大众学佛网
大众学佛网
成唯识论原文 成唯识论译文 成唯识论注音 成唯识论经典 成唯识论视频
主页/ 成唯识论注音/ 文章正文

第二卷 成唯识论注音

导读:第二卷成唯识论复如何知诸有为相。异色心等。有实自性。契经说故。如契经说。有三有为之有为相。乃至广说。此经不说异色心等有实自性。为证不成。非第六声。便表异体。色心之体。...

第二卷 成唯识论注音

第二卷成唯识论

 


zhīzhūyǒuwéixiàng  xīnděng  yǒushíxìng  jīngshuō  jīngshuō  yǒusānyǒuwéizhīyǒuwéixiàng  nǎizhì广guǎngshuō  jīngshuōxīnděngyǒushíxìng  wèizhèngchéng  fēiliùshēng  便biànbiǎo  xīnzhī  xīn  fēinéngxiāng  dìngsuǒxiàng  jiānxiāngděngděng  ruòyǒuwéixiāngsuǒxiāng  wéixiāngyīngsuǒxiàng  yòushēngděngxiāngruòyǒu  yīngqièshíxīngzuòyòng  ruòxiāngwéi  yòngdùnxīng  xiāngwéi  yǒu  yòuzhùmiè  yòngyīng  néngxiāngsuǒxiāngběnyǒu  yòngyīngrán  biéxìng  ruòwèiyònggèngdàiyīnyüán  suǒdàiyīnyüányīngfēiběnyǒu  yòuzhíshēngděng便biànwéiyòng  suǒxiānghéngyǒu  érshēngděng  yīngwéiyǒushēngděng  yīn  yòuláishì  fēixiànfēicháng  yīngkōnghuá  fēishíyǒuxìng  shēngmíngwéiyǒu  níngzàiwèilái  mièmíngwéiyīngfēixiànzài  mièruòfēi  shēngyīngfēiyǒu  yòumièwéizhù  níngzhítóngshí  zhùwéishēng  róngshì  suǒzhí  jìn退tuìfēi  rányǒuwéi  yīnyüán  běnjīnyǒu  zànyǒuháibiǎowéi  jiǎxiàng  běnjīnyǒu  yǒuwèimíngshēng  shēngwèizàntíng  shuōwéizhù  zhùbiéqiánhòu  míng  zànyǒuhái  shímíngmiè  qiánsānyǒu  tóngzàixiànzài  hòushì  zàiguò    yǒuwéixiàng  biǎohòu  wèixiāngshī  shēngbiǎoyǒuxiānfēiyǒu  mièbiǎoyǒuhòushì  biǎofēiníngrán  zhùbiǎozànyǒuyòng  xiàng  yǒuwéi  suīmíngbiǎo  érbiǎoyǒu  chà  jiǎxiàng  fēnwèi  dejiǎ  chūyǒumíngshēng  hòumíngmiè  shēngxiāngxiāngmíngzhù  xiāngzhuǎnbiànmíng  shìxiāngjiēshìjiǎ 


zhīxīnděng  yǒushíqüánbiǎomíngwénshēn  jīngshuō  jīngshuōdeyǒumíngwénshēn  jīngshuōxīnděngyǒushímíngděng  wèizhèngchéng  ruòmíngwénshēngshíyǒu  yīngděngfēishínéngqüán  wèishēngnéngshēngmíngwénzhě  shēngyǒuyīnyǜn  néngqüán  yòngmíngděng  ruòwèishēngshàngyīnyǜn  míngwén  shēngshíyǒu  suǒjiànshàngxíngliàng  yīngchùbiéyǒushí  ruòwèishēngshàngyīnyǜn  shǐxiánguǎnshēngfēinéngqüánzhě  yīngshēng  biéshēngmíngděng  yòushéishuōdìngnéngqüán  shēngruònéngqüán  fēnglíngshēngděngyīngyǒuqüányòng  yīngbiéshēngshímíngwénshēn  ruòwéishēngnéngshēngmíngděng  wéinéngqüán  dìngzhīnéngqüán  nìngzhībiéyǒunéngqüán  néngqüán  réntiāngòngle  zhínéngqüán  tiānàifēi  ránshēngfēnwèichābié  érjiǎjiànmíngwénshēn  míngqüánxìng  qüánchābié  wénshì  wèièrsuǒ  sānshēngsuībié  érjiǎshí  shēng  yóuèràijiě  jìngyǒuchābié  shēngmíngděng  yǜnchùjièshè  yǒuqiě  shuōmíngwénshēngjiǎ  fēiwèiqiè  zhū  guāngmíngmiàoxiāngwèiděngjiǎsān 


yǒuzhísuímiánxīnxīnsuǒ  shìxiāngyìngxíngyǜnsuǒshè  fēi  míngtānděng  xiàntānděng  fēixiāngyìng  zhíbiéyǒuxiāngyìngxíng  zhǔnqián  jiēyīngzhēzhǐ 


