舍论原文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第八卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第八卷分别世品第三之一已依三界分别心等。今次应说。三界是何。各于其中处别有几。...

阿毗达磨俱舍论 第八卷注音

阿毗达磨俱舍论 第八卷

fēnbiéshìpǐnsānzhī

sānjièfēnbiéxīnděng  jīnyīngshuō  sānjièshì  zhōngchùbiéyǒu  sòngyüē

bàngshēngguǐrénliùtiānmíngjièèrshíyóuzhōushàngshíchùmíngjièzhōngsānjìngsānjìngjièchùyóushēngyǒuzhǒngtóngfēnmìnglìngxīnděngxiāng

lùnyüē  děngliùtiānbìngshìjiān  shìmíngjiè  liùtiānzhě  wángzhòngtiān  èrsānshísāntiān  sāntiān  shǐduōtiān  biànhuàtiān  liùhuàzàitiān  shìjièchùbiéyǒu  zhōuchéngèrshímíng  děnghuó  èrhēishéng  sānzhòng  háojiào  jiào  liùyán    jiàn  yánzhōuzhě  wèizhōu  nánshànzhōu  èrdōngshèngshēnzhōu  sān西niúhuòzhōu  běizhōu  shìshíèrbìngliùtiānbàngshēng饿èguǐchùchéngèrshí  ruòyǒuqíngjiècóngzàitiānzhìjiàn  ruòshìjiènǎizhìfēnglúnjiējièshè  jièshàngchùyǒushí  wèisānjìngchùyǒusān  jìngchùyǒu  yǒuqíngzǒngmíngjiè  jìngchùyǒusānzhě  fànzhòngtiān  èrfàntiān  sānfàntiān  èrjìngchùyǒusānzhě  shǎoguāngtiān  èrliàngguāngtiān  sānguāngjìngtiān  sānjìngchùyǒusānzhě  shǎojìngtiān  èrliàngjìngtiān  sānbiànjìngtiān  jìngchùyǒuzhě  yǘntiān  èrshēngtiān  sān广guǎngguǒtiān  fántiān  tiān  liùshànxiàntiān  shànjiàntiān  jiūjìngtiān  jiā湿shīluóguózhūlùnshījiēyán  jièchùdànyǒushíliù  wèi  fàntiānchùyǒugāotái  míngfàntiān  zhǔsuǒfēiyǒubié  zūnchùzuòzhòngwéirào  jièzhōngdōuyǒuchù  yǒufāngsuǒ  guòwèiláibiǎozhùfāngsuǒ  jüérán  dànshúshēngchābiéyǒu  kōngbiānchù  èrshíbiānchù  sānsuǒyǒuchù  fēixiǎngfēifēixiǎngchù  shìzhǒngmíngjiè  fēiyóuchùyǒushàngxià  dànyóushēngshènglièyǒushū  zhīfāngchù  wèishìchùdedìngzhě  mìngzhōngshìchùshēng  cóngméishēngshí  shìchùzhōngyǒu yǒujièqièyǒuqíngyàoshēnxīnděngxiāng  jièshòushēngyǒuqíng  wéixīnděngxiāng  duìzhūshīshuō  xīnděngzhòngtóngfēnmìnggēnérxiāng  ruòěryǒuyǒuqíngxīnděngdànèrxiāng  yǒujièshēngèrliè  èryīnqiáng  jièèrcóngshèngdìngshēng  yóuděngzhìnéngxiǎng  ruòěrxīnděngxiāng  dànshèngdìngyòngbié  yòujīnyīngshuō  yǒujièshòushēngyǒuqíngtóngfēnmìnggēnérzhuǎn  èrwéi  èrgēngxiāngérzhuǎn  yǒuèrxiāng  yǒujièshēngèrliè  èryīnqiáng  jièèrzhǒngcóngshèngdìngshēng  qiánshuōdìngnéngxiǎng  shìháitóngxīnxiāngnán  huòxīnxīnsuǒwéixiāng  jīngshīshuō  jièxīnděngxiāngbiéyǒu  wèiruòyǒuyīnwèiàiyǐnxīnděng  suǒyǐnxīnděngshēng  érzhuǎn  ruòyīnài  yànbèi  suǒyǐnxīnděngfēishēngzhuǎn  míngwéiděngsānjiè  néngchíxiāngmíngwéijiè  huòzhǒngqiánshì  suǒshǔjièshuōmíngjiè  suǒshǔjièshuōmíngjiè  lüèzhōngyánzuòshìshuō  jiāoyǐnjīngānghuán  jièzhōngfēiyǒumíngwéi  suǒyánzhě  shìbiànài  huòshìxiàn  fēimíng  fēidànyòngwéi  suǒshǔjièshuōmíngjiè  lüèzhōngyánqiánshuō  yòuzhījièmíngwéijiè  jiènéngrènchí  jièyīngzhīrán  zhōngyánwéishuōlüèshuōduànshíyínsuǒyǐntān  jīngsòngyán

