大众学佛网
大众学佛网
俱舍论原文 俱舍论译文 俱舍论注音 俱舍论经典 俱舍论视频
主页/ 俱舍论注音/ 文章正文

阿毗达磨俱舍论 第三卷注音

导读:阿毗达磨俱舍论 第三卷分别根品第二之一如是因界已列诸根。即于此中根是何义。最胜自在光显名根。由此总成根增上义。此增上义谁望于谁。...

阿毗达磨俱舍论 第三卷注音

阿毗达磨俱舍论 第三卷

fēnbiégēnpǐnèrzhī

shìyīnjièlièzhūgēn  zhōnggēnshì  zuìshèngzàiguāngxiǎnmínggēn  yóuzǒngchénggēnzēngshàng  zēngshàngshéiwàngshéi  sòngyüē

chuánshuōgēnèrzhǒngrǎnjìngzhōngbiéwéizēngshàng

lùnyüē  yǎnděnggēnshìnéngwéizēngshàng  zhuāngyánshēn  èrdǎoyǎngshēn  sānshēngshíděng  gòngshì  qiěyǎněrgēnzhuāngyánshēnzhě  wèiruòmánglóngshēnchǒulòu  dǎoyǎngshēnzhě  wèiyīnjiànwénxiǎnnán  shēngshíděngzhě  wèièrshíxiāngyìng  gòngshìzhě  wèinéngjiànwénshēngbié  shéshēngēnzhuāngyánshēnzhě  yǎněrshuō  dǎoyǎngshēnzhě  wèiduànshínéngshòuyòng  shēngshíděngzhě  wèisānshíxiāngyìng  gòngshìzhě  wèixiùchángjüéxiāngwèichù  nánmìng  èrshìnéngwéizēngshàng  qiěnángēnèrzēngshàngzhě  yǒuqíng  èrfēnbié  yǒuqíngzhě  yóuèrgēnlìngzhūyǒuqíngnánlèibié  fēnbiézhě  yóuèrgēnxíngxiàngyányīnfángděngbié  yǒushuō  rǎnjìngzēngshàngyánèr  suǒzhě  běnxìngsǔnhuàishānchuāibànèrxíngrénjiànduànshànzhūrǎn  deguǒrǎnzhūqīngjìng  mìnggēnèrzhě  wèizhòngtóngfēnnéngnéngchí  gēnèrzhě  wèinénghòuyǒuzàisuíxíng  nénghòuyǒuzhě  jīngyán  shíjiànxīnnèisuíxiànqián  wèihuòài  huòhuìděng  zàisuíxíngzhě  jīngyán

xīnnéngdǎoshìjiānxīnnéngbiànshèshòushìxīnjiēzàisuíxíng

děngshòu  xìnděnggēn  rǎnjìngzhōngzēngshàng  děngshòurǎnzēngshàngzhě  tānděngsuímiánsuǒsuízēng  xìnděnggēnjìngzēngshàngzhě  zhūqīngjìngsuíshēngzhǎng  yǒushīshuō  děngjìngwéizēngshàng  jīngshuō  xīndìng  wéixìn  chūyōushè  shāshīchuánshuō  yǒushīshuō  néngdǎoyǎngshēnfēiyǎnděngyòng  shìshízēngshàng  shílefāngnéngxiǎnnán  shòuduànshí  jiànděngyòngfēishí  gòngshìyǎnděnggēn  wéibiézēngshàngyòng  fēiyóuyǎnděngchénggēn  ruòěryǘn  sòngyüē

lejìngzēngshàngzǒngliùgēncóngshēnèrgēnnánxìngzēngshàngtóngzhùrǎnqīngjìngzēngshàngyīngzhīmìngshòuxìnděngwéigēnwèidāngzhīzhīzhīgēněrdehòuhòudàonièpánděngzēngshàng