zhūwéi  xīnděng  jüédìngshíyǒu    qiědìngyǒu  lüèyǒusānzhǒng  xiànsuǒzhī  xīnděng  èrxiànshòuyòng  píngděng  shìèr  shìgòngzhīyǒu  dàiyīnchéng  sānyǒuzuòyòng  yǎněrděng  yóuyòng  zhèngzhīshìyǒu  wéifēishìgòngzhīdìngyǒu  yòuzuòyòngyǎněrděng  shèyǒuyòng  yīngshìcháng  zhíwéidìngyǒu  ránzhūwéi  suǒzhīxìng  huòxīnděngsuǒxiǎnxìng  xīnděng  yīngzhíwéixīnděng  shíwéixìng  yòukōngděng  wèiwéiduō  ruòshì  biànqièchùkōngróngshòuděng  suínéng  yīngchéngduō  suǒchù    ěr  zhūyīngxiāngbiàn  ruòwèikōng  yīngfēiróngshòu  wéi  yòuděngzhōngyǒukōng  yǒuyīngxiāng  yīngbiàn  pǐnjiéduànshí  yīngpǐnmiè  yüánqüèdeshēngshí  yīngqièdefēimiè  zhí  yīngěr  ruòshìduō  便biànyǒupǐnlèi  yīngděng  fēishíwéi  kōngyòuyīngfēibiànróngshòu  suǒzhíxīnxīnsuǒshíyǒuwéi  zhǔnqiányīng  yòuzhūwéi  yīnguǒ  yīngjiǎo  fēixīnděngyǒu  ránjīngshuō  yǒukōngděngzhūwéi  lüèyǒuèrzhǒng  shíbiàn  jiǎshīshèyǒu  wèicéngwénshuōkōngděngmíng  suífēnbiéyǒukōngděngxiàng  shù  xīnděngshēngshí  kōngděngwéixiāngxiàn  suǒxiànxiàng  qiánhòuxiāng  yǒubiàn  jiǎshuōwéicháng  èrxìng  jiǎshīshèyǒu  wèikōngsuǒxiǎnzhēn  yǒufēi  xīnyánjüé  qièfēiděng  shìzhēn  míngxìng  zhūzhàngài  míngkōng  yóujiǎn  mièzhūrǎn  jiūjìngzhènghuì  míngmiè  yóu  běnxìngqīngjìng  huòyüánqüèsuǒxiǎn  míngfēimiè  shòumiè  míngdòng  xiǎngshòuxíng  míngxiǎngshòumiè  jiēzhēnjiǎ  zhēnshìjiǎshīshèmíng  zhēwéi  shuōwéiyǒu  zhēzhíwéiyǒu  shuōwéikōng  wèihuàn  shuōwéishí  fēiwàngdǎo  míngzhēn  tóngzōng  xīnděng  yǒushícháng  míngyüēzhēn  zhūwéi  fēidìngshíyǒu 

wàidàochéngsuǒzhízhū  xīnxīnsuǒ  fēishíyǒuxìng  shìsuǒ  xīnxīnsuǒ  néngjüé  yüán  shìnéng  yüánjüézhūxīnxīnsuǒ    huànshì  fēizhēnshíyǒu  wèiqiǎnwàngzhíxīnxīnsuǒwàishíyǒujìng  shuōwéiyǒushí  ruòzhíwéishízhēnshíyǒuzhě  zhíwàijìng  shìzhí 


ránzhūzhí  lüèyǒuèrzhǒng  zhěshēng  èrzhěfēnbié  shēngzhí  shǐshílái  wàngxǖn  nèiyīn  héngshēn  dàixiéjiào  xiéfēnbié  rènyǜnérzhuǎn  míngshēng  èrzhǒng  chángxiāng  zàishí  yüánshí  xīnxiàng  zhíwéishí  èryǒuwènduàn  zàiliùshíyüánshísuǒbiànyǜnchùjièxiàng  huòzǒnghuòbié  xīnxiàng  zhíwéishí  èrzhí  nánduàn  hòushízhōng  shǔshùxiūshèngkōngguān  fāngnéngchúmiè  fēnbiézhí  yóuxiànzàiwàiyüán  fēishēnyàodàixiéjiào  xiéfēnbié  ránhòufāng  míngfènbié  wéizàiliùshízhōngyǒu  èrzhǒng  yüánxiéjiàosuǒshuōyǜnchùjièxiàng  xīnxiàng  fēnbié  zhíwéishí  èryüánxiéjiàosuǒshuōxìngděngxiàng  xīnxiàng  fēnbié  zhíwéishí  èrzhí  duàn  chūshí  guānqiè  kōngzhēn  néngchúmiè  shìsuǒshuōqièzhí  xīnwài  huòyǒuhuò  xīnnèi  qièjiēyǒu  shìzhí  jiēyüánxīnsuǒxiàn  zhíwéishíyǒu  ránxiàng  cóngyüánshēng  shìhuànyǒu  suǒzhíshí  wàng  jüédìngfēiyǒu  shìzūnshuō  shìdāngzhī  zhūshísuǒyüán  wéishísuǒxiàn  xìng  huànshìděng 


shìwàidàochéngsuǒzhí  shí  jiēfēishíyǒu  xīnxīnsuǒ  jüédìngyòngwàiděng  wéisuǒyüányüán  yüányòngshíyǒu  xiànzàixīnxīnsuǒ  fēishíqīnsuǒyüányüán  fēisuǒyüán  shè  tóngxīnsuǒ  fēiqīnsuǒyüán    fēisuǒ  yóuyīngzhīshíwàijìng  wéiyǒunèishí  wàijìngshēng  shìjīngzhōngshuō 


