大众学佛网
大众学佛网
佛母大孔雀明王经原文 佛母大孔雀明王经译文 佛母大孔雀明王经注音 佛母大孔雀明王经经典 佛母大孔雀明王经视频
主页/ 佛母大孔雀明王经注音

佛母大孔雀明王经注音

佛母大孔雀明王经注音
kǒng
què
míng
wáng
jīng
qián

qǐng


kāi


tóng
sān


jìn
shì
hóng
鸿

qīng

guó
gōng
shí

sān
qiānzèng

kōng
shì

jiàn
zhèng
hào

guǎng
广
zhì

xīng
shàn

sān
cáng
shā
mén

kōng
fèng
zhào


nán


tuó

nán
nán

sēng


nánzhèng
biàn
zhī
zhě


nán


shì


děng


qiē


nán


jué
shēng
wén

xiàng

guǒ

jiē
jìng


shì
děng
shèng
zhòng


jīn

sòngmíng
wáng
jīng


suǒ
qiú
qǐng
yuàn
jiēsuǒ
yǒu

qiē
zhū
tiān
líng
zhī

huò


shàng
huò
chù

kōng

huò
zhù

shuǐ

lèi
guǐ
shén

suǒ
wèi
zhū
tiān

lóng
ā

luó


duō
niè


yàn


jǐn

luó


luó
é
yào
chā

luó
shà
suō


kǒu


shì
duō


shè
zhē


pànduō

dān


jié
zhā

dān


sāi
jiàn


chē


ā

suō
me
luó


suō

luó
jiāsuǒ
yǒu

qiē
guǐ
shénzhū

mèi
rén

fēi
rén
děng

zhū
è

hài

qiē

xiáng


qiē
è
bìng

qiē
guǐ
shén


qiē
shǐ
使
zhě

qiē
yuànqiē
kǒng


qiē
zhū


zhū
zhòu
shù

qiē
yàn
dǎo


duàn

mìng


hài
xīn
xíng

ráo

zhě

jiē
lái
tīng


sòngkǒng
què
míng
wáng
jīng

shè
chú
bào
è
xián


xīn
sēng
shēng
qīng
jìng
xìn


jīn
shī
shè
xiāng
huā
yǐn
shí

yuàn
shēng
huān

xián
tīng

yán

èryǐn

jiā
yǐn

jiā
luó
yǐn

èr

pàn
yǐn

sān
xiǎng

níng


jiā
me
luó
yǐn

shǐ
èr


yǐn

yǐn

yǐn
shī
shì

èr

yǐn
me

liù


bīng
bēi
yùn
fǎn
é

lǎnluó
èr

lǎn


jiā

luó

yǐn
shì
jiǔ
jiā
luó
shù
yǐn


shí
yàn


yǐn

shíluó
yǐn


èr


shí
èr

duō

ā

xīn

luó
èr


níng

shí
sān

luó
èr


yǐn

yǐn
móu
hán
shípēn
èr


yǐn
pēn
shí

yǐn
yǎn
dàn

lín
shí
liù
zuǒ

yǐn
xiè
yǐn

shí

luó


èr


me
me
mǒu
jiǎ
shí

yǐn
lǎn
shí
jiǔ

yǐn


luó
èr

fèi

yào
èr

èr
shí

yǐn

rén

luó

èr

shè
dān
èr
shí


shè
dōu
èr
shí
èr
shè
luó
nán
yǐn
shè
dān
èr
shí
sān

diàn

èr
shí

mǎn

luó
èrsuō

èr


èr
shí

yǐn

zhū

shì
děng

qiē
tiān
shén
xián
lái

huì
shòu

xiāng
huā
yǐn
shí

huān
shàn
xīn
yōngmǒu
jiǎ


bìng
zhū
juàn
zhǔ
suǒ
yǒu
è
nán

qiē
yōu
nǎo

qiē

bìng

qiē

jǐn

qiú


kǒng

zhī
chù

jiē
jiě
tuō
shòu
寿
mìng
bǎi
suì
yuàn
jiàn
bǎi
qiū
míng

chéng
jiù
suǒ
qiú
yuàn
mǎn

kǒng
què
míng
wáng
jīng
juàn
shàng


shì

wén


shí


fàn
zài
shì
luó

chéng
shì
duō
lín
gěi


yuán

shí
yǒu


chú
míng
yuē
shā


chū
jiā
wèi
jiǔ
xīn
shòu
jìn
yuán

xué

nài

jiào
wéi
zhòng

xīn
yíng
zǎo

shì

yǒu

hēi
shé
cóng
xiǔ

kǒng
chū

shì


chú
yòu


zhǐbiàn
shēn
mèn
juékǒu
zhōng


liǎng

fān
shàng


ěr
shí

shòu
寿
ā
nán
tuó
jiàn


chú

wéi

suǒ
zhōng

shòu

tòng


wǎng

suǒ

shuāngér
bái

yán
shì
zūn
shā


chú

wéi

suǒ
zhōng
shòu


nǎoshàng
shuō


lái

bēi
yún

jiù


zuò
shì
ěr
shí

gào
ā
nán
tuó

yǒumíng
wáng

tuó
luó


yǒu

wēi


néng
miè

qiē
zhū


wèi
zāi
nǎo

shè
shòuqiē
yǒu
qíng

huò

ānchí
míng
wáng
tuó
luó


wéi
shā


chú
ér
zuò
jiù


wéi
jié

jiè
jié
fāng

jiè

lìng

ān
yǐn
suǒ
yǒu

nǎo
jiē

xiāo
chú


děng
huò
wéi
tiān
lóng
suǒ
chí

ā

luó
suǒ
chíduō
suǒ
chí


ā

xīnsuǒ
chí

yàn


suǒ
chí

jǐn

luó
suǒ
chíluó
é
suǒ
chí

yào
chā
suǒ
chí

luó
shà
suō
suǒ
chí


kǒu


shì
duō
suǒ
chí

shè
zhē
suǒ
mèi


duō
suǒ
mèi


pàn

suǒ
mèi


dān

suǒ
mèi


jié
zhā

dān

suǒ
mèi

sāi
jiàn

suǒ
mèi


me

suǒ
mèi

chē

suǒ
mèi

ā

suō
me
luó
suǒ
mèi


suō
dài
luó
jiā
suǒ
mèi

wéi

shì
děng
suǒ
zhí
suǒ
mèi
zhī
shímíng
wáng

néng
jiā


lìng

yōu

shòu
寿
mìng
bǎi
nián

huò
bèi

rén
yàn
dǎo
zhòu
shù

mèi

è

zhī
lèi

suǒ
wèijiā

jiéjiā

luó


zhǐ
luó


fèi
duō


zhì
zhě

yǐn

xuè
suǐ

biàn
rén
zhào
guǐ
shén

zào
zhū
è

è
shí
è

è
yǐng
è
shì
è
tiào
è


huò
zào
yàn
shū
huò
è
mào


zuò

shì
è
shì

xiāng
nǎo
luàn
zhě
míng
wáng
yōng


rén
bìng
zhū
juàn
zhǔshì
zhū
è

néng
wéi
hài

yòu

nüè
bìng


èr

sān
nǎi
zhì


bàn
yuè

yuè

huò

pín

huò

qiē
nüè
bìng

bǎi

bìng

huò
cháng

bìng
piān
xié
bìng
yǐng
bìng

guǐ
shén
zhuàng

fēng
huáng
tán
yìn

huò
sān

bìng
yǐn
shí

xiāo

tóu
tòng
bàn
tòng
yǎn
ěr

tòng

chún
kǒu
jiá
tòng

chǐ
齿
shé
tòng


yān
hóu
tòng
xiōng
xié
bèi
tòng

xīn
tòng

tòng
yāo
tòng

tòng

tòng

tòng

huò

zhī
tòng
yǐn

chù
tòng
biàn
shēn
téng
tòng


shì
guò
huàn

jiē
chú
miè

yuànmǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ


jié

jiè
jié
fāng

jiè


sòng

jīng

lìng
ān
yǐn


shuō


yuē


lìng


ān
zhòu


ān

qiē
shí
zhōng

zhū


niàn


shuō
tuó
luó

yuē

èr


yǐn


shàng

èr
wěi

sān
zhǐliù
níngè
nǎi


yǐn
shàng
nǎi
jiǔ

é
nǎi
shíshí
shí
èr
bǎng
yǐn


shè
zhǐ
níng

shí
sān
ā


yǐn


shí

shí


kǒu


shì
shí
liù

kǒu


shì
shí


kǒu


shì
shí

shí
jiǔ

kǒu


shì

kǒu


shì
èr
shí
èr
shí

èr
shí
èr

shàng
zhì

zhì
èr
shí
sān
wěi

zhā
èr


èr
shí

zuǒ

kǒu


shì
èr
shí

wěi
me
kǒu


shì
èr
shí
liù
wěi
me
kǒu


shì
èr
shí

èr
shí

ā
shī
湿

èrèr
shí
jiǔ
yǐn
jiā
yǐn

sān
shí
me

yǐn
jiā

sān
shí


luó
èr

zhǐ
yǐn
luó

èr


shī
sān
shí
èr
sān
shí
sān

yǐn


sān
shí


yǐn


yǐn

sān
shí

sān
shí
liùsān
shí


yǐn
suō
shàng
yǐnsān
shí


yǐnsān
shí
jiǔ
yǐn

yǐn
meshí
yǐn

yǐn
luó

yǐn

shí


luó

yǐn

shí
èr

shū

shū

shí
sān

shí


shí


shí
liù

shí


shí
shí
jiǔ

shí

shí
shí
èrshí
sān

yǐn

yǐn

yǐn

yǐn

yǐn

yǐn

yǐn

yǐn

yǐn

yǐn

shí

luó

yǐn
luó

yǐn
luó

yǐn
luó

yǐn
luó

yǐn
luó

yǐn
luó

yǐn
luó

yǐn
luó

yǐn
luó

yǐn

shí


me

me
níng


shí
liù
níng


shíèr

yǐn
luó


èr

yǐn
luó
níng


shí


zuǒ

zuǒ
níng


shí
jiǔ
lǎn


liù
shí


níng

liù
shí
rén

luó

èr


liù
shí
èr


èr

zhā
níng

liù
shí
sān
dài

níng

liù
shí


yǐn
zuǒ
níng

liù
shí
liù
shí
liù
tuó


jiā
yǐn


liù
shí

jiàn

níng

liù
shíníng

liù
shí
jiǔ
màn
shí
me
jiā


shí

shè
jiā


shí
èr
jié