shìzhūmiàojìngfēizhēnzhēnwèirénfēnbiétānmiàojìngběnzhùshìjiānzhìzhězhōngchú

xiémìngwàidào便biànjiézūnzhěshèyán

ruòshìmiàojìngfēizhēnshuōshìrénfēnbiétānqiūyīngmíngshòurénèfēnbiéxǘn

shíshèfǎnzhìyán

ruòshìmiàojìngshìzhēnshuōfēirénfēnbiétānshīyīngmíngshòurénhéngguānmiào

ruòsānjièxiànxíng  shuōsānjiè  ěr  yǘnzhōngsuízēngsānjiètānzhěshìsānjiè  zhōngmíngsānjiètān  wèisānjièzhōngsuízēngzhě  jīnsuǒyántóng  yóuyǒuwènzhěshéi  yánzhǔ  wènzhǔshìshéi  yánzhě  shìèrjiēlìngjiě  jīnsuǒyántóng  wèiqiánshuōjièzhūchùwèitānzhětānmíngtān  suǒsuízēngmíngjiè  qiánsuǒshuōzhōngsuísuǒyīngdāngzhīěr  huòdìngtānmíngtān  suǒsuízēngmíngjiè  zhūjìngdetānmíngtān  suǒsuízēngmíngjiè  zhūtānmíngtān  suǒsuízēngmíngwéijiè  huàxīnshàngtān  cóngsuǒwén  huò退tuìshīshēngàiwèi  huòguānhuàzhězàishìhuàxīnshēngtānài  ruòxīnnénghuàxiāngwèièr  nénghuàxīnshìjiè  jièxīnnénghuàzuòxiāngwèi  shìsānjièwéiyǒu  sānjièbiānkōngliàng  suīyǒushǐyǒuqíng  liàngbiānchūshì  huàshùyǒuqínglìngzhèngbānnièpánjièérqióngjìnyóuruòkōng  shìjièdāngyányǘnānzhù  dāngyánbàngzhù  jīngyán  tiānchēzhóu  jiànduàncóngkōngxiàshù  shìdōngfāngjiànduànliàngshìjièhuòhuàihuòchéng  dōngfāng  nán西běifāngshì  shuōshàngxià  yǒushuōyǒushàngxiàèrfāng  jīngzhōngshuōshífāng  jiūjìngshàngyǒujiè  jièxiàyǒujiūjìng  ruòyǒujiètānshí  zhūjiètānjiēdemiè  yīngzhīěr  chūjìngtōnghuìshí  suǒshéntōngdànnéngwǎngzhìsuǒshēngjièfànshìfēi  suǒtōnghuìyīngzhīěr  shuōsānjiè  yǘn  sòngyüē