suǒfēnbiéwàijìngshíjiērǎozhuóxīnérzhuǎn


yǒuzuòshìnán  ruòshíshízhě  jiǎyīng  wèijiǎzhēnshìshìgòngér  yǒuzhēnhuǒ  yǒuhuǒrén  yǒuměngchì  nǎijiǎshuōrénwéihuǒ  jiǎshuōniúděng  yīngzhīrán  ruò  jiǎshuō  jiǎshuō  chéng  shuōxīnwàijìngzhuǎn  nánfēi  shíqián  lèishíjiǎshuōhuǒděngchéng  lèijiǎshuō  qiěchéng  měngchìděng  fēilèiyǒu  ruògòngérjiǎshuō  yīngshuǐděng  jiǎshuōhuǒděngmíng  ruòwèiměngděng  suīfēilèi  érxiāng  jiǎshuō  rán  rénlèiměngděng  xiànjiànyǒuxiāng  lèi  yòuxiāng  rányǒurénjiǎshuōhuǒděng  zhījiǎshuōlèichéng  shíjiǎshuō  chéng  měngchìděng  fēigòngyǒu  wèiměngchìděng  zàihuǒzàirén  bié  suǒ  gòngjiǎshuō  yǒuguòtóngqián  ruòwèirénhuǒxiāngjiǎshuōzhě  rán  shuōhuǒzàirén  fēizài  yóujiǎshuōshíchéng  yòujiǎzhēnshìzhě  yīng  zhēnwèixiāng  jiǎzhìqüán  fēijìng  wèijiǎzhìqüán  dexiāng  wéizhūgòngxiāngérzhuǎn  fēiyǒubiéfāng便biàn  shīshèxiāngwéijiǎsuǒ  ránjiǎzhìqüán  shēng  shēngchù  便biànzhuǎn  néngqüánsuǒqüán  fēixiāng  zhījiǎshuōzhēnshì  yóudànshìérzhuǎn  wèizēng  fēishíyǒuxiàng  shēngzēngxiāngérzhuǎn  shuōjiǎzhēn  shìnányīngzhèng  ránshíbiàn  duìqiǎnwàngzhízhēnshí  shuōjiǎyán  yóujīngzhōngshuō 

wèiduìqiǎnsuǒzhíshíshísuǒbiànjiǎshuōmíng


shísuǒbiànxiàng  suīliàngzhǒng  érnéngbiànshí  lèibiéwéisān  wèishú  shí  duōshúxìng  èrwèiliángshíhéngshěnliáng  sānwèilejìng  qiánliùshí  lejìngxiāng  yán  xiǎnliùwéizhǒng  sānjiēmíngnéngbiànshízhě  néngbiànyǒuèrzhǒng  yīnnéngbiàn  wèishízhōngděngliúshúèryīn  děngliú  yóushízhōngshànèxǖnlìngshēngzhǎng  shú  yóuliùshízhōngyǒulòushànèxǖnlìngshēngzhǎng  èrguǒnéngbiànwèiqiánèrzhǒng  yǒushíshēng  xiànzhǒngzhǒngxiàng  děngliúwéiyīnyüán  shíxiāngchàbiéérshēngmíngděngliúguǒ  guǒyīn  shúwéizēngshàngyüán  gǎnshíchóuyǐn  héngxiāng  shúmíng  gǎnqiánliùshíchóumǎnzhě  cóngshú  míngshúshēng  míngshú  yǒujiànduàn  qiánshúshúshēng  míngshúguǒguǒyīn  zhōngqiěshuōàizhícáng  chírǎnzhǒng  néngbiànguǒshí  míngwéishúfēiwèiqiè  suīlüèshuōnéngbiànsānmíng  érwèi广guǎngbiànnéngbiànsānxiàng  qiěchūnéngbiàn  xiāngyǘn  sòngyüē 


 chūālàishí  shúqièzhǒng  zhīzhíshòu  chùlechángchù


 zuòshòuxiǎng  xiāngyìngwéishèshòu  shì  chùděngshì


 héngzhuǎnbàoliú  āluóhànwèishè


lùnyüē  chūnéngbiànshí  xiǎochéngjiào  míngālài  shíyǒunéngcángsuǒcángzhícáng  wèirǎnwéiyüán  yǒuqíngzhíwéinèi  xiǎnshìchūnéngbiànshísuǒyǒuxiāng  shèchíyīnguǒwéixiāng  shíxiāngfēnwèisuīduō  cángshíguòzhòng  shìpiānshuō  shìnéngyǐnzhūjièshēngshànshànshúguǒ  shuōmíngshú    mìnggēnzhòngtóngfēnděng  héngshíxiāngshèngshúguǒ    xiǎnshìchūnéngbiànshísuǒyǒuguǒxiàng  shíguǒxiàng  suīduōwèiduōzhǒng  shúkuāngòng  piānshuōzhī  néngzhíchízhūzhǒngzilìngshī  míngqièzhǒng    néngbiànzhíchízhūzhǒngzi    xiǎnshìchūnéngbiànshísuǒyǒuyīnxiàng  shíyīnxiàng  suīyǒuduōzhǒng  chízhǒnggòng  shìpiānshuō  chūnéngbiànshí  xiāngsuīduō  lüèshuōwéiyǒushìsānxiàng 