jiā


shí
sān
shuò
jiā


shí

xiǎng
jiā


shíèr

luó
níng


shí
liù

me

shí


shí


míng

míng

shí
jiǔ

yǐn
luó
yǐn


shí


fèi
luó
yǐn


shí
rén

luó

èr

tuán
fǎn
sān
mǎn

nǎng

shí
èr

shàng

zhǐ


shí
sān
suō

èrshí


ruò

sòng
jīng
zhě

zhì

chù
shí

suí
suǒ
yuàn
qiú

jiē

chèn
shuō

shì

ruò

zǎo
shí
yún
yuàn
tiān
jiàng


ruò

lào
shí
yún
yuàn
tiān
zhǐ

ruò
yǒu
bīng

dào
zéi

bìng
liú
xíng

jǐn
è
shí

zhū
è
nán

suí
shì
chén
shuō

xīn
qiú
qǐng


suí


ā
nán
tuó
yǒu
zhū
lóng
wáng
míng


dāng


xīn
chèn
niàn

míng

shè
chú
zhū

suǒ
wèi


chí
guó
lóng
wáng


niàn
ài
luó


chángwěi


chāhēi
jiāo

me


niàn

me

lóng
wáng


mǐn


zhǐ
lóng
chángzhàng

lóng
wángmǎn
xián
lóng
wáng


niànnǎo
chímàn

luò
jiā

chā
jiā

nán
tuó


nán
tuó
lóng

cháng


xīng
biān
lóng
wáng


niànqiā

néng
shēng
lóng
cháng


kǒu


lóng
wáng


niàn


me
niàn
xiǎo
me


ā

luó
luó
jiā
luò
jiā
yǒu
cái
shā

lóng
wáng
děng
qiā

me

bái
lián
huá
lóng

fāng
zhǔ

jié

zhā
jiāmáo
tǎn

shēng
děng
jiē


suō


jiā
gōng

luó
zhēn
máo

xíng
lóng
wáng
děng


shǐ
使
jiā
lóng


niàn
mǎn
ěr
chē
miàn

luò
jiā
lóng


niànduō

nán
tuó

ài
luó

duō

lóng
wáng
làn

luò
jiā


mǐn

fēi
rén
lóng
wáng


niàn
shàng
rén
lóng
wáng


rán

miè

luó
lóng
cháng
línniàn

huò
yǒu
lóng
wáng
xíng

shàng
huò
yǒu
lóng
wáng
cháng

kōng

huò
yǒu
héng

miào
gāo
shān
huò
zài
shuǐ
zhōng
zuò

zhǐ


shǒu
lóng
wáng


niàn


èr
tóu


rán


shì
nǎi
zhì
yǒu
duō
tóu

děng
lóng
wáng


niàn

huòlóng
wáng
lèi
èrděng
lóng
wáng

huò

duō

zhū
lóng
wángxīn
xiāng

niàn


děng
lóng
wáng

wēifēng
měi
yǒu
míng
wén

tiān

xiū
luó
gòng
zhàn
shí
yǒu

shén
tōng
jiē
yǒng
měng


shǐ
使qīng

èr
xiāng
qīnduō

zhū
lóng
wáng
cháng


shēn

nǎo
chù

zhū
lóng

shén


niàn
huò
zài

shàng
huò

kōng

cháng
lìng

qiē
zhū
zhòng
shēngxīn
xiāng

niàn


yuàn

qiē
hán
shēng
lèi


líng
zhī
zhū

shén

cháng
jiàn

qiē
shàn
zhēng
xiáng


wéi
qíng
zuì
è
shì


chángbēi
niàn
lìng

miè
chú
zhū
è


ráo

shè
shòu

zāi
è
suí
zài
shí
fāng
cháng
yōng


nǎngèr

méi
tuó

nǎngèr

mào
tuó

nǎngèrduō

nǎngèrduō

nǎngèr

shàn
duō

nǎngèr

shàn
duō

nǎng

wěi


dài
èr


nǎng

wěi


dài
èr
zhū
yǒu
jìng
xíng
zhě
néng

zhū
è


jìng


shì
děng


cháng
wèi


ruò
féng
zhū
kǒng


qiē
nǎo
luàn
shí

bìng

zāi
hài
shí

bìng
biàn
guài
děng


bèi

suǒ
zhōngzhī
shíbìng
juàn
zhǔ

bìng
shòu
寿
bǎi
suì


gào
ā
nán
tuó

wǎng

zhī
shí
xuě
shān
nán
miàn

yǒu
jīn
yào
kǒng
què
wáng


ér
zhù

měi

chén
cháo

cháng

sòngkǒng
què
míng
wáng
tuó
luó


zhòu

ān
yǐn


shí

sòng


ān
yǐn


shuō
tuó
luó

yuē


nǎng

méi
tuó


nǎng
èr
nǎng

sēng
sānèr


nǎng
é
kǒu


shì
kǒu


shì
liù


shàng
me
kǒu


shì
kǒu


shì


wěi


wěi


jiǔ
shí
shí


luó

luó
shí
èrluó
shí
sān

shàngkǒu
lài
èr

shí

kǒu
lài
èr

shí


shàng

kǒu
lài
èr

shí
liù


shí
shí


yǐn


shí
jiǔ

yǐn
luó
fèi
luó
èr
shí
zuǒ

luó
èr
shí


wěi
me
luó
èr
shí
èr

zhì

èr
shí
sān

zhì

èr
shí


zhì

èr
shí

wěi
zhì

èr
shí
liù
nǎngèr

méi
tuó
nán
èr
shízhǐ

èr
shí
jiā
yǐn
èr
shí
jiǔ
nǎng

luó

èr

dān
sān
shí

yǐn
luó

luó
sān
shí


luó

èr
sān
shí
èr
sān
mǎn

nǎng
sān
shí
sān

shè


shè
yǐn

sān
shí

nǎng


tuó
yǐn
nán
sān
shí

suō

èr

yǐn

sān
shí
liù
yǐn

ā
nán
tuó

jīn
yào
kǒng
què
wáng
shí
wàng
sòng
kǒng
què
míng
wáng
tuó
luó


suì

zhòng
duō
kǒng
què
cǎi


cóng
lín
zhì
lín
cóng
shān
zhì
shān

ér
wéi
yóu

tān

ài
zhù

fàng

hūn


shān
xué
zhōng


liè
yuàn
jiā

qiú

biàn
便

suì

niǎo
juàn

kǒng
què
wáng

bèi

zhī
shí

běn
zhèng
niàn


sòng

qiánkǒng
què
míng
wáng
tuó
luósuǒ
jǐn


rán
jiě
tuō

juàn
zhǔ
ān
yǐn
zhì
běn
zhù
chù


shuō

míng
wáng
tuó
luó

yuē

nǎng


tuó
yǐn


nǎng


me

èr
nǎng

sēngyǐn

sān
nǎngshàng

luó

èr

yǐnyǐn

xiě

me

yǐn
luó
yǐn
luó
zhǐ
niáng
èr

liù
nǎngme
yǐnèr


wěi


èr

luó
zhǐ

èr

èr


yǐn
jiǔ


shíshí


zuǒ
níng

shí
èr

shà

shí
sānèr

shí

wěièr

shí

ā
me

shí
liù
wěi
me
nián
shí

níng

níng

fǎn
me

shí

méng
é

shí
jiǔ

lǎn
niáng


èr
shí
luó

nǎng
èrèr
shíkǒu


shì
èr

èr
shí
èrkǒu


shì
èr

èr
shí
sān
sān
mǎn
duō


kǒu


shì
èr

èr
shíyǐn
luó

èr

suō
yǐn
tuó
níng

èr
shí


luó

yǐn

suō
yǐn
tuó
níng

èr
shí
liù


luó

èr


luó
èr


yǐn
tuó
níng

èr
shíméng
é
luó
suō

yǐn
tuó
níng

èr
shí

me
nǎng

èr
shí
jiǔ
me
nǎng

sān
shí


me
yǐn
nǎng

sān
shí
sān
shí
èr
è
è
zhì
dīng
jié
fǎn


èr


sān
shí
sān
èfǎn

sān
shí


ā
shàng

kǒu


shì
èr

sān
shí

wěi

kǒu


shì
sān
shí
liù
wěi
me

sān
shí

ā
shàng


èr


sān
shí

ā
shàng
me

sān
shí
jiǔ
ā
me
luó


shí
méi
luó
èr

hàn

èr


shí

méi
luó
èr

hàn
me
èr

suō

kǒu


shì

shí
èr

luó
níng

shí
sān

luó

èr

me


yǐn
luó


shíèr

duō
sǎn
nuò
yǐn

níng


shí

shì

èr

yǐn


kǒu


shì
èr

zhàn

kǒu


shì
èr


shí
liù
zhàn

luó
èr


luó
èrshí
èr


shí
èr

jiàn
yǐn


shí
jiǔ
wèi
duōshí

rén

níng


shí

méi
luó
èr

hàn
me
èr


yǐn
shài

shí
èr
méi
luó
èr

hàn
me
èrchǐ
齿
lái
èr


shí
sānluó
èr


shí


luó
èr

shí

suō

èrshí
liù
méi
tuó
nán

shí

suō

èr

suō

èr

me
me
nǎng

xiě

shí

luó

chǎn
èr

yǐn

shí
jiǔ


èr

yǐn
wǎn
yǐn

liù
shí
nuò
yǐn


liù
shí
rén

luó

èr

shè
dān

shàn

liù
shí
èr
shè
luó
nán
yǐn
shè
dān
liù
shí
sān


liù
shíliù
shí

suō

èr

yǐn

yǐn
liù
shí
liù


gào
ā
nán
tuó

wǎng

jīn
yào
kǒng
què
wáng
zhěrénshēn
shì


jīn

shuōkǒng
què
míng
wáng
xīn
tuó
luó

yuē

èryǐn

èr
sān

liùshàng
dùn

yǐn
dùn

yǐn
jiǔ


zuǒ
shàng
shí


zhǐ


shí

pìnshí
èr
nǎng

méi
tuó
nán
shí
sān

jié


kǒu
lán
èr

duō


shí

shí


yǐn

duō


shí
liù
dǎn

shí