lùnyüē  lejìngzhě  wèiliùshíshēn  yǎnděnggēnnénglebiébiéjìngshíyǒuzēngshàngyòng  liùgēnnénglebiéqièjìngshíyǒuzēngshàngyòng  yǎnděngliùwéigēn  děngnéngleshíyǒuzēngshàngyīngwéigēn  jìngshízhōngzēngshàngyòng  zēngshàngyòngwèishèngzài  yǎnsuǒleshízhōngzuìshèngzàimíngzēngshàng  lezhòngwéitōngyīn  shísuíyǎngēnyǒumíngmèi  rán  èrxiāngwéi  nǎizhìgēněr  cóngshēnnángēnzhě  nánxìngzhōngyǒuzēngshàng  nángēnshēngēn  shēnfēnzhōngmíng    nánshēnzhōng  nángēnyǒuzēngshàngyòng  chùshǎochùshēngēn  cóngshēngēnbiéwéièr  shēnxínglèiyīnshēngzuòzhìchābié  míngwéixìng  nánshēnxínglèiyīnshēngzuòzhìtóng  míngwéinánxìng  èrxìngchàbiéyóunángēnshuōnángēnèrxìngzēngshàng  zhòngtóngfēnzhùzhōngmìnggēnyǒuzēngshàngyòng  rǎnzhōngděngshòuyǒuzēngshàngyòng  suǒzhě  yóujīngshuōshòutānsuízēng  shòuchēnsuízēng  shòumíngsuízēng  qīngjìngzhōngxìnděnggēnyǒuzēngshàngyòng  suǒzhě  yóushìzhūfánnǎoyǐnshèngdào  yányīngzhīzhě  qüànnéngwéigēn  sānlòugēndehòuhòudàonièpánděngyǒuzēngshàngyòng  yáněrzhě  lèixiǎnnéngwéigēn  wèiwèizhīdāngzhīgēndezhīgēndàoyǒuzēngshàngyòng  zhīgēndezhīgēndàoyǒuzēngshàngyòng  zhīgēndenièpányǒuzēngshàngyòng  fēixīnwèijiětuōnéngbānnièpán  děngyánwéixiǎnyǒumén  yǘnmén  wèijiànsuǒduànfánnǎomièzhōng  wèizhīdāngzhīgēnyǒuzēngshàngyòng  xiūsuǒduànfánnǎomièzhōng  zhīgēnyǒuzēngshàngyòng  xiànzhùzhōng  zhīgēnyǒuzēngshàngyòng  yóunénglǐngshòujiětuō  ruòzēngshàngwéigēnzhě  míngděngxìngyīngwéigēn  míngděngyīnxíngděngguǒ  biéyǒuzēngshàngyòng  yòuděngyīngwéigēn  shǒuxiǎo便biànchù  zhíxíngshìzhōng  yǒuzēngshàng  shìděngshìyīnggēn  yóusuǒgēnyǒushìxiàng  sòngyüē

xīnsuǒbiézhùrǎnliángjìngyóuliànggēn

lùnyüē  xīnsuǒzhě  yǎnděngliùgēn  nèiliùchùshìyǒuqíngběn  xiāngchàbiéyóunángēn  yóumìnggēnzhù  chéngrǎnyóushòugēn  jìngliángyóuxìnděng  chéngqīngjìngyóuhòusāngēn  yóugēnshìjiējiūjìng  shìyīngmíngděngděngwéigēn  zhōngzēngshàngyòng  yǒushībiéshuōgēnxiàng  sòngyüē

huòliúzhuǎnsuǒshēngzhùshòuyòngjiànqiánshíháimièhòurán

lùnyüē  huòyánxiǎnshìshī  yüēliúzhuǎnháimièèrshíèrgēn  liúzhuǎnsuǒwèiyǎnděngliù  shēngyóunáncóngshēng  zhùyóumìnggēnzhàngzhù  shòuyòngyóushòuyīnlǐng  yüējiànqiánshígēn  háimièwèizhōngyüēlèibiéhòugēn  háimièsuǒwèixìnděng  sānlòuyóuchūshēng  yóuzhù  yóuhòushòuyòng  gēnliàngyóujiǎnzēng  yóuyüánjīng  yīngwéigēn  dàixüéchābiéfāngchéng  shǒuyīngzhíxíngshìwéigēn  xìng  wèishǒuchùxiāngchàbiéshēngshímíngzhíxíng  yòushǒuyǒuzhíxíng  xínglèi  shìshǒujiànwéigēn  chū便biànchǔnéngshìyīnggēn  zhòngkōngbiànduòluò  yòuyóufēngyǐnlìngchū  chūxiǎo便biànchǔshēngshìyīnggēn  nángēn  yòuzhūhóu齿chǐyǎnjiǎnzhījiéyīngwéigēn  néngtūnjiáokāishēnyǒuyòng  huòqièyīnsuǒzuòyǒuyòngjiēyīnggēn  suīyǒuyòngfēizēngshànggēnzhě  děngfēizēngshàngyīnggēn  zhōngyǎnděngnǎizhìnángēnqiánshuō  mìnggēnshìxiāngyìng  xiāngyìngzhōngdāng广guǎngbiàn  xìnděngshìxīnsuǒ  xīnsuǒzhōngdāng广guǎngbiàn  děngshòusānlòugēn  gèngbiànchùjīnyīngshì  sòngyüē