qièzhǒngxiàng  yīnggèngfēnbié  zhōngmíngwéizhǒngzi  wèiběnshízhōngqīnshēngguǒgōngnéngchābié  běnshísuǒshēngguǒ  yòngyīnguǒyīngěr  suīfēi  érshìshíyǒu  jiǎ  fēiyīnyüán  zhūfēi  yīngpíngděngshìjiǎfēishí  ruòěr  zhēnyīngshìjiǎyǒu  便biànzhēnshèng  ránzhūzhǒngzi  wéishìshuōwéishíyǒu  tóngzhēn  zhǒngzisuīshí  érshìshíxiàngfēnfēi  jiànfēnhéngwéijìng  zhūyǒulòuzhǒng  shúshíbié  xìngshè  yīnguǒyǒushànděngxìng  míngshànděng  zhūlòuzhǒng  fēishúshíxìngsuǒshè  yīnguǒshìshànxìngshè  wéimíngwéishàn  ruòěr  jüéfēnshuō  èrshíèrgēn  qièjiēyǒushúzhǒngzi  jiēshúshēng  suīmíngshú  érfēi  shú  míngshúzhǒng  xìngxiāng  yǎnděngshí  huòlòuzhǒng  yóuxǖn  zhuǎnbiànchéngshú  shúmíng  fēixìngsuǒshèshú  zhōngyǒu  qièzhǒngzijiēběnxìngyǒu  cóngxǖnshēng  yóuxǖn  dànzēngzhǎng  jīngshuō  qièyǒuqíng  shǐshíláiyǒuzhǒngzhǒngjiè  èchā  ěréryǒu  jièzhǒngzichābiémíng  yòujīngshuō  shǐshíláijiè  qièděng  jièshìyīn  jiāshuō  zhūzhǒngzi  shǐshíláixìngsuīběnyǒu  éryóurǎnjìngxīnsuǒxǖn  zhūyǒuqínglèi  shǐshílái  ruòbānnièpánzhě  qièzhǒngzijiē  bānnièpánzhě  便biànqüèsānzhǒngzhǒngzi  shìděngwén  chéngzhèngfēi  yòuzhūyǒuqíng  shuōběnyǒuzhǒngxìngbié  yīngdìngyǒuěrzhǒngzi  yóuxǖnshēng  yòujiāshuō  chéngjiùsānlòugēn  shìzhǒngfēixiàn  yòucóngshǐzhǎnzhuǎnchuánlái  ěrsuǒběnxìngzhùxìng  yóuděngzhèng  lòuzhǒngziěrběnyǒu  cóngxǖnshēng  yǒulòuyīngěryǒuzhǒng  yóuxǖnzēngzhǎng  biéxǖnshēng  shìjiànyīnguǒluàn 


yǒuzhǒngzijiēxǖnshēng  suǒxǖnnéngxǖnshǐyǒu  zhūzhǒngzishǐchéngjiù  zhǒngzishìmíng  yóuxǖnéryǒu  xiāng  huáxǖnshēng  jīngshuō  zhūyǒuqíngxīn  rǎnjìngzhūsuǒxǖn  liàngzhǒngzizhīsuǒ  lùnshuōnèizhǒngdìngyǒuxǖn  wàizhǒngxǖnhuòyǒuhuò  yòumíngyánděngsānzhǒngxǖn  zǒngshèqièyǒulòuzhǒng  sānyóuxǖnéryǒu  yǒulòuzhǒngjièxǖnshēng  lòuzhǒngshēng  yóuxǖn  shuōwénxǖn  wénjìngjièděngliúzhèngérxǖn  shìchūshìxīnzhǒngzixìng  yǒuqíngběnláizhòngxìngchàbié  yóulòuzhǒngziyǒu  dànyǒuzhàngzhàngjiàn  jiāshuō  zhēnjìng  ruòyǒujìngèrzhàngzhǒngzhě  wéibānnièpánxìng  ruòyǒujìngsuǒzhīzhàngzhǒngfēifánnǎozhě  fēnwéishēngwénzhǒngxìng  fēnwéijüézhǒngxìng  ruòjìngèrzhàngzhǒngzhě  wéiláizhòngxìng  zhīběnláizhòngxìngchàbié  zhàngjiàn  fēilòuzhǒng  suǒshuōchéngjiùlòuzhǒngyán  dāngshēng  fēiyǒu 

yǒuzhǒngziyǒuèrlèi  zhěběnyǒu  wèishǐláishúshízhōng  ěréryǒushēngyǜnchùjiègōngnéngchābié  shìzūn  shuōzhūyǒuqíngshǐshílái  yǒuzhǒngzhǒngjiè  èchā  ěréryǒu  suǒyǐnzhèng  广guǎngshuōchū  míngwéiběnxìngzhùzhǒng  èrzhěshǐ  wèishǐláishǔshùxiànxíngxǖnéryǒu  shìzūn  shuōyǒuqíngxīnrǎnjìngzhūsuǒxǖn  liàngzhǒngzizhīsuǒ  zhūlùnshuōrǎnjìngzhǒngzi  yóurǎnjìngxǖnshēng  míngwéisuǒchéngzhǒng 