àn

shí


zhì
shí
jiǔ

nǎng
zhì
èr
shí

luó
jūn

zuǒ
nǎng
zhì
èr
shí

ā


duō
shàng
yǐn

èr
shí
èrrén

luó

èr
èr
shí
sān
nǎng

me
yǐn
suō

èr
shí


shè
me
yǐn


èr
shí

èr
shí
liù
zhǐèr
shí


luó


èr
shí

èr
shí
jiǔ
nǎi
sān
shísān
shí

sǎn
rén

chǐ
齿
lái
sān
shí
èr

suōrén

chǐ
齿
lái
sān
shí
sān


kǒu


shì


kǒu


shì
sān
shí


fǎn

duō
èr

luó

sān
shí


jiā
luó
sān
shí
liù

jiā


sān
shí

qiā
luó
me
luó
sān
shí

sān
shí
jiǔ
shí

fèi

shí


dùn


shí
èr
è
nǎng
chǐ
齿
lái

shí
sān

luó
èr


chǐ
齿
lái
èr


shí

è


chǐ
齿
lái

shí


luó

èr
nǎngnǎng

shí
liù
sǎn

chǐ
齿
lái


shí

sān
mǎn

nǎng

shí


nǎng
yǐn
luó
yǐnshí
jiǔ

yǐn
luó
yǐnshí


duō
shàng
yǐn


shí

jūn
duō
shàng
yǐn


shí
èr

èr


shí
sān


èr


shí


shàng

yǐn

diàn


shí


luó
èr

yǐn


yǐn

shí
liù
màn

luó
èrsuō

èr

yǐn


shí
liù

ā
nán
tuó

kǒng
què
míng
wáng
xīn
tuó
luó


ruò

yǒu
rén
luò
yīng
dāng

niàn


kuàng

zhōng


yīng

niàn
zài
dào

zhōng

cháng

niàn
huò
zài
fēi
dào

zhōng

yīng

niàn

wáng
gōng
shí

niàn

féng
jié
zéi
shí

niàn

dǒu
zhèng
shí

niàn

shuǐ
huǒ
nán
shí

niàn

yuàn

huì
shí

niàn


zhòng
zhōng
shí

niàn

huò
shé
xiē
děng
shì
shí

niàn

wéi

suǒ
zhōng
shí

niàn


zhū

wèi
shí

niàn

fēng
huáng
tán
yìn
shí

niàn

huò
sān

bìng
shí

niàn

huò

bǎi

bìng


bìng
shēng
shí

niàn

ruò

nǎo
zhì
shí
jiē
dāng

niàn
ruò

yǒu
rén

yīng


zuì
tuō

yīng

bèi


qīng
zhàng

tuō

yīng

qīng
zhàng
bèi


tuō

yīng

bèi
tuō

yīngzhàn
sǒng

tuō

yīng

zhàn
sǒng

rán
jiě
tuō


qiē
yōu
nǎo

jiē
xiāo
sǎn


ā
nán
tuó
kǒng
què
míng
wáng
zhēn
yán


qiē

lái
tóng
gòng
xuān
shuō

cháng
dāng
shòu
chí

chèn

míng
qǐng
qiú
jiā


yuàn
shè
shòu

mǒu
jiǎ
chú
zhū

wèi

dāo
zhàng
jiā
suǒ

nán
zhī
shí
yuàn
jiē
jiě
tuō

cháng
féngzhí
zāi
wēi

shòu
寿
mìng
bǎi
suì

jiàn
bǎi
qiū
ā
nán
tuó
ruò
yǒu
rén
tiān

fàn
shā
mén

luó
mén
děng


sòng
shòu
chí
kǒng
què
míng
wáng
tuó
luó


jié


jiè
jié
fāng

jiè

qǐng
qiú
jiā


xīn
shòu
chí
zhějiàn
yǒu
tiān
lóng
guǐ
shén
néng
wéi
nǎo
hài

suǒ
wèi
tiān

tiān

tiān
nán
tiān


tiān


bìng
zhū
péng
zhǔ


shì
děng
lèi

néng
wéi
hài

ruò
lóng
lóng

lóng
nán
lóng
lóng


bìng
zhū
péng
zhǔnéng
wéi
hài

ruò
ā

luó


nánpéng
zhǔ
děng

néng
wéi
hài

ruò
me

duō


nánpéng
zhǔ
děng

néng
wéi
hài

ruò


nánpéng
zhǔ
děng

néng
wéi
hài

ruò
yàn
nánpéng
zhǔ
děng

néng
wéi
hài

ruò
jǐn

luó


nánpéng
zhǔ
děng

néng
wéi
hài

ruò


luó
é


nánpéng
zhǔ
děng

néng
wéi
hài

ruò
yào
chā


nánpéng
zhǔ
děng

néng
wéi
hài

ruò
luó
shà
suō


nánpéng
zhǔ
děng


néng
wéi
hài

ruò

kǒu


shì
duō


nánpéng
zhǔ
děng

néng
wéi
hài

ruò

shè
zhē


nánpéng
zhǔ
děng

néng
wéi
hài

ruò

duō


nánpéng
zhǔ
děng


néng
wéi
hài


ruò

pànnánpéng
zhǔ
děng

néng
wéi
hài

ruò

dānnánpéng
zhǔ
děng

néng
wéi
hài

ruò
jié
zhā

dānnánpéng
zhǔ
děng

néng
wéi
hài

ruò
sāi
jiànnánpéng
zhǔ
děng

néng
wéi
hài

ruò

menánpéng
zhǔ
děng

néng
wéi
hài

ruò
chēnánpéng
zhǔ
děng

néng
wéi
hài

ruò
ā

suō
me
luó


nánpéng
zhǔ
děng

néng
wéi
hài

ruò

suō
dài
luó
jiā


nánpéng
zhǔ
děng
jiē

néng
wéi
hàishì
děng
tiān
lóng
yào
chā

zhū
guǐ
shén

suǒ
yǒu
qīn
juàn
péng
zhǔ
děngè
xīn

qiú
rén
biàn
便
zuò
zhū
zhàng
nán
zhě


děng
tiān
lóng
guǐ
shén
suī

è
xīn


néng
nǎo
luàn
chí

jīng
zhě
yóu
cháng
shòu
chí


míng
wáng
tuó
luó
děng
tiān
lóng
guǐ
shén
wéi
nǎo
hài
zhě

ruò
huán
běn
chù

lèi

róng

zhòng

ruò
yǒu
wéimíng
wáng
zhēn
yán
yuè
jiè

zhě

tóu

zuò

fēn
yóu

lán
xiāng
shāo
fàn
yún
ā
ěr
jiā
màn
zhé


shì
lán
xiāng
shāo
tóu

jiù
yún
ā

shù
zhī
zhě
é


西
fāng

ā

shùā
nán
tuó

yòu
yǒu
míng
wáng
tuó
luódāng
shòu
chí

shuō
míng
yuē
èr


yǐn


shàngèr
jǐn
nòu
èr

sān
èr


ā
shí
yǐn

nǎng
yǐnnǎng
yǐn

liù

luó

èr
yǐn


luó

rén

dài
shàng
yǐn
yàn
yǐn

ā
yǐn

luó
yǐn

yǐn
luó
yǐn
jiǔ

yǐn

yǐn

jiā
yǐn
shí

shàngshí


pín

fǎn
ěr

jiā
shí
èr


jiā
yǐn
shí
sān

nèn

jiā
yǐn
shí


shàngshí

shí
liù
sān
mǎn

duō


kǒu

èrèr

shí

shí

shí
jiǔ
èr
shí
zhǐ

zhǐ

shì

èr

shài
yǐn

èr
shí

méi

èr

shān
èr
shí
èr

èr
shí
sān
zuǒ
luó
zuǒ
luó
èr
shí

èr
shí

èr
shí
liù
wěi
zhì
wěi
zhì
èr
shí

shì

shì

yǐn
èr
shí


zhì
wěi
zhì
èr
shí
jiǔ
shì

shì

sān
shí

sān
shí

sān
shí
èr
sān
shí
sān
sān
shí

sān
shí


luó

luó
sān
shí
liù

luó

yǐn
sān
shí

zǎn

yǐn
sān
shí


luó
èr

zǎn

yǐn
sān
shí
jiǔ
zhā
èr


shí
me


qiān
èr


shí

zǎn

yǐn


shí
èr
me
me

shí
sān
yǐn
luó
xiě

shí

luó

chuàng
èr

yǐn
jiā

yǐn


shí

ěrshí
liù

luó

èr

shè
dān

shí


shè

shè
luó
nǎn
yǐn
shè
dān

shíyùn
èr
luó
èr

yǐn

shí
jiǔ
nánluó
èr

hàn

shíyǐn
luó
nán

shí


shàn
yǐn

yùn
èr


shí
èr
suō

èr

suō


èr


nán

shí
sān
nán
yǐn
kǒu
lán
yǐn
shé


shí

wěi


yǐn

nán

shí

wěi

nǎng
yǐn
shè
nán

shí
liù


yǐn
me
yǐn
màn
dèng

shí

tuó
luó

yǐn
màn
dàng
zuǒ
jiāshíkǒu


shì
èr

yǐn

shí
jiǔ


luó
èr

me
shǔ


liù
shí


liù
shí


luó
me

liù
shí
èr


liù
shí
sān

luó
me

liù
shí

liù
shí

qiā
shàng
luóliù
shí
liù
wèi
yǐn
kǒu


shì
yǐn
liù
shíyǐn
liù
shí

ā

me

liù
shí
jiǔ
miè
chú

qiē


shí


è
xīn
zhě

shí

gēn


chǐ
齿


shí
èr
yǐn
shí
zhōng
zhū


shí
sān
yuàn


wēi
guāng

shí

miè
chú

hài


shíshí
liù

luó

luó


shíluó


shí

wěi
shí
jiǔ

qiē

xiāo
chú

shí
yuàn

xiāng
qīn
hài

shízhū
shì
zūn

shí
èr
zhèng
biàn
zhī
jué
zhě

shí
sān


shēng
wén
zhòng

shí

wēi
guāng
miè
zhū


shí


luó
yǐn

luó

shí
liùluó

shí


luó

shí


shí
jiǔ
wěi
me
yǐn

me
yǐn
jiǔ
shí


jiǔ
shíme
yǐn
jiǔ
shí

xùn
me
yǐn
jiǔ
shí
èr
dùn
me
yǐn
jiǔ
shí
sān
sān
me
dùn
me
yǐn
jiǔ