shēnyüèmíngyüèmíngsāndìngxīnyüèchùmíngxīnyüèmíngyōuzhōngshèèrbiéjiànxiūxüédàojiǔsāngēn

lùnyüē  shēnwèishēnshòu  shēn  shíxiàngyìngshòu  yányüèshìsǔnnǎo  shēnshòunèinéngsǔnnǎozhěmíngwéigēn  suǒyányüèzhěshìshè  shēnshòunèinéngshèzhěmíngwéigēn  sāndìngxīnxiāngyìngshòunéngshèzhěmínggēn  sāndìngzhōngyǒushēnshòu  shíxīnyüèmíng  xīnyüèchúsāndìng  xiàsānmíngwéigēn  sānjìngxīnyüèānjìngtānwéimínggēn  xiàsānzhōngxīnyüèdòngyǒutānwéimínggēn  shíxiàngyìngnéngsǔnnǎoshòu  shìxīnyüèmíngyüēyōugēn  zhōngwèifēiyüèfēiyüèshìshòu  chùzhōngshòumíngwéishègēn  shìshègēnwéishìshēnshòuwéishìxīnshòu  yīngyántōngèr  yīnèrzǒnggēn  shòuzàishēnxīntóngfēnbié  zàixīnduōfēnbiéshēng  zàishēnrán  suíjìng  āluóhànděngshìshēng  gēnshēnxīnbié  shèfēnbiérènyǜnérshēng  shìgēnshēnxīn  yòushòuzàishēnzàixīnwéisǔnwéi  xiāngbiégēn  shèzàishēnxīntóngfēnbié  fēisǔnfēixiāng  zǒnggēn  shèxìnděnggēn  shìjiǔgēnzàisāndào  jiànsānlòugēn  wèizàijiàndàoděngjiǔwèizhīdāngzhīgēn  ruòzàixiūdàojiǔzhīgēn  zàixüédàojiǔzhīgēn  shìsānmíngyīnér  wèizàijiàndàoyǒuwèicéngzhīdāngzhīxíngzhuǎn  shuōmíngwèizhīdāngzhī  ruòzàixiūdàowèicéngzhī  dànwéiduànchúsuímián  jìngshùliǎozhī  shìshuōmíngwéizhī  zàixüédàozhīzhīmíngwéizhī  yǒuzhīzhěmíngwéizhī  huòzhīchéngxìngzhěmíngwéizhī  wèidejìnzhìshēngzhìshízhī  biànzhībiànzhī  nǎizhì广guǎngshuō  suǒyǒugēnmíngwéiwèizhīdāngzhīgēnděng  shìshìgēntóng  dāngbiànzhūménlèichābié  èrshíèrgēnzhōngyǒulòulòu  sòngyüē