ruòwéiběnyǒu  zhuǎnshíyīngālàiwéiyīnyüánxìng  jīngshuō 


zhūshícángshíěrgèngwéiguǒxìngchángwéiyīnxìng


sòngyán  ālàishí  zhūzhuǎnshí  qièshí  zhǎnzhuǎnxiāngshēng  wéiyīnguǒ  shèchéngshuō  ālàishí  rǎn  wéiyīnyüán  zhùyàn  zhǎnzhuǎnshēngshāo  yòushù  xiāngzhù  wéièrjiànyīnyüán  suǒyīnyüán  ruòzhūzhǒngziyóuxǖnshēng  zhuǎnshíālàiyǒuyīnyüán  fēixǖnlìngchángmíngyīnyüán  shànèshúguǒwéiyīnyüán  yòuzhūshèngjiào  shuōyǒuzhǒngziyóuxǖnshēng  jiēwéi  wéiběnyǒu  jiàoxiāngwéi 


ruòwéishǐ  yǒuwéilòuyīnyüán  yīngdeshēng  yǒulòuyīngwéilòuzhǒng  lòuzhǒngshēngyǒulòu  yīngzhūyǒulòushēng  shànděngyīngwéishànděngzhǒng  fēnbiélùnzhě  suīzuòshìshuō  xīnxìngběnjìng  chénfánnǎosuǒrǎn  míngwéirǎn  fánnǎoshí  zhuǎnchénglòu  lòufēiyīnshēng  érxīnxìngyán  shuō  ruòshuōkōng  kōngfēixīnyīn  chángdìngfēizhūzhǒngzi  qiánhòuzhuǎnbiàn  ruòshuōxīn  yīngtóngshùlùn  xiāngsuīzhuǎnbiàn  ércháng  èxīn  yòuyīngshìshàn  yīngxìnděngxiāngyìng  便biànyīngfēishànxīn  shàngmíngshàn  kuàngshìlòu  yǒulòushànxīnchēngrǎn  ěxīnděngxìngfēilòu  yīnglòuwéiyīn  shànèděngwéiyīn  ruòyǒulòuxīnxìngshìlòuyīnglòuxīnxìngshìyǒulòu  chābiéyīnyüán  yòushēngxīnruòshìlòu  shēngwèilòuxiànxíng  yīngmíngshèngzhě  ruòshēngxīn  xìngsuīlòu  érxiāngyǒurǎn  mínglòu  guòzhě  xīnzhǒngzifēilòu  lùnshuōyǒushēng  wéidechéngjiùlòuzhǒngzi  zhǒngzixiànxíng  xìngxiāngtóng  ránjīngshuōxīnxìngjìngzhě  shuōxīnkōngsuǒxiǎnzhēn  zhēnshìxīnzhēnshíxìng  huòshuōxīnfēifánnǎo  míngxìngběnjìng  fēiyǒulòuxīnxìngshìlòu  míngběnjìng  yóuyīngxìnyǒuzhūyǒuqíng  shǐshíláiyǒulòuzhǒng  yóuxǖn  ěrchéngjiù  hòushèngjìnwèi  xǖnlìngzēngzhǎng  lòu  wéiyīn  lòushí  xǖnchéngzhǒng  yǒulòuzhǒng  lèiyīngzhī  zhūshèngjiàozhōngsuīshuōnèizhǒngdìngyǒuxǖn  érdìngshuōqièzhǒngzijiēxǖnshēng  níngqüánběnyǒuzhǒngzi  ránběnyǒuzhǒng  yóuxǖnlìngzēngshèng  fāngnéngguǒ  shuōnèizhǒngdìngyǒuxǖn  wénxǖn  fēiwéiyǒulòu  wénzhèngshí  xǖnběnyǒulòuzhǒngzi  lìngjiànzēngshèng  zhǎnzhuǎnnǎizhìshēngchūshìxīn  shuōmíngwénxǖn  wénxǖnzhōng  yǒulòuxìngzhěshìxiūsuǒduàn  gǎnshèngshú  wèichūshìshèngzēngshàngyüán lòuxìngzhěfēisuǒduànshè  chūshìzhèngwèiyīnyüán  zhèngyīnyüánwēiyǐnnánle  yǒuxiǎnshèngzēngshàngyüán  fāng便biànshuōwéichūshìxīnzhǒng  zhàngjiànzhǒngxìngbiézhě  xiǎnlòuzhǒngziyǒu  wèiruòqüánlòuzhǒngzhě  èrzhàngzhǒngyǒnghài  wéifēinièpán  ruòwéiyǒuèrchénglòuzhǒngzhě  suǒzhīzhàngzhǒngyǒnghài  fēnwéishēngwénzhǒngxìng  fēnwéijüézhǒngxìng  ruòyǒulòuzhǒngzhě  èrzhàngzhǒngyǒnghài  wéiláizhòngxìng  yóulòuzhǒngziyǒu  zhàngyǒuduànduàn  ránlòuzhǒngwēiyǐnnánzhī  yüēzhàngxiǎnxìngchàbié  ěr  zhàngyǒubiéyīn  éryǒuhàihàizhě  ruòwèiěryǒuzhàngbié  lòuzhǒngníngrán  ruòběnqüánlòuzhǒng  zhūshèngdàoyǒngdeshēng  shéidāngnénghàièrzhàngzhǒngzi  érshuōzhàngzhǒngxìngbié  shèngdàoshēng  shuōdāngshēngdìngfēi 