shí

ā

yǐn
nǎi
nǎng
yǐn
nǎi
jiǔ
shí


luó


nǎng
nǎi
jiǔ
shí
liù

luó

èr


fǎn
jiǔ
shí


shàng

zhǐ

jiǔ
shí

sān
màn

nǎng
jiǔ
shí
jiǔ
nǎng

me
suō
yǐn

bǎi

suō
me
suō
yǐn

bǎi

mèi
yǐnèr


bǎi
èr
wēi
èr

yǐn
shù

bǎi
sān


nǎi

bǎiyǐnbǎi


bǎi
liù

zhā
jiābǎi


shàng

shè

kǒu


shì

bǎi


yǐn

bǎi
jiǔ


èr

yùn
jiā
kǒu


shì

bǎi
shí
ā
yǐn

chǐ
齿
lái
bǎi
shí
chǐ
齿
lái


yǐn


yǐn
nǎng
bǎi
shí
èr


luó

èryǐn

yǐn
bǎi
shí
sān
nǎng

yǐn
suō
é


yìn

luó
èr

bǎi
shí


yǐn


jiā
yǐn

bǎi
shí


zhì
zhā

bǎi
shí
liù

yǐn

yǐn

jiā
yǐn

bǎi

shí


líng
èr

é
yǐn

jiā
yǐn

bǎi
shí

ā

duō

bǎi
shí
jiǔ
jūn
duō

bǎi
èr
shí
ā
yǐn
shè
níng

bǎi
èr
shí


shè
níng

bǎi
èr
shí
èr
yǐn


níngbǎi
èr
shí
sān
nǎng

yǐn


é

dài
yǐn
nán
bǎi
èr
shí


diàn

mǎn

luó
èr

yǐn


yǐn
suō

èr


yǐn
bǎi
èr
shí
shī

lái

yōu
shù
xià
zuò

shī


shì
zūn

zhǐ
bēn
tuóshè


lái
zhù
zài
suō
luó
lín


liú
sūn

lái
shī

suō
shù
xià
jié
nuò
jiā

shī

tán

luó
shù

jiā


shàn
shì


tuó
shù
xià

shì
jiā
móu


shèng
zhǒng
qiáozuòshù
zhèng

shàng
zhèng
jué

shì
děng
zhū
shì
zūn
jiē


wēi


zhū
tiān
guǎng
广
gōng
yǎng
xián
shēng
jìng
xìn
xīn


qiē
zhū
guǐ
shén
jiē
shēng
huān

niàn

lìng

cháng
ān
yǐn
yuǎn


shuāi
èshì
zūn
suǒ
shuō
míng
yuē

èr
èr
zhǐ

wěi

sān

yǐn


luó
yǐn
yǐn

yǐn
liù


luó
jiā
luó
shì
jiǔ
jiā
luó


yǐn
kǒu


shì
shí


shè

dài
yǐn
shí
shí
èr
nǎng
yǐn
luó
yǐn


yǐn
shí
sān

shè
níng

shí


shè

shè
níng

shí

jié

luóèr

shí
liù

shàng


yǐn

diàn

shí


luó
èryǐn
shí

mǎn

luó
èrsuō

èr

yǐn

shí
jiǔ
yǐnā
nán
tuó
yǒu

yào
chā
míng

shì
suǒ

shì
jiè
zhǔ
fàn
tiān
wáng

tiān

shì


tiān
wáng

èr
shí


yào
chā
jiāng
gòng
suǒ
xuān
shuō
ruò
yǒu
shòu
chí

shì

yào
chā
míng
zhě

shè
yǒu
guǐ
shén


è
xīn

xiāng
nǎo
luàn
zhě

tóu

zuò

fēn
yóu

lán
xiāng
shāo


shuō
yào
chā
míng
yuē

èr


yǐn


yǐn

dīng

fǎn

kǒu


shìkǒu


shì
èr
sān
mǎn
duō


sān
ā
yǐn
nǎi
nǎng
nǎinǎng
nǎi


shàngliù


shàng
ājiǔ

shàng

zhǐ


shí

yǐn

yǐn

jiā
yǐn
shí


dùn

me
yǐn
shí
èr
pìn

fèi

shí
sān
yǐn

yuàn
èr


xiáng
xiáng

xíng

zhōng

xiáng
huí
huán


xiáng

yuàn

zhōng

xiáng
zhòuxiáng


qiē
chù

xiáng

zhí
zhū
zuì
è


qiē

jiē
shàn

qiē

宿
jiē
xián

zhū

jiē
wēi

luó
hàn
jiē
duàn
lòuchéng
shí
yán
yuàn

cháng

xiáng


gào
ā
nán
tuó
ruò

sòng


míng
wáng
jīng
shí

zuò

shì
kǒng
què
míng
wáng

suǒ
xuān
shuō

yuàn

shén

cháng
yōngráo

shè
shòu
wéi
zuò
guījìng

xiáng

zhū
zāi
huàn

dāo
zhàng

yào

xiāng
qīn
sǔn


jīn


jié


jiè
jié
fāng

jiè

chú
zhū
yōu
nǎo
shòu
寿
mìng
bǎi
suì
yuàn

bǎi
qiū
ā
nán
tuó

yǒu

yào
chā
wáng

zhū
yào
chā
jiāng

zhù

hǎi
biān
huò
zhù
miào
gāo
shān


zhū
shān

huò

kuàng

huò
zhù
zhū

chuān

bēi
chí
shī
lín
kǎn


cūn
xiàng


yuán
yuàn
lín
shù

huò


chù

yǒu

yào
chā
zhù
ā

wǎn
duō

wáng
dōu
chù


shì
děng
zhòng
chéng
yuàn

kǒng
què
míng
wáng
tuó
luó


yōngmǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ

shòu
寿
mìng
bǎi
nián

shuō
tuó
luó

yuē

èr

èr
zuǒ

yǐn
zuǒ

níng

sān

luó
èr


níng


suō
dān
èr


níng

liù
zǎn

níng


suō

èr

yǎn

yǐn

suō

èr


yǐn
jiǔā
nán
tuó
dōng
fāng
yǒu

tiān
wáng

míng
yuē
chí
guó
shì
yàn


zhǔ


liàng
bǎi
qiān
yàn


ér

wéi
juàn
zhǔ
shǒu

dōng
fāng


yǒu

sūn
xiōng

jūn
jiāng

chén

shǐ
使


shì
děng
zhòngkǒng
què
míng
wáng
tuó
luó


yōngmǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ

wéi
chú
yōu
nǎo
shòu
寿
mìng
bǎi
suì
yuàn
jiàn
bǎi
qiū
tuó
luó

yuē

èr


èrsān


yǐn
yǐn
yǐn

liù

yǐn


yǐnyǐn


suō

èr


ā
nán
tuó
nán
fāng
yǒu

tiān
wáng

míng
yuē
zēng
cháng
shì

pàn

zhǔliàng
bǎi
qiān

pàn


ér
wéi
juàn
zhǔ
shǒu

nán
fāng


yǒu

sūn
xiōng

jūn
jiāng

chén

shǐ
使

shì
děng
zhòng
kǒng
què
míng
wáng
tuó
luó


yōngmǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ

wéi
chú
yōu
nǎo
shòu
寿
mìng
bǎi
suì
yuàn
jiàn
bǎi
qiū
tuó
luó

yuē

èrfèi


fèi


èr
ā


luó
èr

jiā
yǐn
duō
shàng
níng

sān


fèi


yīn
me
yǐn

níng


fèi

níng

liùèr

suō

èr


yǐn
jiǔā
nán
tuó


西
fāng
yǒu

tiān
wáng

míng
yuē
guǎng
广

shì

lóng
zhǔliàng
bǎi
qiān
zhū
lóng
ér
wéi
juàn
zhǔ
shǒu


西
fāng

yǒu

sūn
xiōng

jūn
jiāng

chén

shǐ
使


shì
děng
zhòngkǒng
què
míng
wáng
tuó
luó


yōngmǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ

wéi
chú
yōu
nǎo
shòu
寿
mìng
bǎi
suì
yuàn
jiàn
bǎi
qiū
tuó
luó

yuē

èrfèi


fèi


èr
me
zhì

me
zhì

sān

yǐn
zhī

yǐn
zhī

wěi


èr

me


liù


zuǒ
zuǒ
zuǒ
zuǒ
zuǒ
zuǒ
zuǒ
zuǒ

yǐn
suō

èr


jiǔā
nán
tuó
běi
fāng
yǒu

tiān
wáng

míng
yuē
duō
wén
shì
yào
chā
zhǔliàng
bǎi
qiān
yào
chā

ér
wéi
juàn
zhǔ
shǒu

běi
fāng


yǒu

sūn
xiōng

jūn
jiāng

chén

shǐ
使


shì
děng
zhòngkǒng
què
míng
wáng
tuó
luó


yōngmǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ

wéi
chú
yōu
nǎo
shòu
寿
mìng
bǎi
suì
yuàn
jiàn
bǎi
qiū
tuó
luó

yuē

èr


yǐn


yǐn


yǐn

èr
shī

shī

sān
me


me


jiā


liù

bīng
é

jiǔ
shí
dùn

me

shí


dān
wěi
shān
shí
èr
dùn

me

suō

èr


yǐn
shí
sān

dōng
fāng
míng
chí
guó

nán
fāng
hào
zēng
cháng


西
fāng
míng
guǎng
广


běi
fāng
míng
duō
wén
tiān
tiān
wáng


shì
yǒu
míng
chèn


fāng
cháng
yōngjūn

wēi


wài
yuàn

jiàng

néng
qīn

shén

yǒu
guāng
míng

cháng

zhū
kǒng


tiān

ā

luó

huò
shí
gòng
dǒu
zhàn


děng

xiāng
zhù

lìng
tiān
shēng
ān
yǐn


shì
děng

zhòng
míng
wángbìng
juàn
zhǔ


bìng
shòu
寿
bǎi
suì

tuó
luó

yuē
èrèr
sān

yǐn
shìruò


shí
yīng
chèn
luó

èr
sān
mǎn

nǎng
ruò

zāi

yuàn
shí
yīng
yún
mǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
qiú
suǒ
yuàn
mǎn

