大众学佛网
大众学佛网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷一 方便品 第二(注音)

导读:尔时,世尊从三昧安详而起,告舍利弗:‘诸佛智慧,甚深无量,其智慧门,难解难入,一切声闻、辟支佛、所不能知。所以者何。佛曾亲近百千万亿无数诸佛,尽行诸佛无量道法,勇猛精进,名称普闻。成就甚...

法华经卷一 方便品 第二(注音)

ěr
shí

shì
zūn
cóng
sān
mèi
ān
xiáng
ér


gào
shè



zhū

zhì
huì
shèn
shēn

liàng


zhì
huì
mén
nán
jiě
nán



qiè
shēng
wén


zhī

suǒ

néng
zhī

suǒ

zhě



céng
qīn
jìn
bǎi
qiān
wàn

亿

shù
zhū


jìn
xíng
zhū


liàng
dào


yǒng
měng
jīng
jìn
míng
chēng

wén

chéng
jiù
shèn
shēn
wèi
céng
yǒu


suí

suǒ
shuō


nán
jiě

shè




cóng
chéng


lái

zhǒng
zhǒng
yīn
yuán

zhǒng
zhǒng



guǎng
广
yǎn
yán
jiào


shù
fāng
biàn
便

yǐn
dǎo
zhòng
shēng

lìng

zhū
zhuó

suǒ

zhě



lái
fāng
biàn
便
zhī
jiàn

luó


jiē




shè




lái
zhī
jiàn

guǎng
广

shēn
yuǎn


liàng

ài




suǒ
wèi

chán
dìng

jiě
tuō
sān
mèi

shēn




chéng
jiù

qiè
wèi
céng
yǒu


shè




lái
néng
zhǒng
zhǒng
fēn
bié

qiǎo
shuō
zhū


yán

róu
ruǎn

yuè

zhòng
xīn

shè




yào
yán
zhī


liàng

biān
wèi
céng
yǒu




chéng
jiù

zhǐ

shè






shuō

suǒ

zhě



suǒ
chéng
jiù



yǒu
nán
jiě
zhī


wéi



nǎi
néng
jiū
jìn
zhū

shí
xiàng

suǒ
wèi
zhū



shì
xiàng


shì
xìng


shì



shì



shì
zuò


shì
yīn


shì
yuán


shì
guǒ


shì
bào


shì
běn

jiū
jìng
děng

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuān



ér
shuō

yán

shì
xióng


liàng

zhū
tiān

shì
rén


qiè
zhòng
shēng
lèi


néng
zhī

zhě




suǒ
wèi

jiě
tuō
zhū
sān
mèi



zhū




néng

liáng
zhě

běn
cóng

shù




háng
zhū
dào

shèn
shēn
wēi
miào


nán
jiàn
nán

le



liàng

亿
jié

háng

zhū
dào


dào
chǎng

chéng
guǒ




zhī
jiàn


shì

guǒ
bào

zhǒng
zhǒng
xìng
xiāng




shí
fāng


nǎi
néng
zhī
shì
shì

shì



shì

yán

xiāng

miè

zhū

zhòng
shēng
lèi


yǒu
néng

jiě

chú
zhū


zhòng

xìn

jiān

zhě

zhū



zhòng

céng
gōng
yǎng
zhū



qiè
lòu

jìn

zhù
shì
zuì
hòu
shēn


shì
zhū
rén
děng



suǒ

kān

jiǎ
shǐ
使
mǎn
shì
jiān

jiē

shè



jìn

gòng

liàng


néng


zhì

zhèng
shǐ
使
mǎn
shí
fāng

jiē

shè





zhū




mǎn
shí
fāng
shā

jìn

gòng

liàng




néng
zhī


zhī


zhì


lòu
zuì
hòu
shēn


mǎn
shí
fāng
jiè


shù

zhú
lín


děng
gòng

xīn



亿

liàng
jié




shí
zhì


néng
zhī
shǎo
fēn

xīn





gōng
yǎng