ránzhūshèngjiào  chùchùshuōyǒuběnyǒuzhǒngzi  jiēwéi  wéishǐ  jiàoxiāngwéi  yóuyīngzhīzhūzhǒngzi  yǒuběnyǒushǐèrlèi  ránzhǒngzilüèyǒuliùzhǒng  chàmiè  wèicáishēng  jiànmièyǒushènggōng  fāngchéngzhǒngzi  zhēchángchángzhuǎnbiàn  shuōyǒunéngshēngyòng  èrguǒyǒu  wèisuǒshēngxiànxíngguǒ  xiànfāngchéngzhǒngzi  zhēqiánhòudìngxiāng  xiànzhǒnglèixiāngwéi  shēnshíyǒunéngshēngyòng  fēizhǒngzilèixiāngshēng  qiánhòuxiāngwéi  yǒu  suīyīnguǒyǒu  érxiànzàishíyǒuyīnyòng  wèishēngmiè    shēngxiànguǒ  zhǒngzimíngyǐnshēnglèimíngzhǒng  dànyīngshuōguǒyǒu  sānhéngsuízhuǎn  wèiyàochángshílèixiāng  zhìjiūjìngwèi  fāngchéngzhǒngzi  zhēzhuǎnshízhuǎnjiànduàn  zhǒngzixiāngyìng  xiǎnzhǒngzilèixiāngshēng  xìngjüédìng  wèisuíyīn  shēngshànèděnggōngnéngjüédìng  fāngchéngzhǒngzi  zhē  zhíxìngyīn  shēngxìngguǒ  yǒuyīnyüán  dàizhòngyüán  wèiyàodàizhòngyüán  gōngnéngshūshèng  fāngchéngzhǒngzi  zhēwàidàozhírányīn  dàizhòngyüán  héngdùnshēngguǒ  huòzhēyüánhéngfēi  xiǎnsuǒdàiyüánfēihéngyǒuxìng  zhǒngguǒfēihéngdùnshēng  liùyǐnguǒ  wèibiébiéxīnděngguǒ  yǐnshēng  fāngchéngzhǒngzi  zhēwàidàozhíwéiyīnshēngqièguǒ  huòzhēzhíxīnděngwéiyīnyüán  wéiběnshízhōnggōngnéngchābié  liùchéngzhǒngfēi 


wàimàiděng  shísuǒbiàn  jiǎzhǒngmíng  fēishízhǒngzi  zhǒngshì  shēngjìnzhèngguǒmíngyüēshēngyīn  yǐnyüǎncánguǒ  lìngdùnjüé  míngyǐnyīn  nèizhǒngyóuxǖnshēngzhǎng  qīnnéngshēngguǒ  shìyīnyüánxìng  wàizhǒngxǖn  huòyǒuhuò  wèizēngshàngyüán  bànsuǒshēngguǒ  nèizhǒngwéiyīnyüán  shìgòngxiāngzhǒngsuǒshēngguǒ 


děngxǖnmíng  suǒxǖnnéngxǖn    lìngzhǒngshēngzhǎng  míngxǖn 


děngmíngwéisuǒxǖn  jiānzhùxìng  ruòshǐzhōng  lèixiāng  néngchí  nǎishìsuǒxǖn  zhēzhuǎnshíshēngfēngděng  xìngjiānzhù  fēisuǒxǖn  èrxìng  ruòpíngděng  suǒwéi  néngróng  nǎishìsuǒxǖn  zhēshànrǎnshìqiángshèng  suǒróng  fēisuǒxǖn  yóuláijìngshí  wéidàijiùzhǒng  fēixīnshòuxǖn  sānxǖnxìng  ruòzài  xìngfēijiān  néngshòu  nǎishìsuǒxǖn  zhēxīnsuǒwéi  jiān  fēisuǒxǖn  néngxǖngòngxìng  ruònéngxǖn  tóngshítóngchǔ    nǎishìsuǒxǖn  zhēshēn  chàqiánhòu    fēisuǒxǖn  wéishúshí  shìsuǒxǖn  fēixīnsuǒděng 


děngmíngwéinéngxǖn  yǒushēngmiè  ruòfēichángnéngyǒuzuòyòng  shēngzhǎng  nǎishìnéngxǖn  zhēwéi  qiánhòubiàn  shēngzhǎngyòng  fēinéngxǖn  èryǒushèngyòng  ruòyǒushēngmiè  shìzēngshèng  néngyǐn  nǎishìnéngxǖn  zhēshúxīnxīnsuǒděng  shìléiliè  fēinéngxǖn  sānyǒuzēngjiǎn  ruòyǒushèngyòng  zēngjiǎn  shèzhí  nǎishìnéngxǖn  zhēguǒyüánmǎnshàn  zēngjiǎn  fēinéngxǖn  ruònéngxǖn  便biànfēiyüánmǎn  qiánhòuguǒ  yīngyǒushèngliè  suǒxǖnérzhuǎn  ruòsuǒxǖn  tóngshítóngchǔ    nǎishìnéngxǖn  zhēshēn  chàqiánhòu    fēinéngxǖn  wéizhuǎnshíxīnsuǒ  yǒushèngshìyòngérzēngjiǎnzhě    shìnéngxǖn 