wéilòuhòusānyǒumìngyōudāngzhīwéiyǒulòutōngèrjiǔgēn

lùnyüē  qiánsuǒshuōzuìhòusāngēnwéilòu  shìgòu  gòuzhīlòumíngtóng  yǒugēnmìngyōuxiàngyǒulòu  yǒuzhě  yǎnděnggēnnángēn  yǜnshè  shèxìnděnggēn  jiǔjiētōngyǒulòulòu  yǒushīshuō  xìnděnggēnwéilòu  shìzūnshuō  ruòqüánxìnděnggēn  shuōzhùwàishēngpǐn  fēichéngzhèng  lòugēnshuōyán  yǘnzhīrán  xiānlòuxìnděnggēn  jiànzhūshèngwèichābiéshuōyán  huòzhūshēnglüèyǒuèrzhǒng  nèièrwài  nèiwèiduànshàngēn  wàiwèishàngēnduàn  wàishēngzuòshìshuō  ruòqüánxìnděnggēn  shuōzhùwàishēngpǐn  yòujīngshuō  yǒuzhūyǒuqíngchǔzàishìjiān  huòshēnghuòcháng  yǒushàngzhōngxiàzhūgēnchābié  shìyóuwèizhuǎn * lúnshí  zhīxìnděngtōngyǒulòu  yòushìzūnshuō  ruòxìnděnggēn  wèishízhīshìméiwèiguòhuànchū  wèinéngchāotiānrénshìjiānfànděng  nǎizhìwèinéngzhèngdeshàngzhèngděng  nǎizhì广guǎngshuō  fēilòuzuòshìpǐnlèiguānchá  xìnděnggēntōngyǒulòulòu  shìshuōyǒulòulòu  èrshíèrgēnzhōngshìshúfēishú  sòngyüē

mìngwéishìshúyōuhòufēishòujiētōngèr

lùnyüē  wéimìnggēndìngshìshú  ruòshìzhě  zhūāluóhànliúduō寿shòuxíngmìnggēn  shìmìnggēnshéizhīshú  běnlùnshuō  yǘnchúliúduō寿shòuxíng  wèiāluóhànchéngjiùshéntōngdexīnzài  ruòsēngzhòngruòbiérénzhūmìngyüánděngsuífēnshī  shīyüàn  biānjìng  cóngdìngxīnniànkǒuyán  zhūnénggǎnshú  yüànjiēzhuǎnzhāo寿shòushúguǒ  shínénggǎnshú  jiēzhuǎnzhāo寿shòushúguǒ  yǒulìngyǐn宿cánshúguǒ  shuōqiánshēngcéngsuǒshòuyǒucánshú  yóujīnsuǒxiūbiāndìngyǐnshòuyòng  yǘnchúshèduō寿shòuxíng  wèiāluóhànchéngjiùshéntōngdexīnzài  sēngzhòngděngqiánshī  shīyüàn  biānjìng  cóngdìngxīnniànkǒuyán  zhūnénggǎn寿shòushú  yüànjiēzhuǎnzhāoshúguǒ  shínénggǎn寿shòushú  jiēzhuǎnzhāoshúguǒ  zūnzhěmiàoyīnzuòshìshuō  biāndìngyǐnjièzhǒnglìngshēnzhōngxiànqián  érzhǒnghuòshùn寿shòuxínghuòwéi寿shòuxíng  yóuyīnyüánhuòliú寿shòuxínghuòshè寿shòuxíng  yīngshìshuō  āluóhànyóuzàisānzhuǎncéngde宿suǒshēngzhūgēnzhǒngzhùshíshìfēn  yǐnwèicéngdìngsuǒzhūgēnzhǒngzhùshíshìfēn  mìnggēnfēishìshú  suǒqièjiēshìshú  yīnlùnshēnglùn  āluóhànyǒuyīnyüánliúduō寿shòuxíng  wèiwèiān  huòwéishèngjiàojiǔzhùshì  guānzhīshēn寿shòuxíngjiāngjìn  guānèrzhǒngkānnéng  yīnyüánshèduō寿shòuxíng  āluóhànguānzhùshìānshìshǎo  huòwéibìngděngshēn  yǒusòngyán

