大众学佛网
大众学佛网
地藏经原文 地藏经译文 地藏经注音 地藏经经典 地藏经视频
主页/ 地藏经经典/ 文章正文

地藏经第九品注音

导读:为了师兄能够更好的体会到经文中的含义,师兄在念诵地藏经前,就是可以去详细的了解地藏经全文注音,这样是可以有效的减少师兄念诵的情况发生,接下来,我们就先去简单的了解地藏经第九品注音内容吧!地藏经第九品注音: chēnɡ fó mínɡ hào pǐn dì jiǔ 称 佛 名 号 品 第 九 ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán : shì 尔 时...

 为了师兄能够更好的体会到经文中的含义,师兄在念诵地藏经前,就是可以去详细的了解地藏经全文注音,这样是可以有效的减少师兄念诵的情况发生,接下来,我们就先去简单的了解地藏经第九品注音内容吧!

 地藏经第九品注音:

 chēnɡ fó mínɡ hào pǐn dì jiǔ

 称 佛 名 号 品 第 九

 ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán : shì

 尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 : 世

 zūn, wǒ jīn wèi wèi lái zhònɡ shēnɡ yǎn lì yì shì ,

 尊, 我 今 为 未 来 众 生 演 利 益 事,

 yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, dé dà lì yì, wéi yuàn shì zūn

 于 生 死 中, 得 大 利 益, 唯 愿 世 尊

 tīnɡ wǒ shuō zhī 。

 听 我 说 之 。

 fó ɡào dì zànɡ pú sà : rǔ jīn yù xìnɡ cí bēi ,

 佛 告 地 藏 菩 萨 : 汝 今 欲 兴 慈 悲,

 jiù bá yī qiè zuì kǔ liù dào zhònɡ shēnɡ , yǎn bù sī

 救 拔 一 切 罪 苦 六 道 众 生, 演 不 思

 yì shì, jīn zhènɡ shì shí, wéi dānɡ sù shuō 。 wú

 议 事, 今 正 是 时, 唯 当 速 说。 吾

 jí niè pán, shǐ rǔ zǎo bì shì yuàn, wú yì wú

 即 涅 槃, 使 汝 早 毕 是 愿, 吾 亦 无

 yōu xiàn zài wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ 。

 忧 现 在 未 来 一 切 众 生。

 dì zànɡ pú sà bái fó yán : shì zūn, ɡuò qù wú

 地 藏 菩 萨 白 佛 言 :世 尊, 过 去 无

 liànɡ ā sēnɡ qí jié, yǒu fó chū shì, hào wú biān

 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛 出 世, 号 无 边

 shēn rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ

 身 如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名

 , zàn shēnɡ ɡōnɡ jìnɡ, jí dé chāo yuè sì shí jié shēnɡ

 , 暂 生 恭 敬, 即 得 超 越 四 十 劫 生

 sǐ zhònɡ zuì 。 hé kuànɡ sù huà xínɡ xiànɡ , ɡònɡ yǎnɡ zàn

 死 重 罪。 何 况 塑 画 形 像, 供 养 赞

 tàn, qí rén huò fú wú liànɡ wú biān 。

 叹, 其 人 获 福 无 量 无 边 。

 yòu yú ɡuò qù hénɡ hé shā jié, yǒu fó chū shì ,

 又 于 过 去 恒 河 沙 劫, 有 佛 出 世,

 hào bǎo xìnɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì

 号 宝 性 如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是

 fó mínɡ, yī tán zhǐ qǐnɡ, fā xīn ɡuī yī, shì

 佛 名, 一 弹 指 顷, 发 心 归 依, 是

 rén yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuì zhuǎn 。

 人 于 无 上 道 永 不 退 转。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào bō tóu mó shènɡ

 又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 波 头 摩 胜

 rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ 、 nǚ rén, wén shì fó

 如 来。 若 有 男 子 、女 人, 闻 是 佛

 mínɡ, lì yú ěr ɡēn, shì rén dānɡ dé qiān fǎn shēnɡ

 名, 历 于 耳 根, 是 人 当 得 千 返 生

 yú liù yù tiān zhōnɡ, hé kuànɡ zhì xīn chēnɡ niàn 。

 于 六 欲 天 中, 何 况 志 心 称 念 。

 yòu yú ɡuò qù, bù kě shuō bù kě shuō ā sēnɡ qí

 又 于 过 去, 不 可 说 不 可 说 阿 僧 祗

 jié, yǒu fó chū shì, hào shī zǐ hǒu rú lái 。

 劫, 有 佛 出 世, 号 师 子 吼 如 来 。

 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , yī niàn ɡuī

 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 一 念 归

 yī, shì rén dé yù wú liànɡ zhū fó mó dǐnɡ shòu jì 。

 依, 是 人 得 遇 无 量 诸 佛 摩 顶 授 记 。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào jū liú sūn fó

 又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 拘 留 孙 佛

 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén, wén shì fó mínɡ , zhì

 。 若 有 男 子 女 人 ,闻 是 佛 名, 志

 xīn zhān lǐ huò fù zàn tàn, shì rén yú xián jié qiān

 心 瞻 礼 或 复 赞 叹, 是 人 于 贤 劫 千

 fó huì zhōnɡ, wéi dà fàn wánɡ, dé shòu shànɡ jì 。

 佛 会 中, 为 大 梵 王, 得 授 上 记 。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào pí pó shī fó。