liù
dùn
fèi

dùn
fèi

è
chǐ
齿
lái

chǐ
齿
láiluó
me


chǐ
齿
lái
jiǔ

luó

èr
shí
é

yàn
dài
yǐn

shí

dùn
nǎi

dùn
nǎi
shí
èr
shí
sān

shàng


shí
shí

shí
liù
shí

shíduō


suō

èr

yǐn

yǐn
shí
jiǔ

tiān
ā

luó
yào
chā
děng
lái
tīng

zhě
yīng
zhì
xīn

yōngshǐ
使
cháng
cún


qín
xíng
shì
zūn
dūn

zhū
yǒu
tīng

lái
zhì

huò
zài

shàng
huò

kōng

cháng

rén
shì


xīn
zhòu


shēn


zhù

yuàn
zhū
shì
jiè
cháng
ān
yǐn

biān

zhì

qún
shēng

suǒ
yǒu
zuì
zhàng
bìng
xiāo
chú
yuǎn

zhòng

guī
yuán


héng
yòng
jiè
xiāng

yíng

cháng
chí
dìngshēnmiào
huā
biàn
zhuāng
yán
suí
suǒ
zhù
suǒ
cháng
ān

kǒng
què
míng
wáng
jīng
juàn
zhōng


gào
ā
nán
tuó


dāng
chèn
niàn

yào
chā
wáng


zhū

yào
chā
jiāng
míng

suǒ
wèifèi
luó
cháng

míng
yuē
shān
shì


cháng
chéng


rén
zhù

chī
luó
guó


tiān
chéng
shí
wēi
zhòng
jiē
cóng

yuàn
kǒng
què
míng
wáng
zhēn
yán

yōng


mǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ

wéi
chú
yōu
nǎo
shòu
寿
mìng
bǎi
suì
yuàn
jiàn
bǎi
qiū

shuō
zhēn
yán
yuē

èr

èr


jiā
èr


sān

dēng


zhàn

yǐn


liù
wěi


níngyǐnyǐn
dēng

jiǔ
zhàn

shàng
yǐn

shí
me

níng

shí

shí
èr
ā

niè

niè

shí
sān
yàn
tuó
yǐn

shí


yǐn

chǐ
èr

shí

jiā
yǐn


shí
liù
wěi

yǐn
níng

shíjiàn

suō

èr


yǐn
shí


jié

cǔn

shén

zhā


chù

ā

luó
ěr
duō
zhù

xián
shàn

yào
chā
zhù

shì
luó
chéng

shén
cháng


běi
jiè


shèng
jīn
gāng
shǒu
zhù

wáng
shè
chéng

cháng
zài
jiù
fēng
shān

wéi

zhǐ
chù


shén
jīn
chì
niǎo


luó
shān
zhù

zhì

luó

duō
zhìzhùluó
yào
chā
zhù

wáng
shè
chéng

yíng
cóng
bìng
juàn
zhǔ
yǒu

wēi
shénxiǎo
hēi
yào
chā
jié

luó
chéng
zhù

shì
shì

móu


shī
suǒ
shēng
chù

bān


yào
chā
fèi
luó

chéng
zhùshǒu
yào
chā
zhǐ
luó
duō
guó
zhùsuō


zhù

shè
wèi
chéng

suō

luó
yào
chā
suō

duō
chù
zhù

jīn
gāng
zhàng
yào
chā

shè

guó
zhùbīng
niè
luó

shì
chéng
zhōng
zhù


hēi
yào
chā
wáng

luó


guó

yào
chā
míng
shàn
xiàn
zhù

zhàn

chéng

fèi
shǐ

yào
chā
zhù
zài
duò
luó
guó

tuó
luó

yào
chā
zhù


mén
guó


wèi
xíng
yào
chā
zhù

tóng

guó
yào
chā

luò
jiā
chéng
zhù


zhā


jiāng
kuàng

lín
zhōng
zhù

jié

luó
yào
chā
zhù

duō
dào
chéng


shì

yào
chā

shì

guó
zhù

shén
ā
luó
wǎn

zhù

shuǐ
tiān
yào
chā
shén


jié

guó

huān


yào
chā
zhù

huān

chéng

chí
mán
yào
chā
shén
zhù
zài
shēng
shuǐ
guó

ā
nán
tuó
yào
chā

luó

zhā
guó

bái

chǐ
齿
yào
chā
zhù

shēng
miào
chéng

jiān

míng
yào
chā

suō

guó
zhù


shān
yào
chā
wáng
zhù
zài
shān
chéng
chù
yào
chā
zhù

fèi

shì

jié


yào
chā
zhù


duō
guó


yào
chā
tóng

míng
wén


chéng

bǎi


yào
chā
zhù
zài
pín
tuó
shān

guǎng
广
chē
yào
chā
shén
jié
líng

guó
zhù

néng
zhēng
zhàn
yào
chā


鹿
jìn

guó

xíong
měng

yào
chā
è


lín
zhù

màn


yào
chāguó
zhù

shān
fēng
yào
chā
shén
zhùluó
yào
chā


duō
qiē
shí
yào
chā
zhù

shē
jié
luó
jiā
shén
shǎo
zhì
luò

zhù

shāng
zhǔ
cái

zài
zhù
zài
nán
shēng
guó

fēng


shì
xián

suō


guó

shī

yào
chā
wáng
zhù
shí
shī

chéng


jìng
xián
yào
chā
zhù
zài

wèi
guó

yīn
tuó
luó
yào
chā
yīn
tuó
luó
guó
zhù

huá
zhuàng
yào
chā
zhǔ
zhù


jìng
chéngjiā
yào
chā


jiā
chéng
zhù

jié

luó
yào
chā
cháng
zài

chéng
zhù

bǎo
xián

mǎn
xián
zhù
fàn
néng
cūi

yào
chā
zhù
jiàn
tuó
luó
guó

néng
huài

yào
chā

chā
shī
luó
zhùyào
chā
shén
zài


shān
zhù

sān

yào
chā
zhǔ
ā


guāng
míng
yào
chā


鹿
jiā
chéng
zhù


cháng
yào
chā
shén

xíng
yùn
fǎn

cūi
guó
zhù
yào
chā
zhù

ài
dǒu
zhèng
yào
chā
zhù
zài
làn

chéng

niè


yào
chā


luó
chéng
zhù

píng

yào
chā
wáng
zhù
zài
léng

chéng


guāng
míng
yào
chā
zhù
zài


guó


tóu
shān
yào
chā
zhù
jiāo

luó
guó

shēng


shēng
shén
zhù
zài
bàn

guó

yuán
mǎn

yào
chā

luó

guó
zhù

jǐn

luó
yào
chā

luó
duō
guó
zhù


yún
yào
chā
wáng
zhù
zài
bàn

guó

jiǎn

jiā
yào
chā
zhù
zài
ān

guó

sēng
jiā

yào
chā

dēng


zhù

yǐn

yào
chā
shén

léng


zhù

sūn
tuó
luó
yào
chāguó
zhù

ā
sēng

yào
chā


jié
chē
zhù

nán


yào
chā


nán

jiā


èr
yào
chā
wáng
jié

zhā
zhù
jiā

chuí


yào
chā
jié
líng

guó
zhùyào
chā
wáng
jiāo

luó
guó
zhù

suō


jiā
shén
suō

jié
zhā
guó


luò

yào
chā
cháng
zài
lín
zhōng
zhù

xián
ěr

yào
chā

zhī
jiān
guó
zhù

shēng
cái
yào
chā
shén
zhù


mǎn
guó
yào
chā

luó

jiā
zhù


jiàn
yào
chā
shén
zhù
ā
bān

guó

shī
qiān
tuó
yào
chā
zhù
zài
niú
cūi
guó

ài

zhǎng
yào
chā
zhù

fèi

shìzhì

jiā
zhù
zài
gài
xíng
guó

diào

jié
yào
chā
zhù
zài
sān
céng
guó

guǎng
广

yào
chā
shén
zhùguó

ān


yào
chā
yōu
tán

luó
guó


gōng
yòng
yào
chā
jiāo
shǎn

luó
zhù

wēi

zhě

shén

jìng

chéng
zhù

zhē
luó

jiā
shén
zhù

shé
gài
guó

chì
huáng

yào
chā
jiàn


guó
zhùluó
yào
chā

shì


zhùyào
chā
zhù
màn


guó

níng

jiā

shā
shén
bàn
zhē

chéng
zhù

nán
cūi

yào
chā
niè

suō
guó
zhù

jiān
jiá
yào
chā
shén
zhù
zài
shuǐ
tiān
guó


lán
shì

shén
zhù

dǒu
zhàn
guó


luò
jiā
yào
chāluò
jiā

èr

yào
chā
wáng
zhù
zàiqiā
luóqiā
luó


èr
yào
chā
wáng
wēi


míng
chèn

bìng

zhū
juàn
zhǔ

zhù
wēishénchéng
jiù


èr
yào
chā
wáng
ā


lín
zhù

wǎng
chéng
jiù
yào
chā


鹿
jìn

zhùluó
yào
chā
zhù


luó
guóshī


bìng

shī
zhī
nián

jiāng

shēng
gōng
zhōng
zhù

huá
chǐ
齿
yào
chā
shén
zhù
zài
zhàn

chéng


jié
tuó
yào
chā
zhù
zài
shān
xíng
chùduō
yào
chāchù
zhù


shài

yào
chā

jié
luó
guó
zhù

yǒng


yào
chā
suō

duō

zhù

néng
yǐn

yào
chā
zhù
zài

gānláo
juàn
yào
chā
zhù
jiāo
shǎn

guó

xián
shàn
yào
chā
shén
zhù

xián
shàn
guó


duō
miàn
yào
chā

zhā


zhù


yōu

yào
chā
zhù
zài
jiā