fànxíngmiàochéngshèngdàoshànxiū寿shòujìnshíhuānyóushèzhòngbìng

zhōngyīngzhī  chùsuǒshéinéngshìliúshè寿shòuxíng  wèisānzhōurénnánxiāng  shíjiětuōdebiāndìngzhūāluóhàn  yóushēnzhōngyǒuzàidìngfánnǎo  jīngshuō  shìzūnliúduōmìngxíngshèduō寿shòuxíng  mìng寿shòubié  yǒuyán  bié  běnlùnyán  yǘnmìnggēn  wèisānjiè寿shòu  yǒushīshuō  xiānshìguǒmíngwéi寿shòuxíng  xiànzàiguǒmíngwéimìngxíng  yǒushuō  yóuzhòngtóngfēnzhùmíngwéi寿shòuxíng  yóuzànzhùmíngwéimìngxíng  duōyánwéixiǎnliúshèduōniànmìngxíng寿shòuxíngfēichà  mìngxíng寿shòuxíngyǒuliúshè  yǒushuō  yánwéizhēyǒumìng寿shòushíjīngduōshízhù  yǒushuō  yánwéixiǎnshímìng寿shòu  dànduōxíngjiǎshìmìng寿shòuèrmíng  ruòwèirán  yīngyánxíng  shìzūnshèduō寿shòuxíngliúduōmìngxíng  wèixiǎndezàishèduō寿shòuxíng  wèixiǎnhuódezàiliúduōmìngxíng  wéiliúsānyüèzēngjiǎnzhě  yüègèngsuǒhuàshì  jiǎnshēngjiūjìng  yòuwéichéngxiānchēngyánshànxiūxíngshén  zhùjiéhuòjié  xīnsuǒ便biànnéngzhù  shāshīzuòshìshuō  xiǎnjīnnéngyǜnèr  shìzūnxiānshùxià  tiānfánnǎo  bànglùnjìng  zhènglùnyīngbiàn  yōugēnhòuxìnděnggēnjiēfēishú  shìyǒu  jiētōngèr  zhǔnchéng  wèigēnchúyōushòushíèrjiētōngèrlèi  yǒugēnruòsuǒzhǎngyǎngfēishú  jiēshú  shòuruòshànrǎn  ruòwēigōngqiǎochù  bìngnéngbiànhuà  suísuǒyīngfēishú  jiēshú  ruòshuōyōugēnfēishúzhě  jīngsuǒshuōdāngyǘntōng  jīngyán  yǒusānzhǒng  shùnshòu  shùnyōushòu  shùnshèshòu  shòuxiāngyìngyánshùnguò  wèiyōuxiāngyìngmíngshùnyōushòu  chùxiāngyìngshuōmíngshùnshòuchù  ruòěrshùnshùnshèshòuyīngshì  jīngshuō  suísuǒwéi  shúxiāngyìngjiēshī  táonànchù  zuòtōngjīngshíyīn  yōufēishú  yōufēnbiéchābiésuǒshēng  zhǐrán  shúěr  ruòěrgēnyīngfēishú  yóufēnbiéshēngzhǐ  ruòyōugēnshìshúzhě  zàojiànyīnshēngyōu  ěrshíyīngmíngguǒshú  yīngshìzhēngnángēn  ruògēnshìshúzhě  zàoshèngyīnshēng  ěrshíyīngmíngguǒshú  shāshīxiánzuòshìshuō  zhěyōugēn  shúránfēishú  ruòěryīngshuōyǒuqíngshúgēnxiāngzhīyǒu  suíyǒuxiāngxiāngrán  wèishàngēnwèiróngyǒu  shúyīnglèifēi  wèizhōngyōuqièzhǒngróngyǒudìngfēishú  yǎnděnggēn  ruòzàishànshìshànshú  ruòzàièshìèshú  gēnsuízàishànè  shìshú  shègēnsuízàishìshànshú  gēnsuízàishànèshìèshú  shànzhōngyǒuèrxíngzhěwéigēnchùsuǒ  shànzhāoshàngēn  shànyǐn  shìshuōshìshúděng  èrshíèrgēnzhōngyǒushúshú  sòngyüē

yōudìngyǒushúqiánhòusānshòuxìnděngjiētōngèr

lùnyüē  qiánsuǒzhèngyōugēn  dāngzhīdìngyǒushú  wéiyüèsòngshuōdìngshēng  wèixiǎnyōugēnwéiyǒushújiānèryüèshuō  èrzhě  yōufēi  qiáng  fēilòu  wéisàn  yóuyüèxiānshuōyōugēndìngyǒushú  yǎnděngqiánzuìhòusāndìngshú    sānlòu  jiētōngèr  zhǔnchéng  wèigēnshòuxìnděngyánděngjīngjìnděnggēn  shíjiētōngèrlèi  shèruòshànshànyǒulòuyǒushú  ruòlòushú  gēnruòshànshànyǒushú  ruòshú  xìnděnggēnruòyǒulòuyǒushú  ruòlòushú  shìshuōyǒushúděng  èrshíèrgēnzhōngshànshàn  sòngyüē