zhōngděngmíngshuōwéiyǒuqíngfēizhōngyǒu

lùnyüē  sānjièzhōngshuōyǒu  děngmíngshuō  wèiqiánsuǒshuōbàngshēngguǐréntiānshìmíng  wéijièyǒuqüán  sānjièyǒutiānfēn  wèiyǒusānjièfēisuǒshè  érjièzhōngshuōyǒu  yǒuwèishànrǎnwàizhōngyǒusuīshìjièxìngérfēishè  wéi  ruòzhěyīngxiāng  zhōngyǒufánnǎo  wéishìyǒuqíngshùshè  fēizhōngyǒu  shīshèlùnzuòshìshuō  shēngshèfēishèshēng  shèzhě  suǒwèizhōngyǒu  yǜnlùnzuòshìyán  yǎnjièyǘn  wèizhǒngsuǒzàojìngshìyǎn  yǎngēnyǎnchùyǎnjièbàngshēngguǐréntiānxiūchéngzhōngyǒu  jīngjiǎnzhōngyǒu  shìjīng  wèiyǒujīng  shuōyǒu  wèiyǒubàngshēngyǒu饿èguǐyǒutiānyǒurényǒuyǒuzhōngyǒu  jīngzhōngshuōyīnbìngfāng便biàn  wéishìchéng  jiǎnyǒuyīnzhū  jiā湿shīluóguósòngshìjīng  zūnzhěshèzuòshìyán  寿shòu  ruòyǒuzhūlòuxiànqiánzàozuòzēngzhǎngshùnshòu  shēnhuìzhuónàiluòjiāzhōngshòuyǜnshú  shúmíngluòjiā  chúyǜnluòjiādōu  wéishìruòshìzhě  pǐnlèilùndāngyǘntōng  shuōqièsuímiánsuǒsuízēng  shuōshēngxīnzhōngróngyǒuqièfánnǎoxīn  zǒngshuōwéi  xiāngwéishī  cūnluòcūnluòbiānzǒngmíngcūnluò  yǒushuō  tōngshànrǎn  rányǒujīngjiǎnyǒuzhě  fēibiéshuōdìngfēishè  zhuózhōngfánnǎojiànbiéshuōwéizhuó  fēibiéshuō  jiàndìngfēifánnǎosuǒshè  shìyǒusuīshì  wèixiǎnyīn  shìbiéshuō  ruòěrzhōngyǒuyīngshì  ěr  xiāngyìng  wèisuǒwǎngshuōyánzhōngyǒushìsuǒwǎng  chùshēng  ruòěryīngfēi  chùérshòushēng  ěrzhōngyǒumíngzhōngyǒuyīngmíng  èrzhōngmíngwéizhōngyǒu  ruòshèfēizhōngjiān  shìyīngshuōmíngzhōngyǒu  ránzūnzhěshèyánshúmíngzhě  shuōshúfāngmíng  fēishuōwéishìshú  ránshuōyánchúyǜnluòjiāzhě  wèizhēshíyǒunéngwǎngzhūjiāluózuòshìshuō  fēizhēyǜnzuòshìyán  shāshīshuō  wéishì  yǒushuō  xiàngshìshúshēng  yǒushīyán  tōngzhǎngyǎng  sānjièzhōng  shízhùyǒu  zhěsòngyüē