shù


le

zhū



yòu
néng
shàn
shuō



dào

zhú
wěi

chōng
mǎn
shí
fāng
shā


xīn

miào
zhì


héng

shā
jié

xián
jiē
gòng

liang


néng
zhī

zhì


tuì
退
zhū




shù

héng
shā


xīn
gòng

qiú




néng
zhī

yòu
gào
shè




lòu




shèn
shēn
wēi
miào



jīn




wéi

zhī
shì
xiāng

shí
fāng


rán

shè


dāng
zhī

zhū







suǒ
shuō


dāng
shēng

xìn


shì
zūn

jiǔ
hòu

yào
dāng
shuō
zhēn
shí

gào
zhū
shēng
wén
zhòng


qiú
yuán
jué
chéng


lìng
tuō



dǎi

niè
pán
zhě



fāng
biàn
便


shì

sān
chéng
jiào

zhòng
shēng
chù
chù
zhù

yǐn
zhī
lìng

chū

ěr
shí

zhòng
zhōng

yǒu
zhū
shēng
wén
lòu
jìn
ā
luó
hàn

ā
ruò
jiāo
chén

děng
qiān
èr
bǎi
rén



shēng
wén

zhī

xīn


qiū


qiū


yōu

sāi

yōu




zuò
shì
niàn

jīn
zhě

shì
zūn


yīn
qín
chēng
tàn
fāng
biàn
便
ér
zuò
shì
yán


suǒ



shèn
shēn
nán
jiě

yǒu
suǒ
yán
shuō



nán
zhī


qiè
shēng
wén


zhī

suǒ

néng



shuō

jiě
tuō



děng





dào

niè
pán

ér
jīn

zhī
shì

suǒ


ěr
shí
shè


zhī

zhòng
xīn




wèi
liǎo

ér
bái

yán

shì
zūn


yīn

yuán

yīn
qín
chēng
tàn
zhū



fāng
biàn
便

shèn
shēn
wēi
miào

nán
jiě
zhī





lái

wèi
céng
cóng

wén

shì
shuō
jīn
;今
zhě

zhòng
xián
jiē
yǒu


wéi
yuàn
shì
zūn

yǎn

shì

shì
zūn


yīn
qín
chēng
tàn
shèn
shēn
wēi
miào
nán
jiě
zhī


ěr
shí
shè



chóng
xuān



ér
shuō

yán

huì


shèng
zūn

jiǔ
nǎi
shuō
shì



shuō


shì


wèi
sān
mèi

chán
dìng
jiě
tuō
děng







dào
chǎng
suǒ




néng

wèn
zhě



nán





néng
wèn
zhě


wèn
ér

shuō

chēng
tàn
suǒ
háng
dào

zhì
huì
shèn
wēi
miào

zhū

zhī
suǒ



lòu
zhū
luó
hàn


qiú
niè
pán
zhě

jīn
jiē
duò

wǎng




shuō
shì


qiú
yuán
jiào
zhě


qiū

qiū


zhū
tiān
lóng
guǐ
shén


qián


děng

xiāng
shì
huái
怀
yóu


zhān
yǎng
liǎng

zūn

shì
shì
wéi
yún


yuàn

wéi
jiě
shuō


zhū
shēng
wén
zhòng


shuō





jīn


zhì


huò

néng
liǎo

wéi
shì
jiū
jìng


wéi
shì
suǒ
háng
dào


kǒu
suǒ
shēng



zhǎng
zhān
yǎng
dài

yuàn
chū
wēi
miào
yīn

shí
wéi

shí
shuō

zhū
tiān
lóng
shén
děng


shù

héng
shā

qiú

zhū




shù
yǒu

wàn

yòu
zhū
wàn

亿
guó

zhuàn
lún
shèng
wáng
zhì


zhǎng

jìng
xīn


wén


dào

ěr
shí

gào
shè



zhǐ

zhǐ




shuō

ruò
shuō
shì
shì


qiè
shì
jiān
zhū
tiān

rén

jiē
dāng
jīng


shè


chóng