shìnéngxǖnsuǒxǖnshí  shēngmiè  xǖnchéng  lìngsuǒxǖnzhōng  zhǒngzishēngzhǎng  xǖnlíng  míngxǖn  néngxǖnshíděng  cóngzhǒngshēngshí  néngwéiyīn  xǖnchéngzhǒng  sānzhǎnzhuǎn  yīnguǒtóngshí  zhùshēngyàn  yànshēngjiāozhù  shù  gèngxiāng  yīnguǒshí  qīngdòng  néngxǖnshēngzhǒng  zhǒngxiànxíng  yǒuyīn  shìyòngguǒ  zhǒngziqiánhòu  lèixiāngshēng  tónglèiyīn  yǐnděngliúguǒ  èrguǒ  shìyīnyüánxìng  chú  jiēfēiyīnyüán  shèmíngyīnyüán  yīngzhījiǎshuō  shìwèilüèshuōqièzhǒngxiàng 


shíxíngxiàng  suǒyüányǘn  wèizhīzhíshòuchùle  lewèilebié  shìxíngxiàng  shílebiéwéixíngxiāng  chùwèichùsuǒ  shìjiān  shìzhūyǒuqíngsuǒchù  zhíshòuyǒuèr  wèizhūzhǒngzi  yǒugēnshēn  zhūzhǒngzizhě  wèizhūxiàngmíng  fēnbié  yǒugēnshēnzhě  wèizhūgēn  gēnchù  èrjiēshìshísuǒzhíshòu  shèwéi  tóngānwēi  zhíshòuchù  shìsuǒyüán  ālàishíyīnyüán  shēngshí  nèibiànwéizhǒng  yǒugēnshēn  wàibiànwéi  suǒbiànwéisuǒyüán  xíngxiāngzhàngzhīér 


zhònglezhě  wèishúshísuǒyüán  yǒulebiéyòng  lebiéyòng  jiànfēnsuǒshè 

rányǒulòushíshēngshí  jiēsuǒyüánnéngyüánxiāngxiàn  xiāngyìng  yīngzhīěr  suǒyüánxiàng  shuōmíngxiàngfēn  néngyüánxiàng  shuōmíngjiànfēn  ruòxīnxīnsuǒsuǒyüánxiàng  yīngnéngyüánsuǒyüánjìng  huòyīngnéngyüánqiè  jìng    ruòxīnxīnsuǒnéngyüánxiàng  yīngnéngyüán  kōngděng  huòkōngděngshìnéngyüán  xīnxīnsuǒyǒuèrxiàng  jīngshuō 


qièwéiyǒujüésuǒjüéjiēnéngjüésuǒjüéfēnránérzhuǎn


zhíyǒushísuǒyüánjìngzhě  shuōwàijìngshìsuǒyüán  xiāngfēnmíngxíngxiàng  jiànfēnmíngshì  shìxīnxīnsuǒxiāng  xīnxīnsuǒtóngsuǒyüán  xíngxiàngxiāng  shìsuīshùděng  érxiāng  shíshòuxiǎngděngxiāngbié  shísuǒyüánjìngzhě  shuōxiāngfēnshìsuǒyüán  jiànfēnmíngxíngxiàng  xiāngjiànsuǒmíngshì  zhèngfēn  ruòzhě  yīngxīnxīnsuǒ  cénggèngjìng  néng  xīnxīnsuǒtóngsuǒgēn  suǒyüánxiāng  xíngxiāngbié  lebiélǐngděngzuòyòng  shìsuīshùděng  érxiāng  shíshòuděngyǒuchābié  ránxīnxīnsuǒ  shēngshí  tuīzhēng  yǒusānfēn  suǒliàng  néngliàng  liàngguǒbié  xiāngjiànyǒusuǒ  liànglùnzhōngshuō 


jìngxiāngsuǒliàngnéngxiāngzhèngnéngliàngguǒsānbié


yòuxīnxīnsuǒ  ruòfēnbié  yīngyǒufēn  sānfēnqián  yǒuzhèngzhèngfēn  ruòzhě  shéizhèngsān  xīnfēntóng  yīngjiēzhèng  yòuzhèngfēn  yīngyǒuguǒ  zhūnéngliàngzhěyǒuguǒ  yīngjiànfēnshìsānguǒ  jiànfēnhuòshífēiliàngshè  yóujiànfēnzhèngsān  zhèngzhěxiànliàng 


fēnzhōng  qiánèrshìwài  hòuèrshìnèi  chūwéisuǒyüán  hòusāntōngèr  wèièrfēndànyüán  huòliàngfēiliàng  huòxiànhuò  sānnéngyüánèr  zhèngzhèngfēnwéiyüánsān  fēièrzhě  yòng  sānjiēxiànliàngshè  xīnxīnsuǒfēnchéng  suǒnéngyüán  qióngguò  fēifēi  wéishíchéng  shìjīngzhōngshuō 