shēnxiǎngshēntóngxiǎngfānshēnxiǎngbìngxiàsānshízhùyǒufēiyǒusǔnhuài

lùnyüē  jīngzhōngshuō  yǒuyǒuqíngshēnxiǎngrénfēntiān  shìshízhù  fēntiānzhě  wèijiètiānchūjìngchújiéchū  yánshēnzhě  wèishēnzhǒngzhǒngxiǎnxíngzhuàngmào  yóushēn  huòyǒushēnyǒuqíngshuōmíngshēn  yánxiǎngzhě  wèixiǎngchābié  yóuxiǎng  huòyǒuxiǎngyǒuqíngshuōmíngxiǎng  yǒuyǒuqíngshēnxiǎngfànzhòngtiānwèijiéchū  shìèrshízhù  suǒzhě  jiéchū  zhūfànzhòngshìxiǎng  děngjiēshìfànsuǒshēng  fàněrshíxiǎng  shìzhūfànzhòngjiēsuǒshēng  tóngxiǎngyīnmíngxiǎng  fànwángshēnliànggāo广guǎng  róngmàowēiyánguāngmíngguānděngshì  jiēfànzhòngtóngmíngshēn  jīngshuō  fànzhòngzuòshìniànyán  děngcéngjiànshìyǒuqíngcháng寿shòujiǔzhù  nǎizhìyüàn  yǘndānglìngzhūyǒuqíngshēngtóngfēn  zhèngxīnyüànshí  děng便biànshēngtóngfènnèi  fànzhòngchùcéngjiànfànwáng  yǒushīyán  zhùguāngjìng  cóngtiānméiláishēng  yǘnjīnshíèrjìng  érnéngniàn宿zhùshì  ruòèrjìng  yǘnyüánfànyóujièjìn  yǒushīshuō  zhùzhōngyǒuzhōng  zhùzhōngyǒuzhōngchángshízhù  shòushēngzhàngài  fànzhòngzuòniànyán  děngcéngjiànshìyǒuqíngcháng寿shòujiǔzhù  shìfànzhòngzhùtiānniànshēngqiánsuǒgēngshì  wèixiānjiàncháng寿shòujiǔzhù  hòuchóngjiànshíshìniàn  yǒuyǒuqíngshēnxiǎngguāngjìngtiān  shìsānshízhù  zhònghòujiānshèchū  yīngzhīshèèrjìng  ruòěrzhě  shǎoguāngtiānliàngguāngtiānshízhùshè  tiānxiǎnxíngzhuàngmàomíngshēn  fēièrxiǎngjiāocānmíngxiǎng  chuánshuō  tiānyàngēnběngēnjìnfēnshègēnxiànqián  yànjìnfēnshègēngēnběngēnxiànqián  guìrényàn便biànshòu  yànshòu  biànjìngxiǎngyīngrán  fēibiànjìngtiāncéngyǒuyàn  jìngcéngyànshí  ránrǎodòngxīn  jīngshīshuō  yǒujīngshìtiānzhōngyǒuxiǎng  wèiguāngjìngyǒutiānxīnshēng  wèishànlezhīshìjiānchénghuài  jiànxiàhuǒyàndòngrán  jiàn便biànshēngjīngyàn  huǒyànshāojìnfàngōnglìngjiēkōngshàngqīnchù  guāngjìngyǒujiùshēngtiān  shànlezhīshìjiānchénghuài  便biànwèijīngtiānyán  jìngxiānjìngxiān    huǒyànshāojìnfàngōng  lìngjiēkōngmiè  huǒyànyǒuláiláixiǎngxiǎngmíngxiǎng  fēiyóuyǒufēixiǎngyǒujiāocāndexiǎngmíng  yǒuyǒuqíngshēnxiǎngbiànjìngtiān  shìshízhù  wéiyǒuxiǎngmíngxiǎng  chūjìngzhōngyóurǎnxiǎngyánxiǎng  èrjìngyóuèrshànxiǎngyánxiǎng  sānjìngyóushúxiǎngyánxiǎng  xiàsānmíngbié  jīngsānshízhùshìmíngwéi  zhōngmíngwéishízhù  wèisuǒyǜnyǜn  suǒyīngshìmíngshízhù  suǒfēishízhù  chùjiēyǒusǔnhuàishí  chùzhě  wèizhūèchùjìngyǒudǐng  suǒzhě  yóuchùyǒusǔnhuàishífēishízhù  děngmíngwéisǔnhuàishí  wèizhūèchùyǒuzhòngshòunéngsǔnshí  jìngyǒuxiǎngdìngxiǎngshì  yǒudǐngtiānzhōngyǒumièjìndìngnénghuàishílìngxiāngduànfēishízhù  shuō  ruòchùchùyǒuqíngxīnláizhǐ  ruòzhìgèngqiúchū  shuōmíngshízhù  zhūèchùèr  jìngxīnhéngqiúchū  wèizhūshēngqiúxiǎng  ruòzhūshèngzhějìnghuòchù  ruòjìngtiānzhèngmiè  yǒudǐngmèilièfēishízhù  shìfēnbiéshízhù  yīnshuōjiǔyǒuqíng  jiǔzhě  sòngyüē