bái

yán

shì
zūn

wéi
yuàn
shuō
zhī

wéi
yuàn
shuō
zhī

suǒ

zhě


shì
huì

shù
bǎi
qiān
wàn

亿
ā
sēng

zhòng
shēng

céng
jiàn
zhū


zhū
gēn
měng


zhì
huì
míng
liǎo

wén

suǒ
shuō


néng
jìng
xìn

ěr
shí
shè



chóng
xuān



ér
shuō

yán


wáng

shàng
zūn

wéi
shuō
yuàn



shì
huì

liàng
zhòng

yǒu
néng
jìng
xìn
zhě



zhǐ
shè



ruò
shuō
shì
shì


qiè
shì
jiān
tiān

rén

ā
xiū
luó
jiē
dāng
jīng


zēng
shàng
màn

qiū
jiāng
zhuì


kēng

ěr
shí
shì
zūn
chóng
shuō

yán

zhǐ
zhǐ


shuō



miào
nán


zhū
zēng
shàng
màn
zhě

wén


jìng
xìn

ěr
shí
shè


chóng
bái

yán

shì
zūn

wéi
yuàn
shuō
zhī

wéi
yuàn
shuō
zhī

jīn

huì
zhōng



děng

bǎi
qiān
wàn

亿

shì
shì

céng
cóng

shòu
huà



rén
děng


néng
jìng
xìn

cháng

ān
wěn

duō
suǒ
ráo


ěr
shí
shè



chóng
xuān



ér
shuō

yán


shàng
liǎng

zūn

yuàn
shuō





wéi

zhǎng


wéi
chuí
fēn
bié
shuō

shì
huì

liàng
zhòng

néng
jìng
xìn





céng
shì
shì

jiào
huà

shì
děng

jiē

xīn

zhǎng


tīng
shòu




děng
qiān
èr
bǎi



qiú

zhě

yuàn
wèi

zhòng


wéi
chuí
fēn
bié
shuō

shì
děng
wén




shēng

huān


ěr
shí
shì
zūn
gào
shè





yīn
qín
sān
qǐng




shuō


jīn

tīng

shàn

niàn
zhī


dāng
wèi

fēn
bié
jiě
shuō

shuō


shí

huì
zhōng
yǒu

qiū


qiū


yōu

sāi

yōu



qiān
rén
děng


cóng
zuò




ér
tuì
退

suǒ

zhě



bèi
zuì
gēn
shēn
zhòng


zēng
shàng
màn

wèi

wèi


wèi
zhèng
wèi
zhèng

yǒu


shī

shì


zhù

shì
zūn

rán
ér

zhì
zhǐ

ěr
shí

gào
shè




jīn

zhòng



zhī


chún
yǒu
zhēn
shí

shè




shì
zēng
shàng
màn
rén

tuì
退

jiā



jīn
shàn
tīng

dāng
wèi

shuō

shè


yán

wéi
rán

shì
zūn

yuàn


wén


gào
shè




shì
miào


zhū


lái
shí
nǎi
shuō
zhī


yōu
tán

huá

shí

xiàn
ěr

shè




děng
dāng
xìn

zhī
suǒ
shuō

yán


wàng

shè



zhū

suí

shuō




nán
jiě

suǒ

zhě





shù
fāng
biàn
便

zhǒng
zhǒng
yīn
yuán



yán


yǎn
shuō
zhū


shì

fēi

liang
fēn
bié
zhī
suǒ
néng
jiě

wéi
yǒu
zhū

nǎi
néng
zhī
zhī

suǒ

zhě


zhū

shì
zūn
wéi



shì
yīn
yuán

chū
xiàn

shì

shè



yún

míng
zhū

shì
zūn
wéi



shì
yīn
yuán

chū
xiàn

shì

zhū

shì
zūn

lìng
zhòng
shēng
kāi

zhī
jiàn

shǐ
使

qīng
jìng


chū
xiàn

shì

;欲
shì
zhòng
shēng

zhī
zhī
jiàn


chū
xiàn

shì

;欲
lìng
zhòng