 又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 毗 婆 尸 佛。

 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , yǒnɡ bú duò

 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 永 不 堕

 è dào, chánɡ shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè 。

 恶 道, 常 生 人 天, 受 胜 妙 乐 。

 yòu yú ɡuò qù wú liànɡ wú shù hénɡ hé shā jié, yǒu

 又 于 过 去 无 量 无 数 恒 河 沙 劫, 有

 fó chū shì, hào bǎo shènɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ

 佛 出 世, 号 宝 胜 如 来。 若 有 男 子

 nǚ rén wén shì fó mínɡ, bì jìnɡ bú duò è dào ,

 女 人 闻 是 佛 名, 毕 竟 不 堕 恶 道,

 chánɡ zài tiān shànɡ shòu shènɡ miào lè 。

 常 在 天 上 受 胜 妙 乐 。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào bǎo xiànɡ rú lái

 又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 宝 相 如 来

 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , shēnɡ ɡōnɡ

 。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 生 恭

 jìnɡ xīn, shì rén bù jiǔ dé ā luó hàn ɡuǒ 。

 敬 心, 是 人 不 久 得 阿 罗 汉 果 。

 yòu yú ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié, yǒu fó chū

 又 于 过 去 无 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛 出

 shì, hào jiā shā chuánɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ

 世, 号 袈 裟 幢 如 来。 若 有 男 子 女

 rén wén shì fó mínɡ zhě, chāo yī bǎi dà jié shēnɡ sǐ

 人 闻 是 佛 名 者, 超 一 百 大 劫 生 死

 zhī zuì 。

 之 罪 。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào dà tōnɡ shān wánɡ

 又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 大 通 山 王

 rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ zhě

 如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名 者

地藏经第九品注音

 , shì rén dé yù hénɡ hé shā fó ɡuǎnɡ wèi shuō fǎ ,

 , 是 人 得 遇 恒 河 沙 佛 广 为 说 法 ,

 bì chénɡ pú tí 。

 必 成 菩 提 。

 yòu yú ɡuò qù yǒu jìnɡ yuè fó 、 shān wánɡ fó 、 zhì

 又 于 过 去 有 净 月 佛 、 山 王 佛 、 智

 shènɡ fó 、 jìnɡ mínɡ wánɡ fó 、 zhì chénɡ jiù fó 、 wú

 胜 佛 、 净 名 王 佛 、 智 成 就 佛 、 无

 shànɡ fó 、 miào shēnɡ fó 、 mǎn yuè fó 、 yuè miàn fó

 上 佛 、 妙 声 佛 、 满 月 佛 、 月 面 佛

 yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō fó 。 shì zūn , xiàn zài

 有 如 是 等 不 可 说 佛 。 世 尊, 现 在

 wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ, ruò tiān ruò rén, ruò nán

 未 来 一 切 众 生, 若 天 若 人, 若 男

 ruò nǚ, dàn niàn dé yī fó mínɡ hào, ɡōnɡ dé wú

 若 女, 但 念 得 一 佛 名 号, 功 德 无

 liànɡ, hé kuànɡ duō mínɡ 。

 量, 何 况 多 名 。

 shì zhònɡ shēnɡ děnɡ, shēnɡ shí sǐ shí , zì dé dà lì

 是 众 生 等, 生 时 死 时, 自 得 大 利

 , zhōnɡ bú duò è dào 。 ruò yǒu lín mìnɡ zhōnɡ rén ,

 , 终 不 堕 恶 道。 若 有 临 命 终 人,

 jiā zhōnɡ juàn shǔ, nǎi zhì yī rén, wèi shì bìnɡ rén

 家 中 眷 属, 乃 至 一 人, 为 是 病 人

 ɡāo shēnɡ niàn yī fó mínɡ, shì mìnɡ zhōnɡ rén, chú wǔ

 高 声 念 一 佛 名, 是 命 终 人, 除 五

 wú jiàn zuì, yú yè bào děnɡ xī dé xiāo miè 。 shì

地藏经第九品注音

 无 间 罪, 余 业 报 等 悉 得 消 灭。 是

 wǔ wú jiàn zuì, suī zhì jí zhònɡ, dònɡ jīnɡ yì jié

 五 无 间 罪, 虽 至 极 重, 动 经 亿 劫

 , liǎo bù dé chū, chénɡ sī lín mìnɡ zhōnɡ shí, tā

 , 了 不 得 出, 承 斯 临 命 终 时, 他

 rén wèi qí chēnɡ niàn fó mínɡ, yú shì zuì zhōnɡ, yì

 人 为 其 称 念 佛 名, 于 是 罪 中, 亦

地藏经第九品注音

 jiàn xiāo miè 。 hé kuànɡ zhònɡ shēnɡ zì chēnɡ zì niàn, huò

 渐 消 灭。 何 况 众 生 自 称 自 念, 获

 fú wú liànɡ, miè wú liànɡ zuì 。

 福 无 量, 灭 无 量 罪 。

 师兄在修行地藏经的时候,也是可以去详细的了解其他品的注音,这样我们对地藏经的体会才会更加的好,同时也是能够了解到念地藏经有哪些好处。