wéishànhòugēnyōutōngshànshànshòusānzhǒngqiánwéi

lùnyüē  xìnděnggēnxiàngshìshàn  shùsuīhòuchéngqiánxiānshuō  yōugēnwéitōngshànshànxìng  shòutōngsān  yǎnděnggēnwéixìng  shìshuōshànshànděng  èrshíèrgēnzhōng  jiè  jiè  jiè  sòngyüē

jièchúhòusānjiānnányōubìngchú

lùnyüē  jièchúhòusānlòugēn  yóusāngēnwéi  zhǔnzhījièwéiyǒushíjiǔgēn  jièqián  chúsānlòujiānchúnányōugēn  zhǔnzhīshígēntōngjiè  chúnánzhě  jièyín  yóunángēnshēnchǒulòu  ruòěrshuōwéinán  chùshuō  jīngzhōngshuō  jīngyán  chùróngshēnwéifàn  yǒuchùyǒuróngnánshēnwéifàn  biéyǒunánxiàng  wèijièzhōngnánshēnsuǒyǒu  gēnzhěshēnjìngmiào  yòuyǒushàn  yōugēnzhěyóushērùnxiāng  yòudìngnǎohàishì  qián  chúsānlòunányōu  bìngchúgēn  zhǔnzhīgēntōngjiè  wèimìngshèxìnděnggēn  shìshuōjièděng  èrshíèrgēnzhōng  jiànsuǒduàn  xiūsuǒduàn  fēisuǒduàn  sòngyüē

sānshòutōngsānyōujiànxiūsuǒduànjiǔwéixiūsuǒduànxiūfēisānfēi

lùnyüē  shètōngsān  jiētōngjiànxiūfēisuǒduàn  yōugēnwéitōngjiànxiūsuǒduàn  fēilòu  mìngwéixiūsuǒduàn  rǎn  fēiliùshēng  jiēyǒulòu  xìnděnggēnhuòxiūsuǒduàn  huòfēisuǒduàn  fēirǎn  jiētōngyǒulòulòu  zuìhòusāngēnwéifēisuǒduàn  jiēlòu  fēiguòshìsuǒduàn  shuōzhūménlèichābié  jièchūshúgēn  sòngyüē

tāiluǎn湿shīshēngchūèrshúhuàshēngliùliùshàngwéimìng

lùnyüē  tāiluǎn湿shīshēngchūshòushēngwèi  wéideshēnmìngèrshúgēn  yóusānshēnggēnjiàn  shèèrgēn  shēngshídìngrǎn  huàshēngchūwèiliù  wèixíngzhěchūliùgēn  jiéchūshí  děngwéiliù  suǒwèiyǎněrshéshēnmìng  ruòxíngzhěchūgēn  zhūtiānděng  ruòèrxíngzhěchūgēn  yǒuèrxíngshòuhuàshēngzhě  èróngyǒuèrxínghuàshēng  shuōjièzhōngchūdegēn  jīndāngshuōjiè  jièshèngdànyán  jièshèngdànyán  jīngyán  jìngjiětuōguò  jièchūliùshúgēn  huàshēngxíngzhěshuō  shàngwéimìngzhě  wèijièdìngshèngshēngshèngshuōshàngyán  jièzhōngzuìchūsuǒshúgēnzhě  wéimìngfēi  shuōshúgēnzuìchūde  jièwèigēnhòumiè  sòngyüē