shēng


zhī
jiàn


chū
xiàn

shì

;欲
lìng
zhòng
shēng


zhī
jiàn
dào


chū
xiàn

shì

shè



shì
wéi
zhū




shì
yīn
yuán

chū
xiàn

shì


gào
shè



zhū


lái
dàn
jiào
huà



zhū
yǒu
suǒ
zuò

cháng
wèi

shì

wéi


zhī
zhī
jiàn
shì

zhòng
shēng

shè




lái
dàn



chéng


wèi
zhòng
shēng
shuō



yǒu

chéng

ruò
èr

ruò
sān

shè




qiè
shí
fāng
zhū





shì

shè



guò

zhū




liàng

shù
fāng
biàn
便

zhǒng
zhǒng
yīn
yuán



yán


ér
wèi
zhòng
shēng
yǎn
shuō
zhū


shì

jiē
wéi


chéng


shì
zhū
zhòng
shēng

cóng
zhū

wén


jiū
jìng
jiē


qiè
zhǒng
zhì

shè



wèi
lái
zhū

dāng
chū

shì




liàng

shù
fāng
biàn
便

zhǒng
zhǒng
yīn
yuán



yán


ér
wèi
zhòng
shēng
yǎn
shuō
zhū


shì

jiē
wéi


chéng


shì
zhū
zhòng
shēng

cóng

wén


jiū
jìng
jiē


qiè
zhǒng
zhì

shè



xiàn
zài
shí
fāng

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿


zhōng

zhū

shì
zūn
duō
suǒ
ráo

ān

zhòng
shēng

shì
zhū




liàng

shù
fāng
biàn
便

zhǒng
zhǒng
yīn
yuán



yán


ér
wèi
zhòng
shēng
yǎn
shuō
zhū


shì

jiē
wéi


chéng


shì
zhū
zhòng
shēng

cóng

wén


jiū
jìng
jiē


qiè
zhǒng
zhì

shè



shì
zhū

dàn
jiào
huà






zhī
zhī
jiàn
shì
zhòng
shēng





zhī
zhī
jiàn

zhòng
shēng



lìng
zhòng
shēng


zhī
zhī
jiàn


shè




jīn



shì

zhī
zhū
zhòng
shēng
yǒu
zhǒng
zhǒng


shēn
xīn
suǒ
zhuó

suí

běn
xìng


zhǒng
zhǒng
yīn
yuán



yán


fāng
biàn
便

ér
wèi
shuō


shè





jiē
wéi



chéng


qiè
zhǒng
zhì


shè



shí
fāng
shì
jiè
zhōng

shàng

èr
chéng


kuàng
yǒu
sān

shè



zhū

chū


zhuó
è
shì

suǒ
wèi
jié
zhuó

fán
nǎo
zhuó

zhòng
shēng
zhuó

jiàn
zhuó

mìng
zhuó


shì

shè



jié
zhuó
luàn
shí

zhòng
shēng
gòu
zhòng

qiān
tān



chéng
jiù
zhū

shàn
gēn


zhū


fāng
biàn
便





chéng
fēn
bié
shuō
sān

shè



ruò





wèi
ā
luó
hàn


zhī

zhě


wén

zhī
zhū


lái
dàn
jiào
huà


shì


fēi




fēi
ā
luó
hàn

fēi

zhī


yòu

shè



shì
zhū

qiū


qiū



wèi


ā
luó
hàn

shì
zuì
hòu
shēn

jiū
jìng
niè
pán

biàn
便


zhì
qiú
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



dāng
zhī

bèi
jiē
shì
zēng
shàng
màn
rén

suǒ

zhě


ruò
yǒu

qiū

shí

ā
luó
hàn

ruò

xìn




yǒu
shì
chù

chú

miè

hòu

xiàn
qián



suǒ

zhě



miè

hòu


shì
děng
jīng