yīngzhījiānyǒudǐngxiǎngyǒuqíngshìjiǔyǒuqíngfēizhù

lùnyüē  qiánshízhùyǒuxiǎngyǒuqíng  shìmíngwéijiǔ  zhūyǒuqínglèiwéijiǔxīnzhù  yǒuqíng  chùjiēfēi  zhù  yánchùzhě  wèizhūèchù  fēiyǒuqínglèizhōng  èluóchàzhīlìngzhù  láoyǒuqíng  jìngchúxiǎngtiān  fēiyǒuqíng  shízhùzhōngshì  qiánsuǒyǐnjīngshuōshízhù  yǒujīngshuōshízhù  zhě  sòngyüē

shízhùdāngzhīyǜnwéideshuōshífēizhùyǒulòushè

lùnyüē  jīngyán  shísuízhù  shísuíshòuzhù  shísuíxiǎngzhù  shísuíxíngzhù  shìmíngzhǒng  shìzhǒngyǘn  wèisuíyǒulòuyǜn  yòuwéizàifēi  shísuǒzhùmíngshízhù  fēiděngyǜnzhōngshísuíàizhù  shuōshíwéishízhù  yóunéngzhùsuǒzhù  fēinéngzhùshímíngsuǒzhù  fēiwángmíngwángzuò  huòruòyǒushísuǒchéngrénchuánshuōmíngshízhù  fēishínéngchéng  shìshuōshíwéishízhù  shāshīsuǒshuōshì  ruòěrjīngyán  shíshízhōngyǒuyǒurǎn  yǒurǎnshízhùzhōngshísuǒchéng  yòuyánqiánshízhùyǜnwéi  suīyǒushìshuō  érshēngchùsuǒshèyǜnzhōngbiéfēn  zǒngshēngrǎn  shízhuǎnshímíngshízhù  fēishuōshí  ránděngyǜnnéngshēngzhǒngzhǒngrǎnlìngshízhù  shírányánfēizhù  shìshízhùzhōngshífēishízhù  shuō  yòushuō  shízhùyóuliángtián  zǒngshuōqièyǒuzhūshíyóuzhǒngzi  zhǒngziwéiliángtián  yǎngshìzūnjiàoshì  yòushíshíshēngwéishíliángtián  shízhù  shíyǜněr  fēishízhù  shìsuǒshuōzhǒngzhǒngshízhùsuīshūérjiēyǒulòu  wèishèshè  fēibiànxiāngshè  wéi  wèishěnguāncháyīngzhīèrménkuānshǎndechéng  huòyǒushèfēishèděng  zhě  wèizhōngshí  èrzhě  wèizhūèchùjìngyǒudǐngzhōngchúshíyǜn  sānzhě  zhōngyǜn  zhě  wèichúqiánxiàng  qiánsuǒshuōzhūjièzhōng  yīngzhīshēnglüèyǒuzhǒng  děngwéi  chùyǒu  sòngyüē

zhōngyǒushēngyǒuqíngwèiluǎnděngrénbàngshēngzhūtiānzhōngyǒuwéihuàshēngguǐtōngtāihuàèr