zhèngmièzhūgēnsāndùnshíjiǔjiànshànzēng

lùnyüē  zàijièjiāngmìngzhōngshí  mìngshèsānzuìhòumiè  ruòzàijièjiāngmìngzhōngshí  qiánsāngēnyǎnděng  shìzhǒngzuìhòumiè  qièhuàshēngzhūgēnérshēng  ruòzàijièdùnmìngzhōngshí  shíjiǔgēnzuìhòumiè  wèièrxíngzhěhòumièshígēnnángēnbìngqiánzhǒng  ruòxíngzhěhòumièjiǔgēn  nánzhōngsuíchúzhǒng  ruòxíngzhěhòumiègēn  wèinánwéiyǒuqián  shìsuǒshuōdùnmìngzhōng  ruòjiànmìngzhōnghòuwéishè  wèizàijièjiànmìngzhōngshí  shēnmìngshèzuìhòumiè  qiánhòumiè  shìsuǒshuō  yīngzhīdànrǎnxīnérmìngzhōngzhě  ruòzàisānjièshànxīnshí  xìnděnggēnjiēyǒu  qiánshuōqièwèizhōng  shùjiēyīngjiāxìnděng  wèizēngzhìgēn  nǎizhìjièjiànzhōngzhìjiǔ  zhōngjiānduōshǎoyīngzhī  fēnbiégēnzhōngqiègēnjiēyīng  èrshíèrgēnnéngzhèngdeshāménguǒ  sòngyüē

jiǔdebiānèrguǒjiǔzhōngèrshíāluóhànróngyǒushuō

lùnyüē  biānwèiliúāluóhànguǒ  shāménguǒchūhòu  zhōngwèiláiháiguǒ  guānchūhòuzàizhōngjiān  chūliúguǒyóujiǔgēn  wèishèxìnděnggēnwèizhīdāngzhīzhīwéijiǔwèizhīgēnzàijiàndào  zhīgēnzàijiětuōdào  èrxiāngdezuìchūguǒ    denéngwéiyǐnyīnyīnxìng  āluóhànguǒjiǔgēn  wèixìnděngzhīzhīshèzhōngsuíwéijiǔ  zhīgēnzàijiàndào  zhīgēnzàijiětuōdào  èrxiāngdezuìhòuguǒ    denéngwéiyǐnyīnyīnxìng  zhōngjiānèrguǒsuísuǒyīngwéijiǔgēnsuǒ  suǒzhě  qiěláiguǒzhèngzhě  shìjiàndàoyóugēn  wèishèxìnděnggēn  chūshìdàoyóugēn  wèiqiángēnzhīgēn  bèitānchāoyüèzhèngzhě  liúguǒyóujiǔgēn  ruòháiguǒzhèngzhě  shìjiàndàoyóugēn  chūshìdàoyóugēn  qiánláiguǒ  qüántānchāoyüèzhèngzhě  yóujiǔgēn  qiánchāoyüèláiguǒ  zǒngshuōsuīránéryǒuchābié  wèiyǒuchābié  shèzhōngsuí  qiánguǒchāoyüèwéishègēn  yòuzhèngháiguǒzhě  ruòjiǔjiětuōdàozhōnggēnběnshìjiàndàoyóugēn  jiàndàoshèshòuxiāngyìng  jiětuōdàozhōngyǒushòu  èrxiāngsānguǒ  èryīnqián  chūshìdàoyóujiǔgēn  gēnqiánzhījiǔ  jiànjiětuōyǒu  gēnběnā  wènyóugēndeāluóhàn  shígēn  yǘnnǎiyányóujiǔgēn  shídànyóujiǔgēn  érběnlùnyánshígēnzhě  shēnzhōngróngyǒushuō  wèiróngyǒujiāluócóngxüéwèishǔshù退tuì  yóushèsuíxiànqián  shùzhèngdeāluóhànguǒ  yóuběnlùnshuōshígēn  ránshísānshòu  shìjīnshuōdìngyóujiǔgēn  háiguǒzhōngshìshuō  gēnzhèngháiguǒ  érhòushíděiyǒu退tuì  退tuì  yóudefēixiānchāozhèngsānyǒuhái退tuì  guǒèrdàosuǒjiānláo  jīnyīng  chéngjiùgēn  zhūgēnzhōngdìngchéngjiù  sòngyüē

chéngjiùmìngshèdìngchéngjiùsānruòchéngjiùshēndìngchéngjiùchéngyǎnděngdìngchénggēnruòchéngjiùgēndìngchéngjiùruòchéngnányōuxìnděngchéngèrlòushíchūlòushísān