shòu
chí

sòng
jiě

zhě

shì
rén
nán


ruò







zhōng
biàn
便

jué
liǎo

shè




děng
dāng

xīn
xìn
jiě
shòu
chí



zhū


lái
yán


wàng


yǒu

chéng

wéi


chéng

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuān



ér
shuō

yán


qiū

qiū


yǒu
huái
怀
zēng
shàng
màn

yōu

sāi

màn

yōu



xìn


shì

zhòng
děng


shù
yǒu

qiān



jiàn

guò


jiè
yǒu
quē
lòu




xiá


shì
xiǎo
zhì

chū

zhòng
zhōng
zhī
zāo
kāng


wēi





rén
xiǎn




kān
shòu
shì



zhòng

zhī


wéi
yǒu
zhū
zhēn
shí

shè


shàn
tīng

zhū

suǒ




liàng
fāng
biàn
便


ér
wèi
zhòng
shēng
shuō

zhòng
shēng
xīn
suǒ
niàn

zhǒng
zhǒng
suǒ
xíng
dào

ruò
gān
zhū

xìng

xiān
shì
shàn
è




zhī
shì



zhū
yuán



yán

fāng
biàn
便


lìng

qiè
huān


huò
shuō
xiū
duō
luó

qié
tuó

běn
shì

běn
shēng
wèi
céng
yǒu


shuō

yīn
yuán



bìng



yōu


shè
jīng

dùn
gēn

xiǎo


tān
zhuó

shēng



zhū

liàng



xíng
shēn
miào
dào

zhòng

suǒ
nǎo
luàn

wéi
shì
shuō
niè
pán


shè
shì
fāng
biàn
便

lìng



huì

wèi
céng
shuō

děng

dāng

chéng

dào

suǒ

wèi
céng
shuō

shuō
shí
wèi
zhì


jīn
zhèng
shì

shí

jué
dìng
shuō

chéng



jiǔ



suí
shùn
zhòng
shēng
shuō



chéng
wéi
běn



shuō
shì
jīng

yǒu


xīn
jìng

róu
ruǎn


gēn


liàng
zhū

suǒ

ér
xíng
shēn
miào
dào

wèi

zhū



shuō
shì

chéng
jīng




shì
rén

lái
shì
chéng

dào


shēn
xīn
niàn


xiū
chí
jìng
jiè



děng
wén





chōng
biàn
shēn


zhī

xīn
xíng


wèi
shuō

chéng

shēng
wén
ruò



wén

suǒ
shuō


nǎi
zhì




jiē
chéng




shí
fāng


zhōng

wéi
yǒu

chéng



èr


sān

chú

fāng
biàn
便
shuō

dàn

jiǎ
míng


yǐn
dǎo

zhòng
shēng

shuō

zhì
huì


zhū

chū

shì

wéi


shì
shí


èr

fēi
zhēn

zhōng


xiǎo
chéng




zhòng
shēng



zhù

chéng



suǒ



dìng
huì

zhuāng
yán




zhòng
shēng


zhèng

shàng
dào


chéng
píng
děng


ruò

xiǎo
chéng
huà

nǎi
zhì


rén



duò
qiān
tān


shì
wéi



ruò
rén
xìn
guī



lái


kuáng



tān



duàn
zhū

zhōng
è




shí
fāng

ér


suǒ
wèi



xiāng
yán
shēn

guāng
míng
zhào
shì
jiān


liàng
zhòng
suǒ
zūn

wéi
shuō
shí
xiāng
yìn

shè


dāng
zhī


běn

shì
yuàn


lìng

qiè
zhòng



děng






suǒ
yuàn

jīn
zhě

mǎn


huà

qiè
zhòng
shēng

jiē
lìng


dào

ruò


zhòng
shēng

jìn
jiào


dào