zhē
guó

jié
zhēng
jié
zhā
shén
ān


chà
zhù

chéng
jiù

yào
chā
zhù
zài
tiān

guó

màn

jiā
yào
chā
zhù
zài
nán
shēng
guó

jiě

yào
chā
shén
zhù

shēng
shuǐ
guó

bǎo
lín
yào
chā
shén
zhù
xiān
tuó

guó

cháng
jǐn

yào
chā
jié

luó
guó
zhù

jié
zhā
wēi
jié
zhā
jiā

luó
wèi
guó

qiān
lìn
yào
chā
shén
zhù
qián
tuó
luó
guó

duò
luó
yào
chā
shén

luó

jiān
zhù

chù
zhōng
yào
chā
shén
xián
shàn
míng
chèn
zhù

fèi
li
liú
yào
chā
jiān
shí
chéng
zhōng
zhù

rǎn

jiā
yào
chā
zhù

shāshè
duō

yào
chājié
zhā


èr
yào
chā
shénjiā
zhù
jiā
shén


shè

zhù

màn
tuó
luó
yào
chā

luó

guó
zhù

zuò
guāng
yào
chā
shén
jié
shī
湿

luó
guó

zhàn

jiā
yào
chā
zài
jié
zhā
chéng
zhù

bàn
zhī
jiā
yào
chā
jié
shī
湿

luó
guó
bǎi

yǒu

jūncháng

míng
jiān

zhù
zài
zhī

guó

zhū

xiōng

děng
jiāo
shī
jiā
guó
zhùyào
chā
shén
jié
líng
jiā
guó
zhù

màn

luó
yào
chā
zhù
màn

yào
guó

léng


zài
shén
zhù

jiā

shìzhī
yào
chā
luó

jiǎo
chà
zhù
luó
shén
zhù
zài

shūjiān
yào
chā
shén

qiā
luó
guó
zhù


shā
mén
wáng


zhòng

wēi
yán

zhù
zài

huǒ
luó
yǒu

jūn

zhī
yào
chā
ér
wéi

juàn
zhǔ

suō
duō
shān
yào
chā


xuě
shān
shén


èr

yào
chā
xīn
dōu


zhù

zhí
sān

yào
chā
zhù
zài
sān
céng
diàn
殿

néng
cūi

yào
chā
jié
líng

guó
zhù

bàn
zhē
luó
xiàn
guó
zhù

cái

zài
yào
chā
zhù
zài
shī

guó

yīng

kǒu
yào
chā
zhù

kuàng

chù

jīng
jié
suō
yào
chā
cháng


xià
zhù

yǒu
guāng
míng
yào
chā
bái
lián
huá
guó
zhù

shè

luó
yào
chā


chéng
zhōng
zhù

néng


yào
chā

luó

guó
zhù

bīng
niè
luó
yào
chā
ān


guó
zhù
yào
chācáng
guó
yào
chā
zhù

shī

guó


jué
yào
chā
shénzhā
guó


zhā


luó
zhù

jiā

shì


luó
shè
luó
shén

luó
duō
guó
zhù

shāng
jié
luó
yào
chā
zhù
zài
shuò
jiā
chùzhì
duō
luó


jiā
chéng
zhù

bīng
jié
luó
yào
chā
jié

jiā
guó
zhù

mǎn
miàn
yào
chā
shén
bēn

jié
luó
luó
yào
chā
zhù
zài

cháng
guó

wèng

yào
chā
shén
jiāo

luó
guó
zhù


jié
zhuàng

shén
zhù

shā

chù

zhì

luójiā

guó
zhù

luó


yào
chā
luó

tuó
guó
zhù

chì
huáng

yào
chā
luó
shī

guó
zhù


jiàn
yào
chā
shénguó
zhù

jīn

luó
yào
chā
zhù

wáng
shè
chéng

chángluó
yǒu

jūnwàn

zhī
yào
chā
ér
wéi

juàn
zhǔluó
yào
chā
zhù
zài
shé
gài
guó

è
luò
jiā
yào
chā
è
luò
jiā
chéng
zhù

nán

yào
chā
shén
zhù
zài
nán

guó
tiān
shén
zhù

cūn
xiàng
chù


shā
mén

zhù

xià
bǎo
jiē
chù

è

wǎn
duō
chéng

亿
zhòng
shén
wéi
rào


shì
děng
yào
chā
yǒu

jūnjiàng


yuàn


yǒu
néng
shēng
zhě

míng
chèn
mǎn
zhū
fāngwēi


tiān

ā
xiū
luó
zhàn
shí
xiāng
zhùděng


zhū
shén

yào
chā
jiāng

biàn
shàn

zhōu


chí


xián


xīn
kǒng
què
míng
wáng
zhēn
yán

cháng
yōng


mǒu
jiǎ
shè
shòu
ráo

lìng

ān
yǐn

suǒ
yǒu
è
nán
jiē

xiāo
chú

huò
wéi
dāo
zhàng
sǔn
shāng

huò
bèi

zhōng
wáng
zéi
shuǐ
huǒ
zhī
suǒ

nǎo

huò
wéi
tiān
lóng
yào
chā
suǒ
chí


zhū
guǐ
děng
nǎi
zhì


èr

suǒ
jiā

xíng
è
bìng
zhě

jiē
yuǎn
mǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ


jié

jiè
jié
fāng

jiè

sòng

jīng

chú
zhū
yōu
nǎo
shòu
寿
mìng
bǎi
suì
yuàn
jiàn
bǎi
qiū

shuō
zhēn
yán
yuē

èr


yǐn

ā
shàng
jiā
chǐ
齿
lái
èr
wěi
jiā
chǐ
齿
lái
sān

yǐntuó
yǐn
luó

tuó
yǐn
luó

liùmǒu
jiǎ
suǒ
yǒu
bìng


nǎng

nǎng
jiǔ

nǎng

nǎng
shí

nǎng

nǎng
shí


nǎng

nǎng
shí
èr

nǎng

nǎng
shí
sān

mǒu
jiǎ
suǒ
yǒu
kǒng

shí

shí

shí
liù
shí

shí


mǒu
jiǎ
suǒ
yǒu
yuàn
jiā

zuǒ

zuǒ
shí
jiǔ

zuǒ

zuǒ
èr
shí

zuǒ

zuǒ
èr
shí


zuǒ

zuǒ
èr
shí
èr

zuǒ

zuǒ
èr
shí
sān

mǒu
jiǎ
suǒ
yǒu

ráo

shì


èr
shí


mǒu
jiǎ
suǒ
yǒu
zāo

yào


èr
shí


mǒu
jiǎ
suǒ
yǒu

rén
yàn
dǎo
ěr


fǎn
zhì
ěr
zhì
èr
shí
liù
ěr
zhì
ěr
zhì
èr
shí


ěr
zhì
ěr
zhì
èr
shí

ěr
zhì
ěr
zhì
èr
shí
jiǔ
ěr
zhì
ěr
zhì
sān
shí

mǒu
jiǎ
suǒ
yǒu
zuì

yuàn
jiē
xiāo
miè
sān
shí

sān
shí
èr
sān
shí
sān
sān
shí

sān
shí

sān
shí
liù
sān
shí

sān
shí

sān
shí
jiǔ

shí

shí


shí
èr

shí
sān

shí


shí


shí
liù

shí


shí


shí
jiǔ

shí

zhì

zhì

shí


zhì

zhì

shí
èr

zhì

zhì

shí
sān

zhì

zhì

shí


zhì

zhì

shí
shí
liùshí
shí

wěi


shí
jiǔ
shì

èr

liù
shí


kǒu


shì
èr

méng
niè

yǐn
liù
shí


sān

mǎn
duō


kǒu


shì
èr

liù
shí
èr


yǐn
luó

èr

suō

yǐn
tuó
níng

liù
shí
sān
ā
me
kǒu


shì
liù
shí

wěi
me
kǒu


shì
liù
shí

zàn

luó
èr


luó
èr


liù
shí
liù

yǐn


èr

jiàn

yǐn

liù
shífèi
liù
shífèi
liù
shí
jiǔ


èr

yùn
jiā


shí
suō

èr

yǐn

yǐn

shí

weí
yuàn
zhū
shén
děng
cháng
yōng


mǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
shòu
寿
mìng
bǎi
suì
yuàn
jiàn
bǎi
qiūgào
ā
nán
tuó


yǒu
èr
shí

yào
chā

jiāng
míng
hào


dāng
chèn
niàn


děng
yào
chā

jiāng

néng

shí
fāng
shì
jièqiē
zhòng
shēng

wéi
chú
shuāi
huàn
è
nán
zhī
shì

yǒu

yào
chā

jiāng
zhù

dōng
fāng

yōng

dōng
fāng
suǒ
yǒu
zhòng
shēng
lìng

yōumíng
yuē

fǎn
níng

luó
èr

yǐn
èr

luó

èr

jiā
sān
jié

luó

kǒng
què
míng
wáng

yōng


mǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
shòu
寿
mìng
bǎi
nián
shuō
suǒ
qiú
shì
jiē
zhǔn


ā
nán
tuó
yǒu

yào
chā

jiāng
zhù

nán
fāng

yōng

nán
fāng
suǒ
yǒu
zhòng
shēng
lìng

yōumíng
yuē


sēng

yùn
fǎn
sēng

èr
xiǎng

luó
sān
nán
shàng


kǒng
què
míng
wáng

yōng


mǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
shòu
寿
mìng
bǎi
nián

chù
shuō
suǒ
qiú
shì

ā
nán
tuó
yǒu

yào
chā

jiāng
zhù


西
fāng

yōng


西
fāng
suǒ
yǒu
zhòng
shēng
lìng

yōumíng
yuēluó
shuò
èr

luó
èr


sān
jié

luó

kǒng
què
míng
wáng

yōng


mǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
shòu
寿
mìng
bǎi
nián
shuō
suǒ
qiú
shì