lùnyüē  wèiyǒuqínglèiluǎnshēngtāishēng湿shīshēnghuàshēng  shìmíngwéi  shēngwèishēnglèi  zhūyǒuqíngzhōngsuīlèiérshēnglèiděng  yǘnluǎnshēng  wèiyǒuqínglèishēngcóngluǎn [  -  + luǎn ] shìmíngluǎnshēng  ékǒngqüèyīngyànděng  yǘntāishēng  wèiyǒuqínglèishēngcóngtāicángshìmíngtāishēng  xiàngniúzhūyángděng  yǘn湿shīshēng  wèiyǒuqínglèishēngcóng湿shīshìmíng湿shīshēng  chóngfēiéwényóuyánděng  yǘnhuàshēng  wèiyǒuqínglèishēngsuǒtuōshìmínghuàshēng  luòjiātiānzhōngyǒuděng  gēnqüēzhīfēndùnshēng  érchuāyǒumíngwéihuà  rénbàngshēngzhǒng  rénluǎnshēngzhě  wèishìluóshìluóshēngcóngluǎn  鹿suǒshēngsānshíèr  bānzhēluówángbǎiděng  réntāishēngzhě  jīnshìrén  rén湿shīshēngzhě  màntuóduōzhēzhē  mánānluówèiděng  rénhuàshēngzhě  wéijiéchūrén  bàngshēngsānzhǒnggòngsuǒxiànjiàn  huàshēnglóngjiēděng  qièzhūtiānzhōngyǒujiēwéihuàshēng  guǐwéitōngtāihuàèrzhǒng  guǐtāishēngzhě  饿èguǐbáiliányǘn

shēngsuíshēngjiēshízhòushēngránsuījìnérbǎo

qièshēngzhōngshēngzuìshèng  yīngyánzuìshèngwéishìhuàshēng  ruòěryüánhòushēndeshēngzàiérshòutāishēng  xiànshòutāishēngyǒu  wèiwéiyǐndǎozhūshìzhǒngqīnshǔxiàngyīnlìngzhèng  yòuyǐnlèilìngzhīshìlúnwángzhǒngshēngjìngxīn  yīndeshèxiézhèng  yòulìngsuǒhuàshēngzēngshàngxīn  shìrén  néngchéng  cáoěr  wéinéngyīnzhèngqínzhuānxiūzhèng  yòuruòěrxìngnánzhī  kǒnghuànhuàwéitiānwéiguǐ  wàidàolùnjiǎoshèbàngyán  guòbǎijiéhòudāngyǒuhuànchūxiànshìdànshíshìjiān  shòutāishēngzhūbàng  yǒushīshuō  wèiliúshēnjièshòutāishēng  lìngliàngrénzhūlèixīnggòngyǎngqiānfǎnshēngtiānzhèngjiětuō  ruòshòuhuàshēngwàizhǒng  shēncáiyǚnshìxíng  mièdēngguāngsuǒjiàn  ruòrénxìnyǒuchíyüàntōngnéngjiǔliúshēn  chéngshìyīnlùnshēnglùn  ruòhuàshēngshēnmièdēngguāngzhě  jīngshuōhuàshēngjiēhuàshēnglóngwéichōngsuǒshí  zhīwéishílóng  shuōchōng  yǒushī  huòlóngwèizàndechōng  hái  zànshíjiù  shēngnèizhězuìduō  wéihuàshēng    sānshǎofēnèrqüánqièzhòngyǒujiēhuàshēng  zhōngshuōmíngzhōngyǒu  yüánzhōngyǒufēimíngshēng  sòngyüē

shēngèryǒuzhōngyǜnmíngzhōngyǒuwèizhìyīngzhìchùzhōngyǒufēishēng

lùnyüē  yǒuhòuzàishēngyǒuqián  zhōngjiānyǒu  wèizhìshēngchùshēn  èrzhōngjiānmíngzhōngyǒu  shēnmíngshēng  shēngwèidāngláisuǒyīngzhìchù  suǒzhìjiànshēngmíng  zhōngyǒushēnsuīérwèizhì  míngshēng  wèidāngláisuǒyīngzhìchù  suǒyǐnshújiūjìngfēnmíng  shìwèidāngláisuǒyīngzhìchù  yǒushuō  cóngzhìshēngchùróngjiānjüé  zhōngyǒu  yīng  suǒzhě  jiào  jiàozhě  sòngyüē