zhì
zhě
cuò
luàn


huò

shòu
jiào


zhī

zhòng
shēng

wèi
céng
xiū
shàn
běn

jiān
zhù




chī
ài

shēng
nǎo


zhū

yīn
yuán

zhuì
duò
sān
è
dào

lún
huí
liù

zhōng

bèi
shòu
zhū



shòu
tāi
zhī
wēi
xíng

shì
shì
cháng
zēng
zhǎng

báo

shǎo

rén

zhòng

suǒ




xié
jiàn
chóu
lín

ruò
yǒu
ruò

děng


zhǐ

zhū
jiàn



liù
shí
èr

shēn
zhù

wàng


jiān
shòu


shě


màn

jīn
gāo

chǎn

xīn

shí


qiān
wàn

亿
jié


wén

míng




wén
zhèng



shì
rén
nán


shì

shè




wéi
shè
fāng
biàn
便

shuō
zhū
jìn

dào

shì
zhī

niè
pán


suī
shuō
niè
pán

shì

fēi
zhēn
miè

zhū

cóng
běn
lái

cháng


miè
xiāng



háng
dào


lái
shì

zuò



yǒu
fāng
biàn
便


kāi
shì
sān
chéng



qiè
zhū
shì
zūn

jiē
shuō

chéng
dào

jīn

zhū

zhòng

jiē
yìng
chú

huò

zhū





wéi


èr
chéng

guò


shù
jié


liàng
miè



bǎi
qiān
wàn

亿
zhǒng


shù


liàng


shì
zhū
shì
zūn

zhǒng
zhǒng
yuán




shù
fāng
biàn
便


yǎn
shuō
zhū

xiāng

shì
zhū
shì
zūn
děng

jiē
shuō

chéng


huà

liàng
zhòng
shēng

lìng



dào

yòu
zhū

shèng
zhǔ

zhī

qiè
shì
jiān

tiān
rén
qún
shēng
lèi

shēn
xīn
zhī
suǒ


gèng


fāng
biàn
便

zhù
xiǎn




ruò
yǒu
zhòng
shēng
lèi

zhí
zhū
guò



ruò
wén


shī

huò
chí
jiè
rěn


jīng
jìn
chán
zhì
děng

zhǒng
zhǒng
xiū

huì


shì
zhū
rén
děng

jiē

chéng

dào

zhū

miè



ruò
rén
shàn
ruǎn
xīn


shì
zhū
zhòng
shēng

jiē

chéng

dào

zhū

miè



gōng
yǎng
shè

zhě


wàn

亿
zhǒng


jīn
yín




chē



nǎo

méi
guī
liú

zhū

qīng
jìng
guǎng
广
yán
shì

zhuāng
xiào

zhū


huò
yǒu

shí
miào

zhān
tán

chén
shuǐ



bìng

cái

tuán



děng

ruò

kuàng

zhōng



chéng

miào

nǎi
zhì
tóng




shā
wéi




shì
zhū
rén
děng

jiē

chéng

dào

ruò
rén
wéi



jiàn

zhū
xíng
xiàng


diāo
chéng
zhòng
xiāng

jiē

chéng

dào

huò


bǎo
chéng

dòu
shí
chì
bái
tóng

bái


qiān


tiě





huò

jiāo



yán
shì
zuò

xiàng


shì
zhū
rén
děng

jiē

chéng

dào

cǎi
huà
zuò

xiàng

bǎi

zhuāng
yán
xiāng


zuò
ruò
shǐ
使
rén

jiē

chéng

dào

nǎi
zhì
tóng



ruò
cǎo




huò

zhǐ
zhǎo
jiǎ

ér
huà
zuò

xiàng


shì
zhū
rén
děng

jiàn
jiàn

gōng





bēi
xīn

jiē

chéng

dào

dàn
huà
zhū




tuō

liàng
zhòng

ruò
rén


miào

bǎo
xiàng

huà
xiàng


huá
xiāng
fān
gài

jìng
xīn
ér
gōng
yǎng

ruò