ā
nán
tuó
yǒu

yào
chā

jiāng
zhù

běi
fāng

yōng

běi
fāng
suǒ
yǒu
zhòng
shēng
lìng

yōumíng
yuē


tuó
luó

yǐn

tuó
luó
nán
shàng

èrèr
sān
wěi


èr


kǒng
què
míng
wáng

yōng


mǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
shòu
寿
mìng
bǎi
nián
shuō
suǒ
qiú
shì

ā
nán
tuó
yǒu

yào
chā

jiāng

zhù

wéi

yōng


wéi
suǒ
yǒu
zhòng
shēng
lìng

yōumíng
yuē


bàn
zhǐ
jiǎo

bàn
zhě
yǐn
luó
yǎn


èr
suō

dài

yǐn


sān
yàn
me

duō

kǒng
què
míng
wáng

yōng


mǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
shòu
寿
mìng
bǎi
nián
shuō
suǒ
qiú
shì

ā
nán
tuó
yǒu

yào
chā

jiāng
cháng
yōng

suǒ
yǒu


zhòng
shēng
lìng

yōumíng
yuē


shàng


èr
jiā
yǐn
luó

sān


jiā
yǐn
luó


kǒng
què
míng
wáng

yōng


mǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
shòu
寿
mìng
bǎi
nián
shuō
suǒ
qiú
shì

ā
nán
tuó
yǒu

yào
chā

jiāng
cháng
zài
kōng


yōng

suǒ
yǒu
kōng

zhòng
shēng
lìng

yōumíng
yuēyǐn


èr
yǐn
èr
ā

níng

èr

sān

yǐn


kǒng
què
míng
wáng

yōng


mǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
shòu
寿
mìng
bǎi
nián
shuō
suǒ
qiú
shìā
nán
tuó

dāng
chèn
niàn
duō
wén
tiān
wáng
xiōng

jūn
jiāng
míng
hào


děng
yōng


qiē
yǒu
qíng

wéi
chú
zāi
huò
è
nán
yōu


yóu
xíng
shì
jiān
zuò

míng
yuē


yìn

luó
èr
yǐn
èr
sān

luó
èryǐn
luó


èr

shè
yǐn

liù
shì
zhàn
èr


nuò

jiā


shì
kǒu


shì
èr


chà
èr

yǐn

níng

jiàn
chà
jiǔ
níng

jiàn
chà
jiā
shí


me

shí

me

zhě
luó
shí
èr

luó
shí
sān

luó
èr


yǐn

shíbàn
zhǐ

shí

suō
yǐn
dài
yǐn


shí
liù
yàn
me

duō
shí


luó

èr

shí

qiā
shàng

luó
shí
jiǔ

wěi
nuò
èr
shí


yǐn
luó
yào
chā
èr
shí

ā
shàng
zhā


èr
shí
èr
nǎng
luó
luó
yǐn

èr
shí
sān
ěrèr
shí

bàn
zhě
yǐn
luó
yǎn

èr
shí
èr
shí
liù

dīng

fǎn

yào
chā
èr
shí

nuò
èr
shíluó
èr


nǎng
èr
shí
jiǔ
shī
湿

èr

yàn


sān
shí


èrsān
shí

zuǒ


èr

jiàn
zhā
jiā
sān
shí
èr


shuò

dīng

fǎn
sān
shí
sān
shì
zuǒ
èr

me
yǐn
duō

sān
shíděng
yào
chā
shì

jūn
zhǔ
tǒng
lǐng
zhū
shén

yǒu

wēi

jiē

guāng
míng

xíng

yuán
mǎn
míng
chèn
zhōu
biàn

shì
duō
wén
tiān
wáng

xiōng


duō
wén
tiān
wáng
cháng
chì

děng
yào
chā
xiōng


ruò
zhū
guǐ
shén
qīn
rǎo

rén
zhě


děng
wéi
zuò
yōng


shǐ
使
nǎo
luàn
lìng

ān


zhū
yào
chā
wén


jiào
fèng
xíngděng
yào
chā

jiāngkǒng
què
míng
wáng

shǒubìng
zhū
juàn
zhǔ
shòu
寿
mìng
bǎi
nián

ruò
yǒu
dǒu
zhèng

nǎo
zhī
shì
xiàn

qián
shí

yuàn
yào
chā

jiāng
cháng
wèi


mǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
lìng

yōu


huò
wéi
tiān
lóng
suǒ
chí

ā

luó
suǒ
chí

me

duō
suǒ
chí

é


suǒ
chí

yàn


suǒ
chí

jǐn

luó
suǒ
chíluó
é
suǒ
chí

yào
chā
suǒ
chí

luó
shà
suō
suǒ
chí


kǒu


shì
duō
suǒ
mèi


shè
zhē
suǒ
mèi


duō
suǒ
mèi


bàn

suǒ
mèi


dān

suǒ
mèi

jié
zhā

dān

suǒ
mèi

sāi
jiàn

suǒ
mèi


me

suǒ
mèi

chē

suǒ
mèi

ā

suō
me
luó
suǒ
mèi


suō
dài
luó
jiā
suǒ
mèi

nuò
shà

luó
suǒ
mèisuǒ
mèi

wéi

shì
děng
guǐ
shén
suǒ
chí
suǒ
mèi
zhě

yuàn


míng
wáng

jiē
yōng


mǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ

lìng

yōu
nǎo
shòu
寿
mìng
bǎi
nián


yǒu
zhū
guǐ
shí
jīng

zhě
shí
tāi
zhě

shí
xuè
zhě
shí
ròu
zhě

shí
zhī
gāo
zhě
shí
suǐ
zhě

shí
shēng
zhě
shí
mìng
zhě

shí


zhě
shí

zhě

shí
xiāng
zhě
shí
mán
zhě

shí
huā
zhě
shí
guǒ
zhě

shí
miáo
jià
zhě
shí
huǒ

zhě

shí
nóng
zhě
shí

biàn
便
zhě

shí
xiǎo
biàn
便
zhě
shí

tuò
zhě

shí
xián
zhě
shí

zhě

shí
cán
shí
zhě
shí

zhě

shí

jìng

zhě
shí
lòu
shuǐ
zhě


shì
děng
guǐ
mèi
suǒ
nǎo
luàn
shí

yuàn


míng
wáng
yōngmǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ

lìng

yōu

shòu
寿
mìng
bǎi
nián

yuàn
jiàn
bǎi
qiū
cháng
shòu
ān

ruò

yǒu
rén
zào
zhū

mèi
yàn
dǎo
zhòu
shù
zuò
zhū
è


suǒ
wèi

kǒu


jiā

jié
mejiā

kǒuzhǐ
luó

fèi
dài

duōdài
duō

yǐn

xuè
suǐ

biàn
rén
zhào
guǐ
shén
zào
zhū
è


è
shí
è

è
yǐng
è
shì
huò
zào
yàn
shū
huò
è
tiào
è

huò
è
mào

zuò
è
shì
shí

jiē
yōng


mǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
lìng

yōu


yòu
yǒu
zhū

wáng

zéi

shuǐ
huǒ
děng


huò

bīng

è
yǒu
jié
shā

yuàn

děng

zāo

jǐn


yāo
shòu
寿zhèn
dòng

zhū
è
shòushì
děng

jiēmǒu
jiǎ

yòu

zhū
bìng

jiè
lài
chuāng
xuǎn
zhì
lòu
yōng


shēn

hēi

yǐn
shí

xiāo

tóu
tòng
bàn
tòng
yǎn
ěr

tòng

kǒu
chún
jiá
tòng

chǐ
齿
shé
tòng


yān
hóu
tòng
xiōng
xié
bèi
tòng

xīn
tòng

tòng
yāo
tòng

tòng


tòng

tòng
huò

zhī
tòng

yǐn

chù
tòng
shòu
bìng
gān
xiāo
biàn
shēn
téng
tòng


shì
děng
tòng

jiē
chú
miè

yòu
zhū
nüè
bìngèr

sān
nǎi
zhì


bàn
yuè

yuè

huò

pín

huò
huò
cháng

bìng
piān
xié
yǐng
bìng

guǐ
shén
zhuàng

fēng
huáng
tán
yìn

huò
sān

bìng

bǎi

bìng

qiē
nüè
bìng


shì
děng
bìng

lìng
tiǎn
miè


jīn
jié


jiè

jié
fāng

jiè


sòng

jīng
lìng

ān
yǐn
suō

èr

yǐn

yǐn


shuō


yuē


lìng


ān
zhòu


ān

qiē
shí
zhōng

zhū


niànā
nán
tuó
yǒu
shí
èr


shè
zhēyīng
chèn
míng


shì
guǐ

chù
tāi
shí
chū
shēng
shí

shēngděng
guǐ

cháng
wéi
shǒumíng
yuē


lǎn
me

wěi
lǎn
me
èr

luó
èr

lǎn
me
sān

lǎn
me
shì
liù


bīng
niè
luó

jiā


jiā
luó


jiànèr


jiǔ
jiā
zhǐ
shí
jiā
luó
shù


zhě
shíděng
guǐ


yǒu

shénguāng
míng

xíng

yuán
mǎn
míng
chèn
zhōu
biàn

tiān
ā

luó
gòng
zhàn
zhī
shí
xiàn

wēi

kǒng
què
míng
wáng
zhēn
yán

shǒumǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
shòu
寿
mìng
bǎi
nián
zhēn
yán
yuē