zhòngshēngxīnèrxìngnèiwàiqiēfēnsuǒnéngchánjiànzhǒngzhǒngchābié


sòngshuōzhòngshēngxīnxìngèrfēnchéng  ruònèiruòwài  jiēyǒusuǒnéngchán  jiànyǒuzhǒngzhǒng  huòliàngfēiliàng  huòxiànhuò  duōfēnchābié  zhōngjiànzhěshìjiànfēn 


shìfēn  huòshèwéisān  shèzhèngfēn  huòshèwéièr  hòusānshìnéngyüánxìng  jiējiànfēnshè  yánjiànzhě  shìnéngyüán  huòshèwéi  bié  léngqiézhōngshuō 


yóuxīnzhízhuóxīnwàijìngzhuǎnsuǒjiànfēiyǒushìshuōwéixīn


shìchùchùshuōwéixīn  xīnyán  shèxīnsuǒ  shíxíngxiàng  shìlebié  lebiéshìshízhījiànfēn 


suǒyánchùzhě  wèishúshí  yóugòngxiāngzhǒngchéngshú  biànděngshìjiānxiàng  wàizhǒngsuǒzào  suīzhūyǒuqíngsuǒbiànbié  érxiàngxiāng  chùsuǒ  zhòngdēngmíng  biàn  shéishúshíbiànwèixiàng  yǒuqiè  suǒzhě  jīngshuō  qièyǒuqíngzēngshànggòngsuǒ  yǒuruòěr  zhū  yīngshíbiànwèihuì  zhūshēngděng  yīngshíbiànwèifāngjièzhūjìngmiào  yòuzhūshèngzhě  yànyǒu  shēngjiè  xiàshēng  biànwèi  suǒyòng  shìxiàndāngshēngzhě  shúshíbiànwèijiè  jīngshǎofēn  shuōqièyán  zhūtóngzhě  jiēgòngbiàn  yǒuruòěr  jiānghuàishí  xiàndāngshēngzhě  shéishúshíbiànwèijiè  yòuzhūshēng  yànyǒu  shēngjiè  xiànshēn  biànwéi  yòng  shèyǒushēn    xüán  xiāngchí  biànwéi  suǒ  ránsuǒbiàn  běnwéishēn  chíshòuyòng  ruòshēn  yǒuchíyòng  便biànbiànwéi  yóushìshèshēngfāng  shídebiànwèi  shìjiānjiānghuàichūchéng  suīyǒuqíng  érxiànyǒu  shuōqiègòngshòuyòngzhě  ruòbiéshòuyòng  zhǔnyīngzhī  guǐréntiānděng  suǒjiàn 


zhūzhǒngzizhě  wèishúshísuǒchíqièyǒulòuzhǒng  shíxìngshè  shìsuǒyüán  lòuzhǒng  suīshí  érfēixìngshè  fēisuǒyüán  suīfēisuǒyüán  érxiāng  zhēnxìng  wéiwéishí  yǒugēnshēnzhě  wèishúshígòngxiāngzhǒngchéngshú  biàngēngēnchù  nèizhǒngsuǒzào  yǒugòngxiāngzhǒngchéngshú  shēnchǔ  biàn  ěr  yīngshòuyòng  zhōngyǒu  biàngēn  biànzhōngbiānshuō  shēngēnxiàn  yǒuwéinéngbiànchù  gēnfēisuǒyòng  shēngēnxiànzhě  shuōshíbiàn  shēng  huòbānnièpán  shīháiyóujiànxiāng 


qiánláiqiěshuōsuǒbiànwàinèishēnjièchābié  ruòdìngděngsuǒbiànshēnjiè  jüédìng  suǒbiànshēnduōhéngxiāng  biànshēngguāngděng  duōfēnzànshí  suíxiànyüán  lüèshuōshísuǒbiànjìngzhě  wèiyǒulòuzhǒngshíyǒuchù  duòchùsuǒxiànshí  shínéngbiànxīnxīnsuǒděngwéisuǒyüán  yǒulòushíbiàn  lüèyǒuèrzhǒng  suíyīnyüánshìbiàn  èrsuífēnbiébiàn  chūyǒuyòng  hòudànwéijìng  shúshíbiàn  dànsuíyīnyüán  suǒbiànděng  yǒushíyòng  ruòbiànxīnděng  便biànshíyòng  xiāngfēnxīnděngnéngyüán  shíyòngbiécóngshēng  biànwéiděng  shíyòng  shúshíyüánxīnděng  zhìlòuwèi  shènghuìxiāngyìng  suīfēnbié  érchéngjìng  shèshíyòng  xiànyǐng  ěr  zhūyīngfēibiànzhì  yǒulòuwèi  shúshí  dànyüánshēnyǒulòuzhǒng  zàijiè  sānsuǒyüán  jièzhōng  yüányǒulòuzhǒng  yàn  guǒ  yǒudìngguǒ  wéi  shíyüánwéijìng 


zhīzhě  wèixíngxiāngwēi  nánliǎozhī  huòsuǒyüánnèizhíshòujìngwēi  wàishìjiānliàngnán  míngzhī  yǘnshìshísuǒyüánjìngxíngxiāngnánzhī  mièdìngzhōng  shēnshí  yīngxìnwéiyǒu  rányìngmièdìngyǒushí  yǒuqíngshè  yǒuxīnshí  xiǎngděngwèi  dāngzhīěr