shǐ
使
rén
zuò




chuī
jiǎo
bèi

xiāo

qín
kōng
hóu



náo
tóng



shì
zhòng
miào
yīn

jìn
chí

gōng
yǎng

huò

huān

xīn


bei
sòng



nǎi
zhì

xiǎo
yīn

jiē

chéng

dào

ruò
rén
sǎn
luàn
xīn

nǎi
zhì


huá

gōng
yǎng

huà
xiàng

jiàn
jiàn

shù


huò
yǒu
rén

bài

huò

dàn

zhǎng

nǎi
zhì


shǒu

huò

xiǎo

tóu



gōng
yǎng
xiàng

jiàn
jiàn

liàng



chéng

shàng
dào

guǎng
广


shù
zhòng




niè
pán


xīn
jìn
huǒ
miè

ruò
rén
sǎn
luàn
xīn




miào
zhōng


chēng




jiē

chéng

dào


zhū
guò



zài
shì
huò
miè
hòu

ruò
yǒu
wén
shì


jiē

chéng

dào

wèi
lái
zhū
shì
zūn


shù

yǒu
liàng

shì
zhū

lái
děng


fāng
biàn
便
shuō



qiè
zhū

lái



liàng
fāng
biàn
便


tuō
zhū
zhòng
shēng




lòu
zhì

ruò
yǒu
wén

zhě




chéng


zhū

běn
shì
yuàn


suǒ
háng

dào



lìng
zhòng
shēng


tóng


dào

wèi
lái
shì
zhū


suī
shuō
bǎi
qiān

亿


shù
zhū

mén


shí
wéi

chéng

zhū

liǎng

zūn

zhī

cháng

xìng


zhǒng
cóng
yuán


shì

shuō

chéng

shì

zhù

wèi

shì
jiān
xiāng
cháng
zhù


dào
chǎng
zhī


dǎo
shī
fāng
biàn
便
shuō

tiān
rén
suǒ
gōng
yǎng

xiàn
zài
shí
fāng



shù

héng
shā

chū
xiàn

shì
jiān

ān
yǐn
zhòng
shēng



shuō

shì


zhī



miè


fāng
biàn
便



suī
shì
zhǒng
zhǒng
dào


shí
wéi

chéng

zhī
zhòng
shēng
zhū
háng

shēn
xīn
zhī
suǒ
niàn

guò

suǒ




xìng
jīng
jìn



zhū
gēn

dùn


zhǒng
zhǒng
yīn
yuán




yán


suí
yìng
fāng
biàn
便
shuō

jīn



shì

ān
yǐn
zhòng
shēng



zhǒng
zhǒng

mén

xuān
shì


dào



zhì
huì


zhī
zhòng
shēng
xìng


fāng
biàn
便
shuō
zhū


jiē
lìng

huān


shè


dāng
zhī




yǎn
guān

jiàn
liù
dào
zhòng
shēng

pín
qióng


huì


shēng

xiǎn
dào

xiāng



duàn

shēn
zhù





máo
niú
ài
wěi


tān
ài



máng
míng

suǒ
jiàn


qiú

shì




duàn



shēn

zhū
xié
jiàn




shě


wéi
shì
zhòng
shēng


ér


bēi
xīn


shǐ
zuò
dào
chǎng

guān
shù

jīng
háng


sān


zhōng


wéi

shì
shì


suǒ

zhì
huì

wēi
miào
zuì



zhòng
shēng
zhū
gēn
dùn

zhù

chī
suǒ
máng



zhī
děng
lèi

yún

ér



ěr
shí
zhū
fàn
wáng


zhū
tiān

shì


shì

tiān
wáng




zài
tiān

bìng

zhū
tiān
zhòng

juàn
shǔ
bǎi
qiān
wàn

gōng
jìng

zhǎng


qǐng

zhuǎn

lún





wéi

ruò
dàn
zàn

chéng

zhòng
shēng
méi
zài



néng
xìn
shì





xìn


zhuì

sān
è