lùnyüē  mìngshèzhōngsuíchéngjiù  dìngchéngjiùshìsāngēn  fēisānzhōngsuíyǒusuǒqüè  yǒuchéngjiùsuǒgēnzhě  chúsāngēnjiēdìng  wèihuòchéngjiùhuòchéngjiù  zhōngyǎněrshégēn  shēngjièdìngchéngjiù  ruòshēngjièwèishīchéngjiù  shēngēnwéiyǒushēngjièdìngchéngjiù  nánèrgēnshēngshàngèrjièdìngchéngjiù  ruòshēngjièwèishīchéngjiù  gēnshēngshēngdìngjièdìngchéngjiù  gēnshēngshēngsāndìngjièdìngchéngjiù  gēnruòshēngjièdìngchéngjiù  yōugēnqiètānzhědìngchéngjiù  xìnděnggēnshàngēnduànzhědìngchéngjiù  chūlòugēnqièshēngzhùguǒdìngchéngjiù  lòugēnqièshēngjiàndàoxüédìngchéngjiù  hòulòugēnqièshēngyǒuxüéwèidìngchéngjiù  fēizhēwèiyīngzhīqiánsuǒshuōzhūgēnjiēdìngchéngjiù  ruòchénggēndìngchéngjiù  wèimìngshègēn  ruòchéngshēngēndìngchéng  wèimìngshèshēngēn  ruòchéngyǎngēndìngchéngjiù  wèimìngshěshēngēnyǎngēn  ěrshégēnyīngzhī  qiányǎn  gēn  ruòchénggēndìngchéng  wèimìngshègēngēn  èrjìngdeshēngwèisānjìng  shèxiàwèishàng  chénggēn  dāngyánchéngjiùsānjìngrǎngēn  wèi  ruòchénggēndìngchéngjiù  wèishēnmìngshòu  chúyōu  ruòchénggēndìngchéngjiù  shuō  gēn  ruòchéngnángēndìngchéng  shuō  nángēn  ruòchéngyōugēndìngchéng  shuō  yōugēn  ruòchéngxìnděngchéng  wèimìngshèxìnděnggēn  ruòchéngzhīgēndìngchéngjiùshí  wèimìngshègēnxìnděnggēnzhīgēn  ruòchéngzhīgēndìngchéngshí  shígēnshàngzhīgēn  ruòchéngwèizhīgēndìngchéngjiùshísān  wèishēnmìngshèxìnděnggēnwèizhīgēn  zhūshǎozhěchéngjiùgēn  sòngyüē

shǎoshànchéngshòushēnmìngshēngjièchéngshànmìngshè

lùnyüē  duànshàngēnmíngwéishàn  ruòshǎochéngjiùgēn  wèishòugēnshēnmìng  shòuwèinéngshòu  nénglǐng  huòshìshòuxìngmíngwéishòu  yüánmǎnxìngyüánmǎnmíng  duànshàngēnshǎochéng  shēngchénggēn  wèishēng  wèijiàn  děngwéi  wèixìnděngmìngshègēn  xìnděnggēn  xiàngshànzǒngmíngwéishàn  ruòěryīngshèsānlòugēn  ěrzhōnggēn  yòushuōshēngjiè  zhūduōzhěchéngjiùgēn  sòngyüē

duōchéngshíjiǔèrxíngchúsānjìngshèngzhěwèichúèrjìngxíng

lùnyüē  zhūèrxíngzhěyǎnděnggēn  chúsānlòuchéngshíjiǔ  lòumíngjìng  èr  èrxíngshìjièshēng  wèitānyǒushíjiǔ  wéishíjiǔwéigèngyǒu  shèngzhěwèishíjiǔ  wèishèngyǒuxüéwèitānchéngjiùduōshíjiǔ  chúèrlòuchúxíng  ruòzhùjiàndào  chúzhīgēnzhīgēn  ruòzhùxiūdào  chúwèizhīgēnzhīgēn  nánèrgēnsuíchúzhǒng  zhūshèngzhěèrxíng  yīnfēnbiéjiègēnfēigēnchābié  chéng广guǎngbiànèrshíèrgēnjìng