děngxiāngchùjiànshēngxiàngshíyǒuchéngděngfēichùèrbìngfēixiāngèrshēngshuōyǒujiànjīng

lùnyüē  qiězhèngzhōngyǒufēi  xiànjiànshìjiānxiāngzhuǎn  yàochùjiànchàshēng  qiěshìjiānděngxiāng  yǒuqíngxiāngyīngrán  chàshēngchùjiàn  xiànjiànyǒushēngérzhōngchùyǒujiān  jìngděngcóngzhìxiàngshēng  shìyǒuqíngyǒushēngyǒu  chùsuīyǒujiānfángshēng  shíyǒuzhūxiàngchéng  yòufēiděngwéichéng  wèibiéshēngshuōmíngwéixiàng  shíyǒusuǒchéng  shèchéngfēiděng  chéng  yánxiàngchéngfēizhě  chùsuǒèrbìng  wèichùjìngxiàngbìngjiànxiànqián  èryīngtóngchǔbìngyǒu    yòushǎnshuǐshàngliǎngànxíng  tóngchǔshíxiànèrxiàng  liǎngànzhějiànfēnmíng  céngchùbìngjiànèr  yīngwèièrshēng  yòuyǐngguāngwèichángtóngchǔ  ráncéngjiànjìngxüánzhìyǐngzhōng  guāngxiàngxiǎnránxiànjìngmiàn  yīngwèièrbìngshēng  huòyánchùèrbìngzhě  jìngmiànyüèxiàngwèizhīwéièr  jìnyüǎnbiéjiànguānjǐngshuǐ  ruòyǒubìngshēngbiéjiàn  zhīzhūxiàngshí  ránzhūyīnyüánshìlìngshìjiàn  zhūxìnggōngnéngchābiénán  biànchéngsuǒfēi  yánfēiděngfēizhě  zhìxiàngfēixiāng  wèizhìxiàngfēixiāng  wéijìngděngyǒuxiàngxiàn  xiàngběnzhìshíyǒu  shēngyǒushìxiāngqiánhòujiànchùshēng  zhìxiàngxiāngwàngxiāng  xiāngchéng  yòusuǒxiànxiàngyóuèrshēng  wèièryüánzhūxiàngdeshēng  zhěběnzhì  èrzhějìngděng  èrzhōngshèngzhěxiàngshēng  shēngyǒuróngyóuèryüán  wéiyǒuyǒubiéshèng  suǒyǐnfēiděng  shuōwàifēiqíngjīngxüèděngyüánwéishèngxìng  yóuhuàshēngzhěkōngzhōngchuāshēng  zhòngwéishèngxìng  zhèngduìzōngcóngzhìshēngchùróngjiānjüé  shìzhōngyǒujüédìngfēi  shèngjiàozhèngyǒuzhōngyǒu  wèijīngyán  yǒuyǒuzhǒng  yǒuyǒuzhōngyǒu  ruòjīngsòng  sòngjiànjīng  jīngyán  tāizhěyàoyóusānshìxiànzàiqián  zhěshēnshìshítiáoshì  èrzhějiāoài  sānjiànzhèngxiànzàiqián  chúzhōngyǒushēnjiàn  qiányǜnhuàixiànzàiqián  ruòjīngsòng  yǘnshìzhǎngjīng  jīngyán  jīnzhī  jiànzhèngxiànqiánzhě  wèiluómén  wèichà  wéishìfèishè  wèishùluó  wèidōngfānglái  wèinán西běi  qiányǜnhuàiyánlái  suǒyánláiwéizhōngyǒu  ruòsòngshìjīng  háijīngdāngyǘnshì  jīngshuō  yǒuhuán  zhězhōngbān  èrzhěshēngbān  sānxíngbān  yǒuxíngbān  zhěshàngliú  zhōngyǒuruòmíngzhōngbān  yǒushīzhí  yǒutiānmíngzhōng  zhùbānnièpán  shìmíngzhōngbān  shìyīngyǒushēngděngtiān  ránzhífēishàn  yòujīngshuōyǒushànshì  wèiqiánzhōngbānfēnsān  yóuchùshíjìnzhōngyüǎn  zháhuǒxiǎoxīngbèngshícáijìnmiè  chūshànshìěr  tiěhuǒxiǎoxīngbèngshízhìzhōngnǎimiè  èrshànshìěr  tiěhuǒxīngbèngshíyüǎnwèiduòérmiè  sānshànshìěr  fēisuǒzhíbiéyǒuzhōngtiān  yǒushíchùsānpǐnchābié  suǒzhídìngfēiyīng  yǒushuō  huò寿shòuliàngzhōngjiān  huòjìntiānzhōngjiān  duànfánnǎochéngāluóhàn  shìmíngzhōngbān  yóuzhìjièwèihuòxiǎnghuòxǘnérbānnièpán  yǒusānpǐn  huòjièzhòngtóngfēnbānnièpán  shìmíng  cóngshìhòushòutiānfāngbānnièpán  shìmíngèr  cónghòutiānhuìnǎibānnièpán  shìmíngsān  huìjīngduōshífāngbānnièpán  shìmíngshēngbān  huòjiǎnduō寿shòufāngbānnièpán  fēichuàngshēngshímíngshēngbān  shìsuǒshuōhuǒxīngjiēxiāngyìng  suǒzhě  chùxíngchābié  yòujièyīngshuōyǒuzhōngbānnièpán  yóuyǒu寿shòuliàngzhōngjiānbānnièpán  ránshuōyǒuzhōngbānzhě  tuōnánzhōngshuō