dào


níng

shuō





niè
pán

xún
niàn
guò



suǒ
xíng
fāng
bian
便



jīn
suǒ

dào


yìng
shuō
sān
chéng

zuò
shì

wéi
shí

shí
fāng

jiē
xiàn

fàn
yīn
wèi



shàn
zāi
shì
jiā
wén



zhī
dǎo
shī


shì

shàng


suí
zhū

qiè


ér
yòng
fāng
biàn
便



děng

jiē


zuì
miào




wéi
zhū
zhòng
shēng
lèi

fēn
bié
shuō
sān
chéng

shǎo
zhì

xiǎo




xìn
zuò


shì


fāng
biàn
便

fēn
bié
shuō
zhū
guǒ

suī

shuō
sān
chéng

dàn
wéi
jiào



shè


dāng
zhī


wén
shèng
shī


shēn
jìng
wēi
miào
yīn


chēng
nán




zuò

shì
niàn


chū
zhuó
è
shì


zhū

suǒ
shuō



suí
shùn
háng


wéi
shì
shì





luó
nài

zhū


miè
xiāng




yán
xuān


fāng
biàn
便



wéi


qiū
shuō

shì
míng
zhuǎn

lún

biàn
便
yǒu
niè
pán
yīn



ā
luó
hàn


sēng
chā
bié
míng

cóng
jiǔ
yuǎn
jié
lái

zàn
shì
niè
pán


shēng


yǒng
jìn


cháng

shì
shuō

shè


dāng
zhī


jiàn


děng

zhì
qiú

dào
zhě


liàng
qiān
wàn

亿

xián

gōng
jìng
xīn

jiē
lái
zhì

suǒ

céng
cóng
zhū

wén

fāng
biàn
便
suǒ
shuō




zuò
shì
niàn


lái
suǒ

chū

wéi
shuō

huì


jīn
zhèng
shì

shí

shè


dāng
zhī

dùn
gēn
xiǎo
zhì
rén

zhù
xiāng
jiāo
màn
zhě


néng
xìn
shì


jīn



wèi


zhū


zhōng

zhèng
zhí
shě
fāng
biàn
便

dàn
shuō

shàng
dào



wén
shì



wǎng
jiē

chú

qiān
èr
bǎi
luó
hàn



dāng
zuò



sān
shì
zhū


shuō

zhī

shì


jīn


shì

shuō

fēn
bié


zhū

xìng
chū
shì

xuán
yuǎn
zhí

nàn

zhèng
shǐ
使
chū

shì

shuō
shì


nán


liàng

shù
jié

wén
shì


nán

néng
tīng
shì

zhě


rén


nán



yōu
tán
huā


qiè
jiē
ài


tiān
rén
suǒ

yǒu

shí
shí
nǎi

chū

wén

huān

zàn

nǎi
zhì


yán


wéi

gōng
yǎng


qiè
sān
shì


shì
rén
shèn

yǒu

guò

yōu
tán
huā


děng

yǒu



wéi
zhū

wáng


gào
zhū

zhòng

dàn


chéng
dào

jiào
huà
zhū




shēng
wén




děng
shè



shēng
wén




dāng
zhī
shì
miào


zhū

zhī

yào



zhuó
è
shì

dàn

zhù
zhū



shì
děng
zhòng
shēng

zhōng

qiú

dào

dāng
lái
shì
è
rén

wén

shuō

chéng


huò

xìn
shòu



duò
è
dào

yǒu
cán
kuì
qīng
jìng

zhì
qiú

dào
zhě

dāng
wéi

shì
děng

guǎng
广
zàn

chéng
dào

shè


dāng
zhī

zhū



shì


wàn

亿
fāng
biàn
便

suí

ér
shuō





xué
zhě


néng
xiǎo
le



děng


zhī

zhū

shì
zhī
shī

suí

fāng
biàn
便
shì



zhū

huò

xīn
shēng

huān



zhī
dāng
zuò