èr

èr
qiā

sānme
liùme


mànjiǔ
shí
shí

shí
èr
shí
sān
shí

shí

suō

èr

suō

èr

shí
liù
suō

èr

suō

èr

shí

suō

èr

suō

èr

shí

suō

èr

suō

èr

shí
jiǔ
suō

èr
ā
nán
tuó

yǒuguǐ


yīng
chèn
míng

shì
zhū

guǐ
chù
tāi
shí
chū
shēng
shí

shēngděng

guǐ
cháng
wéi
shǒumíng
yuē
yǐn

me

nǎng
yǐn
èr
me


jiā
èr

zhā
sānèr


yǐn

yǐn
liù
ā
shàng
shè
níng

yǐn


luó
èr


níng
yǐn
zhì
děng

guǐ

yǒu

shénguāng
míng

xíng

yuán
mǎn
míng
chèn
zhōu
biàn

tiān
ā

luó
gòng
zhàn
zhī
shí
xiàn

wēi
kǒng
què
míng
wáng
zhēn
yán

shǒumǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
shòu
寿
mìng
bǎi
nián
zhēn
yán
yuē

èr


yǐn


kǒu


shì
èr
qiā
shàng
kǒu


shì
sān

kǒu


shì

me
liùme


mànjiǔ
shí
shí

shí
èr
shí
sān
shí

shí

suō

èr

suō

èr

shí
liù
suō

èr

suō

èr

shí

suō

èr

suō

èr

shí

suō

èr

suō

jiā
èr

shí
jiǔ
suō

èr


èr
shí

ā
nán
tuó

yǒuguǐ

yīng
chèn
míng


zhū

guǐchù
tāi
shí
chū
shēng
shí

shēngděng

guǐ
cháng
wéi
shǒumíng
yuē


ā


èr


jiā
yǐn

luó

shǐ
èr


jiā
yǐn
èr
zhì

luó
èr


shè
yǐn
zhǐ
jiā
yǐn
sān

luó

èr
èr

jiā
yǐn

ā

níng

èr

luó

shǐ
èr


jiā
yǐnluó
èr

jiā
yǐn

jiā
yǐn
liù

kǒu

èr

shǐ
luó

shǐ
èr


jiā
yǐn

zhì
děng

guǐ

cháng
dàn
xuè
ròu
chù
nǎo

rén

yǒu

shénguāng
míng

xíng

yuán
mǎn
míng
chèn
zhōu
biàn
tiān
ā

luó
gòng
zhàn
zhī
shí
xiàn

wēi

kǒng
què
míng
wáng
zhēn
yán

shǒumǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
shòu
寿
mìng
bǎi
nián
zhēn
yán
yuē

èr
kǒu


shì
èr
qiā
shàng
kǒu


shì
sān

kǒu


shì

me
liùme


mànjiǔ
shí
shí

shí
èr
shí
sān
shí

shí

suō

èr

suō

èr

shí
liù
suō

èr

suō

èr

shí

suō

èr

suō

èr

shí

suō

èr

suō

èr

shí
jiǔ
suō

èr


yǐn
èr
shí

ā
nán
tuó

yǒuguǐ
dāng
chèn

míngguǐ
děngchù
tāi
shí
chū
shēng
shí

shēngděng

guǐ
cháng
wéi
shǒumíng
yuē

jūn
shàng
chà
yǐn

níng

jūn
shàng
chà
yǐn
èr
nán
shàng

yǐn
sān
wěi
shǐ

èr

luó
yǐn

jié

luó
yǐnděng

guǐ

yǒu

shénguāng
míng

xíng

yuán
mǎn
míng
chèn
zhōu
biàn

tiān
ā

luó
gòng
zhàn
zhī
shí
xiàn

wēi

kǒng
què
míng
wáng
zhēn
yán

shǒumǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
shòu
寿
mìng
bǎi
nián
zhēn
yán
yuē

èr


yǐn


kǒu


shì
èr
qiā
shàng
kǒu


shì
sān

kǒu


shì

me
liùme


mànjiǔ
shí
shí

shí
èr
shí
sān
shí

shí

suō

èr

suō

èr

shí
liù
suō

èr

suō

èr

shí

suō

èr

suō

èr

shí

suō

èr

suō

èr

shí
jiǔ
suō

èr


yǐn
èr
shí

ā
nán
tuó

yǒu


luó
shà

chù
tāi
shí
chū
shēng
shí

shēngděng
luó
shà

cháng
wéi
wèimíng
yuēyǐnshàng
shì
yǐn
me

èr

shè
yǐn

shǐ
èr

yǐn
sān

shǐ
níng

yǐn

jiàn
mào
yǐn
ěr
yǐn


shàng


luó
èr

liù


dài
yǐn

shǐ
èr


jiā
yǐn
zhě
luó
yǐnděng
luó
shà


yǒu

shénguāng
míng

xíng

yuán
mǎn
míng
chèn
zhōu
biàn

tiān
ā

luó
gòng
zhàn
zhī
shí
xiàn

wēi


cháng

tóng
nán
tóng

xuè
ròu
chōng
shí


xīn
chǎn
jiā

kōng
zhái
chù

suí
guāng
ér
xíng
huàn
rén
míngrén
jīng

shèn


wèi

jīng
kǒng

rén


mǐn
xīn
kǒng
què
míng
wáng
zhēn
yán

shǒumǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
shòu
寿
mìng
bǎi
nián
zhēn
yán
yuē

èr
kǒu


shì
èr
qiā
shàng
kǒu


shì
sān

kǒu


shì

me
liùme


mànjiǔ
shí
shí

shí
èr
shí
sān
shí

shí

suō

èr

suō

èr

shí
liù
suō

èr

suō

èr

shí

suō

èr

suō

èr

shí

suō

èr

suō

èr

shí
jiǔ
suō

èr


yǐn
èr
shí

ā
nán
tuó

yǒu
shí

luó
shà

chù
tāi
shí
chū
shēng
shí

shēngděng
luó
shà

cháng
wéi
wèimíng
yuē

luó
shà


nán
shàng

luó
shà

èr
bīng
shuǐ

xiǎn
shuǐ

yùn
fǎn
niè
luó
luó
shà

sān
xiǎng

níng

luó
shà


jiā

jiā
luó
shà


luó
luó
shà

liù
jìn

luó
luó
shà


jūn


luó
shà


lǎn
wěi
jiā
luó
shà

jiǔ
ā
nǎng
luó
luó
shà

shí


děng
luó
shà


yǒu

shénguāng
míng

xíng

yuán
mǎn
míng
chèn
zhōu
biàn

tiān
ā

luó
gòng
zhàn
zhī
shí
xiàn

wēi

kǒng
què
míng
wáng
zhēn
yán

shǒumǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
shòu
寿
mìng
bǎi
nián
zhēn
yán
yuē

èr

tuó


kǒu


shì
èr
qiā
shàng
kǒu


shì
sān

kǒu


shì

me
liùme


mànjiǔ
shí
shí

shí
èr
shí
sān
shí

shí

suō

èr

suō

èr

shí
liù
suō

èr

suō

èr

shí

suō

èr

suō

èr

shí

suō

èr

suō

èr

shí
jiǔ
suō

èr


yǐn
èr
shí

ā
nán
tuó

yǒu
shí
èr

luó
shà

chù
tāi
shí
chū
shēng
shí

shēngděng
luó
shà

cháng
wéi
wèi


míng
yuēzhǔ
luó
shàhǎi
luó
shà

èr

hài
luó
shà

sān
shī
mìng
luó
shà


míng
zhì
luó
shà


chí
gōng
luó
shà

liù

chí
shuò

luó
shà


chí
dāo
luó
shà


chí

luó
shà

jiǔ
chí
lún
luó
shà

shí
lún
tuán
luó
shà

shí


wèi
luó
shà

shí
èr


děng
luó
shà


yǒu

shénguāng
míng
xíng

yuán
mǎn
míng
chèn
zhōu
biàn
tiān
ā

luó
gòng
zhàn
zhī
shí
xiàn

wēi

kǒng
què
míng
wáng
zhēn
yán

shǒumǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
shòu
寿
mìng
bǎi
nián
zhēn
yán
yuē
èr
kǒu


shì
èr
qiā
shàng
kǒu


shì
sān

kǒu


shì

me
liùme


mànjiǔ
shí
shí

shí
èr
shí
sān
shí

shí

suō

èr

suō

èr

shí
liù
suō

èr

suō

èr

shí

suō

èr

suō

èr

shí

suō

èr

suō

èr

shí
jiǔ
suō

èr


yǐn
èr
shí

ā
nán
tuó

yǒu
shí
èr
tiānzhū
yǒu
qíng
cháng
wéi
chù
nǎo
jīng


kuáng


zhū
tiān
chù
tāi
shí

chū
shēng
shí

shēngtiān

děng
cháng
wéi
wèimíng
yuē


méi
luó
èr

hàn
míng
èr


láo


èr

èr
jiǎo
me

yǐn
sān
fèi


èr

wēi

ài
yǐn


èrluó

liù
jiǎo
fèi

èr

jiǔ


wěi

èr

shí
ā

níng

èr


shíjiā

shí
èr


děng
tiān


yǒu

shénguāng
míng

xíng

yuán
mǎn
míng
chèn
zhōu
biàn

tiān
ā

luó
gòng
zhàn
zhī
shí
xiàn

wēi

kǒng
què
míng
wáng
zhēn
yán

shǒumǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
shòu
寿
mìng
bǎi
nián
zhēn
yán
yuē

èr
kǒu


shì
èr
qiā
shàng
kǒu


shì
sān

kǒu


shì

me
kǒu


shìliùme


mànjiǔ
shí
shí

shí
èr
shí
sān
shí

shí

suō

èr

suō

èr

shí
liù
suō

èr

suō

èr

shí

suō

èr

suō

èr

shí

suō

èr

suō

èr

shí
jiǔ
suō

èr


yǐn
èr
shí

ā
nán
tuó

yǒushè
zhī


míng
yuē


shì

luó
shà
hǎi
àn
wén
xuè

xiāng
zhōng
xíng

wàn
yáo
shàn

chù
tāi
shí
chū
shēng
shí

shēngluó
shà

cháng
wéi
wèi

kǒng
què
míng
wáng
zhēn
yán

shǒumǒu
jiǎ
bìng
zhū
juàn
zhǔ
shòu
寿
mìng
bǎi
nián
zhēn
yán
yuē

èr
kǒu


shàng
èr
qiā
shàng
kǒu


shì
sān

kǒu


shì

me
liùme


mànjiǔ
shí
shí

shí
èr
shí
sān
shí

shí