zǒngzhòngshèngxiánjìngshísānwéiliùwèifēixiǎng

suǒzhíjiēshìwàng  ruòsòngshìděngjīng  shàngwángjiǔmiè  zhūjiāngbānnièpán  shèngjiàozhīchéngduō  wénzhíjiāochí  shěrènqíngjīnzhuǎnshèng  āizāiděngshǒuwéijiào  shāngzhīshèn  zhūyǒuféngqiánjiàowéiliàng  zhōngyǒushíyǒuchéng  ruòěryǘnjīngzhōngshuōzàoè使shǐluó  xiànshēndiānzhuìjiàn  jīngshuō  mìngwèishè  měngyànshāoshēn  yīnmìngzhōngshòuzhōngyǒu  chéngréngduòjiàn  yóuèshìzēngqiáng  dàimìngzhōngxiāngzhì  xiānshòuxiànshòuhòushòushēngshòu  jīngshuō  lèiyǒuqíngjiànzuòzēngzhǎng  jiàndìngshēngluòjiā  jīngzhēwǎng  xiǎndìngshùnshēngshòu  ruòdànzhíwén  yīngyàofāngshēng  fēisuíqüè  huòyīn便biànchéngguò  yòuyán  jiànshēngluòjiā  yīngzuòshēngdàishēnhuài  huòshéizhōngyǒushìshēng  luòjiāmíngtōngzhōngyǒu  yǒujiànzhōngyǒushímíngshēng  shēngfāng便biàn  jīngyánjiànshēngluòjiā  yáněrshíshìshēngyǒu  ruòěr  jīngsòngyǘntōng  jīngsòngyán

zàishēngjīnguòshèngwèizhìshuāijiāngjìnyǎnwángwǎngqiánliángqiúzhùzhōngjiānsuǒzhǐ

ruòyǒuzhōngyǒu  shìzūnyánzhōngjiānyǒusuǒzhǐ  sòngxiǎnrénzhōngguīmièzàntíng  huòzhōngyǒuwéizhìsuǒshēngzàntíng  xíngài  nìngzhījīngfēi  yānzhī  fēi  èrděng  nǎipiānzhēng  èrshìjīngbìngwéihài  piānzhèngzhōngyǒushì  fányǐnzhèngyán  yǒuwéizhèngchéng